Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2021

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನ ಅತ್ಾ ಂಥ ಸಮ ರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾ ಯದ ಅಂತಿರ್ ನುಡಿಗಳನುು ಈಗ ಬರೆದುದ್ವಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪುಟವನುು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ರಿದ್ವವ ನ್ ಹಬಬ ವು 1996ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದದ ಪಂಚವಾರ್ಷಮಕ ಯೀಜನೆ ರ್ತ್ತು ಸರಣಯೀಪ್ರದಿಯ ಯೀಜನೆಗಳು ಸಮಾಪ್ರು ಗೊಳುು ವ ಅಸಾಧ್ಯರಣ ವರ್ಮದ ಸಮಾಪ್ರು ಯನುು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಮಂದಿನ ರಿದ್ವವ ನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಲ್ಲರುವ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಮದ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ ರ್ಹತ್ವ ದ ಹನೆು ರಡು ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಎಂತ್ಹ ವಾಗ್ದದ ನಗಳಿರಬೇಕಂಬ ಪ್ರೀಠಿಕಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರಣಯ ಹೊಸ ಯೀಜನೆಗಳು ಕಣಸ ನೆು ಯಲ್ಲಿ ವೆ. ನರ್ಮ ಮಂದೆ ನ್ಯವು ಕಾಣುತಿು ರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸಮದ್ವಯವು ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಬಲಗೊಳುು ತಿು ರುವುದಲಿ ದೆ, ಮಂದುವರೆಯುವ ರ್ಹತ್ು ರ ದ್ವಪುಗ್ದಲು ಹಾಕಲು ಸಿದಧ ವಾಗಿದೆ . ಆದರೆ ಈ ಬಂದುವನುು ಸೇರಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ ಅಗತ್ಾ ರ್ತ್ತು ದ್ವರಿಸಾಗುವಾಗ ಗಳಿಸುವ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಿಜ್ಞಾ ನದ ಬಗೆೆ ಭರ ಮೆ ಇರಬಾರದು; ಕಲ್ಲತ್ ಪ್ರಠಗಳು ಸಮದ್ವಯದ ಭವಿರ್ಾ ವನುು ರೂಪ್ರಸುವುದಲಿ ದೆ ಅವುಗಳನುು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲತ್ರು ಎಂಬ ಲೆಕಕ ವು ಮಂಬರುವುದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನುು ಚೆಲುಿ ವುದು.

1996ರವರೆಗೆ ಮನು ಡೆಸಿದ ದಶ್ಕಗಳು, ತ್ರ್ಮ ದೇ ಆದ ಶರ ೀಮಂತ್ ಮನು ಡೆ ರ್ತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಿಜ್ಞಾ ನವು, ಸಂಶ್ಯ ರಹಿತ್ವಾಗಿದುದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಜನರು ಧರ್ಮದ ಧವ ಜದಡಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಸಲು ಸಿದಧ ರಾಗಿದದ ರು. ಆದ್ವಗೂಾ , ವಿಸು ೃತ್ ನೀಂದಣಯನುು ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರ ೀತ್ಸಸ ಹಿತ್ ಉದ್ವಹರಣೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಾ ನೀಡಿದುದ ದು ಸಂರಕಿಿ ತ್ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ . ಸಮದ್ವಯವು ಅಗ್ದಧವಾದ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನುು ಆ ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿತ್ತು . ಅದು ಯಥೀಚಿತ್ ಉತ್ು ರ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನುು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ . ಅದರ ವಿಸು ರಣೆ ರ್ತ್ತು ಒಗೂೆ ಡಿಸುವಿಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ಒಂದರೊಡನಂದು ಮಂದೆ ಸಾಗಲು ಹಾಗೂ ದಿೀಘ್ಮಕಾಲ್ಲಕ, ಬೆಳವಣಗೆಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆಯ ಹೊರಗಿನ ನಯಂತಿರ ಸಲಾಗದ ಸವಾಲುಗಳತ್ು ಕಂದಿರ ತ್ವಾದ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮಂದುವರೆಯುವುದು ? ವಾ ಕಿು ಗಳನ್ನು , ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ರ್ತ್ತು ಸಮದ್ವಯಗಳನ್ನು ಬಹಾಉಲಾಿ ರವರ ಬೀಧನೆಗಳನುು ಕಾಯಮಗತ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಸಬಹುದು? ಹಾಗೂ ಬೀಧನೆಗಳತ್ು ಆಕರ್ಷಮತ್ರಾದವರು ಜ್ಞಗತಿಕ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಉದಾ ರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಗೆರ ೀಸರರಾಗಿ ಮಂದೆಬರುವರು?

ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲುಶ್ತ್ಮಾನದ ಹಿಂದೆ, ಬಹಾಯಿ ಸಮೂದ್ವಯವು ಮೂವರು ದೈವಧರ್ಮ ಹಸು ಕರನುು ತ್ನು ಚತ್ತವಾಮರ್ಷಕ ಯೀಜನೆಯ ಮಂಚೂಣಯ ಶ್ನರ ೀಣಯಲ್ಲಿ ಎಣಸಿತ್ತು , ಅವರು ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ು ಕಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಲಕ್ಷ್ಾ ವಿರಿಸಿದದ ವರಿಂದ ವಿಶೇರ್ಷತ್ರಾಗಿದದ ರು; ತಂಡೀಪ್ ತಂಡ ಪ್ರ ವೇಶ್ದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರ ಮಖ ಮಂದುವರೆಯುವಿಕ, ಈ ಗುರಿಯು ಅದನುು ಅನುಸರಿಸಿದ ಸರಣೀಯೀಪ್ರದಿಯ ಯೀಜನೆಗಳನುು ವಿವರಿಸಿತ್ತು . ಸಮದ್ವಯವು ಈಗ್ದಗಲೇ ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ಕವಲ ದೊಡಡ ತಂಡಗಳು ಧರ್ಮದೊಳಕಕ ಪ್ರ ವೇಶಸುವಿಕ, ಎಂದ್ವಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಅದು ಸವ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತ್ವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಮ ವುದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಅಥಮಮಾಡಿ ಕಂಡಿತ್ತು ; ಅದು ಉದೆದ ೀಶ್ ಭರಿತ್ ಕರ ರ್ಬದಧ ವಾದ ವಿಸು ರಣೆ ರ್ತ್ತು ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆಯನುು ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಈ ಕಲಸವು ಅತ್ಾ ಧಿಕ ಅರಿವಿನ ಆತ್ಮ ಗಳ ವಾಾ ಪ್ಕ ಅಗತ್ಾ ವನುು ಹೊಂದಿತ್ತು ರ್ತ್ತು 1966ರಲ್ಲಿ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚವು ವಾಾ ಪ್ಕ ಶೈಕ್ಷ್ಣಕ ಸವಾಲನುು ಅವಶ್ಾ ಗೊಳಿಸಲು ಕರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತು . ಬೆಳವಣಗೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುು ನರಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಾ ವಾದ ಸಾರ್ಥರ ಾ ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ್ರಾದ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ವಾ ಕಿು ಗಳನುು ಸಿದಧ ಗೊಳಿಸುವ ದೃರ್ಷು ಯನು ಟು ತ್ರಬೇತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಅಂತ್ಜ್ಞಮಲವನುು ಸಾೆ ಪ್ರಸಲು ಕರೆನೀಡಿತ್ತು .

