Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Prednáša sa raz za dvadsaťštyri Hodín

Ak si želáte predniesť túto modlitbu, postavte sa a obráťte sa k Bohu. Stojac na mieste, podívajte sa vpravo a vľavo, sťaby očakávajúc milosrdenstvo svojho Pána, Najmilosrdnejšieho, Súcitného. Potom rieknite:

Ó Ty, ktorý si Pán všetkých mien a Tvorca nebies! Úpenlivo Ťa prosím pri Tých, ktorí sú Úsvitom Tvojej neviditeľnej Podstaty, Najvznešenejší, nadovšetko Slávny, aby si z mojej modlitby učinil oheň, ktorý spáli závoje oddelivšie ma od Tvojej krásy, a svetlo, ktoré ma dovedie k oceánu Tvojej prítomnosti.

Potom v úprimnej prosbe pozdvihnite ruky k Bohu (Nech je požehnaný a povznesený!) a rieknite:

Ó Ty, Túžba sveta a Milovaný národov! Vidíš ma, ako sa k Tebe obraciam, že som pozbavený všetkých pút ku komukoľvek okrem Teba a ľnem k Tvojmu lanu, ktorého pohyb rozochvel celé stvorenie. Som Tvojím služobníkom, ó môj Pane, a synom Tvojho služobníka. Podívaj sa, ako tu stojím a som pripravený vykonávať Tvoju vôľu a Tvoje priania, pričom netúžim po inom než po Tvojej spokojnosti. Pri Oceáne Tvojho milosrdenstva a Dennici Tvojej milosti Ťa úpenlivo žiadam, aby si so Svojím služobníkom zaobchádzal, ako si želáš a praješ. Pri Tvojej moci, ktorá zďaleka presahuje každú zmienku a chválu! Srdcu sa mi žiada a duša mi miluje všetko, čo si zjavil. Ó Bože, môj Bože! Nehľaď na moje nádeje a konanie! Radšej pohliadni na Svoju vôľu, ktorá obklopuje nebesia i zem. Pri Tvojom Najväčšom mene, ó Ty, Pán všetkých národov! Túžil som len po tom, čo bolo Tvojou túžbou, a milujem len to, čo miluješ Ty.

Potom pokľaknite, čelom sa skloňte k zemi, a tak rieknite:

Si povznesený nad hocičí popis s výnimkou Svojho vlastného a nad každé pochopenie okrem Svojho vlastného.

Potom sa postavte a rieknite:

Moju modlitbu, ó môj Pane, učiň žriedlom živých vôd, vďaka ktorým budem môcť žiť, pokiaľ len pretrvá Tvoje mocnárstvo, a budem Ťa môcť spomínať v každom svete z Tvojich svetov.

Potom pozdvihnite ruky v úprimnej prosbe a rieknite:

Ó Ty, od ktorého odlúčenie rozľútostilo srdcia i duše a ktorého lásky ohňom vzbĺkol celý svet! Úpenlivo Ťa žiadam pri Tvojom mene, skrze ktoré si si podmanil celé stvorenie, aby si mi neuprel to, čo vlastníš, ó Ty, ktorý vládneš nad všetkými ľuďmi! Vidíš, ó môj Pane, ako sa tento neznámy ponáhľa do svojho najvznešenejšieho domova pod baldachýnom Tvojej majestátnosti a na nádvorí Tvojho milosrdenstva, ako tento previnilec hľadá oceán Tvojho odpustenia, tento ponížený dvor Tvojej slávy a tento biedny tvor lesk Tvojho bohatstva. K Tvojej právomoci prináleží prikazovať čokoľvek, čo si zaželáš. Dosvedčujem, že Ťa za Tvoje konanie treba chváliť, že Tvoje nariadenia treba poslúchať a že vo Svojich príkazoch budeš i naďalej neobmedzený.

Potom pozdvihnite ruky a trikrát zopakujte Najväčšie meno. Potom sa pred Bohom (Nech je požehnaný a povznesený!) predkloňte rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Vidíš, ó môj Bože, ako sa mi duch rozochvel v údoch a v končatinách túžiac po tom, aby Ťa uctieval, a bažiac po tom, aby Ťa spomínal a vychvaľoval Ťa. Vidíš, ako dosvedčuje to, čo v kráľovstve Tvojho prehovoru a nebi Tvojho poznania dosvedčil Jazyk Tvojho prikázania. V tomto stave by som si Ťa dovolil poprosiť o všetko, čo Ti patrí, aby som mohol preukázať svoju chudobu a blahorečiť Tvoju štedrosť a Tvoje bohatstvo a aby som mohol oznámiť svoju bezmocnosť a prejavovať Tvoju moc a Tvoju silu.

Potom sa vzpriamte, dvakrát pozdvihnite ruky v úprimnej prosbe a rieknite:

Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, nadovšetko Štedrého. Niet Boha okrem Teba, Príkazcu i na počiatku, i na konci. Ó Bože, môj Bože! Tvoje odpustenie mi dodalo odvahy, Tvoje milosrdenstvo ma posilnilo, Tvoje volanie ma prebudilo a Tvoja milosť ma pozdvihla a zaviedla k Tebe. Veď inak ktože som, aby som sa odvážil stáť pri bráne mesta Tvojej blízkosti či aby som upriamil tvár ku svetlám žiariacim z neba Tvojej vôle? Vidíš, ó môj Pane, ako toto úbohé stvorenie klope na dvercia Tvojej milosti a ako táto pominuteľná duša z rúk Tvojej štedrosti hľadá rieku večného života. Tebe sa navždy patrí prikazovať, ó Ty, ktorý si Pán všetkých mien, a mne sa patrí odovzdať a ochotne sa podriadiť Tvojej vôli, ó Stvoriteľu nebies!

