Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

S příchodem Krále svátků skončilo období přípravy na příští celosvětový Plán: nyní přátele Boha svoláváme k novému pětiletému závazku odvahy, odhodlání a zdrojů.

Družina Bahá'u'lláhových věrných je připravena. Institucionální setkání, jež se během nedávných měsíců sešla po celém světě, postupně vysílala znamení, že přátelé jsou dychtivi zahájit tento mocný počin. Příkazy obsažené v poselství Konferenci poradců se již převádějí do rázných plánů činnosti. Desetiletími hrdinských úsilí se společenství zformovalo a prokázalo, že získalo určitou míru způsobilosti k podporování růstu, čímž se zocelilo pro tuto chvíli. Zejména poslední dvě desetiletí výrazně uspíšila toto toužebně vyhlížené zlepšení zdatnosti.

Během tohoto období si přátelé díky přijetí rozvíjejícího se rámce činnosti mohli postupně utvářet a zušlechťovat základní schopnosti, které daly vzniknout zprvu jednoduchým činům služby, jež vedly k propracovanějším modelům činnosti, které si po té vyžádaly rozvoj ještě komplexnějších schopností. Tímto způsobem byl v tisících oblastech započat systematický proces rozvoje lidských zdrojů a budování společenství - a v mnoha z nich se tento proces značně rozvinul. Pozornost se nezaměřovala pouze na jednotlivého věřícího, nebo na společenství, či na instituce Víry; všichni tři nerozluční účastníci rozvoje nového Světového řádu jsou pobízeni duchovními silami, které se uvolnily při rozvinování Božího plánu. Znamení jejich pokroku jsou stále více patrná: v sebedůvěře, kterou nesčetní věřící získali a s níž sdílejí příběhy z Bahá'u'lláhova života a debatují o důsledcích Jeho Zjevení a nedostižné Smlouvy; v rostoucím počtu duší, jež jsou v důsledku toho přitahovány k Jeho Věci a přispívají k úspěchům Jeho sjednocující vize; ve schopnosti Bahá'í věřících a jejich přátel z místních společenství popsat výřečnými výrazy své zkušenosti s procesem, který je schopen přetvořit lidskou povahu a utvářet společenský život; v podstatně větším počtu domorodých obyvatel různých zemí, kteří nyní jako členové Bahá'í institucí a orgánů řídí záležitosti svých společenství; ve spolehlivém, štědrém a obětavém přispívání do fondu, tak životně důležitém pro udržení pokroku Víry; v nevídaném rozkvětu iniciativ jednotlivců a kolektivních činů na podporu činností, budujících společenství; v nadšení tolika nezištných duší v rozkvětu mládí, kteří do této práce vnášejí nezměrnou energii především tím, že pečují o duchovní výchovu mladších generací; v povznesení zbožného charakteru společenství prostřednictvím pravidelných setkání k uctívání; v nárůstu kapacity na všech úrovních Bahá'í správy; v připravenosti institucí, orgánů a jedinců přemýšlet v rámci procesu, interpretovat bezprostřední realitu a hodnotit zdroje v místech, kde žijí, a na tomto základě připravovat plány; v nyní již známé dynamice studia, konzultace, činnosti a reflexe, díky níž se rozvinul instinktivní postoj učení se; ve zvyšujícím se chápání toho, co to znamená uvádět Učení do života společenskou činností; v násobících se příležitostech, které věřící vyhledávají a využívají, aby v rozhovorech ve společnosti převažujích nabídli Bahá'í hledisko; ve vědomí celosvětového společenství, že všemi svými snahami urychluje vznik božské civilizace, neboť při nich projevuje schopnost, která je Věci vlastní - budování společnosti; a samozřejmě, v rostoucím uvědomění si přátel, že jejich úsilí podporovat vnitřní přeměnu, rozšiřovat kruh jednoty, spolupracovat s ostatními na poli služby, pomáhat skupinám obyvatelstva ujmout se vlastního duchovního, společenského a hospodářského vývoje - a, pomocí všech těchto snah, dosáhnout zlepšení světa - vyjadřuje pravý smysl samotného náboženství.

I když žádné kritérium nemůže samo o sobě plně zachytit celý pokrok Bahá'í společenství, hodně si můžeme odvodit z počtu oblastí po celém světě, kde byl ustaven program růstu, o kterémžto počtu potvrzujeme, vděčni za štědré dary Krásy Abhá, že přesáhl 5 000. Základ tak rozsáhlý, jako je tento, byl nezbytným předpokladem k tomu, aby na sebe Bahá'í svět mohl vzít úkol, před kterým nyní stojí - posílit proces růstu v každé oblasti, kde započal, a dále rozšířit obohacující model komunitního života.

Pokračující úsilí, jež bude třeba vynakládat, bude velmi náročné. Ale výsledek může být nesmírně významný, ba i epochální. Malé krůčky, jsou-li pravidelné a rychlé, se sečtou a vyústí v překonání velké vzdálenosti. Když se budou soustředit na posun, kterého se musí v oblasti dosáhnout v počátečním období - například během šesti cyklů, které nastanou před prvním z dvoustých výročí -, učiní přátelé značný pokrok k dosažení cíle, stanoveného pro celé pětileté období. Každý cyklus je obdařen pomíjivými příležitostmi k postupu vpřed, vzácnými možnostmi, jež se nebudou opakovat. Želbohu, ve většinové společnosti se symptomy stále se prohlubující sklíčenosti duše množí a zhoršují. Jak neobyčejně pozoruhodné, že zatímco národy světa trpí, neboť se jim nedostává pravého léku, a vrtkavě se obrací od jedné falešné naděje ke druhé, vy s rozvahou cídíte nástroj, jenž spojuje srdce s věčným Slovem Božím. Jak neobyčejně pozoruhodné, že se uprostřed kakofonie utkvělých názorů a protikladných zájmů, která všude nabývá na síle, soustředíte na to spojovat lidi, aby budovali společenství, jež jsou útočištěm jednoty. Nenechte se předsudky a nepřátelstvím světa ani trochu sklíčit, nechť jsou vám připomínkou toho, jak naléhavě duše všude kolem vás potřebují hojivý balzám, jenž jim můžete poskytnout pouze vy.

Toto je poslední z řady několika po sobě následujících Pětiletých plánů. Po jeho ukončení započne nová fáze vývoje Božího plánu, jež má za úkol dovést Bahá'u'lláhovo společenství do třetího století Bahá'í letopočtu. Nechť si přátelé Boha ve všech zemích váží příslibu těchto několika let, ležících před námi, které budou pečlivou přípravou na ještě úžasnější úkoly, jež teprve přijdou. Široký záběr současného Plánu umožňuje všem jedincům tuto práci podporovat, bez ohledu na to, jak skromný je jejich přínos. Žádáme vás, milovaní spolupracovníci, ctitelé Toho, Jenž je Nejmilovanějším světů, abyste nešetřili úsilím a uplatnili vše, co jste se naučili, i veškeré Bohem seslané schopnosti a dovednosti, jež máte, a napomohli postupu Božího plánu do jeho dalšího zásadního stádia. K vašim zaníceným prosbám o nebeskou pomoc přidáváme svoje, nabízené ve Svatyních jménem všech, kdož pracují pro tuto vše-obklopující Věc.

 

Windows / Mac