Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2001

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. S velikou radostí v našich srdcích a s velkým očekáváním jsme dospěli do tohoto období Riḍvánu v momentu dobové změny, kdy se mezi námi všemi stává jasně patrný nový stav vědomí. Naše celosvětové společenství si stále více uvědomuje hodnotu procesu, nezbytnost plánování a přínos systematické přípravy při podpoře růstu a při rozvíjení lidských zdrojů, jimiž lze trvale udržovat expanzi a zajišťovat konsolidaci. Jasnost chápání těchto předpokladů pokroku ani dost dobře nelze dostatečně ocenit, stejně jako nelze dostatečně docenit, jak je důležité zajišťovat jejich trvalou udržitelnost prostřednictvím dobře organizovaného školení. A proto je tento okamžik uvědomění si, do něhož dospělo naše společenství, pro nás důležitou příležitostí. Jsme hluboce vděční Požehnané Kráse za to, že jsme ho byli s tento okamžik rozpoznat a nadšeně uvítat na samém počátku globálního projektu, k jehož zahájení dochází v těchto slavnostních dnech.

2. Síla vůle vytvořená tímto vědomím charakterizovala konferenci kontinentálních poradců a členů jejich Pomocného sboru, kteří se letos v lednu shromáždili ve Svaté zemi. Tato událost se stala tak zářnou zkušeností, že byl jejím prostřednictvím oznámen vstup Víry do nové epochy Formativního věku, a to v pořadí páté. Ona občerstvující vitalita vyjadřovaná na onom historickém shromáždění začala být pojímána jako projev vzrůstající kvality aktivit v rámci celého společenství. Tento postřeh potvrdilo i svědomité plnění základních předpokladů pro uspíšení procesu přijímání Víry v zástupech v loňském roce. Tímto byla otevřena cesta pro Pětiletý plán, což bude první smělý projekt, k němuž dojde počátkem Páté epochy.

3. Dvanáctiměsíční plán dosáhl svého účelu rozmnožením hlavních aktivit předchozího Čtyřletého plánu, který přivedl na svět více než 300 středisek vzdělávání. Jeho význam vzrostl vlivem výrazné odpovědi institucí a jednotlivců na výzvu na větší soustředění se na duchovní vzdělávání dětí a zapojení juniorské mládeže do života Bahá’í společenství. V mnoha zemích se školení učitelů dětských hodin a zaangažování juniorské mládeže do procesu rozvoje střediska vzdělávání stalo běžnou součástí Bahá’í aktivit. Přes svou krátkou dobu trvání důležitost Dvanáctiměsíčního plánu přesahovala cíle, jež byly pro něj specificky stanoveny. Tento plán byl dynamickým pojítkem mezi událostmi nabytou epochou Bahá’í historie a nesmírně slibnou perspektivou nové epochy, na niž jeho úspěchy naše společenství tak dobře připravily. Rovněž se tento Plán nesmazatelně zapsal do naší historie díky neutuchajícímu vlivu aktivit Víry na konci dvacátého století – století, nad nímž musí rozjímat každý Bahá’í, jenž si přeje pochopit bouřlivé síly, které ovlivňovaly život planety i procesy spojené se samotnou touto Věcí v klíčový okamžik společenského a duchovního vývoje lidstva. Na pomoc tak velkému snažení byl na naši žádost a pod naším dohledem připraveno zhodnocení dvacátého století nazvané Století světla.

4. Při mnohých příležitostech tohoto jednoročního snažení byly aktivity vnějších záležitostí obzvláště viditelné. Zvažte například prominentní účast Bahá’í zástupců na událostech milénia v květnu, srpnu a září, na žádost generálního tajemníka Organizace spojených národů. Pochopení důsledků tak těsného a zřetelného zapojení Bahá’í mezinárodního společenství do procesů Menšího míru si bude vyžadovat delší časový odstup. Mezi další význačné momenty patří kontinentální kolokvium organizované v Indii Institutem pro studia globální prosperity, novou organizací fungující pod záštitou Bahá’í mezinárodního společenství. Této konference, jejímž tématem byla „věda, náboženství a rozvoj“, se zúčastnily hlavní nevládní organizace Indie spolu s institucemi takového věhlasu jako UNESCO, UNICEF, Světová zdravotnická organizace a Světová banka. V říjnu byl na internetu zahájen Bahá’í World News Service (BWNS) s cílem získat jak Bahá’í, tak nebahá’í publikum, které se bude zajímat o zprávy a události po celém Bahá’í světě.

