Return   Facebook   Zip File   Selections from the Writings of Bahá’u’lláh for Bahá’í Holy Days

The observance of holy days occupies a central place in every religion. Through their commemoration, the calendar year becomes the stage on which the signal events associated with the life and ministry of the divine Manifestations of God are annually remembered and honoured. This remembrance has both a personal dimension, providing a time for reflection on the significance of these events, and a social dimension, helping to deepen the identity and foster the cohesion of the community.

The coming of each Manifestation of God brings renewal and revitalization: “old things are passed away” and “all things are become new”.[1] By His authority, former laws are abrogated and the manners and customs of the previous Dispensation are reformed. Through the creative power of Divine Revelation, fresh life is instilled into hearts and souls:

Reflect thou, how, in one hand, He hath, by His mighty grasp, turned the earth of knowledge and understanding, previously unfolded, into a mere handful, and, on the other, spread out a new and highly exalted earth in the hearts of men, thus causing the freshest and loveliest blossoms, and the mightiest and loftiest trees to spring forth from the illumined bosom of man.[2]

This re-creation and revitalization of all things is reflected in the introduction of a new calendar and the designation of new holy days which recast the rhythms of communal life.

The Bahá’í calendar, known as the Badí‘ calendar, was introduced by the Báb and subsequently confirmed by Bahá’u’lláh, Who fixed its commencement at the year of the Báb’s declaration, 1844 (A.H. 1260). As the Bahá’í Era was inaugurated by twin Founders, the Bahá’í Holy Days include events pertaining to the birth, declaration, and passing of both Bahá’u’lláh and the Báb. In the Kitáb-i-Aqdas, the principal repository of the laws of His Revelation, Bahá’u’lláh designates the two “Most Great Festivals”: Riḍván, “the King of Festivals”, commemorating the declaration of His prophetic mission during a period of twelve days, three of which are observed as Holy Days, and the Declaration of the Báb, the event that initiates the Bahá’í Era. Also named as festivals in that same Book are Naw-Rúz and the anniversaries of the Birth of the Báb and of Bahá’u’lláh. The anniversary of the Martyrdom of the Báb was commemorated as a Holy Day during the lifetime of Bahá’u’lláh, and ‘Abdu’l-Bahá added the observance of the Ascension of Bahá’u’lláh.

The present volume offers forty-five selections from the Writings of Bahá’u’lláh revealed specifically for, or otherwise relating to, these nine Holy Days. The selections represent different revelatory modes, each reflecting facets of the greatness, the preciousness, and the peerless nature of this Day in which all the promises and prophecies of the past have been fulfilled—this sacred Day “whereon God hath made His own Self known and revealed it unto all who are in the heavens and on earth”. Some of the Tablets and excerpts presented in the volume are addressed to the body of Bahá’u’lláh’s followers and are expressed in a celebratory and uplifting tone, occasionally with repeated refrains, while others were revealed to individual believers, sometimes with a mention of the specific circumstances of their revelation or the names of the recipients. Many are among His best-known works and have long been familiar to readers of His Writings in the original languages.

Eight of the selections were previously translated by Shoghi Effendi and published in Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh and Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh. A table listing these and other passages translated by Shoghi Effendi can be found at the end of the book. The remainder of the selections are, for the most part, published here for the first time in English. The current translations endeavour to afford a glimpse of the poetic tone of these celebrated Texts, even though they can never convey their full beauty.

It is hoped that this volume will uplift the hearts and souls of the followers of the Blessed Beauty throughout the world and will enrich the gatherings they hold in commemoration of those days that stand apart from all other days through their association with Him and His Herald.

Birth of the Báb

I Hans namn som föddes denna dag, Han som Gud har gjort till Härolden för sitt Namn, den Allsmäktige, den Alltälskande!

Detta är en skrift som Vi har riktat till den natt då himlarna och jorden upplystes av ett ljus som kastade sin strålglans över hela skapelsen.

Välsignad är du, o natt! Ty i dig föddes Guds dag, en Dag som Vi förordnat att vara frälsningens lampa för inbyggarna i namnens stad, segerkalken till förkämparna på evighetens arena och gryningsplatsen för hela skapelsens glädje och jubel.

