Return   Facebook   Zip File

Obligatorisk

KORT OBLIGATORISK BÖN

Att läsas en gång om dagen, från middagstid till solnedgång.

Jag bär vittnesbörd, o min Gud, om att Du har skapat mig för att lära känna Dig och tillbedja Dig. Jag betygar i detta ögonblick min svaghet och Din styrka, min fattigdom och Din rikedom.

Det finns ingen Gud utom Du, Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande.

”Dessa dagliga obligatoriska böner jämte några andra angivna, såsom 'Den helande bönen' och 'Skriften till Ahmad', har av Bahá’u’lláh begåvats med särskild kraft och betydelse och bör därför erkännas som sådana och läsas av de troende med obetingad tro och tillit, så att de genom detta kan komma i närmare gemenskap med Gud och uppnå en djupare förståelse för Hans lagar och föreskrifter.” - Från ett brev skrivet på uppdrag av Shoghi Effendi.

”De dagliga obligatoriska bönerna är tre till antalet... Den troende är fullkomligt fri att välja vilken som helst av dessa tre böner, men måste läsa någon av dem och detta i överensstämmelse med de särskilda föreskrifter som åtföljer dem.” - Från ett brev skrivet på uppdrag av Shoghi Effendi.

När 'morgon', 'middagstid' och 'afton' nämns i samband med de obligatoriska bönerna menas tidsperioderna mellan soluppgång och middagstid, mellan middagstid och solnedgång, respektive solnedgång till två timmar efter solnedgång. - Sammanställning och kodifiering av Kitáb-i-Aqdas

#6765
- Bahá'u'lláh

 

LÅNG OBLIGATORISK BÖN

Att läsas en gång om dygnet.

Låt den som önskar bedja denna bön stå upp och vända sig till Gud och, då han står på sin plats, låt honom blicka till höger och till vänster liksom i förväntan på förbarmandet från sin Herre, den mest Barmhärtige, den Medlidsamme. Låt honom så säga:

O Du, som är alla namns Herre och himlarnas Skapare! Jag åkallar Dig vid Dem, som är daggryningarna för Ditt osynliga väsen, den mest Upphöjde, den Allhärlige, att av min bön göra en eld som skall förtära de slöjor vilka utestängt mig från Din skönhet, och ett ljus som skall leda mig till Din närvaros ocean.

Låt honom nu lyfta sina händer i åkallan av Gud – välsignad och upphöjd vare Han – och säga:

O Du, världens åstundan och nationernas älskade! Du ser att jag åkallar Dig och är befriad från varje band till alla utom Dig, samt att jag klamrar mig fast vid Ditt band genom vars rörelse hela skapelsen har väckts till liv. Jag är Din tjänare, o min Herre, och Din tjänares son. Du ser mig stå redo att utföra Din vilja och Din önskan och ej åstunda något utom Din välvilja. Jag ber Dig, vid Din barmhärtighets ocean och Din nåds morgon¬stjärna, att göra med Din tjänare så som Du vill och behagar. Vid Din makt, som står högt över allt omnämnande och lovprisande! Vadhelst Du har uppenbarat är mitt hjärtas önskan och det min själ håller kärt. O Gud, min Gud! Se ej till mina förhoppningar och mina handlingar, nej, se hellre till Din vilja som innesluter himlarna och jorden. Vid Ditt allra största Namn, o Du, Herre över alla nationer! Jag har blott önskat vad Du önskade och älskar endast vad Du älskar.

Låt honom nu böja knä och när han bugar sig med pannan till marken låt honom säga:

Upphöjd vare Du över allas beskrivning utom Din egen och över alltings uppfattning utom Din.

Låt honom nu stå upp och säga:

Gör min bön, o min Herre, till en källa av levande vatten, varav jag må leva så länge Din överhöghet varar och varmed jag må omnämna Dig i var och en av Dina världar.

Låt honom åter lyfta händerna i åkallan och säga:

O Du, från vilken avskiljandet har kommit hjärtan och själar att förtäras och genom vars kärleks eld hela världen har satts i brand! Jag bönfaller Dig vid Ditt namn, varigenom Du har betvingat hela skapelsen, att icke undanhålla mig det som är hos Dig, o Du som härskar över alla människor! Du ser, o min Herre, denne främling skynda till sitt mest upphöjda hem under Ditt majestäts tronhimmel och inom Din barmhärtighets hägn, och denne överträdare söka Din förlåtelses ocean, och denna ringa varelse uppsöka Din härlighets förgård, och denne fattige söka Din rikedoms soluppgång. Du har myndighet att befalla vadhelst Du vill. Jag bär vittnesbörd om att Du skall lovprisas för Dina handlingar, åtlydas på Dina bud och förbliva fri i Dina befallningar.

Låt honom nu lyfta sina händer och tre gånger upprepa det största Namnet (Alláh-u-Abhá). Låt honom sedan med händerna vilande på knäna böja sig ned inför Gud – välsignad och upphöjd vare Han – och säga:

Du ser, o min Gud, hur min ande har väckts till liv i min kropps lemmar i sin längtan att dyrka Dig och i sin strävan att minnas Dig och prisa Dig, hur den vittnar om det, varom Din befallnings tunga har vittnat i Ditt yttrandes rike och Din kunskaps himmel. Jag älskar att i detta tillstånd, o min Herre, bedja Dig om allt som är hos Dig, på det att jag må framhålla min fattigdom och lovsjunga Din välgörenhet och Dina rikedomar, må betyga min svaghet och uppenbara Din styrka och Din makt.

Låt honom därefter stå upp och lyfta sina händer två gånger i åkallan och säga:

Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, den Allvälgörande. Det finns ingen Gud utom Du, Förordnaren i såväl begynnelsen som slutet. O Gud, min Gud! Din förlåtelse har uppmuntrat mig och Din barmhärtighet har styrkt mig, Din kallelse har uppväckt mig och Din nåd har rest mig upp och lett mig till Dig. Hur skulle jag annars våga stå vid porten till Din närhets stad eller vända mitt ansikte till de ljus som lyser från Din viljas himmel? Du ser, o min Herre, denna ömkliga varelse knacka på Din nåds dörr och denna förgängliga själ söka det eviga livets flod från Din frikostighets händer. Dig tillkommer att befalla i varje stund, o Du som är alla namns Herre, och mig tillkommer undergivenhet och villig underkastelse under Din vilja, o himlarnas Skapare!

Låt honom nu lyfta sina händer tre gånger och säga:

Mäktigare är Gud än alla mäktiga!

Låt honom så knäböja och, när han bugar sig med pannan till marken, säga

Alltför hög är Du för att lovsångerna från dem som är nära Dig skall kunna stiga till Din närhets himmel och för att hjärtats fåglar hos dem som är Dig hängivna skall kunna nå dörren i Din portgång.

Jag vittnar om att Du har blivit höjd över alla egenskaper och helgad över alla namn. Ingen Gud finns utom Du, den mest Upphöjde, den Allhärlige.

Låt honom nu sätta sig och säga:

Jag betygar det som har betygats av alla skapade ting, av härskaran i höjden och av det allra högsta paradisets invånare och bortom dem, av själva storhetens Tunga från den allra härligaste horisonten, att Du är Gud, att det icke finns någon Gud utom Du och att Han, som har uppenbarats, är det dolda Mysteriet, den högt skattade Symbolen, genom vilken bokstäverna v och r (varde) har sammanförts och blivit förenade. Jag betygar att detta är Han, vars namn har nedskrivits av den Allra högstes penna och som blivit nämnd i böckerna från Gud, Herren över tronen i höjden och jorden därunder.

Låt honom så stå upp, med rak rygg, och säga:

O Herre över all tillvaro och Besittare av alla ting, synliga och osynliga! Du märker mina tårar och suckarna jag utstöter och hör mina stönanden och min jämmer och mitt hjärtas klagan. Vid Din makt! Mina synder har hindrat mig att komma Dig nära och mina felsteg har fjärmat mig från Din helighets förgård. Din kärlek, o min Herre, har berikat mig och avlägsenhet från Dig har förtärt mig. Jag bönfaller Dig vid Dina fotsteg i denna vildmark och vid orden ”Här är jag! Här är jag!” vilka Dina Utvalda har yttrat i denna oändlighet, och vid Din uppenbarelses fläktar och den milda brisen från Ditt framträdandes gryning att föreskriva, att jag måtte se till Din skönhet och iakttaga allt som finns i Din bok.

Låt honom därefter tre gånger upprepa det största Namnet, böja sig ned med händerna vilande på knäna och säga:

Pris vare Dig, o min Gud, för att Du har hjälpt mig att minnas Dig och att lova Dig och har gjort känd för mig Honom, som är Dina teckens daggryning, och har förmått mig att buga mig inför Din myndighet och att ödmjuka mig inför Din gudomlighet och att erkänna det som har yttrats av Din storhets tunga.

Låt honom så resa sig och säga:

O Gud, min Gud! Min rygg är böjd under mina synders börda och min tanklöshet har störtat mig i fördärvet. Närhelst jag begrundar mina missgärningar och Din välvilja, smälter mitt hjärta i mig och blodet sjuder i mina ådror. Vid Din skönhet, o Du världens åstundan. Jag blygs att lyfta upp mitt ansikte till Dig och mina längtande händer skäms över att sträcka sig upp mot Din givmildhets himmel. Du ser, o min Gud, hur mina tårar hindrar mig att ihågkomma Dig och lovsjunga Din förmåga, o Du, Herren över tronen i höjden och jorden därunder! Jag bönfaller Dig, vid Ditt konungarikes tecken och Ditt väldes hemligheter, att behandla Dina älskade såsom det tillkommer Din frikostighet, o Herre över all tillvaro, och som det höves Din nåd, o Konung över det synliga och det osynliga!

Låt honom därefter upprepa det största Namnet tre gånger, knäböja med pannan till marken och säga:

Pris vare Dig, o vår Gud, för att Du har sänt ned till oss det som närmar oss till Dig, och förser oss med alla goda ting, nedsända av Dig i Dina böcker och i Dina skrifter. Beskydda oss, bönfaller vi Dig, o min Herre, från mängden av gagnlösa påfund och fåfänga inbillningar. Du är, i sanning, den Mäktige, den Allvetande.

Låt honom så lyfta sitt huvud, sätta sig och säga:

Jag vittnar, o min Gud, om det, varom Dina Utvalda har vittnat och erkänner det, som det allra högsta paradisets invånare och de som har kretsat kring Din mäktiga tron har erkänt. Jordens och himmelens riken är Dina, o världarnas Herre!

#6767
- Bahá'u'lláh

 

MEDELLÅNG OBLIGATORISK BÖN

Att läsas dagligen på morgonen, vid middagstid och på aftonen.

Må den som önskar bedja tvätta sina händer och, medan han tvättar sig, säga:

Styrk min hand, o min Gud, så att den må fatta tag i Din bok med sådan fasthet, att världens skaror ej får någon makt över den. Skydda den då från att befatta sig med vadhelst som icke tillhör den. Du är, sannerligen, den Allsmäktige, den Starkaste.

Och låt honom, medan han tvår sitt ansikte, säga:

Jag har vänt mitt ansikte till Dig, o min Herre! Lys upp det med Ditt anletes ljus. Bevara det då från att vända sig till någon annan än Dig.

Låt honom nu stå upp och, vänd mot Qiblih (Tillbedjans punkt, d.v.s. Bahji, ‘Akká), låt honom säga:

Gud betygar att det ej finns någon annan Gud än Han. Honom tillhör uppenbarelsens och skapelsens riken. Han har i sanning uppenbarat Honom, som är uppenbarelsens daggryning, Han som talade på Sinai, genom vilken den högsta horisonten gjordes lysande och Lotusträdet, förbi vilket ingen kan komma, har talat och genom vilken kallelsen har utgått till alla som finns i himmel och på jord: ”Se, den Allbesittande är kommen. Jord och himmel, härlighet och makt tillhör Gud, alla människors Herre och Besittaren av tronen i höjden och jorden därunder!”

Låt honom så böja sig ned och med händerna vilande på knäna säga:

Upphöjd vare Du över mitt lovprisande och lovprisandet från andra än mig, över min beskrivning och beskrivningen från alla som är i himmelen och alla som är på jorden!

Låt honom därefter, stående med öppna händer och handflatorna vända mot ansiktet, säga:

Gör ej honom besviken, o min Gud, som med bevekande fingrar har klamrat sig fast vid fållen till Din barmhärtighet och Din nåd, o Du som är den mest barmhärtige av dem som visar barmhärtighet!

Låt honom nu sätta sig ned och säga:

Jag bär vittnesbörd om Din odelbarhet och Din enhet och att Du är Gud, och att det ej finns någon Gud jämte Dig. Du har sannerligen uppenbarat Din sak, fullbordat Ditt förbund och ställt Din nåds dörr vidöppen för alla som dväljs i himmel och på jord. Välsignelse och frid, hälsning och ära vile över Dina älskade, vilka världens förändringar och tillfälligheter ej hindrat att vända sig till Dig, och vilka givit sitt allt i hopp om att vinna det som är hos Dig. Du är i sanning den evigt Förlåtande, den Allvälgörande.

Om någon i stället för den långa versen väljer att läsa dessa ord: ”Gud betygar att det ej finns någon annan Gud än Han, Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande”, så är detta tillräckligt. Likaså är det tillräckligt om han sittande väljer att läsa dessa ord: ”Jag bär vittnesbörd om Din odelbarhet och Din enhet och att Du är Gud och att det ej finns någon Gud jämte Dig.”

#6766
- Bahá'u'lláh

 

Allmän

Afton

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud, när de längtandes ögon vakar därför att de är skilda från Dig, och hur kan jag gå till vila medan Dina älskades själar pinas svårt i sin avlägsenhet från Din närvaro?

Jag har anförtrott, o min Gud, min ande och hela min varelse i Din makts högra hand och i Ditt beskydd, och jag lägger mitt huvud på min kudde genom Din kraft och lyfter det upp i enlighet med Din vilja och Ditt behag. Du är i sanning Beskyddaren, Bevararen, den Allsmäktige, den Mäktigaste.

Vid Din makt! Vare sig jag sover eller är vaken, ber jag icke om något annat än det Du önskar. Jag är Din tjänare och i Dina händer. Hjälp mig i Din nåd att göra det som skall sprida väldoften av Ditt välbehag. Detta är i sanning mitt hopp och hoppet hos dem som åtnjuter Din närhet. Prisad vare Du, o världarnas Herre.

#6672
- Bahá'u'lláh

 

O min Gud, min Mästare, min längtans mål. Denne Din tjänare söker sin sömn i skyddet av Din barmhärtighet och sin vila under Din nåds himlavalv, bedjande om Din vård och Ditt beskydd.

Jag ber Dig, o min Herre, vid Ditt evigt vakande öga att bevara mina ögon från att se något annat än Dig. Vidga då deras seende så att de må skönja Dina tecken och skåda Din uppenbarelses horisont. Du är Han inför vars allmakts uppenbarelser, kraftens innersta väsen har bävat.

Ingen Gud finns utom Du, den Allsmäktige, den Alltbetvingande, den Obundne.

#6671
- Bahá'u'lláh

 

O sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga:

O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din enhets rike och är nedsänkt i Din barmhärtighets hav. O Herre, upplys min syn med åsynen av Dina ljus i denna mörka natt och gör mig lycklig med Din kärleks vin i denna underbara tid. O Herre, låt mig höra Din kallelse och öppna för mina ögon dörrarna till Din himmel, så att jag må se ljuset från Din härlighet och dras till Din skönhet. Sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Barmhärtige, den Förlåtande.

#3603
- `Abdu'l-Bahá

 

Andliga egenskaper

Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o mitt hopp! Styrk mig i Din sak genom kraftens ande, o min mest älskade, och uppenbara för mig Din väg genom Din härlighets ljus, o Du min längtans mål! Lyft mig till Din helighets himmel genom kraften i Din överjordiska makt, o min tillvaros källa, och lyckliggör mig med Din evighets vindar, o Du som är min Gud! Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o min Ledsagare, och låt Ditt uråldriga anletes rikedomar befria mig från allt utom Dig, o min Mästare, och låt budskapet om uppenbarelsen av Ditt oföränderliga väsen skänka mig glädje, o Du som är det mest uppenbara av allt uppenbart och det mest fördolda av allt fördolt.

#6673
- Bahá'u'lláh

 

O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat, i vars grepp alla människors angelägenheter vilar, mot vars nåd och barmhärtighet alla Dina skapelsers ansikten vänder sig! Jag bönfaller Dig, vid Ditt namn, vilket Du har förordnat att vara alla namns ande i namnens rike, att skydda oss från viskningarna från dem som har vänt sig bort från Dig och förkastat sanningen i Ditt mest majestätiska och upphöjda Jag i denna uppenbarelse, vilken har fått Dina namns rike att skälva.

Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot Dina nåderika gåvors helgedom och Din härlighets högt älskade tabernakel. Rena mig från allt, som icke är av Dig och styrk mig att älska Dig och att uppfylla Din önskan, på det att jag måtte finna glädje i begrundan av Din skönhet, få vara fri från alla band till Dina skapelser och i varje ögonblick förkunna ’Förhärligad vare Gud, världarnas Herre!’

O min Herre! Låt Din skönhet bli min föda, Din närvaros ljus min dryck, Ditt välbehag mitt hopp, lovprisandet av Dig min gärning, hågkomsten av Dig min ledsagare, Din överhöghet min hjälpare, Din boning mitt hem och min vistelseort den plats Du har upphöjt över begränsningarna hos dem, som är utestängda från Dig såsom av en slöja.

Du är i sanning maktens, styrkans och härlighetens Gud.

#6674
- Bahá'u'lláh

 

Säg: O Gud, min Gud! Pryd mitt huvud med rättvisans krona och min kropp med rättfärdighetens smycke. Du är sannerligen besittaren av alla gåvor och belöningar.

#6675
- Bahá'u'lláh

 

Förhärligat vare Ditt namn, o Herre, min Gud, varigenom träden i Din uppenbarelses trädgård har klätts i grönska och gjorts i stånd att frambära helighetens frukter i denna vårtid, och den ljuva doften av Dina gåvor och välsignelser har fläktat över alla ting och låtit dem frambringa vadhelst, som blivit dem förordnat i Ditt oåterkalleliga påbuds rike och i Ditt oföränderliga syftes himmel. Jag bönfaller Dig vid detta Namn att ej låta mig vara fjärran från Din helighets hov eller utestängd från Din enighets och enhets upphöjda helgedom.

Tänd då, o min Gud, Din kärleks eld i mitt bröst, så att dess flamma måtte förtära allt utom min hågkomst av Dig, att varje spår av låga begär måtte fullständigt förintas inom mig och att intet måtte återstå utom förhärligandet av Ditt upphöjda och allhärliga väsen. Detta är min högsta strävan, min brinnande önskan, o Du som härskar över alla ting och i vars hand hela skapelsens rike befinner sig. Du gör i sanning vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Allsmäktige, den Allhärlige, den evigt Förlåtande.

