Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2011

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Na počátku tohoto slavného období naše oči rozjasňuje pohled na právě odhalenou nádheru pozlacené kopule, která korunuje vznešenou Bábovu svatyni. Této vznosné budově byl znovu navrácen její nadpozemský lesk, jejž si pro ni přál Shoghi Effendi, a opět dnem i nocí září na zemi, moře i nebe, čímž potvrzuje majestátnost a svatost Toho, jehož posvátné pozůstatky leží uchovány v jejím lůně.

2. Tento radostný okamžik se časově shoduje s ukončením významné kapitoly v procesu rozvíjení Božího Plánu. Do konce prvního století Formativního věku, do završení prvních sta let, jež uplynou v blahodárném stínu ‘Abdu’l-Baháovy Poslední vůle, již zbývá pouhé desetiletí. Po Pětiletém plánu, který právě teď končí, bude následovat další Plán, jehož rysy jsou již nyní předmětem intenzivního studia po celém Bahá’í světě. Odezva na naše poselství konferenci Kontinentálních sborů Poradců a na Ridvánové poselství před dvanácti měsíci nás opravdu nemohla potěšit více. Přátelé se nespokojují s pouhým dílčím chápáním jejich obsahu, a tak se k těmto poselstvím vracejí znovu a znovu, a to buď individuálně nebo ve skupinách, na formálních setkáních i na spontánně pořádaných shromážděních. Jejich porozumění je obohacováno aktivní a informovanou účastí na programech růstu, jež jsou rozvíjeny v jednotlivých oblastech. V důsledku toho Bahá’í společenství na celém světě v průběhu několika měsíců vědomě načerpalo to, co potřebuje, aby povstalo ke smělému zahájení nadcházejícího desetiletí.

3. Během téhož období otřásal vládami a národy na různých kontinentech rostoucí počet případů politických nepokojů a ekonomických zmatků. Společnosti byly přivedeny na pokraj revoluce, a v krajních případech v nich revoluce již propukla. Vůdci docházejí ke zjištění, že zbraně ani bohatství nejsou zárukou bezpečí. Tam, kde nebyly naplněny touhy lidí, začíná pohár rozhořčení přetékat. Vzpomeňme si na to, jak důrazně napomínal Bahá‘u‘lláh vládce země: „Váš lid je vaším pokladem. Střezte se svou vládou porušovat přikázání Boží a vydávat své chráněnce do rukou zlodějů.“ Uvádíme zde varování: bez ohledu na to, jak uchvacující podívanou skýtá horlivost lidí po změně, je třeba mít na paměti, že existují určité zájmy, které manipulují během událostí. Dokud nebude podán lék, jejž předepisuje Boží Lékař, bude trápení tohoto věku přetrvávat a prohlubovat se. Bedlivý pozorovatel doby snadno rozpozná zrychlující se přerývaný, avšak neustávající rozklad žalostně nedokonalého světového řádu.

4. Přesto však je též patrný i jeho protějšek – konstruktivní proces, který Strážce spojoval s „rodící se Bahá‘u‘lláhovou Vírou“ a jejž popsal jako „předchůdce nového Světového řádu, který musí Víra zanedlouho vytvořit.“ Nepřímý vliv tohoto procesu lze pozorovat v projevech citů pramenících z touhy přispívat ke společenskému rozvoji, a to zejména ze strany mladých lidí.

5. Následovníkům Odvěké Krásy se dostává velké štědrosti, neboť tato touha, která ve všech zemích nezadržitelně vyvěrá z lidského ducha, může nalézt tak výmluvné vyjádření v práci, již Bahá’í společenství vykonává tím, že u rozličných skupin obyvatelstva naší planety buduje kapacitu k efektivní činnosti. Jaká jiná výsada se tomu může rovnat?

6. Nechť každý věřící získá hlubší pochopení této práce tím, že vzhlédne k ‘Abdu’l-Baháovi, v této době stého výročí Jeho „epochálních cest“ do Egypta a na Západ. ‘Abdu’l-Bahá neúnavně vysvětloval [Bahá’í] učení ve všech sociálních prostorech: v domácnostech i v sálech misií, v kostelech a synagogách, v parcích a veřejných náměstích, v železničních vagónech i zaoceánských parnících, v klubech a spolcích, ve školách a na univerzitách. Při obraně pravdy byl nekompromisní, byl však nekonečně jemný ve Svých způsobech – takto přinášel univerzální božské principy, které se týkají naléhavých požadavků tohoto věku. Všem bez rozdílu - úředníkům, vědcům, dělníkům, dětem, rodičům, vyhnancům, aktivistům, duchovním i skeptikům – předával lásku, moudrost a útěchu, podle toho, jaké byly jejich konkrétní potřeby. Povznášel jejich duše a přitom zpochybnil jejich nepodložené domněnky, dával jejich úhlu pohledu nový směr, zvyšoval jejich porozumění a nasměroval jejich síly. Slovem i skutkem prokazoval tak velký soucit a velkorysost, že došlo k naprosté proměně srdcí. Nikoho neodmítl. Chováme velkou naději, že časté vzpomínání na tento nedostižný záznam Mistrovy činnosti přinese během tohoto období stého výročí Jeho upřímným obdivovatelům inspiraci a posílení. Nespouštějte Jeho příklad z očí, upírejte na něj svůj zrak, a ať je vaším průvodcem, ke kterému se budete podvědomě obracet při plnění cíle Plánu.

7. Na počátku prvního globálního Plánu, jehož se Bahá’í společenství účastnilo, vylíčil Shoghi Effendi působivým jazykem po sobě jdoucí fáze, jimiž se božské světlo, roznícené v Siyáh-Chálu a oděné lampou zjevení v Bagdádu, rozšířilo do zemí Asie a Afriky, a s dokonce ještě větší září svítilo v Adrianopoli a později v ‘Akká, přes mnohá moře se rozšířilo na ostatní světadíly a postupně se šířilo po státech a závislých územích světa. Závěrečnou část tohoto procesu charakterizoval jako „pronikání onoho světla ... do všech zbývajících území zeměkoule“, což označil jako „stadium, v němž světlo triumfální Víry Boží zářící vší svou mocí a slávou zaplaví a obklopí celou planetu.“ Třebaže tohoto cíle není zdaleka dosaženo, toto světlo už mohutně plane v mnoha končinách. V některých zemích svítí v každé oblasti. V zemi, kde bylo toto neuhasitelné světlo zažehnuto poprvé, hoří jasným plamenem navzdory těm, kteří by ho chtěli udusit. U různých národů dosahuje trvalé záře v celých sousedstvích a vesnicích s tím, jak Ruka Prozřetelnosti zapaluje svíci za svící v srdci za srdcem, osvětluje hloubavé rozmluvy na všech úrovních mezilidských vztahů a zalévá svými paprsky bezpočet iniciativ podnikaných na podporu blahobytu určitého národa. A toto světlo vždy vyzařuje z pevného věřícího, ze životem pulsujícího společenství, z milující Duchovní rady, přičemž každý z nich je majákem světla uprostřed ponurosti.

8. Na Svatém Prahu se upřímně modlíme, aby každého z vás, nositele toho nehynoucího plamene, provázela mocná Bahá’u’lláhova utvrzení, až budete ostatním předávat jiskru víry.

 

Windows / Mac