Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

General Prayers

Atongnga: Te Atua, ae Atuau! Bauna atuu ma baun te motiraoi, ao au tembora ma timutimu n te babaire ae eti. Boni Ngkoe, ni koaua, te Tia Bwain Bwaaintangira ni kabane ma Kakabwaia.

#6185
- Bahá'u'lláh

 

Te Atua ae Atuau! I Butiiko, n Aram ae moan te mimitong, ni buokai bwa a aonga ni waaki raoi aia mwakuri Am toro, ao bwa a na waaki raoi Am kaawa nako. Boni Ngkoe, ni koaua, are iai Mwaakana i aon bwaai nako!

#6186
- Bahá'u'lláh

 

Te Atua kataua bwa ootan te katiteuanaaki e na otabwaninia te aonaaba ae e bwanin, ao bwa te karikina, are bon "Uean te Atua", are e na kanimaki i aon aia aari aomatana nako.

#6187
- Bahá'u'lláh

 

TE KATITEUANAAKI

Atuau! Atuau! Katiteunai nanoia Am toro, ao kaotii nakoia bukin Am Waaki ae e kakannato. A bia touamwiin Am moti ao ni mena i nanon Am tua. Buokiia, te Atua, n aia kekeiaki, anganiia te korakora ni beku i Bukim. Te Atua! Tai katikuiia n tii ngaiia, ma kairi ingin waeia n ootan Am atatai, ao kaungai nanoia n Am tangira. Ngkoe, ni koaua, aia Tia Ibuobuoki ao aia Uea.

#6184
- Bahá'u'lláh

 

TATARO TABEUA

Te mimitong Nakoim, Ngkoe te Atua, i bukina ngkai Ko kaotiota te tangira nakon te botannaomata! Boni Ngkoe are Maiura ao Ootara, kairiia Am toro ni Kawaim, ao bwa ti na kaubwai Iroum ao ni kainaonmtaiira man bwaai nako ma tii Ngkoe.

Te Atua, reireiniira Am Katiteuana ao anganiira namakinan Am Katiteuanaaki, bwa ti aonga n aki noora temanna ma tii Ngkoe. Boni Ngkoe te atataiaomata ao te Tia Aanga te kakabwaia!

Te Atua, karika i nanoia ake Ko tangiriia ain Am tangira, bwa E aonga ni kamaunai iangoan bwaai nako bwa tii Ngkoe.

Te Atua, Kaotii nakoiira. Am bwai aika akea tokiia - ae kaman iai Ngkoe ao n akea naba Tokim, ao bwa akea riki te Atua bwa tii Ngkoe, Ni koaua, ti kunea Iroum te mweeraoi ao te korakora.

#6183
- Bahá'u'lláh

 

TE KATOKI AORAKI

Atuau, Aram bon katokan aorakiu, ao Uringam bon au bwai ni kamaru-rung. Kaaniu ma ngkoe bon au kaantaninga, ao Tangiram bon raoraou. Am ataataiaomata nakoiu bon katokan aorakiu ao betiau ni kauatabo n te aonaaba aei ao ae e na roko. Ngkoe ni koaua, bon te Kabanea n Tituaraoi, te Kabanea n Ataibwai, ao te Kabanea ni Wanawana.

#6166
- Bahá'u'lláh

 

TE AKI MAM'ATAM

Te nebonebo Nakoim, te Uea ae Atuau! I Bubutiiko ma te kainnano bwa n te Kaotioti aio are mai iai e a tia te rotongitong n onikaki nakon te oota, are mai iai e a tia ni kateaki Tembora ae Kakaawaki, ao e a tia ni kaotaki te Baba ni Koroboki ae e a tia ni Koreaki, ao rabunan te Niira-ni-Boki ae Tangaina e a tia ni kanakoaki, bwa Ko na karuoa nako aou ao nako aoia naake raraou ngkai te bwai are ti na konaa iai ni kiba rakea karawan Am mimitong ae e riao, ao are e na tebokiira man memean aekan nanououa ake a tia n tutukiia naake a namakina te ribuaka man te rin i nanon umanriannan Am katitueuana.