Potom trikrát pozdvihnite ruky a rieknite:

Významnejší je Boh než ktokoľvek významný!

Potom pokľaknite, čelom sa skloňte k zemi a tak rieknite:

Si príliš vysoko na to, aby chvála tých, ktorí sú Ti nablízku, vystúpila na nebo Tvojej blízkosti, či aby vtáčatá sŕdc tých, ktorí sú Ti oddaní, dospeli ku dverciam Tvojej brány. Dosvedčujem, že si povznesený nado všetky prídomky a svätý nado všetky mená. Niet Boha okrem Teba, Najvznešenejšieho, nadovšetko Slávneho.

Potom sa posaďte a rieknite:

Dosvedčujem to, čo dosvedčilo všetko stvorené i Zhromaždenie na výsostiach, i obyvatelia najvyššieho raja, ba navyše i samotný Jazyk veľkoleposti z najslávnejšieho Obzoru, že Ty si Boh, že niet iného Boha okrem Teba a že Ten, kto sa prejavil, je Skrytá záhada, Drahocenný symbol, prostredníctvom ktorého sa písmeno B spojilo a zopälo s písmenom U a Ď (buď). Dosvedčujem, že Pero Najvyššieho stanovilo práve Jeho meno a že práve On sa spomína v knihách Boha, Pána Trónu na výsostiach i dolu na zemi.

Potom stojte vzpriamene a rieknite:

Ó Pane celého bytia a Vlastník všetkého viditeľného i neviditeľného! Vnímaš moje slzy a vzdychy, ktoré vydávam, a slyšíš vzlyky, nárek a plač môjho srdca. Pri Tvojej moci! Moje prehrešky mi zabránili v tom, aby som sa Ti priblížil, a moje hriechy ma zdržali ďaleko od dvora Tvojej svätosti. Tvoja láska, ó môj Pane, ma obohatila, odlúčenie od Teba ma zahubilo a oddialenie od Teba ma pohltilo. Nástojčivo Ťa prosím pri Tvojich stopách v tejto pustatine a pri slovách: „Tu som! Tu som!“ ktoré v tejto šírave vyslovili Tvoji vyvolení, a pri dychu Tvojho zjavenia a jemnom vetríku Úsvitu Tvojho Prejavu, daj, aby som mohol uzrieť Tvoju krásu a dodržiavať všetko, čo je v Tvojej knihe.

Potom trikrát zopakujte Najväčšie meno a predkloňte sa rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Buď pochválený, ó môj Bože, za to, že si mi pomohol, aby som Ťa spomínal a chválil, a za to, že si mi dal spoznať Toho, kto je Úsvitom Tvojich znamení, a učinil si, že som sa poklonil pred Tvojou Výsosťou, pokoril pred Tvojím Božstvom a že som uznal to, čo vyslovil Jazyk Tvojej veľkoleposti.

Potom sa narovnajte a rieknite:

Ó Bože, môj Bože! Chrbát sa mi prehýba pod bremenom hriechov a moja nedbalosť ma zahubila. Vždy, keď sa zamyslím nad svojimi zlými činmi a Tvojou zhovievavosťou, srdce sa mi rozľútostí a krv mi vrie v žilách. Pri Tvojej Kráse, ó Ty, Túžba sveta! Hanbím sa pozdvihnúť k Tebe tvár a roztúžené ruky sa mi ostýchajú napriahnuť k nebu Tvojej štedrosti. Vidíš, ó môj Bože, ako mi slzy bránia v tom, aby som Ťa spomínal a vychvaľoval Tvoje cnosti, ó Ty, Pán Trónu na výsostiach i dolu na zemi! Úpenlivo Ťa žiadam pri znameniach Tvojho kráľovstva a tajomstvách Tvojho panstva, aby si so Svojimi milovanými zaobchádzal tak, ako sa patrí Tvojej štedrosti, ó Pane celého bytia, a ako je hodno Tvojej milosti, ó Kráľu videného i nevideného.

Potom trikrát zopakujte Najväčšie meno, pokľaknite a čelom sa skloňte k zemi a rieknite:

Buď pochválený, ó náš Bože, za to, že si nám zoslal to, čo nás k Tebe približuje a poskytuje nám všetko dobré, čo si zoslal vo Svojich knihách a písmach. Úpenlivo Ťa prosíme, ó môj Pane, ochraňuj nás pred prívalom planých výmyslov a márnych predstáv. V pravde, Ty si Mocný, Vševediaci.

Potom zdvihnite hlavu, sadnite si a rieknite:

Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba. Vskutku, zjavil si Svoju vec, naplnil Svoju Zmluvu a dokorán otvoril dvercia Svojej milosti pre všetkých, ktorí prebývajú na nebesiach i na zemi. Požehnanie a pokoj, pozdrav a sláva nech spočinú na Tvojich milovaných, ktorých zmeny a náhody sveta neodradili od toho, aby sa k Tebe obrátili, a ktorí venovali úplne všetko, čo mali, v nádeji, že získajú to, čo Ti patrí. Ty si v pravde, nadovšetko Odpúšťajúci, nadovšetko Štedrý.

(Bude postačujúce, keby ste sa namiesto dlhého verša rozhodli vyrieknuť len tieto slová: „Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.“ A rovnako postačí, keby ste sa v sede rozhodli vyriecť tieto slová: „Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba.“)

#4165
- Bahá'u'lláh

 

Dosvedčujem, ó môj Bože, že si ma stvoril, aby som Ťa poznal a uctieval Ťa. V tomto okamihu dotvrdzujem svoju bezmocnosť a Tvoju moc, svoju chudobnosť a Tvoje bohatstvo.