#6676
- Bahá'u'lláh

 

Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka, o min Gud, och gör mig i stånd att smaka frukterna på Ditt väsens träd, o mitt hopp! Ur Din kärleks kristallklara källor låt mig dricka djupt, o min härlighet, och i skuggan av Din eviga försyn låt mig bida, o mitt ljus! På Din närhets ängar, i Din närvaro, låt mig ströva, o min älskade, och vid Din nådatrons högra sida låt mig sitta, o min åstundan! Från Din glädjes doftande briser låt en fläkt omsvepa mig, o mitt mål, och till höjderna i Din verklighets paradis giv mig tillträde, o min dyrkade! Gör mig i stånd att höra de ljuva melodierna från Din enhets duva, o Du strålande, och genom Din styrkas och Din makts ande vederkvick mig, o min Försörjare! I Din kärleks anda håll mig orubbligt fast, o min Hjälpare, och på Ditt välbehags stig gör mina steg fasta, o min Skapare! I Din odödlighets trädgård, i Din åsyn, låt mig bida för evigt, o Du som är barmhärtig mot mig, och på Din härlighets tron upphöj mig, o Du som besitter mig! Till Din givmilda vänskaps himmel lyft mig upp, o min vederkvickare, och till Din lednings morgonstjärna för mig, o Du min lockelse! Inför Din osynliga andes uppenbarelser bjud mig att närvara, o Du som är mitt ursprung och min högsta önskan, och till det innersta i Din skönhets väldoft, vilken Du skall uppenbara, låt mig vända åter, o Du som är min Gud!

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning den mest Upphöjde, den Allhärlige, den allra Högste.

#6677
- Bahá'u'lláh

 

Han är den Nåderike, den Allgivande!

O Gud, min Gud! Ditt kallelserop har lockat mig och rösten från Din härlighets Penna har väckt mig. Ditt heliga yttrandes strömmar har hänfört mig och Din ingivelses vin har hänryckt mig. Du ser mig o Herre, frigjord från allt utom Dig, fastklamrad vid Din givmildhets band, bedjande om Din nåds under. Jag bönfaller Dig vid Din milda vänskaps eviga vågor och vid de strålande ljusen från Din kärleksfulla omsorg och ynnest, att bestämma för mig det som skall draga mig närmare Dig och göra mig rik i Din rikedom. Min tunga, min penna, hela mitt varelse vittnar om Din styrka, Din makt, Din nåd och Din givmildhet, att Du är Gud och att det icke finns någon Gud utom Du, den Starke, den Mäktige.

Jag bär vittnesbörd i denna stund, o min Gud, om min hjälplöshet och Din överhöghet, min svaghet och Din kraft. Jag vet ej vad som gagnar mig eller skadar mig. Du är i sanning den Allvetande, den Allvise. Förordna för mig o Herre, min Gud och min Mästare, det som skall göra mig tillfreds med Ditt eviga påbud och skänka mig framgång i alla Dina världar. Du är i sanning den Nådige, den Givmilde.

Herre! Vänd mig icke bort från Din rikedoms ocean och Din barmhärtighets himmel. Bestäm för mig det goda i denna världen och den kommande. Sannerligen, Du är nådasätets Herre på höghetens tron. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Allvetande, den Allvise.

#6678
- Bahá'u'lláh

 

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt namns upphöjda härlighet, att ikläda Dina älskade rättvisans klädnad och att upplysa deras varelse med trovärdighetens ljus. Du är den som har makt att göra vad Dig behagar och som i sitt grepp håller tyglarna till alla ting, synliga och osynliga.

#6683
- Bahá'u'lláh

 

Lovat vare Ditt namn, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid vällukterna från Din nåds dräkt, vilka på Ditt bud och i överensstämmelse med Din önskan spreds genom hela skapelsen, och vid Din viljas Morgonstjärna som genom kraften i Din makt och Din överhöghet har lyst klart ovan Din barmhärtighets horisont, att från mitt hjärta utplåna alla tomma föreställningar och fåfänga inbillningar, på det att jag full av tillgivenhet må vända mig till Dig, o Du Herre över hela mänskligheten!

Jag är Din tjänare och Din tjänares son, o min Gud! Jag har fattat tag i Din nåds fäste och hållit fast vid det band som är Din kärleksfulla barmhärtighet. Förordna för mig det goda Du besitter, och livnär mig från det bord Du sänt ned ur Din frikostighets moln och Din ynnests himmel.

I sanning, Du är världarnas Herre, och Gud för alla som är i himmelen och alla som är på jorden.

#6684
- Bahá'u'lláh

 

Jag vet icke, o min Gud, vad den eld är som Du har tänt i Ditt land. Jord kan aldrig dölja dess glans eller vatten släcka dess låga. Alla världens folk är oförmögna att motstå dess kraft. Stor är välsignelsen för honom som har närmat sig den och hört dess dån.

Några har Du, o min Gud, genom Din styrkande nåd gjort i stånd att nå den, medan Du hållit andra tillbaka på grund av deras händers verk under Dina dagar. Vemhelst, som hastat till den och nått den, har i sin iver att skåda Din skönhet, givit sitt liv på Din stig och uppstigit till Dig, helt frigjord från allt utom Dig.

Jag ber Dig, o min Herre, vid denna eld som brinner och rasar i skapelsens värld, att förinta de slöjor som hindrat mig att träda fram inför Ditt majestäts tron och från att stå vid Din ports ingång. Bjud mig Du, o min Herre, varje gott ting som Du sänt ned i Din bok, och låt mig icke fjärmas från skyddet av Din barmhärtighet.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är sannerligen den Allsmäktige, den mest Givmilde.

#6685
- Bahá'u'lláh

 

Månget modfällt hjärta, o min Gud, har satts i brand av Din saks eld och mången slumrande har väckts av Din stämmas ljuvhet. Hur många är icke de främlingar, som sökt skydd i skuggan av Din enhets träd och hur talrika är icke de törstande, som längtat efter Ditt levande vattens källa i Dina dagar.

Välsignad är den, som har vänt sig till Dig och skyndat att nå fram till gryningen för Ditt anletes ljus. Välsignad är den, som med all sin hängivenhet har vänt sig till Din uppenbarelses gryningsplats och Din ingivelses källa. Välsignad är den som på Din väg har offrat det som Du genom Din givmildhet och ynnest har skänkt honom. Välsignad är den som i smärtfylld längtan efter Dig har avstått från allt utom Dig. Välsignad är den som kunnat glädja sig åt nära gemenskap med Dig och befriat sig från allt utom tillgivenhet till Dig.

Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Honom som är Ditt namn och som genom Ditt herraväldes och Din styrkas kraft har höjt sig över Sitt fängelses horisonter, att förordna för var och en det som höves Dig och som anstår Din upphöjdhet.

Din makt kan i sanning mäta sig med allt.

#6686
- Bahá'u'lláh

 

O Gud! Giv min själ glädje och vederkvickelse. Rena mitt hjärta. Genomstråla mina krafter. Jag lägger alla mina angelägenheter i Din hand. Du är min vägvisare och min tillflykt. Jag kommer ej längre att vara sorgsen och bekymrad. Jag kommer att vara en lycklig och glädjefylld människa. O Gud! Jag kommer ej längre att vara fylld av oro, ej heller kommer jag att låta bekymmer plåga mig. Jag kommer ej att uppehålla mig vid livets besvärligheter.

O Gud! Du är en bättre vän till mig än vad jag är till mig själv. Jag överlämnar mig till Dig, o Herre!

#6679
- `Abdu'l-Bahá

 

O min Gud, o min Gud! Ära vare Dig för att Du har styrkt mig att erkänna Din enhet, dragit mig till din enhets ord, upptänt mig med Din kärleks eld och sysselsatt mig med omnämnandet av Dig och tjänandet av Dina vänner och tjänarinnor.

O Herre, hjälp mig att vara tålmodig och ödmjuk och styrk mig i att avskilja mig från allt och att hålla fast i fållen till Din härlighets klädnad, så att mitt hjärta må fyllas av Din kärlek och ej lämna något utrymme för kärlek till världen och dragning till dess yttringar.

O Gud! Helga mig från allt utom Dig, rena mig från synder och överträdelser och sörj för att jag måtte äga ett andligt hjärta och samvete.

Sannerligen, Du är barmhärtig och sannerligen, Du är den mest Frikostige, vars hjälp alla människor söker.

#6680
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare, Dina trofasta arbetare och tjänarinnor, som har bugat sig inför Ditt upphöjda yttrande, ödmjukat sig inför Ditt ljus tröskel och burit vittnesbörd om Din enhet, genom vilken solen har kommit att lysa i sin middagsglans. De har lyssnat till den kallelse Du utfärdade från Ditt dolda rike, och med hjärtan skälvande av kärlek och hänryckning, har de svarat på Din maning.

O Herre, utgjut över dem Din barmhärtighets flöden och låt Din nåds vatten regna över dem. Hjälp dem att växa till vackra plantor i himmelens trädgård och låt Dina gåvors bräddfulla moln och Din överflödande nåds sjöar bevattna dem, så att denna trädgård kan blomstra och bevaras evigt grön och praktfull, skön, skimrande och ljus.

Du är sannerligen den Mäktige, den Upphöjde, den Kraftfulle, den som allena är oföränderlig i himlarna och på jorden. Det finns ingen Gud utom Du, de uppenbara bevisens och tecknens Herre.

#6681
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och, i mångfalden av Dina härligheter och gåvor, gläd mig med det vin som är att älska Dig. Befria mig från lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckning till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräkt.

O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon att de må se tecknen på Din Allbetvingande makt, låt mitt hjärta glädjas över Din kunskaps härlighet som omfattar allt, gläd min själ med Ditt själsväckande budskap om stor fröjd, o Du som är Konungen över denna värld och konungariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, så att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord.

Du är i sanning den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige.

#6682
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gud, min Gud! Du är mitt hopp och min älskade, mitt åsyftade mål och min längtan! Med stor ödmjukhet och fullkomlig hängivenhet bönfaller jag Dig att göra mig till Din kärleks minaret i Ditt rike, Din kunskaps ljus bland Dina skapelser och Din gåvas banér i Ditt konungadöme.

Räkna mig till sådana av Dina tillbedjare, som har avskilt sig från allt utom Dig, som renat sig från denna världs förgängliga ting och som vänt sig bort från maningarna från de fåfänga inbillningarnas förespråkare.

Låt mitt hjärta vidgas av glädje genom bekräftelsens ande från Ditt konungarike, och upplys mina ögon med åsynen av framgångens härskaror, som följer varandra och nedstiger till mig från Din allsmäktiga härlighets rike.

Du är i sanning den Allsmäktige, den Allhärlige, den Allstarke.

#6687
- `Abdu'l-Bahá

 

Barn och ungdom

Prisad vare Du, o Herre min Gud! Bevilja nådefullt detta barn dess föda från Din milda barmhärtighets och kärleksfulla försyns bröst, och när det med frukterna från Dina himmelska träd. Låt det ej tagas om hand av någon annan än Dig, då Du själv genom Din upphöjda viljas makt skapade det och kallade det till liv. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, den Allvetande.

Lovad vare Du, o min mest älskade! Låt de ljuva dofterna från Dina överjordiska ynnestbevis och Dina heliga håvors vällukter fläkta över detta barn. Gör det i stånd att söka skydd i skuggan av Ditt mest upphöjda Namn, o Du som håller namnens och egenskapernas rike i Din hand. Sannerligen, Du är mäktig att göra vadhelst Du önskar och Du är i sanning den Mäktige, den Upphöjde, den Alltförlåtande, den Nådefulle, den Givmilde, den Barmhärtige.

#6699
- Bahá'u'lláh

 

O Gud! Uppfostra dessa barn. Dessa barn är plantor i Din örtagård, blommor på Din äng, rosor i Din trädgård. Låt Ditt regn falla ned över dem. Låt verklighetens sol lysa över dem med Din kärlek. Låt Din vind uppfriska dem så att de må fostras, växa och utvecklas och uppnå den största skönhet. Du är Givaren. Du är den Medlidsamme.

#6688
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gud! Led mig, skydda mig, tänd ljuset i mitt hjärta och gör mig till en strålande stjärna.

Du är den Mäktige och den Starke.

#6689
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du oförliknelige Gud! Låt detta spädbarn näras vid Din godhets bröst, vaka över det i Din trygghets och Ditt värns vagga och låt det fostras i Din ömma tillgivenhets armar.

#6690
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gud! Låt detta späda barn födas upp i Din kärleks famn och giv det mjölk från Din försyns bröst. Vårda denna nya planta i Din kärleks rosengård, och hjälp den att växa genom Din välgörenhets regn. Gör det till ett barn av konungariket och led det till Ditt himmelska land. Du är mäktig och god och Du är Förlänaren, den Frikostige, den gränslösa nådens Herre.

#6691
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du gode Herre! Dessa älskliga barn är skapelser av Din makts fingrar och de underbara tecknen på Din storhet. O Gud, beskydda dessa barn, bistå dem nådefullt att fostras och giv dem förmåga att tjäna mänsklighetens värld. O Gud! Dessa barn är pärlor, låt dem få näring i Din kärleksfulla godhets mussla.

Du är den Ynnestrike, den Alltälskande.

#6692
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du gode Herre! Jag är ett litet barn, upphöj mig genom att låta mig inträda i konungariket. Jag är jordisk, gör mig himmelsk, jag är av denna världen, låt mig tillhöra riket därovan, jag är sorgsen, gör mig glad, jag är världslig, gör mig andlig och hjälp mig att uppvisa Dina oändliga gåvor.

Du är den Mäktige, den Alltälskande.

#6693
- `Abdu'l-Bahá

 

O min Herre! O min Herre!

Jag är ett barn i späd ålder. Giv mig näring från Din nåds bröst, fostra mig i Din kärleks famn, undervisa mig i Din lednings skola och låt mig utvecklas i Din frikostighets skugga. Rädda mig undan mörkret, gör mig till ett strålande ljus! Befria mig från sorgsenhet, gör mig till en blomma i rosengården. Låt mig bli en tjänare vid Din tröskel och skänk mig de rättfärdigas sinnelag och väsen. Låt mig bli en orsak till välfärd för människosläktet och krön mitt huvud med det eviga livets krona.

Sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige, den Seende, den Hörande!

#6694
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du fullkomlige Gud! Jag är ett litet barn, giv att Din gåvas famn blir till en kär och behaglig viloplats, låt mig växa och födas upp med Din kärleks honung och mjölk, fostra mig vid Din kunskaps bröst och gör mig ädel och vis redan i min barndom.

O Du oförliknelige Gud! Gör mig förtrogen med den Osynliges konungarike! Sannerligen, Du är den Mäktige, den Starke!

#6695
- `Abdu'l-Bahá

 

O min Gud, o min Gud! Du ser dessa barn. Dessa barn är grenarna på livets träd, fåglarna på trygghetens ängar, pärlorna i Din nåds ocean, rosorna i Din väglednings trädgård. O Gud, vår Herre! Vi lovsjunger Dig, vi bär vittnesbörd om Din helighet och bönfaller ivrigt Din barmhärtighets himmel att göra oss till vägledande ljus, stjärnor lysande ovan den eviga härlighetens horisont bland människorna och att undervisa oss om det som utgår från Dig. Yá Bahá’u’l-Abhá!

#6696
- `Abdu'l-Bahá

 

O Herre! Upplys denna unga människa och förläna denna ringa varelse Din ynnest. Begåva henne med kunskap, bevilja henne förnyad kraft varje morgongryning och bevara henne i Ditt värnande beskydd, så att hon må befrias från felsteg och ägna sig åt att tjäna Din sak för att vägleda de vilsegångna, ledsaga de olyckliga, befria de fångna och väcka de försumliga, så att alla må välsignas med hågkomsten och lovprisandet av Dig. Du är den Mäktige och den Starke!

#6697
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du gode Herre! Från frigörelsens horisont har Du uppenbarat själar som, likt månens sken, sprider sin strålglans över hjärtats och själens rike, och har befriat sig från egenskaperna i tillvarons värld och hastat åstad mot evighetens konungarike. Med en droppe från Din godhets ocean har Du mången gång vattnat deras hjärtans trädgårdar tills de förlänades en oförliknelig friskhet och skönhet. Din gudomliga enhets heliga vällukter spreds då vida omkring och utsände sin ljuvhet över hela världen och fick jordens nejder att fyllas av sötma.

Uppväck då, o renhetens Ande, själar som likt helgade väsen skall bli fria och rena och pryda tillvarons värld med en ny klädnad, en underskön skrud, och som ej skall söka någon annan än Dig, ej beträda någon annan stig än Ditt välbehags stig och ej tala om något annat än Din saks mysterier.

O Du gode Herre! Bevilja att denna unga människa uppnår det som är de heliga själarnas högsta strävan. Förläna henne Din styrkande nåds vingar – avskiljandets och det gudomliga biståndets vingar – så att hon därmed kan sväva i Din milda barmhärtighets rymd, kan ta del av Dina överjordiska gåvor, bli ett tecken på gudomlig vägledning och ett banér för härskaran i höjden. Du är den Starke, den Mäktige, den Seende och den Hörande.

#6698
- `Abdu'l-Bahá

 

Beskydd

O Gud, min Gud! Jag har lämnat mitt hem och håller fast vid Din kärleks band, och jag har helt och fullt anförtrott mig i Din vård och Ditt beskydd. Jag bönfaller Dig vid Din makt, genom vilken Du skyddar Dina älskade från de egensinniga och förvända och från varje ohörsam förtryckare och varje gudlös förövare, som irrat sig långt bort från Dig, att skänka mig trygghet genom Din frikostighet och Din ynnest. Möjliggör då för mig att återvända hem genom Din styrka och Din makt. Du är i sanning den Allsmäktige, Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande.

#6700
- Bahá'u'lláh

 

Lovat vare Ditt namn, o Herre min Gud! Jag

bönfaller Dig vid Ditt namn, genom vilket timmen är kommen och uppståndelsen ägt rum och fruktan och bävan har gripit alla som är i himmelen och alla som är på jorden, att låta nedströmma från Din barmhärtighets himmel och från Ditt milda medlidandes moln, det som kommer att glädja hjärtat hos dem bland Dina tjänare, som har vänt sig till Dig och hjälpt Din sak.

Bevara, o min Herre, Dina tjänare och Dina tjänarinnor i säkerhet från de gagnlösa föreställningarnas och de fåfänga inbillningarnas pilar, och skänk ur Din nåds händer en munfull av Din kunskaps stilla flödande vatten.

Du är i sanning, den Allsmäktige, den mest Upphöjde, den Alltförlåtande, den mest Frikostige.

#6701
- Bahá'u'lláh

 

Ära vare Dig, o min Gud! Jag ber Dig vid Ditt namn, den mest Barmhärtige, att beskydda Dina tjänare och tjänarinnor då vedermödornas stormar drar fram över dem och Dina mångfaldiga prövningar ansätter dem. Gör dem då i stånd, o min Gud, att söka tillflykt inom Din kärleks och Din uppenbarelses fäste, så att varken Dina motståndare eller illgärningsmännen bland Dina tjänare, som har brutit Ditt förbund och Ditt testamente och vänt sig bort på det mest föraktfulla sätt från Ditt väsens daggryning och Din härlighets uppenbarare, kan vinna seger över dem.