Au Uea, Ngai teuare e a tia ni kamatoa n taua koran Am tangira-n-aakoi, ao n nimta rabin Am ataata-iaomata ao Am bwai n aakoi. Ko kataua i bukiu ao i bukiia naake a tangiraki irou raoiroin te aonaaba aio ao te aonaaba ae e na roko. Kaonoiia, ngkanne, n te Bwai n Tangira ae e Raba are Ko a tia ni baaireia iai naake a rineaki mai buakoiia ake Ko karikiia.

Au Uea, aikai taian bong ake Ko a tia iai n tuangiia Am tabonibai bwa a na taua te aki mamatam. E a karaoiroaki teuare e taua te aki mamatam ti i Bukim ao ma kororaoin te raurenako man bwaai ni kabane ma tiaki Mairoum. Au Uea, buokai ao buokiia n ongeaaba Iroum ao ni kaawakin Am tua ni kairiiri. Ni koaua iai Iroum te mwaaka ni karaoa are Ko rineia.

Bon akea te Atua bwa tii Ngkoe, te Kabanea n Ataibwai, te Kabanea ni Wanawana. A bane nebonebo nakon te Atua ae te Uea n aonaaba ni kabane.

#6165
- Bahá'u'lláh

 

TE TAIRIKI

Atuau, au Mataniwi, are bon katokin au kaantaninga! Aei, bon Am toro are e iangoa matuuna i aan kamanomanon Am atataiaomata, ma ni matu i aan Umwam n aakoi, ao ni Bubutiiko ma te nanorinano Am tararua ma Am kakaawakin.

I Butiiko, au Uea, ni Matam aika a bon aki mamatu, bwa Ko na kawakinii matau n aki noora teuana bwa tii Ngkoe. Kakorakorai, ngkanne, aia noraaba bwa a aonga n noori Am kanikina, ao n noora rubin karawan Am Kaotioti. Boni Ngkoe Ngaia are i matan Ana Kaotioti are a mwaeiei iai taian korakora nako.

Bon akea te Atua bwa tii Ngkoe, Moan te Mwaaka, te babaairei bwaai nako, te Aki ataaki Arona.

#6164
- Bahá'u'lláh

 

TE MOANINGAABONG

I a tia n teirake n te ingabong aei man Nanom n aakoi, Atuau, ao ni kiitana mweengau ma ni kabwanina au onimaki Iroum, ao ni kaburea taekau nakon Am kakaawakin. Karuoa, ngkanne, nako aou, man karawan Am ataataiaomata, te karaoiroi teuana mai Rarikim, ao e na konaa iai n reke irou okiran mweengau i nanon te mauri n ai aron are Ko a tia n anganai te konaa ni mwananga i aan Am kakaawakin ma au iango ake a tia n teimatoa ni kaineti Nakoim.

Bon akea riki te Atua bwa ti Ngkoe, te Onoti n Tii Ngaia, ae Akea Kabotauana, te Kabanea n Ataibwai, te Kabane ni Wanawana.

#6163
- Bahá'u'lláh

 

TE INGABONG

I a tia ni uti i nanon Am katantan, Atuau, ao e riai bwa teuare e ukoukora katanana ni maeka i nanon Am tabo ae e tabu ae e kakaawakin ma korakoran Am totoko. Kaootaa nanou, au Uea, ma ootan nako rikiraken Bongin Am Kaotioti, n aron ae Ko bon kaootaa naba rabwatau n ootan ngainan Am aakoi.

#6162
- Bahá'u'lláh

 

TE INGAABONG

Atuau ao au Toka! Bon ngai Am toro ao ana nati te mwaane Am toro. I a tia n teirake mai aon nneu ni wene n te ai-oota aio ngke e a tia n oota nako iai Itoin Ngainan Arom ae ti teuana man Koburaken Ngainan Nanom, ma n tia ni kataorababa nako ootana i aon te aonaaba ni kabutaa, n ai aron are e a tia ni motikaki bukina i nanon Bokin nako Am Kaetieti.

