Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2000

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1 Υποκλινόμαστε με ευγνωμοσύνη στον Κύριο των Δυνάμεων, με τις καρδιές μας πλημμυρισμένες από χαρά, καθώς μαρτυρούμε την καταπληκτική εξέλιξη που είχαν τα τέσσερα χρόνια από το ξεκίνημα του παγκόσμιου Σχεδίου που τώρα έφτασε στο πέρας του σ’αυτή τη Γιορτή των Λάμψεων. Ήταν τόσο σημαντική η πρόοδος που επιτεύχθηκε στη διάρκεια αυτής της περιόδου που η κοινότητά μας κατέκτησε ύψη από τα οποία μπορούν ξεκάθαρα να διακριθούν νέοι λαμπροί ορίζοντες για τα μελλοντικά της κατορθώματα.

2 Η ποσοτική εξέλιξη ήταν κυρίως αποτέλεσμα μιας πιο σημαντικής ποιοτικής εξέλιξης. Η κουλτούρα της Μπαχάι κοινότητας βίωσε μια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή γίνεται αντιληπτή στην εκτεταμένη ικανότητα, στο μεθοδικό πρότυπο λειτουργίας και στο συνεπαγόμενο βάθος της πεποίθησης των τριών συστατικών μετόχων του Σχεδίου - το άτομο, οι θεσμοί και η τοπική κοινότητα. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι φίλοι ασχολήθηκαν συνεπέστερα με την εμβάθυνση των γνώσεών τους σχετικά με τις θείες Διδασκαλίες και έμαθαν πολλά - κι αυτό έγινε πιο συστηματικά απ’ό,τι πριν - για το πώς να τις εφαρμόσουν στη διακήρυξη της Πίστης, στη διαχείριση των ατομικών και συλλογικών τους δραστηριοτήτων και στη συνεργασία με τον πλησίον τους. Με δυο λόγια, εισήλθαν σε μια μέθοδο μάθησης η οποία οδήγησε σε ωφέλιμη δράση. Το κύριο έναυσμα αυτής της αλλαγής ήταν το σύστημα των εκπαιδευτικών ινστιτούτων που καθιερώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο με μεγάλη ταχύτητα – ένα επίτευγμα το οποίο, στο πεδίο της εξάπλωσης και σταθεροποίησης, αποτελεί το μοναδικό και σπουδαιότατο κληροδότημα του Τετραετούς Σχεδίου.

3 Στην αυξανόμενη ικανότητα των ατόμων να διδάσκουν την Πίστη, όπως φάνηκε στην έκρηξη των ατομικών πρωτοβουλιών, στη βελτιωμένη ικανότητα των Πνευματικών Συμβουλίων, Συμβούλων και επιτροπών να καθοδηγούν τις προσπάθειες των φίλων, στην εισαγωγή νέων προτύπων σκέψης και δράσης που επηρέασαν τη συλλογική συμπεριφορά της τοπικής κοινότητας - σε σχέση με όλα αυτά το σύστημα των εκπαιδευτικών ινστιτούτων επέδειξε το πόσο απαραίτητα είναι ως όργανο για τη διαδικασία της εισόδου κατά στρατιές. Με την επέκταση της λειτουργίας τους μέσω τοπικών κύκλων μελέτης, πολλά ινστιτούτα μεγέθυναν τη δυνατότητά τους να καλύπτουν ευρείες περιοχές με τα προγράμματά τους. Για παράδειγμα η Μογγολία, ίδρυσε 106 κύκλους μελέτης και, σαν αποτέλεσμα, σημείωσε μια αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό νέων πιστών. Συγχρόνως με αυτού του είδους τις εξελίξεις, τα μέλη της κοινότητάς μας παγκοσμίως έδωσαν επίσης μεγαλύτερη προσοχή στην προσέλκυση δύναμης από την προσευχή, στο διαλογισμό στον ιερό Λόγο και στην άντληση πνευματικού οφέλους από τη συμμετοχή σε ευλαβικές συγκεντρώσεις. Εξαιτίας της επίδρασης αυτών των στοιχείων μιας εντατικής ατομικής και συλλογικής μεταμόρφωσης το μέγεθος της κοινότητας αυξάνεται. Παρ’όλο που ο αριθμός των καινούργιων πιστών μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει ελάχιστα εκείνον των πρόσφατων ετών, είναι εξαιρετικά ευχάριστο όταν διαπιστώνει κανείς ότι αυτή η αύξηση είναι τώρα γεωγραφικά ευρέως μοιρασμένη, συμπεριλαμβάνει όλο και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας και έχει επιτυχία στην ενσωμάτωση των άρτι δηλωθέντων στη ζωή της Υπόθεσης.

4 Μία τόσο ευνοϊκή και πολλά υποσχόμενη κατάσταση της Πίστης οφείλει πολλά, πέρα από κάθε μέτρο, στη συμβουλευτική επίδραση, στο ρόλο συνεργασίας και στο πρακτικό έργο του Θεσμού των Συμβούλων που ενισχύθηκαν σε σχέση με το σχηματισμό και τη λειτουργία των ινστιτούτων - μια ενίσχυση που αντανακλούσε το έγκαιρο ερέθισμα που έδωσε ένα ζωηρό και πάντα άγρυπνο Διεθνές Διδασκαλικό Κέντρο.

5 Το κεντρικό θέμα του Τετραετούς Σχεδίου - δηλαδή η προώθηση της διαδικασίας εισόδου κατά στρατιές - παρήγαγε έναν υψηλό βαθμό ενοποίησης της σκέψης και δράσης. Εστίασε την προσοχή σ’ένα κύριο στάδιο της εξέλιξης της Μπαχάι κοινότητας που πρέπει να κατακτηθεί στη διάρκεια της Σχηματιστικής Εποχής· διότι αν δεν διατηρηθεί η είσοδος κατά στρατιές πιο ευρέως, οι συνθήκες δε θα είναι ώριμες για τη μαζική μεταστροφή, για το εντυπωσιακό εκείνο ξέσπασμα που υποσχέθηκε ο Σόγι Εφέντι στις γραφές του. Η θεματική εστίαση του Σχεδίου έφερε συνέπειες για όλες τις κατηγορίες της Μπαχάι δραστηριότητας. Ζητούσε μια καθαρή αντίληψη που έθετε τον πιθανό συστηματικό και στρατηγικό σχεδιασμό ως προϋπόθεση για την ατομική και συλλογική δράση. Τα μέλη της κοινότητας έφτασαν βαθμιαία να εκτιμούν το πόσο θα μπορούσε να διευκολύνει η συστηματικοποίηση τις διαδικασίες ανάπτυξης και προόδου. Αυτή η αυξανόμενη συνειδητοποίηση αποτέλεσε ένα τεράστιο βήμα που οδήγησε σε μια αναβάθμιση των διδασκαλικών δραστηριοτήτων και σε μια αλλαγή στην κουλτούρα της κοινότητας.

