Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2008

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Tisíce a tisíce lidí, kteří zahrnují rozmanitost celé lidské rodiny, se věnují systematickému studiu Tvořivého Slova v prostředí, které má svou vážnost a současně je i povznášející. Tím, jak se snaží, aby takto získané hlubší porozumění uváděli do praxe prostřednictvím procesu konání, vyhodnocování a konzultace, zjišťují, že jejich schopnost sloužit Věci stoupá k novým úrovním. Odpovídají na nejniternější touhu každého srdce rozmlouvat se svým Tvůrcem tím, že konají skutky kolektivního uctívání v rozmanitých prostředích, s ostatními se druží v modlitbě, probouzejí duchovní citlivost a utvářejí model života, který se vyznačuje zbožnou povahou. Když navštěvují jeden druhého ve svých domovech a když navštěvují rodiny, přátele a známé, záměrně se pouštějí do rozpravy o tématech duchovního významu, prohlubují svou znalost Víry, dělí se o Bahá’u’lláhovo poselství a vítají stoupající počty lidí, aby se k nim připojili v mohutném duchovním podniku. Uvědomují si vroucí touhy dětí světa a jejich potřebu duchovního vzdělávání, a tak usilovně rozšiřují své snahy, aby začlenili stále rostoucí skupiny účastníků do hodin, které se pro mladé lidi stávají středem přitažlivosti a posilují kořeny Víry ve společnosti. Pomáhají juniorské mládeži, aby bezpečně proplula zásadní etapou svého života a získala schopnosti k tomu, aby své síly zaměřila na rozvoj civilizace. A s výhodou většího množství lidských zdrojů dokáže stále více z nich projevovat svou víru prostřednictvím vzdouvajícího se přílivu snah, které oslovují duchovní i materiální potřeby lidstva. Takové je tedy panorama, které se před námi rozprostírá, když se o tomto Ridvánu na chvíli zastavíme, abychom pozorovali pokrok celosvětového Bahá’í společenství.

2. Při několika příležitostech jsme uvedli, že cíle série globálních Plánů, které v roce 2021 přivedou Bahá’í svět až k oslavám stoletého výročí Formativního věku Víry, dosáhneme díky značnému pokroku v činnosti a rozvoji jednotlivého věřícího, institucí a společenství. V tomto okamžiku, na půli cesty k tomu, co se stane čtvrt stoletím důsledného, soustředěného úsilí, jsou všude patrné známky zvýšené výkonnosti. Obzvláště důležitý je šířící se vliv dynamičnosti, která plyne ze vzájemného působení mezi třemi účastníky Plánu. Instituce od národní úrovně po místní vidí stále jasněji, jak vytvářet podmínky, které vedou k vyjadřování duchovních sil rostoucího počtu věřících při sledování společného cíle. Společenství stále více a více slouží jako prostředí, ve kterém se úsilí jednotlivce a kolektivní činnost zprostředkované středisky vzdělávání mohou navzájem doplňovat za účelem dosahování pokroku. Živost, kterou projevuje, a jednota cíle, která oživuje jeho snahy, přitahuje do jeho rozrůstajících se řad lidi ze všech společenských vrstev, kteří dychtí po tom, aby zasvětili svůj čas a síly blahobytu lidstva. To, že se dveře společenství otevírají více dokořán pro jakoukoli vnímavou duši, aby jimi vstoupila a získala z Bahá’u’lláhova Zjevení výživu a potravu, je jasné. Není většího svědectví o účinnosti vzájemného působení mezi třemi účastníky Plánu, než je dramatické zrychlení tempa učení Víry, jehož jsme byli v uplynulém roce svědky. Došlo ke skutečně významnému pokroku v procesu vstupování do Víry v zástupech.

3. V oblasti tohoto zvýšeného vzájemného působení dochází k narůstání účinnosti iniciativy jednotlivce. V předešlých poselstvích jsme odkazovali na hybný podnět, který v oblasti uplatňování iniciativy jednotlivého věřícího přináší proces středisek vzdělávání. Přátelé se na všech světadílech věnují studiu Spisů s jasným cílem naučit se, jak používat Bahá’í učení k tomu, aby Víra rostla. Pozoruhodné počty lidí přebírají nyní na svá bedra odpovědnost za duchovní životaschopnost svých společenství a energicky vykonávají ony skutky služby, které přísluší zdravému modelu růstu. S tím, jak setrvávají na poli služby Věci a zachovávají při tom pokorný postoj učení se, se jejich odvaha a moudrost, horlivost a bystrost, vroucnost a obezřelost, odhodlanost a důvěra v Boha snoubí dohromady a vzájemně se ještě více posilují. Při svém představování Bahá’u’lláhova poselství a výkladu jeho pravd si vzali k srdci slova Shoghi Effendiho, že nesmějí ani „váhat“ či „znejistět“, ani „nadměrně zdůrazňovat“ nebo „snižovat“ pravdu, za niž bojují. Nejsou ani „fanatičtí“ ani „přespříliš liberální“. Díky své stálosti při učení Víry si zvýšili schopnost, aby mohli určit, zda od nich vnímavost jejich posluchače vyžaduje, aby byli „obezřetní“ či „smělí“, aby „jednali hbitě“ či „moudře vyčkávali“, aby používali „přímých“ či nebo „nepřímých“ metod.