Te nebonebo nakoim Ngkoe, Atuau, ngkai ti a tia ni uti i nanon mimitongin ootan Am ataibwai. Karuoa, ngkanne i aora, au Uea, are e na konaa ni buokiira ni kaaki taekan temanna i Rarikim, ao e na taeinako ni kabane mairoura mwaninganakora n te bwai teuana ma ti Ngkoe. Ao i aon riki anne korobokiia i bukiu, i bukiia ake a tangiraki irou, ao i bukiia naba au utuu, te mwaane ma te aine kaboraoiia iai, raoiroin te aonaaba aio ao te aonaaba ae e na roko. Kakamauriira ngkanne rinanon Am kakaawakin ae ai uauanako naba, Ngkoe ae Moan te Tangiraki irouia karikibwai nako ao are Maamatenanoia aonaaba ni bwaniniia, mairouia ake Ko a tia ni karaoia bwa kaotiotan te tia wiwi ae e Buaakaka, ake a wirikiriki i nanon bwanibwaniia aomata. Ko bon mwaaka ni karaoa are Ko kani karaoia. Boni Ngkoe, ni koaua te Kabanea ni Mwaaka, te Buoka n te Nibwa ni Mate, te Maiu i bon Irouna.

Ngkoe te Uea ae Atuau, karaoiroa Teuare Ko na tia ni kateia i aona Aram aika a moamoa, ao Rinanona Ko a tia ni kaokoroia aika a raoiroi ma aika a buaakaka, ao aakoira ni buokiira ni karaoa are Ko tangiria ma n nano iai. Kakabwaiaia, riao riki, Atuau, naake bon Am Taeka ao Manin Am Taeka, ao naake a tia ni kainetii moaia Nakoim, ao n tia n rairaki nako Moam, ma n tia ni kakauongo n Am Weewete.

Boni Ngkoe, ni koaua, aia Uea ao aia Toka aomata ni kabane, ao Ko Mwaaka i aon bwaai ni kabane.

#6161
- Bahá'u'lláh

 

TE TATARO AE E KABAEBAE AE E KIMOTOTO

E RIAI N ANAAKI TE TATARO AIO TE TAINA I NANON UABWIMAAUA TE AOA, N TE TAWANOU.

I kakoauaa, Atuau, bwa ko a tia ni karikai bwa N na Ataiko ao n Taromauriiko. I kakoauaa, ngkai naba, i bukin au aki konabwai, ao i bukin Korakoram, i bukin kainnanou ao i bukin Kaubwaim.

Bon akea riki te Atua bwa tii Ngkoe, te Buoka n te Nibwa ni Mate, te Maiu i bon Irouna.

#6160
- Bahá'u'lláh

 

TE BUOKA N TAIN TE KATAITAI KANAKOAN TE KANGAANGA

Iai ae e kakanakoi kangaanga i rarikin te Atua? Atonga: E na neboaki te Atua! Ngaia bon te Atua! Ni kabaneiia bon Ana toro ao a bane n iira nanon Ana taeka!

#6188
- The Báb

 

Te Atua, reireiniia ataei aikai, Ataei aikai bon arokan Am tabo ni unuuniki, ueen Am tawaana, ao rootin Am onaroka. Kabwakaa Am karau i aoia; ao kaotaa Taain te koaua i aoia ma Am tangira. Kariaia Angim bwa a na kamaiuaki iai bwa a aonga ni kataneiaaki, n rikirake ao ni waakirake, ao ni kaoti n te tamaroa ae e kororaoi. Boni Ngkoe te Tia Angaanga Boni Ngkoe te Moamoaaomata.

