Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2003

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Se vstupem Pětiletého plánu do jeho třetího roku dochází ke stupňování hybné síly: záznam o úspěších během roku, jenž právě skončil, daleko předstihuje úspěchy předchozích dvanácti měsíců. Stejnou měrou vděčí tato hybná síla za svou průraznost jak zvýšené soudržnosti, které se dosáhlo v dílčích prvcích tohoto Plánu, tak oživujícímu vlivu ducha nepokojnosti pronikajícího planetou.

Okolnosti doprovázející zahájení tohoto nového administrativního roku jsou současně kritické, podnětné a mimořádné svým významem. Celý průběh uplynulého roku byl zmítán sledem krizí, jež vyvrcholily vypuknutím války na Středním Východě. Důsledky mají pro rozvoj společenství Největšího Jména neméně důležitý význam než pro evoluci stále globálnější společnosti v obtížném zápase bouřlivého přechodu. Načasování, rozsah a směřování tohoto přechodu určitě nešlo předvídat. Jak rychle se vskutku udála nynější změna v proměnlivém střídání světových poměrů! Ve výsledném konfliktu, do něhož byly tak nápadně zapojeny ty země, v nichž se utvářely nejranější dějiny Věci, vidíme nové připomenutí Bahá’u’lláhova varování, že „rovnováhu světa narušil pulzující vliv tohoto největšího, tohoto nového Světového řádu“. To, že události této krize přímo zasahují území s bohatým Bahá’í odkazem, jakým je Irák, je obzvláště pozoruhodné.

Rozvraty způsobené těmito a ostatními poměry ve světě v jednom případě naznačily otevření nové kapitoly v dějinách vysoce oceňovaného, avšak žalostně utlačovaného Bahá’í společenství země, v níž Projev Boží pro tento Den pobýval po celé desetiletí. V druhém případě ale zhatily přípravy devátého Mezinárodního konventu ve Světovém centru naší Víry. Avšak, jakkoli to přináší zklamání, nevyvolává to žádné znepokojení. Zasáhne-li Větší Plán Boží do Jeho Menšího Plánu, nemělo by být pochyb o tom, že v pravý čas se řízením prozřetelnosti otevře cesta k příležitostem hvězdných možností pro rozvoj zájmů Jeho slavné Věci.

Trápení, obavy a zmatky vyvolané tímto posledním konfliktem při rozvíjení Menšího míru zesílily pocity rozezlenosti a vzteku nad opakujícími se krizemi lomcujícími planetou. Pocity úzkosti lidí po celé zeměkouli se nyní veřejně předvádějí na rozhněvaných demonstracích, jež jsou příliš ohromné na to, aby se nebraly na vědomí. Problémy, proti nimž protestují a emoce, které podněcují, často ještě přidávají k chaosu a zmatku, který chtějí těmito veřejnými přehlídkami vyřešit. Pro přátele Boha existuje jednoznačné vysvětlení toho, co se odehrává; musejí si jen vzpomenout na vizi a principy, které Víra přináší, mají-li účinně reagovat na výzvy vyvolané rozšířením úzkosti a znepokojení. Nechť se snaží o to, aby hlouběji porozuměli částem Učení, které se těchto věcí týkají, tím, že si znovu pečlivě přečtou dopisy Shoghi Effendiho, které byly vydány v knize Bahá’u’lláhův Světový řád, zvláště pak ty, které nesou názvy „Cíl nového světového řádu“, „Amerika a Největší mír“ a „Rozvinutí světové civilizace“.

Zatímco se svět i nadále ubírá svým rozbouřeným směrem, dosáhl Pětiletý plán své funkční akceschopnosti, která umožní našemu společenství, aby podniklo obří kroky směrem ke svému hlavnímu cílu rozvíjení procesu vstupování do Víry v zástupech. Podrobnosti o tak pro Víru povzbudivém stavu věcí na všech pěti světadílech již byly sděleny v našem dopise ze 17. ledna – zveme vás tímto k jeho dalšímu studiu. Nyní je třeba vyzdvihnout jen několik klíčových detailů: Rozdělení zemí do oblastí (clusterů) bylo dokončeno ve 179 zemích a existuje přibližně 17 tisíc těchto semenišť expanze. Oblastní setkání na úrovni oblastí (clusterů) se stala mocným prostředkem pro sjednocování myšlení a konání v institucích a lokalitách, propůjčila silný popud institucionálním a individuálním iniciativám a duchu vzájemné podpory. Proces středisek vzdělávání prokázal ještě výrazněji než dříve svůj vliv jako tvořivé síly pro expanzi a konsolidaci. Ústřední aktivity Plánu dosáhly rozměrů, které daleko překračují rozměry minulého roku. V důsledku toho se nyní rostoucí počet přátel po celém světě aktivně podílí na učení Víry a na práci v oblasti administrativy, čímž ukazují nakažlivého ducha sebedůvěry, který povzbuzuje nadšení jejich snah. Děti a mládež se systematičtěji zapojovaly do programů společenství a nebahá’í se početněji zúčastňovali studijních kroužků, devocionálních setkání a dětských hodin. Je opravdu povzbuzující, když si povšimneme toho, že v krátkém období od počátku Plánu, kdy se tyto tři ústřední aktivity v mnoha společenstvích uskutečňovaly pouze sporadicky, se teď staly pravidelnými hlavními aktivitami a jejich počet se zvýšil. Toto je tedy mžikový snímek světového společenství, které postupuje vpřed jako nikdy předtím.