6 Οι ενοποιητικές πλευρές του θέματος ήταν καταφανείς στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά το σχεδιασμό, την οικοδόμηση της επιδεξιότητας των θεσμών και την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Τα νήματα που συνδέουν όλα αυτά μπορούν να ανεβρεθούν από την έναρξη του Σχεδίου μέχρι το τέλος του. Το Συνέδριο των Ηπειρωτικών Σωμάτων των Συμβούλων που έγινε το Δεκέμβριο του 1995 στους Αγίους Τόπους σήμανε την αρχή. Εκεί οι Σύμβουλοι κατατοπίστηκαν ως προς τα στοιχεία του Σχεδίου. Ύστερα ακολούθησαν οι συζητήσεις τους με Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια σε συνεδριάσεις εθνικού σχεδιασμού που προχώρησαν ακολούθως σε περιφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβάνοντας μέλη του Βοηθητικού Σώματος, Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια και επιτροπές. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα, στοιχεία της Μπαχάι διαχείρισης συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού και πέρασαν αυτό το στάδιο φτάνοντας σ’εκείνο της υλοποίησης, στο οποίο έπρεπε να δημιουργηθεί η ικανότητα των θεσμών να χειρίζονται την είσοδο κατά στρατιές. Πάρθηκαν δύο βασικά βήματα σ’αυτό τον τομέα: ένα ήταν η ίδρυση εκπαιδευτικών ινστιτούτων, το άλλο ήταν η επίσημη ίδρυση και η ευρεία σύσταση Περιφερειακών Μπαχάι Συμβουλίων σαν ένα στοιχείο της διαχείρισης ανάμεσα στο τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας ορισμένων κοινοτήτων όπου η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετώπιζαν τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια απαιτούσε μια τέτοια εξέλιξη. Εξίσου σχετικές με την ενοποίηση των ουσιαστικών στοιχείων της διαδικασίας υπήρξαν και οι στρατηγικές που ορίστηκαν για το έργο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της σταθεροποίησης, και των εξωτερικών υποθέσεων το οποίο είναι ένας ζωτικός παράγοντας που δίνει στην Πίστη την ικανότητα να χειρίζεται τις συνέπειες της ανάδυσής της από την αφάνεια. Η επίδραση αυτού του συνδυασμού παρήγαγε συγκλονιστικά αποτελέσματα, των οποίων η απαρίθμηση θα ξεπερνούσε κατά πολύ την έκταση αυτών των σελίδων. Νιώθουμε ωστόσο την παρότρυνση να παραθέσουμε ορισμένα κύρια σημεία που σκιαγραφούν το φάσμα των επιτευγμάτων του Σχεδίου.

7 Στους Αγίους Τόπους, η κατασκευή των Επιπέδων και οικοδομημάτων στο Τόξο προχώρησε σταθερά ανταποκρινόμενη αποφασιστικά στην εξαγγελθείσα προθεσμία για την ολοκλήρωσή τους στο τέλος αυτού του Γρηγοριανού έτους. Επιπλέον, το κτήριο στη Χάιφα στο οποίο αναφερθήκαμε στο μήνυμά μας το προηγούμενο Ρεζβάν σχετικά με το εκτεταμένο μέγεθος των ομάδων προσκύνησης είναι έτοιμο για χρήση από αυτό το Ρεζβάν. Σχετικά με αυτό επίσης, εγκρίθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τις πολύ απαραίτητες εγκαταστάσεις που έπρεπε να χτιστούν στο Μπαχτζί για τη φιλοξενία προσκυνητών και άλλων Μπαχάι και μη επισκεπτών. Η μετάφραση των Κειμένων για τον αναμενόμενο καινούργιο τόμο των Γραφών του Μπαχάολλα έχει ολοκληρωθεί και δρομολογούνται οι προετοιμασίες για την έκδοσή του.

8 Αλματώδεις πρόοδοι έγιναν φανερές στην εξάπλωση και σταθεροποίηση σε τομείς διαφορετικούς απ’αυτούς που ήδη αναφέρθηκαν: στη σκαπανεία, στη διακήρυξη, στην έκδοση λογοτεχνίας, στη χρήση των τεχνών, στο σχηματισμό Πνευματικών Συμβουλίων και στην προώθηση συνδέσμων Μπαχάι μελετών. Κάπου 3300 πιστοί εγκαταστάθηκαν ως μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι διεθνείς σκαπανείς. Το ότι πολλές χώρες που συνήθως δέχονταν σκαπανείς είχαν οι ίδιες στείλει σκαπανείς στο εξωτερικό ήταν μια περαιτέρω ένδειξη της ωρίμανσης των εθνικών κοινοτήτων. Πιστές στην εντολή που απευθύνθηκε στα μέλη τους, οι κοινότητες του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών διέπρεψαν στον αριθμό των σκαπανέων που άφησαν πίσω τους τις ακτές τους και στον ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών δασκάλων, συμπεριλαμβάνοντας μια αξιοσημείωτη αντιπροσώπευση νέων. Ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτη, επίσης, ήταν η ολόψυχη ανταπόκριση των πιστών αφρικανικής προέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες στο κάλεσμα της μετάβασης Μπαχάι δασκάλων στην Αφρική.

9 Η διακήρυξη της Υπόθεσης εμπεριείχε μια ποικιλία ενεργειών που συμπεριλάμβαναν την υποστήριξη ενός ευρέως φάσματος περιστάσεων - επετείους, τελετές στη μνήμη προσώπων ή γεγονότων, ομάδες συζήτησης, εκθέσεις και άλλα παρόμοια - που κατέστησαν δυνατό για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να γνωριστεί με τις διδασκαλίες της Πίστης. Οι Οίκοι Λατρείας αποτέλεσαν μαγνητικά κέντρα για επισκέπτες που εισήλθαν από τις πύλες τους με αυξανόμενο αριθμό, ειδικά στην Ινδία, όπου περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν δεκτοί στη διάρκεια του περασμένου έτους. Επιπρόσθετα σε αυτές τις δραστηριότητες ήταν οι πολλαπλές χρήσεις των μέσων ενημέρωσης για τη διάδοση του Μπαχάι μηνύματος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 60.000 αναζητητές ανταποκρίθηκαν σε μια εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης που είχε σχεδιαστεί από την Εθνική Επιτροπή Διδασκαλίας. Παγκοσμίως, η γνώση της Πίστης εξαπλώθηκε μέσα από την εμφάνιση, πιο συχνά από πριν, εκουσίως προσφερθέντων, ευμενών άρθρων στα έντυπα μέσα. Η παρουσίασή της διευρύνθηκε ομοίως χάρη στην προθυμία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών να συμπεριλάβουν Μπαχάι προγράμματα σε τακτική βάση. Αυτό συνέβη σε χώρες όπως στη Δημοκρατία του Κονγκό και στη Λιβερία. Αυτού του είδους οι ευτυχείς εξελίξεις επιστεγάστηκαν από την ανεξάρτητη επιλογή των διεθνών μέσων να χρησιμοποιήσουν το Μαυσωλείο του Μπαμπ και τα Επίπεδα σαν το σημείο για την τηλεοπτική κάλυψη των Αγίων Τόπων στο πρόγραμμα των παγκόσμιων μέσων κατά τον εορτασμό της άφιξης του 2000.