#6170
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Uea! Karika te kairake aei bwa e na oota ao kamenaa Am kakabwaia i aon te karikibwai ae e kainnano aei. Anganna te rabakau, kataua n te korakora ae e na rikirake n ningabongin te bong koraki ao kakawakinna i nanon kamanomanon Am kakaawakin bwa e aonga ni kainaomataaki man te kaairua, bwa e aonga ni kakaonimaki ni mwakurin Am Waaki, ni kaiririia naake a tannako, ao ni buokiia naake a tekebuaka, ni kainaomataia taenikai ao ni kautiia naake aki kuba, bwa a aonga ni kabane ni kakabwaiaaki ni Uringam ao Neboam. Boni Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora.

#6171
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Atua, kairai, kaawakinai, karikai bwa te taura ae raneanea ao te itoi ae e raititi. Boni Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora.

#6172
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Atua, kamenaia tamneiu ao kakukureia. Kaitiaka nanou. Kaootai korakoran nako. I katikui taekan au mwakuri ni kabane i nanon Baim. Boni Ngkoe au Tia Kairiiri ao au Nono. N na aki tiku ni maan n rawaawata ma n nanokaawaki; n na bon kukurei ma ni kimwareirei. Atuau, n na aki manga reke n te raraoma ae e korakora, ke ni kataua naba te kakumekume ae e na bwakarai. N aki iangoi naba bwain te maiu aei aika a bubuaka. Te Atua! Boni Ngkoe ae E rangi ni korakora riki Am tangira nakoiu, nakon au tangira i bon i bukiu. I a kaburea taekau nakoim, au Uea.

#6174
- `Abdu'l-Bahá

 

Au Uea, au Tangira, Maamatenanou! Raonai i nanon maroaau ao irai ni kakioakiu nako mai abau. Kanakoa nanokaawakiu. Karekeai bwa N na katabua maiu i bukin Tamaroam. Kakerikaakai man bwaai nako ma tii Ngkoe. Kariiai n Am boiarara ae e tabu. Karikai bwa N na irekenrao i nanon ueam ma naake a mwaawa man bwaai nako ma a aki mwaawa Mairoum, naake a ingainga ni bekua atiibun Am mataroa ae e tabu ao naake a tei i bukin te mwakuri i nanon Am Waaki. Karikai bwa temanna i buakoia Am tabonibai aika aine ake a tia n roota kakukurein Nanom. Boni Ngkoe, ni koaua, te Raoiroi te Tituaraoi.

#6175
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Uea ae Atuau! Buokiia aika a tangiraki Iroum bwa a na teimatoa n Am Aro, n nakonako ni Kawaim, ma n nene n Am Waaki. Anganiia Am raoiroi bwa a na tangira tuukan korakoran kaibwabwarun te rabwata, bwa a na ira ootan te Kairiiri ae e Tabu. Boni Ngkoe te Korakora, te Tamaroa, te Maiu i bon Irouna, te Tituaraoi, te Nanoanga, Moan te Mwaaka, Moan te Aakoi.

#6176
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Uea! Ti kaawa, anganiira Am Akoi; ti kainnano, kamenaa i aora te tibwanga man marawan Am kaubwai; ti tangira buokara, Ko na karauakiira; ti mangori, anganiira Mimitongim. Mannikiba i eta ao maan n te tawaana a karekei kanaia mai Iroum ni katoa bong ao are a bon bane ni iai tibwaia n Am kakaawakin ao Am tangira n tituaraoi.

Tai kamwaawaa ae e tangira buokana man Am raoiroi ae e kamiimi ao aanga ni Mwaakam Am atataiaomata nakon te tamnei ae e kainnano aei.

Anganiira karara n te bong ae e koraki ao kariaia rikiraken baika a kainanoaki n te maiu aei, bwa ti aonga n tii tine i Aam n akea riki i Rarikim, bwa ti aonga n itabon ma Ngkoe ni bwaninra, bwa ti aonga n nakonako ni Kawaim ao n kaotiotii Kamimiim nako. Boni Ngkoe Moan te Mwaaka ao te Tatangira ao te Tia Katituaraoi i bukin te botannaomata.

