Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2022

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

završil se rok příprav a přemítání a též velikého úsilí, charakterizovaný snahami přátel po celém světě připomenout si storočí nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa, počítaje v to vyslání zástupců, již se zúčastnili zvláštní události konané ve Svaté zemi na Jeho počest. Díky těmto snahám nesčetné duše, a to nejenom Bahá’í, pocítily inspiraci, kterou nabízí ‘Abdu’l-Baháův život. Jeho zájem o každého člena lidské rodiny, Jeho práce na poli učení Víry, Jeho podpora podniků v oblasti vzdělávání a společenského blaha, Jeho hlubokomyslné příspěvky do rozprav na Východě i Západě, Jeho srdečné povzbuzování projektů výstavby domů uctívání, Jeho utváření počátečních forem Bahá’í správy, Jeho pěstování rozličných aspektů komunitního života – všechny tyto vzájemně se doplňující stránky Jeho života byly odrazem Jeho neustálé a naprosté oddanosti službě Bohu a službě lidstvu. Krom toho, že ‘Abdu’l-Bahá byl velmi výraznou osobností morální autority a neobyčejného duchovního chápání, byl také čistým řečištěm, jímž mohly síly uvolněné Bahá’u’lláhovým zjevením působit na svět. Chce-li člověk pochopit společnost budující sílu, kterou má Víra, stačí, když se podívá na úspěchy, již ‘Abdu’l-Bahá dosáhl během Svého působení, a na transformativní vliv vedení, jež nepřetržitě proudilo z Jeho pera. Tolik z toho obdivuhodného pokroku, kterého dosáhlo současné Bahá’í společenství – a jejž jsme podrobně prozkoumali v našem loňském Riḍvánovém poselství – má svůj původ v činech, rozhodnutích a pokynech ‘Abdu’l-Baháa.

Jak příhodné tedy je, že kolektivní pocta Bahá’í společenství svému dokonalému Příkladu tvoří předehru k zahájení významného počinu zaměřeného na stále větší uvolňování síly Víry budovat společnost. Oblasti snah, které spadají do sféry devítiletého plánu, i do sféry současné série plánů, jsou nasměrovány k naplnění tohoto zastřešujícího cíle. Na toto se také zaměřuje více než 10 000 konferencí, které se u příležitosti zahájení tohoto velkého duchovního podniku konají napříč zeměkoulí. Tyto konference, na nichž jsou očekávány bezprecedentní počty účastníků, svedou dohromady nejenom Bahá’í, ale i mnohé další příznivce lidstva, již s nimi sdílí touhu podporovat jednotu a zlepšovat svět. Jejich odhodlání a silné vědomí cíle se odrážejí v atmosféře vytvořené na setkáních, která již proběhla, kde účastníci byli stejnou měrou vyburcováni dynamickými konzultacemi, k nimž přispívali, i kolektivní vizí, kterou na těchto radostných událostech zkoumali. S dychtivým očekáváním se těšíme na to, co přinesou nadcházející měsíce a roky.

Od chvíle, co jsme poselstvím z 30. prosince 2021 oslovili konferenci poradců, národní duchovní rady a regionální Bahá’í rady svědomitě posuzují možnosti, jak během devítiletého plánu zintenzívnit proces růstu v klastrech ve své jurisdikci. Máme pocit, že za účelem měření pokroku v průběhu času by bylo užitečné pohlížet na rozvíjení plánu ve dvou fázích, čtyřleté a pětileté, a národní rady byly požádány, aby zvážily, jaký pokrok očekávají ve svém společenství do Riḍvánu 2026 a pak do Riḍvánu 2031. Součástí tohoto úkolu také bylo přehodnocení hranic klastrů a výsledkem těchto úprav je, že se celkový počet klastrů ve světě zvýšil o čtvrtinu a nyní činí přes 22 000. Posuzujíce z došlých prognóz, očekáváme, že do konce plánu bude program růstu na nějaké úrovni vývoje existovat v přibližně 14 000 z těchto klastrů. Z tohoto množství se předpokládá, že počet těch, kde bude možné program růstu považovat za intenzivní, za tutéž dobu vyšplhá na 11 000. A z tohoto množství se očekává, že počet klastrů, kde bude překročen třetí milník, vyroste do konce roku 2031 na 5 000. Není pochyb, že aby bylo možné takového pokroku dosáhnout, bude to znamenat kolosální úsilí po celou dobu trvání plánu. A přec tyto ambice, o jejichž naplnění se bude usilovat, považujeme za důstojné, neboť představují ctižádostivé, leč spolehlivé posouzení toho, co leží na dosah.