ಈ ಕಾಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಮಿತ್ರ ರು ಅರಿತಿದುದ ದೇನೆಂದರೆ, ಬೀಧನ್ಯಕಿ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ತ್ರ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಜಯಗಳಷ್ು ೀ ಸಾಕಾಗದೆಂದೂ, ಯಾವ ಸಾರ್ಥರ ಾ ವನುು ಗಳಿಸಲು ರ್ತ್ತು ನರ್ಣಮಯಕವಾಗಿ ಅದನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ತ್ಸವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯ ಬಗೆೆ ಸಮದ್ವಯವು ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಮವೆಸಗುತ್ಸು ಕಲ್ಲಯಬಹುದೆಂದು ರ್ತ್ತು ಅದು ಕಲ್ಲತ್ ಪ್ರಠಗಳನುು ಸರ್ಯಸರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೀಧಿಸಿ ಅನವ ಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಂದಭಿಮಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷ್ಣಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೀಜಿಸಬಹುದ್ವಗಿತ್ತು . ಗರ ಹಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದುದೇನೆಂದರೆ ಕಲವು ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳು ಜನತೆಯ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಅಗತ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಾಗಿದುದ ದು, ಈ ನಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ , ಅಧಾ ಯನ ವೃತ್ು ಗಳು, ರ್ಕಕ ಳು ತ್ರಗತಿಗಳು, ಭಕಾು ಾ ತ್ಮ ಕ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಂತ್ರ ಕಿಶೀರರ ತಂಡಗಳು ಪ್ರ ಮಖ ಕಂದರ ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ ದವು. ಹಾಗೂ ಅವೆಲಿ ವೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಚಟುವಟ್ಟಕಯಂದಿಗೆ ಒಂದ್ವಗಿ ನೇಯಲಪ ಟ್ಟು ಗ, ಭೌತಿಕ ರ್ತ್ತು ನೈತಿಕ ಶ್ಕಿು ಯೂ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತ್ತಡಿಯುತಿು ರುವ ಸಮದ್ವಯ ಜಿೀವನದ ನಮೂನೆಯು ಹೊರಹೊಮಿಮ ತ್ತು . ಈ ಮಖಾ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ದದ ವರ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಬೆಳೆಯುತಿು ದದ ಂತೆ, ಅವರ ಮೂಲ ಉದೆದ ೀಶ್ಕಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾರ್ವನುು ಸೇರಿಸಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತು . ಅವರು ಹೆಬಾಬ ಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಬಂದ್ವಗ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಯುವಜನ್ಯಂಗ ವಯಸಕ ರು ರ್ತ್ತು ಇಡಿೀ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಸು ೃತ್ ಸಮಾಜಗಳಿಂದ ಒಳಬಂದು ಬಹಾವುಲಾಿ ರವರ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಸುತ್ತು ವರಿಯುವಂತ್ಸಯಿತ್ತ. “ಕಿ ಸು ರ್” ಅಂದರೆ ವೈವಿಧಾ ತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತ್ತು ಆರ್ಥಮಕ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳುಳು ನವಮಹಿಸಲು ಸಾಧಾ ವಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಿರುವ ಒಂದು ಭೂಪ್ರ ದೇಶ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮದ್ವಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾಯಮ ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಸುವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರರಯೀಗಿಕ ಎಂಬುದು ಸಪ ರ್ು ವಾಗಿತ್ತು . ಸರಳವಾದ ಯೀಜನೆಗಳನುು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಅಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳಿಂದ ಧರ್ಮದ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳು ಹುಟ್ಟು ಕಂಡವು, ಮಂದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆವತ್ಮದ ಚಟುವಟ್ಟಕಯಾಗಿ ಆಯೀಜಿತ್ವಾಯಿತ್ತ. ತ್ವ ರಿತ್ವಾಗಿ ಸಪ ರ್ು ತೆಯ ಒಂದು ಮಖಾ ಅಂಶ್ ಉಂಟ್ಟಯಿತ್ತ. ಅದು ಬಡಿ ವಾ ಕಿು ಗಳು, ಒಂದರ ನಂತ್ರ ಒಂದರಂತೆ ತ್ರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಿಕ ಯ ಚಾಲನೆ ಉಂಟ್ಟದುದು . ರ್ತ್ತು ಕಿ ಸು ರ್ ಗಳು ಮಂದುವರೆಯುವ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ಡೆದುದು. ಈ ಪ್ರ ಶಂಸಾ ಪೂಣಮ ಸಂಬಂಧವು ಎಲಾಿ ಕಡೆಯ ಮಿತ್ರ ರು ತ್ರ್ಮ ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಚಾಲನಶ್ಕಿು ಯನುು ಅಳವಡಿಸಲು ರ್ತ್ತು ಮಂದುವರೆದ ಶ್ಕಿು ಯತ್ು ಸಾಗುವ ಒಂದು ದ್ವರಿಯನುು ರೂಪ್ರಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತ್ತ. ಸರ್ಯವು ಕಳೆದಂತೆ, ಒಂದು ಕಿ ಸು ನಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಫಲಪ್ರ ದವನುು ಸಾಕಿಿ ಕರಿಸುವುದು ಒಂದು ನೀಟದಿಂದ ಮೂರು ಶೈಕ್ಷ್ಣಕ ವಿಧ್ಯಯಕಗಳಾದ- ರ್ಕಕ ಳಿಗ್ದಗಿ ಸೇವೆ ಕಿಶೀರರ ವಗಮ ರ್ತ್ತು ಯುವಜನತೆ ಹಾಗೂ ವಯಸಕ ರಿಗೆ ಅಲಿ ದೆ ರ್ತ್ು ಂದು ನೀಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಗತಿಗೆ ಮಖಾ ವಾದ ಆವತ್ಮ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳು. 25 ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳು ಬೆಳವಣಗೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಅತ್ಾ ಂತ್ ಗ್ದರ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಚೆನ್ಯು ಗಿ ಸಾೆ ಪ್ರಸಲಪ ಟ್ಟು ರುವುದನುು ಇಂದು ನ್ಯವು ಕಾಣುತೆು ೀವೆ.

ಮಿತ್ರ ರ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳು ತಿೀವರ ವಾಗುತಿು ದದ ಂತೆ, ನ್ಯನ್ಯ ವಿಧದ ತ್ತ್ವ ಗಳು ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಗಳು ರ್ತ್ತು ಕಾಯಮ ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳು ಬೆಳವಣಗೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಸಾವತ್ಮರಿಕ ಸಮಂಜಸವಾದುದು. ಹೊಸ ಮೂಲ ಧ್ಯತ್ತಗಳ ಹೊಂದಿಕಗೆ

ವಿಕಸಿತ್ ವಾಗಬಲಿ ಕಾಯಮ ಚೌಕಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಸೃರ್ಷು ಕರಿಸುವಿಕ ಯು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಚೌಕಟುು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಜಿೀವ ಬಲವನುು ಹೊಮಿಮ ಸಲು ಅತಿ ಮಖಾ ಎಂಬುದನುು ಸಾಕಿಿ ೀಕರಿಸಿತ್ತ. ಅದು ಮಿತ್ರ ರು ತ್ರ್ಮ ಸಾರ್ಥಾ ಮಗಳನುು ಅನುಭವವು ತ್ೀರಿಸಿದಂತೆ, ಆರೊೀಗಾ ಕರ ಸಮದ್ವಯಗಳ ಬೆಳವಣಗೆಗೆ ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗುವಂತೆ ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ನೀಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟುು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ವಲಿ ಒಂದು ಕಿ ಸು ರಿನ , ಒಂದು ಸೆ ಳದ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ನೆರೆಕರೆಯ ನೈಜತೆಗೆ ಗರ್ನ ನೀಡುವಾಗ ಚೌಕಟ್ಟು ನ ವಿವಿಧ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಸುತ್ಸು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಉಳಿದವು ಕಲ್ಲಯುತಿುರುವುದರಿಂದ ಪ್ಡೆದುದನುು ಆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ಯು ಗಿ ಚಟುವಟ್ಟಕಯ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನುು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಠಿಣವಾದ ಬೇಡಿಕಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ರ್ತ್ು ಂದು ಕಡೆ ಮಿತಿ ಇಲಿ ದ ವೈಯುಕಿು ಕ ಆದಾ ತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವಿಭಜನೆಯು ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾ ತ್ಸಾ ಸ ಅರ್ಥಮಸುವಿಕಗೆ ದ್ವರಿ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ವಾ ಕಿು ಗಳು ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಆಧ್ಯರವಾಗ ಬಹುದು, ಅದು ಸುಸಂಬದದ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವು ಶೇಖರಿತ್ವಾದಂತೆ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಿಸಲಪ ಡುವುದು. ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ನಂದ ಹೊರಹೊಮಿಮ ದ ಉನು ತಿಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶ್ಯವಿರಬಾರದು: ಇಡಿೀ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳನುು ಸರ್ರಸ ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಏಕತಿರ ೀಗೊಳಿಸಲು ತ್ಡಗಿಸುವುದು ರ್ತ್ತು ಅದರ ಮಂದೆ ಸಾಗುವಿಕಯನುು ಮನ್ನು ಕುವುದು , ಇವೆರಡೂ ರ್ಹತ್ು ರ ಪ್ರಿರ್ಣರ್.

ಒಂದರ ಯೀಜನೆಯ ನಂತ್ರ ರ್ತ್ು ಂದು ಅನುಸರಿಸುತಿು ದದ ಂತೆ ಸಮದ್ವಯ ರಚನೆಯ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ನರತ್ವಾಗುವಿಕಯೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸಾು ರವಾಗಿ ಆಧ್ಯರಿತ್ವಾಗುತ್ಸು ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮಂದುವರೆಯುತಿು ರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಶು ತ್ವಾಗುತಿುದೆ. ಉದ್ವಹರಣೆಗೆ, ಯುವಪ್ರೀಳಿಗೆಯ ಶಕ್ಷ್ಣಕಕ ಪ್ರರ ಮಖಾ ತೆ ನೀಡುತಿು ರುವುದು, ವಾಾ ಪ್ಕವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕೃತ್ವಾಗುತಿು ದೆ, ನದಿಮರ್ು ವಾಗಿ ಕಿಶೀರರು ಅಸಾಧ್ಯರಣ ಸಾರ್ಥಾ ಮವನುು ಪ್ರ ದಶಮಸುತಿು ರುವುದು. ಆತ್ಮ ಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ಸು ರೆ ನೀಡುವಿಕಯು ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಹಾಯ ವಿಸಾು ರವಾಗುತಿುದೆ. ನರಿೀಕಿಿ ತ್ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ಥಾ ಮವನುು ಬೆಳೆಸುವ ಎಲಿ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತಿುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥು ೀಹಿತ್ರುತ್ರ್ಮ ತ್ರ್ಮ ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ು ಲ್ಲನವರೊ ರಡನೆಯ ವತ್ಮನೆಗಳು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಪ್ಡೆದಿವೆ.

ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಪ್ರಿರ್ಣರ್ಕಾರಕಗಳನುು ಹೊತಿು ಸಲು ರ್ತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಅಥಮವತ್ಸು ದ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯ ಶ್ಕಿು ಯ ಅರಿವನುು ಂಟು ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಪ್ರ ಮಖವಾಗಿ ಬಹಾಯಿ ಸಮದ್ವಯಗಳು ವೃದಿಧ ಸುತಿು ರುವ ಹೊರನೀಟದ ನವವಿಕಾಸನ್ಯ ಕಾಯಮವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ತಿುವೆ. ಧರ್ಮದ ದೃರ್ಷು ಕೀನಕಕ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರ ತಿಕರ ಯಿಸುವ ಆತ್ಮ ವು ಒಬಬ ಕಿರ ಯಾಶೀಲನ್ಯಗಿ ಶೈಕ್ಷ್ಣಕ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು-

ಒಬಬ ಉತೆು ೀಜಿಸುವವ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನ್ಯಗಬಹುದು, ಆರಾಧನೆಯ ಸಭೆಗಳನುು ರ್ತ್ತು ಸಮದ್ವಯದ ರಚನ್ಯ ಕಲಸಗಳ ಇತ್ರ ಅಂಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಬಹುದು, ಅಂತ್ಹ ಆತ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಹಾಉಲಾಿ ರವರಲ್ಲಿ ನಂಬಕಯಿಂದ ತ್ರ್ಮ ನುು ನಂದ್ವಯಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡೀಪ್ ತಂಡ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯ ಘ್ಟನೆಯೂ ಹೊರಹೊಮಮ ವುದು. ಅದು ತ್ತ್ವ ರ್ತ್ತು ಊಹನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಭರವಸ್ಥಯನುು ಹೇಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ್ ಜನರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ್ ಅನುಭವವದ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿು ನ ಭರವಸ್ಥಯನುು ಇಟ್ಟು ರುವರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಿರಪ್ರಿಚಿತ್ರಾಗಿ ಅದರದುದ ಧ್ಾ ೀಯಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವರು ಅದರ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತ್ತು ಚಿಂತ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಲಿ ದೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅದನುು ತ್ರ್ಮ ದ್ವಗಿಸಿಕಳುು ವರು ನಜವಾಗಿಯೂ ನಂತ್ರ ಪ್ರರ ಂತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ಬಲಗೊಳುು ತಿು ದೆ ಯೀಜನೆಯ ಕಾಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತಿು ೀಚೆಗಷ್ು ೀ ಧರ್ಮವನುು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದವರತ್ುಲು ಗರ್ನ್ಯಹಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಸು ರಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕವಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವೆಂಬುದಲಿ ವೈಯುಕಿು ಕ ರ್ತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಿವತ್ಮನೆಯ ದೃರ್ಷು ಕೀನವು ಏಕ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಅದು ದೇವರ ನುಡಿಯ ಅಧಾ ಯನದ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯರಿತ್ವಾಗಿದುದ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ವಾ ಕಿು ಯ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಅಗ್ದಧವಾದ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ನ್ಯಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅಗೆರ ೀಸರರಾಗುವುದನುು ಮೆಚಿು ಕಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನಾ ಪ್ರ ಯತ್ು ದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.