#6177
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Uea! Ti mamaara; kakorakoraiira. Te Atua! Ti nanoroo; karikiira n ataibwai. Te Uea! Ti kainnano, karikiira ni kaubwai, Te Atua! Ti a bon mate; kautiira. Te Uea! Ti bon mangori; kamimitongiira i nanon Abanueam. Ngkana Ko buokiira, te Uea, ti na bon riki n aroia itoi aika a raraitiiti. Ngkana Ko aki buokiira, ti na bon riki n rinano riki nakon te aonaaba. Te Uea! Kakorakoraiira. Te Atua! Karikiira bwa ti na tokanikai. Te Atua! Karikiira bwa ti na tokanikai i aon iango ni kaibwabwaru. Kainaomataira man taenikaira n te aonaaba n rabwata. Te Uea! Kautiira rinanon ikeiken te Tamnei ae Raoiroi bwa ti aonga n teirake ni beku i Bukim, katabeiira n Taromauniko, ao ti na kekeiaki n Abanueam ma te nano ae e kororaoi. Te Uea! Ko bon mwaaka! Ko bon Kakabwarabure! Te Uea, Ko bon Rangi ni Moamoaaomata!

#6178
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Atua! ae Atuau! Kamanoia Am toro aika a onimakinaki man buakakan nako oin nanoiia ao kaibwabwarun te rabwata, kawakiniia ni matan Am tangira n aakoi ae e tarataraia man aeka nako n riribai, kairiribai ao bakantang, kamanoia i nanon matoatoan nonon Am kakawakin ao, kaawakiniia man kateben te raraoma, karikiia bwa taan kaotiota mimitongin Am kanikina, kaootai moaia ma oota ake a oota nako man Rikianingainan Am katiteuana n Tamnei, kakukurei nanoia ma kiibu nako ake a tia ni kaotaki man Am Abanuea ae e tabu, kamatoai nuukaia ni Korakoram are e rooti bwaai nako are e roko man abanuean Mimitongim. Boni Ngkoe te Kabanea n Tituaraoi, te Kakaawakin, Moan te Mwaaka, te Tamaroa!

#6179
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Atua! Te Atua! Bon aio te mannikiba ae e uruaki baina ni kiba ao e a karaurau ni kiba - buokia bwa e aonga ni kiba nako taberan te tekeraoi ao te kamaiuaki, ma ni kiba i aon kawaina ma te kukurei ni koaua ao te kimwareirei ribuakon aanang ae akea tokina, n tabekaraka ana anene n Aram ae moan te Kakannato n taabo nako, kakurei taningana ma te weewete aei, ao katokai matana n nooran kanikinaan nako te kairiiri!

Te Uea! Ti temanna ngkai, n ti ngai, ao n rinano. Bon akea riki buokau ma ti Iroum, akea ae e na bubuokai ma tii Ngkoe ao akea te Tia kamatoaai i Rarikim. Kamatoaai n Am beku, buokai irouia Am anera, karikai n totokanikai ni kawaakan Am Taeka ao kakorakaiai n taekina Niniwanam i buakoia Am karikibwai. Ni koaua, Boni Ngkoe te Tia Buokiia ake a mamaara ao te Tia Kamanoia aika a uarereke, ao ni koaua, boni Ngkoe te Korakora, te Mwaaka ao Akea Tautauana!

#6180
- `Abdu'l-Bahá

 

AAN ET WAAKI

Ni kabaneiia aika raraon te Atua... a riai n angaanga n aron tokin aia konaa, e ngae ngke tao a niniku ni mwaitin aia karea. E aki karawawata te Atua temanna te tamnei i aon ana konabwai. Tain anganano aikai a riai n rooroko man taabo nako mairouia taan onimaki ni kabane... Raoraon te atua! Kam na ataia raoi bwa onean mwiin angakekeiaki, ao ami karikirake a na kakabwaiaaki n raaka aika uauatao, ma bwaintangira ma bwain tituaraoi aika a bati. Teuare e roko ma te mwakuri teuana ae e tamaroa a na reke irouna kanuwanga aika tebwina mwaitina. Bon akea te nanououa bwa te Uea ae E maiu E na kaewaai kamatoakii naake a kakanakoi kaubwaiia naake a kakanakoi kaubwaiia i nanon Kwaina.

