Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2017

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Pohleďte, kterak společenství Největšího Jména povstává! Od započetí nového Plánu uplynul pouhý jeden rok, a dostupné zprávy už svědčí o rozsahu toho, oč se přátelé právě nyní pokoušejí a co začínají uskutečňovat. Přivádění 5000 programů růstu na vyšší úroveň intenzity si žádá takovou míru úsilí, jaká vůbec nemá obdoby. Velký počet přátel jedná na základě požadavků vznášených tímto Plánem. Tito přátelé důkladně porozuměli jeho základním zásadám, o čemž svědčí důslednost a obětavost, jež je jejich typickou reakcí. Některé intenzivní programy růstu, které jsou v aktivní činnosti již delší dobu, se podle všech předpokladů stávají zásobárnami znalostí a zdrojů, jež poskytují podporu okolním zeměpisným oblastem a usnadňují rychlé šíření zkušeností a hlubších poznatků. Centra intenzivní činnosti se ukazují jako živná půda kolektivní transformace. Jedná se o ta sousedství a vesnice, ve kterých se v té největší míře soustřeďuje práce na poli dalšího rozvoje společenství. Rozšířená a posílená legie členů pomocného sboru a jejich asistentů podněcuje věřící v jejich úsilí, pomáhá jim získávat vizi toho, jak za různých okolností dále rozvíjet proces růstu, a identifikovat přístupy, které vyhovují podmínkám, jež v každé oblasti existují. Regionální Bahá’í rady se za podpory svých příslušných národních duchovních rad učí tomu, jak může dynamika Plánu nabírat obrátky napříč celou řadou oblastí současně, zatímco v některých menších zemích, které [regionální] rady nemají, se začínají učit témuž i určité nové subjekty působící na národní úrovni. Celkový počet intenzivních programů růstu na světě se už začíná zvyšovat, třebaže rychlý pokrok, jenž byl na některých místech zaznamenán, má na jiných teprve nastat, což se dá u jakéhokoli organického procesu očekávat. Též nás těší sledovat skutečnost, že během prvních čtyř cyklů účast na aktivitách tohoto Plánu výrazně vzrostla.

2. Známky toho, co by mohl příští rok přinést, tedy ani nemohou být slibnější. Je snad vůbec možné si představit nějaký vhodnější obětní dar, který by bylo možno Požehnané kráse ke dvoustému výročí Jejího narození přinést, než je upřímné snažení Jeho milovaných o rozšíření okruhu působnosti Jeho Víry? První ze dvou dvousetletých výročí, která bude Bahá’í svět slavit, je tedy příležitostí, jež skýtá nanejvýš vzrušující vyhlídky. Pohlížíme-li na celou věc správně, představuje letošní rok jedinou největší celosvětovou příležitost, která tu kdy byla k tomu, aby se srdce mohla spojit s Bahá’u’lláhem. V nadcházejících měsících ať mají všichni tuto cennou a vhodnou příležitost na paměti a ve zvýšené míře si jsou pozorně vědomi možností, které se ve všech prostředích naskýtají k tomu, aby mohli být ostatní seznamováni s Jeho životem a vznešeným posláním. K co možná nejplnějšímu využití této příležitosti k učení Víry, jež se nyní před Bahá’í světem otevírá, je třeba vnášet kreativní myšlenky do rozhovorů, které se mohou vést s jednotlivci jakéhokoli povahového založení. V průběhu těchto smysluplných rozhovorů dochází ke zvyšování vnímavosti a otevírání srdcí, přičemž k něčemu takovému může někdy dojít i v jednom jediném okamžiku. V tomto ctihodném konání nacházejí všichni poslání, a o radost, která pochází z účasti na této činnosti, by se neměl nikdo připravovat. Naléhavě prosíme jediného Milovaného, aby byl celý tento rok dvoustého výročí naplněn onou nanejvýš čirou radostí a nejpříjemnějším potěšením – totiž sdělovat další duši zprávu o tom, že nastal úsvit Dne Božího.

3. Naléhavou povahu povinností, které musí veškeré uskupení věřících plnit, navíc ještě zvýrazňuje zmatek, nedůvěra a pochmurná nálada, které ve světě panují. Přátelé by skutečně měli využívat každičké příležitosti k tomu, aby zažíhali světlo, které může osvětlovat cestu a skýtat ujištění bázlivcům a naději zoufalcům. Připomíná nám to radu, kterou dal Strážce jednomu Bahá’í společenství. Formuloval ji slovy, která jako by byla určena pro naši dobu: „S tím, jak se stavba dnešní společnosti prudce chvěje pod tíží a tlakem neblahých událostí a pohrom a jak pod nimi praská, s tím jak se násobí počet trhlin zvýrazňujících rozkol, který odděluje jeden národ od druhého, jednu společenskou vrstvu od druhé, jednu rasu od druhé a jedno věrovyznání od druhého, musí plnitelé Plánu projevovat ve svém duchovním životě i administrativních činnostech ještě větší soudržnost a ve svých společných projektech prokazovat ještě vyšší míru společného úsilí, vzájemné pomoci a harmonického rozvoje.“ Shoghi Effendi, který vždy zdůrazňoval duchovní význam práce pro Víru a cílevědomé odhodlání, s nímž mají věřící vykonávat své svaté povinnosti, rovněž varoval před jakoukoli účastí na politických sporech, tahanicích a zaplétání se do politiky. „Nechť povstanou nad veškerý partikularismus a partajnictví,“ naléhavě vyzýval při jiné příležitosti, „nad zbytečné spory, malichernou vypočítavost a pomíjivé vášně, které vrásní povrch měnícího se světa a upoutávají jeho pozornost.“ Jedná se o nezbytnou pěnu a tříšť, která je vyvrhována na povrch v okamžiku, kdy vlna za vlnou otřásá rozbouřenou a rozdělenou společností. Až příliš mnoho je v sázce, budeme- li se rozptylovat činnostmi tohoto druhu. Jak každý Bahá’u’lláhův stoupenec dobře ví, blahobyt lidstva v konečném důsledku závisí na tom, budeme-li překonávat různice a budeme-li jednotu lidského rodu stavět na pevných základech. Ať už Bahá’í věřící přispějí k životu své společnosti jakýmkoli způsobem, zůstává jejich záměrem podporovat jednotu, a k témuž cíli směřuje i jakákoli snaha o další budování společenství. Různá společenství, která rostou a rozvíjejí se ve stínu Největšího jména, jsou pro lidi, kteří jsou už unaveni neustálými spory, přesvědčivým příkladem toho, čeho se dá díky jednotě dosáhnout.

4. Vzdáváme chválu Pánu pánů za to, že tolik Jeho milovaných dává tolika různými způsoby vše, co má, pro to, aby se mohla do výše pozvednout zástava jednoty lidstva. Nejmilovanější přátelé! Neměl by snad na samém počátku velevýznamného roku každý z nás uvažovat o tom, jaké nebeské skutky nám může Jeho milost pomoci vykonat?

 

Windows / Mac