Omätligt upphöjd är Gud, himmelens Skapare, som har fått denna Dag att uttala det Namn varigenom de tomma fantasiernas slöjor har sönderrivits, de fåfänga inbillningarna har skingrats och Hans namn, den Självbestående har grytt över visshetens horisont. Genom Dig har sigillet på det eviga livets vin brutits, har kunskapens och yttrandets dörrar upplåtits för jordens folk och den Allsmäktiges briser fläktats över alla nejder. Ära vare den timma då Guds, den Allstarkes, den Allvetandes, den Allvises Skatt framträdde!

O jordens och himmelens härskara! Detta är den första natten, som Gud har gjort till ett tecken på den andra natt då Han, som ingen på något tillbörligt sätt kan hylla och inget kännetecken kan beskriva, föddes. Väl skall det gå den som begrundar dem båda: Sannerligen, han kommer att finna att deras yttre verklighet överensstämmer med deras inre väsen och kommer att underrättas om de gudomliga mysterier som innefattas i denna uppenbarelse, en uppenbarelse genom vilken otrons grund har skakats, vidskepelsens avgudar splittrats och då det baner som förkunnar, “Ingen Gud finnes utom Han, den Starke, den Upphöjde, den Oförliknelige, Beskyddaren, den Mäktige, den Ouppnåelige,” har vecklats ut.

Under denna natt fläktades närhetens väldoft fram, sköts återföreningens portar vid dagarnas ände upp och alla skapade ting förmåddes utbrista: “Herraväldet tillhör Gud, namnens Herre, Han som har kommit med världsomslutande överhöghet!” Denna natt skänkte Härskaran därovan sin lovprisning till sin Herre, den Upphöjde, den Allhärligaste och de gudomliga namnens verklighet hyllade Honom såsom begynnelsens och ändens Herre i denna uppenbarelse, en uppenbarelse genom vars makt bergen hastade till Honom som är den Alltillräcklige, den Högste och hjärtana vände sig till sin Högst älskades anlete och löven sattes i rörelse av längtans bris och träden höjde sina röster i glädjerikt gensvar på kallelsen från Honom som är den Oinskränkte, och hela jorden skakades av längtan i sin önskan att nå återförening med den Evige konungen, och alla ting förnyades av det förborgade Ordet som framträtt i detta mäktiga Namn.

O den Allvälgörandes natt! I dig ser vi i sanning Moderboken. Är det i sanning en bok, eller snarare ett frambringat barn? Nej, vid Mig själv! Allt som har blivit nämnt tillhör egenskapernas sfär, medan Moderboken är höjd över denna. Genom den har uppenbarelserna av, “ Det finnes ingen Gud utom Gud”, framträtt över dem alla. Ja, medan sådana ting har förkunnats för hela folket, är enligt Din Herres uppskattning endast Hans öra i stånd att höra dem. Välsignade är de som är djupt förvissade!

Varpå den Högstes Penna, mållös, utropade: “ O Du som är upphöjd över alla namn! Jag bönfaller Dig vid Din makt som omsluter himlarna och jorden att befria mig från att omnämna Dig, ty jag själv har kommit till genom Din skapande kraft. Hur kan jag då skildra det som alla skapade ting är oförmögna att beskriva? Men likväl svär jag vid Din härlighet. Om jag skulle förkunna det som Du har inspirerat mig till, skulle hela skapelsen avsvimma av glädje och hänförelse, och hur mycket mera icke då att överväldigas inför vågorna från Ditt yttrandes ocean på denna mest lysande, denna den mest upphöjda och överjordiska Plats! Frikänn då, O Herre, denna stapplande Penna från att förhärliga en sådan mäktig ställning och behandla mig med barmhärtighet, o Du som besitter mig och är min Konung. Hav då överseende med mina överträdelser i Din närvaro. Du är i sanning givmildhetens Herre, den Allstarke, den ständigt Förlåtande, den mest Frikostige.”

Birth of the Báb

Han är den Evige, den Ende, den Ensamme, den Allbesittande, den Högste

Allt pris vare Dig, o min Gud, eftersom Du har smyckat världen med strålglansen av gryningen efter den natt då Han föddes som förebådade manifestationen av Din överjordiska överhöghet, daggryningen för Ditt gudomliga Väsen och uppenbarelsen av Ditt högsta herravälde. Jag bönfaller Dig, o himlarnas Skapare och namnens Gestaltare, att nådigt hjälpa dem som har sökt skydd i skuggan av Din överflödande nåd och har höjt sina röster bland världens folk för att förhärliga Ditt namn.