Te Atua, ae Atuau! Kaotai moaia Am koraki ake a Taatangiriko ni kaoaua, ao buokiia ni barongai anera n te tokanikai ae e koaua raoi. Kamatoai waeia i aon Kawaim ae e eti, ao man Am tituaraoi are mangkoa kauki i mwaaiia mataroa Am kakabwaia; bwa a kaakabanea i aon Kawaim baike Ko a tia n anganiia, n tararuaa Am Aro, ni katutuka aia mwioki i nanon aia Ururingko, n angaanga nanoia i bukin Tangiram, ma n aki tauanibwai ni kaubwaiia i bukin neboan Tamaroam, ao ni kakaaei aangi i bukin Kakukureiam.

Au Uea! Baairea te tibwa ae e mwaiti i bukiia te kaboomwi ae e kaman katauaki ao te kanuwanga ae e koaua.

Boni Ngkoe, ni koaua, te tia Angaanga te Maiu, te Tia Buobuoki, te Aakoi, te Tituaraoi, te Angaana n taai nako.

#6173
- `Abdu'l-Bahá

 

TATARO I BUKIIA ATAEI AO TE RORONRIKIRAKE

Te Atua! Karikirakea te teei ae e uarereke aei i nanon bwanibwanin Am tangira, ao kammamma ni Am katoronibai. Ribanaa te aroka ae e uarereke aei i nanon nen rootin Am tangira ao buoka rikirakena ni bwakan karaun Am aakoi. Karikia bwa ataein te Abanuea ao kairia nakon Am Abanuea ni karawa. Boni Ngkoe te Korakora ao te Aakoi, ao boni Ngkoe te Tituaraoi te Moamoaaomata, Uean te Aakoi ae e riaon bwaai nako.

#6169
- `Abdu'l-Bahá

 

TE MARE

Ko kamimitongaki, Ngkoe Atuau! Ni koaua, bon Am toro aei ao Am toro naba te aine aei, ake a tia ni ikotaki i aan nuun Am atataiaomata ao ni katiteuanaaki rinanon Nanom ao Am moamoaaomata. Te Uea! Buokiia i nanon te aonaaba aei ao n Abanueam ni karekei nakoiia baikaa a raraoi man Am kakabwaia ao Am raoiroi. Te Uea! Kateimatoaiia i nanon aia beku i Bukim ao buokiia n aia beku i Bukim.

Karikiia bwa kanikinaean Aram n Am aonaaba ao kawakiniia rinanon Am tituaraoi aika a akea tiaia n te maiu aei ao are e na roko. Te Uea! A bubutii nakon Abanuean Am atataiaomata ao ni bubutii nakon Abanuean Arom ae ti teuana. Ni koaua, a bon mare n ongeaba nakon Am moti.

Karikiia bwa a na riki bwa kanikinaaean te rau ma te katiteuana ni karokoa tokin tai. Ni koaua, Boni Ngkoe ae Moan te Mwaaka, Ko mena n taabo ni kabane ao Moan te Kakannato.

#6168
- `Abdu'l-Bahá

 

BOTAKI N TAMNEI

N te tai are kam rin iai n te ruuni-bowii, anaa te tataro aio ma te manawa ae e bukibuki n tangirakin te Atua ao te newe ae e itiaki ni kaakeai bwaai ni kabane i rarikin Ururingana, bwa e bia te Kabanea ni Mwaaka n aakoi ni buokingkami ni karekea te tokanikai ae e riao.