Niet iného Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.i

#4160
- Bahá'u'lláh

 

Prednáša sa každý deň ráno, na poludnie a večer

Ak si prajete modliť sa, umyte si ruky a počas umývania rieknite:

Posilni mi ruku, ó môj Bože, aby sa Tvojej knihy mohla chopiť natoľko neochvejne, že ju zástupy sveta nikdy nepremôžu. Ochraňuj ju teda pred tým, aby sa prehŕňala v tom, čo jej nepatrí. Ty si vskutku nadovšetko Mocný, Najsilnejší.

A počas umývania tváre rieknite:

Obrátil som k Tebe tvár, ó môj Pane! Rozjasni ju svetlom Svojho obličaja. A ďalej ju ochráň od toho, aby sa obracala k inému než k Tebe.

Potom sa postavte a tvárou ku Qiblih (Bod uctievania, t. j. Bahjí v ‘Akke) rieknite:

Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho. Jemu patria kráľovstvá zjavenia a stvorenia. On v pravde prejavil Toho, kto je Úsvitom zjavenia, kto sa zhováral na Sinaji, vďaka komu sa rozžiaril Najvyšší obzor a Lotosový strom, za ktorý už nemožno ísť, prehovoril, a vďaka ktorému bolo všetkým, ktorí sú v nebesiach i na zemi, oznámené volanie: „Hľa, prišiel Vlastník všetkého! Zem i nebesia, sláva i panstvo prináležia Bohu, Pánu všetkých ľudí a Vlastníkovi Trónu na výsostiach i dolu na zemi!“

Potom sa predkloňte rukami spočívajúc na kolenách a rieknite:

Si povznesený nad chválu moju i chválu každého okrem mňa, nad popis môj i popis všetkých, ktorí sú v nebesiach i všetkých, ktorí sú na zemi!

Potom v stoji s rozovretými rukami a dlaňami smerujúcimi k tvári rieknite:

Ó môj Bože, nesklam toho, kto prosebnými prstami ľnul k lemu Tvojho milosrdenstva a Tvojej milosti, Ó Ty, ktorý si Najmilosrdnejší spomedzi tých, čo prejavujú milosrdenstvo!

Potom sa posaďte a rieknite:

Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba. Vskutku, zjavil si Svoju vec, naplnil Svoju Zmluvu a dokorán otvoril dvercia Svojej milosti pre všetkých, ktorí prebývajú na nebesiach i na zemi. Požehnanie a pokoj, pozdrav a sláva nech spočinú na Tvojich milovaných, ktorých zmeny a náhody sveta neodradili od toho, aby sa k Tebe obrátili, a ktorí venovali úplne všetko, čo mali, v nádeji, že získajú to, čo Ti patrí. Ty si v pravde, nadovšetko Odpúšťajúci, nadovšetko Štedrý.

(Bude postačujúce, keby ste sa namiesto dlhého verša rozhodli vyrieknuť len tieto slová: „Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.“ A rovnako postačí, keby ste sa v sede rozhodli vyriecť tieto slová: „Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a to, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba.“)

#4166
- Bahá'u'lláh

 

General

Chvála a poznanie Boha

Velebené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! To Teba všetko uctieva, pričom Ty neuctievaš nikoho; si Pán všetkého, a pritom nikoho poddaný; znáš všetko, a pritom nie si nikým poznaný. Chcel si sa dať ľuďom poznať, preto si slovom Svojich úst dal život stvoreniu a vytvoril si vesmír. Niet iného Boha okrem Teba, Tvorcu, Stvoriteľa, nadovšetko Mocného, Najsilnejšieho.

Úpenlivo Ťa žiadam priamo pri tomto diele, ktoré zažiarilo nad obzorom Tvojej vôle, aby si mi umožnil zhlboka sa napiť živej vody Tvojich vyvolených a aby si oživil duše tých, ktorí Ťa milujú, aby som vždy a za všetkých okolností mohol tvár obracať výhradne k Tebe.

Ty si Boh sily, slávy a štedrosti. Niet Boha okrem Teba, Zvrchovaného vládcu, nadovšetko Slávneho, Vševedúceho.

#4120
- Bahá'u'lláh

 

Chválorečené buď Tvoje meno, ó môj Bože a Boh všetkého, moja Sláva a Sláva všetkého, moja Túžba a Túžba všetkého, moja Sila a Sila všetkého, môj Kráľu a Kráľ všetkého, môj Vlastník a Vlastník všetkého, môj Zámer a Zámer všetkého, môj Hýbateľ a Hýbateľ všetkého! Úpenlivo Ťa žiadam, aby som nebol zadržiavaný od oceánu Tvojho nežného milosrdenstva a aby som tiež nebol oddialený od brehov blízkosti k Tebe.

Nič iné okrem Teba, ó môj Pane, mi neprospieva a blízky prístup k hocikomu okrem Teba mi nič neprináša. Nástojčivo Ťa prosím pri hojnosti Tvojich pokladov, vďaka ktorým si sa zaobišiel bez všetkého okrem Seba, aby si ma započítal medzi tých, ktorí k Tebe nasmerovali tvár a povstali, aby Ti slúžili.

Odpusť teda, ó môj Pane, Svojim služobníkom a Svojim služobníčkam. Ty si skutočne vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.

