Return   Facebook   Zip File

Obligatory

He Pule Koi Pˆkole

Short Obligatory Prayer

ˇO wau ko'u ho'ike, e ku'u Akua, nau i hana mai ia'u e ho'omaopopo ia ˇOe a'e ho'omana ia ˇOe. Ke ho'oia'i'o nei wau i kÎia manawa, i ko'u ikaika ˇole a me Kou mana ikaika, i ku'u ˇilihune a i Kou waiwai palena ˇole.

ˇA'ole mea e a'e, ˇO ˇOe wale no e ku'u Akua, he Kokua kokoke i ka wa popilikia, ˇO ˇOe ka mea apau, nau i hana na mea apau.

#6211
- Bahá'u'lláh

 

General

General Prayers

Pili'uhane he ˇAno

Spiritual Qualities

E ku'u Akua!

Ho'ano hou a ho'ohau'oli i ku'u ˇuhane. Ho'oma'ema'e i ku'u na'au. Ho'omalamalama i ku'u mana. Ke waiho mai nei wau ia'u iho a me ko'u mau pono apau i loko o Kou mau Lima. ˇO ˇOe no ko'u Kia'i a me ko'u Pu'uhonua. ˇA'ole au e kaumaha hou, ˇa'ole e ˇeha'eha hou; He hau'oli nui ko'u a me ka ˇoli'oli imua ou. E ku'u Akua! ˇa'ole au pÔhoihoi no, ˇa'ole au no'ono'o i ka po pilikia. ˇA'ole au e no'ono'o hou i na mea ˇino'ino like ˇole o kÎÔa ola ˇana.

E ku'u Akua! ˇO ˇOe ku'u hoaloha i oi aku ma mua o ko'u maika'i ia'u iho. Ke ho'omahana nei au iho Nou, E ku'u Haku.

#6214
- Bahá'u'lláh

 

Pˆmaika'i i ke Kahua

Blessed is the Spot

Pˆmaika'i i ke kahua,

a me ka hale,

a me ka wahi,

a me ke k¸lanakauhale,

a me ka na'au,

a me ke kuahiwi,

a me ka pu'uhonua,

a me ke ana,

a me ke awawa, a me ka ˇaina,

a me ke kai,

a me ka moku,

a me ke kula mau'u.

na wahi i ˇolelo ˇia ai ka inoa o ke Akua,

a ho'omaika'i ˇia Kona nani.

#6210
- Bahá'u'lláh

 

He Pule o ka Ho'ola ˇana

Healing Prayer

Kou inoa ku'u ho'ola, e ku'u Akua, a me ka ho'omana'o ˇana ia ˇOe ku'u la'au. I Kou alo ku'u mana'olana a me ke aloha Nou ku'u hoa like. Kou aloha ia'u ku'u ho'ola a me ku'u maha i loko o ka honua a me ka honua o ka wa ma mua.

ˇO ˇOe ke Akua Ho'olako apau, ke Akua Ho'oia'i'o, ke Akua Ho'ona'auao apau.

#6213
- Bahá'u'lláh

 

Ka Ho'oku'u Popilikia

Remover of Difficulties

ˇA'ole anei kekahi kokua e pale ana i na popilikia koe ke Akua wale no?

E ho'oho (a'e) ˇoukou me ka'i ˇana: E hi'ilani ˇia ke Akua! ˇOia wale no ke Akua! He kaua na mea apau, e noho lakou apau ma lalo o Kona mau kauoha.

#6212
- The Báb

 

Pule no ka Moana PakÔpika

Prayer for the Pacific

E ke Akua Hemolele a me ka Mana Loa! E ku'u Akua ˇOlu'olu! E ha'awi mai i ke ikaika nui i hiki ia kakou ke pale aku i na pilikia o ka honua holo'okoa, e ha'awi mai i ka mana nui hekau aku ka ˇale o ko kakou na'au lawelawe e kau aku i ka Moana PakÔpika, e pae aku i na kapa kai o ka Hikina a hiki i ke Komohana.

#6215
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Tablets