10 Η χρήση των τεχνών έγινε ένα σημαντικό στοιχείο στη διακήρυξη, τη διδασκαλία, την εμβάθυνση και λατρευτικές δραστηριότητες της κοινότητας παγκοσμίως. Οι τέχνες προσέλκυσαν νέους ανθρώπους οι οποίοι τις εφάρμοσαν στις δραστηριότητες διδασκαλίας και εμβάθυνσης κυρίως μέσα από αναρίθμητα εργαστήρια χορού και δράματος που λειτούργησαν σε πολλά μέρη του κόσμου. Αλλά η δυναμική των τεχνών ξεπέρασε το τραγούδι και το χορό συμπεριλαμβάνοντας ένα φάσμα επινοημένων δραστηριοτήτων που σταθεροποίησε τους ανθρώπους στην Υπόθεση. Εκεί όπου χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή τέχνη, ιδιαίτερα στην Αφρική, το διδασκαλικό έργο προόδευσε σημαντικά. Για παράδειγμα, η Γκάνα και η Λιβερία, η καθεμία ξεκίνησε ένα Σχέδιο με τίτλο το Φως της Ενότητας για την προώθηση των τεχνών στη διδασκαλία. Στην Ινδία, η Ομάδα Κοινοτική Αρμονία είχε παρόμοιο σκοπό.

11 Κυρίως με την παρότρυνση των Συμβούλων και με την υποστήριξη του Ηπειρωτικού Ταμείου, δόθηκε μια ώθηση στη μετάφραση και έκδοση Μπαχάι λογοτεχνίας ειδικά στην Αφρική και στην Ασία. Επιπλέον, το Κετάμπε-Ακντάς παρουσιάστηκε σε μια ολοκληρωμένη αραβική έκδοση και σε άλλες γλώσσες.

12 Ενώ ο περιορισμός του σχηματισμού Τοπικών Πνευματικών Συμβουλίων στην πρώτη μέρα του Ρεζβάν, που τέθηκε σε ισχύ το 1997, επέφερε την αναμενόμενη μείωση στον αριθμό αυτών των θεσμών, η πτώση δεν ήταν δραματική. Ο αριθμός έχει από τότε μείνει σταθερός και δρομολογείται μια ισχυρή διαδικασία σταθεροποίησης. Υψώθηκαν οκτώ νέοι στύλοι του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων να ανέρχεται στα 181.

13 Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η κεκτημένη ταχύτητα της Μπαχάι λόγιας δραστηριότητας, στη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών, που προχώρησε με σκοπό να ενισχύσει τα διανοητικά θεμέλια του έργου της Πίστης. Δύο ανεκτίμητα αποτελέσματα υπήρξαν ο εμπλουτισμός της Μπαχάι λογοτεχνίας και η παραγωγή μιας συλλογής διατριβών που πραγματεύονται ποικίλα σύγχρονα προβλήματα στο φως των Μπαχάι αρχών. Το δίκτυο των Συνδέσμων Μπαχάι Μελετών, που γιορτάζει φέτος την εικοστή πέμπτη του επέτειο, καλωσόρισε πέντε νέους θυγατρικούς συνδέσμους στη διάρκεια του Σχεδίου. Ενδεικτικά της ποικιλομορφίας και της δημιουργικότητας που προσελκύει αυτό το πεδίο υπηρεσίας ήταν η πραγματοποίηση του πρώτου συνεδρίου Μπαχάι μελετών στην Παπούα Νέα Γουινέα και η ριζοσπαστική εστίαση του Ιαπωνικού Συνδέσμου στις πνευματικές απαρχές της παραδοσιακής ιαπωνικής γραμματείας.

14 Η πρόοδος στο πεδίο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης ήταν αναμφισβήτητα ποιοτική, παρ’όλο που οι αριθμοί που δείχνουν μια αύξηση των σχεδίων ήταν επίσης εντυπωσιακοί. Οι ετήσια αναφερόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν από τις 1350 στην αρχή του Σχεδίου στις 1800 προς το τέλος του. Η κίνηση προς μια πιο συστηματική προσέγγιση παρέμεινε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του έργου στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για την προώθηση της συζήτησης και της δράσης πάνω στις αρχές της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, το Γραφείο της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στο Μπαχάι Παγκόσμιο Κέντρο υποστήριξε 13 περιφερειακά σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν περίπου 700 αντιπρόσωποι από 60 χώρες. Αυτό το Γραφείο επιδόθηκε επίσης στην επινόηση πιλοτικών προγραμμάτων και υλικών κατάλληλων για την πλαισίωση οργανωμένων εκστρατειών για την ενίσχυση και στοιχειώδη μόρφωση των νέων, εκπαίδευση κοινοτικών λειτουργών υγείας, την ανάπτυξη των γυναικών και την ηθική εκπαίδευση. Ένα παράδειγμα ήταν το πρόγραμμα στη Γουιάνα που εκπαίδευσε 1500 δασκάλους στη μετάδοση στοιχειώδους παιδείας. Ένα άλλο ήταν η ολοκλήρωση στη Μαλαισία οκτώ κέντρων για την ανάπτυξη των γυναικών, τα οποία έγιναν η βάση για εκπαιδευτικές συνεδριάσεις στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Ένα σχέδιο για την ενσωμάτωση του έργου των εκπαιδευτικών ινστιτούτων σε Μπαχάι ραδιοφωνικούς σταθμούς εγκαινιάστηκε στην περιοχή Γκουάμι του Παναμά. Καθώς τα ινστιτούτα διαθέτουν την ικανότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση περιέλαβε δώδεκα ινστιτούτα που σήμερα πειραματίζονται με αυτού του είδους τις προσπάθειες σε τομείς όπως είναι η στοιχειώδης μόρφωση, η εκπαίδευση κοινοτικών λειτουργών υγείας και η επαγγελματική εκπαίδευση. Ένας αριθμός από υπηρεσίες που έχουν χρηματοδοτηθεί και εμπνευστεί από τους Μπαχάι έχουν αφιερώσει την ενέργειά τους σε σχέδια, όπως εκείνο που περιλάμβανε τη συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την καταπολέμηση της τύφλωσης από τους ποταμούς στο Καμερούν. Περισσότερα από 30.000 άτομα έχουν λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη μέσα απ’αυτό το Μπαχάι πρόγραμμα. Άλλη περίπτωση είναι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αιθιοπία, το Unity College [Κολέγιο Ενότητα] του οποίου το δυναμικό των φοιτητών έχει ανέλθει στους 8000 άτομα. Ένα άλλο είναι η Ακαδημία Λαντέγκ στην Ελβετία, η οποία, ενώ έχει διευρύνει και σταθεροποιήσει το ακαδημαϊκό της πρόγραμμα, έχει προσφέρει υψηλά αναγνωρισμένη βοήθεια στην τρέχουσα αναζήτηση θεραπείας στις τρομακτικές κοινωνικές συνέπειες της διαμάχης στα Βαλκάνια. Ένα ακόμη είναι το Πανεπιστήμιο Νουρ [Φως] στη Βολιβία, το οποίο, σ’ένα από κοινού σχέδιο με το Εκουαδόρ, πρόσφερε εκπαίδευση σε πάνω από 1000 δασκάλους σχολείων στο πρόγραμμά του για το ηθικό προβάδισμα. Σ’αυτό το πεδίο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, τέτοιες ενδείξεις ανάπτυξης δεξιοτήτων αποτέλεσαν σημαντικό όφελος για τους σκοπούς του Σχεδίου.