De har själva väntat, o min Gud, vid Din nåds dörr. Upplåt den inför deras ansikten med Dina frikostiga gåvors nycklar. Mäktig är Du att göra vadhelst Du vill och att förordna vad Du önskar. Dessa är, o min Gud, de som har vänt sina ansikten till Dig och till Din boning. Behandla dem då såsom det anstår Din barmhärtighet, som övergår alla världar.

#6702
- Bahá'u'lláh

 

O Gud, min Gud! Värna Dina betrodda tjänare mot själviskhetens och begärens ondska, skydda dem med Din mildhets vakande öga mot hätskhet, hat och avund, giv dem en tillflykt i Din omsorgs ointagliga fästning och, bevarade från tvivlets pilar, gör dem till uppenbarare av dina ärofulla tecken, lys upp deras anleten med det skimrande ljuset som strålar från Din gudomliga enhets daggryning, gläd deras hjärtan med de uppenbarade orden från Ditt heliga rike, styrk dem med Din allbehärskande makt som utgår från Din härlighets rike. Du är den Allvälgörande, Beskyddaren, den Allsmäktige, den Nåderike.

#6703
- `Abdu'l-Bahá

 

Han är den Medlidsamme, den Allgivande!

O Gud, min Gud! Du ser mig, Du känner mig. Du är min hamn och min tillflykt. Ingen har jag sökt utom Dig och ingen annan skall jag söka. Ingen väg har jag vandrat utom Din kärleks väg och ingen annan skall jag vandra. I förtvivlans mörka natt vänds min blick i hopp och förväntan mot Din gränslösa välviljas morgon, och i gryningens timma blir min modlösa själ vederkvickt och styrkt i hågkomsten av Din skönhet och fullkomlighet. Vemhelst Din barmhärtighets nåd skänker hjälp, vore han blott en droppe, skall bliva det gränslösa havet, och den blotta atom som Din kärleksfulla vänskaps flöden bistår, skall lysa som den strålande stjärnan.

Beskydda under Ditt hägn, o Du renhetens Ande, Du som är den allgivande försörjaren, denne Din trälbundne, hänryckte tjänare. Hjälp honom i denna tillvarons värld att förbli ståndaktig och trogen i Din kärlek, och låt denna vingbrutna fågel finna en tillflykt och ett skydd i Ditt gudomliga näste, som vilar i det himmelska trädet.

#6704
- `Abdu'l-Bahá

 

Bistånd

O Du, vars anlete är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars boning är mitt mål, vars lovprisande är mitt hopp, vars försyn är min följeslagare, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars omnämnande är min tröst, vars närhet är min åstundan, vars närvaro är min käraste önskan och högsta strävan, Dig bönfaller jag att icke förvägra mig de ting Du har bestämt för de utvalda bland Dina tjänare. Förse mig då med denna och den kommande världens goda.

Du är i sanning alla människors Konung. Det finns ingen Gud utom Du, den evigt Förlåtande, den mest Givmilde.

#6705
- Bahá'u'lláh

 

Förhärligad vare Du, o Herre min Gud! Jag ber Dig vid Ditt namn, vilket Du har upphöjt över alla andra namn och genom vilket himmelens täckelse rivits sönder och Din skönhets Morgonstjärna stigit över horisonten, lysande med Ditt namns klarhet, den Upphöjde, den allra Högste, att undsätta mig med Din förunderliga hjälp och att bevara mig i Din omsorgs och Ditt värns beskydd.

Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Till Dig har jag vänt mig och till Dig har jag satt min lit. Bevilja att jag kan vara så trogen i min kärlek till Dig och så utföra det som är Dig till behag, att varken bristerna hos de otrogna bland Dina tjänare eller motståndet från hycklarna bland Dina skapelser, kan få mig att hålla mig borta från Dig.

Rena mitt öra, o min Gud, så att jag kan höra verserna som nedsänts av Dig och upplys mitt hjärta med Din kunskaps ljus och lossa min tunga så att den må omnämna Dig och sjunga Ditt lov. Vid Din makt, o min Herre! Min själ är ej sammanvigd med någon annan än Dig och mitt hjärta söker ej någon utom Dig.

Det finns ingen Gud jämte Dig, den Allhärlige, den store Givaren, den Förlåtande, den Medlidsamme.

#6706
- Bahá'u'lláh

 

Förhärligad vare Du, o Herre min Gud! Du är Han, vars kärleks eld har satt hjärtat i brand hos dem som har erkänt Din enhet och vars anletes prakt har upplyst ansiktena hos dem som dragit nära Din förgård. Hur ymnig, o min Gud, är ej strömmen av Din kunskap! Hur sötmefylld, o min älskade, är ej den skada som jag, i min kärlek till Dig och för Din saks skull, får lida på grund av illdådarnas pilar! Hur välbehagliga är icke de sår, som jag på Din stig ådrager mig genom de trolösas svärd för att förkunna Din tro!

Jag bönfaller Dig, vid Ditt namn, genom vilket Du förvandlar oro till lugn, fruktan till tillförsikt, svaghet till styrka och förnedring till härlighet, att Du genom Din nåd, hjälper mig och Dina tjänare att upphöja Ditt namn, att sprida Ditt budskap och att förkunna Din sak på ett sådant sätt att vi måtte förbliva orubbliga, vare sig det är inför överträdarnas angrepp eller inför de trolösas vrede, o Du som är min högst älskade!

Jag är Din tjänarinna, o min Gud, som har lyssnat till Din kallelse och hastat till Dig, flytt från mig själv och fäst hjärtat vid Dig. Jag ber Dig, o min Gud, vid Ditt namn, genom vilket jordens alla skatter frambragtes, att skydda mig från antydningarna bland dem som förnekat Dig och förkastat Din sanning.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning den Allvetande, den Allvise.

#6707
- Bahá'u'lláh

 

Prisad vare Du, o Herre, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Ditt namn, som låtit Din kärleksfulla godhets och barmhärtighets oceaner svalla inom varje droppe, och Dina rikliga välsignelsers och gåvors ljus stråla inom varje atom; jag bönfaller Dig att smycka varje själ med Din kärleks klädnad, så att det på Din jord ej måtte återstå någon, som ej har vänt sig till Dig eller förmått frigöra sig från allt utom Dig.

Du har sannerligen, o min Gud, låtit Honom som är uppenbarelsen av Ditt Jag, plågas av alla slags olyckor, på det att Dina tjänare må uppstiga till Din nådefulla välviljas höjd och uppnå det, som Du genom Din försyn och milda barmhärtighet har förordnat för dem i Ditt oåterkalleliga påbuds skrifter. Din makts härlighet är mitt vittne! Skulle de i varje ögonblick av sina liv ge sig själva som offer på Din väg, skulle de ändå ha åstadkommit blott föga jämfört med de mångfaldiga gåvor, som förunnats dem av Dig.

Låt därför, bönfaller jag Dig, deras hjärtan inriktas på Dig och deras ansikten vändas mot Ditt välbehag. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Ouppnåelige, den Allhärlige, den evigt Förlåtande.

Bevärdiga då Din tjänare, o min Gud, godtagandet av de ting, som han har framvisat i sin kärlek till Dig. Styrk honom då, att han må fatta tag i Ditt mest upphöjda ord och lossa hans tungas band, så att han må lovprisa Dig och dragas till dem bland Ditt folk som står Dig nära. Du är Den som har herraväldet i Din hand. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, Hjälpen i farans stund, den Allhärlige, den Obundne.

#6708
- Bahá'u'lláh

 

Ära vare Dig, o min Gud! En av Dina tjänarinnor som har trott på Dig och Dina tecken har trätt in i skuggan av Din enhets träd. Giv henne ymnigt att dricka, o min Gud, vid Ditt uppenbara och fördolda namn, av Ditt utvalda förseglade vin, att detta må avlägsna henne från hennes eget jag och göra henne helt hängiven åminnelsen av Dig och helt frigjord från alla utom Dig.

Nu när Du har uppenbarat för henne kunskapen om Dig, o min Herre, förvägra henne ej vid Din givmildhet, Din nåd, och nu när Du har kallat henne till Dig, driv henne i Din välvilja ej bort från Dig. Förse henne då med det som överträffar allt som man kan finna på Din jord. Du är sannerligen den mest Givmilde, vars nåd är gränslös.

Skulle Du åt någon av Dina varelser skänka det som vore jämförbart med himmelens och jordens konungariken, skulle detta ändå icke med så mycket som en atom kunna minska Ditt väldes oändlighet. Långt större är Du än den Store, vilket människor plägar kalla Dig, ty en sådan titel är blott ett av Dina namn, vilka alla skapades genom blotta antydningen av Din vilja.

Det finns ingen Gud utom Du, maktens Gud, härlighetens Gud, kunskapens och vishetens Gud.

#6709
- Bahá'u'lláh

 

Herre! Vi är ömkansvärda, giv oss Din

ynnest. Vi är fattiga, bestå oss av Din rikedoms hav. Vi är behövande, tillfredsställ oss. Vi är i förnedring, skänk oss Din ära. Luftens fåglar och fältens djur får varje dag sin föda från Dig och alla varelser delar Din omsorg och kärleksfulla godhet.

Beröva ej denne kraftlöse Din underbara nåd och förunna genom Din makt denna hjälplösa själ Din frikostighet.

Giv oss vårt dagliga bröd och bestå oss med mer än livets nödtorft, så att vi ej skall vara beroende av någon annan än Dig, må umgås helt med Dig, vandra Dina vägar och förkunna Dina hemligheter. Du är den Allsmäktige och kärleksfulle och hela mänsklighetens Försörjare.

#6710
- `Abdu'l-Bahá

 

Min Gud, min Älskade, min Konung, min Åstundan! Vilken tunga kan uttrycka min tacksägelse till Dig? Jag var tanklös, Du väckte mig. Jag hade vänt mig ifrån Dig, Du bistod mig i Din nåd att vända mig till Dig. Jag var som död, Du väckte mig med livets vatten. Jag var förtvinad, Du gav mig liv med det himmelska flödet av Dina ord som har strömmat från den Allbarmhärtiges penna.

O Gudomliga försyn! All tillvaro har frambragts av Din givmildhet; beröva den ej Din frikostighets vatten, håll den ej heller borta från Din nåds ocean. Jag bönfaller Dig att bistå och stödja mig vid alla tillfällen och under alla villkor, och söker från Din nåds himmel Din urgamla ynnest. Du är i sanning givmildhetens Herre, och Härskaren över evighetens rike.

#6711
- `Abdu'l-Bahá

 

Den helande bönen

Han är Helaren, den Tillräcklige, Hjälparen, den Alltförlåtande, den Allbarmhärtige.

Jag vädjar till Dig, o Upphöjde, o Trofaste, o Härlige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Härskare, o Upprättare, o Domare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Oförliknelige, o Evige, o Ende! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Mest Prisade, o Helige, o Hjälpande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Allvetande, o Visaste, o Störste! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Barmhärtige, o Majestätiske, o Förordnande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Älskade, o Avhållne, o Hänryckte! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Mäktigaste, o Upprätthållare, o Kraftfulle! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Härskande, o Självbestående, o Allvetande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Ande, o Ljus, o mest Uppenbare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du av alla Besökte, o Du av alla Kände, o Du från alla Dolde! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Fördolde, o Triumferande, o Förlänande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Allsmäktige, o Undsättare, o Fördöljare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Utformare, o Tillfredsställare, o Uppryckare! Du den Tillräcklige, Du Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Uppresande, o Församlande, o Upphöjande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Fullkomnande, o Obundne, o Frikostige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Välgörare, o Undanhållare, o Skapare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Ädlaste, o Sköne, o Frikostige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Rättvise, o Nåderike, o Givmilde! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Alltbetvingande, o Evigt Bestående, o mest Insiktsfulle! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Storartade, o dagarnas Uråldrige, o Storsinte! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Välbeskyddade, o fröjdens Herre, o Åstundade! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du mot alla Gode, o Du med alla Medlidsamme, o mest Välvillige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o allas Tillflykt, o allas Skydd, o Allbevarande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du allas Undsättare, o Du den av alla Åkallade, o Vederkvickare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Avslöjare, o Förhärjare, o mest Nåderike! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du min Själ, o Du min Älskade, o Du min Tro! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du som stillar törst, o översinnlige Herre, o mest Dyrbare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du största Åminnelse, o ädlaste Namn, o mest uråldriga Väg! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o mest Lovprisade, o Heligaste, o Helgade! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Förlossare, o Rådgivare, o Frälsare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Vän, o Läkare, o Fängslande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Härlighet, o Skönhet, o Frikostige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du mest Betrodde, o Du mest Älskande, o gryningens Herre! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Upptändare, o Ljusbringare, o Fröjdebringare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o frikostighetens Herre, o mest Medlidsamme, o mest Barmhärtige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Beständige, o Livgivande, o all tillvaros Källa! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du som genomtränger allt, o allseende Gud, o yttrandets Herre! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Uppenbare men Fördolde, o Osedde men Ryktbare, o Åskådare, sökt av alla! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du som dräper de älskande, o nådens Gud för de onda!

O Tillräcklige, Jag vädjar till Dig, o Tillräcklige !

O Helare , jag vädjar till Dig, o Helare !

O Bestående, jag vädjar till Dig, o Bestående!

Du den evigt Bestående, o Du som är den Bestående!

Helgad vare Du, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid Din givmildhet, varigenom Din frikostighets och nåds portar öppnades vida, varigenom Din helighets Tempel upprättades på evighetens tron; och vid Din barmhärtighet varigenom Du inbjöd allt skapat till Din frikostighets och Dina skänkers bord; och vid Din nåd varigenom Du svarade, i Ditt eget Jag med Ditt ord ”Ja” på alla deras vägnar som är i himmelen och på jorden, i den stund då Din överhöghet och Din storslagenhet stod uppenbarad, i gryningens tid då Ditt herraväldes makt uppenbarades. Och återigen bönfaller jag Dig, vid dessa de skönaste av namn, vid dessa ädlaste och mest upphöjda egenskaper och vid Din mest upphöjda Åminnelse och vid Din rena och fläckfria skönhet, och vid Ditt fördolda ljus i den mest fördolda paviljongen och vid Ditt namn, iklätt bedrövelsens mantel var morgon och afton, att beskydda bäraren av denna välsignade skrift och vem som än läser den och vem som än träffar på den och vem som än går förbi det hus vari den finns. Bota då genom den, var och en som är opasslig, sjuk och arm från varje bedrövelse och trångmål, från varje avskyvärt lidande och kval, och vägled genom den vemhelst som åstundar att inträda på Din lednings stigar och Din förlåtelses och nåds vägar.

Du är sannerligen den Mäktige, den Alltillräcklige, den Helande, Beskyddaren, den Givande, den Medlidsamme, den Allfrikostige, den Allbarmhärtige.

#6784
- Bahá'u'lláh

 

Enhet

Ära vare Dig o Gud, för Ditt uppenbarande av kärlek till mänskligheten! O Du, som är vårt liv och ljus, led Dina tjänare på Din väg och gör oss rika i Dig och fria från allt utom Dig.

O Gud, undervisa oss om Din enhet och giv oss förståelse av Din ojämförliga ställning, så att vi icke måtte se någon annan än Dig. Du är den Barmhärtige och nådegåvans Givare!

O Gud, skapa i Dina älskades hjärtan, Din kärleks eld, så att den må förtära tanken på allt utom Dig.

Uppenbara för oss, o Gud, Din upphöjda evighet, att Du alltid har varit, alltid skall förbliva och att ingen Gud finns utom Du. Sannerligen, i Dig finner vi säkerhet och styrka.

#6715
- Bahá'u'lláh

 

O min Gud! O min Gud! Förena Dina tjänares hjärtan och uppenbara för dem Ditt stora mål. Må de följa Dina bud och hålla fast vid Din lag. Hjälp dem, o Gud, i deras strävan och giv dem styrka att tjäna Dig. O Gud! Lämna dem ej åt sig själva, utan led deras steg med Din kunskaps ljus och uppmuntra deras hjärtan med Din kärlek. Sannerligen, Du är deras Hjälpare och deras Herre!

#6716
- Bahá'u'lláh

 

Familj

Bön under havandeskap

Min Herre, min Herre! Jag prisar Dig och tackar Dig för det, varmed Du har gynnat Din ödmjuka tjänarinna, Din slav som bönfaller Dig och tillber Dig, ty Du har i sanning väglett henne till Ditt uppenbara konungarike och fått henne att höra Din upphöjda kallelse i tillvarons värld och att skåda Dina tecken, vilka bevisar uppenbarandet av Ditt segerrika styre över alla ting.

O min Herre, jag tillägnar Dig barnet som växer i mitt moderliv. Så låt det då bliva ett lovvärt barn i Ditt konungarike, må det göra framsteg genom Din ynnest och frikostighet och utvecklas och växa upp i Din fostrans värn. Sannerligen, Du är den Nåderike! Sannerligen, Du är de rikliga gåvornas Herre!

#6717
- `Abdu'l-Bahá

 

Bön för föräldrar

O Herre! I denna största gudomliga lära godtar Du barns förbön för sina föräldrar. Detta är en av de särskilda och oändliga gåvorna i denna lära. Godtag därför, o Du gode Herre, denne Din tjänares begäran vid Din enhets tröskel och nedsänk hans fader i Din nåds ocean, då denne son har stått upp för att tjäna Dig och alltid strävar efter att vandra Din kärleks stig. I sanning, Du är Givaren, Förlåtaren, den Gode.

#6718
- `Abdu'l-Bahá

 

Fasthet

O Gud, min Gud! Jag har i ånger vänt mig till Dig och sannerligen, Du är Förlåtaren, den Medlidsamme.

O Gud, min Gud! Jag har återvänt till Dig och sannerligen, Du är den evigt Förlåtande, den Nåderike.

O Gud, min Gud! Jag har klamrat mig fast vid Din givmildhets band och hos Dig finns skattkammaren för alla som är i himmelen och på jorden.

O Gud, min Gud! Jag har skyndat till Dig och sannerligen, Du är den Förlåtande, den överflödande nådens Herre.

O Gud, min Gud! Jag törstar efter Din nåds himmelska vin och sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Nåderike, den Allsmäktige.

O Gud, min Gud! Jag vittnar om att Du har uppenbarat Din sak, uppfyllt Ditt löfte och nedsänt från Din nåds himmel det som dragit Dina skyddslingars hjärtan till Dig. Lycklig den människa som hållit fast vid Ditt starka band och klamrat sig fast vid fållen till Din lysande klädnad.

Jag ber Dig, o Herre över all tillvaro och Konung över det synliga och det osynliga, vid Din kraft, Ditt majestät och Din överhöghet att bevilja att mitt namn må nedtecknas av Din härlighets penna bland Dina hängivna, de som de syndfullas skrifter icke har hindrat att vända sig till Ditt anletes ljus, o bönhörande, bönbesvarande Gud!

#6719
- Bahá'u'lláh

 

Ära vare Dig, o evighetens Konung, folkens Danare och Utformaren av varje förvittrande ben! Jag ber Dig vid Ditt namn, genom vilket Du kallade hela mänskligheten till Ditt majestäts och Din härlighets horisont, och ledde Dina tjänare till Din nåds och ynnests förgård, att räkna mig till dem som frigjort sig från allt utom Dig, och som inriktat sig på Dig, och icke hållits tillbaka av sådana olyckor som förordnats av Dig, utan vänt sig i riktning mot Dina gåvor.

