Return   Facebook   Zip File

Obligatory

(బహాఉల్లా మూడు అనివార్య ప్రార్థనలను వెలువరించాడు. ప్రతి విశ్వాసి వాటిలో ఒక దానిని ఎంచుకొని, దానికి గల ప్రత్యేక నిర్దేశాలకు అనుగుణంగా 24 గంటల కొక్కసారి పఠించాలి. పైన ఇవ్వబడినది - ఈ మూడింటిలోనూ బాగా చిన్నది. ఈ ప్రార్థనకు సంబంధించిన నిర్దేశం: దీనిని రోజుకొకసారి - మధ్యాహ్నానికీ, సూర్యాస్తమయానికీ మధ్యకాలంలో పఠించాలని.)

ఓ దేవా ! నిన్నరయుటకు, నిన్నారాధించుటకు నన్ను సృజియించితివందుకు నేనే సాక్షి. నీ శక్తికిని, నా యశక్తతకును, నీ కలిమికిని, నా లేమికిని సాక్ష్యము నిత్తు నీక్షణాన.

ఆపత్సహాయకుడవు, స్వయమాధారుడవు అయిన నీవు తప్ప అన్యదైవము లేడు.

#10985
- Bahá'u'lláh

 

General

ఆధ్యాత్మిక సభ

సమావేశ మందిరములోనికి నీవెప్పుడు ప్రవేశించిననూ, అఖండ విజయసాధనమున సమస్త శక్తిశాలి నీకు ఔదార్యపూర్వకముగా సహకరింపవలెనని, భగవంతునిపట్ల అనురాగ ప్రకంపిత హృదయముతోను, ఆయన స్మరణతప్ప సమస్తమునుండి ప్రక్షాళితమైన జిహ్వతోను ఈ ప్రార్థనను గావించు:

ఓ దేవా, నా దేవా! నీ పవిత్రవదనము వంకకు భక్తితో అభిముఖులమై, ఈ మహిమాన్విత యుగమున, నీనుండి తప్ప సమస్తమునుండి మమ్ములను విముక్త మొనరించు కొనిన నీ సేవకులము. మా దృక్పథ భావాల పరముగా సమైక్యతనొంది, మానవ జాతి మధ్య నీ ప్రవచనాన్ని సమున్నత మొనరించడానికి మా ఏకీకృత లక్ష్యముతో ఈ సమావేశ మందిరమున సమావేశమైనాము. ఓ ప్రభూ, మా దేవా! మమ్ము దివ్యమార్గ దర్శకత్వ ప్రతీకలనుగా, మానవుల మధ్య నీ మహోన్నత ధర్మధ్వజాలనుగా, నీ శక్తివంతమైన ఒడంబడికకు సేవకులనుగా, మా యత్యున్నత ప్రభుడవైన ఓ దేవా! నీ అభా సామ్రాజ్యము నందలి నీ దివ్యైక్యతా స్వరూపులనుగా, సమస్తసీమలపై ప్రకాశించే దేదీప్యమాన నక్షత్రాలనుగా రూపొం దించు. ప్రభూ! నీ ఆశ్చర్యకర అనుగ్రహతరంగాలతో మేము ఉప్పొంగే సాగరాలు కావడానికీ, నీ సర్వమహిమోన్నత శిఖరాలనుండి ప్రవహించే వాహినులు కావడానికీ, నీ దివ్యధర్మ వృక్షముపై గల సుందరఫలాలు కావడానికీ, నీ దివ్య ద్రాక్షాక్షేత్రమున, నీ ఔదార్య మందమారుతాలచే కదలాడే తరువులు కావడానికీ మాకు సహాయము గావించు. ప్రభూ! ఒకే సముద్రపు కెరటాల వలె మేము ఐక్యత నొందడానికీ, నీ శోభాప్రపూర్ణ కాంతికిరణాలుగా విలీనము నొందడానికీ, ఐకమత్యసారాన్ని ప్రపంచమంతటా ప్రకటిస్తూ, మా తలపులు, మా భావాలు, మా దృక్పథాలు ఒకే వాస్తవికతగా రూపొందడానికీ - మా ఆత్మలను నీ భగవదేకత్వ వాక్కులపై ఆధారితముల నొనరించి, మా హృదయాలను నీ యౌదార్యానుగ్రహాలతో ఆహ్లాదపరచు. నీవు అనుకంపా న్వితుడవు, వదాన్యుడవు, ప్రదాతవు, సర్వశక్తివంతుడవు, కృపాన్వితుడవు, దయానిధివి.

#10993
- `Abdu'l-Bahá

 

ఆరోగ్యకరణము

ఓ నా దేవా, నీ దివ్యనామము నాకు ఆరోగ్యకరణము; నీ స్మరణమే నాకు దివ్యౌషధము. నీ సామీప్యమే నా ఆశ. నీ యెడ ప్రేమే నాకు సహచరుడు. నాయెడ నీ కారుణ్యము నాకు ఆరోగ్యకరణము, ఇహపర ప్రపంచాలలో నాకు సహాయము. నిశ్చయంగా, నీవు సర్వ ఔదార్యుడవు, సమస్త విజ్ఞానివి, సకల వివేకివి.

#10992
- Bahá'u'lláh

 

ఉదయము

ఓ నా దేవా, నీ ఆశ్రయములో నేను మేల్కొ న్నాను, తదాశ్రయాన్వేషి అధివసించుట కది నీ సంరక్షణ పుణ్యస్థానము, నీ రక్షణ దుర్గమగును. ఓ నా ప్రభూ, నీవు నా బాహ్యాస్తిత్వమును నీ అనుగ్రహ-ఉదయ కాంతితో శోభింపజేసినటులే, నా ఆంతరికాస్తిత్వమును నీ దివ్యావిష్కరణ- ఉషోదయ ప్రభలతో ప్రకాశవంతము గావించు.

#10987
- Bahá'u'lláh

 

ఓ నా దేవా, ఈ ఉదయాన, నీ కృపతో మేల్కొన్నాను; నిన్ను పరిపూర్ణముగా విశ్వసింపుచు, నీ సంరక్షణాధీనుడనై, నా గృహమునుండి బయల్వెడలితిని. నీ వైపున, నీ కృపాస్వర్గము నుండి నాపై వదాన్యతలను వర్షించు. నా భావములను నీపై స్థిరముగ నిలిపి, నీ సంరక్షణలో ఉత్క్రమించుటకు నన్ను సమర్థుని గావించినటులే, మదీయ గృహోన్ముఖుడ నగుటకు సైతము నన్ను సమర్థుని గావించు.

ఏకైకుడవు, సామ్యరహితుడవు, సమస్త విజ్ఞానివి, సర్వవివేకివియగు నీవుతప్ప అన్యదైవము లేడు.