#4122
- Bahá'u'lláh

 

Všetka chvála, ó môj Bože, buď Tebe, ktorý si Zdroj všetkej slávy a majestátnosti, významnosti a cti, zvrchovanosti a vlastníctva, vznešenosti a milosti, úžasu a sily. K Najväčšiemu oceánu privedieš každého, koho si praješ, a každému, komu si želáš, udelíš česť uznať Tvoje Najpradávnejšie meno. Zo všetkých, ktorí sú v nebi a na zemi, nik nedokáže odolať pôsobeniu Tvojej zvrchovanej vôle. Od samej večnosti si panoval celému stvoreniu a i naďalej budeš vládnuť všetkému stvorenému. Niet Boha okrem Teba, nadovšetko Mocného, Najvznešenejšieho, Všemohúceho, nadovšetko Múdreho.

Rozjasni, ó Pane, tvár Svojich služobníkov, aby na Teba mohli hľadieť, a očisti im srdce, aby sa mohli obrátiť k dvoru Tvojej nebeskej priazne a uznať Toho, kto je Prejav Tvojho Bytia a Miesto rozbresku Tvojej Podstaty. Vskutku, Ty si Pán všetkých svetov. Niet Boha okrem Teba, Neobmedzeného, všetko si Podmaňujúceho.

#4123
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, koho blízkosť je mi prianím, koho prítomnosť je mi nádejou, na koho spomienka je mi túžbou, koho dvor slávy je mi cieľom, koho príbytok mi je zámerom, koho meno je mi uzdravením, koho láska je mi žiarou srdca, komu služba je mi najvyššou túhou! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojom Mene, vďaka ktorému si umožnil tým, ktorí Ťa spoznali, aby sa vzniesli do najvelebnejších výšav poznania Teba, a dal si silu tým, ktorí Ťa oddane uctievajú, aby vystúpili do blízkosti dvora Tvojej svätej priazne, pomôž mi obrátiť tvár k Tvojej tvári, upriamiť na Teba zrak a prevrávať o Tvojej sláve.

Som ten, ó môj Pane, kto zanechal všetko okrem Teba a obrátil sa k Miestu úsvitu Tvojej milosti, kto opustil všetko okrem Teba v nádeji, že sa priblíži k Tvojmu dvoru. Pohliadni preto na mňa, ako som zrak pozdvihol k Sídlu žiariacemu nádherou svetla Tvojej Tváre. Zošli mi teda, ó môj Milovaný, to, čo mi umožní, aby som bol neochvejný v Tvojej Veci, aby mi pochybnosti bezvercov nezabránili obrátiť sa k Tebe.

Ty si vskutku Boh Sily, Pomocník v nebezpečí, nadovšetko Slávny, nadovšetko Mocný.

#4124
- Bahá'u'lláh

 

Oslávené buď Tvoje meno, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri Tvojej sile, ktorá obklopila všetko stvorené, a pri Tvojom mocnárstve, ktoré presahuje celé stvorenie, a pri Tvojom Slove, ktoré bolo ukryté v Tvojej múdrosti a prostredníctvom ktorého si stvoril Svoje nebo a Svoju zem, aby si nám umožnil byť neochvejnými v láske k Tebe a v poslušnosti voči Tvojmu rozhodnutiu a zároveň aby sme mohli uprieť zrak na Tvoju tvár a oslavovať Tvoju slávu. Daj nám teda silu, ó môj Bože, aby sme medzi Tvojimi stvoreniami doďaleka mohli šíriť Tvoje znamenia a chrániť Tvoju vieru v Tvojej ríši. Vždy si jestvoval nezávisle od zmienky ktoréhokoľvek z Tvojich stvorení a na večné veky zostaneš taký, aký si bol.

Do Teba som vložil celú svoju dôveru, k Tebe som obrátil tvár a k lanu Tvojej láskavej prozreteľnosti som priľnul a náhlil som sa k tôni Tvojho milosrdenstva. Neposielaj ma sklamaného preč od Svojich dverí, ó môj Bože, a neodopieraj mi Svoju priazeň, pretože ja hľadám jedine Teba. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.

Chvála buď Tebe, ó Ty, koho milujú tí, ktorí Ťa poznali!

#4125
- Bahá'u'lláh

 

Ó Ty, koho tvár je predmetom môjho uctievania, koho krása je mi svätostánkom, koho obydlie je mi cieľom, koho chvála je mi nádejou, koho prozreteľnosť je mi spoločníkom, koho láska je príčinou môjho bytia, koho zmienka je mi útechou, koho blízkosť je mi túžbou, koho prítomnosť je mi najdrahším prianím a najvyššou túhou, nástojčivo Ťa prosím, aby si mi neupieral to, čo si určil pre vyvolených spomedzi Svojich služobníkov. Poskytni mi teda dobro tohto i ďalšieho sveta.

Ty si skutočne Kráľ všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najveľkorysejšieho.

#4126
- Bahá'u'lláh

 

Môj Bože, môj Zbožňovaný, môj Kráľ, moja Túžba! Ktorýže jazyk sa Ti dokáže poďakovať? Bol som nedbalý, Ty si ma zobudil. Odvrátil som sa od Teba, milostivo si mi pomohol, aby som sa obrátil k Tebe. Bol som sťa mŕtvy, oživil si ma vodou života. Uvädol som, vzkriesil si ma nebeským prúdom Svojho prehovoru, ktorý plynie z Pera nadovšetko Milosrdného.

Ó Božská prozreteľnosť! Tvoja štedrosť splodila všetko jestvujúce . Neochudobni ho o vody Svojej veľkorysosti a ani mu neodmietni oceán Svojho milosrdenstva. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi vždy a za každých okolností pomáhal, a z neba Tvojej milosti vyhľadávam Tvoju pradávnu priazeň. Ty si, v pravde, Pán štedrosti a Vladár kráľovstva večnosti.