Jag har fattat tag, o min Herre, i Din välviljas fäste och ståndaktigt klamrat mig fast vid fållen av Din ynnests klädnad. Sänd då ned över mig från Din frikostighets moln, det som renar mig från hågkomsten av alla utom Dig, och sätt mig i stånd att vända mig till Honom, som är föremålet för hela mänsklighetens dyrkan och mot vilken orosstiftarna uppbådats, vilka brutit Ditt förbund och misstrott Dig och Dina tecken.

Förvägra mig icke, o min Herre, väldoften från Din skrud i Dina dagar och beröva mig icke Din uppenbarelses fläktar vid den framstrålande glansen från Ditt anletes ljus. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Intet kan motstå Din vilja, ej heller omintetgöra vad Du genom Din makt har avsett.

Ingen Gud finns utom Du, den Allsmäktige, den Allvise.

#6720
- Bahá'u'lláh

 

Han är den Mäktige, den Förlåtande, den Medlidsamme!

O Gud, min Gud! Du ser Dina tjänare i fördärvets och villfarelsens avgrund. Var finns Din gudomliga lednings ljus, o Du världens Åstundade? Du känner deras hjälplöshet och svaghet. Var finns Din kraft, o Du, i vars grepp himmelens och jordens krafter är inneslutna?

Jag ber Dig, o Herre min Gud, vid strålglansen från Din nåds ljus och vågorna på Din kunskaps och visdoms ocean och vid Ditt ord, varmed Du har härskat över folket i Ditt rike, att förunna mig att bliva en av dem som har åtlytt buden i Din bok. Förordna för mig det som Du har förordnat för dem till vilka Du hyser tillit, de som har druckit av den gudomliga ingivelsens vin från Din välgörenhets kalk och skyndat att utföra Dina önskningar och att följa Ditt förbund och testamente. Mäktig är Du att göra det Du önskar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allvetande, den Allvise.

Förordna för mig, vid Din nåd, o Herre, allt det som skall gagna mig i denna världen och härefter och som skall föra mig närmare Dig, o Du som är alla människors Herre. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Mäktige, den Förhärligade.

#6721
- Bahá'u'lláh

 

O Herre min Gud! Bistå Dina älskade att vara fasta i Din tro, att vandra Dina vägar, att vara ståndaktiga i Din sak. Giv dem Din nåd att motstå själviskhet och begär, och att följa den gudomliga vägledningens ljus.

Du är den Starke, den Nådefulle, den Självbestående, den Givande, den Medlidsamme, den Allsmäktige, den Allvälgörande.

#6722
- `Abdu'l-Bahá

 

O min Herre och mitt hopp! Hjälp Dina älskade att vara fasta i Ditt mäktiga förbund, att förbliva trofasta mot Din uppenbara sak och att åtlyda de påbud som Du nedskrivit för dem i Din härlighets bok, så att de måtte bliva vägledningens banér och lampor från härskaran i höjden, källor av Din oändliga visdom och stjärnor som visar den rätta vägen, strålande med ljuset från den högsta himlen.

Sannerligen, Du är den Oövervinnerlige, den Allsmäktige, den Allstarke.

#6723
- `Abdu'l-Bahá

 

Gör våra steg fasta på Din väg, o Herre, och stärk våra hjärtan i lydnad inför Dig. Vänd våra ansikten till Din enhets skönhet och gläd våra hjärtan genom Din gudomliga enhets tecken. Smycka oss med Din givmildhets klädnad, avlägsna från våra ögon syndens slöja och skänk oss Din nåds kalk, så att alla varelsers innersta må lovsjunga Dig inför åsynen av Din prakt. Uppenbara Dig då, o Herre, genom Ditt barmhärtiga ord och Ditt gudomliga väsens mysterium, så att bönens heliga hänförelse må uppfylla våra själar – en bön, som skall lyfta sig över ord och bokstäver och höja sig över stavelser och ljud – så att allt må smälta samman i intet inför Din härlighets uppenbarelse.

Herre! Dessa är tjänare, som har förblivit trofasta och ståndaktiga i Ditt förbund och Ditt testamente, och som har hållit fast vid trofasthetens band i Din sak och klamrat sig fast vid Din storhets mantelfåll. Bistå dem, o Herre, med Din nåd, styrk dem genom Din kraft och gör dem starkare i lydnad inför Dig.

Du är Tillgivaren, den Nåderike.

#6724
- `Abdu'l-Bahá

 

O medlidsamme Gud! Lovad vare Du, ty Du har väckt mig och gjort mig medveten. Du har givit mig ett seende öga och skänkt mig ett hörande öra, har väglett mig till Ditt rike och ledsagat mig till Din stig. Du har visat mig den rätta vägen och fått mig att träda in i räddningens ark. O Gud! Bevara mig trofast och gör mig orubblig och säker. Beskydda mig mot svåra prövningar och bevara och beskydda mig i Ditt förbunds och testamentes värnande fäste. Du är den Starke. Du är den Seende. Du är den Hörande.

O Du, medlidsamme Gud! Skänk mig ett hjärta, som likt ett glas kan upplysas med Din kärleks ljus och förläna mig tankar, som genom utflödena av himmelsk nåd kan förvandla denna värld till en rosengård.

Du är den Medlidsamme, den Barmhärtige. Du är Gud, den Store, den Välgörande.

#6725
- `Abdu'l-Bahá

 

För de bortgångna

Ära vare Dig, o Herre min Gud! Förödmjuka ej honom, som Du har upplyft i kraft av Din eviga överhöghet och sänd icke långt bort från Dig honom, som Du låtit inträda i Din evighets tabernakel. Vill Du, o min Gud, förskjuta honom, som Du har överskyggat med Ditt herravälde, och vill Du, o min Åstundan, vända bort från Dig honom, för vilken Du har varit en tillflykt? Kan Du förringa honom som Du har upphöjt eller glömma honom, som Du gjort i stånd att minnas Dig?

Lovprisad, oändligt lovprisad vare Du! Du är Han som i evighet har varit hela skapelsens Konung och dess urkraft, och Du skall för evigt vara alla skapade tings Herre och deras förordnare. Lovprisad vare Du, o min Gud! Om Du upphör att vara barmhärtig mot Dina tjänare, vem skall då visa barmhärtighet mot dem och om Du vägrar att bistå Dina älskade, vem finns då som kan bistå dem?

Lovprisad, oändligt lovprisad vare Du! Du är dyrkad i Din sanning och sannerligen, Dig tillber vi alla och Du är uppenbarad i Din rättvisa och om Dig bär vi alla i sanning vittnesbörd. Du är i sanning älskad i Din nåd. Ingen Gud finns utom Du, Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande.

#6712
- Bahá'u'lláh

 

Han är Gud, upphöjd vare Han, den kärleksfulla godhetens och frikostighetens Herre!

Ära vare Dig, o Du min Gud och allsmäktige Herre. Jag vittnar om Din allmakt och Din styrka, Din överhöghet och Din kärleksfulla godhet, Din nåd och Din kraft, Din varelses och Ditt väsens enhet, Din okränkbarhet och upphöjdhet över tillvarons värld och allt som finns däri.

O min Gud! Du ser mig frigjord från allt utom Dig, hur jag håller fast vid Dig och vänder mig till Din frikostighets ocean, till Din ynnests himmel, till Din nåds Morgonstjärna.

Herre! Jag bär vittnesbörd om att Du till Din tjänare har anförtrott Din gåva som är den Ande varmed Du har givit liv åt världen.

Jag ber Dig vid prakten hos Din uppenbarelses sol, att i förbarmande ta emot från honom det han uträttat i Dina dagar. Förunna honom då att iklädas Ditt välbehags härlighet och prydas med Ditt godkännande.

O min Herre! Jag själv och allt skapat bär vittnesbörd om Din makt och jag ber Dig att ej visa bort denna själ som har uppstigit till Dig, till Din himmelska boning, Ditt upphöjda paradis och Din närhets tillflykt, o Du som är alla människors Herre!

Bevilja då, o min Gud, att Din tjänare må umgås med Dina utvalda, Dina helgon och Dina Budbärare i himmelska boningar, vilka pennor ej kan beskriva, ej heller tungor skildra.

O min Herre! Den fattige har sannerligen hastat till Ditt överflöds rike, främlingen till sitt hem i Dina omgivningar, den svårt törstande till Din givmildhets himmelska flod. Beröva honom ej, o Herre, hans andel av Din välviljas festmåltid och Din nåds gåvor. Du är i sanning den Allsmäktige, den Nåderike, den Allvälgörande!

O min Gud! Din gåva, som här har förvaltats, har återlämnats till Dig. Det tillkommer Din nåd och Din frikostighet, som omsluter Dina riken på jorden och i himmelen, att förunna denne Din nyligen välkomnade Dina gåvor och Dina skänker och frukterna på Din nåds träd! Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Nåderike, den mest Givmilde, den Medlidsamme, Förlänaren, den Förlåtande, den Dyrbare, den Allvetande.

Jag betygar, o min Herre, att Du ålagt människorna att ära sina gäster och han, som har uppstigit till Dig har sannerligen nått fram till Dig och uppnått Din närvaro. Behandla honom då i enlighet med Din nåd och givmildhet! Vid Din härlighet! Förvisso vet jag att Du ej skall underlåta att göra det som Du befallt Dina tjänare, och att Du ej heller skall utestänga den människa, som klamrat sig fast vid Din frikostighets band och uppstigit till Din rikedoms morgongryning.

Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Ensamme, den Starke, den Allvetande, den Givmilde.

#6713
- Bahá'u'lláh

 

O min Gud! O Du syndernas Förlåtare, gåvornas Givare, bedrövelsens Förjagare.

Sannerligen, jag bönfaller Dig att ge syndernas förlåtelse till dem, som lagt av den jordiska klädnaden och uppstigit till den andliga världen.

O min Herre! Rena dem från synd, skingra deras sorg och omvandla deras mörker till ljus. Låt dem få inträda i lyckans trädgård, rentvå dem med det renaste vatten och låt dem få skåda Din prakt på det högsta berget.

#6714
- `Abdu'l-Bahá

 

Förlåtelse

Lovat vare Ditt namn, o min Gud och alltings Gud, min härlighet och alltings härlighet, min längtan och alltings längtan, min styrka och alltings styrka, min Konung och alltings Konung, min Herre och alltings Herre, mitt mål och alltings mål, min drivkraft och alltings drivkraft!

Jag bönfaller Dig, att icke låta mig hållas tillbaka från Din kärleksfulla nåds ocean, ej heller fjärmas från Din närhets stränder.

Ingenting utom Du, o min Herre, gagnar mig och närhet till någon annan än Dig hjälper mig icke. Jag ber Dig vid Dina rikedomars överflöd, varigenom Du gjort Dig oberoende av allt utom Dig själv, att räkna mig till dem, som har vänt sina ansikten till Dig och stått upp för att tjäna Dig.

Förlåt då, o min Herre, Dina tjänare och Dina tjänarinnor. Du är, sannerligen, den evigt Förlåtande, den mest Medlidsamme.

#6726
- Bahá'u'lláh

 

Ära vare Dig, o Gud! Du är den Gud som har funnits före allt annat och som kommer att vara till efter allt och bortom allt. Du är den Gud som känner alla ting och är upphöjd över allt. Du är den Gud som behandlar alla ting med barmhärtighet, som dömer mellan alla ting och vars blick omfattar allt. Du är Gud, min Herre, Du är varse mitt tillstånd, Du känner min inre och yttre varelse.

Bevilja Din förlåtelse till mig och de troende som har svarat på Din kallelse. Var den Hjälpare jag behöver bland de orosstiftare som vill tillfoga mig skada eller vill mig illa. Sannerligen, Du är hela skapelsens Herre. Du räcker till för alla, medan ingen kan vara tillräcklig utan Dig.

#6729
- Bábs

 

O Du förlåtande Herre! Du är alla dessa Dina tjänares skydd. Du vet hemligheterna och är medveten om allt. Vi är alla hjälplösa och Du är den Mäktige, den Allsmäktige. Vi är alla syndare och Du är Förlåtaren av synder, den Barmhärtige, den Medlidsamme.

O Herre! Se icke till våra brister. Behandla oss efter Din nåd och givmildhet. Våra brister är många, men Din förlåtelses ocean är obegränsad. Vår svaghet är smärtsam, men bevisen på Din hjälp och Ditt bistånd är tydliga. Giv oss då trygghet och styrka. Gör det möjligt för oss att utföra sådant som är värdigt Din heliga tröskel. Upplys våra hjärtan, gör våra ögon klarsynta och våra öron uppmärksamma. Återuppliva de döda och hela de sjuka. Skänk rikedom åt de fattiga och låt dem som fruktar finna frid och trygghet. Godtag oss i Ditt rike och upplys oss med det vägledande ljuset. Du är den Starke och den Allsmäktige. Du är den Givmilde, Du är den Nådige, Du är den Gode.

#6727
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du gode Herre! O Du som är givmild och barmhärtig! Vi är tjänare vid Din tröskel och är församlade i Din gudomliga enhets beskyddande hägn. Din barmhärtighets sol lyser över alla och Din givmildhets moln låter sitt regn strömma ned över alla. Dina gåvor förlänas alla, Din kärleksfulla försyn stödjer alla, Ditt beskydd utsträckes till alla och Din ynnests blickar vilar på alla och envar. O Herre! Bevilja oss Dina oändliga gåvor och låt Din väglednings ljus stråla. Upplys våra ögon och låt allas hjärtan fröjdas av bestående glädje. Utgjut en ny anda över alla människor och skänk dem evigt liv. Lås upp den sanna förståelsens portar och låt trons ljus lysa klart. Församla alla i Din nåds skugga och hjälp dem att förenas i harmoni, så att de måtte bliva såsom strålarna från en och samma sol, som vågor på en enda ocean och som frukter på ett enda träd. Låt dem dricka från en gemensam springbrunn, uppfriskas av samma bris och upplysas av samma källa av ljus. Du är Givaren, den Barmhärtige, den Allsmäktige.

#6728
- `Abdu'l-Bahá

 

Guds dag

Förhärligat vare Ditt namn, o min Gud, för att Du har uppenbarat den dag, som är konungen bland dagar, den dag som Du tillkännagav för Dina utvalda och Dina Profeter i Dina mest lysande skrifter, den dag då Du kastade glansen av härligheten i alla Dina namn över allt skapat. Stor är lycksaligheten hos den, som har vänt sig till Dig och inträtt i Din närhet och uppfattat tonen i Din stämma.

Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Namnet på Honom, som Dina namns rike kretsar kring i tillbedjan, att Du i Din nåd bistår dem som är Dig kära, att förhärliga Ditt ord bland Dina tjänare och att sprida Din lovsång vida bland Dina skapelser, på det att Din uppenbarelses hänryckning må uppfylla själarna hos alla Din jords inbyggare.

Då Du, o min Herre, har lett dem till Din nåds levande vatten, bevilja i Din frikostighet att de ej hålls tillbaka från Dig och då Du har kallat dem till platsen för Din tron, visa Din godhet genom att ej driva dem bort från Din närvaro. Sänd ned över dem det som helt skall frigöra dem från allt utom Dig, och bistå dem att sväva i Din närvaros omgivning på sådant vis, att varken förtryckarens makt eller antydningarna från dem som har vägrat att tro på Ditt mest upphöjda och mäktigaste Jag, skall förmå hålla dem borta från Dig.

#6730
- Bahá'u'lláh

 

Hälsa

O Gud, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Din helande krafts ocean, och vid härligheten hos Din nåds Morgonstjärna, och vid Ditt namn, genom vilket Du betvingade Dina tjänare, och vid den genomträngande kraften i Ditt mest upphöjda ord, och vid styrkan hos Din mest upphöjda Penna, och vid Din barmhärtighet, som föregått skapandet av alla som är i himmelen och på jorden, att rena mig med Din givmildhets vatten från varje bedrövelse och förvirring, från all svaghet och kraftlöshet.

Du ser, o min Herre, att Din tillbedjare väntar vid Din frikostighets port, och att han, som satt sitt hopp till Dig, klamrat sig fast vid Din givmildhets band. Förneka honom ej, bönfaller jag Dig, det han söker från Din nåds ocean och Din kärleksfulla godhets Morgonstjärna.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den evigt Förlåtande, den mest Givmilde.

#6731
- Bahá'u'lláh

 

Ditt namn är min läkedom, o min Gud, och hågkomsten av Dig mitt botemedel. Närhet till Dig är mitt hopp och kärlek till Dig min ledsagare. Din barmhärtighet mot mig är min läkedom och min hjälp i såväl denna som den kommande världen. Du är i sanning den Allgivande, den Allvetande, den Allvise.

#6732
- Bahá'u'lláh

 

Mänskligheten

Min Gud, som jag tillber och dyrkar! Jag bär vittnesbörd om Din enhet och erkänner Dina gåvor, både i det förflutna och i denna tid. Du är den Allgivande, vars barmhärtighets rikliga regn har strömmat ned över hög och låg lika och vars nåds härlighet utgjutits över både hörsamma och ohörsamma.

O barmhärtighetens Gud, framför vars port barmhärtighetens väsen har bugat sig och kring Vars saks helgedom godheten, i sitt innersta väsen, har kretsat. Vi bönfaller Dig, när vi ber om Din uråldriga nåd och söker Din aldrig sinande ynnest, att Du må visa barmhärtighet mot alla som är yttringar av tillvarons värld och ej förvägra dem utflödet av Din nåd i Dina dagar.

Alla är ju fattiga och behövande och Du är sannerligen den Allbesittande, den Allbetvingande, den Allstarke!

#6735
- Bahá'u'lláh

 

Lovat vare Ditt namn, o Herre, min Gud!Mörker har fallit över varje land och fördärvets makter omger alla nationer. Men genom dem uppfattar jag Din lysande visdom och urskiljer Din försyns klara ljus.

De som är utestängda från Dig som av en slöja har inbillat sig att de har makt att utsläcka Ditt ljus, att kväva Din eld och att stilla Din nåds vindar. Nej, och till detta är Din makt mitt vittne! Hade icke varje vedermöda gjorts till bärare av Din visdom och varje prövning till förmedlare av Din försyn, skulle ingen ha vågat motsätta sig Oss, även om jordens och himmelens makter hade varit i förbund mot Oss. Redde Jag ut Din visdoms underbara mysterier vilka ligger blottade framför Mig, så skulle Dina fienders lemmar klyvas sönder.

Förhärligad vare då Du, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid Ditt allra största Namn att församla dem som älskar Dig kring den lag, som strömmar från Din viljas gottfinnande och att sända ned över dem det som skall skänka deras hjärtan tillförsikt.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande.

#6736
- Bahá'u'lláh

 

O Du gode Herre! Du har skapat hela mänskligheten av samma ursprung. Du har bestämt att alla skall tillhöra samma familj. I Din heliga närvaro är de alla Dina tjänare och hela mänskligheten är i skydd av Ditt tabernakel. Alla är församlade vid Ditt nådabord och alla är upplysta av Din försyns ljus.