#10988
- Bahá'u'lláh

 

ఉషోదయము

ఓ దేవా, నా ప్రభూ! నేను నీ సేవకుడను, నీ సేవకాత్మజుడను. నీ దివ్యశాసనగ్రంథము లలో విధియించినటుల, నీ యిచ్ఛారుణోదయము నుండి నీ సమైక్యతా ప్రభాతనక్షత్రము ప్రభవిల్లి ప్రపంచ సమస్తముపై ప్రభాసమును ప్రసరించినపుడు నా శయ్యపై నుండి జాగృతుడనైతిని.

ఓ నా దేవా, నీ జ్ఞానతేజఃప్రకాశాలకు మేల్కొనినాము గనుక నీకు ప్రశస్తి. ఓ నా ప్రభూ, నీతో తప్ప వేరెవనితోనైనా విడివడి పోవడానికీ, నీతోతప్ప సకల బంధాలనుండీ విముక్తి నొందడానికీ మమ్ము శక్తివంతులను గావించుదానిని మాకనుగ్రహించు. నా కోసం, నాకు ప్రియమైన వారి కోసం, నా స్వజనుల కోసం - స్త్రీ పురుషులకు ఏకరీతిగా - ఇహపర శుభాలను లిఖించు. సకల సృష్టిప్రియుడవు, సమస్త విశ్వాభీష్టానివి అయిన ఓ దేవా, మానవహృదయాలకు దుర్బోధను చేయు దుష్టులుగా నీవు రూపొందించిన వారి నుంచి, నీ అప్రతిహత సంరక్షణతో మమ్ము రక్షించు. నీవు నీ అభీష్టానుసారము వర్తింప సమర్ధుడవు. సత్యముగా, నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, ఆపత్సహాయకుడవు, స్వయంజీవనుడవు.

ఓ ప్రభూ, నా దేవా, నీ మహోన్నత బిరుదములను వర్తింపజేసి, సజ్జనులనూ, దుర్జనులనూ విభజింపజేసిన ఆయనను ఆశీర్వదించు; నీవు ప్రేమించి, ఆసక్తి వహించిన వాటిని నిర్వర్తించడానికి కృపతో మాకు సహకరించు. ఓ నా దేవా, అంతియేకాక, నీ దివ్యవాక్కులు, నీ దివ్యాక్షరములు అయినవారిని, తమ వదనములను నీపై నిలిపి, నీ వదనమున కభిముఖులై నీ పిలుపు నాలించిన వారిని ఆశీర్వదించు.

నిక్కముగా నీవు విభుడవు, సకలజన వల్లభుడవు, వస్తుసమస్తమునకు అధినాథుడవు.

#10986
- Bahá'u'lláh

 

దివంగతులకు

ఓ నా దేవా! ఇతడు నీయందున, నీ సంకేతముల యందున విశ్వాసము కలవాడు, నిన్ను తప్ప సమస్తము నుండీ విడివడజేసికొని తన ముఖమును నీవైపుకు నిబద్ధము చేసిన నీ సేవకుడు, నీ సేవక పుత్రుడు. నిశ్చయముగా, నీవు దయాప్రదర్శకులలోని వాడవు, అత్యుత్తమ కరుణాప్రపూరితుడవు.

మానవుల పాపాలను క్షమించేవాడివీ, వారి లోపాలను గుప్తపరిచేవాడివీ అయిన ఓ దేవా, అతడికి నీ యౌదార్యస్వర్గము, నీ యనుగ్రహసాగరము అగుపించునటుల వ్యవహరించు. భూ, స్వర్గాల స్థాపనకు పూర్వమే నెలకొనియున్న నీ సర్వోత్కృష్ట దయాప్రాంగణ ప్రవేశము నాతనికనుగ్రహించు. నిరంతర క్షమావర్తనుడవు, పరమోదారుడవు అయిన నీవుతప్ప అన్య దైవము లేడు.

తరువాత, ఆతడు “అల్లా ‘హో’ అభా” అభివాదమునూ, ప్రత్యేక వాక్యములనూ ఈ విధముగా పలుకవలె:

“అల్లా ‘హో’ అభా” (ఒక సారి)

- మేమెల్లరమూ, నిశ్చయముగా, భగవంతుని ఆరాధిస్తున్నాము. (19 సార్లు)

“అల్లా ‘హో’ అభా” (ఒక సారి)

- మేమెల్లరమూ, నిశ్చయముగా, భగవంతుని ముందు వినమ్రుల మౌతున్నాము. (19 సార్లు)

“అల్లా ‘హో’ అభా” (ఒక సారి)

- మేమెల్లరమూ, నిశ్చయముగా, భగవంతునికి అంకితుల మౌతున్నాము. (19 సార్లు)

“అల్లా ‘హో’ అభా” (ఒక సారి)

- మేమెల్లరమూ, నిశ్చయముగా, భగవంతుని సంకీర్తిస్తున్నాము. (19 సార్లు)

“అల్లా ‘హో’ అభా” (ఒక సారి)

- మేమెల్లరమూ, నిశ్చయముగా, భగవంతునికి వందనములను సమర్పిస్తున్నాము. (19 సార్లు)

“అల్లా ‘హో’ అభా” (ఒక సారి)

- మేమెల్లరమూ, నిశ్చయముగా, భగవంతుని యందున ఓరిమి వహిస్తున్నాము. (19 సార్లు)

(మరణించినది స్త్రీ అయితే, అతడు: “ఈమె నీ సేవిక, నీ సేవికాపుత్రిక....”ఇత్యాదిగా పలుకుగాక)

#10999
- Bahá'u'lláh

 

ఓ నా దేవా! దుష్కృతాలను క్షమించేవాడివీ, బహుమతులను అనుగ్రహించేవాడివీ, వ్యధలను నివారించేవాడివీ అయిన ఓ దేవా!

భౌతిక వస్త్రమును పరిత్యజించి, ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు ఆరోహించిన వారి అపరాధములను మన్నింపుమని, నిక్కముగా నిన్ను అర్ధిస్తున్నాను.

ఓ నా ప్రభూ! అతిక్రమణల నుండి వారిని పునీతులను గావించు, వారి వ్యధలను పరిహరించు, వారి అంధకారాన్ని జ్యోతిగా పరివర్తన గావించు. వారిని నీ యానందోపవనమున ప్రవేశింపనిమ్ము. పరమ పావన జలములతో వారిని ప్రక్షాళన గావించి, నీ మహోన్నతాద్రిపై నీ శోభాదర్శనమును వారికి ప్రసాదించు.

