Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2017

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

அதிபப நாம தி ச க எ வா பெ ேபத பதத பா க ! திய தி ட பதாட கி ஓரா ம ளம கட ே ளபாதி , சாதி க யல ப பதவ சாதி க பதாட க ப பதவ ஆகியவ றி பப அே றி அறி தகக சா றாக உ ேெ. 5,000 வே சி தி ட க அதிக த தீவிர தத ளச பதாெ , இ வதர காண படாத ய சிதய ளகா கி ற . (ஐ தா ) தி ட தி அ பதடகதே உ தியாக பகா ட பப எ ணி தகயிலாெ ந ப க , அத ளததவகேி நிதறளவ ற தி காக பசய ப வளதா அத காெ த கேி தரமி க பிரதிபசயலி க ெ உதை தப , தியாக தத பவேி ப கி றெ . எதி பா த ளபாலளவ, நீ ட காலமாக பராம க ப வ ே தீவிர வே சி தி ட க அறி வே ஆகியவ காெ ளத க கோக ஆகி வ வளதா , அததெ றி ே ப திக ஆதரவேி , அ பவ , ணறி ஆகியவ தற விதரவாக பர வத வைிவ கி றெ. ச க நி மாணி பணிக ஒ க ப த ப ே தீவிர நடவ தக தமய கோெ, அ தட ற க கிராம க த தமமா ற தி காெ வே நிதற த தே கபேெ நி பி க ப ேெ. வி ப த ப ட , உயி ற மாெ தணவா ய உ பிெ ம அவ த உதவியாே பதடயிெ ,

ந பி தகயாே கேி ய சிகதே வி , ப ளவ நிதலகேி வே சிதய எ வா தீவிர ப வ எ ப றி த ஒ பதாதலளநா தக பபற , ஒ பவா கில ட நிதல ளக ற அ தறகதே அதடயாே காண உத கி றெ . ளதசிய ஆ மீக சதபகேிொ ஆத க ப ட ம டல பஹா ளபரதவக , ஒளர சமய தி , கில ட கேி ஒ பந க தி ளட (range) தி ட தி உ தலாெ எ வா உ வா க பட எ பதத க வ கி றெ . அளத ளநர , ம டல ளபரதவக இ லாத சிறிய நா கேி , ளதசிய ம ட திலாெ திய அதம க , அததளய பச கி றெ. எ த ப ணாம வே சி பசய பா எதி பா க ப வ ளபாலளவ, சில இட கேி காண ப த வே சி ம ற இட கேி இ ளதா றவி தல எ றளபாதி , உலகி ஒ பமா த தீவிர வே சி தி ட கேி எ ணி தக பப க பதாட கிவி ட . ளம , தி ட தி நடவ தககேி ப ளக பவ எணி தக அத த நா பசய வ ட கேி ளபா கணிசமாக அதிக பதத கா பதி நா க மெமகி கிளறா .

ஆதகயா , வரவி ஆ எததெ பகா வ எ ப றி , இதெி அதிக ந பி தக ட ய அறி றிக இ க யா . தி ய ளபரைக பிற த திெ தி இ றாவ நிதெவா அவ காக அ பணி க பட யவ றி , அவர சமய தி நீ தப வி ப வத அவர அ ப கேி ளபரா வமி ய சிதய தவிர ளவ எ பபா தமாெதாக இ திட ? ஆதலா , பஹா உலகிொ பகா டாட பட ளபா இர இ றா விைா க தலா ஆ விைாவாெ பம சிலி க தவ வா க காெ ச த பமா . தறயாக கவெி ளதாமாொ , பஹா லாவி பா இதய கதே இதண பத பெ ளபா இ லாத மாபப தெிளயா உலகோவிய ச த ப தத, இ வ டமாெ வை கி ற . வரவி மாத கேி , இ த அறிய வா பிதெ அதெவ நிதெவி பகா ளவாமாக; அவர வா , அதிவி மிய பணி றி ம றவ க பத வி பத காக அத சா திய க றி விைி ட இ ளபாமாக. பஹா உலகி ெி ளபாதி பத காெ வா க தமயாக தக ப ற பட ளவ பம றா , ஒ பவா விதமாெ மெித ட ப ப யாக மலர ய உதரயாட க ஆக ச தி தடய சி ததெ வை க பட ளவ . அ ததகய அ த ே உதரயாட கேி ளபா , லெறி அதிக க ப கிற , இதய க திற க ப கி றெ - சிலளவதேகேி இதவ உடெ யாக நிக கி றெ. இ த மதி ய பணியி அதெவ ஒ பச கடதம உ ; இ பணியி ஈ ப வதொ பபற ப கேி தப எவ ளம இை விட டா . இ த இ றாவ நிதெவா வ - கட ேி தி நா வ வி ட எெ ம ற ஆ மா கேிட பத வி பபத - மிக ப தமாெ, இெிதமயாெ மாெ மகி சியிொ நிர ப பட ஒளர இதறளநச ட நா க ம றா கிளறா .