15 Καθοδηγημένη από τη στρατηγική των εξωτερικών υποθέσεων που εστάλη στα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια το 1994, η ικανότητα της κοινότητας στους τομείς της διπλωματικής και δημόσιας πληροφόρησης επεκτάθηκε σε έναν εκπληκτικό βαθμό, τοποθετώντας την Μπαχάι κοινότητα σε μια δυναμική σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη, με κυβερνήσεις, με μη-κυβερνητικούς οργανισμούς (NGO) και τα μέσα ενημέρωσης. Η στρατηγική εστίαζε τις δραστηριότητες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε δύο βασικούς στόχους: στον επηρεασμό των διαδικασιών προς την παγκόσμια ειρήνη και στην υπεράσπιση της Πίστης. Μέσα από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την υπεράσπιση των πολυαγαπημένων ομοθρήσκων μας στο Ιράν, η Μπαχάι Διεθνής Κοινότητα κέρδισε μεγαλύτερο σεβασμό και υποστήριξη που δημιούργησαν ευκαιρίες για την επιδίωξη και άλλων στόχων της ίδιας στρατηγικής. Για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της δυσθεράπευτης κατάστασης στο Ιράν, οι θεσμοί μας και οι υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων επινόησαν νέες προσεγγίσεις για τη δραστηριοποίηση διαθέσιμων οργάνων των κυβερνήσεων και των Ηνωμένων Εθνών. Η περίπτωση των διωγμών στο Ιράν απασχόλησε την προσοχή των υψηλότερων αρχών του πλανήτη. Πραγματικά, η είδηση ότι ένα ιρανικό δικαστήριο είχε επικυρώσει τη θανατική καταδίκη για δύο από τους φίλους και είχε επιβάλει μια παρόμοια καταδίκη σ’έναν τρίτο, προκάλεσε μια οξεία αντίδραση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος εξέδωσε μία σαφή προειδοποίηση κατά του Ιράν. Σαν συνέπεια των παρεμβάσεων από ηγέτες του κόσμου και τα Ηνωμένα Έθνη, οι εκτελέσεις Ιρανών Μπαχάι ουσιαστικά σταμάτησαν και ο αριθμός εκείνων που καταδικάζονταν σε μακρόχρονη φυλάκιση μειώθηκε δραστικά.

16 Ενώ έχουμε καλωσορίσει αυτές τις παρεμβάσεις, επικροτούμε το πνεύμα αυτοθυσίας, το σθένος και την ακαταμάχητη πίστη των αδελφών μας στο Ιράν που προσέδωσαν δύναμη σε αυτές τις προσπάθειες. Αυτές οι εμφανείς ιδιότητες της ψυχής σαστίζουν τους συμπατριώτες τους ως προς το σθένος με το οποίο αντιστέκονται στις επιθέσεις που τόσο επίβουλα και ανελέητα εξαπολύονται εναντίον τους. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι τόσοι λίγοι έχουν καταφέρει ν’αντισταθούν σε τόσους πολλούς για τόσο μεγάλο διάστημα; Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να έχουν διεγείρει το ζωηρό ενδιαφέρον του κόσμου αφού ο κάθε ένας τους αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου; Η τραγωδία του Ιράν έγκειται στο ότι οι επικριτές δεν έχουν μέχρι τώρα κατορθώσει να καταλάβουν ότι οι θεϊκές αρχές για τις οποίες αυτοί οι καταδιωγμένοι έχουν θυσιάσει τα υπάρχοντα ακόμη και τη ζωή τους περιέχουν τις ίδιες τις λύσεις που θα ικανοποιούσαν τους πόθους ενός λαού την ώρα της δυσφορίας του. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει καμιά απολύτως αμφιβολία ότι η συστηματική τυραννία στην οποία έχουν τόσο σκληρά υποβληθεί οι Ιρανοί φίλοι θα παραδοθεί τελικά στην Πανίσχυρη Δύναμη που καθοδηγεί τις μυστηριώδεις διαδικασίες προς το βέβαιο πεπρωμένο τους με όλη του την υποσχεμένη δόξα.

17 Όσον αφορά τον άλλο στόχο της στρατηγικής των εξωτερικών υποθέσεων, οι γραμμές δράσης καθοδηγούνταν από τέσσερα θέματα - ανθρώπινα δικαιώματα, η θέση των γυναικών, παγκόσμια ευημερία και ηθική ανάπτυξη. Τα στοιχεία μας δείχνουν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στο έργο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θέση των γυναικών. Όσον αφορά το πρώτο, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών ακολούθησε ένα δημιουργικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, μέχρι στιγμής, έχει χρησιμεύσει ως εργαλείο για την ανάπτυξη της δεξιότητας τουλάχιστον 99 Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων στο διπλωματικό έργο. Όσον αφορά τη θέση των γυναικών, η ύπαρξη 52 εθνικών γραφείων για την ανάπτυξη των γυναικών, οι συνεισφορές αναρίθμητων Μπαχάι γυναικών και αντρών σε συνέδρια και σχετικών εργαστηρίων σε όλα τα επίπεδα, η επιλογή Μπαχάι αντιπροσώπων σε κρίσιμες θέσεις σε καθοριστικής σημασίας επιτροπές Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που υπηρετεί το Ταμείο Ανάπτυξης Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, δείχνουν το πόσο φιλόπονα προωθούν οι οπαδοί του Μπαχάολλα την αρχή της ισότητας γυναικών και αντρών.

18 Την ίδια στιγμή μια σειρά από πρωτοβουλίες μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με την Μπαχάι Πίστη σε ποικίλο κόσμο. Σ’αυτές περιλαμβάνονται νεωτεριστικά εγχειρήματα όπως: η προώθηση της διεύθυνσης “The Bahá'í World” στο διαδίκτυο, που ήδη δέχεται κατά μέσο όρο 25.000 επισκέπτες κάθε μήνα, η έκδοση της έκθεσης με τίτλο “Ποιος γράφει το Μέλλον;”, η οποία βοηθάει τους φίλους παντού να μιλούν για σύγχρονα ζητήματα, η μετάδοση από τον περασμένο Νοέμβριο στο Παγκόσμιο Δίκτυο, του “Παγιάμε-Ντούστ”, το περσόφωνο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που εκπέμπεται μία ώρα εβδομαδιαίως στη μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον - ένα πρόγραμμα που διατίθεται κάθε στιγμή σ’όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, και η υλοποίηση ενός εξαιρετικά πρωτότυπου τηλεοπτικού προγράμματος, που εφαρμόζει ηθικές αρχές σε καθημερινά προβλήματα, το οποίο έχει κερδίσει τη θερμή αποδοχή κυβερνητικών αρχών στην Αλβανία, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στη Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