O Gud! Du är god mot alla, Du drar försorg om alla, beskyddar alla och skänker liv åt alla. Du förlänar alla och envar begåvning och fallenhet och alla är försänkta i Din nåds ocean.

O Du gode Herre! Förena alla. Låt religionerna försonas och gör nationerna till en, så att de må betrakta sig som en familj och hela jorden som ett hem. Må de alla leva tillsammans i fullkomlig harmoni.

O Gud! Res mänsklighetens enhetsbanér.

O Gud! Upprätta den Allra största freden.

O Gud, foga alla hjärtan samman.

O Du gode Fader, Gud! Uppfriska våra hjärtan genom Din kärleks vällukt. Upplys våra ögon genom Din lednings ljus. Gläd våra öron med Ditt ords melodi och bevara oss i Din försyns skydd.

Du är den Mäktige och Starke, Du är den Förlåtande och Du är Den, som överser med mänsklighetens brister.

#6737
- `Abdu'l-Bahá

 

Morgon

Jag har vaknat i Ditt beskydd, o min Gud, och det tillkommer den som söker detta skydd att stanna i Din beskyddande helgedom och i Ditt värnande fäste. Upplys min inre varelse, o min Herre, med strålglansen från Din uppenbarelses daggryning, liksom Du upplyst min yttre varelse med Din ynnests morgonljus.

#6733
- Bahá'u'lláh

 

Jag har stigit upp denna morgon genom Din nåd, o min Gud, och lämnat mitt hem i full förtröstan på Dig och överlämnat mig i Din vård. Sänd då ned från Din barmhärtighets himmel, en välsignelse över mig från Din sida, och gör mig i stånd att återvända hem i trygghet, liksom Du lät mig bege mig åstad under Ditt beskydd med mina tankar orubbligt fästade på Dig.

Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Oförliknelige, den Allvetande, den Allvise.

#6734
- Bahá'u'lláh

 

Möten

Förhärligad vare Du, o Herre, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Din nåds stormande vindar och vid Dem, som är morgonbräckningen för Ditt syfte och gryningsplatsen för Ditt inflytande, att sända ned över mig, och över alla som har sökt Ditt anlete, allt det som anstår Din givmildhet och frikostiga nåd och som är värdigt Dina gåvor och Din ynnest. Fattig och övergiven är jag, o min Herre! Sänk mig ned i Din rikedoms ocean; törstande, låt mig dricka av Din godhets levande vatten.

Jag bönfaller Dig, vid Ditt eget Jag och vid Honom, som Du har utsett till uppenbarelsen av Ditt eget väsen och av Ditt kloka ord för alla, som är i himmelen och på jorden, att samla Dina tjänare i skuggan av Din nåderika försyns träd. Hjälp dem då att ta del av dess frukter, att villigt lyssna till suset från dess löv och till den ljuva stämman hos fågeln som sjunger på dess grenar.

Du är, sannerligen, Hjälpen i farans stund, den Ouppnåelige, den Allsmäktige, den mest Givmilde.

#6738
- Bahá'u'lláh

 

O min Gud! O min Gud! Sannerligen, dessa tjänare vänder sig till Dig och bönfaller Din barmhärtighets rike. Sannerligen, de dras till Din helighet och är upptända av Din kärleks eld, söker bekräftelse från Ditt underbara rike och hoppas att uppnå Ditt himmelska land. Sannerligen, de längtar efter nedsändandet av Din gåva och önskar upplysning från verklighetens sol. O Herre! Gör dem till strålande lampor, barmhärtiga tecken, fruktbärande träd och lysande stjärnor. Må de träda fram i Din tjänst och bli förenade med Dig genom Din kärleks bojor och band i längtan efter Din ynnests ljus. O Herre! Gör dem till vägledande tecken, banér i Ditt odödliga rike, vågor på Din barmhärtighets hav, speglar för Ditt majestäts ljus.

Sannerligen, Du är den Givmilde. Sannerligen, Du är den Barmhärtige. Sannerligen, Du är den Dyrbare, den Älskade.

#6739
- `Abdu'l-Bahá

 

O Du förlåtande Gud! Dessa tjänare vänder sig till Ditt rike och söker Din nåd och frikostighet. O Gud! Gör deras hjärtan goda och rena, så att de kan bli värdiga Din kärlek. Rena och helga själarna, så att ljuset från verklighetens sol må lysa över dem. Rena och helga ögonen, så att de kan uppfatta Ditt ljus. Rena och helga öronen, så att de kan höra kallelsen från Ditt rike.

O Herre! I sanning, vi är svaga men Du är stark. I sanning, vi är fattiga men Du är rik. Vi är sökare och Du är den som är sökt. O Herre! Hav medlidande med oss och förlåt oss. Skänk oss förmåga och beredvillighet, så att vi kan bli värdiga Din ynnest och dragas till Ditt rike, att vi måtte dricka djupt av livets vatten, må bli upptända av Din kärleks eld och återupplivas genom den helige Andes andedräkt i detta strålande århundrade.

O Gud, min Gud! Kasta Din kärleksfulla godhets blickar på denna samling. Bevara alla och envar i Ditt säkra fäste och beskydd. Sänd ned över dessa själar Dina himmelska välsignelser. Sänk dem ned i Din barmhärtighets ocean och uppfriska dem genom den helige Andes andedräkt!

O Herre! Förläna denna rättvisa regering Din nåderika hjälp och bekräftelse. Detta land ligger i Ditt värns skyddande skugga och detta folk är i Din tjänst. O Herre! Skänk dem Din himmelska gåva och gör Din nåds och ynnests strömmar flödande och rikliga.

Låt ära tillkomma denna högaktade nation och gör det möjligt för den att vinna inträde i Ditt rike.

Du är den Starke, den Allsmäktige, den Barmhärtige och Du är den Givmilde, den Välgörande, den överflödande nådens Herre.

#6740
- `Abdu'l-Bahá

 

Prövningar och svårigheter

Fördriv mina bekymmer genom Din välgörenhet och Din givmildhet, o Gud min Gud, och förvisa mina kval genom Din överhöghet och makt. Du ser mig, o min Gud, med ansiktet vänt till Dig i en stund då sorger omger mig från alla håll. Jag bönfaller Dig, o Du som är hela tillvarons Herre och överskyggar alla synliga och osynliga ting, vid Ditt namn varigenom Du betvingat människornas hjärtan och själar, och vid vågsvallet från Din barmhärtighets hav och vid prakten hos Din ynnests Morgonstjärna, att räkna mig till dem som ej hindrats av något, vad det än må vara, att vända sitt ansikte mot Dig, o Du som är alla namns Herre och himlarnas Skapare!

Du ser, o min Herre, vad som har drabbat mig i Dina dagar. Jag bönfaller Dig vid Honom som är Dina namns soluppgång och gryningsplatsen för Dina egenskaper, att förordna för mig allt det, som skall förmå mig att stå upp för att tjäna Dig och prisa Dina egenskaper. Du är i sanning den Allsmäktige, den Starkaste, som plägar besvara alla människors böner!

Och slutligen ber jag Dig vid Ditt anletes ljus att välsigna mina angelägenheter, befria mig från mina skulder och fylla mina behov. Du är Den, om vars kraft och herravälde varje tunga har vittnat och vars majestät och överhöghet varje förstående hjärta har erkänt. Ingen Gud finns utom Du, som hör och är redo att svara.

#6741
- Bahá'u'lláh

 

Ära vare Dig, o min Gud! Vore det icke för vedermödorna, som utstås på Din stig, hur skulle de som verkligen älskar Dig kunna kännas igen? Och vore det ej för prövningarna som bäres av kärlek till Dig, hur skulle ställningen hos sådana som längtar efter Dig kunna uppenbaras! Din makt är mitt vittne! Följeslagarna till alla dem som dyrkar Dig är tårarna de fäller, och trösten för sådana som söker Dig är suckarna de utstöter, och födan för dem som skyndar att möta Dig är spillrorna av deras brustna hjärtan.

Hur ljuv för mig är icke dödens bitterhet när den lides på Din stig, och hur högt skattar jag icke Dina fienders pilar när de drabbar mig för Ditt ords upphöjelses skull. Låt mig i Din sak, o min Gud, dricka djupt av allt det som Du önskar och sänd i Din kärlek ned över mig allt som Du föreskrivit. Vid Din härlighet! Jag önskar bara vad Du önskar och håller kärt vad Du håller kärt. Till Dig har jag i varje stund satt hela min förtröstan och tillit.

Res upp, bönfaller jag Dig, o min Gud, som hjälpare för denna uppenbarelse, sådana som skall räknas värdiga Ditt namn och Din överhöghet, så att de må minnas mig bland Dina varelser och höja Din segers tecken i Ditt land.

Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande.

#6742
- Bahá'u'lláh

 

Förhärligad vare Du, o Herre, min Gud! Varje insiktsfull människa erkänner Din överhöghet och Ditt herravälde och varje klarseende öga uppfattar Ditt majestäts storhet och Din makts betvingande kraft. Prövningarnas vindar är oförmögna att hålla tillbaka dem, som åtnjuter Din närhet, från att vända ansiktet mot Din härlighets horisont, och vedermödornas stormar kan endast misslyckas med att föra bort och hindra dem, som är helt hängivna Din vilja, från att närma sig Din förgård.

Det synes mig som om Din kärleks lampa brinner i deras hjärtan och som om Din ömhets ljus är tänt i deras bröst. Motgångar kan ej lyckas med att fjärma dem från Din sak och ödets skiftningar kan aldrig förmå dem att förirra sig bort från Ditt välbehag.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid dem och vid de suckar deras hjärtan utstöter i sin skilsmässa från Dig, att bevara dem i trygghet från Dina vedersakares onda gärningar, och att nära deras själar med det, som Du har föreskrivit för Dina älskade, vilka ej skall hysa fruktan och vilka sorger ej skall komma vid.

#6743
- Bahá'u'lláh

 

O Du, vars prövningar är ett läkande botemedel för sådana som är nära Dig, vars svärd är en brinnande åstundan hos alla dem som älskar Dig, vars pil är den käraste önskan för de hjärtan som längtar efter Dig, vars befallning är det enda hoppet hos dem som erkänt Din sanning. Jag bönfaller Dig, vid Din gudomliga ljuvhet och vid glansen från Ditt anletes härlighet, att sända ned över oss från Dina boningar i höjden, det som skall göra oss redo att närma oss Dig. Gör då våra steg fasta, o min Gud, i Din sak, och sprid Din kunskaps skimmer i våra hjärtan och lys upp våra bröst med Dina namns klarhet.

#6744
- Bahá'u'lláh

 

Förhärligat vare Ditt namn, o Du som har vägledningens tyglar i Ditt grepp för alla de själar som har erkänt Dig, och i vars högra hand ödet vilar för alla dem som är i himlarna och på jorden! Du gör vad Du vill genom Din makts styrka och förordnar genom Din vilja vad Dig behagar. Viljan hos de mest beslutsamma bland människor är såsom intet jämfört med Din viljas tvingande bevis, och beslutsamheten hos de mest orubbliga bland Dina varelser förjagas inför de mångfaldiga uppenbarelserna av Ditt syfte.

Du är den som, genom ett ord från Din mun, har hänfört hjärtat så hos Dina utvalda, så att de i sin kärlek till Dig avskilt sig från allt utom Dig, lagt ned sina liv och offrat sina själar på Din stig, och för Din skull utstått vad ingen av Dina skapade varelser har utstått.

Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot Din barmhärtighets boning och har sökt Dina mångfaldiga gåvors under, enär min kropps alla lemmar förkunnar att Du är den Allvälgörande, Han vars nåd är oändlig.

O Du, vars ansikte är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars förgård är mitt mål, vars åminnelse är min önskan, vars tillgivenhet är min tröst, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars lovprisande är min ledsagare, vars närhet är mitt hopp, vars närvaro är min käraste önskan och högsta strävan! Jag bönfaller Dig att ej göra mig besviken genom att förvägra mig de ting Du har förordnat för de utvalda bland Dina tjänarinnor, utan förse mig med denna och den kommande världens goda.

Du är i sanning skapelsens Herre. Det finns ingen Gud jämte Dig, den allt Förlåtande, den mest Välgörande.

#6745
- Bahá'u'lláh

 

Förhärligat vare Ditt namn, o Herre min Gud! Se hur mitt öga väntar på att få skåda Din barmhärtighets under och mitt öra längtar efter att få lyssna till Dina ljuva melodier och mitt hjärta ivrar efter Din kunskaps levande vatten. Du ser, o min Gud, Din tjänarinna stå inför Din barmhärtighets boning och åkalla Dig vid Ditt namn, som Du har utvalt framför alla andra namn och upphöjt över alla som är i himmelen och på jorden. Sänd ned över henne Din barmhärtighets fläktar, så att hon helt må hänföras och dragas till den plats som, strålande av Ditt anletes härlighet, utsprider Din överhöghets strålglans vida omkring och som upprättats som Din tron. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Det finns ingen Gud utom Du, den Allhärlige, den mest Frikostige.

Stöt ej bort, bönfaller jag Dig, o min Gud, dem som har sökt Dig, och avvisa icke dem som har riktat sina steg mot Dig, och beröva ej alla dem som älskar Dig din nåd. Du är Han, o min Herre, som kallar sig barmhärtighetens Gud, den mest Medlidsamme. Hys då barmhärtighet mot Din tjänarinna som har sökt Ditt skydd och vänt sitt ansikte mot Dig.

Du är i sanning, den evigt Förlåtande, den mest Barmhärtige.

#6746
- Bahá'u'lláh

 

Finns det någon befriare från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla lyder under Hans bud.

#6747
- Bábs

 

Säg: Gud är tillräcklig för allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden är tillräckligt utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.

#6748
- Bábs

 

O Herre, min Gud och min tillflykt i min sorg! Mitt värn och mitt skydd i mitt lidande! Min fristad och mitt fäste i tider av nöd och min ledsagare i ensamheten! Min tröst i min vånda och en vän, som älskar mig i min ensamhet! Befriaren från mina sorgers kval och förlåtaren av mina synder!

Jag vänder mig helt till Dig och bönfaller Dig med brinnande hjärta, med sinne och tunga att skydda mig från allt, som står Din vilja emot i denna Din gudomliga enhets tid och att rena mig från all orenhet, som hindrar mig att fläckfri och obesudlad söka mig in i skyddet av Din nåds träd.

Var barmhärtig, o Herre, mot den svage, hela den sjuke och släck den brinnande törsten.

Giv fröjd åt det bröst i vilket Din kärleks eld glöder, och sätt det i brand med flamman av Din himmelska kärlek och ande.

Kläd den gudomliga enhetens tabernakel med helighetens dräkt, och sätt Din ynnests krona på min hjässa.

Upplys mitt ansikte med strålglansen från Din givmildhets sol, och hjälp mig i Din nåd i tjänandet av Din heliga tröskel.

Låt mitt hjärta flöda över av kärlek till Dina varelser, och låt mig bli ett tecken på Din barmhärtighet, en symbol för Din välvilja, en främjare av endräkt bland Dina älskade. Må jag bliva Dig hängiven, prisa hågkomsten av Dig och i självförglömmelse alltid minnas vad Dig tillhör.

O Gud, min Gud! Förvägra mig icke Din förlåtelses och nåds milda vindar, och beröva mig icke flödet av Ditt bistånd och Din ynnest.

Låt mig få dväljas i skuggan av Dina beskyddande vingar och blicka ned på mig med Ditt allbeskyddande öga.

Lossa min tungas band så att den må prisa Ditt namn bland Ditt folk, att min röst må ljuda inför stora skaror och att lovprisandet av Dig må strömma från mina läppar.

Du är i sanning den Nådefulle, den Förhärligade, den Starke, den Allsmäktige!

#6749
- `Abdu'l-Bahá

 

O min Herre, min älskade, min åstundan! Hjälp mig i min ensamhet och beledsaga mig i min förvisning. Undanröj min sorg. Gör mig hängiven Din skönhet. Avlägsna mig från allt annat än Dig. Fängsla mig genom Din helighets vällukt, låt mig förenas i Ditt rike med dem, som är skilda från allt utom Dig, som längtar efter att tjäna Din heliga tröskel och som står upp för att arbeta för Din sak. Gör mig i stånd att bli en av Dina tjänarinnor som har vunnit Din välvilja. Sannerligen, Du är den Nåderike, den Givmilde.

#6750
- `Abdu'l-Bahá

 

Renhet

Jag bönfaller Dig vid Din kraft, o min Gud! Låt ingen skada drabba mig i prövningens tid och led mig rätt i obetänksamhetens stunder genom ingivelser från Dig. Du är Gud, mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen kan motstå Din vilja eller omintetgöra Ditt syfte.

#6751
- Bábs

 

O Herre! Hos Dig söker jag min fristad och till alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta.

O Herre! Vare sig jag befinner mig på resa eller i mitt hem, är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag hela min lit till Dig.

Bevilja mig då Din stödjande hjälp, så att jag kan bli oberoende av alla ting, o Du som är oöverträffad i Din barmhärtighet!

Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt behag och gör mig tillfreds med vad Du har förordnat för mig.

Du har oinskränkt myndighet att befalla.

#6752
- Bábs

 

Tacksägelse

Allt pris tillkomme Dig, o min Gud, som är källan till all härlighet och allt majestät, till storhet och ära, till överhöghet och herravälde, till höghet och nåd, till vördnad och kraft! Vemhelst Du önskar låter Du närma sig den allra största oceanen, och vemhelst Du önskar skänker Du äran av att erkänna Ditt mest uråldriga namn. Av alla som är i himmelen och på jorden, kan ingen motstå utövandet av Din allenarådande vilja. I all evighet har Du härskat över hela skapelsen och Du skall fortsätta att för alltid utöva Ditt herravälde över allt skapat. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, den mest Upphöjde, den Allstarke, den Allvise.

Lys upp, o Herre, Dina tjänares anleten att de må skåda Dig och rena deras hjärtan, att de må vända sig till Din himmelska ynnests förgård och erkänna Honom, som är uppenbarelsen av Ditt Jag och Ditt väsens morgongryning. Sannerligen, Du är alla världars Herre. Det finns ingen Gud utom Du, den Obundne, den Alltunderkuvande.

#6753
- Bahá'u'lláh

 

I Guds namn, den Högste! Lovad och förhärligad vare Du, Herren Gud allsmäktig! Du, inför vars visdom den vise kommer till korta och saknar ord, inför vars kunskap den lärde bekänner sin okunnighet, inför vars makt den starke blir svag, inför vars rikedom den rike betygar sin fattigdom, inför vars ljus den upplyste är förlorad i mörkret, till vars kunskaps helgedom allt förståendes väsen vänder sig och kring vars närvaros allra heligaste alla människors själar kretsar.

Hur kan jag då stämma upp min sång och vittna om Ditt väsen, som den vises visdom och den lärdes lärdom ej har lyckats fatta, då ingen människa kan besjunga något som hon ej förstår, ej heller förtälja om något som hon ej kan uppnå, medan Du i evighet har varit den Ouppnåelige, den Outgrundlige. Då jag är ur stånd att uppstiga till Din härlighets himlar och sväva i Din kunskaps riken, förmår jag endast uppräkna Dina tecken, vilka berättar om Dina händers ärofulla verk.

