Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2014

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Изминаха три пълни години от началото на настоящия етап в разгръщането на Божествения план – начинание, което свързва последователите на Бахаулла в едно обединено духовно усилие. Само две години делят божиите приятели от определената дата на неговото приключване. Двете основни движения – стабилният постоянен поток от участници в поредицата от курсове на обучаващия институт и придвижването на районите през континуума на развитие – които продължават да дават тласък в процеса на растеж, бяха изключително силно подкрепени от изобилието на енергия, освободена по време на проведените миналата година младежки конференции. Нарасналите способности, които бахаите по света придобиха в мобилизирането на големи групи млади хора в полето на служене, сега могат да дават още повече плодове. През оставащото време изключително важните задачи за укрепването на съществуващите програми за растеж, както и започването на нови програми, неотложно ни приканват. Общността на Най-великото име е наистина в състояние преди изтичането на този период да добави към районите с вече започнали програми на растеж оставащите за постигането на целта 2000 района.

Колко сме щастливи да видим как това начинание напредва с пълна сила по места, пръснати по цялото земно кълбо и при най-различни условия и обстоятелства в райони, които вече наброяват близо 3000. Много от тях са на етап, при който движещите сили и енергия се генерират чрез прилагането на няколко простички подхода и линии на действие. При други, след няколко последователни цикъла на активност, броят на хората, проявяващи инициативност в контекста на рамката на действие на Плана, нараства, както и интензивността на самите усилия. С повишаване качеството на процеса на духовно образование чрез натрупването на опит, много души по-лесно и с по-голяма готовност биват привличани да участват в него. От време навреме е възможно да се появи затишие на дейностите или препятствия по пътя на тяхното развитие, но когато има стремеж за провеждане на консултация върху причините за този застой, заедно с проявяването на търпение, смелост и постоянство, движещият импулс и сила се възвръщат. Сред все повече и повече райони програмата на растеж се разраства по своя обсег, възможности и сложност пропорционално на нарастващите способности на трите главни действащи лица в Плана – личността, общността и институциите на Вярата – за създаването на среда и дух на взаимна подкрепа. И ние сме много щастливи и възхитени, че както се очакваше, има все повече и повече райони, в които сто или повече от сто души сега помагат на хиляда или повече други хора да изграждат живот, който е с духовен, динамичен и трансформиращ характер. Разбира се още от самото начало в основата на процеса стои колективното придвижване към визията за материално и духовно благоденствие, заложено от Този, Който е Животворецът на света. А когато участват такива множества от хора, придвижването на едно цяло население става ясно видимо.

Тази тенденция е особено очевидна в районите, където ще бъде установен местен Машрикул Азкар. Един такъв пример е Вануату. Приятелите, които живеят на остров Танна, са положили изключителни усилия да помогнат на хората да разберат за планирания Дом за молитви и вече повече от една трета от 30 000-то население на острова участват по най-различни начини във все по-задълбочаващия се разговор за неговата значимост. Способността да се поддържа подобен извисен и дълбокосмислен разговор сред такова голямо множество от хора е усъвършенствана през годините натрупан опит да се споделят ученията на Бахаулла и да се разраства участието в жизнения и бликащ от енергия обучаващ институт. Особено процъфтяващи на острова са юношеските групи, мотивирани и подтиквани от подкрепата на уважаваните първенци и лидери на селото, които виждат колко духовно заредени и силни стават участниците. Насърчени от единството и самоотвержеността, които съществуват между тях, тези млади хора не само са освободили себе си от безразличието и апатията, но чрез разнообразни практически проекти са открили начини да работят за напредъка на своята общност. В резултат от това хора от всички възрасти, а не само техните собствени родители, се стимулират и мотивират да предприемат градивни дейности. Както вярващите, така и хората от широката общественост оценяват и приемат благодатта да имат възможност да се обърнат към Местния духовен съвет за напътствие и за разрешаването на трудни ситуации. От своя страна, решенията на Духовния съвет започват все повече да се отличават с мъдрост, деликатност и отговорност. Много от нещата тук показват, че когато елементите от рамката за действие на Плана бъдат обединени в едно съгласувано цяло, въздействието върху цялото население може да бъде много силно. И на фона на непрестанното разрастване и консолидация – наскоро приключи тридесетият цикъл на интензивната програма на растеж – приятелите, заедно с останалата част от населението на острова, дейно и ентусиазирано се опитват да разберат какво означава да имат сред тях изграден Машрикул Азкар – „един общ център за човешките души“. С дейната подкрепа на почитаните родови водачи и първенци жителите на остров Танна са предложили повече от сто идеи за Храма, демонстрирайки по този начин колко дълбоко Домът за молитви е пленил тяхното въображение и разкривайки завладяващи перспективи за въздействието, което той ще има върху живота на хората под неговата сянка.

