Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2015

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Zářivě skvoucí období Riḍvánu je na dosah, a z výšin, jichž společenství Největšího Jména dosáhlo, jsou patrné světlé vyhlídky na obzoru. Došlo ke zdolání cesty rozsáhlým územím – vznikaly nové programy růstu a ačkoli v příštích dvanácti měsících musí ještě dojít ke vzniku stovek dalších, v téměř každé oblasti [klastru] z požadovaného celkového počtu 5000 oblastí, k jehož dosažení Pětiletý plán vybízí, se již započaly snahy uvádět do pohybu nezbytný model činnosti. Stávající programy získávají na síle, a v mnoha z nich se ještě jasněji ukazuje, co to pro Věc Boží znamená hlouběji zasahovat do společenské krajiny v rámci nějaké oblasti a určitého sousedství nebo vesnice. Pevnějším krokem se postupuje po cestách, které vedou k trvalé rozsáhlé expanzi a konsolidaci, přičemž tempo často udává statečná mládež. Stále zřejměji se ukazují způsoby, jimiž může v různých prostředích docházet k uvolňování schopnosti této Víry budovat společnost, a stále zřetelněji se objevují právě ty charakteristické rysy, jimiž se v nějaké oblasti [klastru] musí další rozvoj procesu růstu postupem času vyznačovat.

2. Výzva k vykonávání této práce a její podpoře je určena všem Bahá’u’lláhovým následovníkům, a tato výzva bude vyvolávat odezvu v každém srdci, které pociťuje bolest nad bídným stavem světa a žalostnými poměry, z nichž není tolik lidí schopno vybřednout. V konečném důsledku je to však systematická, odhodlaná a nezištná činnost vykonávaná v širokém náručí, jež rámec tohoto Plánu skýtá, která je tou nejkonstruktivnější reakcí každého znepokojeného věřícího na množící se neduhy společnosti, jež náležitě nefunguje. Během loňského roku se ještě jasněji ukázalo, že společenský konsensus ohledně ideálů, které nějaký národ tradičně spojovaly a stmelovaly, se stále více opotřebovává a vyčerpává. Nemůže již nadále poskytovat spolehlivou obranu proti celé řadě různých sebestředných, netolerantních a toxických ideologií, které se přiživují na nespokojenosti a rozhořčení. V konfliktním světě, který se každým dnem jeví být méně si jist sám sebou, nabývají zastánci těchto destruktivních doktrín na smělosti a bezostyšnosti. Vybavujeme si jednoznačný soud Nejvyššího Pera: „Spěchají kupředu k Ohni Pekelnému a pletou si ho se světlem.“ Představitelé národů, jejichž úmysly jsou šlechetné jakož i lidé dobré vůle, jsou odkázáni na to, aby se namáhavě snažili pospravovat trhliny, jež jsou ve společnosti zjevné a nedokáží zabránit jejich rozšiřování. Účinky toho všechno nelze spatřovat pouze v otevřeném konfliktu nebo v nějakém zhroucení řádu. V nedůvěře, která staví bližního proti bližnímu a zpřetrhává rodinné vazby, v protikladnosti tolika věcí, které se pokládají za společenský diskurz, v nenucenosti, s níž se dovolávání se hanebných lidských pohnutek používá k získávání moci a hromadění bohatství – v tom všem se nalézají neklamné známky toho, že dochází k vážnému vyčerpávání morální síly, která udržuje společnost pohromadě.

3. Přesto však existuje určitý pocit uklidnění díky vědomí toho, že se uprostřed rozpadu utváří nový druh kolektivního života, který je praktickým vyjádřením všeho, co je v lidech nebeské. Postřehli jsme, že zejména na těch místech, na nichž je v aktivitách učení Víry a budování společenství udržována určitá míra intenzity, byli přátelé schopni uchránit se proti silám materialismu, které jinak hrozí oslabovat jejich drahocennou energii. To ale není vše – při zvládání různých jiných nároků kladených na jejich čas nespouštějí nikdy ze zřetele posvátné a naléhavé úkoly, jež před nimi stojí. Takováto pozornost k potřebám Víry a nejlepším zájmům lidstva je vyžadována v každém společenství. Je-li na místech, kde předtím nebyl v nějaké oblasti [klastru] zahájen určitý program růstu, právě takový program růstu ustaven, všímáme si toho, že počáteční záchvěvy aktivity vznikají z lásky k Bahá’u’lláhovi, která je chována v srdci oddaného věřícího. Veškerá činnost začíná touto prostou nitkou lásky, a to bez ohledu na požadavky komplexnosti, které budou nakonec muset být uspokojeny s tím, jak bude velikost nějakého společenství narůstat. Právě z tohoto živoucího vlákna je cyklus za cyklem utkáván vzorek trpělivého a soustředěného úsilí. Toto úsilí spočívá v tom seznamovat děti, mládež a dospělé s duchovními myšlenkami; prostřednictvím modlitebních a devocionálních setkání pěstovat porozumění pro důležitost uctívání; stimulovat rozhovory, které zalévají vědomosti světlem; uvádět stále rostoucí počty lidí na dráhu celoživotního studia Tvořivého Slova a proměňovat ho v činy; spolu s ostatními rozvíjet schopnost sloužit a jeden druhého doprovázet při vykonávání toho, čemu jsme se naučili. Milovaní přátelé, milovaní Abhá Krásy! Při každé příležitosti, kdy se nalézáme na Jeho Svatém Prahu, se za vás vroucně modlíme, aby vám vaše láska k Němu dodávala sílu zasvěcovat svůj život Jeho Věci.