#11000
- `Abdu'l-Bahá

 

నిధికి సమర్పణలు

భగవన్మిత్రులందరూ ... తమ అర్పణ ఎంత సామాన్యమైనదైనా అవకాశమున్నంత వరకూ యిచ్చితీరవలె. ఏ వ్యక్తిమీదా భగవంతుడు సామర్ధ్యాన్ని మించిన భారం నిలుపడు. ఇటువంటి సమర్పణలు సమస్త కేంద్రాల నుండి, సర్వవిశ్వాసుల నుండి వచ్చితీరవలె... ఓ భగవన్మిత్రులారా! ఈ సమర్పణల స్థానంలో సుందరమైన బహుమతులతో, ప్రదానాలతో మీ వ్యవసాయం, మీ పరిశ్రమ, మీ వ్యాపారం బహుముఖీనంగా అభివృద్ధి చెందేటందుకు అనుగ్రహించటం జరుగుతుందని మీరు నిశ్చయించుకోండి. ఎవడైతే అత్యుత్తమ కార్యంతో ముందుకు వస్తాడో, అతడు దశవిధ ప్రతిఫలాలను పొందుతాడు. ఎవరైతే తమ సంపదను ఆయన మార్గంలో వ్యయం చేస్తారో, వారికి భగవంతుడు ఘనంగా ప్రదానం చేస్తాడనడంలో సందేహం లేదు.

ఓ దేవా, నాదేవా! నీ నిజప్రేమికుల లలాటములను దీప్తివంతము గావించు; నిశ్చిత విజయులైన దివ్యాతిథేయులచే పరిపోషించు. వారి పాదాలను నీ ఋజుమార్గమున సుస్థిరము గావించు. నీ విశ్వాసాన్ని సంరక్షిస్తూ, నీ స్మరణతో వారి విశ్వాసాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ, నీ ప్రేమకోసం వారి హృదయాలను సమర్పిస్తూ, నీ దివ్యసౌందర్యారాధన కోసం, నిన్ను ఆనందపరిచే మార్గాలను అన్వేషించడానికి, తాము కలిగియున్న దానిని నిరోధించకుండా, నీవు వారికి అనుగ్రహించిన దానిని నీ మార్గంలో వ్యయం చేస్తున్నారు కాబట్టి, నీ ప్రాచీన వదాన్యత నుండి నీ అనుగ్రహ ద్వారాలను వారి ముందు వివృతం గావించు.

ఓ నా ప్రభూ! వారికి ఘనమైన భాగాన్నీ, నిర్ణీత ప్రతిఫలాన్నీ, నిశ్చిత బహుమతినీ ప్రదానం గావించు.

సత్యముగా, నీవు స్వయంపోషకుడవు, సహాయకుడవు, ఉదారుడవు, వదాన్యుడవు, నిత్య ప్రదాతవు.

#10998
- `Abdu'l-Bahá

 

బాలల, యువజనుల ప్రార్థనలు

ఓ దేవా! ఈ శిశువును నీ అనురాగ వక్షమున లాలించు, నీ కారుణ్య వక్షోజం నుంచి క్షీరాన్ని ప్రసాదించు. ఈ నూతనలతను నీ వాత్సల్య జపాపుష్పవనమున పరిపోషించు. నీ ఔదార్యజలధారల ద్వారా వృద్ధినొందుటకు సహకరించు. ఈ బిడ్డను దివ్య సామ్రాజ్య సంతానాన్ని గావించి, నీ స్వర్గధామమునకు నడిపించు. నీవు శక్తివంతుడవు, కరుణాన్వితుడవు; నీవు ప్రదాతవు, ఉదారుడవు, అతులిత కారుణ్య విభుడవు.

#10994
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ దేవా! ఈ బాలలకు విద్యను నేర్పు. ఈ బాలలు నీ ఉపవనలతలు, నీ కేదార కుసుమాలు, నీ ప్రసవవన జపాపుష్పాలు. నీ వర్షాన్ని వారిమీద వర్షింపనిమ్ము; నీ ప్రేమతో వారిపై వాస్తవికతా భాస్కరుని భాసింపనిమ్ము. సుశిక్షితులై, పెరిగి అభివృద్ధి నార్జించి, అత్యుత్తమ సౌందర్యముతో అగుపించడానికి, నీ మందమారుతమును వారికి విశ్రాంతిని కలిగించనిమ్ము. నీవు ప్రదాతవు. నీవు కృపాన్వితుడవు.

#10995
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ ప్రభూ! ఈ యువకుని తేజోవంతుని గావించు. ఈ దీనునికి నీ వదాన్యతను అనుగ్ర హించు. ఇతడికి విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు; ప్రతి ప్రభాత - ఉదయవేళ అధికబలము ననుగ్రహించు; ఈతడు దోషవిముక్తుడు కావడానికీ, నీ ధర్మసేవలో నిమగ్నుడు కావడానికీ, దుర్లలితులను సక్రమంగా నడపడానికీ, అభాగ్యులకు దారిని చూపడానికీ, బంధితులను విముక్తులను గావించ డానికీ, ప్రమత్తులను జాగృత మొనరించడానికీ, అందరినీ నీ జ్ఞాపక ప్రఖ్యాతులతో అనుగ్రహింప బడేలా చేయడానికీ ఇతడిని నీ సంరక్షణ శిబిరంలో పరిరక్షించు. నీవు మహాశక్తియుతుడవు, అధికార పరిపూర్ణితుడవు.

#10996
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ దేవా! నన్ను నడిపించు, నన్ను రక్షించు; నన్నొక శోభాదీపికను, ఉజ్జ్వలతారను గావించు. నీవు మహాశక్తి యుతుడవు, అధికార పరిపూర్ణితుడవు.

#10997
- `Abdu'l-Bahá

 

మరికొన్ని ప్రార్థనలు

ఓ దేవా, మానవజాతిమీద ప్రేమను ప్రత్యక్షీకరించినందున విఖ్యాతుడవీవు! మా జీవానివీ, జ్యోతివీ అయిన ఓ దేవా, నీ సేవకులను నీ దివ్యపథమున నడిపించు. మమ్ము నీ యందున సంపన్నులను గావించి, నీవు తప్ప సమస్తమునుండి విముక్తులను గావించు.

ఓ దేవా, మాకు నీ యేకత్వమును బోధించి, నీ ఏకైకత గురించిన గ్రహింపును మాకు ప్రసాదింపుము. నీవు దయాన్వితుడవు, వరదాతవు!

ఓ దేవా, నీ ప్రియతముల హృదయాలలో నీవు తప్ప సమస్త యోచనలను దహింపచేయు నీ ప్రేమాగ్నిని సృష్టించు.

ఓ దేవా, నీవు భూతకాలము నందుంటివను, భవిష్యత్కాలము నందుందువను, నీవుదక్క అన్యదైవము లేడను నీ మహనీయ నిత్యత్వమును మాకు వెల్లడించు. నిక్కముగా, నీయందున మేము సౌఖ్యమును, శక్తిని దర్శింతుము.