Te Atua ae Atuau! Boni ngaiira Am toro ake ti a tia ni kamwawaira man bwaai ni kabane i Rarikim i nanon te Bong ae e mimitong aio. Ti a tia n ikotaki i nanon te Botaki n Tamnei aio, ni katiteuanaaki n ara taratara ma ara iango, ao ni kaboraoaki aan ara kaantaninga i bukin kamoamoaan Am Taeka i buakoia botannaomata. Te Uea, ae Atuara! Karaoiira bwa kanikinaaean Am kairiiri ni karawa, bwa maniuan Am Aro ae e karietataaki i buakoia aomata, bwa tabonibai i bukin Am Mwioko ae e korakora, Ngkoe ara Uea ae Moan te Rietaata, bwa kaotiotan Am Katiteuanaaki n Atua i nanon Am Abanuea ni Mimitong, ao itoi aika a raneanea n ootanako n aono ni kabane. Te Uea! Buokiira n riki bwa taari aika a ing man naouean Am raoiroi ae e kamiimi, raanga n ran aika a waanako man Am Tabuki aika a moanibaa ni mimitong, uaa aika a raraoi i aon Kain Am Waaki ni karawa, kaai aika a maeiei n angin Am Tituaraoi i nanon Am Onaroka ni kureebe mai karawa. Te Atua! Karaoa tamneira bwa a na tinea Kibun Am Katiteuana n Atua, kakimwareireian nanora raanganakon Am Raoiroi, bwa ti aonga n tii teuana n aron naoni marawa ae teuana ao n riki ni butaki n aron buraenimatan Am oota ae e raneanea; bwa a aonga ara iango, ara taratara, ara namakin n riki iai bwa koauan aroia ae teuana, ni kaotiota angin te boonnano ni kabutaa te aonaaba. Boni Ngkoe te Raoiroi, te Tituaraoi, te Tia Aanga, Moan te Mwaaka, te Ataataiaomata, te Nanoanga.

#6167
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Prayers for the Dead

IBUKIN TE MATE

Atuau! Bon Am toro aio ae te nati te mwaane ae natin Am toro are e a tia ni Kakoauako ma Am kanikina, ao ni kaineta moana Nakoim, ni kabwaninaki ni kamwaawaaki man bwaai nako ma bon ti Ngkoe. Bon Ngkoe, ni koaua, te kabanea n ataataiaomata mai buakoia naake a kaota te ataataiaomata.

Ngkoe Are E kakabwarai bureia aomata ao E kakarabai aia kaairua, baairea taekana n ai aron botaun karawan Am tituaraoi ao marawan Am raoiroi. Kariaia rinna i nanon Oon Am atataiaomata ae riao are iai i mwaain bouakinan te aba ao karawa. Bon akea te Atua bwa tii Ngkoe, Kakabwarabure te Kabanea n Tituaraoi.

Ke e na atonga, ngkanne, onoua te tai te kamauri "Allah'u'Abha", ao ngkanne atonga kaka tebwimaruaiwa te tai kiibu aika i nano n tatabeua nako:

Ti bane, ni koaua, n taromauria te Atua.

Ti bane, ni koaua, ni bobaraaki i matan te Atua.

Ti bane, ni koaua, ni kabanei nanora i bukin te Atua.

Ti bane, ni koaua, n anga te nebonebo nakon te Atua.

Ti bane, ni koaua, n anga kaaitau nakon te Atua.

Ti bane, ni koaua, ni kaantaninga iroun te Atua.

(Ngkana te mate te aine, ke e na atonga: Bon Am tabonibai te aine aio ao te nati te aine ae natin Am tabonibai, etc...)

#6182
- Bahá'u'lláh

 

Atuau! Ngkoe ae te Tia Kabwarai buure, Te Tia Tituaraoi, te Tia Kabebetei-naano!

Ni koaua, I Bubutiiko ma te nanorinano bwa Ko na kabwarai bureia naake a katikui rabwataia ao a tia rierake nakon te aonaaba n tamnei.

Au Uea! Kaitiakiia man taian bure, katoki nanokaawakiia, ao bita rotongitongiia nakon te oota. Karikiia bwa a na rin n onarokan te kimwareirei, kaitiakiia ma te ran ae moanibaan te itiaki, ao katauia bwa a na noora Mimitongim i aon te tabuki ae moan te rietaata.

#6181
- `Abdu'l-Bahá

 

Tablets