25 ವರ್ಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ ರ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ತ್ತು ವ ಹಾಗೂ ಸೂಪ ತಿಮದ್ವಯಕ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳು, ಬಹಾಯಿ ಯುವಕರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು; ಅವರು ಸಮದ್ವಯದ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ದ ಮಂಚೂಣಯಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಸಾೆ ನವನುು , ನಂಬಕ ರ್ತ್ತು ಶೌಯಮದಿಂದ ನಭಾಯಿಸಿದದ ರು. ಧರ್ಮದ ಬೀಧಕರಾಗಿ, ಯುವಜನರ ಶಕ್ಷ್ಕರಾಗಿ, ಆಗ್ದಗ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡುವ ಟ್ಯಾ ಟರುಗಳಾಗಿ ರ್ತ್ತು ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಗರ ಗ್ದಮಿಗಳಾಗಿ, ಕಿ ಸು ರಿನ ಸಂಘ್ಟಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹಾಯಿ ಏಜೆನಸ ಗಳ ಸದಸಾ ರಾಗಿ, ಯುವಜನತೆಯು ಐದು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಮ ಸಮದ್ವಯಗಳಿಗೆ ನಷ್ೆ ರ್ತ್ತು ತ್ಸಾ ಗದಿಂದ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಮಂದೆ ಬಂದಿದದ ರು. ಅವರು ಪ್ರ ದಶಮಸಿದದ ಪ್ರರ ಢತೆಯು, ಕತ್ಮವಾ ಗಳ ನವಮಹಿಸುವಿಕಯು ದೈವಿೀಯೀಜನೆಯ ಮಂದುವರೆಯುವಿಕಯ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯರಿತ್ವಾಗಿದುದ ಅವರ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಶ್ಕಿು ರ್ತ್ತು ಮಾನವತೆಯ ಭವಿರ್ಾ ವನುು ರಕಿಿ ಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ವಚನ ಬದಧ ತೆಯನುು ಪ್ರ ಸುು ತ್ಪ್ಡಿಸುವುದು. ಮಂದುವರಿಯುತಿು ರುವ ಈ ವಾ ಕು ಪ್ರರ ಢತೆಯನುು ಗುರುತಿಸುವಿಕಯಿಂದ, ಈ ರಿದ್ವವ ನ್ ಅನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ಸು ಕೂಡಲೇ ಒಬಬ ಧರ್ಮ ನಂಬುಗಸು ನು ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿ ಸುವ, ಅಹಮತೆಯು 21 ವರ್ಮ ಎಂಬುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ು ದೆ, ನಂಬಗಸು ನು ಚ್ಚನ್ಯವಣೆಯಲ್ಲಿ ರ್ತ್ಚಲಾಯಿಸುವ ವಯಸುಸ 18 ವರ್ಮವೆಂದು ಇಳಿಸಲು ನ್ಯವು ನಧಮರಿಸಿದೆದ ೀವೆ. ಈ ವಯಸಿಸ ನ ಎಲಿ ಬಹಾಯಿ ಯುವಜನತೆಯು “ಧರ್ಮಶೀಲ ರ್ತ್ತು ಉದೊಾ ೀಗ ಶೀಲತೆಯ", “ಪ್ವಿತ್ರ ಕತ್ಮವಾ ”ಕಕ ರ್ತ್ದ್ವರನ್ಯಗಿ ಕರೆಯಲಪ ಟು ಪ್ರ ತಿ ಬಹಾಯಿಯೂ ತ್ರ್ಮ ಸಾರ್ಥಾ ಮವನುು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನರ್ಮ ಭರವಸ್ಥಯನುು ಸರ್ರ್ಥಮಸುವರು ಎನುು ವುದರಲ್ಲಿ ನರ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಶ್ಯವೂ ಇಲಿ .

ನ್ಯವು ಅರಿತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಮದ್ವಯಗಳ ನೈಜತೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧಾ ತೆಯುಳುದ್ವದ ಗಿರುತ್ು ದೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಸಮದ್ವಯಗಳು, ರ್ತ್ತು ಆ ಸಮದ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸೆ ಳಗಳು ಈ ಸರಣಯ ಯೀಜನೆಗಳನುು ಬೆಳವಣಗೆಯ ವಿವಿಧ ಬಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ಅಂದಿನಂದಲೇ ಅವು ವೈವಿಧಾ ವೇಗದಿಂದಲ್ಲ ಸಹ ಬೆಳೆದವು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳನುು ತ್ಲುಪ್ರದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸದೇನಲಿ , ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸೆ ಳದಲ್ಲಿ ನ ಸಿೆ ತಿಗತಿ ಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ನ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ ರ್ಟು ವು ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದು. ಆದರೂ ನ್ಯವು ಕಾಣುತಿು ರುವುದು ಉಬುಬ ತಿು ರುವ ಅಲೆಗಳನುು , ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ಥಾ ಮ ಭರವಸ್ಥ ರ್ತ್ತು ಸಂಗರ ಹಿತ್ ಅನುಭವವುಳು ಅನೇಕ ಸಮದ್ವಯಗಳು ಹೊರಬರುತಿು ವೆ. ಅವು ಹತಿು ರದ ರ್ತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿ ನ ಸಹೊೀದರಿ ಸಮದ್ವಯಗಳ ಸಫಲತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಲಪ ಡುತಿು ವೆ. ಉದ್ವಹರಣೆಗ್ದಗಿ 1966 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ವನುು ತೆರೆಯಲು ಮಂದೆ ಬಂದ ಹಲವು ಆತ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಧೈಯಮ ನಂಬಕ ರ್ತ್ತು ಭಕಿು ಗೇನು ಕರತೆಯಿರಲ್ಲಲಿ . ಇಂದು ಎಲೆಿ ೀಲ್ಲಿ ನ ಅವರದೇ ಪ್ರ ತಿರೂಪ್ದವರು ಅಂತ್ಹದೆ ಗುಣಗಳನುು , ಜ್ಞಾ ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಿಜ್ಞಾ ನ ರ್ತ್ತು ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದಿದ ದುದ 25 ವರ್ಮಗಳ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ವು ಇಡಿೀ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚವು ಕರ ರ್ಬದದ ತೆರ್ತ್ತು ವಿಸು ರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕಿಿ ಸು ವಿಕಯ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಿಸುವ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿರುವುದು .

ಒಂದು ಸಮದ್ವಯದ ಆರಂಭಿಕ ಬಂದುವನುು ಗಣನೆಗೆ ತ್ಸರದೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ನಂಬಕ, ಸತ್ತ್ ಪ್ರ ಯತ್ು ರ್ತ್ತು ಕಲ್ಲಯಲು ಒಂದು ಬದಧ ತೆಯಿಂದ ಸಿದಧ ವಾಗುವಾಗ ಸೇರಿಸಲಪ ಟು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ವಗ ಅದು ಬೆಳವಣಗೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಗತಿಯಾಗುವುದು. ವಾಸು ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಯ ಯೀಜನೆಗಳ ಪ್ರ ೀರ್ ತ್ತಂಬದ ದತಿುಯು ವಿಸು ರಿತ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕ ಎಂದರೆ ಅದು ರ್ರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯತ್ು ವು, ಕಲ್ಲಕಯತ್ು ಒಂದು ಪುನರ್ ರ್ನನದಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವುದು. ಈ ದೈವಿೀ ಯೀಜನೆಯ ಸರಳಿೀ ಕರಣವು ಅದರಿಂದ ಹರಿಯುವ ತ್ಡಗಿಸುವಿಕಗಳ ಪ್ರರ ಮಖಾ ತೆಯನುು ಹುಸಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಕಿ ಸು ರು ಸರ್ಯ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಗೆಯು ಮಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರ ಗತಿ ಹೊಂದುವುದು; ಅತ್ಾ ಂತ್ ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಮಂದುವರಿದ ಸಮದ್ವಯಗಳು, ಸನು ವೇಶ್ಗಳು ರ್ತ್ತು ಸಾಧಾ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೀಲುವಂತಿರುವ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟು ರುತ್ು ದೆ ಹಾಗೂ ಆಲೀಚನೆಯ ಏಕತೆ ರ್ತ್ತು ಪ್ರಿರ್ಣರ್ಕಾರಿ ಕಾಯಮದ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯುವುದನುು ಪ್ೀರ್ಷಸುವ ಸಾರ್ಥಾ ಮವುಳುದೆಂದು ನರೂಪ್ರಸಸಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯವು ಸಂಶ್ಯ ಪ್ಡುವುದಿಲಿ .