19 Ένα φαινόμενο που έχει ενισχυθεί καθώς ο αιώνας φτάνει στο πέρας του είναι ότι οι άνθρωποι του κόσμου έχουν ξεσηκωθεί για να εκφράσουν τις προσδοκίες τους μέσω αυτού που έχει γίνει γνωστό ως “οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών”. Πρέπει να είναι πηγή μεγάλης ικανοποίησης για τους Μπαχάι παντού το γεγονός ότι η Μπαχάι Διεθνής Κοινότητα ως ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ανθρωπότητας αναγνωρίζεται ως ένας ενοποιητικός παράγοντας σε κύριες συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Ανατέθηκε στο βασικό αντιπρόσωπό μας στα Ηνωμένα Έθνη να συμπροεδρεύσει στην Επιτροπή για τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς η οποία ιδρύθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο - μια θέση που δίνει στην Μπαχάι Διεθνή Κοινότητα ένα ηγετικό ρόλο στην οργάνωση του Φόρουμ της Χιλιετίας. Αυτή η συνάντηση που συγκαλέστηκε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν και έχει σχεδιαστεί να γίνει το Μάιο, θα δώσει στους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών μια ευκαιρία να διατυπώσουν απόψεις και συστάσεις πάνω σε παγκόσμια ζητήματα που θα εξεταστούν στην ακόλουθη Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας το Σεπτέμβριο αυτού του έτους στην οποία θα παρευρεθούν επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων.

20 Το γεγονός ότι η ανθρωπότητα έχει συνειδητοποιήσει τις πνευματικές διαστάσεις των μεταβολών που συμβαίνουν στον κόσμο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Μπαχάι. Ο μεταξύ των θρησκειών διάλογος έχει εντατικοποιηθεί. Στη διάρκεια του Τετραετούς Σχεδίου συμπεριλάμβανε όλο και περισσότερο την Πίστη ως ένας αναγνωρισμένος μέτοχος. Η Βουλή των Παγκόσμιων Θρησκειών που συνεκλήθη στο Κέιπ Τάουν τον περασμένο Δεκέμβριο αποτελείτο περίπου από 6000 παρισταμένους, μεταξύ των οποίων ήταν και μια ισχυρή Μπαχάι αντιπροσωπεία. Οι Μπαχάι υπηρέτησαν τόσο στο Νοτιοαφρικανικό όσο και στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο που είχαν οργανώσει την εκδήλωση. Για τους Μπαχάι, το ενδιαφέρον για την περίσταση προκλήθηκε ειδικά από το γεγονός ότι η πρώτη μνεία του Ονόματος του Μπαχάολλα σε δημόσια συγκέντρωση στη Δύση συνέβη στη Βουλή που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το 1893. Δύο δια-θρησκευτικές εκδηλώσεις που έγιναν στην Ιορδανία τον περασμένο Νοέμβριο περιλάμβαναν τους Μπαχάι ως προσκεκλημένους συμμετέχοντες: ένα συνέδριο με θέμα τη διαμάχη και τη θρησκεία στη Μέση Ανατολή και η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Θρησκεία και την Ειρήνη. Μπαχάι αντιπρόσωποι παρευρέθηκαν και σε εκδηλώσεις στην πόλη του Βατικανού και στο Νέο Δελχί με την υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στην τελευταία περίσταση, στην παρουσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, η Σύμβουλος Ζίνα Σοραμπτζί ήταν μία από τους εκπροσώπους θρησκειών που απηύθυνε λόγο στη συνάντηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Πίστη τοποθετήθηκε στη δημόσια αρένα όταν Μπαχάι αντιπρόσωποι συγκεντρώθηκαν μαζί με άλλες οκτώ από τις κυριότερες θρησκείες για ένα δια-θρησκευτικό εορτασμό της νέας χιλιετίας στη Βασιλική Γκαλερί του Παλατιού του Ουεστμίνστερ, όπου, στην παρουσία της Βασιλικής οικογένειας, του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου του Κάντερμπερι και άλλων διακεκριμένων προσώπων, έγινε αναφορά στη συνάντηση των “εννέα κυριοτέρων θρησκειών του Ηνωμένου Βασιλείου.” Στη Γερμανία, για πρώτη φορά, οι Μπαχάι συμπεριλήφθηκαν σε ένα δια-θρησκευτικό διάλογο. Αυτό ανέτρεψε μια μακρόχρονη στάση των Χριστιανικών δογμάτων που είχαν αποφύγει την επαφή με την Πίστη εξαιτίας ενός βιβλίου που γράφτηκε από έναν παραβάτη της Συνθήκης και εκδόθηκε από έναν Λουθηριανό εκδοτικό οίκο το 1981. Η αποκατάσταση έγινε σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη 600 σελίδων που γράφτηκε από τρεις Μπαχάι και εκδόθηκε το 1995 από μια εξέχουσα μη Μπαχάι εταιρεία, σημειώνοντας μια αξιόλογη νίκη για τη γερμανική Μπαχάι κοινότητα. Μια αγγλική μετάφραση εκδόθηκε στο τελευταίο έτος του Σχεδίου. Ο μεταξύ θρησκειών διάλογος πήρε μια ασυνήθιστη μορφή όταν στο Παλάτι Λαμπέθ το 1998 αντιπρόσωποι από την Παγκόσμια Τράπεζα και από τις εννέα κυριότερες θρησκείες βρέθηκαν σε μια συνάντηση που οδήγησε στο σχηματισμό του Διαλόγου Παγκόσμιων Θρησκειών για την Ανάπτυξη. Ο εξαγγελμένος στόχος του Διαλόγου είναι η προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και της Παγκόσμιας Τράπεζας προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν μαζί πιο αποτελεσματικά για να ξεπεράσουν τη φτώχεια στον κόσμο. Η συχνότητα και η διεύρυνση των δια-θρησκευτικών συναντήσεων παρουσιάζει ένα καινούργιο φαινόμενο στις σχέσεις μεταξύ των θρησκειών. Είναι εμφανές ότι οι ποικίλες θρησκευτικές κοινότητες πασχίζουν να επιτύχουν το πνεύμα της φιλίας και της αλληλεγγύης μεταξύ τους, αυτό που ο Μπαχάολλα προέτρεψε τους οπαδούς Του να δείχνουν προς τους οπαδούς άλλων θρησκειών.