5. O intenzivních aktivitách Bahá’í světového centra během loňského roku byli přátelé z větší části informováni prostřednictvím předchozích zpráv, které obsahovaly takové úspěchy jako zprovoznění trvalého sídla Mezinárodního centra pro učení Víry na hoře Karmel, konference Kontinentálních poradců a členů jejich Pomocného sboru uspořádanou v tomto lednu ve Svaté zemi a dokočení projektů na hoře Karmel, kde nyní probíhají poslední dokončovací přípravy na slavnostní událost v květnu. Loni v říjnu byli poutníci a návštěvníci poprvé přivítáni v novém Přijímacím středisku v Haifě, které již začalo naplno fungovat. V Bahjí nepřetržitě pokračovalo zkrášlování svatého místa kultivováním zahrad. Tyto aktivity však dostaly nový impuls v podobě nového projektu zahájeného v loňském roce, jímž je výstavba Návštěvnického centra v severním cípu zahrad za Collinsovou branou. Harmonogram prací předpokládá jeho dokončení v několika příštích měsících, stavba již pevně stojí a práce pokračují ve všech oblastech včetně dokončovacích prací a terénních úprav. Tato nová zařízení zlepší způsobilost Světového centra přijímat stále se zvětšující počet poutníků, krátkodobých Bahá’í návštěvníků a zvláštních hostů.

6. Na závěr hodnocení roku vám s radostí oznamujeme, že po uplynutí téměř tří desetiletí byla během loňského Riḍvánu na Národním konventu v Jakartě znovuobnovena Národní duchovní rada Bahá’í Indonésie. Zákaz Bahá’í aktivit v srpnu 1962 vážně omezil činnost indonéských Bahá’í po celou tuto dobu, nicméně oni s moudrostí a neochvějností vytrvali do doby, než se okolnosti v oné zemi změnily a zákaz byl zrušen. Nemůžeme tedy snad doufat v to, že podobně šťastné zprávy ohledně našich perzekuovaných souvěrců v Íránu, Egyptě a jiných zemích nejsou zase až tak vzdáleny?

7. Drazí přátelé! Dvě desetiletí od tohoto okamžiku bude celý Bahá’í svět slavit stoleté výročí počátku Formativního věku. Pohlížíme do minulosti na svítání onoho věku z výhodné perspektivy úspěchů, které byly jen těžko představitelné na jeho počátku. Před námi se tyčí obzory, které svolávají společenství ještě k větším úspěchům v krátkém údobí, jež nás dělí od stého výročí. Tyto výšiny mohou a musí být zdolány. Pětiletý plán, k němuž se snažíme napřímit okamžitou a trvalou pozornost přátel po celém světě, má za cíl odpovědět na tuto výzvu. Představuje první ze sérií kampaní, které budou následovat po dalších dvacet let. Tento plán zahajuje další fázi ve snažení o zásadní pokrok v procesu přijímání Víry v zástupech. Vyžaduje zrychlení tohoto životně důležitého procesu a navíc trvá na kontinuitě systematického snažení ze strany všech tří účastnických úrovní: jednotlivce, institucí a společenství.

8. Není třeba se šířit o požadavcích tohoto Plánu, neboť ty byly popsány v našem poselství adresovaném shromáždění poradců ve Svaté zemi a následně zaslané všem Národním duchovním radám. Záhy po jejich konferenci začali poradci konzultovat s Národními radami o plnění Plánu v jejich kompetencích. Směr udávaný Plánem je tudíž známý všem přátelům, tak jak dochází k přípravám na regionální a místní úrovni za účelem plnění jeho hlavního cíle. Existuje zde obecné povědomí o tom, že dojde k hlubšímu pronikání Víry do stále většího počtu regionů v rámci stávajících zemí. Na příklad v místech, kde to podmínky dovolují, místní společenství, jež jsou ustavena v těsné blízkosti, budou spolupracovat na intenzivních programech růstu. Jiné přístupy budou vyžadovat metodické otvírání nových oblastí a za tím účelem budou muset povstat domácí průkopníci ve stejně oddaném duchu, jaký motivoval ty, kteří se vydávali za hranice svých zemí v minulých dobách, aby otevřeli panenská území na různých světadílech i na přímořských územích. Postačí zmínka o tom, že proces oživující tuto božsky motivovanou činnost se bude dále rozvíjet spolu s postupným zaváděním příbuzných prvků a jejich systematickým zapracováváním do jeho průběhu.