#4127
- Bahá'u'lláh

 

Z prúdu Svojej večnosti, dýchajúceho ľúbeznosťou, daj sa mi napiť, ó môj Bože, a z plodov stromu Svojho bytia umožni mi ochutnať, ó moja Nádej! Z krištáľových prameňov Svojej lásky dovoľ mi prijať hlboký dúšok, ó moja Sláva, a v tôni Svojej večnej prozreteľnosti ma nechaj prebývať, ó moje Svetlo! Lúčinami Tvojej blízkosti, v Tvojej prítomnosti, daj, nech môžem kráčať, ó môj Milovaný, a po pravici trónu Svojho milosrdenstva ma usaď, ó moja Túžba! Daj, nech ma ovanie vonný vánok Tvojej radosti, ó môj Cieľ, a do výšin raja Svojej pravej podstaty mi povoľ vstúpiť, ó môj Zbožňovaný! Nápevom holubice Svojej jedinosti dovoľ mi načúvať, ó Skvejúci sa, a duchom Svojej sily a Svojej moci ma oživ, ó môj Poskytovateľ! V duchu Tvojej lásky daj, aby som bol neochvejný, ó môj Pomáhajúci, a na chodníku Svojho dobrozdania mi spevni kroky, ó môj Tvorca! V záhrade Svojej nesmrteľnosti pred Svojím obličajom umožni mi navždy prebývať, ó Ty, kto si ku mne Milosrdný, a na stolec Svojej slávy ma posaď, ó Ty, kto si môj Vlastník! Do neba Svojej láskyplnosti ma pozdvihni, ó môj Oživiteľ, a k Dennici Svojho smerovania ma priveď, ó Ty môj Vábiteľ! Pred zjavenia Svojho neviditeľného ducha ma povolaj predstúpiť, ó Ty, ktorý si môj Pôvodca a moje Najvyššie Prianie, a k podstate vône Svojej krásy, ktorú prejavíš, daj sa mi navrátiť, ó Ty, kto si mi Bohom!

Si schopný činiť, čo sa Ti ráči. Ty si vskutku Najvznešenejší, nadovšetko Slávny, zo všetkých Najvyšší.

#4121
- Bahá'u'lláh

 

Duchovnosť a duchovná ochrana

Kto iný okrem Boha odstraňuje ťažkosti? Vrav: Chvála buď Bohu! On je Boh! Všetci sú Jeho služobníkmi a všetci sa riadia Jeho príkazmi!

#4104
- The Báb

 

Vrav: Boh postačuje všetkému a nadovšetko a nič v nebi ani na zemi okrem Boha nepostačuje. Vskutku, On Sám v Sebe je Vediaci, Zachovávajúci, Všemohúci.

#4105
- The Báb

 

Naliehavo Ťa prosím pri Tvojej moci, ó môj Bože! Nech ma v čase skúšok neobklopí nič, čo by mi uškodilo, a v nedbanlivých okamihoch moje kroky správne veď skrze Svoje vnuknutie. Ty si Boh, si schopný činiť, čo si praješ. Nik nedokáže odolať Tvojej vôli či zvrátiť Tvoj zámer.

#4106
- The Báb

 

Ó Pane! Ty odstraňuješ každú trýzeň a rozháňaš každé súženie. To Ty rozptyľuješ všetok zármutok a oslobodzuješ každého nevoľníka, Ty si Spasiteľ každej duše. Ó Pane! Vďaka Svojmu milosrdenstvu mi zaruč vykúpenie a započítaj ma medzi tých Svojich služobníkov, ktorí dosiahli spasenie.

#4107
- The Báb

 

Ó Pane! K Tebe sa utiekam o útočisko a ku všetkým Tvojim znameniam smerujem srdce.

Ó Pane! Či už na cestách alebo doma, v zamestnaní či pri práci celú svoju dôveru vkladám do Teba.

Zaruč mi teda Svoju postačujúcu pomoc tak, aby si ma učinil nezávislým od všetkého, ó Ty, ktorý si vo Svojom milosrdenstve neprekonaný!

Venuj mi môj diel, ó Pane, podľa toho, ako sa Ti zapáči, a daj, aby som bol spokojný so všetkým, čo si pre mňa určil.

Tebe náleží absolútna právomoc prikazovať.

#4108
- The Báb

 

Ó Bože, veď ma, ochraňuj ma, učiň ma žiariacou lampou a trblietavou hviezdou. Ty si Mocný a Silný.

#4136
- `Abdu'l-Bahá

 

Duchovnosť pre všetkých

Ó Pane! Umožni všetkým národom zeme, aby získali vstup do Raja Tvojej viery, aby tak žiadna stvorená bytosť nezostala za hranicami Tvojho dobrozdania..

Od nepamäti máš schopnosť činiť, čo sa Ti páči, a prevýšiť všetko, čo si praješ.

#4135
- The Báb

 

On je Boh! Ó Ty nadovšetko Mocný Pane! Posilni celé ľudstvo, aby mohlo konať podľa pokynov a podľa učenia zaznamenaných v týchto spisoch tak, aby z ľudského sveta mohli byť odstránené vojny a spory; aby mohli byť zničené korene nepriateľstva a ustanovené základy lásky a náklonnosti; aby srdcia mohli byť naplnené láskou a duše sa zbližovali; aby sa múdrosť rozšírila a aby sa tváre rozžiarili a rozjasnili; aby už nebolo vojen a sporov a aby sa objavil súlad a mier; aby si jednotnosť ľudského sveta postavila stan na „vrcholku obzorov“, aby sa národy a skupiny stali jedným ľudom, aby sa rozličné svetadiely stali jedným svetadielom a celá zem jednou krajinou; aby sa zjednotili odnože znepriatelených a dogmatických náboženstiev; aby bol ozdobený svet stvorenia a všetci ľudia zeme nažívali v jednote a mieri.