Toto o mnohém vypovídá. O podobných cílech by nebylo možné realisticky uvažovat, kdyby správní instituce a orgány Víry nedosáhly značného rozvoje, jenž je vybavil výrazně zvýšenou schopností spravovat záležitosti společenství, jehož aktivity se tak rychle rozmnožily, pojímajíce obrovský a rostoucí počet spřízněných duší. O podobný růst by nebylo možné usilovat, kdyby se na všech úrovních, sahaje až k místním společenstvím, nepěstovala touha učit se – jednat, zamýšlet se, zachycovat vhledy i vstřebávat vhledy, které se objevují jinde. A úsilí, které z těchto návrhů vyplývá, by bylo stěží proveditelné, kdyby se v Bahá’í světě stále výrazněji neprojevoval systematický přístup k práci učení Víry a k rozvoji lidských zdrojů. Toto vše přivodilo celému Bahá’í společenství pokrok v uvědomění si vlastní identity a cíle. Odhodlání být v procesu budování společenství orientován směrem k vnější společnosti se již stalo zavedeným aspektem kultury na mnoha a mnoha místech; nyní se v rostoucím počtu společenství rozvinulo do pocitu opravdové odpovědnosti za duchovní a materiální pokrok stále větších skupin ve společnosti, daleko za hranicemi členství v samotném Bahá’í společenství. Snahy přátel budovat společenství, zapojovat se do sociální činnosti a přispívat k převládajícím rozpravám společnosti se skloubily v jeden globální podnik, dohromady stmelený společným rámcem pro činnost, zaměřený na pomoc lidstvu stavět své záležitosti na základech duchovních principů. Nelze přehlédnout význam vývoje, který jsme zde popsali, jenž tohoto bodu dosáhl sto let po zavedení správního řádu. V mimořádném nárůstu schopností, k němuž došlo v uplynulých dvou desetiletích – a jenž umožnil Bahá’í světu nahlížet na své počiny ve světle uvolňování společnost budující síly Víry – vidíme nezvratný důkaz, že Věc Boží vstoupila do šesté epochy svého formativního věku. Loni o Riḍvánu jsme oznámili, že obecně rozšířený jev, kdy se velké počty lidí účastní Bahá’í aktivit, jsouce zapáleny vírou a osvojujíce si schopnosti a dovednosti, aby mohly sloužit svým společenstvím, ohlašuje, že započala třetí epocha Mistrova Božího plánu, takže jednoletý plán, když byl tehdy spuštěn i když se nyní uzavírá, označuje řadu historických kroků vpřed, učiněných společností věrných. A na prahu nového, ohromného podniku stojí tento sjednocený sbor věřících připraven chopit se příležitostí, jež jsou před ním doširoka otevřené.

Markantním rysem epochy, jež nyní končí, bylo vztyčení posledního kontinentálního domu uctívání a zahájení projektů zřizovat domy uctívání na národní i místní úrovni. Bahá’í všude po světě se toho o konceptu Mashriqu’l-Adhkáru a spojení uctívání a služby, kterou představuje, hodně naučili. A během šesté epochy formativního věku se toho ještě mnohem více naučí o stezce, jež vede od rozvoje vzkvétajícího devocionálního života ve společenství – a služby, kterou inspiruje – ke vzniku Mashriqu’l-Adhkáru. Začínají konzultace s různými národními duchovními radami, a jak budou postupovat, budeme pravidelně oznamovat místa, kde bude v nadcházejících letech postaven Bahá’í dům uctívání.