#11001
- Bahá'u'lláh

 

ఓ నా దేవా! ఓ నా దేవా! నీ సేవకుల హృదయాలను సమైక్యము కావించి, వారికి నీ ఘన ప్రయోజనాన్ని వెల్లడించు. వారు నీ యాజ్ఞల ననుసరించి, నీ న్యాయశాస్త్ర విధానంలో సుస్థిరులగునటుల, ఓ దేవా, వారి యత్నాలలో నీవు వారికి తోడ్పడు, నిన్ను సేవించడానికి వారికి శక్తిని అనుగ్రహించు. ఓ దేవా, వారిని వారికే వదలివేయక, వారి యడుగులను నీ జ్ఞానతేజస్సులో నడిపించు. నీ ప్రేమతో వారి హృదయాలను ఉల్లాసపరచు. నిశ్చయముగా, నీవు వారి సహాయకుడవు, వారి ప్రభుడవు.

#11002
- Bahá'u'lláh

 

ఇలా వచించు : ఓ దేవా, నా దేవా! న్యాయమకుటముతో నా శిరస్సును, న్యాయాభరణముతో నా నుదుటిని అలంకరించు. నిశ్చయముగా, నీవు, సర్వ బహుమతులకు, ఔదార్యాలకు అధిపతివి.

#11003
- Bahá'u'lláh

 

ఓ నా దేవా! నీ సేవకుల వ్యవహారాలను పెంపొందించడానికీ, నీ నగరాలను వృద్ధి పొందించడానికీ నాకు సహాయపడమని నేను నిన్ను నీ మహనీయ విఖ్యాత నామముతో అర్ధిస్తున్నాను. నీవు నిశ్చయంగా సమస్త సామ్రాజ్యాధిపతివి.

#11004
- Bahá'u'lláh

 

దేవా! ఐకమత్యజ్యోతితో సమస్త భూమిని ఆవరించునటుల, దాని సమస్త ప్రజల లలాటములపై “రాజ్యము భగవంతునిది” అన్న చిహ్నం ముద్రిత మగునటుల అనుగ్రహించు.

#11005
- Bahá'u'lláh

 

దేవుడుతప్ప కష్టనివారకుడు ఎవడైనా ఉన్నాడా? ప్రవచించు: దేవుడు ప్రశంసితుడు! ఆయన దేవుడు! అందరూ ఆయన సేవకులు, అందరూ ఆయన ఆజ్ఞకు బద్ధులు!

#11006
- The Báb

 

ఓ దేవా! నా ఆత్మను ప్రఫుల్లితంచేసి, ఆనందపరచు. నా హృదయాన్ని పవిత్రం గావించు. నా అధికారాలను శోభింపచెయ్యి. నేను నా వ్యవహారాల నన్నింటినీ నీ హస్తంలో ఉంచు తున్నాను. నీవు నా మార్గదర్శివి, నా శరణ్యుడివి. నేనిక ఏమాత్రమూ శోకింపను, వ్యధపొందను; నేను సంతోషాత్ముడను, ఉల్లాససహితుడను ఔతాను. ఓ దేవా! నేను ఇక ఏమాత్రం చింతా పరుడను కాను, వ్యాకులతకు నన్ను క్లేశపరిచే అవకాశమివ్వను; జీవితపు ఉల్లాసరహిత విషయాల ఎడ వర్తించను.

ఓ దేవా! నాకన్నా నీవే నాకు పరమ మిత్రుడవు. ఓ ప్రభూ, నన్ను నీకు అర్పించుకొను చున్నాను.

#11007
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ నా ప్రభూ, నా ప్రియతమా, నా ఆకాంక్షా! నా ఏకాంతమున నాతో మైత్రిని వహించు, నా ప్రవాసవేళ నన్ను అనుసరించు. నా దుఃఖాన్ని తొలగించి, నన్ను నీ సౌందర్యారాధకుడిని గావించు, నీవు తప్ప ఇతరమంతటి నుంచి నన్ను విముక్తుని గావించు. నీ పవిత్రతా పరిమళముతో నన్ను ఆకర్షించు. నీవు తప్ప మిగిలిన అంతటినుండి ఎవరు విముక్తి పొందారో, నీ పవిత్ర ద్వారసీమలో సేవచేయడానికి ఎవరు ప్రీతిని వహిస్తున్నారో, ఎవరు నీ ధర్మములో కృషి చేయడానికి వర్తిస్తున్నారో, వారితో నాకు నీ రాజ్యంలో కలిసి ఉండడాన్ని కలిగించు. నీ మహోల్లాసాన్ని పొందిన నీ కన్యాసేవికలలో ఒకతెనై ఉండడానికి నాకు సామర్థ్యమివ్వు. సత్యంగా, నీవు మహామహిముడవు, మహోదారుడవు.

#11008
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ దేవదేవా! నీ విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండడానికీ, నీ మార్గాలలో పయనించడానికీ, నీ ధర్మంలో దృఢత్వం వహించి ఉండడానికీ - నీ ప్రీతికి పాత్రులైన వారికి తోడ్పడు. ఆత్మ, మనోభావాల దండయాత్రలను ఎదుర్కోవడానికీ, దివ్యమార్గదర్శన జ్యోతిని అనుసరించడానికీ వారికి నీ ఔదార్యాన్ని అనుగ్రహించు. నీవు అధికారవంతుడవు, మహోదారుడవు, స్వయం పోషణుడవు, సర్వప్రదాతవు, కృపాన్వితుడవు, సకలశక్తియుతుడవు, సమస్తదయాపరుడవు.

#11009
- `Abdu'l-Bahá

 

ప్రభూ! మేము దుఃఖితులము, మాకు నీ అనుగ్రహాన్ని కలిగించు; అభాగ్యులము, నీ సంప త్సముద్రం నుంచి ఒక భాగాన్ని మాకు ప్రసాదించు; దీనులము, మమ్ము సంతృప్తులను గావించు; అధములము, నీ కీర్తిని మాకు అనుగ్రహించు. పశుపక్ష్యాదులు ప్రతిదినము తమ నిత్యాహారాన్ని నీవద్ద నుండి పొందుతున్నవి; సమస్త ప్రాణులు నీ భద్రతా ప్రియదాక్షిణ్యాల నుండి భాగాన్ని పొందుతున్నవి.

నీ అద్భుతౌదార్యము నుండి ఈ దుర్బలుని తొలగించకు; ఈ నిస్సహాయ ఆత్మకు నీ శక్తితో ఔదార్యాన్ని ప్రసాదించు.

నీమీద తప్ప అన్యులెవ్వరిమీదనూ మేము ఆధారపడకుండా ఉండేటందుకూ, పరిపూర్ణంగా నీతోనే సంభాషించేందుకూ, నీ మార్గాలలో పయనించేందుకూ, నీ వైచిత్య్రాలను ప్రకటించేందుకూ మాకు నిత్యాహారాన్ని ప్రసాదించు, మా జీవితావసరాలలో నీ సంపదను వృద్ధినొందించు. నీవు సకల శక్తియుతుడవు, ప్రేమికుడవు, సమస్త మానవజాతికి ఉపకార పరుడవు.