O min Gud! Du ser hela mänsklighetens Herre inspärrad i sitt största fängelse, högt anropande Ditt namn, med blicken på Ditt ansikte, förkunnande det som har hänfört invånarna i uppenbarelsens och skapelsens riken. O min Gud! Jag ser Mitt eget Jag fånget i Dina tjänares händer, men ljuset av Din överhöghet och Din oövervinneliga makts uppenbarelser lyser strålande från Hans ansikte, så att alla blir i stånd att med säkerhet förstå att Du är Gud och att det inte finns någon annan Gud än Du. Inte heller kan de mäktigas kraft hindra Dig eller de styrandes överlägsenhet övervinna Dig. Du gör vadhelst du vill genom Din överhöghet som omsluter alla skapade ting och befaller det som Du behagar genom styrkan av Din befallning som genomströmmar hela skapelsen.

Jag bedjer Dig vid Din Manifestations härlighet och vid kraften av Din makt, Din överhöghet och Din upphöjelse, att göra dem segerrika som har stått upp för att tjäna Dig, som har hjälpt Din sak och ödmjukat sig inför strålglansen av Ditt ansiktes ljus. Låt dem då, o min Gud, triumfera över Dina fiender och gör dem ståndaktiga i Din tjänst, så att genom dem bevisen för Ditt herravälde kan upprättas i Dina riken och tecknen på Din okuvliga kraft framträda i Dina länder. Sannerligen Du är mäktig att göra vad Du vill; ingen Gud finns utom Du, Hjälpen i farans stund, Den i sig själv varande.

Denna lysande skrift har uppenbarats på årsdagen av födelsen [Bábs], så att du måtte läsa den i en anda av ödmjukhet och åkallan och tacka din Herre, den Allvetande, den Allunderrättade. Gör varje ansträngning att tjäna Gud, så att från dig måtte framträda det som kommer att föreviga minnet av dig i Hans underbara och upphöjda himmel.

Säg: Förhärligad vare Du, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid Dina teckens Gryningsplats och vid Uppenbararen av Dina tydliga bevis att bevilja att jag under alla förhållanden kan hålla tag i Din kärleksfulla försyns band och säkert hålla fast vid Din givmildhets fåll. Räkna mig då till dem som världens skiftande villkor inte har lyckats hindra från att tjäna Dig och från att visa trohet mot Dig, som folkets anstormning har varit maktlös att hindra från att upphöja Ditt namn och att lovprisa Dig. Hjälp mig i Din nåd, o min Herre, att göra vadhelst Du älskar och önskar. Gör mig då i stånd att genomföra det som kommer att upphöja Ditt namn och upptända Din kärleks eld.

Du är, i sanning, den Förlåtande, den Givmilde.

Birth of Bahá’u’lláh

Lawh-i-Mawlúd

Födelseskriften

O, det sedda och det osynligas härskara! Jubla med yttersta glädje i era hjärtan och själar ty natten för evighetens skörd och gångna cyklers uppsamling är inne, natten då alla dagar och nätter frammanades och den förutbestämda tiden för denna uppenbarelse uppfylldes genom Hans befallning, Han som är Herren över makt och styrka. All glädje tillkomme härskaran i höjden för framträdandet av en så underbar Ande!

Detta är natten då paradisets dörrar slogs upp och helvetets portar bommades igen, natten då den Allbarmhärtiges paradis avtäcktes i skapelsens mittersta hjärta, Guds brisar fläktade från förlåtelsens tillflyktsort och sanningens makt inledde den sista timman, visste ni det blott. All glädje tillkomme denna natt genom vilken alla dagar har övergjutits av ljus trots att ingen kan förstå detta utom de som är begåvade med övertygelse och urskillningsförmåga!

Detta är natten runt vilken Maktens nätter har slagit sin rond, på vilken änglarna och Anden har nedkommit bärande bägare fyllda av paradisets strömmar, natten då himmelen själv var smyckad med Guds, den Allsmäktiges, den Allnådiges, den Mest frikostiges ornament, på vilken varje skapat ting väcktes till liv och alla jordens människor omgavs av Hans nåd. All glädje tillkomme Andens härskaror för denna uppenbara och lysande gåva!

