Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2005

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Prudký rozvoj, který nastal v Bahá’í světě od počátku páté epochy Formativního věku, nám přinesl nezměrnou radost. Uplynulých dvanáct měsíců nebylo žádnou výjimkou. Bahá’í společenství pokračovalo v systematickém rozvoji a nyní, když vstupuje do závěrečného roku Pětiletého plánu, se ocitá v postavení pozoruhodné síly – síly nabyté usilovnými, záměrnými snahami přátel ve všech místech věnovaných podpoře procesu vstupování do Víry v zástupech.

Statistiky, ač nepostačují k tomu, aby vyjadřovaly plný význam vývoje, k němuž dochází, naznačují cosi o rozsahu toho, čeho se nyní dosahuje. Lidské zdroje Víry se neustále znásobují. Celkem více než 200 tisíc lidí dokončilo Knihu 1 Rúhí Institutu a četné tisíce dosáhly úrovně, na níž mohou účinně působit jako školitelé studijních kroužků, které se s rostoucí četností pořádají v každém koutě zeměkoule. Jejich počet dosáhl při posledním sčítání přes 10 tisíc. Počet hledajících zapojených do ústředních aktivit i nadále stoupá a před několika měsíci překročil úroveň 100 tisíc. 150 oblastí se mezitím rozvinulo až do takového bodu, že již zahájily intenzivní programy růstu nebo jsou připraveny je započít. Všechny známky naznačují, že do konce Plánu bude tento počet výrazně překročen.

Při oslavě těchto úspěchů, by se měly stejnou měrou uznat pokroky v oblasti učení se, které tyto úspěchy vyvolaly. Intenzivní kampaně střediska vzdělávání, které věnují patřičnou pozornost požadované praktické stránce, zůstávají nástroji pro stimulování růstu na úrovni oblastí. Jakmile se takto vytvořily nezbytné podmínky, došlo tudíž k zahájení systematických programů pro expanzi a konsolidaci Víry. Shromažďuje se cenné množství vědomostí o povaze intenzivních programů růstu, a nyní se již dobře rozumí určitým rysům těchto snah. Tyto programy se obvykle skládají z řady cyklů věnovaných plánování, expanzi a konsolidaci, z nichž každý trvá několik měsíců. Rozvoj lidských zdrojů postupuje bez přerušení z jednoho cyklu k dalšímu a zajišťuje nejenom udržování procesu expanze, nýbrž také postupné zvyšování jeho pohybu. I když je nepochybně stále třeba se ještě mnohému naučit, již získané zkušenosti umožňují kopírovat tento přístup v stále rostoucím počtu oblastí po celém světě.

Je opravdu potěšující, že vydobytá vítězství mají kvantitativní i kvalitativní rozměr. Ve středu těchto úspěchů spočívá trvalé zdokonalování duchovního života Bahá’í společenství ve všech místech. Tato nová duchovní vitalita vyvolává vzrůstající účast lidí pocházejících z rozličných prostředí na devocionálních setkáních, dětských hodinách a studijních kroužcích, která v mnoha případech vyústila v to, že rozpoznali Bahá’u’lláha jako Boží Projev pro tento Den a vyhlásili víru.

Ve Světovém centru se rovněž odehrávají nové věci. Rozhodli jsme, že nastal vhodný čas k tomu, aby vznikl Mezinárodní sbor důvěrníků Huqúqu’lláhu, aby poskytoval vedení a dohlížel na práci Regionálních a Národních sborů důvěrníků Huqúqu’lláhu po celém světě. Sbor bude působit v těsné spolupráci s Hlavním Důvěrníkem, Rukou Věci Boží Dr. ‘Alí- Muhammad Varqou a při plnění svých povinností bude moci těžit z jeho znalostí a rad. Tři členové právě jmenovaní do Mezinárodního sboru důvěrníků jsou: Sally Foo, Ramin Khadem a Grant Kvalheim. Doba trvání jejich úřadu bude stanovena později. Členové Sboru se nepřestěhují do Svaté země, ale při výkonu svých funkcí budou využívat služeb Kanceláře Huqúqu’lláhu ve Světovém centru.

Věc dosahuje znatelného pokroku na všech úrovních a v každém směru – z úspěchů při expanzi a konsolidaci na základní úrovni k institucionálnímu rozvoji mezinárodního rozsahu. Tato povzbudivá znamení rostoucí soudržnosti společenství přicházejí v době, kdy jsou bohužel až příliš patrné důkazy úpadku společnosti. Není zapotřebí, abychom zde hodnotili rysy kolapsu, do něhož je polapen demoralizovaný svět. Nemělo by se ale zapomínat na to, že jsou to právě tyto okolnosti, které zvyšují vnímavost k Bahá’í Učení a vytvářejí nové příležitosti k jeho šíření.

V našem poselství z 26. listopadu 1999 jsme odkazovali na řadu globálních projektů, jejichž záměrem je provést Bahá’í společenství závěrečnými roky prvního století Formativního věku Víry. Naznačovali jsme, že se každý Plán bude zaměřovat na ústřední cíl rozvíjení procesu vstupování do Víry v zástupech. První plán z této řady, stávající Pětiletý plán, se nachýlí ke konci za krátkých dvanáct měsíců, kdy vyzveme Bahá’u’lláhovy následovníky, aby zahájili další Plán, jenž potrvá pět let. Přátele žádáme, aby v čase, který do té doby ještě zbývá, napřeli veškeré své síly k tomu, aby odhodlaně uváděli do praxe systematické učení se, které tak energicky prosazuje Mezinárodní centrum pro učení Víry. Žádný Bahá’í by neměl zahodit nedocenitelnou příležitost, kterou mu dopřávají zbývající dny Pětiletého plánu, aby tímto způsobem upevnil základy pro zahájení ještě ambicióznějšího projektu o příštím Rezvánu. Ze všech stran vás budou obklopovat naše nejvroucnější modlitby ve Svatyních.

 

Windows / Mac