#11010
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ ప్రభూ! మేము శక్తిహీనులము; మమ్ము శక్తియుతులను గావించు. ఓ దేవా! మేము అజ్ఞానులము; మమ్ము జ్ఞానసమృద్ధులను గావించు. ఓ ప్రభూ! మేము భాగ్యహీనులము; మమ్ము భాగ్యవంతులను గావించు. ఓ దేవా! మేము నిర్జీవులము; మమ్ము సజీవులను గావించు. ఓ ప్రభూ! అపకీర్తియే మేము; నీ దివ్యసామ్రాజ్యములో మాకు కీర్తిని కల్పించు. నీవు మాకు తోడ్పడితే, ఓ ప్రభూ, మేము తళతళ ప్రకాశించే తారకల మౌతాము. నీవు మాకు సహాయపడకపోతే, మేము ధూళికంటే అధములమౌతాము. ఓ ప్రభూ! మమ్ము బలోపేతులను గావించు. ఓ దేవా! మాకు విజయాన్ని ప్రసాదించు. ఓ దేవా! స్వార్థాన్ని జయించడానికీ, వాంఛను అధిగమించటానికీ మాకు సామర్ధ్యము నిమ్ము. ఓ ప్రభూ! భౌతికప్రపంచ బంధనాల నుండి మాకు విముక్తిని ప్రసాదించు. ఓ ప్రభూ! నిన్ను సేవించేందుకు ఉద్యమించడానికీ, నీ ఆరాధనలో నిమగ్నులం కావడానికీ, నీ దివ్య సామ్రాజ్యములో పరిశ్రమించడానికీ, పవిత్రాత్మశ్వాస ద్వారా, మమ్ము సచేతనులను గావించు. ఓ ప్రభూ! నీవు అధికార పరిపూర్ణితుడవు! ఓ దేవా! నీవు క్షమాపకుడవు! ఓ ప్రభూ! నీవు దయాన్వితుడవు!

#11011
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ దేవా, నా దేవా ! నీ విశ్వసనీయ సేవకులను స్వార్ధవ్యామోహ దుష్కర్మలనుండి పరిరక్షించు; సమస్త అభిద్రోహ, ఈర్ష్యాద్వేషాలనుండి వారిని నీ ప్రణయ కారుణ్య సావధాననేత్రముతో కాపాడు; నీ రక్షణ దుర్గంలో వారిని సంరక్షించు; అనుమానపుటస్త్రాల నుండి వారికి భద్రతను కల్పించు; నీ మహోదార సంకేతాలకు వారిని ప్రతిరూపాలను గావించు; నీ దివ్యైక్యతారుణోదయము నుండి వెదజల్లబడే దీప్తిమత్కిరణాలతో వారి వదనాలను శోభింప చేయి; నీ పవిత్ర సామ్రాజ్యము నుండి ఆవిష్కరింపబడిన దివ్యవాక్కులతో వారి హృదయాలను ఉల్లాసపరచు; నీ వైభవోపేత లోకమునుండి ఉద్గమించు సర్వపాలనాధికారముతో వారి కటిసీమలను బలకరం గావించు. నీవు సర్వోదారుడవు, సంరక్షకుడవు, శక్తివంతుడవు, మహిమాతిశయుడవు.

#11012
- `Abdu'l-Bahá

 

ఓ దేవా! ఇది యొక రెక్కలు విరిగిన విహంగము, ఇతడి యుద్గమన మెంతయో నెమ్మదైనది. సౌభాగ్య, మోక్షశిఖరము దెస కెగయునటుల, అనంత విశ్వాంతరాళమున పరమానందోత్సాహములతో పయనించునటుల, సకల రాజ్యములయందున నీ సర్వోన్నత నామ సంకీర్తనము నుచ్చైస్వనమున గావించునటుల, ఈ పిలుపుతో తన శ్రవస్సులను ఉల్లాసపరచుకొనునటుల, మార్గదర్శక సంకేతములను విలోకించి నేత్రములను తేజోభరిత మొనరించుకొనునటుల ఇతడికి సహాయము చేయుము.

ఓ ప్రభూ! నేను అసహాయుడను, ఏకాంతవర్తనుడను, అధముడను. నాకు నీవు దక్క సహాయకుడు లేడు. నాకు నీవు దక్క వేరొక పరిపాలకుడు లేడు. నీ సేవలో నన్ను దృఢపరచు. నీ దేవదూతాగణములతో నాకు తోడ్పడు. నీ దివ్యప్రవచనాన్ని విస్తరించడంలో నాకు విజయము నొనగూర్చు. నీ ధర్మాన్ని నీ ప్రజలతో ప్రసంగించేందుకు నాకు అనుమతిని ప్రసాదించు. నిశ్చయంగా, నీవు అశక్తుల సహాయకుడవు, అల్పుల సంరక్షకుడవు; నిశ్చయముగా, నీవు అధికారపూరితుడవు, శక్తిమంతుడవు.

#11013
- `Abdu'l-Bahá

 

వివాహము

ఓ నా దేవా, వైభవమస్తు! ఈ నీ సేవకుడు, ఈ నీ సేవిక నీ కారుణ్యచ్ఛాయలో సమావిష్టులై, నీ యౌదార్యానుగ్రహాలతో ఏకమైనారు. ఓ ప్రభూ! వారికి ఈ నీ ప్రపంచముననూ, నీ దివ్యసామ్రాజ్యముననూ సహకరించి, నీ కరుణాకటాక్షములతో వారికి సకల శుభములను అనుగ్రహించు. ఓ ప్రభూ! నీ సేవాధర్మమున వారిని నిశ్చితులను గావించి, వారికి సహకరించు. నీ ప్రపంచమున నీ దివ్యనామధేయములకు వారిని ప్రతీకల నొనరించి, ఇహపరములలో నీ యనంతానుగ్రహములతో వారిని సంరక్షించు. ఓ ప్రభూ! వారు నీ కారుణ్య దివ్యసామ్రాజ్యమునకు ప్రణమిల్లుచు, నీ యేకత్వ దివ్యధామమును వేడుకుంటున్నారు. నిక్కముగా, నీ యాజ్ఞాబద్ధులై వారు వివాహితులైనారు. వారిని సతతము సమతాసామరస్య సంకేతములను గావించు. నిక్కముగా, నీవు సమస్త శక్తిమంతుడవు, సర్వాంతర్యామివి, సకల బలయుతుడవు.

#10991
- `Abdu'l-Bahá

 

సాయంత్రము

ఓ నా దేవా, నా స్వామీ, నా అభీష్టలక్ష్యమా! ఈ నీ సేవకుడు నీ కృపాశ్రయమున శయనించుటకు, నీ భద్రతను, నీ సంరక్షణను అభ్యర్ధింపుచు నీ యౌదార్యమండపమున విశ్రమించుటకు ఆకాంక్షింపుచున్నాడు.