Detta är den natt under vilken Jibts lemmar började darra och den största avgudabilden föll ned i dammet och orättfärdighetens fundament splittrades och Manát beklagade sig i sitt innersta väsen och ’Uzzás rygg bröts och dess ansikte svärtades; ty den gudomlig uppenbarelsens morgon har grytt och det har framträtt som är till tröst för praktens och majestätets ögon och därutöver alla profeters och Guds budbärares ögon. All ära tillkomme då denna gryning som brutit fram över den strålande salighetens dagning!

Säg: Detta är den gryning vid vilken de ondskefulla förhindrades att närma sig kraftens och storhetens rike och då hjärtat i sådana som har stridit mot Gud, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Obundne, slets sönder. Detta är den gryning vid vilken de illvilligas ansikten mörknade medan de rättfärdigas anleten lystes upp av ljuset från denna Skönhet, en Skönhet vilkens ankomst allt synligt och osynligt och utöver dem den samlade härskaran i höjden ivrigt har sett fram emot. Hälsat vare framträdandet av denne Ande genom vilkens livskraft de döda har väckts i sina gravar och varje multnande ben har givits liv!

Säg: O, orättfärdighetens källa! Begråt din olyckliga belägenhet; och O, förtryckets urkälla! Bege dig till din boning i den nedersta elden, ty den Allbarmhärtiges skönhet har med sin prakts ljus skinit över tillvarons horisont med en sådan utstrålning som lyser upp alla som vistas i Hans riken och har framkallat Guds, den Allsmäktiges, den Allhärliges, den Mest frikostiges, Ande. Genom dess uppenbarelse har Hans viljas hand sträckts fram ur storhetens ärm och rivit sönder världens slöjor genom kraften i Hans överlägsna, Hans oförlikneliga, Hans allbetvingande och upphöjda överhöghet. All ära tillkomme då denna gryning vid vilken den Uråldriga skönheten har installerats på Hans namns tron, den Allsmäktige, den Störste!

Detta är gryning vid vilken Han föddes som inte avlat och som inte är avlad. Väl är det med honom som fördjupar sig djupt ned i den inre meningens ocean som svallar inom detta yttrande och upptäcker visdomen som ligger gömd i Guds, Konungens, den Upphöjdes, den Mäktiges, den Kraftfulles ord. All ära tillkomme honom som uppfattar sanningen och räknas till dem som begåvats med urskillningsförmåga!

Säg: Detta är den gryning vid vilken skarorna av paradisets församlade och härskaran av helighetens änglar nedsteg från himmelen, bland vilka fanns Den som lyftes på Guds, den Mest strålande, skönhets vindar upp till leden av den mest upphöjda skaran. Burna av dessa samma vindar nedsteg ännu ett följe av änglar, var och en bärandes högt en bägare av evigt liv, och erbjöd den till dem som i tillbedjan kretsade runt den plats där det Uråldriga väsendet har installerat sig på tronen av Hans allhärliga och mest frikostiga namn. All glädje tillkomme dem som har uppnått Hans närvaro, skådat Hans skönhet, hörsammat Hans melodier och givits liv av det ord som har utfärdats från Hans heliga och upphöjda, Hans härliga och skimrande läppar!

Säg: Detta är den gryning vid vilken det Största trädet planterades och frambragte sina upphöjda och oförlikneliga frukter. Vid Guds rättfärdighet! Inom var och en av detta träds frukter vilar frön till en myriad melodier. Därför, O Andens församlade, skall Vi i enlighet med er förmåga bekanta er med några av dess himmelska sånger så att de kan intaga era hjärtan och draga er nära Gud, Herren av styrka, kraft och makt. All ära tillkomme denna gryning genom vilken de gudomliga ljuskällorna har lyst upp över helighetens horisont genom Guds, den Allsmäktiges, den Otillgängliges, den Högstes tillåtelse!