21 Η συγκεντρωμένη προσπάθεια της Μπαχάι κοινότητας σε αυτά τα τέσσερα χρόνια πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή που η ευρύτερη κοινωνία ήταν μπλεγμένη σε έναν κυκεώνα συγκρουόμενων συμφερόντων. Σ’αυτή τη σύντομη αλλά δυναμική περίοδο, οι δυνάμεις που λειτουργούν στην Μπαχάι κοινότητα και σ’όλο τον κόσμο προχωρούν με ανελέητη επιτάχυνση. Ως επακόλουθο αποκαλύφτηκαν πιο ευδιάκριτα από πριν τα κοινωνικά φαινόμενα για τα οποία είχε κάνει νύξη ο Σόγι Εφέντι. Πριν από τουλάχιστον έξι δεκαετίες, είχε επιστήσει την προσοχή στις “ταυτόχρονες διαδικασίες ακμής και παρακμής, σύνθεσης και αποσύνθεσης, τάξης και χάους, με τις συνεχείς και αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις τους.” Αυτές οι δίδυμες διαδικασίες δε συνεχίστηκαν ανεξάρτητα από εκείνες που αφορούσαν ειδικά στην Μπαχάι κοινότητα αλλά κατά καιρούς προχωρούσαν με τέτοιο τρόπο που προκαλούσαν, όπως έχει ήδη φανεί, την άμεση ανάμειξη της Πίστης. Έμοιαζαν σαν να έτρεχαν σε αντίθετες πλευρές του ίδιου διαδρόμου του χρόνου. Από τη μια πλευρά πόλεμοι υποκινημένοι από θρησκευτική, πολιτική, φυλετική διαμάχη μαίνονταν σε 40 σημεία· αιφνίδια, ολική κατάρρευση της πολιτικής τάξης παρέλυσε αρκετές χώρες· η τρομοκρατία ως πολιτικό όπλο έγινε επιδημία· Ένα κύμα διεθνών δικτύων εγκλήματος σήμανε συναγερμό. Κι όμως στην απέναντι πλευρά, γίνονταν ειλικρινείς απόπειρες για την υλοποίηση και εκπόνηση μεθόδων συλλογικής ασφάλειας, φέρνοντας στο νου μία από τις συνταγές του Μπαχάολλα για τη διατήρηση της ειρήνης· έγινε μια έκκληση για την ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, άλλη μία ενέργεια που συμφωνεί με τις Μπαχάι προσδοκίες· για την προσέλκυση προσοχής στην επιτακτική ανάγκη για ένα επαρκές σύστημα αντιμετώπισης παγκόσμιων ζητημάτων, οι ηγέτες του κόσμου έχει προγραμματιστεί να συναντηθούν σε μια Συνάντηση Κορυφής της Χιλιετίας· νέες μέθοδοι επικοινωνίας έχουν ανοίξει το δρόμο για να επικοινωνεί ο καθένας με τον καθένα στον πλανήτη. Η οικονομική κατάρρευση στην Ασία απείλησε να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, αλλά εξώθησε σε προσπάθειες λύτρωσης της άμεσης κατάστασης και στην εύρεση τρόπων για τη εφαρμογή κάποιας έννοιας δικαιοσύνης στο διεθνές εμπόριο και στην οικονομία. Αυτά δεν είναι παρά μερικά παραδείγματα των δύο αντικρουόμενων αλλά αλληλένδετων τάσεων που λειτουργούν αυτό τον καιρό, επιβεβαιώνοντας την εμπνευσμένη, από τον Σόγι Εφέντι, άθροιση των δυνάμεων που λειτουργούν στο μεγαλύτερο σχέδιο του Θεού, “του οποίου οι απώτεροι στόχοι είναι η ενότητα του ανθρώπινου γένους και η ειρήνη όλης της ανθρωπότητας.”

22 Στην κατάληξη αυτών των τεσσάρων πολυτάραχων ετών, έχουμε φτάσει σε μια εντυπωσιακή σύγκλιση απαρχών και απολήξεων βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου και της Μπαχάι εποχής. Σε μια περίπτωση, αυτή η σύγκλιση συνεπάγεται το πέρας του εικοστού αιώνα και στην άλλη, ανοίγει ένα καινούργιο στάδιο στο ξεδίπλωμα της Σχηματιστικής Εποχής. Η προοπτική αυτών των δύο πλαισίων του χρόνου μας ωθεί να αναλογιστούμε ένα όραμα κοσμο-διαμορφωτικών τάσεων που συνέπεσαν χρονικά, και να το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο της ενόρασης που πρόβαλε τόσο γλαφυρά ο Σόγι Εφέντι με την έναρξη του Τόξου που συνέλαβε. Στη διάρκεια του Σχεδίου, αυτό το όραμα προσέλαβε μια λαμπρή σαφήνεια καθώς προχωρούσαν τα σχέδια κατασκευής στο Όρος Κάρμηλος, καθώς οι ηγέτες του κόσμου έπαιρναν τολμηρά βήματα για τη διαμόρφωση των δομών μιας παγκόσμιας πολιτικής ειρήνης και καθώς τοπικοί και εθνικοί Μπαχάι θεσμοί κινούνταν προς νέα επίπεδα στην εξέλιξή τους. Παίρνουμε μαζί μας μια ιερή και διαρκή ανάμνηση από τον εικοστό αιώνα που διεγείρει τις ενέργειές μας και χαράζει το δρόμο μας: Είναι η ανάμνηση εκείνης της δημιουργικής στιγμής στην ιστορία της ανθρωπότητας όταν το Κέντρο της Συνθήκης του Μπαχάολλα, στη διάρκεια της απαράμιλλης θητείας Του, σχεδίασε τη δομή μιας νέας Παγκόσμιας Τάξης και όταν, ακολούθως στη διάρκεια των πιο καταστρεπτικών χρόνων, ο Φύλακας της Πίστης αφιέρωσε τις μέγιστες προσπάθειές του στην οικοδόμηση των πλαισίων ενός Διαχειριστικού Συστήματος που, στο τέλος του αιώνα, στέκει μπροστά στα μάτια του κόσμου στην πληρότητα της ουσιαστικής του μορφής. Φτάνουμε επομένως σε μια γέφυρα μεταξύ των εποχών. Οι δυνατότητες που αναπτύχθηκαν μέσα σ’έναν αιώνα αγώνα και αυτοθυσίας από μια χούφτα εκστασιασμένων λάτρεων του Μπαχάολλα πρέπει τώρα να εφαρμοστούν στα αναπόφευκτα έργα που υπολείπονται στη Σχηματιστική Εποχή, της οποίας οι πολλές περίοδοι αδιάκοπου μόχθου θα οδηγήσουν σ’εκείνη τη Χρυσή Εποχή της Πίστης μας όταν η Μεγίστη Ειρήνη θα περιβάλει τη γη.