Vskutku, Ty si Darca, Udeľujúci, Hľadiaci!

#4102
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty láskavý Pane! Buď Ti chvála za to, že si nám ukázal priamu cestu vedenia, otvoril dvercia kráľovstva a prejavil sa prostredníctvom Slnca Pravej podstaty. Nevidomým si dal zrak, nepočujúcim si udelil sluch, oživil si mŕtvych, obohatil chudobných, tým, ktorí zblúdili, si ukázal cestu. Tých, ktorí mali vyschnuté pery, si zaviedol k žriedlu vedenia; spôsobil si, aby vysmädnuté ryby dosiahli oceán pravej podstaty a túlavé vtáctvo si pozval do ružovej záhrady milosti.

Ó Ty nadovšetko Mocný! Sme Tvoji služobníci a Tvoji núdzni. Sme vzdialení a dychtíme po Tvojej prítomnosti. Žíznime po vode z Tvojho žriedla, sme nemocní a túžime po Tvojom liečení. Kráčame po Tvojich cestách a nemáme žiadneho iného zámeru či nádeje okrem rozširovania Tvojej vône, aby všetky duše mohli prevolávať: „Ó Bože, zaveď nás na priamy chodník!“ Nech sa im otvoria oči, aby uzreli svetlo, a nech sú vyslobodení z temnoty nevedomosti. Nech sa zhromaždia okolo lampy Tvojho vedenia. Nech každý vydedenec získa svoj diel. Nech sa ukrátení stanú dôverníkmi Tvojich tajomstiev.

Ó nadovšetko Mocný! Podívaj sa na nás milosrdným pohľadom! Zaruč nám nebeské požehnanie! Udeľ nám dych Ducha Svätého, aby sa nám pri službe pre Teba dostalo pomoci, a aby sme sťa trblietavé hviezdy mohli v týchto krajoch žiariť svetlom Tvojho vedenia.

Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Múdry a Vidiaci.

#4132
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože! Ó Bože! Toto je vtáča so zlomeným krídlom a letí veľmi pomaly. Pomôž mu, aby mohlo vzlietnuť na vrcholok blahobytu a spasenia, s najväčšou radosťou a šťastím preletieť bezmedzný priestor, v Tvojom Zvrchovanom Mene nôtiť vo všetkých krajoch, rozveseliť sluch týmto volaním a rozjasniť zrak pohľadom na znamenia vedenia.

Ó Pane! Som osamotený, opustený a nepatrný. Nemám podpory okrem Teba, žiadneho pomocníka okrem Teba a žiadnej opory okrem Teba. Utvrď ma v službe pre Teba, pomôž mi šíkmi Svojich anjelov, učiň ma víťazným pri šírení Tvojho Slova a umožni mi, aby som medzi Tvojimi stvoreniami prevrával Tvojou múdrosťou. Vskutku, Ty pomáhaš slabým, obraňuješ maličkých a vskutku Ty si Silný, Mocný a Neobmedzený.

#4133
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Bože, môj Bože! Hľadíš na tohto slabého, žiadajúceho o nebeskú silu, tohto núdzneho, žiadostiaceho po Tvojich nebeských pokladoch, tohto žízniaceho, túžiaceho po žriedle večného života, tohto sužovaného, dychtiaceho po Tvojom prisľúbenom uzdravení prostredníctvom Tvojho bezhraničného milosrdenstva, ktoré si určil pre Svojich vyvolených služobníkov vo Svojom kráľovstve na výšinách.

Ó Pane! Nemám pomocníka okrem Teba, žiadne útočisko okrem Teba a žiadnu oporu okrem Teba. Pomôž mi prostredníctvom Svojich anjelov rozptyľovať Tvoju svätú vôňu a medzi najvyberanejšími spomedzi Tvojho ľudu doďaleka šíriť Tvoje učenie.

Ó môj Pane! Umožni mi byť odpútaný od všetkého okrem Teba, pevne sa držať lemu Tvojej štedrosti, byť úplne oddaný Tvojej viere, zostať pevný a verný v láske k Tebe a dodržiavať to, čo si vo Svojej knihe predpísal.

Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Všemocný.

#4134
- `Abdu'l-Bahá

 

Istota a vytrvalosť

Ó Pane, môj Bože! Pomôž Svojim milovaným, aby boli pevní v Tvojej viere, aby kráčali po Tvojich cestách, aby boli neochvejní v Tvojej Veci. Venuj im Svoju milosť, aby odolali náporu sebectva a vášne, aby nasledovali svetlo božského vedenia. Ty si Silný, Milostivý, Sebedostačujúci, Udeľujúci, Súcitný, nadovšetko Mocný, nadovšetko Štedrý.

#4116
- `Abdu'l-Bahá

 

Pomoc a blízkosť k Bohu

Ó Bože, môj Bože! Pomôž Svojim verným služobníkom, aby mali láskyplné a nežné srdce. Pomôž im medzi všetkými národmi zeme šíriť svetlo vedenia prichádzajúce zo Zhromaždenia na výšinách. Vskutku, Ty si Silný, Presilný, Mocný, všetko si Podmaňujúci, vždy Dávajúci. Vskutku, Ty si Veľkorysý, Citlivý, Nežný, Najštedrejší.