ఓ ప్రభూ, నిదురవోని నీ నేత్రముతో, నిన్ను దక్క అన్యము నవలోకింపకుండునటుల నా కన్నులను కాపాడుమని వేడుదును. నీ సంకేతములను గ్రహించి, నీ యావిష్కరణ దిఙ్మండలము నవలోకించగలుగు నటుల వాటి దృష్టిని దృఢీకృతము గావించు. సత్త్వసారము ప్రకంపిత మొనరించిన సర్వశక్తియుతుని యావిష్కరణముల కాద్యుడవీవు.

సమస్త బలవంతుడవు, సకల విజేతవు, అనిర్బంధనుడవు అయిన నీవు తప్ప అన్యదైవము లేడు.

#10989
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

ఉపవాసము

ఓ ప్రభూ, నా దేవా, నీకు ప్రశస్తి! నీ సర్వాతిరిక్త వైభవస్వర్గములలోనికి మమ్ముల నుద్గమింపజేసి, నీ దివ్యైక్యతా పటవేశ్మములోనికి ప్రవేశించుటకు సంశయగ్రస్తులను నిరోధించు సందిగ్ధమాలిన్యము నుండి మమ్ము ప్రక్షాళన గావించు దానిని నాకును, నా సాహచర్యము నందున్న వారికిని అనుగ్రహింపుమని - అంధకారము జ్యోతిస్సుగా పరివర్తితము, పునస్సందర్శిత దేవాలయము నిర్మితము, లిఖిత దివ్యఫలకమావిష్కృతము, బాహ్యప్రసారిత వ్యావర్తిని వివృతము కాబడిన ఈ దివ్యావిష్కరణ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఓ నా ప్రభూ, నేను నీ ప్రేమాన్విత రజ్జుబంధాన్ని దృఢముగా చేపట్టి, నీ దయానుగ్రహ వస్త్రాంచలాన్ని పరిగ్రహించినవాడిని. నా కోసం, నా ప్రియజనులకోసం ఇహపర శుభము ననుగ్రహించు. నీవు సృజియించినవారియం దొకరిగా యెన్నుకోబడిన వారికి ప్రదానం చేయడానికి నీవు నిర్ణయించిన గుప్త బహుమానాన్ని ప్రసాదించు.

ఓ నా ప్రభూ! నీ సేవకులను ఉపవసింపుమని నీవు ఆజ్ఞాపించిన సుదినములివి. సంపూర్ణంగా, కేవలము నీ కొరకై నినువినా సమస్త వస్తువులయెడ పరిపూర్ణ విరాగముతో ఉపవసించువాడు ధన్యుడు. ఓ నా ప్రభూ, నీయెడ విధేయతను వహించి, నీ అనుశాసనముల ననుసరించుటకు నాకునూ, వారికినీ సహాయమొనరింపుము. నిక్కముగా నీవు ఆకాంక్షించు దాని నొనర్ప శక్తియుతుడవు.

సర్వవిజ్ఞానివీ, సర్వవివేవికీ అయిన నీవు తప్ప, అన్యదైవము లేడు. సమస్త ప్రపంచాధినాథుడగు దేవునికి సకలప్రశస్తి.

#10990
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

అబ్దుల్-బహా రచనల నుండి

ఓయీ భగవద్దిశాముఖుడా! నీ నేత్రాలను ఇతరములగు సర్వవస్తువులకును మూసివైచి, సర్వోదారుని రాజ్యము దెసకు వాటిని వివృతమొనరించు. ఏది వలసినను నీవాయననే అర్ధించు; దేని నాశించినను ఆయననుండియే ఆశించు. ఆయన ఒక్క చూపుతో నూరు వేల ఆశయముల ననుగ్రహిస్తాడు, ఒక్క దృష్టి తో శతసహస్ర అసాధ్యవ్యాధులను శమింపచేస్తాడు, వీక్షణ మాత్రాన ప్రతి గాయానికీ లేపనాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు, ఒక్క శిరః కంపంతో హృదయాలకు సంక్షోభపు సంకెలల నుండి స్వేచ్ఛను కలిగిస్తాడు. ఆయన తానొనర్చునదే యొనర్చును, మనకిక మార్గాంతర మేమున్నది? ఆయన తన అభీష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటాడు, తన అభిప్రీతిని నిర్దేశిస్తాడు. ఇక, వినయంతో నీ శిరస్సును వినమ్రము చేయుట, సర్వౌదార్య ప్రభునిలో నీ విశ్వాసము నుంచుట నీకెంతయేని సముచితములు.

#11016
- `Abdu'l-Bahá

 

అహ్మద్ ఫలకము

“ఈ దైనందిన అనివార్యప్రార్థనలకు - ఆరోగ్యకరణ ప్రార్థన, అహ్మద్ ఫలకమువంటి కొన్ని నిర్దిష్ట లేఖనాలతో సహా - ఒక విశేషశక్తినీ, ప్రాధాన్యతనూ బహాఉల్లా అనుగ్రహించినాడు; కనుక అవి ఆ విధముగానే అంగీకరింపబడి, ‘వాటి ద్వారా భగవంతునితో మరింత సన్నిహిత సంభాషణలలోనికి ప్రవేశింపవచ్చును, ఆయన శాసనములతో, ఉపదేశములతో మరింత పరిపూర్ణముగా గుర్తింపును పొందగలము’ అన్న ప్రశ్నింపదగని నమ్మికతో, దృఢ విశ్వాసముతో విశ్వాసులు వాటిని పఠించాలి.”

- షోఘి ఎఫెండీ

ఆయన యధీశుడు, సర్వజ్ఞుడు, వివేకి! దేవుని సామీప్యతానంద సందేశమును నిష్కళంకులకు ప్రకటింపుచు, భగవదేకత్వ విశ్వాసులను ఔదార్యోపేతుని ప్రత్యక్షతాస్థానము నకు రమ్మనుచు రాజన్యుడును, మహిమాన్వితుడును, అతులితుడును నగు దేవునిచే వెలువరింపబడిన దివ్యసందేశమును దూరీకృతుల కందింపుచు, ఈ పుణ్యస్థానమునకు, ఈ దేదీప్యమాన సౌందర్యము దెసకు ప్రేమికులకు దారిని చూపుచు, అక్షయ వృక్షోపశాఖలపై పావన మధురస్వనముతో స్వర్గపుకోయిల గానము చేయుచున్న దదిగో!

నిశ్చయముగా దైవదూతల గ్రంథములయందున పూర్వప్రవాచితమై, దోషమునుండి సత్యమును వేరొనరించి, ప్రతి యాదేశవివేకమును వివేచించు పరమోన్నత సౌందర్యమిదియే. నిశ్చయముగా, మహనీయుడును, శక్తిమంతుడును, ఉన్నతుడును నగు దేవుని ఫలముల నీయగల జీవనవృక్ష మాయనయే.