Naši radost, když vidíme, jak společenství Největšího jména jde od úspěchu k úspěchu, kalí hluboký smutek, když vidíme, že ve světě přetrvávají okolnosti a konflikty, které způsobují strádání a zoufalé utrpení – obzvláště, když pozorujeme opětovné propukání ničivých sil, jež uvrhly mezinárodní záležitosti ve zmatek a hrůzami sužují skupiny lidí. Dobře víme a uklidňuje nás, že následovníci Bahá’u’lláha jsou oddáni tomu poskytovat lidem kolem sebe útěchu a podporu, ať je jejich vlastní situace sebetíživější, jak Bahá’í společenství opakovaně v mnoha různých kontextech prokazují. Leč dokud se lidstvo jako celek nepustí do toho uspořádat své záležitosti na základech spravedlnosti a pravdy, je, běda, odsouzeno k potácení se od jedné krize ke druhé. Modlíme se, aby, pokud má nedávno propuknuvší válka v Evropě přinést nějaké poučení pro budoucnost, posloužila jako naléhavá připomínka toho, jakým směrem se svět musí vydat, má-li dosáhnout ryzího a trvalého míru. Zásady, které Bahá’u’lláh vyhlásil panovníkům a prezidentům Své doby, a závazná zodpovědnost, jíž vládce minulosti i současnosti pověřil, jsou možná ještě více náležité a naléhavé dnes, než když byly poprvé zaznamenány Jeho Perem. Neboť pro Bahá’í věřící je neúprosný rozvoj Většího plánu Božího – jenž s sebou přináší těžké zkoušky a otřesy, leč nakonec pobídne lidstvo směrem ke spravedlnosti, míru a jednotě – kontextem, v němž se rozvinuje Menší plán Boží, kterým se věřící zabývají především. Dysfunkční stav dnešní společnosti činí potřebu uvolnit společnost budující sílu Věci navýsost jasnou a naléhavou. Nemůžeme než očekávat, že křeče a nepokoje budou prozatím i nadále sužovat svět; pročež bezpochyby pochopíte, proč se každá upřímná prosba, kterou pronášíme za všechny Boží děti, aby byly zbaveny rozčarování a hořkého strádání, pojí se stejně srdečnou modlitbou za úspěch tolik potřebné služby, již pro Věc Knížete míru vykonáváte.

V každém klastru, kde aktivity plánu nabývají na spádu, vidíme rozvoj společenství s ušlechtilými rysy, jež jsme popsali v poselství z 30. prosince 2021. Jak společnosti zažívají různé druhy obtíží, následovníci Krásy Abhá musí stále více vynikat svými vlastnostmi nezlomnosti a racionálnosti, svým standardem chování a dodržováním zásad, soucitem, odpoutáním a snášenlivou trpělivostí, jež při svém usilování o jednotu projevují. Význačné vlastnosti a postoje, prokazované věřícími v obdobích akutních těžkostí, znovu a znovu podněcují lidi, aby se k Bahá’í věřícím obraceli pro vysvětlení, radu a podporu, hlavně když je život společnosti narušen nebezpečím a nepředvídanými rozvraty. Sdělujíce tyto postřehy, jsme si vědomi, že i samotné Bahá’í společenství zažívá účinky sil rozkladu, které ve světě působí. Nadto si uvědomujeme, že čím větší bude úsilí přátel prosazovat Slovo Boží, na tím silnější protichůdné síly přicházející z různých stran dříve či později narazí. Svou mysl a ducha musí obrnit proti zkouškám, jež určitě přijdou, aby tyto zkoušky nenarušily celistvost jejich úsilí. Leč věřící dobře vědí, že ať jsou před nimi jakékoli bouře, archa Věci se jim všem vyrovná. Během po sobě jdoucích úseků své plavby již mnohokrát odolávala živlům a brázdila vlny. Nyní směřuje k novému obzoru. Utvrzení Všemohoucího jsou jako poryvy větru, jež napínají její plachty a ženou ji vstříc cíli. A Smlouva je hvězdou, která této posvátné lodi udává směr a udržuje pevně a jistě její kurz. Nechť nebeské zástupy sešlou požehnání na všechny, již se na ní plaví.

 

Windows / Mac