#4117
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty, koho skúšky sú hojivým liekom pre tých, ktorí sú Ti blízki, koho meč je vrúcnou túžbou všetkých, ktorí Ťa milujú, koho šípy sú najdrahším prianím tých, ktorých srdce po Tebe prahne, koho rozhodnutie je jedinou nádejou tých, ktorí uznali Tvoju pravdu! Úpenlivo Ťa žiadam, pri Tvojej božskej ľúbeznosti a pri nádhere slávy Tvojej tváre, aby si na nás zo Svojho ústrania na výšinách zoslal to, čo nám umožní, aby sme sa k Tebe priblížili. Spevni nám teda nohy vo Svojej Veci, ó môj Bože, osvieť nám srdce žiarou Svojho poznania a rozjasni nám hruď skvelosťou Svojich mien.

#4118
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó môj Pane, nenachádzam slov na Tvoju oslavu; nevidím spôsob, akým by vtáča mojej mysle mohlo zaletieť do Tvojho Kráľovstva svätosti. Pretože Ty si vo Svojej samotnej podstate povznesený nad takéto prejavy úcty a vo Svojej samotnej bytosti sa nachádzaš mimo dosahu chvál, ktoré Ti vyslovujú ľudia Tebou stvorení. V posvätnosti Svojej vlastnej bytosti si navždy povýšený nad porozumenie učených spomedzi Zhromaždenia na výšinách a naveky zostaneš zahalený do svätosti Svojej pravej podoby. Nedosiahne Ťa poznanie tých obyvateľov Tvojho vznešeného Kráľovstva, ktorí oslavujú Tvoje Meno.

Ó Bože, môj Bože! Ako Ťa môžem oslavovať či popisovať, keď si natoľko nedostupný! Nezmerne povýšený a povznesený si nad každý popis a chválu.

#4119
- `Abdu'l-Bahá

 

Pre deti

Ó môj Pane! Ó môj Pane! Som dieťatko v útlom veku. Živ ma z ňadier Svojho milosrdenstva, vychovávaj ma v náručí Svojej lásky, vzdelávaj ma v škole Svojho vedenia a rozvíjaj ma v tôni Svojej štedrosti! Vyveď ma z temnoty, učiň ma trblietavým svetlom, vysloboď ma z nešťastia a učiň ma kvetom ružovej záhrady! Daj, aby som sa stalo služobníkom Tvojho prahu, a udeľ mi povahu a podstatu spravodlivých. Učiň ma príčinou požehnania ľudského sveta a hlavu mi korunuj diadémom života večného! Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Vidiaci, Slyšiaci.

#4131
- `Abdu'l-Bahá

 

Radosť a šťastie

Stvor vo mne srdce čisté, ó môj Bože, a obnov vo mne pokojné svedomie, ó moja Nádej! Duchom sily ma utvrď vo Svojej veci, ó môj nadovšetko Milovaný, a svetlom Svojej slávy mi odhaľ Svoju cestu, ó Ty, Cieľ mojej túžby! Silou Svojej nadpozemskej moci ma pozdvihni do neba Svojej svätosti, ó Zdroj môjho bytia, a poteš ma vánkami Svojej večnosti, ó Ty, kto si mi Bohom! Nech na mňa Tvoje večné nápevy dýchajú pokoj, ó môj Spoločník, a nech ma poklady Tvojho pradávneho obličaja oslobodia od všetkého okrem Teba, ó môj Majster, a nech mi zvesť o zjavení Tvojej nezničiteľnej Podstaty prinesie radosť, ó Ty, ktorý si Najprejavenejší z prejaveného a Najskrytejší zo skrytého!

#4113
- Bahá'u'lláh

 

Ó môj Pane! Učiň Svoju krásu mojím pokrmom a Svoju prítomnosť mojím nápojom a Svoje rozhodnutie mojou nádejou a chválu patriacu Tebe mojím konaním a spomienku na Teba mojím spoločníkom a silu Svojej zvrchovanosti mojím pomocníkom a Svoj príbytok mojím domovom. Mojím bydliskom učiň sídlo, ktoré si povzniesol nad obmedzenosť stanovenú pre tých, ktorí sú od Teba akoby oddelení závojom.

Ty si vskutku nadovšetko Mocný, nadovšetko Slávny, Najsilnejší.

#4114
- Bahá'u'lláh

 

Ó Bože! Osviež a poteš mi ducha! Očisti mi srdce! Daj zažiariť mojim schopnostiam! Do Tvojej ruky vkladám všetky svoje záležitosti. Ty si mi Vodca a Útočisko. Už viac nebudem žialiť a smútiť, budem šťastnou a veselou bytosťou. Ó Bože! Už nebudem naplnený úzkosťou, ani sa nenechám skľučovať strasťami. Nebudem ľpieť na nepríjemnostiach života.

Ó Bože! Ty si mi lepším priateľom ako ja sám sebe. Oddávam sa Ti, ó Pane!

#4112
- `Abdu'l-Bahá

 

Ranná modlitba

Dnes ráno som vstal vďaka Tvojej milosti, ó môj Bože, a z domova som odišiel plne v Teba dôverujúc a zverujúc sa Ti do opatery. Zošli mi teda z neba Svojho milosrdenstva Svoje požehnanie a umožni mi, aby som sa bezpečne navrátil domov, keďže si mi umožnil, aby som sa vydal na cestu pod Tvojou ochranou s myšlienkami pevne upriamenými na Teba.

Niet iného Boha okrem Teba, Jediného, Neporovnateľného, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.