ఓ అహ్మద్! నిశ్చయముగ ఆయనయే దేవుడు; రాజన్యుడును, సంరక్షకుడును, నిరుపమానుడును, సర్వశక్తిమంతుడును, ఉపమానరహితుడునునగు ఆయనయే తప్ప అన్యదైవము లేడనియు, అలీ యను నామమున ఆయన యెవ్వనినంపెనో, యెవ్వని యాజ్ఞ లను మనమెల్లర మనుసరింపుచుంటిమో, ఆ దివ్యుడే భగవంతుని నుండి యరుదెంచిన నిజమైన వాడనియు సాక్ష్యము వహింపుము.

వచించు: ఓ ప్రజలారా! మహిమాన్వితుడును, సర్వవివేకియును నగు ఆయనచే, బయానునం దాదేశితములైన భగవదాజ్ఞలకు విధేయులు కండు. గ్రహియింప గల్గిరేని, నిశ్చయముగ, ఆయన వార్తావహుల రాజన్యుడు, ఆయన గ్రంథము మాతృగ్రంథము.

ఆయన సందేశము నివ్విధముగ కోయిల ఈ కారాగారమునుండి నీకుచ్చరింపు చున్నది. ఆయన ఈ విస్పష్ట సందేశమును తప్పక వెలువరింప వలసియే యున్నది. ఈ యుపదేశమునకు విముఖుడు కానెంచువాని నటులే కానిమ్ము, తనప్రభుని మార్గము నెంచుకొను నాతని నటులే చేయనిమ్ము.

ఓ జనులారా, మీరీ దివ్యవాక్కులను నిరాకరించిరేని, మరి, యే నిదర్శనముతో మీరు దైవమును విశ్వసించితిరి! ఓ అసత్యసమూహమా, దానిని ప్రదర్శించు. నా యాత్మను తన హస్తమునందుంచు కొనిన ఆయనపై యాన! వారు దానిని ప్రదర్శింప జాలరు; అంతియేకాదు, వారొకరికొకరు సహాయ మొనరించుకొనుటకు యేకమైననూ, అటులెన్నటికిని యొనర్ప జాలరు.

ఓ అహ్మద్! నా యనుపస్థితి యందున, నా వదాన్యతలను మరువకు. నీ జీవితకాలమున నా రోజులను, నా దుఃఖమును, నా ఈ దూరస్థ కారావాసమును జ్ఞాపకముంచుకొనుము. శత్రుఖడ్గములు నీపై ప్రహారములను వర్షించిననూ, సమస్త భూ స్వర్గములు నీకు వ్యతిరేకముగ నుద్యమించిననూ, నీ హృదయమును చలియింపనివ్వక నా ప్రేమయందు సుస్థిరుడవు కమ్ము.

నా విరోధుల కగ్నిజ్వాలవు, నా ప్రియతములకు శాశ్వత జీవనస్రవంతివి కమ్ము; శంకితులయం దొకడవు కావలదు.

నా పథమునం దాపదలును, నా కొరకై యప్రతిష్ఠయు నిన్నావరించెనేని నీవందుకు వ్యధ చెందకు.

నీ దైవమును, నీ పితరుల దైవమును నగు పరమాత్ముని విశ్వసింపుము. తాము మిధ్యామార్గముల యందు సంచరిస్తున్నందున, వారు తమ స్వీయ నేత్రములతో భగవంతుని దర్శించుటకు కాని, ఆయన మధురస్వనమును తమ స్వీయశ్రవణములతో ఆలకించుటకు కాని వివేకహీనులు. నీవు వీక్షింపుచున్నటులే మేమునూ, అవ్విధముగనే వారిని పరికించితిమి.

వారి యంధవిశ్వాసము లవ్విధముగ వారికిని, వారి స్వీయహృదయములకును మధ్య ముసువులై, మహాప్రకీర్తితుడును, మహోన్నతుడును నగు భగవంతుని మార్గమునకు వారిని దూరము గావించినవి.

ఈ దివ్యసౌందర్యమునకు విముఖుడు, పూర్వ వార్తావహులకును విముఖుడే ననియు, సమస్తానంతము నుండి సమస్తానంతము వరకు పరమాత్ముని యెడ అహంకారమును ప్రదర్శిస్తున్నాడనియు నీవు నిశ్చయముగ విశ్వసింపుము.

ఓ అహ్మద్, ఈ దివ్యఫలకమును కంఠస్థముగ నేర్చుకొనుము, నీ జీవితకాలమున దీని నాలపింపుము; మానవలదు. ఏలయన, దీని నాలపించు నాతనికి శతహుతాత్ముల త్యాగఫలమునూ, ప్రపంచద్వయ సేవాఫలమునూ భగవంతుడు నిశ్చయముగ విధియించి యున్నాడు. కృతజ్ఞతాబద్ధుల యందొకడ వగుదువని, మేమీ యనుగ్రహములను మా పక్షమున వరముగ, మా సాన్నిధ్యాశీస్సుగ నీకనుగ్రహించినాము.

భగవంతునిపై యాన! ఎవ్వడేని దుఃఖముననో, సంకటముననో యున్నచో ఈ ఫలకమును పరిపూర్ణ శ్రద్ధతో పఠియించినయెడల పరమాత్ముడాతడి దైన్యమును తొలగించును; ఆతడి కష్టములను పరిష్కరించును; ఆతడి బాధలను తొలగించును.

నిశ్చయముగ, ఆయన కరుణాన్వితుడు, దయాన్వితుడు. సమస్తప్రపంచములకును అధిపతి యగు పరమాత్మునికి ప్రశస్తి!

#11014
- Bahá'u'lláh

 

బహాఉల్లా దివ్యఫలకాలనుంచి కొన్ని ఉల్లేఖనాలు

మానవాళి వాగ్దత్తపురుషుని వదనాన్ని దర్శించి, ఆయన వాణిని ఆకర్షించగలిగే సుదినమిదేనని నిశ్చయంగా నేను వచిస్తున్నాను. భగవద్వాణి సమున్నతం గావించబడి, ఆయన ముఖకాంతి మానవులపైకి ప్రసరించబడింది. అది ప్రతి మానవుడిని తన హృదయ ఫలకము నుంచి, ప్రతి వ్యర్ధపద చిహ్నాన్నీ ప్రక్షాళనం చేయమనీ, విస్పష్టమూ, నిష్పక్షపాతమూ అయిన మనస్సుతో ఆయన కార్యార్ధ నిదర్శనాలను, ఆయన కీర్త్యభిజ్ఞానాలను తిలకించమనీ తెలియ జేసినది.

ఓ మానవ బాలలారా! దైవధర్మాన్నీ, ఆయన మతాన్నీ సృష్టించటంలోగల ప్రధానఉద్దేశ్యం - మానవాళి ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడం, మానవజాతి మధ్య ఐక్యతను పెంపొందించడము, మానవుల మధ్య ప్రేమభావాన్ని, సాహచర్యాన్ని పెంపొందించడమే. దానిని అసహ్య శత్రుత్వా లకూ, కలహానికీ, అనైక్యతకూ కారణం కానివ్వకండి. సుస్థిర, నిశ్చిత పునాదికి ఇది ఋజు మార్గము. ఈ పునాది మీద యేది అభివృద్ధి పొందినా ప్రపంచ పరివర్తనలు, అవకాశాలు దాని బలాన్ని క్షీణింపచేయలేవు, లేదా అగణిత శతాబ్దాల పరిభ్రమణం దాని నిర్మాణాన్ని క్రుంగదీయ లేదు.