Säg: Detta är den gryning vid vilken det Dolda väsendet och den Osedda skatten uppenbarades, den gryning vid vilken den Uråldriga skönheten med salighetens händer grep tag i odödlighetens bägare och efter att först ha druckit därur erbjöd den till alla jordens människor, hög som låg lika. All ära tillkomme då den som har nalkats denna bägare, tagit upp den och druckit därur av kärlek till sin Herre, den Allstarke, den Högste!

En frukt från det trädet har förkunnat det som den brinnande busken fordom förkunnade på den helgade och snövita platsen, ord som Moses lyssnade till och fick Honom att försaka alla skapade ting och att styra sina steg mot helighetens och praktfullhetens fristad. All ära tillkomme då denna hänryckning född av Gud, den Allsmäktige, den Mest upphöjde, den Störste!

En annan frukt därav har yttrat det som hänryckte Jesus och höjde Honom upp till den uppenbara praktens himmel. All ära tillkomme då till denna Ande i vilkens närvaro den trogna Anden finns tillsammans med ett följe av Guds utvalda änglar!

Ännu en frukt därav har avslöjat det som fångade Muhammeds, Guds apostels, hjärta; buren av det ljuva tonfallet i rösten från ovan uppsteg Han till det gudomliga lotusträdet, och hörde Guds röst kommande inifrån majestätets tabernakel och framläggande Mitt helgade, Mitt upphöjda och mäktiga namns mysterium. All ära tillkomme då detta träd som har vuxit upp genom sanningens kraft så att alla världens folk kan söka skydd i dess skugga!

O, den Högstes Penna! Skriv inte mer; för vid Gud, skulle du framföra alla ljuva toner från detta himmelska träds frukter skulle du befinna dig övergiven på jorden eftersom alla skulle fly från din närvaro och överge ditt helgade hov. Och detta är sannerligen den obestridliga sanningen. All ära tillkomme då de mysterier som ingen utom Gud, den Enväldige härskaren, den Allsmäktige, den Nådigaste, kan bära!

Bär du icke vittnesbörd, O Penna, om vilka protester som hycklarna har förorsakat över hela landet och det tumult de onda och ogudaktiga har framkallat? Och detta trots att du endast uppenbarade en oändligt liten glimt av din Herres, den Mest upphöjdes, den Allhärliges, mysterier. Visa därför återhållsamhet och dölj från mänskliga ögon det som Gud som ett tecken på sin frikostighet har skänkt dig. Och om det vore din önskan att giva alla skapade ting att dricka av det kristallklara vatten som i sanning är livet och varav Gud gjort dig till dess urkälla, låt då ditt bläck flyta endast i proportion till deras kapacitet. Sålunda befalls du av Den som har kallat dig till varande genom sitt buds kraft. Gör du då som du blivit befalld och var inte bland dem som dröjer. All ära tillkomme denna viktiga kungörelse som har kuvat styrkan av alla skapade ting och undanhållit den Högstes penna från att avslöja för världens folk det som är dolt för dem! Hans makt kan i sanning mäta sig med alla ting

Birth of Bahá’u’lláh

Han är den Heligaste, den mest Upphöjde, den Störste.

Födelsedagshögtiden är kommen och Han som är Guds skönhet, den Allstarke, den Alltbetvingande, den Alltälskande, har uppstigit till sin tron. Väl skall det gå den som på denna Dag har nått Hans närvaro och som Gud, Hjälpen i farans stund, den Självbestående, har låtit sin blick falla på. Säg: Vi har firat denna högtid i det Största fängelset vid en tid då jordens konungar har rest sig emot Oss. Likväl kan icke förtryckaren nedgöra Oss, ej heller kan världens skaror förfära Oss. Om detta bär den Allbarmhärtige vittnesbörd i denna mäktiga ställning.

Säg: Skulle väl förvissningens väsen kunna förfäras av larmet från världens folk? Nej, vid Hans skönhet, som låter sin strålglans utgjutas över allt som har varit och allt som skall bliva till! Detta är i sanning Herrens majestät som har omslutit hela skapelsen, och detta är Hans överjordiska kraft som har genomsyrat alla dem som ser och allt som kan ses. Håll orubbligt fast vid repet till Hans överhets makt och omtala er Herre, den Oinskränkte vid denna gryningstid, vars ljus har blottlagt alla fördolda hemligheter. Sålunda har dagarnas Uråldriges tunga talat på denna Dag, då det utvalda vinets försegling har brutits. Var vaksamma så att de fåfänga inbillningarna bland dem som ej har trott på Gud får er att vackla, eller att deras tomma fantasier ej leder er bort från denna utlagda stig.

