Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2007

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Ο πρώτος χρόνος του Πενταετούς Σχεδίου φέρει εύγλωττη μαρτυρία για το πνεύμα αφοσίωσης με το οποίο οι οπαδοί του Μπαχάολλα έχουν αγκαλιάσει το πλαίσιο δράσης που παρουσιάστηκε στο μήνυμά μας της 27ης Δεκεμβρίου 2005 και την δέσμευσή τους στην προώθηση της διαδικασίας εισόδου κατά στρατιές. Σε όποιο σύμπλεγμα οπουδήποτε έχει εφαρμοστεί το πλαίσιο αυτό με συνέπεια σε όλες του τις διαστάσεις, σταθερή πρόοδο έχει επιτευχθεί, είτε όσον αφορά την συμμετοχή των πιστών και των φίλων τους στη κοινοτική ζωή είτε την αριθμητική αύξηση, με ορισμένα συμπλέγματα να αναφέρουν εγγραφές [νέων μελών] κατά εκατοντάδων σε διάστημα μερικών μηνών ενώ άλλα κατά δεκάδων. Ουσιαστικό για την εξέλιξη αυτή υπήρξε η αυξημένη επίγνωση της πνευματικής φύσης του εγχειρήματος μαζί με μια αυξανόμενη κατανόηση εκείνων των κέντρων αποφάσεως που προσδιορίζονται μέσα από τα κύρια στοιχεία του Σχεδίου.

Προτού ξεκινήσουμε την τωρινή σειρά παγκόσμιων Σχεδίων επικεντρωμένων στον μοναδικό στόχο της προώθησης της εισόδου κατά στρατιές, η Μπαχάι κοινότητα είχε διανύσει ένα στάδιο γοργής και μεγάλης κλίμακας διεύρυνσης σε πολλά μέρη του κόσμου –μιας διεύρυνσης που τελικά ήταν αδύνατον να διατηρηθεί. Η πρόκληση λοιπόν δεν είναι τόσο στην διόγκωση των γραμμών της Υπόθεσης με νέους οπαδούς, τουλάχιστον από πληθυσμούς με αποδεδειγμένη δεκτικότητα, αλλά στην ενσωμάτωσή τους στη ζωή της κοινότητας και την δημιουργία, ανάμεσά τους, ενός ικανού αριθμού αφοσιωμένου στην περεταίρω ανάπτυξή της. Ήταν τόσο κρίσιμό για τον Μπαχάι κόσμο να ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή ώστε την θεωρήσαμε ένα κεντρικό στοιχείο του Τετραετούς Σχεδίου και ζητήσαμε από τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια να αναλώσουν το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών τους στην δημιουργία θεσμικής ικανότητας με την μορφή εκπαιδευτικών ινστιτούτων για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Ένα συνεχώς αυξανόμενο όγκο πιστών, ορίσαμε, θα χρειαστεί να ωφεληθεί από ένα τυπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιασμένο να τους προικίσει με την γνώση και την πνευματική ενόραση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες απαιτούμενες για την εκτέλεση πράξεων υπηρεσίας οι οποίες θα διατηρούν την εξάπλωση και την ενίσχυση μεγάλης κλίμακας.

Σήμερα όπως κοιτάζουμε την λειτουργία εκείνων των συμπλεγμάτων που βρίσκονται σε ένα υγειές στάδιο ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι στο κάθε ένα τους οι φίλοι εξακολούθησαν να ενισχύουν την διαδικασία του ινστιτούτου, ενώ έμαθαν να κινητοποιήσουν τον διογκούμενο πυρήνα των ενεργών υποστηρικτών της Πίστης, να ιδρύσουν ένα αποτελεσματικό σχήμα συντονισμού του έργου τους, να υφαίνουν τις προσωπικές τους πρωτοβουλίες μαζί με τις συλλογικές τους προσπάθειες σε ένα αποδοτικό υπόβαθρο ενωμένης δράσης, και να αξιοποιούν την ανάλυση των σχετικών πληροφοριών στον σχεδιασμό του κύκλου των δραστηριοτήτων τους. Είναι φανερό ότι έχουν βρει τα μέσα για την συνέχιση του έργου της εξάπλωσης και της σταθεροποίησης, το κλειδί δηλαδή της αειφόρου ανάπτυξης. Οι αποδείξεις αυτές οπωσδήποτε εμπνέουν κάθε αφοσιωμένο πιστό να παραμείνει ανυποχώρητος στο δρόμο της συστηματικής μάθησης το οποίο έχει ήδη χαραχθεί.