ಕಲ್ಲಯುವಿಕ ಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಬದಧ ತೆಯ ಅಂದರೆ ತ್ಪುಪ ಗಳನುು ಮಾಡಲು ಸಿದಧ ರಿರುವುದು - ಸಹ ರ್ತ್ತು ಕಲವು ವೇಳೆ ತ್ಪುಪ ಗಳು ಅಸೌಕಾ ವನುು ತ್ರಬಹುದು. ಆಶ್ು ಯಮ ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಧ್ಯನಗಳು ರ್ತ್ತು ಸಮಿೀಪ್ರಸುವಿಕಯನುು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಅನನುಭವದಿಂದ ನವಮಹಿಸಬೇಕು ಏಕಂದರೆ ಸಂದಭಮದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವದ ಕರತೆ; ಹೊಸದ್ವಗಿ ಕಳಿಸಿದ ಒಂದು ರಿೀತಿಯ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಸಮದ್ವಯವು ರ್ತ್ು ಂದನುು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿದ್ವಗ ನರ್ು ವಾಗುವುದು ಅತ್ತಾ ತ್ು ರ್ ಉದೆದ ೀಶ್ಗಳನು ಟುು ಕಂಡಾಗ ತ್ಪುಪ ಹೆಜೆೆ ಹಿಡಿದಿರುವುದಕಕ ಕಾತ್ರಿ ಏನಲಿ ರ್ತ್ತು ಅವುಗಳ ತ್ವ ರಿತ್ ಸಾಗುವಿಕಗೆ ವಿನರ್ರ ತೆ ರ್ತ್ತು ನಲ್ಲಮಪ್ು ತೆಗಳೆರಡೂ ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.

ಒಂದು ಸಮದ್ವಯ ಸಹಿಷ್ಟು ತೆಯನುು ತ್ೀರಲು ನಧಮರಿಸಿ ನಂತ್ಸಗ, ರ್ತ್ತು ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ತ್ಪುಪ ಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲತ್ಸಗ, ಪ್ರ ಗತಿಯು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂದು ದೂರವಾಗುವುದಿಲಿ .

ಸರಣಯ ಯೀಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಜದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಯದ ಒಳಪ್ಡುವಿ ಕಯು ಹೆಚಿು ನ ನೇರವಾದ ಗರ್ನ ದತ್ು ಕಂದಿರ ೀಕರಿಸುವುದಕಕ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವುದು. ನಂಬಗಸು ರು ಇದನುು ಪ್ರ ಯತ್ು ಅಂತ್ರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಎರಡು ಶ್ಬದ ಗಳು -ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಮ ರ್ತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ್ವಿರುವ ವಿದಾ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುು ಆಲೀಚಿಸಲು ಪ್ರ ೀತ್ಸಸ ಹಿಸಾಲಪ ಟ್ಟು ರುವರು. ಇವು ವಿಸು ರಣೆ ರ್ತ್ತು ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಲಸದ ಬದಲಾಗಿ ಅಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಾ ಗರ ತೆ ಯಾಗುವುದಲಿ , ಅವು ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತ್ಜ್ಞಮತ್ವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಸಮದ್ವಯವು ಹೆಚಿು ನ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲವನುು ಹೊಂದಿದದ ಲ್ಲಿ , ಬಹಾವುಲಾಿ ರವರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀತ್ ವಾಗಿರುವ ವಿವೇಕವನುು ತಂದು ಆಯಾ ದಿನದ ಸವಾಲುಗಳನುು ಸಹಿಸುವ, ಆತ್ನ ಬೀಧನೆಗಳನುು ಸತ್ಾ ತೆಗೆ ಭಾಷಂತ್ರಿಸುವ ಅದರ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಕರ್ು ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ದೈವಿೀ ವೈದಾ ನಂದ ನದೇಮಶತ್ ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಅದೆಷ್ಟು ಹತ್ಸಶ್ನ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲಿದರಲ್ಲಿ ಧವ ನತ್ವಾಗಿರುವುದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಲಪ ನೆಯು ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರ ಭುತ್ವ ವನುು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿರುವುದು; ಈ ಕಲಪ ನೆಯು ಧರ್ಮವನುು ಎಂದು ಮಂದುವರೆಯುತಿು ರುವ ನ್ಯಗರಿಕತೆಯನುು ಮನ್ನು ಕುತಿು ರುವ ಒಂದು ಶ್ಕಿು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು. ಅಂತ್ಹ ನ್ಯಗರಿಕತೆಯು ಇದದ ಕಿಕ ದದ ಂತೆ ತ್ನು ರ್ು ಕಕ ತ್ಸನೇ ಕಾಣಸಿಕಳುು ವುದಿಲಿ ಎಂಬುದು ಅಥಮವಾಗಿದೆ-ಅದೊಂದು ಸಂದೇಶ್ವಾಗಿದುದ ಬಹಾಉಲಾಿ ರವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅದರ ಹೊರಹೊಮಮ ವಿಕಗೆ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದೇಶ್ದ ಬೇಡಿಕ ಎಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಕಾಯಮಕಕ ಕರ ರ್ಬದಧ ಕಲ್ಲಕ ಹಾಗೂ ಸಾವಮಜನಕ ಚಿಂತ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಎರಡೂವರೆ ದಶ್ಕದ ದೃಶ್ಾ ವನುು ನೀಡುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಮನವಾಮಹಣೆಯ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಗರ್ನ್ಯಹಮವಾಗಿ ಏರಿ ಚಟುವಟ್ಟಕಯ ಅಸಾಧ್ಯರಣ ವಿಕಾಸನಕಕ ಮನು ಡೆಸಿದೆ. 1996 ಹೊೀಲ್ಲಸಿದ್ವಗ, ಸುಮಾರು 250 ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತ್ತು ಆರ್ಥಮಕ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಯೀಜನೆಗಳು ವರ್ಮದಿಂದ ವರ್ಮಕಕ ಸಂರಕಿಿ ಸಲಪ ಟ್ಟು ದುದ 1 500 ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಬಹಾಯಿ ಸೂಪ ತಿಮ ತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ನ್ಯಲಕ ರಷ್ಟು ಆಗಿ 161 ಹಿಂದಿಕಿಕ ದೆ, 70 ಸಾವಿರಕೂಕ ಹೆಚಿು ನ ತೃಣ ಮೂಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಮಗಳು ಪ್ರ ತಿಯಂದು ವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದುದ ಈಗ 50ರಷ್ಟು ಗುಣತ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲಾಿ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ಗಳು ಮಂದುವರೆದ ಅಧಿಕವಾಗುವಿಕಯೂ ನಷೆ ವಂತ್ ಸಹಕಾರ ರ್ತ್ತು ಉತೆು ೀಜಕ ಪ್ದ್ವಥಮವು ಬಹಾಯಿ ಅಂತ್ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಬೆಳವಣಗ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ನೀಡಲಪ ಟು ಫಲ್ಲತ್ಸಂಶ್ವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಚಿಂತ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕಯು ಅತಿೀವವಾಗಿ ವೃದಿಧ ಯಾಗಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟು ಗೆ ಮಿತ್ರ ರಿಗೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತ್ರ್ಮ ಕಲಸದ ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾರ್ಷಸುವಾಗ ಬಹಾಯಿ ದೃರ್ಷು ಕೀನವನುು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳು ದೊರಕಿರುವುದು- ವಿಧ್ಯಾ ಕು ವಾದ ಸಂಭಾರ್ಣೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಸು ೃತ್ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳು ರ್ತ್ತು ಬಹಾಯಿ ಅಂತ್ಸರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಸಮದ್ವಯದ ಅಧಿಕವಾದ ಸುಶಕಿಿ ತ್ವಾದ ಕಡುಗೆಗಳು- ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರರ ಕಾ, ಏಷಾ ರ್ತ್ತು ಯೂರೊೀಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನುು ಸೇರಿಸಲಪ ಟ್ಟು ರುವದ ಷ್ು ೀ ಅಲಿ ದೆ- ವಾಾ ಪ್ಕವಾಗಿ ವಧಿಮಸಿದ ರ್ಹತ್ು ರವಾಗಿ ರಕಿಿ ಸಲಪ ಟು ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಅಂತ್ಜ್ಞಮಲ, ಹೊರ ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ದ ಕಿ ೀತ್ರ ವೂ ಪ್ರ ಧ್ಯನ ರ್ಧಾ ಬಂದುವಾಗಿದೆ, ಎಂಬುದನುು ನ್ಯವು ರ್ನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವೆವು . ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಡಿೀ ಧರ್ಮ ನಂಬುಗರಿoದ ನದಿಮರ್ು ಕಿ ೀತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ರ್ ದೃರ್ಷು ರ್ತ್ತು ಗರ್ನ್ಯಹಮ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸೇರಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದೆ. ಇವೆಲಿ ವೂ ಪ್ರ ಶಂಸ್ಥಗಳನುು ವಿವರಿಸುವಟು ಮೆಚಿು ಕ ರ್ತ್ತು ಶ್ಲಿ ಘಿಸಲಪ ಟು ಚಿಂತ್ಕರು ರ್ತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲಾಿ ತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಮಖ ವಾ ಕಿು ಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಧರ್ಮಕಕ ಅದರ ಅನಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ರ್ತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳನುು ಕುರಿತ್ಸಗಿದೆ .