4. To, co nás nepřestává naplňovat pocitem povzbuzení, je míra, do jaké je iniciativa jednotlivců ukázněná. Společenství na všech místech postupně přijímají za své to, čemu se naučili ze systematizace, a rámec definovaný současnou sérií Plánů uděluje snahám přátel důslednost a pružnost. Tento rámec je na hony vzdálen tomu, aby je omezoval. Umožňuje jim, aby se chopili příležitostí, budovali vztahy a proměňovali v život vizi systematického růstu. Jedním slovem lze říci, že dodává jejich kolektivním schopnostem náležitý tvar.

5. Zkoumáme-li to, čeho se na celém světě dosáhlo, naplňuje naše srdce obzvláštní obdiv k věřícím v Íránu, kteří za těch nejsvízelnějších podmínek směle povstávají, aby sloužili své zemi a zaměřují své síly na její znovuoživení, byť jsou prostředky, jež mají k dispozici, omezené. A za stávajících omezení, jež jsou na administrativu Víry uložena, se soustředili na to, aby na osobní úrovni seznamovali své spoluobčany s Bahá’u’lláhovým učením a přímo se s nimi zapojovali do rozhovorů o Jeho vykupujícím poselství. Nejenom že se jim poté, co s těmito rozmluvami započali, dostalo bezpříkladné podpory od osvícených duší, ale setkali se též s vnímavostí, která dalece překračuje vše, co by si jenom dokázali představit.

6. Každý Bahá’u’lláhův následovník, jenž si je vědom sil sjednocování a rozkladu, které působí v dnešní společnosti, vidí, že existuje vztah mezi nárůstem vnímavosti k Víře ve všech koutech zeměkoule a selháním systémů, které na světě existují. Je jisté, že s tím, jak se bude intenzivní trápení lidstva prohlubovat, bude tato vnímavost stoupat. Nechť nedojde k žádnému omylu: vytváření schopností a výkonnosti, jež bylo uvedeno do pohybu, aby odpovědělo na rostoucí vnímavost, je stále ve svých nejrannějších stadiích. Velikost nároků světa nalézajícího se v chaosu vyzkouší v nadcházejících letech tuto výkonnost až do krajní míry. Na lidstvo prudce dopadají rány sil útlaku, ať již pocházejí z hlubin náboženských předsudků nebo z vrcholků bezuzdného materialismu. Bahá’í dokáží příčiny tohoto utrpení rozeznat. „Jaký ,útlak‘ je žalostnější,“ táže se Bahá’u’lláh, „než že duše, která hledá pravdu a přeje si dosáhnout poznání Boha, nebude vědět, kam pro ně jít a od koho ho hledat?“ Není času nazbyt. Je třeba dosáhnout trvalého pokroku v činnosti a rozvoji tří účastníků Plánu.

7. ‘Abdu’l-Bahá chválil „dvě volání“ k „úspěchu a blahobytu“, která lze slyšet z „výšin štěstí lidstva“. Jedním je výzva „civilizace“, „pokroku hmotného světa“. Ta obsahuje „zákony“, „předpisy“, „umění a vědy“, jejichž prostřednictvím se lidstvo rozvíjí. Tím druhým je „duši burcující volání Boha“, na němž závisí věčné štěstí lidstva. „Toto druhé volání,“ vysvětluje Mistr, „se zakládá na pokynech a nabádáních Pána a napomenutích a nesobeckých citech náležejících říši morálky, jež jako rozzářené světlo rozjasňují a osvětlují lampu skutečností lidstva. Jeho pronikavou silou je Slovo Boha.“ S tím, jak budete i nadále ve svých oblastech (klastrech) usilovně pracovat, budete stále více zatahováni do života okolní společnosti a budete postaveni před výzvu, abyste rozšířili proces systematického učení se, do něhož jste zapojeni tak, aby obsáhl rostoucí rozsah lidského úsilí. Bude třeba, abyste v přístupech, které budete zaujímat, v metodách, které budete uplatňovat, a v nástrojích, kterých budete užívat, dosahovali téhož stupně soudržnosti, jíž se vyznačuje model růstu, který se v současné době rozvíjí.

8. Dosažení udržitelného růstu v jedné oblasti za druhou bude záviset na vlastnostech, jimiž se bude vyznačovat vaše služba národům světa. Vaše myšlenky a činy musí být natolik oproštěny ode všech stop předsudků – ať rasových, náboženských, ekonomických, národních, kmenových, třídních nebo kulturních – aby ve vás i cizí člověk spatřoval milující přátele. Tak vysoké musí být vaše měřítko dokonalosti a tak čisté a cudné vaše životy, aby morální vliv, jenž uplatňujete, prostoupil povědomím širšího společenství. Pouze tehdy, když budete prokazovat charakternost chování, k níž spisy Víry vybízejí každou duši, budete schopni zápolit s myriádami různých forem zkaženosti, ať již zjevných či sotva patrných, které rozežírají životně důležité orgány společnosti. Teprve až když uvidíte ctihodnost a ušlechtilost v každé lidské bytosti – a to nezávisle na bohatství či chudobě – budete moci bojovat za věc spravedlnosti. A podle rozsahu, v němž se budou správní procesy vašich institucí řídit zásadami Bahá’í konzultace, budou moci velké masy lidstva vyhledávat útočiště v Bahá’í společenství.

9. Až budete rychle postupovat kupředu, buďte si jisti tím, že Shromáždění na výsostech mobilizuje své síly a stojí připraveno, aby vám přišlo na pomoc. Naše stálé modlitby vás obklopí ze všech stran.

 

Windows / Mac