வி வாசிக ட திெ நிதறளவ ற ளவ ய க டாய கடதமகோெதவ, உலகி ே ை ப , அவந பி தக, ம தார ஆகியவ றிொ , ளம அவசர அவசியமாக ஆ க ப கிறெ. பம யாகளவ, பாதத வைிகா ஒேிதய த வத , கவதல ப ளவா உ திபமாைிதய , ந பி தக இை ளதா ந பி தக வை கிட ந ப க ஒ பவா வா பிதெ பய ப த ளவ . நம கால தி ளநா கமிட ப ட ளபா ற வா ததகதே பகா ஒ பஹா ச க தி பா காவல வை கி ே ஆளலாசதெயா நா நிதெ ட ப கிளறா : "எ ச தகக நிதற த நிக க , ளப ட க ஆகியவ றி தா க திொ அ த திொ த ளபாததய ச தாய தி அதம வ விை பவ ப ளபா , நா கேிடமி நா கதே , வ க திடமி வ க தத , இெ திடமி இெ தத, தி மதற ளகா பா கேிடமி மதற ளகா பா கதே பி தி பிேவி அ த ப மட கா ளபா , இதற தி ட தத பசய ப பவ க த கேி ஆ மீக வா வி , நி வாக நடவ தககேி , ளம பப ய ஐ கிய தத பவேி ப த ளவ ; த கேி பப தி ட கேி ஒ கிதண த ய சி, பர பர உதவி, இண கமாெ ளம பா ஆகியவ றி ளம உய வாெ தர தத பம பி கா ட ளவ . சமய பணியி ஆ மீக கிய வ தத , த கேி ெித கடதமகதே நிதறளவ வதி ந பி தகயாே க கா ட ளவ ய ஒ மெதாக தீ மாெ தத எ ளநர வலி ளவதேயி , அரசிய ச தசக , சி க க , அ ப ச சர க ஆகியவ றி எ வித ப கிதெ ஏ ப றி ள ாகிஎஃபப எ ச ோ ."மா றமதட வ சிஒ உலகிதெ எதி ளநா கி , அத கவெ தத கவ திட பச கி ற, சில நல வாத ம ஒ ததலப ச ஆகியவ அ பா , பயெ ற விவாத க , அ ப கணி க , நிதலய ற ஆதசக ஆகியவ ளமலாக அவ க உய நி க மாக." இதவதா பகா தேி பாெ ம பிே ற ஒ ச தாய தத அதலளம அதல கல கி விதேவிொ ஒ கிவிட ப தவி க யாத தர திவதல ஆ . இ விவதகயாெ கவ சிதற கேி ஈ ப பதொ பாதி பதடயா யதவ அதிகளம. பஹா லாதவ பி ப ஒ பவா வ அறி ே ளபாலளவ, ம ல தி வாெ ந வா , அத ளவ பா க கட வர ப வதத , அத ஒ தம உ தியாக தாபி க ப வதத ளம சா தி . த க ச தாய தி வா வி பஹா க பச தி ப கேி ஒ பவா ஒ தமதய ளப வதத றி ளகாோக பகா ே ; ஒ பவா ச தாய நி மாணி ய சி அளத ளநா க தி பா வைிநட த ப கி ற . ச சரவிொ ளசா வதட ேவ க , அதி பப நாம தி நிைலி கீ வே வ ச க ஒ தமயிொ எ ெ சாதி க பட எ பத ஒ வ வாெ உதாரண தத வை கி ற .

ம ல தி ஒ தம எ வி ளகா உய த பட எ பத காக ஏராேமாெ அவர அ ப க , எ ண ற வித கேி , த க ய அதெ தத அ பணி பதத கா பதி நா க பிர க பக லா பிர வாெவதர ளபா கிளறா . மி த ளநச ய ந ப களே: மிக அ லமாெ ஆ படா பதாட இ ளவதேயி , எ ததகய பத வகீ பசய கதே திட அவர கி தப நம உதவிட எ ப றி நா ஒ பவா வ ஆ சி தி காம இ திடலா மா?

 

Windows / Mac