ಇಡಿ 25 ವರ್ಮಗಳ ಅವಧಿಯ ಪುನರಾವಲೀಕನದಿಂದ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚವು ಏಕಾಭಿಪ್ರರ ಯಯದಿಂದ

ಅನೇಕರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯವು ಅತ್ಾ ದುು ತ್ ವನುು ಕಾಣುತಿು ದೆದ ೀವೆ. ಈಗ್ದಗಲೇ ಚಚಿಮಸಿದಂತೆ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ದ ಎಲಾಿ ಕಿ ೀತ್ರ ಗಳನುು ಅದು ಮಂಡುವರೆದಿರುವುದನುು ಪ್ರ ದಶಮಸಿದಷ್ು ೀ ಅಲಿ ದ ಬಹಾಯಿ ಲೇಖಕರಿಂದ ಉನು ತ್ ಗುಣರ್ಟು ದ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆ, ಬೀಧನೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನದಿಮರ್ು ಶಸಿು ನ ಅನೆವ ೀರ್ಣೆಗೆ ಸೆ ಳದ ಬೆಳವಣಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ ರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಇನಸ ು ಟ್ಯಾ ಟ್ ಫಾರ್ ಸು ಡಿೀಸ್ ಇನ್ ಸೀಶಯಲ್ ಪ್ರ ೀಸ್ಥಪ ೀರಿಟ್ಟ ಇಂದ ನೀಡಲಪ ಟು ಪ್ದವಿಪೂವಮ ರ್ತ್ತು ಪ್ದವಿಯ ಸ್ಥಮಿನ್ಯರುಗಳ ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ,ಅವು ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಂದಿಗೆ ಸಹಯೀಗದಿಂದ ನಡೆಸಿದುದ ಈಗ ಬಹಾಯಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ನ್ನರಕೂಕ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿು ದೆ. ಆರಾಧನ್ಯ ಮಂದಿರಗಳನುು ನಮಿಮಸುವಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳು ಕಣು ಗೆ ಗೊೀಚರಿಸುವಷ್ಟು ವೇಗವನುು ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಕನೆಯ ಮಾತೃ ಮಂದಿರವು ಸಾಂಟ್ಟಯಾಗೊ, ಚಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪ್ರಸಲಪ ಟು ವು. ಎರಡು ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ರ್ತ್ತು ಐದು ಸೆ ಳಿೀಯ ರ್ರ್ಷಮಕುಲ್ ಅಧಗತ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವ- ಬಟು ಂಬಾಾ ಂಗ್ , ಕಂಬೀಡಿಯ ರ್ತ್ತು ನ್ಯರ್ ಡೆಲ್ ಕೌ, ಕಲಂಬಯಾದ ಆರಾಧನ ಮಂದಿರಗಳು ಈಗ್ದಗಲೇ ತ್ರ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳನುು ತೆರೆದಿವೆ. ಬಹಾಯಿ ಮಂದಿರಗಳು ಅವು ಹೊಸದ್ವಗಿ ಸರ್ಪ್ರಮತ್ ವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾೆ ಪ್ರತ್ವಾದದ್ವಗಿರಲ್ಲ ಅವು ಸಮದ್ವಯ ಜಿೀವನದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾೆ ನವನುು ಹೆಚಾು ಗಿ ಗಳಿಸುತಿು ವೆ. ದೈವ ಮಿತ್ರ ರು ಕೈಗೊಂಡ ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ್ ಪ್ರಿಶ್ರ ರ್ಕಕ ಧರ್ಮನಂಬುಗರ ಯಾವುದೇ ಶ್ನರ ೀಣ ರ್ತ್ತು ಅಂತ್ರವಿಲಿ ದೆ ನೀಡಿದ ವಸುು ಗಳ ಸಹಾಯವು ವಿಪುಲವಾಗಿತ್ತು . ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಜಿೀವ ಬಲವನುು ಸರಳವಾಗಿ ಅಳೆಯುವಾಗ ಉದ್ವರತೆ ರ್ತ್ತು ತ್ಸಾ ಗದಿಂದ ಎದುದ ಕಾಣುವ ಆರ್ಥಮಕ ದುಸಿೆ ತಿಯ ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ , ಸಂದಿಗದ ನಧಿಯ ಹರಿವು ಸರಿದೂಗಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತು - ಇಲಿ , ಉನು ತ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದರೆ ಚೇತ್ೀಹಾರಿಯಾಗಿತ್ತು . ಬಹಾಯಿ ಆಡಳಿತ್ ಕಿ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಮ ಸಮದ್ವಯಗಳ ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವ ಎಲಾಿ ಸಂಕಿೀಣಮಗಳನುು ನವಮಹಿಸಬಲಿ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಾಧಿಮಸಿತ್ತು . ಅವು ಪ್ರ ಯೀಜನವನುು ಪ್ಡೆದಿದುದ ನದಿಮರ್ು ವಾಗಿ ಸಲಹಾಗ್ದರರ ಉನು ತ್ ಸಹಯೀಗದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ರ ಪಂಚದ್ವದಾ ಂತ್ ತೃಣ ಮೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಿಜ್ಞಾ ನವನುು ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಕರ ರ್ಬದಧ ತೆಯ ಸಾಧನಗಳ ಆಗಿದುದ ದಲಿ ದೆ ಅವರು ವಾಾ ಪ್ಕವಾಗಿ ಹರಡುವವ ರಾಗಿದದ ರು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಂತಿೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಧರ್ಮದ ಸಂಪೂಣಮ ಗರಿ ಮೂಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ ತ್ತ ರ್ತ್ತು ಈಗ 230 ಸಂಸಾೆ ನ ಗಳಿವೆ, ಮಂಡಳಿಗಳು ರ್ತ್ತು ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಬೆಳವಣಗೆಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಮ ನುು ತ್ಸವು ಅತ್ಾ ವಶ್ಾ ಕವೆಂಬುದನುು ಪ್ರ ಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಂಟನ್ಯಾ ಮರ್ನಲ್ ಬೀರ್ಡಮ ಆಫ್ ಹುಖುಖುಲಾಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಸಾೆ ಪ್ರತ್ವಾಯಿತ್ತ. ದೈವ ಧರ್ಮದ ಹಸು ಕರಾದ ಅಲ್ಲ ರ್ಹರ್ಮ ದ್ ವಾರಕರವರು. ಹುಖುಖುಲಾಿ ಮಖಾ ಪ್ರರುಪ್ತ್ಾ ಗ್ದರ ಕಾಯಮಗಳನುು ಮಂದೆ ವಿಸು ೃತ್ ಗೊಳಿಸಲು ಇಂದು 33 ಕಿಕ ಂತ್ಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ರ್ತ್ತು ಸಂಸಾೆ ನ ಮಂಡಳಿಗಳ ಟರ ಸು ೆ ಳು ಜಗತಿು ನಲ್ಲಿ ವಾಾ ಪ್ರಸಿವೆ. ಅದರ ಕಾಯಮಗಳಂದಿಗೆ ಸಂಘ್ಟ್ಟಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳು ಕಾಯಮದ ಮಾಗಮದಶ್ಮನ ನೀಡುತಿು ರುವವರು. ಪ್ರ ಪಂಚದ ಬಹಾಯಿ ಕಂದರ ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಳವಣಗೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಬಾಬ್ ರವರ ಪ್ವಿತ್ರ ಸಮಾಧಿಯ ಮಾಳಿಗೆಗಳು ಪೂಣಮಗೊಂಡಿತ್ತು , ವೃತ್ು ಖಂಡದ ಎರಡು ಕಟು ಡಗಳು ರ್ತ್ತು ಅಬುದ ಲ್ ಬಹಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಸಮಾಧಿಯ ಆರಂಭ- ಸಾಕಿಿ ಯಾಗಿದುದ ದುದ ಅಷ್ು ೀ ಅಲಿ ದೆ ಧರ್ಮದ ಅಮೂಲಾ ಪ್ವಿತ್ರ ಸೆ ಳಗಳನುು ದೃಡ ಗೊಳಿಸಲು ರ್ತ್ತು ಸಂರಕಿಿ ಸುವ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳು ಉಲೆಿ ೀಖ್ಯಹಮ. ಬಹಾ ಉಲಾಿ ರ್ತ್ತು ಬಾಬುರವರ ಸಮಾಧಿಗಳನುು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಪ್ರತ್ಸರ ಜಿಮತ್ ಸೆ ಳವೆಂದು ಮಾನವತೆಗೆ ಅಮೂಲಾ ಪ್ರ ಮಖವಾದ ಸೆ ಳಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದೆ. ಈ ಪ್ವಿತ್ರ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಸಾವಮಜನಕರು ನ್ನರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ಬರುತಿು ರುವ, ಕಲವು ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಕೂಕ ಮಿೀರಿರುತ್ಸು ರೆ. ವಿಶ್ವ ಕಂದರ ವು ಕರ ರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಕಕ ನ್ನರಾರು ಯಾತಿರ ಕರನುು ಸಾವ ಗತಿಸುವುದು ಕಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸಲಕಕ 5000 ಮಿೀರಿರುವುದು .