Vid Din härlighet! O alla hjärtans älskade, Du som allena kan stilla smärtorna av längtan till Dig! Om än alla himmelens och jordens invånare förenar sig för att ära det minsta av Dina tecken, vari och varigenom Du har uppenbarat Dig, skulle de ändå misslyckas. Hur mycket mera icke då att prisa Ditt heliga Ord, skaparen av alla Dina tecken!

Allt lovprisande och all ära tillkommer Dig, som alla ting har vittnat om, att Du är en och att det icke finns någon Gud utom Du, som i all evighet har varit höjd över all like eller likhet och så i evighet skall förbliva. Alla konungar är blott Dina tjänare och alla varelser, synliga och osynliga, är såsom intet inför Dig.

Det finns ingen Gud utom Du, den Nåderike, den Starke, den allra Högste.

#6754
- Bahá'u'lláh

 

Undervisning

Ära vare Dig, o Du världens Gud och folkens åstundan, o Du som har blivit uppenbarad i det Största namnet, varigenom visdomens och talets pärlor har kommit fram ur musslorna i Din kunskaps stora hav och den gudomliga uppenbarelsens himlar har smyckats med ljuset från framträdandet av Ditt anletes sol!

Jag ber Dig vid det Ord, varigenom Ditt bevis gjordes fulländat bland Dina skapade varelser och Din bevisföring fullbordades bland Dina tjänare att styrka Ditt folk i sådant, varigenom Din saks yttre skall stråla i Ditt rike, Din makts fanor ställas upp bland Dina tjänare och Din lednings banér resas i Dina länder.

O min Herre! Du ser dem klamra sig fast vid Din nåds band och hålla fast i fållen till Din välgörenhets mantel. Förordna för dem sådant som närmar dem till Dig och håll dem borta från allt utom Dig.

Jag ber Dig, o Du, tillvarons Konung och det synligas och det osynligas beskyddare att göra vemhelst, som står upp för att tjäna Din sak lik ett hav i svallning genom Din vilja, glödande av elden från Ditt heliga träd som lyser från horisonten av Din viljas himmel. Sannerligen, Du är den Mäktige, som varken all världens makt eller nationernas styrka kan försvaga. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende, den Ensamme, Beskyddaren, den Självbestående!

#6755
- Bahá'u'lláh

 

O Gud, som är upphovet till alla tecken, ursprunget till alla källor, upprinnelsen till alla uppenbarelser och källan till alla ljus! Jag vittnar om att genom Ditt namn har förståelsens himmel smyckats och yttrandets hav satts i svallning och Din försyns skickelser blivit kungjorda för alla religioners anhängare.

Jag bönfaller Dig att berika mig så, att jag kan undvara allt utom Dig och bliva oberoende av alla utom Dig. Låt då från Din nåds moln nedströmma över mig det som skall gagna mig i varje värld av Dina världar. Bistå mig genom Din styrkande nåd att tjäna Din sak så bland Dina tjänare, att jag måtte framvisa vad som skall göra mig ihågkommen så länge Ditt rike består och Ditt herravälde varar.

Detta är Din tjänare, o min Herre, som med hela sin varelse har vänt sig till Din givmildhets horisont och Din nåds ocean och Dina gåvors himmel. Behandla mig då som det anstår Ditt majestät och Din härlighet och Din frikostighet och Din nåd.

Du är i sanning styrkans och maktens Gud, som är skickad att svara dem som åkallar Dig. Det finns ingen Gud utom Du, den Allvetande, den Allvise.

#6756
- Bahá'u'lláh

 

Mörker omsluter varje land, o min Gud, och har kommit de flesta av Dina tjänare att bäva. Jag bönfaller Dig, vid Ditt allra största Namn, att i varje stad uppväcka en ny skapelse, som skall vända sig till Dig och som skall minnas Dig bland Dina tjänare och som genom värdet av sitt tal och sin visdom skall uppenbara Din segers tecken och frigöra sig från alla skapade ting.

Mäktig är Du att genomföra Din vilja. Det finns ingen Gud utom Du, den Mäktigaste, om vars hjälp alla människor bönfaller.

#6757
- Bahá'u'lláh

 

O min Gud, bistå Din tjänare att upphöja Ordet och att vederlägga det som är fåfängt och falskt, att upprätta sanningen, att sprida de heliga verserna vida omkring, att uppenbara strålglansen och låta morgonljuset gry i de rättfärdigas hjärtan.

Du är i sanning den Givmilde, den Förlåtande.

#6758
- `Abdu'l-Bahá

 

Från skrifterna om ’Den gudomliga planen’, uppenbarade av ‘Abdu’l-Bahá.

O Du oförliknelige Gud! O Du konungarikets Herre! Dessa själar är Din himmelska här. Bistå dem och gör dem segerrika med Dina högsta härskarors hjälp så att var och en av dem må bliva såsom ett regemente och erövra dessa länder med Guds kärlek och ljuset från gudomliga läror.

O Gud! Var deras stöd och deras hjälpare, och i vildmarken, på berget, i dalen, i skogarna, på slätterna och haven, var deras förtrogne, så att de må ropa ut med konungarikets kraft och den helige Andes andedräkt!

Sannerligen, Du är den Mäktige, den Starke och den Allsmäktige och Du är den Vise, den Hörande och den Seende.

#6759
- `Abdu'l-Bahá

 

Må var och en som ger sig ut på en undervis¬ningsresa till någon plats, läsa denna bön dag och natt under sina resor i främmande trakter.

O Gud! O Gud! Du ser mig hängiven och dragen till Ditt härliga rike, upptänd av Din kärleks eld bland människorna, en budbringare för ditt rike i dessa omfattande och vidsträckta trakter, frigjord från allt utom Dig, förlitande mig på Dig, försakande vila och bekvämlighet, långt från min hemtrakt, en vandrare i dessa områden, en främling som fallit till marken, ödmjuk inför Din upphöjda tröskel, lydig inför Din allsmäktiga härlighets himmel, åkallande Dig vid midnatt och vid dagbräckningen, bönfallande och ödmjukt bedjande Dig morgon och afton att nådefullt bistå mig att tjäna Din sak, att sprida Dina läror och att förhärliga Ditt ord i öst och i väst.

O Herre! Gör min rygg stark, gör det möjligt för mig att tjäna Dig av hela min förmåga och lämna mig ej åt mig själv, ensam och hjälplös i dessa områden.

O Herre! Låt mig få samtala med Dig i min ensamhet och var min ledsagare i dessa främmande trakter.

Sannerligen, Du är den som bekräftar vemhelst Du vill i det Du önskar, och sannerligen, Du är den Allstarke, den Allsmäktige.

#6760
- `Abdu'l-Bahá

 

Må vemhelst som reser till olika platser för att undervisa, i begrundan läsa denna bön på berg och i öken, på land och på hav.

O Gud! O Gud! Du ser min svaghet, ringhet och ödmjukhet bland Dina skapelser. Icke desto mindre har jag förlitat mig på Dig och stått upp för att främja Dina läror bland Dina starka tjänare med full förtröstan på Din kraft och makt.

O Herre! Jag är en vingbruten fågel och längtar efter att sväva i denna Din rymd utan gräns. Hur är det möjligt för mig att göra detta utom genom Din försyn och Din nåd, Din bekräftelse och Ditt bistånd.

O Herre! Hav förbarmande med min svaghet och styrk mig med Din kraft. O Herre! Hav förbarmande med min maktlöshet och bistå mig med Din makt och Ditt majestät.

O Herre! Skulle den helige Andes andedräkt styrka den svagaste av varelser, skulle han uppnå allt vad han eftersträvar och skall äga vadhelst han önskar. I sanning, Du har bistått Dina tjänare i det förgångna och de var de svagaste av Dina varelser, de ringaste bland Dina tjänare och de mest obetydliga bland dem som levde på jorden, men genom Ditt samtycke och Din makt fick de företräde framför de mest ärofulla bland Ditt folk och de ädlaste bland människor. Medan de tidigare var såsom mott och mal, blev de kungliga falkar och medan de tidigare var såsom rännilar, blev de hav genom Dina gåvor och Din barmhärtighet. Genom Din allra största ynnest blev de strålande stjärnor på vägledningens horisont, sjungande fåglar i odödlighetens rosengård, rytande lejon i kunskapens och visdomens skogar och valar simmande i livets oceaner.

Sannerligen, Du är den Nådefulle, den Starke, den Mäktige och den barmhärtigaste av de barmhärtiga.

#6761
- `Abdu'l-Bahá

 

Följande bön är avsedd att läsas av undervisarna och vännerna dagligen.

O Du gode Herre! Pris vare Dig att Du har visat oss till vägledningens raka stråk, öppnat konungarikets portar och uppenbarat Dig genom Verklighetens sol. Till de blinda har Du givit syn, till de döva har Du givit hörsel. Du har uppväckt de döda, Du har berikat de fattiga, Du har visat vägen för dem som gått vilse, Du har fört dem med förtorkade läppar till vägledningens källa, Du har låtit den törstande fisken nå fram till verklighetens ocean och Du har inbjudit de vilsekomna fåglarna till nådens rosengård.

O Du allsmäktige! Vi är Dina tjänare och Dina fattiga, vi är fjärran från Dig och längtar efter Din närvaro, törstar efter Din källas vatten, sjuka och längtar efter Din läkedom. Vi går på Din stig och har intet annat mål eller hopp än att sprida Din väldoft, så att alla själar må höja ropet: ”O Gud, led oss till den raka vägen!” Låt deras ögon öppnas så att de kan se ljuset och må de befrias från okunnighetens mörker. Låt dem samlas kring Din väglednings lampa. Må varje lottlös få en andel. Låt de utarmade bli förtrogna med Dina mysterier.

O Allsmäktige! Se på oss med barmhärtighetens blick. Skänk oss himmelsk styrka. Utgjut den helige Andes andedräkt över oss, så att vi måtte erhålla bistånd i Din tjänst och, liksom strålande stjärnor, lysa i dessa områden med Din väglednings ljus.

Sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige, den Vise och den Seende.

#6762
- `Abdu'l-Bahá

 

Varje själ som reser genom städerna, samhällena och byarna i dessa stater och är upptagen med spridandet av Guds väldofter bör läsa denna bön varje morgon:

O min Gud! O min Gud! Du ser mig i min ringhet och svaghet, sysselsatt med den största av uppgifter, besluten att höja Ditt ord bland massorna och att sprida Dina läror bland Ditt folk. Hur kan jag lyckas om icke Du bistår mig med den helige Andes andedräkt, hjälper mig till seger genom Ditt underbara rikes härskaror och utgjuter över mig Dina bekräftelser, vilka ensamma kan förvandla en mygga till en örn, en vattendroppe till floder och hav och en atom till ljusknippen och solar. O min Herre! Bistå mig med Din triumferande och genomträngande kraft, så att min tunga må lovprisa Dig och Dina egenskaper bland alla människor och min själ flöda över av Din kärleks och kunskaps vin.

Du är den Allsmäktige och Den som gör vadhelst Han önskar.

#6763
- `Abdu'l-Bahá

 

Följande bön är avsedd att läsas ... varje dag:

O Gud! O Gud! Detta är en vingbruten fågel och hans flykt är mycket långsam. Bistå honom så att han kan svinga sig upp mot välståndets och frälsningens högsta topp, sväva i den största glädje och lycka genom den oändliga rymden, i Ditt högsta Namn höja sin melodi i alla nejder, glädja öronen med denna kallelse och upplysa ögonen genom åsynen av vägledningens tecken.

O Herre! Jag är ensam, utlämnad och ringa. För mig finns inget annat stöd än hos Dig, ingen hjälpare utom Dig och inget annat bistånd än från Dig. Styrk mig i Din tjänst, bistå mig med Dina änglaskaror, gör mig segerrik i befrämjandet av Ditt ord och låt mig ropa ut Din visdom bland Dina varelser. Sannerligen, Du är hjälpen för de svaga och försvaret för de små, och sannerligen, Du är den Starke, den Mäktige och den Obundne!

#6764
- `Abdu'l-Bahá

 

Tillfällig

Äktenskap

”Bahá’í-äktenskap är ett förbund och djup kärlek mellan de båda parterna. De måste emellertid iakttaga yttersta aktsamhet och lära känna varandras karaktär. Detta eviga band måste skyddas av ett fast förbund och avsikten måste vara att främja harmoni, vänskap och sammanhållning och att vinna evigt liv.” - Abdu’l-Bahá

Äktenskapslöftet, det löfte, som uttalas var för sig av brud och brudgum i närvaro av minst två vittnen, som är erkända av det Andliga rådet, lyder, såsom förordnats i Kitáb-i-Aqdas: (den Allra heligaste boken) "Vi skall alla i sanning leva efter Guds vilja.”

Han är Givaren, den Frikostige!

Prisad vare Gud, den Uråldrige, den ständigt Förblivande, den Oföränderlige, den Evige! Han som genom sitt eget väsen har vittnat om, att sannerligen, Han är den Ende, den Enastående, den Obundne, den Upphöjde. Vi vittnar om att det förvisso icke finns någon Gud utom Han och erkänner Hans enhet och bekänner att Han är den Ende. Han har alltid vistats i de ouppnåeliga höjderna på krönet av sin höghet, helgad från omnämnande av någon annan än Sig själv, fri från någon annans beskrivning än Sin egen.

Och när Han önskade visa människorna Sin nåd och välvilja och införa ordning i världen, uppenbarade Han föreskrifter och skapade lagar. Däribland stiftade Han lagen om äktenskapet, gjorde den till en fästning för välstånd och frälsning och påbjöd oss den i det som sänts ned från helighetens himmel i Hans heligaste bok. Han säger, stor är Hans härlighet: ”O människor, ingå äktenskap så att det från er måtte framträda en, som kommer att hålla Mig i åminnelse bland Mina tjänare. Detta är ett av Mina bud till er. Följ det till fromma för er själva.”

#6775
- Bahá'u'lláh

 

Han är Gud!

O oförliknelige Herre! I Din allsmäktiga visdom har Du för mänskligheten stiftat lagen om äktenskapet, på det att generation måtte följa på generation i denna ovissa värld och att människorna så länge världen finns till måtte ägna sig åt att tjäna, tillbedja och åkalla, dyrka och prisa Dig vid Din enhets tröskel. ”Jag har icke skapat själar och människor för något annat än för att de skall tillbedja Mig.” Förena då i Din nåds himmel dessa två fåglar från Din kärleks näste och gör dem till redskap för Din eviga nåd, så att från föreningen av dessa två hav av kärlek en våg av ömhet må höja sig och låta pärlor av god avkomma sköljas upp på livets strand. ”Han har gjort dessa två hav fria så att de må möta varandra; mellan dem finns en gränslinje som de icke överskrider. Vilken av din Herres gåvor vill ni då förneka? Från envar frambringar Han större och mindre pärlor."

O Du, gode Herre! Låt detta äktenskap frambringa koraller och pärlor. Du är sannerligen den Allsmäktige, den Störste, den evigt Förlåtande.

#6776
- `Abdu'l-Bahá

 

Ära vare Dig, o min Gud! Sannerligen, denne Din tjänare och denna Din tjänarinna har inträtt i Din barmhärtighets skugga och är förenade genom Din ynnest och givmildhet. O Herre! Bistå dem i denna Din värld och Ditt rike och bestäm för dem allt vad gott är genom Din givmildhet och nåd. O Herre! Styrk dem i Din tjänst och bistå dem i tjänandet av Dig. Låt dem bliva tecken på Ditt namn i Din värld och skydda dem genom Dina gåvor som är outtömliga i denna värld och i den kommande världen. O Herre! De vänder sig bönfallande till Din barmhärtighets konungarike och åkallar Din enhets rike. De är i sanning vigda i lydnad inför Ditt bud. Låt dem bliva tecken på harmoni och enighet intill tidens ände. Du är sannerligen den Allstarke, den Allestädes närvarande och den Allsmäktige!

#6777
- `Abdu'l-Bahá

 

Andligt råd

Närhelst ni inträder i rådslokalen, läs då denna bön med ett hjärta skälvande av kärlek till Gud och en tunga renad från allt utom hågkomsten av Honom, på det att den Allsmäktige nådefullt måtte bistå er att uppnå den största seger.

O Gud, min Gud! Vi är Dina tjänare som hängivet vänt oss mot Ditt heliga anlete och som har frigjort oss från allt utom Dig i denna härliga dag. Vi har samlats i detta andliga råd, förenade i åsikter och tankar med det gemensamma målet att förhärliga Ditt ord bland människorna. O Herre, vår Gud! Gör oss till tecken på Din gudomliga ledning, till förebilder bland människorna för Din upphöjda tro, till tjänare för Ditt mäktiga förbund, o Du, vår Herre, den allra Högste! Gör oss till uppenbarelser av Din gudomliga enhet i Ditt Abhá-rike och till strålande stjärnor, lysande över alla nejder. Herre! Hjälp oss att bliva såsom hav, svallande av Din underbara nåds vågor, såsom strömmar flödande från Dina allhärliga höjder, ljuvliga frukter på Din himmelska saks träd och träd som vajar för Din välgörenhets vindar i Din himmelska vingård. O Gud! Må våra själar förlita sig på Din gudomliga enhets verser, gläd våra hjärtan genom Din nåds utflöden, så att vi må förenas såsom havets vågor och smälta samman likt strålarna från Ditt lysande ljus, att våra tankar, våra synpunkter och våra känslor må bli såsom en verklighet, uppenbarande enighetens ande över hela världen. Du är den Nådefulle, Välgöraren, Givaren, den Allsmäktige, den Barmhärtige, den Medlidsamme.

#6778
- `Abdu'l-Bahá

 

Församla er i renaste glädje och uppläs denna bön vid mötets början:

O Du konungarikets Herre! Fastän våra kroppar är samlade här, är likväl våra hänförda hjärtan upplyfta av Din kärlek och hänryckta av strålarna från Ditt lysande anlete. Fastän svaga, inväntar vi uppenbarandet av Din makt och styrka. Fattiga, i avsaknad av ägodelar och tillgångar, erhåller vi ändå rikedom från Ditt konungadömes skatter. Droppar är vi, likväl får vi näring ur Din oceans djup. Stoftkorn är vi, likväl glänser vi i Din praktfulla sols härlighet. O Du vår Försörjare! Sänd oss Din hjälp, så att var och en som samlats här kan bli såsom ett tänt ljus, var och en som en magnet, och var och en av oss en åkallare av Dina himmelska riken så att vi slutligen gör denna jordiska värld till en spegelbild av Ditt paradis.

#6779
- `Abdu'l-Bahá

 

Bön att läsas som avslutning på sammanträden med det andliga rådet.

O Gud! O Gud! Du betraktar oss från Din enhets osynliga konungarike och ser att vi har samlats i detta andliga möte, förtröstande på Dig, i förlitan på Dina tecken, fasta i Ditt förbund och testamente, dragna till Dig, brinnande av Din kärleks eld och uppriktiga i Din sak. Vi är tjänare i Din vingård, förkunnare av Din religion, hängivna tillbedjare av Ditt anlete, ödmjuka inför Dina älskade, undergivna vid Din dörr. Vi åkallar Dig att stärka oss i tjänandet av Dina utvalda, att stödja oss med Dina osynliga härskaror, att stärka våra länder i Din tjänst och att göra oss till ödmjuka och bedjande undersåtar i gemenskap med Dig.