23 Ξεκινάμε αυτό το Ρεζβάν με ένα Δωδεκάμηνο Σχέδιο. Ενώ είναι σύντομο, πρέπει αλλά και θα αρκέσει για να επιτευχθούν ορισμένα ζωτικά έργα και για να τεθούν τα θεμέλια για την επόμενη εικοσαετή ώθηση του Θεϊκού Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά. Αυτό που ξεκίνησε τόσο προσεχτικά πριν από τέσσερα χρόνια - η συστηματική απόκτηση γνώσεων, ιδιοτήτων και επιδεξιοτήτων για υπηρεσία - πρέπει να μεγιστοποιηθεί. Οπουδήποτε κι αν υπάρχουν εθνικά και περιφερειακά ινστιτούτα πρέπει να καταστήσουν ενεργά στο έπακρο τα προγράμματα και τα συστήματα που έχουν υιοθετήσει. Πρέπει να σχηματιστούν καινούργια ινστιτούτα εκεί όπου έχουν διαπιστωθεί τέτοιες ανάγκες. Πρέπει να παρθούν μεγαλύτερα βήματα για τη συστηματικοποίηση του διδασκαλικού έργου που έχει αναληφθεί από ατομική πρωτοβουλία και την υποστήριξη θεσμών. Μερικώς για αυτό το σκοπό οι Σύμβουλοι και τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια έχουν ιδρύσει σε διάφορες περιοχές κάθε ηπείρου “Προγράμματα Ανάπτυξης της Περιοχής”. Τα αποτελέσματα θα προσφέρουν ένα σύνολο εμπειριών που θα ωφελήσουν μελλοντικά Σχέδια. Το άτομο, οι θεσμοί και η τοπική κοινότητα προτρέπονται να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτά τα ουσιώδη έργα, ώστε να είναι πλήρως έτοιμοι για το πενταετές εγχείρημα που θα μεταφέρει τον Μπαχάι κόσμο στην επόμενη φάση στην εξέλιξη της διαδικασίας εισόδου κατά στρατιές.

24 Πέραν της προσοχής που πρέπει να δοθεί σε αυτά τα έργα, υπάρχει μια επιτακτική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί: Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη να γαλουχηθούν πνευματικά και να ενσωματωθούν στη ζωή της Υπόθεσης. Δεν πρέπει να αφεθούν να παρασύρονται σ’έναν κόσμο τόσο γεμάτο ηθικούς κινδύνους. Στη σημερινή κατάσταση της κοινωνίας, τα παιδιά είναι αντιμέτωπα με μια σκληρή μοίρα. Εκατομμύρια σε κάθε χώρα είναι κοινωνικά αποπροσανατολισμένα. Τα παιδιά νιώθουν αποξενωμένα από γονείς και άλλους ενήλικες είτε ζουν σε συνθήκες πλούτου είτε φτώχειας. Αυτή η αποξένωση έχει τη ρίζα της σε έναν εγωισμό προερχόμενο από τον υλισμό που βρίσκεται στον πυρήνα της αθεΐας που έχει καταλάβει τις καρδιές των ανθρώπων παντού. Ο κοινωνικός αποπροσανατολισμός των παιδιών στην εποχή μας είναι ένα βέβαιο σημάδι μιας κοινωνίας που παρακμάζει. Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε κάποια φυλή, τάξη, έθνος ή οικονομική κατάσταση - ισχύει σε κάθε περίπτωση. Μας σπαράζει την καρδιά όταν διαπιστώνουμε ότι σε τόσο πολλά μέρη του κόσμου παιδιά προσλαμβάνονται ως στρατιώτες, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ως εργάτες, πωλούνται ουσιαστικά ως σκλάβοι, ωθούνται στην πορνεία, γίνονται στόχοι της πορνογραφίας, εγκαταλείπονται από γονείς που είναι απορροφημένοι από τις δικές τους επιθυμίες και υποβάλλονται σε άλλες μορφές θυματοποίησης που είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρει κανείς. Μεγάλο μέρος αυτής της φρίκης το προξενούν οι ίδιοι γονείς στα δικά τους τα παιδιά. Η πνευματική και ψυχολογική βλάβη είναι ανυπολόγιστη. Η κοινότητά μας παγκοσμίως δεν μπορεί να ξεφύγει από τις συνέπειες αυτών των καταστάσεων. Αυτή η συνειδητοποίηση θα πρέπει να μας ωθήσει όλους σε επείγουσα και ενισχυμένη προσπάθεια προς όφελος των παιδιών και του μέλλοντος.

25 Παρ’όλο που οι δραστηριότητες των παιδιών υπήρξαν μέρος προηγούμενων Σχεδίων, αυτές δεν εκπλήρωσαν εντελώς τη σχετική ανάγκη. Η πνευματική εκπαίδευση παιδιών και εφήβων έχει εξέχουσα σημασία για την περαιτέρω πρόοδο της κοινότητας. Επιβάλλεται συνεπώς να θεραπευτεί αυτή η ανεπάρκεια. Τα ινστιτούτα πρέπει σίγουρα να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους την εκπαίδευση δασκάλων για τάξεις παιδιών, οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές κοινότητες. Αλλά παρ’όλο που η παροχή πνευματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στα παιδιά είναι ουσιώδης, αυτό αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του τι θα πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη του χαρακτήρα τους και τη διάπλαση της προσωπικότητάς τους. Είναι επίσης ανάγκη τα άτομα και οι θεσμοί σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όλη η κοινότητα σαν σύνολο, να δείξουν μια αρμόζουσα συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά και να ενδιαφερθούν γενικά για την ευημερία τους. Μια τέτοια στάση πρέπει ν’απέχει σαφώς από την τάση μιας γοργά παρακμάζουσας τάξης.

26 Τα παιδιά είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός που μπορεί να διαθέτει μια κοινότητα, διότι αυτά είναι η υπόσχεση και η εγγύηση του μέλλοντος. Φέρουν τους σπόρους του χαρακτήρα της μελλοντικής κοινωνίας που διαμορφώνεται κυρίως από τα όσα πράττουν ή αποτυγχάνουν να πράξουν οι ενήλικες που απαρτίζουν την κοινότητα, σε σχέση με τα παιδιά. Είναι ένα καταπίστευμα που καμιά κοινότητα δεν μπορεί να παραμελήσει ατιμωρητί. Μια άνευ όρων αγάπη για τα παιδιά, ο τρόπος μεταχείρισής τους, η ποιότητα της προσοχής που τους δίνεται, το πνεύμα της συμπεριφοράς των ενηλίκων απέναντί τους - αυτά όλα αποτελούν ζωτικές πλευρές της απαιτούμενης στάσης. Η αγάπη απαιτεί πειθαρχία, το θάρρος να συνηθίζει κανείς τα παιδιά στις κακουχίες, να μην ικανοποιεί τις δυστροπίες τους ή να τα αφήνει παντελώς στο έλεος των δικών τους τεχνασμάτων. Πρέπει να διατηρείται ένα κλίμα στο οποίο τα παιδιά να νιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα και μοιράζονται το σκοπό της. Πρέπει στοργικά αλλά επίμονα να καθοδηγούνται για να ζουν με βάση τα Μπαχάι πρότυπα, να μελετούν και να διδάσκουν την Υπόθεση με τρόπους που ταιριάζουν στις δικές τους συνθήκες.

27 Ανάμεσα στα νεαρά άτομα της κοινότητας υπάρχουν κι εκείνα που είναι γνωστά ως έφηβοι, ηλικίας από 12, ας πούμε, έως 15 ετών. Αντιπροσωπεύουν μια ειδική ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες επειδή βρίσκονται κάπως μεταξύ παιδικής και νεανικής ηλικίας εκεί όπου συμβαίνουν πολλές μεταβολές μέσα τους. Πρέπει να δοθεί δημιουργική προσοχή ώστε να συμπεριληφθούν σε προγράμματα με δραστηριότητες που απασχολούν τα ενδιαφέροντά τους, διαπλάθουν τις ικανότητές τους για διδασκαλία και υπηρεσία και τους εντάσσουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους μεγαλύτερους νέους. Η χρήση των τεχνών σε ποικίλες μορφές μπορεί να έχει σημαντική αξία σε μια τέτοιου είδους δραστηριότητα.