ಅಷ್ು ೀ ಬಹಾಯಿಗಳು ಭೇಟ್ಟ ನೀಡುವರು ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ದಿವ ಗುಣಗೊಳುು ತ್ಸು ವಿವಿಧ ಜನರು ರ್ತ್ತು ರಾರ್ು ರ ಗಳ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳು ಯಾತ್ಸರ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅನುಗರ ಹವನುು ಪ್ಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ನರ್ಗೆ ಅತಿೀವ ಸಂತ್ೀರ್ವಾಗಿದೆ. ಪ್ವಿತ್ರ ಗರ ಂಥಗಳ ಭಾಷಂತ್ರ, ಪ್ರ ಕಟಣೆ ರ್ತ್ತು ಹರಡುವಿಕಯು ಹೆಚ್ಚು ತಿೀವರ ತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳವಣಗೆಯ ಸಮಾನ್ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಶ್ನಮಯ ಗರ ಂಥಾಲಯ ರ್ತ್ು ಂದು ಗರ್ನ್ಯಹಮ ಸದಸಾ ರುಳು ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವ ಅಂತ್ಜ್ಞಮಲದ ಕುಟುಂಬಗಳುbahai.org ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತಿು ವೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಭಾಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಾ ವಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳು ರ್ತ್ತು ಏಜೆನಸ ಗಳು ಸಾೆ ಪ್ರತ್ವಾಗಿದುದ , ವಿಶ್ವ ಕಂದರ ದಲ್ಲಿ ರ್ತ್ತು ಎಲೆಿ ಡೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲಕಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುು ತೆರೆಯಲಪ ಡಲು ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ವದಾ ಂತ್ದ ವಿವಿಧ ಕಿ ೀತ್ರ ಗಳ ಕಾಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯರಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲಿ ವೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನ ನರ್ಮ ಸಹೊೀದರಿಯರು ರ್ತ್ತು ಸಹೊೀದರರು ನ್ಯವು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯು ಯಾರು ಪ್ರ ಪಂಚದ ತ್ಪ್ರಪ ತ್ಸೆ ನಬಬ ನ ಸಮಮ ಖಕಕ ತಂದಿರುವ ಆತ್ನತ್ು ನರ್ಮ ಭಕಿು ಯ ಒಂದು ತ್ತಣುಕು ಮಾತ್ರ . ನೆಚಿು ನ ಮಾಸು ರರು ಒಂದುಸಲ ನುಡಿದ ಸಪ ರ್ು ವಾದ ನುಡಿಗಳನುು ನ್ಯವು ಪ್ರ ತಿಧವ ನಸುತಿುದೆದ ೀವೆ . ಉದೆವ ೀಗವನುು ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಆತ್ನು ಈ ರಿೀತಿ ಉದೆ ರಿಸಿದದ ರು: "ಓ ಬಹಾಉಲಾಿ ! ತ್ಸವೇನು ಮಾಡಿರುವಿರಿ? " ಕಾಲುಶ್ತ್ಮಾನದ ತಿರುಗ್ದಣಯ ವಿಹಂಗರ್ ನೀಟದಿಂದ ನ್ಯವಿೀಗ ನರ್ಮ ಗರ್ನವನುು ಅತ್ಾ ಂತ್ ಇತಿು ೀಚಿನ ಪಂಚವಾರ್ಷಮಕ ಯೀಜನೆಯತ್ು ನೀಡಿದೆದ ೀವೆ ಈ ಯೀಜನೆಯು ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿ ಹೊೀದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವುದು. ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಬಹಾಯಿಗಳನುು ತ್ಸವು ಹಿಂದಿನ 20 ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ದೆಲಿ ವನುು ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಫಲಪ್ರ ದ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೀರೇಪ್ರಸಿದೆದ ೀವೆ. ಈ ನಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ನರ್ಮ ಭರವಸ್ಥಯು ಹೆಚಾು ಗಿದುದ ದು ನರ್ಗೆ ಸಂತ್ಸ ತಂದಿದೆ, ಆದರು ನ್ಯವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅನುಗರ ಹಿತ್ ಸೌಂದಯಮನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚಿು ನದನುು ನರಿೀಕಿಿ ಸುತೆು ೀವೆ, ಅವರು ತ್ರ್ಮ ಅಸಮಾನಾ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ ನಜವಾಗಿಯೂ ಉಲೆಿ ೀಖ್ಯಹಮರಾಗಿರುವರು. 25 ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದುದಕಕ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ರ್ಕುಟ ರ್ಣಯಾಗಿತ್ತು .

ಯೀಜನೆಯು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಸಮ ರರ್ಣಥಮವಾಗಿದುದ ಉಲೆಿ ೀಖ್ಯಹಮ, ಎರಡು ಪ್ವಿತ್ರ ದಿವ ರ್ತ್ಮಾ ನೀತ್ಸ ವ ಗಳಿಂದ ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಪ್ರ ಪಂಚದ್ವದಾ ಂತ್ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಮದ್ವಯಗಳನುು ಉತೆು ೀಜಿಸಿತ್ತ. ವಿಜಯಾ ತ್ಮ ಕಥನಗಳು ವಿಸು ೃತ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಜನರನುು ತ್ಡಗಿಸುವ ಸಾರ್ಥಾ ಮವನುು ದೇವರ ಅವತ್ಸರ ಪುರುರ್ರ ಜಿೀವನವನುು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದನುು ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಾಕಿಿ ೀಕರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ . ಇದೊಂದು ವಾಾ ಪ್ಕ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು . ಧರ್ಮದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಪ್ರ ಚಂಡ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಶ್ಕಿು ಯನುು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ್ಹ ಸಾರ್ಥಾ ಮ ಹೊಂದಿತ್ತು . ಅನೇಕ ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ರ್ನಸಿೆ ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮನ್ನು ಕಿಸುತ್ಸು ಭವಾ ತೆ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯೂ

ತೆರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ದಿದುದ ಸುವಾ ಕು ವಾಗಿತ್ತು . ಸಾವಿರಗಟು ಲೆ ಮಂದಿಯು ಇಂದು ಎಲೆಿ ಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಹಾಯಿ ಸಮದ್ವಯಗಳ ಗುಣವಾದ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಚೈತ್ನಾ ದಿಂದ ಪ್ರಿವತಿಮತ್ರಾಗಿರುವರು. ಬಹಾಯಿ ಪ್ವಿತ್ರ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧಾ ವಾದ ಒಂದು ದೃರ್ಷು ಕೀನವು ಅಳತೆಗೂ ಮಿೀರಿ ವಿಸು ರಿಸಿದೆ.

ಯೀಜನೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ದದ ರೂ 1996 ರಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಎಲಾಿ ಯೀಜನೆಗಳನುು ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತು ವರೆದಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಪ ಟು ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ 100,000 ಮಖಾ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳನುು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುವ ಸಾರ್ಥಾ ಮವಿತ್ತು . ಆ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು 20ವರ್ಮಗಳ ಸಾಮಾನಾ ಪ್ರ ಯತ್ು ದ್ವಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಮೆಮ ಲೇ 300,000 ಮಖಾ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳು ಸಾೆ ಪ್ರಸಲಪ ಟ್ಟು ವೆ. ಅಂತ್ಹ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಎರಡು ಮಿಲ್ಲಯನ್ನೆ ಮಿೀರಿದೆ ಇದು ಸಹ ಮೂರುಪ್ಟುು ಹೆಚಾು ಗಿರುವುದು. 329 ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ರ್ತ್ತು ಸಾೆ ನೀಯ ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಕಾಯಮನವಮಹಿಸುತಿು ವೆ ಅವರ ಸಾರ್ಥಾ ಮದ ಸಾಕಿಿ ಯೆಂದರೆ ನ್ಯಲಕ ನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಸರಣಯ ಕನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ್ ಒಂದು ಪುಸು ಕವನ್ಯು ದರೂ ಪೂಣಮಗೊಳಿಸಿರುವುದು . ಒಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ತ್ರಗತಿಗಳನುು ಪೂಣಮಗೊಳಿಸಿದ ವಾ ಕಿು ಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೂ ಈಗ ಎರಡು ಮಿಲ್ಲಯನ್- 5ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ಯು ಗಿ ಏರಿಕಯಾಗಿರುವುದು.

ಪ್ರ ಪಂಚದ್ವದಾ ಂತ್ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳು ತಿೀವರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದಿಧ ಯಾಗಿರುವುದು ತ್ನು ದೇ ಆದ ಪ್ರ ಭಾವಿ ಕಥೆಯನುು ಹೇಳುವುದು. ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಮಕ ಯೀಜನೆಯ ಬೆಳವಣಗೆಯು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿರುವ 5000 ಕಿ ಸು ರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತಿಯಂದರಲ್ಲಿ ತಿೀವರ ಗೊಳಿಸಬೇಕಂದು ನ್ಯವು ಕರೆನೀಡಿರುವೆವು. ಈ ಪ್ರ ಯತ್ು ವೂ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ವದಾ ಂತ್ ಶ್ರ ದೆಧ ಯ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನ ಶ್ಕಿು ಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿರ್ಣರ್ವಾಗಿ ತಿೀವರ ಗತಿಯ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಿವ ಗುಣಗೊಂಡಿದುದ ಈಗ ಸುಮಾರು 4000 ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ದರ ರ್ಗಳನುು ಅಥವಾ ನೆರೆಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಗತಿಕ ಅಶ್ವ ಸ್ಥು ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಧರ್ಮಕಾಕ ಗಿ ಹೊಸದ್ವಗಿ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ವಾಾ ಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಕಾರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದದ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳನುು ಮಂದುವರಿಸಲು ತ್ಂದರೆಗಳು ಉಂಟ್ಟಗಿದೆ ರ್ತ್ತು ಯೀಜನೆಯ ಅಂತಿರ್ ವರ್ಮದಲ್ಲಿ ತ್ಲುಪ್ಬೇಕಾದವು ಸಹ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಪ ಟ್ಟು ವೆ. ಆದ್ವಗೂಾ ಇದಕಿಕ ಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚಿು ನದನುು ಹೇಳಬೇಕಾದದುದ ಇದೆ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯವು ಆಶಸಿದೆದ ೀನೆಂದರೆ ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಮಂದುವರೆಯುವಿಕಯ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ರ ರು ಕಲ್ಲಕಯ ಪ್ರಿರ್ಣರ್ವಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಮೈಲ್ಲಗಲಿ ನುು ತ್ಲುಪ್ರದದ ಂತ್ಹ ಕಿ ಸು ರುಗಳು,ನ್ನರಾರು ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಮ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪ್ಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾವ ಗತಿಸುವರು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಮೊತ್ು ವು ಆಗ ಸುಮಾರು 200 ಆಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತ ಐದು ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಆಶ್ು ಯಮಕರ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ 10000 ಕರಿ ತ್ತ. ಪ್ರ ಪಂಚದ ತಿೀವರ ಗತಿಯ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಕಾಯಮಕರ ರ್ಗಳಲೆಲಾಿ ಹಾಗೂ ನರ್ಮ ನರಿೀಕಿ ಗೂ ಮಿೀರಿದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ವಗಿಯೂ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು ಸಮದ್ವಯವು ತ್ಲುಪ್ರದ ಅತ್ತಾ ನು ತ್ ಶ್ನರ ೀಣಯನುು ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲಾರಾವು . ಸುಮಾರು 30 ಕಿ ಸು ರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಖಾ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳು ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುತಿು ರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಸಾವಿರವನುು ದ್ವಟ್ಟವೆ . ಕಲವು ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾವಿರ ಗಳಾಗಿದುದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿ ಸು ರಿನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕಿಕ ಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ರುವರು. ಸಂಖ್ಯಾ ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವ ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಸಭೆಗಳು ಈಗ ಶೈಕ್ಷ್ಣಕ ಕಾಯಮಗಳ ತೆರೆಯುವಿಕಯನುು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಹಳಿು ಯಲ್ಲಿ ನ ರ್ಕಕ ಳ ರ್ತ್ತು ಕಿಶೀರನನುು ಪ್ೀರ್ಷಸುವುದಕಕ ಸಿದಧ ವಾಗಿವೆ. ಇಂತ್ಹುದೇ ನೈಜತೆಯೂ ಕಲವು ನಗರದ ನೆರೆ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊೀಮಮ ತಿು ದೆ. ಬಹಾಉಲಾಿ ರವರ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಂದಿಗೆ ತ್ಡಗಿರುವುದು ಗರ್ನ್ಯಹಮ ಉದ್ವಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾ ಕಿು ಗಳನುು ಕುಟುಂಬಗಳನುು ಪ್ರಿವತಿಮಸಿವೆ ರ್ತ್ತು ಬಾಂಧವಾ ವನುು ವಿಸು ರಿಸಿದೆ - ಸಾಕಿಿ ಕರಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಜನತೆಯ ಚಲನೆಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನಾ ಕಂದರ ದತ್ು ಇರುವುದು. ಕಲವು ಸಲ ವಿರೊೀಧಿಸುತಿು ದದ ಗುಂಪ್ರನಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ವೈರಗಳನುು ಬಟುು ರ್ತ್ತು ಕಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳು ರ್ತ್ತು ಕಿರ ಯಾಶೀಲತೆ ಗಳು ದೈವಿೀ ಬೀಧನೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವತಿಮತ್ವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ ಭಾವಿ ಮನು ಡೆಯಿಂದ ನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತ್ೀರ್ಷಸಿದೆ ಇಲಿ ಬಹಾಉಲಾಿರವರ ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜ ರಚನ್ಯ ಶ್ಕಿು ಯು ಹಿಂದಿಗಿಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಪ ರ್ು ವಾಗಿ ಕಾಣುತಿು ದೆ ಹಾಗೂ ಈ ದೃಢ ಅಡಿಪ್ರಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಂಬರುವ 9ವರ್ಮಗಳ ಯೀಜನೆಯನುು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಶಸಿದಂತೆ ಕಿ ಸು ರುಗಳು ಶ್ಕಿು ಯನುು ನರೂಪ್ರಸುತ್ಸು ತ್ರ್ಮ ನ ಕರೆಗಳ ಜ್ಞಾ ನ ರ್ತ್ತು ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲದ ಜಲಾಶ್ಯಗಳೆಂಬು ದನುು ಸಾಕಿಿ ೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಿ ಸು ರುಗಳುಳು ಪ್ರರ ಂತ್ಾ ವು ಕಿ ಸು ರಿನ ನಂತ್ರ ಕ್ ಕಿ ಸು ರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಗೆಯನುು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವನುು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸ ಬಲುಿ ದು. ಆದ್ವಗೂಾ ಪುನಹ ನ್ಯವು ಒತ್ತು ನೀಡಲು ನಬಮಂಧಿಸಲಪ ಟು ರುವೆವು ಅದು ಬೆಳವಣಗೆಯೂ ಸಾವಮತಿರ ಮಕ ವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರ ದೇಶ್ದಿಂದ ರ್ತ್ು ಂದು ರಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರ ಗತಿಯ ವಾ ತ್ಸಾ ಸವು ಶ್ನರ ೀಣಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ .

ತಂಡೀಪ್ತಂಡ ಪ್ರ ವೇಶ್ದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುು ಸಮದ್ವಯದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅರ್ಥಮಸುವಿಕ ರ್ತ್ತು ಅದರ ಭರವಸ್ಥಯು ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಮಗಳಲ್ಲಿ , ಉತೆು ೀಜಿಸುವಲ್ಲಿ ನ ಸಾರ್ಥಾ ಮವು ಉನು ತ್ ಹಂತ್ಕಕ ಏರಿಸಲಪ ಟು ರುವುದು, ಕಳೆದ ದಶ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಪ ನ್ಯತಿೀತ್ವಾದುದು. ದಿೀಘ್ಮಕಾಲದಿಂದ ನೇಯಲಪ ಟು ಅಗ್ದಧ 1996ರಲ್ಲಿ ಹರಿತ್ವಾಗಿ ಗರ್ನ ನೀಡಲಪ ಟ್ಟು ರುವುದು. ಇದನುು ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚವು ರ್ನವೊಪ್ರಪ ಸುವಂತೆ ಉತ್ು ರ ನೀಡಿರುವುದು. ಇಡಿೀ ಜಿೀವನವು ಸಮದ್ವಯದ ಪ್ರ ಗತಿಗ್ದಗಿ ಎಂದು ಮದಿರ ತ್ವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮನಂಬುಗಸು ರ ಸಂತ್ತಿಯೇ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಅಂತ್ಹ ಅನೇಕ ಕಿ ಸು ರುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ್ ನೇರ ಅಳತೆಯು ಕಲ್ಲಕಯಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಯಲ್ಲಿ ರುವವರು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ರ್ತ್ತು ವಾಾ ಪ್ಕವಾಗಿ ತಂಡೀಪ್ತಂಡ ಪ್ರ ವೇಶ್ದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದುವರೆದುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ವದ ಪ್ರಿವತ್ಮನೆಯಾಗಿದೆ.

ಧರ್ಮರಕ್ಷ್ಕರು ಧರ್ಮದ ಯುಗಗಳನುು ಅನುಕರ ರ್ವಾದ ಶ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿರುವರೆಂಬುದಕಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರಿಚಿತ್ರಾಗಿರುವರು. ರಚನ್ಯತ್ಮ ಕ ಯುಗದ ಐದನೆಯ ಶ್ಕಯು 2001 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರರರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಧರ್ಮರಕ್ಷ್ಕರು ದೈವಿೀಯೀಜನೆಯ ಶ್ಕಗಳ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಶ್ಕಗಳ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇರ್ ಪ್ರಾರ್ಶ್ನಮಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರುವರು. ಆಡಳಿತ್ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಯ ಸೆ ಳಿೀಯ ರ್ತ್ತು ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಅಂಗಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ, ಶ್ಕಿು ಯುತ್ವಾಗಿ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಎರಡು ದಶ್ಕಗಳವರೆಗೆ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತು . ಅಬುದ ಲ್ ಬಹಾರವರಿಂದ ಊಹಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದದ ದೈವಿೀಯೀಜನೆಯ ವಿದುಾ ಕು ವಾಗಿ 1937ರಲ್ಲಿ ಉದ್ವಾ ಟ್ಟಸಲಪ ಟುು ಆ ಶ್ಲಖ್ಯಯ ಪ್ರ ಥರ್ ಹಂತ್ವೂ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ ; ಉತ್ು ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಹಾಯಿ ಸಮದ್ವಯಕಕ ಏಳುವರ್ಮಗಳ ಯೀಜನೆಯು ಧರ್ಮರಕ್ಷ್ಕ ರಿಂದ ವಹಿಸಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತು . ಧರ್ಮದ ಪ್ತ್ಸಕಯು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಎಲಾಿ ಕಡೆಯೂ ನೆಡಲಪ ಟ್ಟು ದುದ ದು ಫಲ್ಲತ್ಸಂಶ್ವಾಗಿದುದ 1963ರಲ್ಲಿ ಮಕಾು ಯಗೊಂಡ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಕುರ ಸೇರ್ಡ ನಂತ್ರ ಈ ಪ್ರ ಥರ್ ಶ್ಕಯು ಪೂಣಮಗೊಂಡಿತ್ತು , ಎರಡನೆಯ ಶ್ಕಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ವೇ ಪ್ರ ಥರ್ 9 ವರ್ಮದ ಯೀಜನೆ, ಅದನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಹತ್ು ಕಕ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ ದ ಯೀಜನೆಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಪ ಟ್ಟು ದದ ವು, ಯೀಜನೆಯ ಅವಧಿಯು 12 ತಿಂಗಳಿನಂದ ಏಳು ವರ್ಮಗಳವರೆಗಿನ ಶ್ನರ ೀಣಯಲ್ಲಿ ದುದ ವು. ಈ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಕಯ ಮಂಜ್ಞವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚವು ದೈವಿೀ ಯೀಜನೆಯ ಲೇಖಕನಂದ ನರುಕಿಸಿದದ , ಧರ್ಮಕಕ ತಂಡೀಪ್ತಂಡವಾಗಿ ಒಳ ಬರುವುದನುು ಈಗ್ದಗಲೇ ಸಾಕಿಿ ೀಕರಿಸಿತ್ತು ; ಮಂದುವರೆದ ದಶ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಹಾ ನ್ಯರ್ದ ಸಮದ್ವಯದಲ್ಲಿ ನ ನಷೆ ವಂತ್ ನಂಬುಗಸೆ ರ ಪ್ರೀಳಿಗೆಗಳು, ದೈವಿೀ ದ್ವರ ಕಾಿ ತ್ೀಟದಲ್ಲಿ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಬೆಳವಣಗೆಗೆ ಅಗತ್ಾ ವಾದ ಕೃರ್ಷಯನುು ಮಾಡಲು ದುಡಿದಿದದ ರು. ಹಾಗೂ ಈ ವೈಭವದ ರಿದ್ವವ ನ್ ಋತ್ತವಿನಲ್ಲಿ ಆ ದುಡಿತ್ದ ಫಲಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಹೇರಳವಾದುದ್ವಗಿವೆ! ಸಮದ್ವಯದ ಚಟುವಟ್ಟಕಗಳು ಉಬುಬ ತಿು ರುವ ದೊಡಡ ಗ್ದತ್ರ ದ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಳು ಧರ್ಮದ ಹಿಡಿಯನುು ಹಿಡಿದುಕಂಡು ಯೀಜನೆಯ ಕನೆಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಮಂದೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಎದುರು ನೀಡುತಿು ರುವ ನಂಬಕಯಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸತ್ಾ ತೆಯತ್ು ಸಾಗುತಿು ದೆ. ಅಂತ್ಹ ನಶು ತ್ವಾದ ರ್ತ್ತು ಪ್ರ ಕಟಪ್ಡಿಸ ಬಲಿ ಮಂದುವರೆಯುವಿಕಯು ಧರ್ಮದ ಪೂವಮದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಪ ಡ ಬೇಕಂಬುದಕಕ ಬೇಡಿಕ ನೀಡುವುದು. ಹರ್ಮಭರಿತ್ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಮಾಸು ರರ ದೈವಿೀಯೀಜನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಕಯು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ನ್ಯವು ಘೀರ್ಷಸುತೆು ೀವೆ. ಹಂತ್ದಿಂದ ಹಂತ್ಕಕ , ಶ್ಕಯ ನಂತ್ರ ಶ್ಕಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಯೀಜನೆಯು ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಮಾರ ಜಾ ದ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ದಗುವವರೆಗೂ ತೆರೆಯಲಪ ಡಲ್ಲ.

