Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2002

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Záplava událostí uvnitř i vně Víry na počátku Páté epochy Formativního věku představuje podívanou vzbuzující úctu. Uvnitř Věci to byla historická významnost událostí z loňského května, jež se vyznačovaly dokončením staveb na hoře Karmel, které oslnily smysly tím, jak byla jejich působivost okamžitě přenášena po celé planetě pomocí satelitního vysílání a prostřednictvím nejrozsáhlejšího mediálního zpravodajství, kterého se kdy nějaké Bahá’í události dostalo. S odhalením nejnovějších důkazů hmatatelného rozvinutí Desky Karmelu v dech beroucí nádheře před zraky světa, učinila Bahá’u’lláhova Věc skok k novému významného místu ve svém pokračujícím pozvedání se z anonymity. V análech tohoto Zřízení byl tak zanechán nesmazatelný dojem.

Tento vnější projev vitality oživující naši nepotlačitelnou Víru má svůj protějšek v náporu vnitřních procesů působících od započetí Pětiletého plánu o minulém Ridvánu. Navrhujeme tudíž přizvat delegáty shromážděné na národních konventech a všechny ostatní Bahá’u’lláhovy následovníky po celém světě k tomu, aby se k nám připojili při úvahách nad několika přesvědčivě nejvýznamnějšími událostmi v působení Plánu během jeho prvního roku – nejvýznamnějšími událostmi, které nemohou než potěšit srdce a vzbuzovat důvěru v nevyčíslitelné možnosti ležící na dráze, kterou se Plán ubírá.

Národní duchovní rady se před a bezprostředně po Rezvánu ve své dychtivé odezvě na jeho požadavky pustily do řady plánovacích setkání s kontinentálními poradci. Tato setkání udala tempo pro energické zahájení, jež se vyznačuje kroky podniknutými k uskutečnění nového rysu procesu vstupování do Víry v zástupech. Bahá’í instituce započaly v každém národním společenství úkol systematického mapování své země s cílem rozčlenit ji do uskupení, z nichž každé bude svým složením a velikostí v souladu s rozsahem aktivit pro růst a rozvoj, který je zvládnutelný. Takové mapování, o němž už podalo zprávy přibližně 150 zemí, umožňuje realizovat model dobře organizované expanze a konsolidace. Vytváří takto rovněž vyhlídku či vizi systematického růstu, který lze podporovat od uskupení k uskupení po celé zemi. S touto vyhlídkou se panenská uskupení, podobně jako panenská území stanovená v minulých kampaních, stanou cíli pro domácí průkopníky, zatímco již otevřená uskupení se zaměří na svůj vnitřní rozvoj zmobilizovaný vzájemně se posilující prací tří dílčích součástí Plánu: jednotlivce, institucí a společenství.

Nanejvýš povzbudivé je vidět, že je pokrok této práce aktivizován prostřednictvím procesu střediska vzdělávání, jenž byl loni podstatně posílen kampaněmi uskutečněnými v mnoha zemích ke zvýšení počtu proškolených školitelů. Tam, kde je středisko vzdělávání solidně ustanoveno a neustále funguje, došlo k poměrně snadnému rozmnožování tří ústředních aktivit – studijních kroužků, devocionálních setkání a dětských hodin. Rostoucí účast hledajících na těchto aktivitách na základě pozvání jejich Bahá’í přátel, udala vskutku jejich cílům nový rozměr, což nakonec vyvolalo nová vyhlášení Víry. Zde zajisté leží směr velikého příslibu pro práci na poli učení Víry. Tyto ústřední aktivity, jež byly na počátku navrhovány pro to, aby z nich získávali prospěch samotní věřící, se přirozeně stávají branami pro vstup do Víry v zástupech. Sloučením studijních kroužků, devocionálních setkání a dětských hodin v rámci jednotlivých uskupení se vžil model vytváření spojitostí v zásadních liniích aktivit, který již přináší vítané výsledky. S jistotou cítíme, že celosvětové uplatňování tohoto modelu skýtá nesmírné možnosti pro pokrok Věci v letech před námi. Tyto uchvacující vyhlídky byly ještě více oživeny ohromnou energií, kterou Mezinárodní centrum pro učení Víry vložilo do toho, aby bylo světové společenství obohaceno o porozumění systematickému růstu. Centrum pro učení Víry se chopilo příležitosti, která se mu naskytla nedávným započetím nového období služby členů Pomocného sboru poradců, a svolalo 16 regionálních orientačních konferencí, které se konaly během závěrečných měsíců roku. Na každou z těchto konferencí vyslalo své dva členy. Při kladení velkého důrazu na téma „střediska vzdělávání a systematický růst“ poskytly tyto konference, které navštívili bezmála všichni členové Pomocného sboru z celého světa, bohaté informace svým účastníkům, jimiž za pomoci své neúnavné namáhavé práce zaplaví veškeré tkanivo společenství.

Společenství tak bohatě obdařené, tak zkušené, tak zaměřené na božsky vnuknutý plán činnosti hledí směrem k vnějšímu světu, jehož obyvatelé od květnových událostí ve Svaté zemi v roce 2001 klesli ještě hlouběji do bažiny četných potíží. A přesto přesně za těchto zdánlivě nevlídných podmínek je této Věci určeno, aby postupovala, a aby prospívala. The Summons of the Lord of Hosts (Svolávání Pána zástupů), nově vydaný svazek obsahující anglické překlady úplných textů Bahá’u’lláhových Desek králům a vládcům světa, přichází jako příhodná připomínka strašlivých důsledků ignorování Jeho varování před nespravedlností, tyranií a zkažeností. Prudké rány, které všude postihují vědomí lidí, zdůrazňují naléhavost léku, který předepsal. My, rozptýlené skupiny Jeho věrných služebníků, jsme tak opět vstoupili do doby neodolatelných příležitostí – příležitostí učit Jeho Věc, vybudovat Jeho úžasný Systém, obětavě poskytovat naléhavě potřebné materiální prostředky, na nichž pokrok a vykonávání duchovních aktivit nevyhnutelně závisí.

Naším nevyhnutelným úkolem je beze strachu či váhání využít současné vřavy za účelem šíření a prokazování transformující moci onoho jediného Poselství, které může zabezpečit mír ve světě. Nedodala nám snad Požehnaná Krása sílu a neujistila nás pádnými slovy? „Nechť vás události světa nerozesmutní,“ je Jeho milující rada. „Přísahám při Bohu,“ pokračuje, „Moře radosti dychtí dosáhnout vaší přítomnosti, neb každá stvořená věc byla pro vás stvořena, a bude vám, podle potřeb časů, odhalena.“

Nezatíženi jakýmikoli pochybnostmi, neomezeni jakýmikoli překážkami, si tedy pospěšte s realizací připraveného Plánu.

 

Windows / Mac