S tím, jak tento model růstu zapouštěl během minulého roku hlubší kořeny v provádění Plánu, docházelo též k dalším důležitým směrům vývoje. Na kolbišti vnějších vztahů se různé agentury Bahá’í mezinárodního společenství zapojovaly do aktivit tak početných a různorodých, že je zde není možné popsat, avšak celkový účinek je až příliš působivý, aby ho bylo možné pominout bez alespoň nějaké zmínky. Zlatým hřebem těchto aktivit bylo poselství, které jsme loni v dubnu adresovali náboženským vůdcům světa. To udalo nový podnět přístupu, který Bahá’í společenství zaujímá k upoutání pozornosti nejvlivnějších složek společnosti k otázkám majícím kritický význam pro zajištění míru ve světě. Díky koordinovanému úsilí Kanceláře pro informování veřejnosti při Bahá’í mezinárodním společenství a pohotové zdatnosti národních duchovních rad, bylo poselství v krátkém čase rozesláno vrcholným vrstvám a dalším řídícím složkám náboženských společenství po celé zeměkouli. Záměrem této iniciativy je obrátit pozornost všech, jichž se to týká, k naléhavé potřebě po náboženském vůdcovství, které by se vyrovnalo s problémem náboženských předsudků, který se stává stále závažnějším nebezpečím pro lidský blahobyt. Okamžité odezvy od mnoha adresátů naznačují, že o poselství se vedou seriózní úvahy a na některých místech dokonce i udalo novou perspektivu mezináboženským aktivitám.

V oblasti sociálního a ekonomického rozvoje bylo dosaženo tempa, které dává ještě větší působivosti účinkům institucionálního a individuálního úsilí na vnitřní rozvoj společenství, jakož i na spolupráci společenství s ostatními. Kancelář pro sociální a ekonomický rozvoj podává zprávu o tom, že během druhého roku Plánu vzniklo osm nových rozvojových agentur, které čerpají inspiraci z Bahá’í učení a které působí v tak rozmanitých oblastech jako je rozvoj žen, zdravotnictví, zemědělství, vzdělávání dětí a vedení mládeže k samostatnosti. Anglický překlad Bahá’u’lláhovy arabské epištoly známé jako Džaváhiru’l-Asrár vyšel ve Svaté zemi pod názvem „Drahokamy Božských tajemství“. Bylo dokončeno zrestaurování Bahá’u’lláhovy Cely ve vězení v ‘Akká a započala práce na zbytku horního poschodí úseku vězeňských cel. Od příští poutnické sezóny se počínaje říjnem 2003 zvýší počet poutníků v každé skupině ze 150 na 200.

Snahy směřující k péči o rozvoj institucí působících ve Světovém centru byly navíc obzvláště zřejmé v pokračující evoluci instituce Huqúqu’lláhu pod vynikajícím vůdcovstvím Důvěrníka, Ruky Věci Boží ‘Alí-Muhammada Varqy. Dr. Varqá svou moudrou iniciativností a trvalým úsilím podněcoval vzdělávání přátel odevšad ohledně zákona Húqúqu’lláh. V období deseti let poté, co zákon vstoupil po celém světě v platnost, vznikla síť národních a regionálních sborů důvěrníků, která poskytuje koordinaci a vedení službám rostoucího počtu zástupců a pověřenců. Povědomost o tomto velikém zákoně se velice rozšířila, a přátelé ze všech světadílů na něj reagují s duchem oddanosti, který, jak Důvěrník doufá, zapůsobí na ty, kteří ještě nezakusili přislíbená požehnání plynoucí z dodržování tohoto zákona.

Za bezmála dva roky poté, co jsme oznámili zvláštní nutnost finanční podpory k udržování budov a zahrad ve Světovém centru na náležité úrovni, byl zřízen Nadační fond Světového centra. Příspěvky dosud nedosáhly úrovně, která by se rovnala celoročním potřebám. Cítili jsme však povinnost dát stranou pět miliónů dolarů příspěvků přijatých jako účelově vázaný fond k vybudování finančního souhrnu, který by poskytoval zdroj investičních příjmů určených k původnímu účelu. Učinili jsme tak tím, že jsme čerpali z Bahá’í Mezinárodního fondu prostředky na podporu pokrytí nezbytných výdajů, a zároveň jsme v ostatních oblastech pozastavili aktivity, které by se jinak normálně vykonávaly.

S potěšením oznamujeme, že v reakci na výzvu vznesenou Národní duchovní radou Chile, bylo od architektů a projektantů z celého světa přijato 185 konceptů návrhů na Mateřský chrám Jižní Ameriky, který má být vystavěn v Santiagu. Konečný výběr bude ohlášen v patřičnou dobu.

Drazí přátelé! Potěšeni jasnými důkazy o pokroku učiněném široko daleko, věříme v trvalá utvrzení našeho Nejvyššího Pána oddanému úsilí, které vynakládáte v rámci Pětiletého plánu – Plánu navrženém tak, aby vyhovoval požadavkům této doby. Nechť vaše vytrvalost v jeho vykonávání uvolní ony potlačované síly, které mohou díky milosti a přízni Krásy Abhá mohutnými kroky rozvinout v každé zemi proces vstupování do Víry v zástupech.

 

Windows / Mac