O vår Herre! Vi är svaga och Du är den Mäktige, den Starke. Vi är livlösa och Du är den store livgivande Anden. Vi är behövande och Du är den Stödjande, den Starke.

O vår Herre! Vänd våra ansikten mot Ditt barmhärtiga anlete, förse oss från Ditt himmelska bord genom Din överflödande nåd, hjälp oss genom Dina upphöjda änglars härskaror och stärk oss genom de heliga i Abhá-riket.

Sannerligen, Du är den Givmilde, den Barmhärtige! Du är Besittaren av stora gåvor och, sannerligen, Du är den Milde och den Nåderike.

#6780
- `Abdu'l-Bahá

 

Begravningsbön

När denna bön läses vid baha’i-begravningar, skall alla de närvarande stå upp.

O min Gud! Detta är Din tjänare och Din tjänares son som har trott på Dig och på Dina tecken och vänt sitt ansikte mot Dig, helt frigjord från allt utom Dig. Du är sannerligen den mest barmhärtige av dem, som visar barmhärtighet.

O Du, som förlåter människornas synder och döljer deras brister, behandla honom såsom det anstår Din givmildhets himmel och Din nåds ocean. Låt honom få beträda nejderna inom Din gränslösa barmhärtighet som fanns till innan upprättandet av jord och himmel. Det finns ingen Gud utom Du, den evigt Förlåtande, den mest Givmilde.

Låt honom därefter sex gånger upprepa hälsningen Alláh-u-Abhá och därefter nitton gånger upprepa var och en av följande verser:

Vi tillber alla i sanning Gud.

Vi böjer oss alla i sanning inför Gud.

Vi är alla i sanning hängivna Gud.

Vi lovprisar alla i sanning Gud.

Vi hembär alla i sanning tack till Gud.

Vi är alla i sanning undergivna Gud.

Om den döde skulle vara en kvinna, låt honom säga: Detta är Din tjänarinna och Din tjänarinnas dotter, osv.

#6782
- Bahá'u'lláh

 

Eldskriften

ELDSKRIFTEN

IGuds, den Uråldriges, den Störstes namn. I sanning, de uppriktigas hjärtan förtärs i åtskiljandets eld – var är glansen från Ditt anletes ljus, o Världarnas älskade?

De som är Dig nära har övergivits i förtvivlans mörker – var är Din återförenings morgonljus, o Världarnas åstundan?

Dina utvaldas kroppar ligger skälvande på fjärran sandmarker – var är Din närvaros ocean, o Världarnas hänförare?

Längtande händer sträcks mot Din nåds och givmildhets himmel – var är Dina gåvors regn, o Världarnas bevarare?

De otrogna har rest sig överallt i tyranni – var är Din förordnande pennas tvingande makt, o Världarnas erövrare?

Hundarnas skall ljuder högt från varje håll – var är lejonet i Din makts skog, o Världarnas tuktare?

Kyla har fått grepp om hela mänskligheten – var är Din kärleks värme, o Världarnas eld?

Katastrofen har nått sin höjdpunkt – var är Din undsättnings tecken, o Världarnas frälsning?

Mörker har omslutit de flesta folk – var är Din härlighets ljus, o Världarnas strålglans?

Människornas halsar är utsträckta i illvilja – var är Din hämnds svärd, o Världarnas förgörare?

Förnedringen har nått sitt största djup – var är Din härlighets emblem, o Världarnas härlighet?

Sorger har hemsökt Uppenbararen av Ditt namn, den Allbarmhärtige – var är Din uppenbarelses gryningsfröjd, o Världarnas välbehag?

Vånda har drabbat jordens alla folk – var är Din glädjes standar, o Världarnas glädje?

Du ser Dina teckens Gryningsplats beslöjad av onda beskyllningar – var är Din makts fingrar, o Världarnas mäktige?

Svår törst har drabbat alla människor – var är Din välgörenhets flod, o Världarnas barmhärtighet?

Begär har fjättrat hela mänskligheten – var är avskiljandets gestalter, o världarnas Herre?

Du ser denne Förorättade ensam i landsflykt – var är härskarorna från Din befallnings himmel, o Världarnas härskare?

Jag har övergivits i ett främmande land – var är Din trofasthets emblem, o Världarnas tillit?

Dödsvåndor har gripit tag i alla människor – var är svallet av Din evighets ocean, o Världarnas liv?

Satans viskningar har spridits till alla skapelser – var är Din elds meteor, o Världarnas ljus?

Lidelsens rus har fördärvat de flesta – var är renhetens gryningar, o Världarnas åstundan?

Du ser denne Förorättade omgärdad av förtryck bland Syriens folk – var är strålglansen från Ditt gryningsljus, o Världarnas ljus?

Du ser Mig förbjuden att tala ut – varifrån skall då Dina melodier ljuda, o Världarnas näktergal?

De flesta människor är snärjda i inbillningar och gagnlösa föreställningar – var är Din visshets talesmän, o Världarnas tillförsikt?

Bahá är på väg att drunkna i ett hav av vedermödor – var är Din frälsnings ark, o Världarnas frälsare?

Du ser Ditt yttrandes dagbräckning i skapelsens mörker – var är solen på Din nåds himmel, o Världarnas ljusbringare?

Sanningens och renhetens, lojalitetens och ärans lampor har släckts – var är Din straffande vredes tecken, o Världarnas drivkraft?

Kan Du se någon som har kämpat för Ditt jag eller som besinnar det som har vederfarits Honom på Din kärleks stig? Nu stannar Min penna, o världarnas Älskade.

Det gudomliga Lotusträdets grenar ligger brutna av ödets framsvepande vindar – var är Din undsättnings banér, o Världarnas mästare?

Detta anlete är höljt i förtalets damm – var är Ditt medlidandes briser, o Världarnas barmhärtighet?

Helighetens klädnad är besudlad av svekets folk – var är Din helighets skrud, o Världarnas utsmyckare?

Nådens hav har stillats av det som människors händer vållat – var är Din ynnests vågor, o Världarnas åstundan?

Dörren som leder till den gudomliga närvaron är reglad på grund av Dina fienders tyranni – var är Din gåvas nyckel, o Världarnas upplåtare?

Löven har gulnat genom upproriskhetens förgiftade vindar – var är det ymniga regnet från Din välgörenhets moln, o Världarnas givare?

Världsalltet är förmörkat av syndens damm – var är Din förlåtelses briser, o Världarnas förlåtare?

Denne Yngling är ensam i ett öde land – var är Din himmelska nåds regn, o Världarnas gåvobringare?

O mest upphöjda Penna, Vi har hört Din ljuvaste kallelse i det eviga riket – lyssna till det som Storhetens tunga yttrar, o Världarnas förorättade.

Vore det icke för kölden, hur skulle Dina ords hetta kunna råda, o Världarnas förklarare?

Vore det icke för all ofärd, hur skulle Ditt tålamods sol kunna lysa, o Världarnas ljus?

Klaga ej på grund av de ondskefulla. Du blev skapad att uthärda och bestå, o Världarnas tålamod.

Hur ljuv var icke Din gryning över Förbundets horisont bland upproriskhetens uppviglare, och Din trängtan efter Gud, o Världarnas kärlek.

Genom Dig fästes oberoendets banér på de högsta topparna, och välgörenhetens hav svallade, o Världarnas hänryckare.

Genom Din ensamhet lyste enhetens sol, och genom Din förvisning smyckades enighetens land. Var tålmodig, o Du världarnas förvisade.

Vi har gjort förnedring till en härlighetens klädnad och bedrövelse till Din kropps prydnad, o Världarnas stolthet.

Du ser människors hjärtan fyllda med hat, och det tillkommer Dig att ha överseende, o Du fördöljare av världens synder.

När svärden flammar, skynda då fram! När pilarna viner, bana väg, o Du världarnas offer.

Klagar Du, eller skall Jag klaga? Snarare skall Jag gråta över Dina förkämpars fåtal, o Du som har orsakat världarnas jämmer.

Sannerligen, Jag har hört Ditt rop, o Allhärlige älskade; och nu flammar Bahás anlete av vedermödornas hetta och av Ditt lysande ords eld, och Han har stått upp i trofasthet på offerplatsen med blicken fäst på Ditt välbehag, o Världarnas förordnare.

O ‘Alí-Akbar, tacka din Herre för denna skrift från vilken du kan inandas Mitt saktmods väldoft och få kunskap om det som drabbat Oss på Guds, Alla världars dyrkades, stig.

Skulle alla tjänarna läsa och begrunda detta, så skall i deras ådror tändas en eld, som skall sätta världarna i brand.

#6786
- Bahá'u'lláh

 

Fastan

Ur Kitáb-i-Aqdas:

”Vi har befallt er att bedja och fasta från mogenhetens början (15 år); detta är påbjudet av Gud, er Herre och era förfäders Herre... Resenären, den sjuke, de som är havande eller ammar är icke bundna av fastan… Avstå från mat och dryck från soluppgång till solnedgång och tag er i akt att icke begäret berövar er denna nåd, som är utfäst i Boken.”

Fastetiden är från och med den 2 mars till och med den 20 mars.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt mäktiga tecken och vid uppenbarelsen av Din nåd bland människorna, att ej driva mig bort från porten till Din närvaros stad och att ej svika de förhoppningar jag har ställt till Din nåds yttringar bland Dina varelser. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Din ljuvaste stämma och vid Ditt mest upphöjda ord, att ständigt draga mig närmare tröskeln till Din dörr och att ej låta mig föras långt från Din barmhärtighets skugga och Din frikostighets tronhimmel. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid glansen från Din lysande panna och strålarna från Ditt anletes ljus, vilket lyser från den allra högsta horisonten, att draga mig till Dig genom Din klädnads väldoft och att låta mig dricka av Ditt yttrandes utvalda vin. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt hår, som rör sig över Ditt anlete, liksom Din mest upphöjda Penna rör sig över Dina skrifters blad och sprider myskdoften av dolda innebörder över Din skapelses rike, att så resa mig upp för att tjäna Din sak, att jag ej faller tillbaka, ej heller hindras av antydningarna från dem som har hånat Dina tecken och vänt sig bort från Ditt anlete. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt namn, som Du har gjort till namnens konung, vid vilket alla som är i himmelen och som är på jorden har blivit hänryckta, att göra det möjligt för mig att skåda Din skönhets Morgonstjärna och att förse mig med Ditt yttrandes vin. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt majestäts tabernakel på de högsta höjderna och Din uppenbarelses tronhimmel på de högsta kullarna, att nådigt bistå mig med att göra vad Din vilja har önskat och Ditt syfte har uppenbarat. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Din skönhet, som lyser fram ovan evighetens horisont, en skönhet inför vilken skönhetens rike, så snart den uppenbarar sig, bugar sig i tillbedjan och lovsjunger i klingande toner, att tillstädja att jag må dö för allt jag äger och leva för vadhelst som tillhör Dig. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Uppenbararen av Ditt namn, den högt älskade som fått Dina älskades hjärtan att förtäras och själen hos alla som dväljs på jorden att sväva högt, att hjälpa mig att minnas Dig bland Dina skapelser och att prisa Dig bland Ditt folk. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid det gudomliga Lotusträdets rasslande och vid suset från Ditt yttrandes fläktar i Dina namns rike, att föra mig långt bort från vadhelst Din vilja avskyr och draga mig nära det tillstånd, där Han, som är Dina teckens gryning har lyst fram. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid den bokstav, som så snart den utgick från Din viljas mun, satte oceanerna i svallning och fick vindarna att blåsa och frukterna att uppenbaras och träden att växa fram och alla förgångna spår att försvinna och alla slöjor att slitas sönder och dem, som är Dig hängivna, att skynda till ljuset från sin Herres, den Obundnes anlete, att göra känt för mig det som låg gömt i Din kunskaps skattkammare och dolt i Din visdoms förvar. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Din kärleks eld, vilken jagade sömnen ur ögonen på Dina utvalda och Dina älskade och vid deras hågkomst och lovprisande av Dig i gryningens timma, att räkna mig till dem som har nått det som Du har nedsänt i Din bok och uppenbarat genom Din vilja. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid ljuset från Ditt anlete, vilket drev dem som är Dig nära att möta Ditt påbuds pilar och dem som är Dig hängivna att möta Dina fienders svärd på Din väg, att nedskriva för mig med Din mest upphöjda Penna vad Du nedskrivit för Dina betrodda och Dina utvalda. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

Jag bönfaller Dig, o min Gud, vid Ditt namn, varigenom Du har lyssnat till ropen från dem som älskar Dig och suckarna från dem som längtar efter Dig, ropen från dem som har kommit Dig nära och jämmern från dem som är Dig hängivna och genom vilket Du har uppfyllt önskningarna från dem, som har ställt hoppet till Dig och har givit dem vad de åstundade genom Din nåd och Din ynnest, och vid Ditt namn, varigenom förlåtelsens ocean svallade inför Ditt anlete och Din givmildhets moln lät nedströmma sitt regn över Dina tjänare, att nedskriva för var och en som vänt sig till Dig och iakttagit fastan som föreskrivits av Dig, belöningen påbjuden för dem som ej talar utom med Din tillåtelse och som försakat allt de ägde på Din väg av kärlek till Dig.

Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Dig och vid Dina tecken och Dina tydliga bevis och vid det strålande ljuset från Din skönhets morgonstjärna och vid Dina grenar, att bortse från överträdelserna hos dem som har hållit fast vid Dina lagar och iakttagit vad Du föreskrivit dem i Din bok. Du ser mig, o min Gud, hålla fast vid Ditt namn, det heligaste, det mest lysande, det mäktigaste, det största, det mest upphöjda, det härligaste och klamra mig fast vid fållen till den klädnad, vid vilken alla i denna världen och i den kommande världen har hållit fast.

#6772
- Bahá'u'lláh

 

Prisad vare Du, o Herre min Gud! Jag bönfaller Dig vid denna uppenbarelse varigenom mörker har förvandlats till ljus, genom vilken vallfärdstemplet har blivit byggt, den nedtecknade skriften uppenbarad och den utbredda urkunden avtäckt, att nedsända över mig och över dem, som är i mitt sällskap, det som skall sätta oss i stånd att sväva högt in i Din upphöjda härlighets himlar och som kommer att rena oss från fläckarna av tvivel vilka har hindrat de misstänksamma från att inträda i Din enhets tabernakel.

Jag är den, o min Herre, som har hållit fast vid Din kärleksfulla godhets band och klamrat mig fast vid Din barmhärtighets och nåds mantelfåll. Förordna för mig och för mina älskade det goda i denna världen och i den kommande. Förse dem då med den förborgade gåvan som Du föreskrivit för de främsta bland Dina skapelser.

Dessa är de dagar, o min Herre, då Du har påbjudit Dina tjänare att iakttaga fastan. Välsignad är den människa som iakttar fastan uteslutande för Din skull och i fullständig frigörelse från allt utom Dig. Hjälp mig och hjälp dem, o min Gud, att lyda Dig och hålla Dina föreskrifter. Du har sannerligen makt att göra vad Du väljer.

Det finns ingen Gud utom Du, den Allvetande, den Allvise. Allt pris tillkommer Gud, alla världars Herre.

#6773
- Bahá'u'lláh

 

Fonden

Alla Guds vänner ... bör i möjligaste mån bidra, hur ringa deras gåvor än må vara. Gud lägger ej större bördor på någon själ än vad den förmår. Sådana bidrag måste komma från alla grupper och samfund och från alla troende... O Guds vänner! Var förvissade om att i dessa bidrags ställe kommer era jordbruk, industrier och er handel att välsignas med mångfaldig tillväxt, med rikliga gåvor och skänker. Den som utför en god gärning skall belönas tiofalt. Det är ingen tvekan om att den levande Herren rikligen kommer att stödja dem som använder sina rikedomar på Hans stig.

O Gud, min Gud! Lys upp Dina sanna älskares anleten och stöd dem med den vissa segerns änglaskaror. Gör deras steg fasta på Din raka stig och öppna för dem välsignelsens portar genom Din uråldriga välgörenhet, ty de offrar på Din stig vad Du förlänat dem, beskyddar Din tro, sätter sin lit till hågkomsten av Dig, offrar sina hjärtan av kärlek till Dig och undanhåller ej sina ägodelar i dyrkan av Din skönhet och i sökandet efter sätt att behaga Dig.

O min Herre! Förordna för dem en riklig andel, en förutbestämd gottgörelse och en trygg belöning.

Sannerligen, Du är den Stödjande, Hjälparen, den Givmilde, den Frikostige, den Allgivande.

#6781
- `Abdu'l-Bahá

 

Martyrskap

Han är Gud!

O Herre min Gud! O Du, som är de svagas hjälpare, de fattigas stödjare och förlossaren av de hjälplösa som vänder sig till Dig.

Med yttersta ödmjukhet höjer jag mina bedjande händer till Ditt fagra rike och kallar ivrigt på Dig med min inre stämma och säger: O Gud, min Gud! Hjälp mig att dyrka Dig, omgjorda mina länder att jag må tjäna Dig, bistå mig med Din nåd i min undergivenhet inför Dig, låt Din barmhärtighets frikostiga utgjutelser strömma ned över mig, låt blicken från Din mildhets öga riktas mot mig och sänk mig ned i Din förlåtelses ocean. Styrk min trofasthet mot Din lära och skänk mig ett rikare mått av övertygelse och visshet, så att jag helt kan befrias från världen, kan vända mitt ansikte i fullaste tillbedjan mot Ditt anlete, kan stärkas av den överväldigande kraften i bevis och vittnesbörd, och, berikad med majestät och styrka, kan färdas bortom himmelens och jordens alla riken. Sannerligen, Du är den Barmhärtige, den Allhärlige, den Gode, den Medlidsamme.

O Herre! Dessa är de överlevande bland martyrerna, denna skara av välsignade själar. De har utstått alla slags vedermödor och framvisat tålamod när de mötts av smärtsam orättvisa. De har försakat all bekvämlighet och allt välstånd, har villigt underkastat sig oerhört lidande och motgång på Din kärleks stig och hålls fortfarande fångna i klorna på sina fiender, som oupphörligen pinar dem svårt och förtrycker dem, emedan de orubbligt följer Din raka väg. Det finns ingen som hjälper dem, ingen som umgås med dem. Förutom de föraktade och ondskefulla finns det ingen som är vän med dem eller söker sig till dem.

O Herre! Dessa själar har smakat bittra kval i detta jordiska liv och, som ett tecken på sin kärlek till Ditt anletes lysande skönhet och i sin iver att uppnå Ditt himmelska konungarike, har de fördragit varje skändlig skymf som tyranniets folk tillfogat dem.

O Herre! Låt deras öron fyllas med det gudomliga biståndets verser och giv dem en snar seger och förlös dem från förtrycket från dem som styr med förgörande makt. Håll tillbaka de ondskefullas händer och lämna ej dessa själar att slitas sönder av de rasande bestarnas klor och tänder, ty de är fångna i sin kärlek till Dig, anförtrodda Din helighets mysterier, står ödmjukt framför Din dörr och har nått Din upphöjda förgård.