O Bahás folk! Sväva på frigörelsens vingar upp till kärlekens rymd hos er Herre, den Allbarmhärtige. Stå upp för att göra Honom segerrik, såsom ni påbjudits i den bevarade skriften. Akta er för att tvista med någon av Mina tjänare. Förläna dem Guds ljuva vällukter och Hans heliga yttranden, ty genom deras kraft skall alla människor göras i stånd att vända sig till Honom.

De som fortfar med att ej giva akt på Gud på denna dag är i sanning förlorade i sina begärelsers rus men förstår det icke. Väl skall det gå den som, i ringhet och ödmjukhet, har vänt sitt ansikte mot Gryningen för Herrens verser.

Det höves er att stå upp och bekantgöra människorna med det som har nedsänts i deras Herres, den Allsmäktiges, den Oinskränktes bok. Säg: Frukta Gud och fäst inget avseende vid de fåfänga inbillningarna bland dem som beträder tvivlets och orättfärdighetens vägar. Vänd er med strålande hjärtan mot er Herres tron, alla namns Besittare. Sannerligen, Han skall hjälpa er genom sanningens kraft. Ingen Gud finnes utom Han, den Allsmäktige, den Mest frikostige.

Skulle ni skynda fram mot blott en liten damm, när den största oceanen breder ut sig inför era ögon? Vänd er helt och hållet till den och gå icke i spåren efter var trolös bedragare. Så sjunger evighetens fågel på grenarna i Vårt gudomliga lotusträd. Vid Gud! En enda av dess melodier räcker för att hänföra härskaran i höjden och bortom dem, inbyggarna i namnens städer och bortom dem de som morgon och afton kretsar kring Hans tron.

Sålunda har yttrandets skurar nedregnat från den himmel som är er Herres, den Allbarmhärtiges vilja. Låt er dragas till dem, o människor, och vänd er bort från dem som tanklöst bestrider de verser som Gud har uppenbarat och som icke har trott på Gud när Han kom, förlänad bevis och testamente.

Birth of Bahá’u’lláh

Han är Gud.

O brinnande älskares skara! Vid Guds rättfärdighet, detta är en natt vars like aldrig har skådats i skapelsens värld. Och detta är förvisso av Guds, den Allhärliges, den mest Frikostiges, nåd.

Detta är natten då Anden sjöng med en sådan melodi som kan skapa tumult i alla människors inre verklighet, förkunnande: ”Fröjda er, O Härskaran i höjden, i er paradisiska tillflykt!” Varpå Guds röst ropade ut från helighetens och frikostighetens tabernakel: ”Detta är, sannerligen, den natt då Han som är den All-nådiges verklighet har fötts, den natt då varje evigt påbud har förklarats av den Allhärliges penna. Fröjda er då med överflödande glädje, O Bayáns folk!”

Detta är natten då den mystiska duvan höjde sitt läte över himmelens kvistar och grenar, och sade ”Fröjda er, O Paradisets invånare!”

Säg: Detta är natten då härlighetens slöjor särades inför ögonen på visshetens folk och då himmelens fågel kvittrade sin melodi i himmelrikets mitt. Fröjdas då, O helighetens förkroppsligande i den eviga staden!

Detta är natten då Gud spred prakten av sitt mest överlägsna namn vida omkring och placerade sig på varje rent och strålande hjärtas tron. Fröjdas då, O Bayáns folk!

Detta är natten då förlåtelsens ocean svallade och försynens vindar fördes vida omkring. Fröjdas då, O den Allbarmhärtiges följeslagare!

Detta är natten då alla jordens invånares snedsteg förläts. Detta är, sannerligen, ett glädjande budskap för alla som skapats i den tillfälliga världen!

Säg: Detta är natten då de förlänade måtten av frikostighet och nåd nedtecknades på maktens och visshetens skriftrullar så att varje spår av sorg därmed för evigt kan bannlysas från alla ting. Fröjdas då, O ni som stigit fram in i tillvarons värld!