ಪ್ರರ ಯ ಮಿತ್ರ ರೇ, ದೈವಿೀಯೀಜನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಕಯು ಮಕಾು ಯವಾಗುತಿು ರೂವಾಗ ಪಂಚವಾರ್ಷಮಕವನುು ಪುನರ್ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಲಪ ಡುವುದು, ಅದರ ಅಂತಿರ್ ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಪ ಟು ಉತ್ಸಕ ರ ಂತಿಗಳನುು ರ್ತ್ತು ಇನ್ನು ಮಂದುವರೆಯುತಿು ರುವುದನುು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸದೆ ಇರುವುದು ಅಪೂಣಮವಾಗುವುದು.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯುಕಿು ಕ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ನಬಮಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದುದ ದು ಸಮದ್ವಯದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ ತಿೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರ ಹಾರವನುು ನೀಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸುಧ್ಯರಿಸಿಕಳು ಲು ವರ್ಮಗಳೇ ಬೇಕಾಗುವುದು ಆದರೆ ಏತ್ಕಕ ಇದು ವಿಚಾರವಲಿ ಎಂಬುದಕಕ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ- ಒಂದನೆಯದು ಮಾನವತೆಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರದ ಸಂಕಟ ರ್ತ್ತು ಆಪ್ತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಬಹಾಯಿಯ ಕತ್ಮವಾ ದ ವಾಾ ಪ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರ ಜೆಾ ರ್ತ್ು ಂದು ಆ ಅರಿವಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆ ನೀಡುವ ಸಾರ್ಥಾ ಮವೂ ಅಸಾಧ್ಯರಣವಾಗಿ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು. ಅನೇಕ ವರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕಂಡ ಶಸುು ಬದಧ ಕಾಯಮಗಳ ಮಾದರಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವುದು, ಮಿತ್ರ ರು ತ್ರ್ಮ ಸೃಜನ್ಯತ್ಮ ಕತೆ ರ್ತ್ತು ಉದೆದ ೀಶ್ದ ಅರಿವನುು ಅಂತ್ಹ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಸಂಕರ್ು ಗಳನುು ಸಹಿಸುವ ಶ್ಕಿು ಯನುು ತ್ೀರಿಸುವಾಗ ಹೊಸ ವಿಧ್ಯನಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು. ಒಂದರನಂತ್ರ ಒಂದು ಯೀಜನೆಗಳ ಸಫಲತೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟು ನಳಗೆ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿರುವರು. ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸವ ದೇಶ್ದವರಂತೆಯೇ ಬಹಾಯಿಗಳು ಗಂಭಿೀರ ಕರ್ು ಗಳನುು ವಹಿಸಿರುವುದನುು ನಲಮಕಿಿ ಸುವಂತಿಲಿ . ಆದ್ವಗೂಾ ಅತಿಯಾದ ಕರ್ು ಗಳಲುಿ ನಂಬಗಸೆ ರು ಕಂದಿರ ತ್ ಗರ್ನ ಉಳು ವರಾಗಿಯೇ ಇದದ ರು. ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ ಸಮದ್ವಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲವನುು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು , ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ ಕಡೆಯಲಿ ಚ್ಚನ್ಯವಣೆಗಳು ಮಂದೂಡಲಪ ಟು ವು ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಸಂದಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ತ್ರ್ಮ ಕತ್ಮವಾ ಗಳನುು ನವಮಹಿಸುವುದನುು ಮಂದುವರೆಸಿದದ ರು. ಇನುು ಕಲವು ಕಡೆ ದಿಟು ಹೆಜೆೆ ಯನುು ಇಟ್ಟು ದದ ರು. ಸಾವೊ ಟೀಮ್ ರ್ತ್ತು ಪ್ರರ ನಸ ಪ್ರಯಲ್ಲಿ ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಅಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಸಭೆಗಳು ಈ ರಿದ್ವವ ನ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನಃಸಾೆ ಪ್ರಸಲಪ ಡುವುದು, ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ನ್ಯಾ ಯ ಮಂದಿರದ ಎರಡು ಹೊಸ ಸು ಂಭಗಳು ಹೊರಹೊಮಮ ವುದು. ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಅಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಸಭೆ- ಕರ ೀಶಯಾ ಅದರ ಮಖಾ ಸಾೆ ನವು ಝಾ ಗೆರ ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂ, ಹಾಗೂ ರಾರ್ಷು ರ ೀಯ ಅಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಸಭೆ -ಟೈರ್ರ್ ಲ್ಲಸ್ು, ಅದರ ಮಖಾ ಸಾೆ ನವು ಡಿಲ್ಲ ಯಲ್ಲಿ .

ಹೌದು, ಒಂದು ವರ್ಮದ ಯೀಜನೆಯು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉದೆದ ೀಶ್ ರ್ತ್ತು ಬೇಡಿಕಗಳ ಬಗೆೆ ಈಗ್ದಗಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕಯ ದಿನದ ನರ್ಮ ಸಂದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಈ ಯೀಜನೆಯು ಸಂಕಿಿ ಪ್ು ವಾದುದ್ವದರೂ ಅನುಸರಿಸಲಪ ಡುವ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಮದ ಯೀಜನೆಗೆ ಬಹಾಯಿ ಪ್ರ ಪಂಚವನುು ಸಿದದ ಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದು. ವಿಶೇರ್ ಸಾರ್ಥಾ ಮವುಳು ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿದುದ , ದೈವಿೀಯೀಜನೆಯ ಶ್ಲಸನಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ನ್ನರು ವರ್ಮದ ನಂತ್ರ ತೆರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ತ್ತು , ಸದಾ ದಲ್ಲಿ ಯೇ ಅಬುದ ಲ್ ಬಹಾರವರ ಸವ ಗ್ದಮರೊೀಹಣದ ಶ್ತ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಕಾು ಯಗೊಳುು ವುದು, ರಚನ್ಯತ್ಮ ಕ ಯುಗದ ಪ್ರ ಥರ್ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಮಕಾು ಯ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದರ ಆರಂಭದ ಸಂಕತ್ವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಯ ಸಮೂಹವು ಈ ಹೊಸ ಯೀಜನೆಯನುು ಮಾನವತೆಯು ತ್ನು ಭೇಧಭಾವಕಕ ತೆರೆಯಲಪ ಟ್ಟು ದುದ ದರಿಂದ ಪ್ರಿಶುದಧ ವಾಗುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವೇಶಸಿತ್ತು . ಇದು ಜ್ಞಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಯೀಗಿಸುವ ಅಗತ್ಾ ವಿದೆ, ಆದ್ವಗೂಾ , ಸಪ ಧ್ಮಯ ಹವಾಾ ಸಗಳು, ಸವ ಯಂ ಆಸಕಿು , ಪೂವಮಗರ ಹ ರ್ತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ್ ಸವ ಭಾವವು ಐಕಾ ತೆಯತ್ು ಚಲ್ಲಸುವುದಕಕ ಅಡಿಡ ಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಹೊರತ್ಸಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತ ರ್ತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂಬುದನುು ತ್ೀರುವವರ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೂ ಏರುತಿು ದೆ. ಅವರು ಮಾನವತೆಯ ಅಂತ್ಜ್ಞಮತ್ ಏಕತೆಯನುು ಹೆಚ್ಚು ಸಿವ ೀಕರಿಸುತಿು ರುವರು. ರಾರ್ು ರ ಗಳ ಕುಟುಂಬವು ಸಾಮಾನಾ ಒಳಿತಿನ ಆಸಕಿು ಯಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಮ ವಾ ತ್ಸಾ ಸಗಳನುು ಬದಿಗಿಡು ವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಪ್ಡೆಯಲೆಂದು ನ್ಯವು ಪ್ರರ ರ್ಥಮಸುತೆು ೀವೆ.

ಮಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳನುು ರ್ರೆಮಾಡುವ ಅನಶು ತ್ತೆಗಳನುು ತ್ಸಳಲಾರದಂತಿರಲು, ನ್ಯವು ಬಹಾವುಲಾಿ ರವರನುು ಆತ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಿೀಘ್ಮಕಾಲದಿಂದಲ್ಲ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವುದನುು ಇನುು ಮಂದೂ ವರ್ಷಮಸಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಡಿಕಳುು ತೆು ೀವೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನರ್ಮ ಸಂದೇಶ್ವನುು ಮಂದಕಕ ತೆಗೆದುಕಂಡು ಹೊೀಗಬಹುದು, ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚಾು ಗಿ ಆತ್ನ ಗುಣಕಾರಿೀ ಸಂದೇಶ್ವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿೀಕ್ಷ್ಣತೆವುಳು ಪ್ರ ಪಂಚದ ಪ್ರ ಕುಿ ಬಧ ತೆ ಗಳಿಂದ ನರ್ಮ ಶ್ಲಂತ್ತೆಯು ಭಾಧಿತ್ವಾಗದಿರಲ್ಲ.

ದೈವಿೀ ಯೀಜನೆಯು ಒಂದು ಹೊಸ ಶ್ಕಯನುು ರ್ತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಶ್ನರ ೀಣಯನುು ಪ್ರ ವೇಶಸಿದೆ. ಪುಟವು ತಿರುವಿಹಾಕಲಪ ಟ್ಟು ದೆ.

 

Windows / Mac