O Herre! Stärk dem nåderikt med en ny ande, lys upp deras ögon och låt dem få se Dina underbara bevis i nattens mörker, föreskriv dem allt det goda som finns i överflöd i Ditt eviga mysteriums rike, gör dem till strålande stjärnor lysande över alla nejder, träd fyllda av frukter och grenar som rör sig i gryningens vindar.

Sannerligen, Du är den Givmilde, den Mäktige, den Allsmäktige, den Obundne. Det finns ingen annan Gud än Du, kärlekens och den milda barmhärtighetens Gud, den Allhärlige, den evigt Förlåtande.

#6783
- `Abdu'l-Bahá

 

Naw-Rúz

NAW-RÚZ

Naw-Rúz, den 21 mars, är årets första dag i bahá’í-kalendern.

Prisad vare Du, o min Gud, för att Du har föreskrivit Naw-Rúz som en högtid för dem som har iakttagit fastan av kärlek till Dig och avhållit sig från allt som är Dig motbjudande.

Giv, o min Herre, att Din kärleks eld och den hetta, som framkallats av fastan, påbjuden av Dig, upptänder dem för Din sak och förmår dem att ägna sig åt att prisa Dig och hålla Dig i åminnelse.

Då Du har smyckat dem, o min Herre, med prydnaden av fastan, som föreskrivits av Dig, smycka dem då även med Ditt godtagandes prydnad genom Din nåd och frikostiga ynnest, ty människors handlingar är alla beroende av Ditt gottfinnande och bundna av Din befallning. Om Du skulle betrakta den som har brutit fastan såsom en som har iakttagit den, skulle en sådan människa räknas till dem som från evighet har hållit fastan. Skulle Du ock förordna att den som iakttagit fastan har brutit den, skall den personen räknas till dem som fått Din uppenbarelses mantel att fläckas av stoft och avlägsnat sig långt från denna levande källas kristallklara vatten.

Du är Han, som har låtit uppresa tecknet ’prisvärd är Du i Dina gärningar’ och låtit fanan ’åtlydd är Du på Din befallning’ vecklas ut. Gör denna Din ställning känd för Dina tjänare, o min Gud, så att de görs medvetna om att alltings fulländning är beroende av Ditt bud och Ditt ord, och att värdet av varje handling är betingat av Din tillåtelse och Din viljas gottfinnande, och att de erkänner att tyglarna till människornas handlingar vilar i Ditt godkännandes och påbuds grepp. Gör detta känt för dem på det att ingenting, vadhelst det än må vara, kan utestänga dem från Din skönhet i dessa dagar då Kristus utropar: ”Allt herravälde är Ditt, o Du, Andens (Jesu) Fader!” och Din Vän (Muhammed) utropar: ”Ära vare Dig, o Du högst Älskade, för att Du har avtäckt Din skönhet och nedskrivit för Dina utvalda det som ska få dem att nå sätet för uppenbarelsen av Ditt allra största Namn, varigenom alla människor har jämrat sig, utom de som har avskilt sig från allt utom Dig och vänt sig till Honom, som är Uppenbararen av Ditt Jag och Dina egenskapers Manifestation.”

Han som är Din Gren, och alla Dina följeslagare, o min Gud, har idag brutit fastan efter att ha iakttagit den inom Din förgårds gränser i sin iver att behaga Dig. Bestäm för Honom och för dem och för alla som har trätt in i Din närvaro i dessa dagar, allt det goda Du förutbestämt i Din bok. Förse dem då med de ting, som skall gagna dem i både detta liv och i livet härefter. Du är i sanning den Allvetande, den Allvise.

#6774
- Bahá'u'lláh

 

Skottdagarna

SKOTTDAGARNA

Skottdagarna, Ayyám-i-Há, 26 februari - 1 mars, bör ägnas åt förberedelser för fastan, åt gästfrihet, välgörenhet och utdelande av gåvor.

Min Gud, min eld och mitt ljus! De dagar,

vilka Du har benämnt Ayyám-i-Há i Din bok, har börjat, o Du som är namnens Konung, och nu närmar sig fastan, som Din mest upphöjda Penna har ålagt alla i Din skapelses rike att hålla. Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid dessa dagar och vid alla dem, som under denna tid har hållit fast vid Dina befallningars band och fattat tag i Dina föreskrifter, att bevilja att varje själ tilldelas en plats inom Din förgårds hägn och ett säte inför uppenbarelsen av glansen från Ditt anletes ljus.

Dessa, o min Herre, är Dina tjänare, vilka ingen otillbörlig böjelse har hållit borta från det som Du sänt ned i Din bok. De har bugat sig inför Din sak och mottagit Din bok med den beslutsamhet som är född av Dig och har iakttagit vad Du föreskrivit dem och valt att följa det som sänts ned av Dig.

Du ser, o min Herre, hur de har erkänt och bekänt sig till vadhelst Du har uppenbarat i Dina skrifter. Giv dem, o min Herre, att dricka av Din evighets vatten från Din givmildhets händer. Nedskriv då för dem den lön som bestämts för den som har nedsänkt sig i Din närvaros ocean och förvärvat det utsökta vin som är att möta Dig.

Jag bönfaller Dig, o Du, konungarnas Konung och de förtrycktas Förbarmare att förordna för dem det goda i denna världen och i den kommande. Nedskriv dessutom för dem det som ingen av Dina varelser har upptäckt och räkna dem till dem som har kretsat kring Dig och som rör sig kring Din tron i var och en av Dina världar.

Du är sannerligen den Allsmäktige, den Allvetande, den Allunderrättade.

#6771
- Bahá'u'lláh

 

Skrifter

Besöksskrifter

Denna skrift läses vid Bahá’u’lláhs och Bábs gravhelgedomar. Den används även ofta på deras åminnelsedagar.

Den lovsång, som brutit fram från Ditt mest vördnadsvärda Jag och den härlighet, som lyst fram från Din mest strålande skönhet, vile över Dig, o Du, som är Storhetens uppenbarelse och Evighetens konung och Herren över alla, som är i himmelen och på jorden! Jag vittnar om, att genom Dig uppenbarades Guds överhöghet och Hans herravälde, Guds majestät och Hans storhet och att den urgamla praktens morgonstjärnor har spridit sin strålglans i Ditt oåterkalleliga påbuds himmel och den Osynliges skönhet lyst fram över skapelsens horisont. Jag vittnar dessutom om att Du, med blott ett penndrag, har genomdrivit Din befallning ’varde’ och avslöjat Guds dolda hemlighet, kallat till liv allt skapat och sänt ned alla uppenbarelserna.

Jag bär dessutom vittnesbörd om, att genom Din skönhet har den Tillbeddes skönhet avtäckts och genom Ditt anlete har den Åstundades anlete lyst fram och att, med ett ord från Dig, har Du dömt mellan allt skapat och låtit dem som är hängivna Dig uppstiga till härlighetens höjder och de otrogna falla ned i den djupaste avgrunden.

Jag bär vittnesbörd om att den som lärt känna Dig har lärt känna Gud och att den som nått Din närhet har nått Guds närhet. Stor är därför hans sällhet som har trott på Dig och på Dina tecken och har ödmjukat sig inför Din överhöghet, erhållit äran av att möta Dig och ernått Din viljas välbehag, kretsat runt Dig och stått framför Din tron. Ve honom som har syndat mot Dig och förnekat Dig och tillbakavisat Dina tecken, bestridit Din överhöghet och rest sig upp mot Dig, vuxit sig högmodig inför Ditt anlete och ifrågasatt Ditt vittnesbörd, flytt från Ditt styre och Ditt herravälde och blivit räknad till de otrogna vars namn ristats med Din befallnings fingrar på Dina heliga skrifttavlor.

Sänd då till mig, o min Gud och min älskade, från Din barmhärtighets och Din kärleksfulla godhets högra sida, Din ynnests heliga fläktar så att de må föra mig bort från mig själv och från världen till Din närhets och Din närvaros förgårdar. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning överlägsen allt.

Guds hågkomst och Hans lovord och Guds härlighet och Hans prakt vile över Dig, o Du, som är Hans skönhet! Jag bär vittnesbörd om, att skapelsens öga aldrig har skådat en lika förorättad som Du. Alla Ditt livs dagar var Du nedsänkt i en ocean av vedermödor. En tid var Du i kedjor och i bojor, en annan tid hotades Du av Dina fienders svärd. Trots allt detta bjöd Du ändå alla människor att följa det, som föreskrivits av Honom, som är den Allvetande, den Allvise.

Må min ande bliva offrad för de oförrätter Du fick lida och min själ utgöra försoningen för de motgångar Du fick utstå. Jag bönfaller Gud, vid Dig och vid dem, vars ansikten lysts upp av strålglansen hos ljuset från Ditt anlete och som av kärlek till Dig har iakttagit allt det vartill de var bjudna, att avlägsna de slöjor som har kommit mellan Dig och Dina skapade varelser, att förse mig med denna och den kommande världens goda. Du är i sanning den Allsmäktige, den mest Upphöjde, den Allhärlige, den allt Förlåtande, den mest Medlidsamme.

Välsigna, o Herre, min Gud, det gudomliga Lotusträdet och dess blad, dess grenar, dess kvistar, dess bladskaft och dess sidoskott, så länge Dina mest framstående titlar varar och Dina mest vördnadsvärda egenskaper består. Skydda det då från angriparens åverkan och tyranniets härskaror. Du är i sanningen den Allsmäktige, den Mäktigaste. Välsigna även, o Herre, min Gud, Dina tjänare och Dina tjänarinnor, vilka har nått fram till Dig. Sannerligen, Du är den Allvälgörande, vars nåd är obegränsad. Ingen Gud finns utom Du, den allt Förlåtande, den mest Givmilde.

#6769
- Bahá'u'lláh

 

Denna bön, uppenbarad av ‘Abdu’l-Bahá, läses vid Hans gravhelgedom. Den används även i enskild andakt.

Vemhelst som uppläser denna bön med ödmjukhet och innerlighet skänker glädje och fröjd till denne tjänares hjärta; det kommer att vara som om han mötte honom ansikte mot ansikte.

Han är den Allhärlige!

O Gud, min Gud! Ödmjukt och i tårar lyfter jag mina bedjande händer till Dig och döljer ansiktet i stoftet vid Din tröskel, som är höjd över de lärdes kunskap och lovorden från alla som förhärligar Dig. Betrakta i Din nåd Din tjänare, i ödmjukhet och ringhet vid Din dörr, med blickar från Din barmhärtighets öga och nedsänk honom i Din eviga nåds ocean.

Herre! Han är en ringa och anspråkslös tjänare bland de Dina, trälbunden och åkallande Dig, fången i Din hand, innerligt bedjande till Dig, förlitande sig på Dig, i tårar inför Ditt anlete; han ropar på Dig och bönfaller Dig med orden:

O Herre, min Gud! Skänk mig Din nåd att få tjäna Dina älskade, styrk mig i mitt tjänande av Dig, upplys min panna med ljuset av tillbedjan i Din helighets förgård och från bönerna till Din storhets rike. Hjälp mig att vara osjälvisk vid den himmelska ingången till Din port och bistå mig i avskiljandet från allt när jag befinner mig på Din heliga mark. Herre! Giv mig att dricka ur osjälviskhetens kalk, med dess klädnad kläd mig och i dess ocean sänk mig ned. Gör mig lik stoft på Dina älskades väg och giv att jag må offra min själ för den jord som förädlats av Dina utvaldas fotsteg på Din stig, o härlighetens Herre i det högsta.

Med denna bön åkallar Dig Din tjänare vid dagningen och nattetid. Uppfyll hans hjärtas åstundan, o Herre! Lys upp hans hjärta, gläd hans själ, tänd hans inre ljus, på det att han må tjäna Din sak och Dina tjänare.

Du är Förlänaren, Förbarmaren, den mest Givmilde, den Nåderike, den Barmhärtige, den Medlidsamme.

#6770
- `Abdu'l-Bahá

 

Skriften till Ahmad

SKRIFTEN TILL AHMAD

Han är Konungen, den Allvetande, den Vise!

Hör, paradisets Näktergal på grenarna i evighetens träd sjunger heliga och ljuvliga sånger och förkunnar för de uppriktiga det glada budskapet om Guds närhet, kallar dem som tror på den gudomliga enheten till förgården av den Givmildes närvaro, delgiver de avskilda det budskap som uppenbarats av Gud, Konungen, den Härlige, den Oförliknelige och leder de älskande till helighetens säte och till denna strålande Skönhet.

Sannerligen, detta är den största Skönheten, förutsagd i Sändebudens böcker, genom vilken sanning skall särskiljas från villfarelse och visheten i varje bud prövas. Sannerligen, Han är Livets träd, som frambär frukterna från Gud, den Upphöjde, den Mäktige, den Store.

O Ahmad! Må du bära vittnesbörd om att, i sanning, Han är Gud och att det ej finns någon annan Gud än Han, Konungen, Beskyddaren, den Oförliknelige, den Allsmäktige och att den av Honom utsände vid namn ‘Alí1 var den Sanne, sänd från Gud, vars bud vi alla åtlyder.

Säg: O människor, var lydiga mot Guds föreskrifter, vilka påbjudits i Bayán av den Härlige, den Vise. Sannerligen, Han är Budbärarnas konung och Hans bok är moderboken, visste ni det blott.

Så ljuder Näktergalens maning till er från detta fängelse. Han har endast att ge detta tydliga budskap. Låt den som så önskar vända sig bort från detta råd och låt den som så önskar välja vägen till sin Herre.

O människor, om ni förnekar dessa verser, vilket bevis har då fått er att tro på Gud? Framlägg det, o falska skara.

Nej, vid Honom vars hand omsluter min själ, det kan de icke och kommer aldrig att bliva i stånd att göra det, även om de sammansluter sig för att bistå varandra.

O Ahmad! Glöm icke Mina gåvor då Jag är borta. Minns Mina dagar under dina dagar och Min sorg och förvisning i detta avlägsna fängelse, och må du vara så orubblig i Min kärlek att ditt hjärta icke må svikta, även om slagen av fienders svärd haglar över dig och alla himlarna och jorden uppreser sig emot dig.

Var lik en eldsflamma för Mina fiender och en flod av evigt liv för Mina älskade och var icke en av dem som tvivlar.

Och om smärta drabbar dig på Min väg eller förnedring för Min skull, låt icke detta bekymra dig.

Förtrösta på Gud, din Gud och dina fäders Herre. Ty människorna vandrar på villfarelsens stigar, berövade förmågan att se Gud med sina egna ögon eller höra Hans melodi med sina egna öron. Sådana har Vi befunnit dem vara, vilket också du bevittnar.

Sålunda har deras vanföreställningar blivit till slöjor mellan dem och deras egna hjärtan och hållit dem borta från Guds väg, den Upphöjde, den Store.

Var förvissad inom dig, att den som vänder sig bort från denna Skönhet, i sanning också har vänt sig bort från det förgångnas Budbärare och visar högmod emot Gud från evighet till evighet.

Lär denna skrift väl, o Ahmad. Läs den under dina dagar och låt ingenting hindra dig därifrån. Ty sannerligen, Gud har för den som läser den, förordnat hundratals martyrers belöning och ett kall i de båda världarna. Denna ynnest har Vi förlänat dig som en gåva från Vår sida och som en nåd från Vår närvaro, att du måtte bliva en av dem som är tacksamma.

Vid Gud! Skulle någon plågad eller sorgsen i fullkomlig uppriktighet läsa denna skrift, skall Gud skingra hans sorg, lösa hans svårigheter och avlägsna hans lidande.

Sannerligen, Han är den Barmhärtige, den Medlidsamme. Pris vare Gud, alla världars Herre.

#6768
- Bahá'u'lláh

 

Visdomsord

VISDOMSORD

IGuds namn, den Upphöjde, den Högste!

Källan till allt gott är förtröstan på Gud, underkastelse under Hans befallning och förnöjsamhet med Hans heliga vilja och välbehag.

Visdomens väsen är gudsfruktan, bävan inför Hans tuktan och bestraffning och fruktan inför Hans rättvisa och påbud.

Religionens väsen är att bära vittnesbörd om det som Herren har uppenbarat och att följa det som Han har förordnat i Sin mäktiga bok.

Källan till all ära är att godtaga vadhelst Herren har förlänat och att vara förnöjd med det som Gud har förordnat.

Kärlekens väsen är för människan att vända sitt hjärta mot den Älskade och avskilja sig från allt utom Honom och ej önska något annat än det Herren önskar.

Sann hågkomst är att omnämna Herren, den Allprisade och att förgäta allt utom Honom.

Sann tillit är för tjänaren att utöva sitt yrke och kall i denna värld, att hålla fast vid Herren, att ej söka något annat än Hans nåd, ty i Hans händer ligger alla Hans tjänares öden.

Avskiljandets väsen är för människan att vända sitt ansikte mot Herrens förgårdar, att inträda i Hans närvaro, skåda Hans anlete och stå som vittne inför Honom.

Förståelsens väsen är för människan att betyga sin fattigdom och underkasta sig Herrens vilja, Härskaren, den Nåderike, den Allstarke.

Källan till mod och styrka är främjande av Guds ord och ståndaktighet i Hans kärlek.

Godhetens väsen är för tjänaren att omnämna sin Herres välsignelser och att alltid och under alla förhållanden tacka Honom.

Trons väsen är fåtalighet i ord och överflöd av gärningar. Du skall i sanning veta om den, vars ord överskrider hans handlingar, att hans död är bättre än hans liv.

Den sanna trygghetens väsen är att iakttaga tystnad, att vara framsynt och att avsäga sig världen.

Början till storsinthet är när en människa nyttjar sin rikedom på sig själv, sin familj och de fattiga bland sina trosförvanter.

Rikedomens väsen är kärlek till Mig; vemhelst som älskar Mig är i besittning av allt och den som icke älskar Mig hör sannerligen till de fattiga och behövande. Detta är vad härlighetens och praktens hand har uppenbarat.

Källan till allt ont är för människan att vända sig bort från sin Herre och fästa sitt hjärta vid ogudaktiga ting.

Den mest förtärande elden är att ifrågasätta Guds tecken, att fåfängt bestrida det Han har uppenbarat, att förneka Honom och att uppträda högmodigt inför Honom.

Källan till all lärdom är kunskapen om Gud, upphöjd vare Hans härlighet, och detta kan icke uppnås annat än genom kunskapen om Hans gudomliga Uppenbarare.

Förnedringens väsen är att lämna den Barmhärtiges skugga och söka den ondes skydd.

Källan till villfarelse är att misstro den ende sanne Guden, att förlita sig på något annat än Honom och att fly från Hans påbud.

Sann förlust lider den människa som har tillbringat sina dagar i fullständig okunnighet om sig själv.

Essensen av allt det som vi har uppenbarat för dig är rättvisa, är för människan att befria sig från tomma fantasier och imitation, att med enhetens öga urskilja Hans händers ärofulla verk och att se in i allt med ett sökande öga.

Sålunda har Vi undervisat dig och uppenbarat visdomens ord för dig, på det att du må bliva tacksam mot Herren, din Gud och glädjas däröver bland människorna.

#6785
- Bahá'u'lláh