Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2019

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Jak se Největší svátek přiblížil, jsme okouzleni z pocitů vděčnosti a očekávání – vděčnosti za divy, jež Bahá’u’lláh Svým stoupencům umožnil vykonat, očekávání toho, co přinese nejbližší budoucnost.

Hybná síla zrozená z celosvětových oslav dvoustého výročí narození Bahá’u’lláha od té doby jen nabývá na intenzitě. Rychlejší rozvoj Bahá’í společenství, jeho rostoucí kapacita a jeho schopnost čerpat ze síly většího množství svých členů jsou zcela zřetelně vidět v přehledu toho, čeho po celém světě toto společenství v poslední době dosáhlo. V této souvislosti se do popředí dostává zejména nárůst činností budujících společenství. Současný pětiletý plán následuje po dvacetiletém úsilí Bahá’í světa, kdy tyto činnosti byly systematicky tříbeny a jejich počet mnohonásobně zvětšován – leč pozoruhodné je, že během prvních dvou a půl let plánu se množství ústředních aktivit zvýšilo o více než polovinu. Celosvětové společenství prokázalo schopnost do těchto aktivit zapojit v jakémkoli daném okamžiku přes milion lidí, pomáhajíc jim tak zkoumat duchovní skutečnosti a reagovat na ně. V témže krátkém období se počet modlitebních setkání téměř zdvojnásobil – velmi potřebná to reakce na rostoucí odcizení se lidstva Zdroji naděje a štědrosti. Tento vývoj v sobě skrývá zvláštní příslib, neboť devocionální setkání vnášejí do života společenství novou energii. Spolu se vzdělávacími aktivitami pro všechny věkové kategorie posilují vznešený záměr těchto snah: podporu společenství, vyznačujících se uctíváním Boha a službou lidstvu. Nikde to není lépe vidět než v oněch oblastech, kde se Bahá’í aktivit trvale účastní velké množství lidí a kde přátelé překročili třetí milník ve vývoji svého společenství. Jsme velmi potěšeni, když vidíme, že se počet oblastí, kde proces růstu postoupil tak daleko, od začátku plánu více než dvojnásobil a nyní činí kolem pěti set.

Tento krátký přehled nemůže plně vystihnout rozsah přeměny, jež se právě uskutečňuje. Vyhlídky na zbývající dva roky plánu jsou příznivé. Tento poslední rok toho bylo dosaženo mnoho, jak se z oblastí se silnějším programem růstu, které se, jak jsme doufali, staly rezervoáry znalostí a zdrojů, do široka do daleka šířila poučení, jež získaly. Mezinárodní centrum pro učení Víry, poradci a neúnavní členové jejich pomocných sborů se nezastavují před ničím, aby zajistili, že přátelé ve všech částech světa mohou z tohoto zrychleného procesu učení se těžit a tyto získávané poznatky uplatňovat ve svých vlastních reálných situacích. Těší nás, když vidíme, že v rostoucím počtu oblastí, a v sousedstvích a vesnicích v nich, se vynořilo jádro přátel, již prostřednictvím činů a přemítání objevují, co je v daném momentě třeba, aby proces růstu mohl v jejich okolí postupovat dále. Čerpají z mocného nástroje středisek, jimiž se zlepšuje kapacita přispívat k duchovnímu i hmotnému rozkvětu společenství, a při tom, jak konají, se zvětšuje počet těch, kteří se k nim přidávají. Podmínky a s nimi i vlastnosti růstu se místo od místa přirozeně velmi liší. Ale systematickým úsilím může každý k této konkrétní práci přispívat stále efektivněji. V každém prostředí existuje čirá radost ze zapojování dalších duší do smysluplných a povznášejících rozhovorů, které vedou, ať rychle či postupně, k probuzení duchovních vnímavostí. Čím jasnější je plamen zapálený v srdci věřícího, tím větší bude síla přitažlivosti, kterou pocítí ti vystaveni jeho teplu. A pro srdce pohlcené láskou k Bahá’u’lláhovi si nelze představit nic vhodnějšího, čím by se mohlo zabývat, než vyhledávat spřízněné duše, povzbuzovat je, jak vstupují na stezku služby, doprovázet je při tom, jak získávají zkušenosti, a – možná tu největší radost ze všech –vidět je, jak jsou ve své víře ujištěny, samy od sebe povstávají a ostatním pomáhají na téže cestě. Toto jsou jedny z nejdražších chvil, které tento pomíjející život nabízí.

Naděje na rozvoj tohoto duchovního počinu jsou s blížícím se dvoustým výročím narození Bába ještě více vzrušující. Stejně jako dvousté výročí, jež mu předcházelo, je toto jubileum okamžikem nevyčíslitelně vzácným. Všem Bahá’í věřícím poskytuje vynikající příležitosti, aby ty, již jsou jim nablízku, probudili do slavného Dne Božího a pomohli jim si uvědomit neobyčejný příliv nebeské milosti, jenž byl ohlášen objevením se dvou Projevů Božské bytosti, dvou po sobě jdoucích Světlodárců, Již rozjasnili obzor světa. Rozsah toho, co je v následujících dvou cyklech vůbec možné, již všichni znají ze zkušeností s dvoustým výročím před dvěma lety a vše, co se při té příležitosti naučili, musí uplatnit v plánech na letošní Dvojí svaté narozeniny. Jak se dvěstěleté výročí blíží, budeme často ve svatyních vaším jménem pronášet snažné modlitby, prosíce, ať vaše úsilí náležitě poctít Bába uspějí a napomohou pokroku Věci, již předpověděl.

Konec prvního století Formativního věku zde bude již za dva a půl roku. Zpečetí sto let požehnaného úsilí upevňovat a rozšiřovat základy s takovými oběťmi položené během Hrdinského věku Víry. V té době si Bahá’í společenství též připomene sté výročí nanebevstoupení ‘Abdu’l-Baháa, onen moment, kdy byl milovaný Mistr vysvobozen z pout tohoto světa, aby se v útočišti nebeské slávy mohl znovu shledat se Svým Otcem. Jeho pohřeb, jenž se konal následujícího dne, byl událostí „jakou Palestina nikdy neviděla“. Na závěr pohřbu byly Jeho smrtelné ostatky uloženy k odpočinku pod klenbou Bábova mauzolea. Avšak Shoghi Effendi předpokládal, že toto uspořádání bude pouze dočasné. Ve vhodný čas se měla postavit svatyně, svým rázem odpovídající ‘Abdu’l-Baháovu jedinečnému postavení.

Ten čas právě nadešel. Bahá’í svět je povoláván k tomu, aby vztyčil budovu, jež bude navždy obklopovat ony posvátné ostatky. Bude postavena v blízkosti zahrady Riḍván na půdě posvěcené šlépějemi Požehnané krásy. Svatyně ‘Abdu’l-Baháa se tak bude nacházet na půlkruhu vedeném mezi svatyněmi v ‘Akká a Haifě. Práce na architektonických plánech jsou již v procesu a v následujících měsících se s vámi podělíme o více informací.

Nyní, jak rozjímáme nad rokem, jenž je před námi, a nade vším, co slibuje, nás zahrnují pocity neobyčejné radosti. Na každého z vás – již se zabýváte vykonáváním služby Bahá’u’lláhovi, v každém národu pracujíce pro věc míru - se spoléháme, že naplníte své vznešené poslání.

 

Windows / Mac