28 Και τώρα θα θέλαμε να απευθύνουμε μερικά λόγια στους γονείς που φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους. Τους κάνουμε έκκληση να δίνουν συνεχή προσοχή στην πνευματική εκπαίδευση των παιδιών τους. Μερικοί γονείς φαίνεται να νομίζουν ότι αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας. Άλλοι πιστεύουν πως προκειμένου να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία των παιδιών για έρευνα της αλήθειας, δε θα πρέπει να τους διδάσκεται η Πίστη. Και άλλοι αισθάνονται ανεπαρκείς ν’αναλάβουν ένα τέτοιο έργο. Κανένα από αυτά δεν είναι σωστό. Ο αγαπημένος Δάσκαλος [Αμπντολ-Μπαχά] έχει πει ότι “επιβάλλεται στον πατέρα και στη μητέρα, ως καθήκον, να αγωνίζονται με κάθε προσπάθεια να διαπαιδαγωγήσουν την κόρη και το γιο,” προσθέτοντας ότι, “αν παραμελήσουν αυτό το ζήτημα, θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και άξιοι αποδοκιμασίας στην παρουσία του αυστηρού Κυρίου.” Ανεξάρτητα από το επίπεδο της μόρφωσής τους, οι γονείς βρίσκονται σε μια κρίσιμη θέση για τη διαμόρφωση της πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών τους. Δε θα έπρεπε ποτέ να υποτιμούν την ικανότητά τους να διαπλάθουν τον ηθικό χαρακτήρα των παιδιών τους. Διότι ασκούν αναπόφευκτη επίδραση μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος που δημιουργούν συνειδητά με την αγάπη τους στο Θεό, την προσπάθειά τους να προσκολλώνται στους νόμους Του, το πνεύμα της υπηρεσίας τους στην Υπόθεση, την έλλειψη φανατισμού από την πλευρά τους και την απελευθέρωσή τους από τις διαβρωτικές επιδράσεις της κακολογίας. Κάθε γονέας που είναι οπαδός της Ευλογημένης Ωραιότητας έχει την ευθύνη να συμπεριφέρεται με τρόπο τέτοιο που να προκαλεί την αυθόρμητη υπακοή στους γονείς, πράγμα στο οποίο οι Διδασκαλίες προσδίδουν τόσο μεγάλη αξία. Βεβαίως, παράλληλα με τις προσπάθειες που πρέπει να γίνονται στο σπίτι, οι γονείς θα πρέπει να υποστηρίζουν τα Μπαχάι μαθήματα για παιδιά που παρέχονται από την κοινότητα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, επίσης, ότι τα παιδιά ζουν σ’έναν κόσμο που τους διαποτίζει με σκληρές πραγματικότητες μέσα από την άμεση βίωση των φρικαλεοτήτων που ήδη περιγράφηκαν ή μέσα από τα αναπόφευκτα “ξεχειλίσματα” των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, πολλά από αυτά αναγκάζονται να ωριμάσουν πρόωρα και μεταξύ αυτών είναι κι εκείνα που αναζητούν πρότυπα και πειθαρχία για καθοδήγηση στη ζωή τους. Σ’αυτό το ζοφερό παραπέτασμα μιας διεφθαρμένης κοινωνίας, τα Μπαχάι παιδιά θα πρέπει να λάμπουν σαν εμβλήματα ενός καλύτερου μέλλοντος.

29 Οι προσδοκίες μας μένουν ζωντανές με τη σκέψη ότι οι Ηπειρωτικοί Σύμβουλοι θα συγκεντρωθούν στους Αγίους Τόπους τον Ιανουάριο του 2001 σε μια περίσταση που θα εορτάσει την εγκατάσταση του Διεθνούς Διδασκαλικού Κέντρου στη μόνιμή του έδρα στο Όρος του Θεού. Μέλη του Βοηθητικού Σώματος απ’όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν μαζί τους σ’αυτό που αναμφίβολα θα είναι ένα από τα ιστορικά γεγονότα της Σχηματιστικής Εποχής. Η συγκέντρωση τέτοιων σημαντικών Μπαχάι αξιωματούχων πρέπει από τη φύση της και μόνο να αποφέρει απερίγραπτα οφέλη σε μια κοινότητα που θα βρίσκεται πάλι κοντά στην αποπεράτωση ενός Σχεδίου και στο ξεκίνημα ενός άλλου. Καθώς αναλογιζόμαστε τις συνέπειες, στρέφουμε τις καρδιές μας με ευγνωμοσύνη στα πολυαγαπημένα Χέρια της Υπόθεσης του Θεού Αλή Ακμπάρ Φορουτάν και Αλή Μοχαμάντ Βαργά, οι οποίοι με τη διαμονή τους στους Αγίους Τόπους κρατούν ψηλά τον πυρσό της υπηρεσίας που ο αγαπημένος Φύλακας άναψε στις καρδιές τους.

30 Με αυτό το Δωδεκάμηνο Σχέδιο, περνάμε μια γέφυρα στην οποία δε θα επιστρέψουμε ποτέ. Ξεκινάμε αυτό το Σχέδιο εν απουσία της Αματολ-Μπαχά Ρουχιέ Χανούμ. Παρέμεινε μαζί μας ουσιαστικά μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα σαν μια ακτίνα φωτός που έλαμπε στη διάρκεια εκείνης της ασύγκριτης περιόδου στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής. Στις Πινακίδες του Θεϊκού Σχεδίου ο Αμπντολ-Μπαχά θρηνούσε που δεν μπορούσε να ταξιδέψει σ’όλο τον κόσμο για να υψώσει το Θείο κάλεσμα και στη σφοδρότητα της απογοήτευσής Του εξέφρασε την ελπίδα: “Παρακαλώ το Θεό! Να το πετύχετε εσείς!” Η Αματολ-Μπαχά ανταποκρίθηκε με άφθονη ενεργητικότητα, πατώντας το πόδι της σε απομακρυσμένα σημεία της γης στις 185 χώρες που είχαν το προνόμιο να δεχτούν τα αμίμητα χαρίσματά της. Το παράδειγμά της, που θα διατηρεί για πάντα τη λάμψη του, φωτίζει τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων πάνω στον πλανήτη. Αφού οποιαδήποτε άλλη χειρονομία θα ήταν ανεπαρκής, δε θα μπορούσαμε τουλάχιστον όλοι να αφιερώσουμε τις ταπεινές μας προσπάθειες στη διάρκεια αυτού του Σχεδίου στη μνήμη ενός ανθρώπου για τον οποίο η διδασκαλία ήταν ο πρωταρχικός σκοπός, η τέλεια χαρά της ζωής;

 

Windows / Mac