మిమ్మల్ని మీరు నా ప్రవచన పయోనిధియందు ముంచివేసుకొనండి. తద్వారా, దాని యందు నిక్షిప్తం కాబడియున్న రహస్యాలను బహిర్గతం చేయవచ్చును. మరియు, దాని అగాధాలలో దాగియున్న వివేక మౌక్తికాలను కనుగొనవచ్చును. ఈ ధర్మసత్యాన్ని అవలంబించే సంకల్పంలో, మీరు చాంచల్యం వహించకుండా జాగ్రత్తపడండి. ఎందుకంటే, ఈ ధర్మం ద్వారా భగవంతుని శక్తిసామర్థ్యాలు వెల్లడింపబడి, ఆయన సార్వభౌమత్వం నిరూపింప బడినది. సంతోషాన్ని విరజిమ్మే వదనాలతో మీరు ఆయన వద్దకు వేగిరపడండి. ఇది మార్పు చెందని దివ్యధర్మం. భూత భవిష్యత్తులలో నిత్యమైనది. అన్వేషించువాడు దానిని పొందుగాక ! తదన్వేషణకు తిరస్కరించినవాని యెడ - నిశ్చయంగా, దేవుడు స్వయంసమర్ధుడు, ఆయన సమస్త ప్రాణుల అవసరాలకు అతీతుడు.

మీరు ఈ సత్యాన్ని నమ్మి, గుర్తించిన వారైతే ఇలా ప్రవచించండి: ఇది దైవహస్తము చేపట్టిన దోష రహితమైన త్రాసు; ఇందు సమస్త భూ, స్వర్గాల వాసులు తూచబడినారు. తర్వాత, వారి అదృష్టం నిర్ణయించ బడింది. ఇలా ప్రవచించండి: దీని ద్వారా పేదవారు శ్రీమంతులు గావింపబడినారు, విద్యావంతులు జ్ఞానసంపన్నులు చేయబడినారు; అన్వేషకులు ఆయన ప్రత్యక్షతను అధి రోహించడానికి సమర్ధులు గావింపబడినారు. జాగ్రత్త, దీనిని మీలో మీరు వైరుధ్యానికి హేతువుగా చేసుకునేరు. శక్తివంతుడూ, కరుణామూర్తీ అయిన మీ దేవుని ధర్మంలో మీరు సుస్థిరపర్వతం వలె దృఢంగా ఉండండి.

నీవు సంపదలో ఔదార్యాన్ని వహించు, ప్రాతికూల్యతకు వందనం సమర్పించు. నీ సన్నిహితుని విశ్వాసానికి పాత్రుడవయ్యే యోగ్యత నొందు. అతడిని తేజోవంతము, మైత్రియుతము అయిన ముఖముతో పరికించు. దరిద్రుల పాలిటి సంపదవై వ్యవహరించు. ధనవంతులకు ఉపదేశకుడవు, ఆవశ్యకతకలవారి కేకకు సమాధానపరుడవు, నీ ప్రతిజ్ఞాపవిత్రతను సంరక్షించు కొనేవాడవు కమ్ము. న్యాయనిర్ణయంలో సముచితుడవై వర్తించు. సంభాషణలో భద్రతను వహించు. ఏ మానవుడియెడా అధర్మపరత్వంతో వ్యవహరించ వద్దు. మానవులందరి పట్లనూ సమస్త వినయాన్నీ సక్రమంగా ప్రదర్శించు. అంధకారములో పయనించే వారికి దీపికవై వర్తించు. దుఃఖితునికి సంతోషం, దాహార్తునికి సాగరం, క్లేశపరునికి ఆశ్రయం కమ్ము; పీడితునికి రక్షకత్వం వహించు. సమైక్యత, ధార్మికత్వము నీ సమస్తచర్యలకు ఘనత కలిగించు గాక ! పరకీయునికి గేహానివి, వేదనా పరునికి ఉపశమనోషధివి, కాందిశీకునికి శక్తి గోపురానివి కమ్ము. అంధులకు నేత్రదృష్టివి, దోషాచరణుల పాదాలకు నడిపించే కాంతివి కమ్ము. సత్యముఖానికి అలంకారానివి, నిష్కాపట్యభ్రుకుటికి కిరీటానివి, ధార్మికత్వదేవాలయానికి స్తంభానివి, మానవజాతి దేహానికి జీవితశ్వాసవి, న్యాయాతిథేయులకు సంకేతానివి, ధర్మాచరణ క్షితిజరేఖ మీద జ్యోతివి, మానవ హృదయ స్థలానికి నీహారానివి, జ్ఞానసాగరం మీది మహానౌకవి, ఔదార్యస్వర్గంలో సూర్యునివి, వివేక కిరీటంమీద మణివి, నీ సమతరంవారి నభోమండలంలో శోభించే కాంతివి, వినయ తరువుపై పండిన ఫలానివి కమ్ము.

ప్రాచీన సౌందర్యుడు, మానవజాతిని బానిసత్వం నుంచి విడుదల చేయడం కోసం శృంఖలాలతో బంధింపబడుటకు అంగీకరించాడు; సర్వప్రపంచము నిజమైన స్వాతంత్య్రాన్ని పొందడం కోసం, ఈ అత్యంత దృఢదుర్గంలో కారాగారనివాసి గావింపబడేందుకు ఒప్పుకున్నాడు. భూమిమీద ప్రజలందరూ ఎదురు చూసే సౌఖ్యాన్ని పొందడానికీ, వారు సంతోష పరిపూర్ణితులు కావడానికీ ఆయన ప్రపంచ కాలుష్యాల దుఃఖచషకాన్ని పానం చేశాడు. ఇది దయాన్వితుడు, మహానుగ్రహుడు అయిన మీ ప్రభుని కారుణ్యము. ఓ ఏకేశ్వరత్వంలో విశ్వాసంకల వారలారా మీరు సమున్నతులు గావింపబడటానికి మేము అవమానాన్నీ, మీరు సఫలతను పొంది వర్ధిల్లడానికి మేము బహుముఖీన వ్యధలవల్ల బాధలనూ అనుభవించాము. దైవ సమానులమని చెప్పుకొనినవారు, సర్వప్రపంచాన్నీ అతి నూతనంగా నిర్మింప వచ్చిన ఆయనను, అతి నిర్జన నగరాలలో నివాసం చేయించడంకోసం ఎలా బలవంత పెట్టారో పరికించండి!

#11015
- Bahá'u'lláh