4. Zvláštní zmínku si zaslouží hojné množství hlubokých poznatků, které byly získány v různých oblastech a v centrech intenzivní činnosti, jež se nacházejí v rámci jejich hranic a ve kterých dynamičnost života společenství pojímá do svého náručí velké počty lidí. Těší nás, když vidíme, jak se na takových místech zcela přirozeně etabluje kultura vzájemné podpory, jež je založena na přátelství a pokorné službě a jež umožňuje systematicky přivádět stále větší množství duší do lůna aktivit společenství. V rostoucím počtu různých prostředí už není posun určité skupiny obyvatelstva vstříc Bahá’u’lláhově vizi nové společnosti pouhou fascinující perspektivou, ale skutečností, která postupně vychází najevo.

5. Rádi bychom věnovali několik dalších slov těm z vás, v jejichž okolí má k výraznému pokroku teprve dojít a kteří touží po změně. Nepřestávejte doufat. Nebude tomu tak věčně. Není snad historie naší Víry plna příběhů o nepříznivých počátcích, avšak úžasných úspěších? Kolikrát už díky utvrzení silou Boží pomoci dokázala ve zdánlivě nehostinných končinách činnost několika mála věřících, mladých či starých, či jediné rodiny, ba dokonce i jedné osamělé duše starostlivě pečovat o rozvoj životem kypících společenství? Nenamlouvejte si, že je vaše vlastní situace svou podstatou něčím odlišná. Změna v nějaké oblasti [klastru], ať už je rychlá nebo těžce vydobytá, nepramení ani tak zformulkovitého přístupu, ani z nahodilé činnosti; ubírá se rytmem konání, vyhodnocování a konzultace a je poháněna plány, které jsou výsledkem zkušeností. A navíc – pro ducha je služba Milovanému, a to bez ohledu na své bezprostřední účinky, sama o sobě zdrojem neutuchající radosti. Též si dodávejte odvahy z příkladu vašich duchovních příbuzných v Kolébce Víry, kterak jejich konstruktivní postoj, jejich nezlomnost coby společenství a jejich neochvějnost při šíření Božího Slova vyvolávají v jejich společnosti změnu na úrovni myšlení i činů. Bůh je s vámi, s každým z vás. Nechť během dvanácti měsíců, které z tohoto Plánu zbývají, každé společenství pokročí ze svého současného stavu na silnější pozici.

6. Veledůležitá práce na poli expanze a konsolidace pokládá pevný základ pro snahy, jejichž vyvíjení je od Bahá’í světa vyžadováno v mnoha dalších oblastech. V Bahá’í světovém centru se zintenzivňuje úsilí metodicky sestavovat soupis a rejstřík obsahu tisíců Desek, které tvoří ono nekonečně drahocenné dědictví, jímž jsou Svaté Texty naší Víry, které jsou uchovávány ku prospěchu veškerého lidstva; a děje se tak kvůli tomu, aby se urychlilo vydávání celých svazků Spisů, a to jak v jejich původním znění, tak i v překladu do angličtiny. Úsilí vybudovat osm Mashriqu’l-Adhkárů, posvátných Chrámů vystavěných k slávě Boží, pokračuje svižným tempem. Práce v oblasti vnějších vztahů na národní úrovni nabyla výrazně na účinnosti a rostoucí měrou se systematizovala, a k její další stimulaci došlo díky vydání dokumentu, který byl před šesti měsíci zaslán Národním duchovním radám a který čerpá ze značných zkušeností, jež byly získány v posledních dvou desetiletích a který poskytuje rozšířený rámec pro rozvoj těchto snah i do budoucna. Mezitím v Addis Abebě a Jakartě došlo k otevření dvou nových kanceláří Bahá’í mezinárodního společenství, jež jsou sesterskými organizacemi jeho Kanceláře při Organizaci spojených národů se sídlem v New Yorku a Ženevě a jeho Kanceláře v Bruselu, čímž se rozšiřují příležitosti k perspektivám, které může v Africe i jihovýchodní Asii tato Věc poskytovat na mezinárodní úrovni. Řada Národních duchovních rad, jež jsou mnohdy pobízeny požadavky vznášenými růstem, buduje svou administrativní způsobilost, která je patrná v jejich uvážlivém správcovství dostupných zdrojů, v jejich snahách se důvěrně seznamovat s podmínkami, které v jejich společenstvích panují, a v bdělosti při zajištování toho, aby fungování jejich národních sekretariátů stále nabývalo na síle. Potřeba systematizovat působivé penzum znalostí, které se nyní na tomto poli hromadí, vedla k tomu, že byla ve Světovém centru vytvořena Kancelář pro rozvoj administrativních systémů. Iniciativy v oblasti různorodé společenské činnosti se v mnoha zemích i nadále množí, a umožňují tak dozvídat se mnohé o tom, jak lze moudrost obsaženou v tomto Učení používat ke zlepšování společenské i hospodářské situace; a toto pole činnosti je natolik slibné, že jsme při Kanceláři sociálního a ekonomického rozvoje zřídili sedmičlennou Mezinárodní poradní komisi, čímž byla zahájena další fáze v rozvoji dané Kanceláře. Tři členové této Komise budou také sloužit jako koordinační tým uvedené Kanceláře a budou sídlit ve Svaté zemi.

7. Ačkoli si tedy o tomto Riḍvánu všímáme toho, že je třeba ještě hodně práce vykonat, vidíme také mnoho lidí, kteří jsou připraveni ji odvést. V tisících oblastech, sousedstvích i vesnicích tryskají svěží prameny víry a jistoty, které dělají radost duším těch, na něž zapůsobily jejich oživující vody. Tento proud je místy plynule tekoucím potůčkem, ale na některých místech je už řekou. Není teď vhodná chvíle, aby kterákoli duše otálela na břehu – nechť se všechny nechávají unášet dalším vzedmutím přílivové vlny.

 

Windows / Mac