#4130
- Bahá'u'lláh

 

Uzdravenie

Tvoje meno ma uzdravuje, ó môj Bože, a spomienka na Teba je mi liekom. Blízkosť k Tebe mi dáva nádej a láska k Tebe mi je spoločníkom. Tvoje milosrdenstvo voči mne ma uzdravuje a pomáha mi na tomto svete i vo svete budúcom. Ty si vskutku nadovšetko Štedrý, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

#4115
- Bahá'u'lláh

 

Vďačnosť

On je Boh! Ó Pane! Ako sa Ti len poďakovať! Prejavy Tvojej štedrosti sú bezmedzné a naša vďačnosť je len obmedzená. Ako môže to, čo je obmedzené, vzdať vďaku bezmedznému? Nie sme schopní vyjadriť vďaku za prejavy Tvojho milosrdenstva. Úplne bezmocní sa obraciame k Tvojmu kráľovstvu a prosíme Ťa, aby si znásobil Svoje dary a Svoju štedrosť. Ty si Darca, Ty si Udeľujúci, Ty si Silný.

#4103
- `Abdu'l-Bahá

 

Vytváranie jednoty

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Zjednoť srdcia Svojich služobníkov a odhaľ im Svoj veľký zámer. Nech nasledujú Tvoje prikázania a nech sa riadia Tvojím zákonom. Pomôž im, ó Bože, v ich úsilí a daj im silu slúžiť Ti. Ó Bože! Neponechávaj ich sebe samotným, ale veď ich kroky svetlom Svojho poznania a obšťastni ich srdcia Svojou láskou. Vskutku, Ty si ich Pomocník a ich Pán.

#4109
- Bahá'u'lláh

 

Ó Božská Prozreteľnosť! Toto zhromaždenie sa skladá z Tvojich priateľov, ktorých láka Tvoja krása a ktorí zahoreli ohňom Tvojej lásky. Zmeň tieto duše v nebeských anjelov, oživ ich dychom Svojho Svätého Ducha, venuj im výrečný jazyk a rozhodné srdce, udeľ im nebeskú moc a milosrdné vnímanie, učiň ich šíriteľmi jednotnosti ľudstva a príčinou lásky a svornosti v ľudskom svete, aby nebezpečná temnota nevedomých predsudkov zmizla vďaka svetlu Slnca pravdy, aby sa tento ponurý svet rozjasnil, aby táto hmotná ríša prijala lúče duchovného sveta, aby sa rozličné farby spojili do jednej farby a aby sa nápev chvály vzniesol ku kráľovstvu Tvojej posvätnosti.

Vskutku, Ty si Všemocný a nadovšetko Mocný!

#4110
- `Abdu'l-Bahá

 

Ó Ty láskavý Pane! Celé ľudstvo si stvoril z rovnakej podstaty. Rozhodol si, že všetci budú náležať k rovnakému rodu. V Tvojej Svätej prítomnosti sú všetci Tvojimi služobníkmi a celé ľudstvo nachádza útočisko pod Tvojím svätostánkom. Všetci sa spolu zhromaždili pri Tvojom stole štedrosti. Všetkých rozjasňuje svetlo Tvojej prozreteľnosti.

Ó Bože! Ty si ku všetkým láskavý, o všetkých si sa postaral, všetkých ochraňuješ, všetkým udeľuješ život. Každého jedného si obdaril nadaním a schopnosťami a všetci sú ponorení do oceánu Tvojho milosrdenstva.

Ó Ty láskavý Pane! Zjednoť všetkých ľudí. Daj, nech sa náboženstvá zosúladia. Učiň národy jedným celkom, aby sa vzájomne mohli považovať za jednu rodinu a celú zem pokladali za jeden domov. Daj, nech všetci spolu nažívajú v dokonalej svornosti.

Ó Bože! Pozdvihni do výšky zástavu jedinosti ľudstva!

Ó Bože! Ustanov Najväčší mier!

Stmeľ srdcia, ó Bože!

Ó Ty láskavý Otče, Bože! Poteš nám srdcia vôňou Svojej lásky! Rozžiar nám zrak svetlom Svojho vedenia. Poteš nám sluch nápevom Svojho slova a všetkých nás ochraňuj v pevnosti Svojej prozreteľnosti.

Ty si Mocný a Silný, Ty si Odpúšťajúci a Ty si Ten, kto prehliada nedostatky celého ľudstva.

#4111
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Za manželstvo

Ó môj Pane, ó môj Pane! Tieto dve jasné luny sú zosobášené v Tvojej láske, spojené v službe Tvojmu Svätému Prahu, zjednotené v slúžení Tvojej Veci. Daj, nech je toto manželstvo ako rinúce sa svetlo Tvojej prekypujúcej milosti, ó môj Pane, Najmilosrdnejší, a ako žiariace lúče Tvojich podarúnkov, ó Ty Blahodarný, vždy Dávajúci, aby z tohto mocného stromu mohli vyrásť púčiky, ktoré sa budú zelenať a rozkvitať prostredníctvom darov, ktoré pršia z Tvojich oblakov milosrdenstva.

Vskutku, Ty si Veľkorysý. Vskutku, Ty si Milostivý, nadovšetko Milosrdný.

#4129
- `Abdu'l-Bahá

 

Za zosnulých

Ó môj Bože! Ó Ty, kto odpúšťaš hriechy, udeľuješ dary, rozptyľuješ súžobu!

Vskutku Ťa úpenlivo prosím, aby si odpustil hriechy tým, ktorí zanechali telesný odev a vystúpili do duchovného sveta.

Ó môj Pane! Zbav ich prehreškov, rozptýľ ich zármutok a zmeň ich temnotu vo svetlo. Daj, aby vstúpili do záhrady šťastia, obmy ich najčistejšou vodou a umožni im hľadieť na Tvoju nádheru na najvznešenejšej hore.

#4128
- `Abdu'l-Bahá

 

Tablets