Подобни на този насърчителен разказ има в множество напреднали райони, където вече се виждат плодовете от въздействието на ученията на Бахаулла върху условията за живот в различни квартали и села. Във всеки от тях цялото население, което става все по-добре запознато с Личността на Бахаулла, се учи чрез анализиране на преживяното, чрез консултиране и изучаване на напътствията и писанията как да следва съхранените в Неговото Откровение истини, така че разрастващият се кръг от духовни събратя все по-здраво да се сплотява в едно чрез връзките на колективното богослужение и служенето.

В повечето случаи общностите, които са напреднали най-много, очертават една подканяща, привлекателна пътека, която и другите да следват. Но независимо от степента на активност в даден район това, което подхранва и подпомага напредъка по пътя на развитието, е способността на местните приятели да се учат в контекста на една обща рамка на действие. Всеки има дял в това начинание. Приносът на всеки един води до обогатяване на цялото. Най-динамични райони са тези, в които, независимо от ресурсите на общността или броя на провежданите дейности, приятелите преценяват правилно , че тяхната задача е да установят какво е нужно за настъпването на напредък – било то новозараждащите се способности, които трябва да бъдат подхранвани и насърчавани; новите умения, които трябва да се придобият; инициаторите на първоначални усилия и начинания, които трябва да бъдат съпътствани и подкрепяни; пространството за размисъл и анализ, което трябва да бъде култивирано; или колективните усилия, които трябва да бъдат координирани – и след това откриват творчески подходи, чрез които да се намери необходимото време и ресурси, за да може всичко това да се постигне. Самият факт, че всяка комбинация от обстоятелства и условия предлага своите предизвикателства, дава възможност на всяка общност не просто да се облагодетелства от наученото в останалата част от бахайския свят, но и също така да добави, да допринесе към това знание. Осъзнаването на тази реалност освобождава човека от безплодното търсене на неизменни и определени формули за действие, като същевременно позволява събраната мъдрост и прозрения при най-различни обстоятелства да вдъхнови процеса на растеж, който придобива определена форма в неговите собствени условия на живот. Целият този подход е пълна противоположност на ограничените концепции за „успех“ и „провал“, които водят до отчаяни усилия или парализират волята. Нужни са безпристрастност и непредубеденост. Когато се полага някакво усилие изцяло само в името на Бога, тогава всичко, което се случва, принадлежи на Него и всяка победа, спечелена в Негово име, е повод да се празнува Неговата възхвала.

В Писанията на нашата Вяра се говори толкова много за взаимовръзката между полаганото усилие и божествената помощ, с която сме удостоени в отговор. „Достатъчно е да положите усилие,“ ни уверява Учителят в едно Свое Послание, „и тогава със сигурност цялото това великолепие ще засияе, облаците на милосърдието ще излеят благодатния си дъжд над земята, ще се надигнат и задухат животворните ветрове и сладкият аромат на мускус ще се разпръсне надлъж и шир.“

При честите ни посещения на Светите Храмове ние искрено и настойчиво умоляваме от ваше име Всемогъщият да ви дава сили и да ви подкрепя, та усилията ви да намерите и да се свържете с онези, които все още не са запознати с божествените учения, и да ги укрепите в Неговото Дело, да бъдат богато благословени, а упованието ви в Неговата безгранична подкрепа да е непоколебимо. Вие сте винаги в нашите молитви и ние никога няма да престанем да споменаваме в смирените си молби вашите предани и всеотдайни дела. Когато размишляваме върху наложителните задачи, които предстоят пред последователите на Благословената Красота през идните две години, недвусмисленият призив на Учителя за действие е стимул за духа, „Разкъсайте завесите, премахнете препятствията, предложете животворната вода и посочете пътя на спасението.“

 

Windows / Mac