9. Dalším prvkem Páté epochy bude obohacení duchovního života společenství v podobě výstavby národních Domů uctívání, tak jak to budou okolnosti národních společenství dovolovat. Harmonogram těchto aktivit bude určován Světovým domem spravedlnosti ve vztahu k postupu přijímání Víry v zástupech v jednotlivých zemích. K tomuto vývoji bude docházet v postupných fázích ‘Abdu’l-Baháova Božského plánu. Po dokončení mateřského chrámu Západu Strážce započal program výstavby kontinentálních chrámů. Prvními mezi nimi byly Mashriqu’l-Adhkáry v Kampale, Sydney a Frankfurtu, jež byly postaveny jako součást cílů Desetiletého plánu. Světový dům spravedlnosti v tomto pokračoval a dal postavit chrámy v Panama City, Apie a Novém Dillí. Tato kontinentální fáze však musí být ještě dokončena – zbývá dokončit ještě jednu stavbu. S hlubokou vděčností a radostí oznamujeme v tento šťastný okamžik rozhodnutí zahájit onen poslední projekt. Během Pětiletého plánu započne výstavba mateřského chrámu Jižní Ameriky v chilském Santiagu, a tím se naplní přání, které Shoghi Effendi jasně vyjádřil.

10. Zatím dospěl čas k tomu, aby byly ve Světovém centru podniknuty kroky k rozvoji funkcí institucí, které obývají nové budovy Oblouku. Mezinárodní centrum pro učení Víry výrazně pokročilo ve své práci a pozornost bude zejména věnována organizaci práce v Centru pro studium Textů. Jeho zvláštním cílem snažení bude rozšíření překladů Svatých textů do angličtiny. Účelem této instituce je pomáhat Světovému domu spravedlnosti v konzultování nad Svatými spisy a připravovat překlady a komentáře k autoritativním textům Víry. Navíc se bude ve Svaté zemi pokračovat ve vytváření nástrojů k tomu, aby se mohl zvýšit počet poutníků a návštěvníků Bahá’í světového centra.

11. V Riḍvánovém poselství před pěti lety jsme oznámili zásadní událost ve Světovém centru, jíž bylo dokončení projektů na hoře Karmel a otevření teras Bábovy Svatyně pro veřejnost. Tato událost nastává a my se radujeme v očekávání přátel doslova ze všech zemí světa, kteří se zúčastní pětidenního programu od 21. do 24. května. Jsme rovněž potěšeni, že probíhají všechny kroky, jež mají přes webovskou síť a prostřednictvím satelitu zapojit Bahá’í svět do těchto událostí, o nichž jsou pravidelně poskytovány informace. S tím, jak se Světové centrum soustředí na přípravy, vzrůstá vzrušení mezi haifskou veřejností a úřady města vydaly publikaci s názvem „Bahá’í Svatyně a zahrady na hoře Karmel v izraelské Haifě: vizuální cesta“, k jejímuž zveřejnění dojde v téže době jako k výše uvedené události. Izraelská pošta navíc uskutečňuje svoje rozhodnutí ve stejné době vydat pamětní známku znázorňující terasy. Význam této události spočívá především v časové přestávce, která umožní hodnocení tak významné cesty, kterou Věc urazila během svého vývoje ve dvacátém století. Bude čas i na zvážení budoucího dopadu fenomenálních úspěchů symbolizovaných vybudováním monumentálních staveb na svaté hoře Boží, jejichž výstavba odkryla duchovní a administrativní centra naší Víry před zrakem světa.

12. Každý člen společenství, který se raduje nad oněmi vzrušujícími úvahami, nechť si však uvědomí, že není čas usínat na vavřínech. Současný úděl lidstva je až příliš zoufalý na to, aby dovoloval byť i jedinou chvilku zaváhání, když se dělíme o Chléb života, jenž byl v našem věku seslán z nebes. Nechť tedy nedojde k jediné prodlevě v postupu procesu, jenž skrývá veškerý příslib úspěchů při zvaní duší všech, kdo prahnou po pravdě, k slavnostní tabuli Pána zástupů.

13. Nechť Ten, kdo dohlíží na osud Svého Božského Systému, vede a řídí a utvrzuje každé vaše úsilí, které vykonáte při uskutečňování oněch neodkladných úkolů, jež stojí před vámi.

 

Windows / Mac