Τα επιτεύγματα αυτών των χρόνων καταπληκτικής προσπάθειας δεν περιορίζονται στα συμπλέγματα εκείνα όπου το έργο της εξάπλωσης και της σταθεροποίησης σε μεγάλη κλίμακα αναζωογονείται όπως προαναφέρθηκε. Η προσέγγιση που εφαρμόστηκε κατά το Τετραετές Σχέδιο, ακολουθούμενο από το Δωδεκάμηνο Σχέδιο και το προηγούμενο Πενταετές Σχέδιο, αποδείχτηκαν ουσιαστικής σημασίας για την διαμόρφωση συνθηκών όπου οι πιστοί επέτειναν τις προσπάθειές τους σε ένα ευρύ κύκλο ανθρώπων, φέρνοντάς τους να συμμετέχουν σε διάφορες εκφάνσεις της κοινοτικής ζωής. Τα οφέλη της δεκαετούς διαδικασίας διάπλασης ικανοτήτων στους τρείς συντελεστές των παγκοσμίων Σχεδίων είναι τώρα ευρέως αναγνώσιμα. Η ανάγκη απόκτησης μιας κατανόησης των δυναμικών της ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων υπήρχε σε κάθε τόπο. Σε κάθε τόπο οι φίλοι έπρεπε να μάθουν τις απαιτήσεις της σταδιακής ανάπτυξης –να προωθούν την συστηματική δράση και να αποφύγουν περισπασμούς, να φέρουν ορισμένα στοιχεία της συλλογικής απόφασης κοντά στην κοινωνική βάση και να διαμορφώσουν κοινότητες με συναίσθημα αποστολής, να ενθαρρύνουν την καθολική συμμετοχή και να φιλοξενούν διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας στις δραστηριότητές τους, ειδικά παιδιά και εφήβους, τους μελλοντικούς μαχητές της Υπόθεσης του Θεού και κατασκευαστές του πολιτισμού Του.

Αφού υφίστανται τόσο στέρεα θεμέλια, η πρωταρχική σκέψη καθενός και όλων των πιστών πρέπει να είναι η διδασκαλία. Είτε διδάσκουν, με προσωπικές τους προσπάθειες, τους φίλους τους σε συνεστιάσεις και μετά τους φέρνουν να συμμετέχουν στις κύριες δραστηριότητες ή χρησιμοποιούν τις δραστηριότητες αυτές ως πρωταρχικό εργαλείο διδασκαλίας· είτε ως κοινότητα μετατρέπουν το έργο τους με παιδιά και εφήβους σε αρχική ώθηση ενός συμπλέγματος ή εστιάζουν αρχικά στις πιο ηλικιωμένες γενιές· είτε στις συλλογικές τους δραστηριότητες και στο πλαίσιο ενός εντατικού προγράμματος, διαμορφώνουν μικρές ομάδες και επισκέπτονται οικογένειες, ή επισκέπτονται περιοδικά τους αναζητητές στα σπίτια τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα- αυτές είναι αποφάσεις που παίρνονται μόνο σε συνάρτηση με τις περιστάσεις και δυνατότητες των φίλων και τον χαρακτήρα του κόσμου με τον οποίο συναναστρέφονται. Εκείνο που όλοι πρέπει να αναγνωρίζουν, ανεξάρτητα από την περίσταση, είναι, από την μια, η επιτακτική ανάγκη της ανθρωπότητας η οποία δίχως πνευματική τροφή, βυθίζεται βαθύτερα στην απόγνωση και από την άλλη το επείγον της ευθύνης να διδάσκουμε η οποία έχει ανατεθεί στον κάθε ένα μας ως μέλη της κοινότητας του Μεγίστου Ονόματος.

Ο Μπαχάολλα διατάζει τους οπαδούς Του να διδάσκουν την Υπόθεση. Ήδη χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι εφαρμόζουν τις επιταγές του Σχεδίου να διανοίξουν δρόμους ώστε να οδηγούν ψυχές στον Ωκεανό της Αποκάλυψής Του. Κοιτάμε με μάτια προσδοκίας την ημέρα όταν η διδασκαλία είναι το κυρίαρχο πάθος στην ζωή κάθε πιστού και όταν η ενότητα της κοινότητας είναι τόσο ισχυρή ώστε επιτρέπει να εκφράζεται αυτή η στάση έξαψης σε μια ακατάπαυτη δράση στο πεδίο της υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν είναι η φλογερή μας ελπίδα για εσάς και το αντικείμενο των πιο ένθερμων προσευχών μας στο Ιερό Κατώφλι.

 

Windows / Mac