I detta ögonblick ropar Andens härold ut från evighetens mitt, upphöjdhetens och hänförelsens säte – och detta är sannerligen av Guds, den Allhärliges, den Mest frikostiges, nåd –

Sägande: Vid Gud! Det myskdoftande vinets sigill har brutits av Hans mäktiga hand, Han som är källan till överhöghet och kraft. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Och bägare med karmosinrött vin bärs omkring av den gudomlige Josefs hand och höjs till den Allhärliges skönhet. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Skynda då, O människoskara och drick er otörstiga från denna ström av evigt liv! Och, sannerligen, detta är från Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Säg: O samling av sanna älskare! Den Efterlängtades skönhet har skinit fram i sin tidlösa prakt. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

O samling av Hans älskade! Den Mest älskades anlete har dagats över helighetens horisont. Bemöda er och skynda dithän av hela ert hjärta, O Bayáns folk! Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Beviset har uppfyllts och vittnesbördet är vedertaget emedan uppståndelsen har ägt rum genom framträdandet av Gud i Manifestationen av Hans eget Jag, den Evigt bestående. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Tidsåldrar har passerat och cyklerna har blossat upp och varje lysande himlakropp har strålat av glädje, för Gud har utgjutit sin härlighets strålglans över varje träd med grönskande skott. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Bemöda er, O Guds utvalda, för andarna har samlat sig, de gudomliga vindarna har blåst, de flyktiga nyckerna har skingrats och evighetens röster har rungat ut från varje blomstrande träd. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Vid Gud! Slöjorna har bränts bort, molnen har rämnat, tecknen har uppenbarats och anspelningarna har retts ut av Honom vars makt kan mäta sig med alla ting. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Låt era hjärtan fyllas av glädje men dölj denna noga bevakade, mest gömda hemlighet, på det att icke främlingen underrättas om det som ni druckit av det vin som förlänar hänryckning och fröjd. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

O Bayáns skara! Gud bär Mig vittnesbörd om att Hans ynnest är fullbordad, Hands barmhärtighet är fulländad och Hans anlete skiner av glädje och strålglans. Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Drick ert lystmäte, O Mina följeslagare, från denna pärlande och lysande ström och fröjdas därav, O Mina vänner! Och, sannerligen, detta är av Guds, den Mest upphöjdes, den Mest frikostiges, nåd.

Birth of Bahá’u’lláh

Han är den Heligaste, den Störste.

Detta är den månad då Han som bär det Största namnet föddes, vilkens framträdande har fått mänsklighetens lemmar att skälva och vilkens fotsteg härskaran i höjden och inbyggarna i namnens städer bad om att välsignas av, varefter de lovprisade Gud och ropade ut sin glädje och jublade. Vid Gud! Detta är den månad genom vilken alla andra månader har upplysts, den månad då Han som är den Förborgade hemligheten och den Välbevarade skatten uppenbarades och höjde sin stämma i människornas mitt. Allt herravälde tillhör detta nyfödda Barn som fått skapelsens ansikte att vara idel leenden och träden att svaja och oceanerna att svalla och bergen att taga till flykten och paradiset att höja sin stämma och klippan att ropa högt och alla ting att utropa, “ O skapelsens härskara! Hasta till gryningsplatsen för er Herres, den Barmhärtiges, den Medlidsammes anlete!”

Detta är den månad då paradiset självt smyckades med prakten hos dess Herres, den Allbarmhärtiges anlete och den himmelska näktergalen sjöng sin melodi i det gudomliga lotusträdet och de gynnades hjärtan fylldes med hänförelse. Men ack, de flesta människor är likgiltiga. Välsignad är den som har erkänt Honom och förstått vad som har utlovats i Guds, den Allsmäktiges, den Allprisades böcker, och ve den som har vänt sig bort från Den som härskaran i höjden har fäst sin blick på, Han som har bringat envar egensinnig och trolös på skam..

När du väl har mottagit denna skrift, läs den då med det skönaste tonval och säg: Pris vare Dig, o mest barmhärtige Herre, för att Du ihågkommit mig i denna skrift varigenom väldoften från Din kunskaps skrud spreds och Din nåds oceaner förmåddes brusa. Jag bär vittnesbörd om att Du är mäktig att göra vad Du behagar. Ingen Gud finnes utom Du, den Allsmäktige, den Allvetande, den Allvise.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac