Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2013

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. „Kniha Boží je rozevřena dokořán a Jeho Slovo povolává lidstvo, aby se k Němu vydalo.“ Těmito radostnými slovy popisuje Nejvyšší Pero příchod dne sjednocení a spojení. Bahá’u’lláh pokračuje: „Nakloňte sluch, ó přátelé Boží, hlasu Toho, jemuž svět ukřivdil, a pevně se držte všeho, co povznese Jeho Věc.“ Dále Své následovníky nabádá: „Raďte se spolu jako nejlepší přátelé v duchu dokonalé družnosti a zasvěťte drahocenné dny svých životů práci pro lepší svět a prosazování Věci Odvěkého a Svrchovaného Pána všech.“

2. Milovaní spolupracovníci! Toto strhující prohlášení nám bezděčně vytane na mysli, když po celém světě sledujeme vaše oddané snažení, jež je odpovědí na Bahá’u’lláhovu výzvu. Svědectví o ohromující odezvě na Jeho volání spatřujeme na všech stranách. Ti, kteří se na chvíli zamyslí nad rozvojem Božího Plánu, nemohou nebrat na vědomí, jak v zemi za zemí, v oblasti za oblastí vzrůstá v srdcích žen i mužů, dětí i mládeže síla tkvící ve Slově Božím.

3. Celosvětové společenství tříbí svou schopnost chápat svou bezprostřední realitu, analyzovat své možnosti a uvážlivě uplatňovat metody a nástroje Pětiletého plánu. Zkušenosti se podle očekávání nejrychleji sbírají v těch oblastech, kde dochází k vědomému posouvání hranic toho, co jsme se už naučili. Na takových místech se dobře rozumí prostředkům, které umožňují stále rostoucímu počtu jednotlivců posilovat jejich schopnost sloužit. Dynamicky působící středisko vzdělávání je hlavní oporou úsilí, které společenství vynakládá za účelem pokroku Plánu; a dovednosti a schopnosti rozvíjené účastí v kurzech střediska vzdělávání se co možná nejdříve dále tříbí v terénu. Někteří lidé se díky svému každodennímu styku s ostatními setkávají s dušemi, které jsou otevřeny zkoumání duchovních záležitostí, jež probíhá v celé řadě rozličných prostředí, a někteří jsou v postavení zareagovat na vnímavost existující v nějaké vsi nebo sousedství třeba tím, že se do dané lokality přestěhují. Rostoucí počty lidí povstávají a přebírají na svá bedra odpovědnost, a tím rozšiřují řady těch, kteří budou sloužit jako školitelé, animátoři a učitelé dětí, řady těch, kteří působí jako administrátoři a koordinátoři nebo těch, kteří jinak usilovně pracují, aby tuto činnost podpořili. Závazek přátel k učení se se projevuje prostřednictvím vytrvalosti jimi vynakládaného úsilí a ochoty doprovázet ostatní v jejich snahách. Navíc dokáží mít stále na paměti dva vzájemně se doplňující pohledy na model činnosti, k jehož rozvoji v dané oblasti dochází: prvním jsou tříměsíční cykly činnosti, které představují rytmický tep programu růstu a druhým jsou odlišné fáze procesu vzdělávání dětí, juniorské mládeže, mládeže a dospělých. Přátelé si uvědomují, že každá z těchto tří fází má vlastní dynamiku, vlastní požadavky a vlastní neodmyslitelnou hodnotu, a jasně při tom rozumějí vztahu, který tyto tři fáze spojuje. Především jsou si vědomi působení mocných duchovních sil, jejichž činnost lze rozeznat jak z kvantitativních údajů, ve kterých se zračí pokrok, jehož společenství dosáhlo, tak i z celé řady zpráv, jež líčí jeho úspěchy. Jako zvláště slibný se jeví fakt, že tolik těchto charakteristických a významných rysů, jimiž se vyznačují ty nejvyspělejší oblasti, lze rovněž vypozorovat i ve společenstvích, která se nacházejí v mnohem ranějších etapách svého vývoje.

4. S tím, jak se zkušenosti přátel zvětšovaly, zvyšovala se jejich schopnost rozvíjet v rámci oblasti [klastru] cenný a složitý model života, který zahrnuje stovky nebo dokonce tisíce lidí. S jakým potěšením si všímáme hlubokého porozumění, kterého se věřícím díky jejich úsilí dostává. Dokáží například ocenit, že postupné rozvíjení Plánu na úrovni oblasti je dynamickým procesem, který se nutně vyznačuje složitostí a že není vhodné ho spojovat s ukvapenými zjednodušováními. Na jeho postup vpřed se dívají s tím, jak zvyšují svou schopnost rozvíjet lidské zdroje a koordinovat a dobře organizovat činnosti těch, kteří povstanou. Přátelé si uvědomují, že s dalším zlepšováním těchto schopností je možné i navzájem propojovat větší škálu iniciativ. Stejnou měrou si začínají uvědomovat, že zavádění nějakého nového prvku si vyžaduje zvláštní pozornost jen po určitou dobu, ale že to nikterak nesnižuje význam ostatních aspektů jejich snah o budování společenství. Chápou totiž, že má-li se proces učení se stát jejich stylem činnosti, musí být připraveni na potenciál, který v sobě každý nástroj Plánu skýtá, a u něhož se ukazuje, že se pro daný časový okamžik obzvláště hodí, a tam, kde si to bude situace žádat, vloží do jeho rozvíjení více energie. Z toho však nevyplývá, že se musí každý člověk zabývat stejným aspektem Plánu. Přátelé se také učí, že není nutné soustřeďovat hlavní pozornost expanzivní fáze každého cyklu programu růstu na stejný cíl. Okolnosti si kupříkladu mohou žádat, že se v jednom určitém cyklu bude pozornost v první řadě soustřeďovat na zvaní duší k přijetí Víry, a to za pomoci intenzivních snah na poli učení Víry vynakládaných jednotlivci nebo kolektivně. A v dalším cyklu se může pozornost zaměřovat na násobení počtu nějaké konkrétní ústřední aktivity.

5. Přátelé si jsou dále vědomi toho, že na různých místech postupuje činnost Věci různou rychlostí, a že je k tomu dobrý důvod; koneckonců se jedná o organický jev a přátelé čerpají radost a povzbuzení z každého dalšího příkladu pokroku, který zaznamenají. Skutečně si cení prospěchu, který vyplývá z přínosu každého jednotlivce k pokroku celku, a proto všichni vítají služby, jež každý z nich poskytuje v souladu s možnostmi, které jsou vytvářeny okolnostmi, v nichž se ten či onen jedinec nachází. Na setkání, jež jsou určena k vyhodnocování, se stále více nahlíží jako na příležitosti, při nichž jsou snahy vynakládané společenstvím v plném rozsahu předmětem vážných a povznášejících úvah. Účastníci se dozvědí, čeho bylo celkově dosaženo, v tomto světle porozumí svému vlastnímu snažnému úsilí a zvýší si své znalosti o procesu růstu tím, že budou naslouchat radám institucí a budou čerpat ze zkušeností svých souvěrců. Takové zkušenosti jsou zakoušeny lidmi i v celé řadě dalších míst, na kterých postupně dochází ke konzultaci mezi přáteli intenzivně zaměstnanými konkrétním úsilím, ať už se zabývají společnou oblastí činnosti anebo slouží v určité části klastru. Všechny tyto hlubší poznatky tkví v širším uznání toho, že pokroku se nejsnadněji dosahuje v prostředí prodchnutém láskou – tedy v takovém prostředí, v němž se nedostatky shovívavě přehlížejí, překážky se trpělivě překonávají a zkoušené přístupy se s nadšením přijímají. Prostřednictvím moudrého řízení institucí a organizací Víry působících na všech úrovních tak byť i sebeskromnější snahy na úrovni jednotlivců splynou s kolektivním úsilím s cílem zajištění toho, že bude vnímavost k volání Požehnané Krásy rychle rozpoznána a účinně rozvíjena. Klastr, který se nachází v takovémto stavu, je zjevně tou oblastí, v níž dochází ke zdravému rozvoji vztahů mezi jednotlivci, institucemi a společenstvím – tedy mezi třemi aktéry Plánu.

6. Na tomto obraze kvetoucí činnosti si zaslouží obzvláštní zmínku jeden výjev. V Poselství, jež vám bylo adresováno před třemi lety, jsme vyjádřili naději, že v oblastech s probíhajícím intenzivním programem růstu se budou přátelé snažit dozvědět se více o způsobech budování společenství tím, že budou v sousedstvích a na vesnicích rozvíjet centra intenzivní činnosti. Naše naděje překonaly očekávání, protože dokonce i v oblastech, kde program růstu dosud nedosáhl intenzity, opakovaně prokázaly svou účinnost snahy nevelkého počtu lidí začít mezi obyvateli malých lokalit pořádat ústřední aktivity. Tento přístup se v podstatě soustřeďuje na odezvu na Bahá’u’lláhovo učení ze strany skupin obyvatelstva, které jsou připraveny na duchovní transformaci, k níž Jeho Zjevení přispívá. Svou účastí na vzdělávacím procesu, který prosazuje středisko vzdělávání, jsou motivováni k odmítnutí strnulosti a lhostejnosti, jež je jim vštěpována silami společnosti, a namísto toho se snaží přijímat vzorce jednání, které dokáží přinášet do života změnu. V sousedství nebo na vesnici, kde po několik let docházelo k rozvíjení tohoto přístupu a kde přátelé dokázali udržovat svou soustředěnou pozornost, lze postupně, avšak neklamně zaznamenat pozoruhodné výsledky. Mladým lidem se dostává povzbuzení k tomu, aby převzali odpovědnost za rozvoj těch, kteří jsou ještě mladší než oni sami. Starší generace vítají přínos mládeže ke smysluplným diskusím o záležitostech celého společenství. Disciplína pěstěná vzdělávacím procesem poskytovaným Bahá’í společenstvím buduje u mladých i starých schopnost konzultovat, a pozvolně dochází ke vzniku nových míst k cílené konverzaci. Ale změna se neomezuje pouze na Bahá’í věřící a na ty, kteří jsou zapojeni do ústředních aktivit, jež si tento Plán žádá, a od kterých by se mělo důvodně očekávat, že postupem času přijmou nové způsoby myšlení. Dochází k ovlivňování samotného ducha určitého místa. V širokých skupinách obyvatelstva se utváří postoj zbožnosti. Projevy rovnosti mužů a žen se stávají stále zřetelnějšími. Vzdělávání dětí – chlapců i dívek – budí větší pozornost. Uvnitř rodin se znatelně mění povaha vztahů, k jejichž utváření docházelo na základě zažitých předpokladů starých mnoho staletí. Obvyklým se stává smysl pro povinnost vůči vlastnímu bezprostřednímu společenství a životnímu prostředí. Dokonce i mor předsudků, který vrhá svůj zlověstný stín na každou společnost, začíná ustupovat podmanivé síle jednoty. Stručně řečeno, práce spjatá s budováním společenství, do které jsou přátelé zapojeni, ovlivňuje různé aspekty kultury.

7. Zatímco se během uplynulého roku trvale rozvíjela expanze a konsolidace, došlo k posunu vpřed i v jiných důležitých oblastech činnosti, a často se tak dělo v úzké souběžnosti. Ukázkovým příkladem jsou pokroky na úrovni kultury, jež lze zaznamenat v některých vesnicích a sousedstvích a které jsou v nemalé míře důsledkem toho, co se Bahá’í naučili díky svému zapojení se do sociální činnosti. Naše Kancelář sociálního a ekonomického rozvoje připravila v nedávné době dokument, jenž je shrnutím třiceti let zkušeností, které se na tomto poli nasbíraly od okamžiku, kdy byla tato Kancelář v Bahá’í světovém centru ustavena. Mezi postřehy, k nimž tato Kancelář dospěla, patří, že je to právě středisko vzdělávání, které udává zásadní hybný podnět snahám o zapojení se do sociální činnosti. Nedochází k němu jen pouhým nárůstem v oblasti lidských zdrojů, k němuž středisko vzdělávání napomáhá. Hluboké duchovní postřehy, vlastnosti a schopnosti, které proces [rozvoje] střediska vzdělávání kultivuje, se ukazují být rozhodujícím faktorem jak pro účast v sociální činnosti, tak i pro jejich přínos k procesu růstu. Dále se v tomto dokumentu vysvětluje, jak jsou odlišné sféry snah vynakládaných Bahá’í společenstvím určovány jedním společným, postupně se vyvíjejícím a koncepčním rámcem, který se skládá z různých vzájemně se posilujících prvků, třebaže se v různých oblastech činnosti tyto prvky projevují rozličnými způsoby. Dokument, který jsme právě popsali, byl v nedávné době představen Národním duchovním radám, a my je vyzýváme k tomu, aby po konzultaci s Poradci zvážily, jak mohou koncepty, které jsou v něm zkoumány, napomoci zlepšovat stávající snahy v oblasti sociální činnosti, jež jsou pod jejich záštitou vynakládány a zvyšovat povědomí o tomto významném rozměru Bahá’í snažení. Nemá to být ale vykládáno jako obecná výzva k rozsáhlé aktivitě na tomto poli, jelikož k postupnému zapojování se do sociální činnosti dochází přirozeně s tím, jak nějaké rostoucí společenství získává na síle. Je ale na čase, aby se přátelé hlouběji zamýšleli nad důsledky svých snah o proměnu společnosti. Probíhající nárůst poznatků, jež jsme na tomto poli získali, klade na Kancelář sociálního a ekonomického rozvoje zvýšené nároky a už se podnikají kroky k zajištění toho, aby se její činnost vyvíjela přiměřeně této situaci.

8. Obzvláště pozoruhodným rysem posledních dvanácti měsíců byla četnost, s níž je za spolupráce s podobně smýšlejícími lidmi Bahá’í společenství v celé řadě souvislostí spojováno se snahami vedoucími ke zlepšování poměrů ve společnosti. Od mezinárodní scény až po místní úroveň vesnického života vyjadřují vedoucí představitelé veřejného mínění ve všech typech různých prostředí své povědomí o tom, že Bahá’í věřícím nejenom leží na srdci blaho lidstva, ale že též mají přesvědčivou představu o tom, co je třeba uskutečnit a účinné prostředky k realizaci svých snah. Tyto projevy uznání a podpory přicházejí také z některých dříve nečekaných míst. Například dokonce i v Kolébce Víry se Bahá’í věřícím i přes hrozivé překážky, které jim kladou utlačitelé do cesty, dostává stále většího uznání za vážné důsledky, které jejich poselství skýtá pro situaci, v níž se jejich národ nachází a dostává se jim úcty za jejich nezlomné odhodlání přispívat k pokroku své vlasti.

9. Utrpení, které zakoušejí věřící v Íránu, a to zejména v uplynulých desetiletích současné vlny perzekucí, podněcuje jejich bratry a sestry v jiných zemích k tomu, aby je přišli bránit. Z celé řady neocenitelných darů, které v důsledku této vytrvalosti Bahá’í společenství po celém světě získalo, se v této souvislosti zmíníme o jednom – jde o impozantní síť specializovaných agentur na národní úrovni, které prokazují svou schopnost systematicky rozvíjet vztahy s vládami a organizacemi občanské společnosti. Souběžně s tím tříbí procesy spjaté s po sobě jdoucími Plány schopnost společenství účastnit se převládajících diskuzí ve všech prostředích, kde k nim dochází – od osobních rozhovorů až po mezinárodní fóra. Na místní úrovni dochází k přirozenému zapojování se do tohoto druhu snah prostřednictvím stejného organického přístupu, kterým se vyznačuje trvalý růst zapojování se přátel do sociální činnosti, a není tedy nutné se pokoušet tyto snahy dále podněcovat. Na národní úrovni se však tyto snahy častěji stávají středem pozornosti týchž specializovaných agentur, které již fungují v desítkách národních společenství a k zapojování do nich dochází podle důvěrně známého a úspěšného modelu konání, vyhodnocování, konzultace a studia. K dalšímu nárůstu těchto snah, usnadnění učení se na tomto poli a zajištění toho, že budou podnikané kroky v souladu s dalšími snahami Bahá’í společenství, jsme nedávno v Bahá’í světovém centru zřídili Kancelář veřejného diskurzu. Vyzýváme ji, aby Národním duchovním radám na tomto poli pomáhala postupnou podporou a koordinací aktivit a systematizací zkušeností.

10. K povzbudivému pokroku dochází i v jiných oblastech. V Santiagu de Chile, kde se buduje Mateřský chrám Jižní Ameriky, pokračují stavební práce rychlým tempem. Je dostavěna betonová konstrukce základů, suterén a kolektor stejně jako sloupy, které nesou nadstavbu. Očekávání spojené s tímto projektem vzrůstá a podobný pocit očekávání zmítá i dalšími sedmi zeměmi, kde mají být postaveny národní nebo místní Mashriqu’l-Adhkáry. V každé z nich již byly zahájeny přípravy a začalo se využívat příspěvků věřících do Fondu pro Chrámy, avšak praktické ohledy, jakými jsou například umístění, design a finanční zdroje představují pouze jeden aspekt práce, do níž jsou přátelé zapojeni. Podstatnější je, že to, co jim přísluší, je zasvěcovat se duchovnímu úsilí, na kterém se podílí celé společenství. Mistr se o Mashriqu’l-Adhkáru vyjadřuje jako o „magnetu božích utvrzení“, „mohutném základu Pána“ a „pevném pilíři Víry Boha“. Všude tam, kde bude postaven, se z něj přirozeně stane nedílná součást procesu budování společenství, které ho obklopuje. Na těch místech, kde má Dům uctívání spatřit světlo světa, se mezi řadovými věřícími prohlubuje povědomí o této skutečnosti, a tito věřící docházejí k poznání, že ve svém kolektivním životě musí stále více zračit ono spojení uctívání a služby, které Mashriqu’l-Adhkár ztělesňuje.

11. Na každém poli činnosti pak vidíme, že se Bahá’í společenství pohybuje stále vpřed, dělá pokroky v porozumění, touží získávat hlubší poznatky z praxe, je připraveno ujímat se nových úkolů v okamžiku, až mu to budou zdroje umožňovat, svižně reaguje na nové požadavky, vědomo si potřeby zajistit soudržnost mezi různými oblastmi činnosti, do níž je zapojeno a je zcela oddáno plnění svého poslání. Jeho nadšení a obětavost jsou zřejmé z obrovské horlivosti, kterou vyvolalo oznámení o svolání 95 mládežnických konferencí po celém světě, k němuž došlo asi před dvěma měsíci. Jsme potěšeni nejen reakcí samotné mládeže, ale také projevy podpory vyjádřenými jejími souvěrci, kteří si cení toho, jak angažovanost mladších následovníků Bahá’u’lláha představuje důležitou pobídku pro celé seskupení lidí vyznávajících tuto Věc.

12. Jsme plni naděje, když hledíme na postupné důkazy o šíření Bahá’u’lláhova poselství, dosahu jeho vlivu a rostoucím povědomí o ideálech, které uchovává. V tomto období různých výročí si připomínáme onen „Den největšího štěstí“, který od tohoto Riḍvánu dělí půldruhého století. Tehdy v zahradě Najíbíyyih vyhlásila Krása Abhá poprvé Svým společníkům Své Poslání. Z tohoto posvěceného místa vychází Slovo Boží do každého města a na každé pobřeží a povolává lidstvo k setkání se svým Pánem. A z oné původní družiny Bohem opojených milenců rozkvétá rozmanité a odhodlané společenství plné pestrobarevných květin v zahradě, o kterou se stará On. S každým dalším dnem se rostoucí počet nedávno probuzených duší s úpěnlivými prosbami obrací k Jeho Svatyni, k místu, na kterém na počest onoho požehnaného Dne skláníme na Svatém Prahu v modlitbě své hlavy, vděčni za každý dar, jenž byl Společenství Největšího Jména udělen.

 

Windows / Mac