Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Dvě skutečnosti, jež se stávají patrnými, nás podnítily, abychom se na vás obrátili s těmito slovy. První skutečností je celosvětově rostoucí uvědomění si hrozících a děsivých nebezpečí, jež přináší koronavirová pandemie. V mnoha zemích, navzdory chrabrým a odhodlaným kolektivním úsilím pohromě zabránit, je situace již vážná, rodinám a jednotlivcům způsobuje tragédie a celé společnosti uvrhá do krize. Vlny utrpení a zármutku se valí přes jedno místo za druhým a v různých chvílích různými způsoby různé národy oslabí.

Druhou skutečností, která je každým dnem očividnější, je nezdolnost a nezmenšená životní síla Bahá’í světa tváří v tvář výzvě, jež nemá v živé paměti obdoby. Vaše reakce byla vynikající. Když jsme vám před měsícem psali k Naw-Rúzu, dychtili jsme zdůraznit působivé vlastnosti, které společenství, jejichž běžný vzorec činnosti byl přerušen, prokazují. Vše, co se v mezidobí, kdy se mnoho přátel muselo podrobit stále přísnějším restrikcím, událo, pouze prohloubilo obdiv, který cítíme. Některá společenství, učíce se ze zkušeností získaných v jiných částech světa, nalezla bezpečné a tvořivé způsoby, jak u obyvatelstva zvýšit povědomí o požadavcích na veřejné zdraví. Zvláštní pozornost je věnována těm, již jsou virem nejvíce ohroženi, a hospodářským nesnázím, vyplývajícím z jeho šíření; iniciativy, uváděné na stránkách Bahá’í World News Service [Bahá’í světová zpravodajská služba], jsou jen pouhou hrstkou z nesčetného množství aktivit, které se v této oblasti konají. Tyto iniciativy jsou doprovázeny snahami zkoumat, podporovat a pěstovat ony duchovní vlastnosti, které jsou v této době nejvíce potřeba. Mnohé z těchto snah se nevyhnutelně konají v rodinách či o samotě, ale tam, kde to podmínky dovolí či komunikační nástroje umožní, je mezi lidmi, nacházejícími se v podobné situaci, aktivně budován smysl pro neobyčejnou solidaritu. Dynamiku komunitního života, pro kolektivní pokrok tak důležitou, nelze potlačit.

Když jsme viděli, jak schopně národní duchovní rady, neúnavní to vojevůdci Armády světla, vedou svá společenství a formují své reakce na tuto krizi, velice nás to povzneslo na duchu. Výrazně je podporují poradci a jejich pomocné sbory, kteří, jako vždy, hrdinsky pozvedli do výše zástavu milující služby. Duchovní rady jsou neustále dobře informovány o často rychle se měnících podmínkách ve svých zemích, a přitom činí nezbytná opatření pro správu záležitostí Věci, především pro uspořádání voleb, kde je lze uskutečnit. Prostřednictvím pravidelných zpráv poskytují instituce a správní orgány moudré rady, uklidňující ujištění a neustálé povzbuzení. V mnoha případech též začaly rozeznávat konstruktivní témata, která vyvstávají z rozhovorů, rozvíjejících se v okolní společnosti. Očekávání, jež jsme vyjádřili v Naw-Rúzovém poselství, že tato zkouška odolnosti lidstva mu zajistí lepší porozumění, se již uskutečňuje. Čelní představitelé, přední myslitelé a reportéři již začali zkoumat stěžejní koncepty a smělé ctižádostivé sny, které v poslední době ve veřejných rozpravách povětšinou chyběly. V současné době jsou to jen první záblesky, ale přesto představují možnost, že chvíle kolektivního vědomí je snad v dohledu.

Útěchu, kterou čerpáme z toho, že vidíme, jak se nezdolnost Bahá’í světa projevuje v praxi, je zakalena naším smutkem z následků této pandemie pro lidstvo. Běda, jsme si vědomi toho, že se toto utrpení týká i věřících a jejich blízkých. Vzdálenost od přátel a příbuzných, kterou tolik lidí na světě kvůli požadavkům na veřejnou bezpečnost nyní udržuje, pro někoho ustoupí trvalému odloučení. Při úsvitu každého jitra se zdá jisté, že než slunce zapadne, budou přetrpěna další muka. Nechť příslib znovushledání ve věčných říších poskytne útěchu těm, již ztratí své milované. Modlíme se, aby se ulevilo jejich srdcím a aby milost Boží obstoupila ty, jejichž vzdělání, živobytí, domovy, či samotné prostředky obživy jsou v ohrožení. Za vás a za ty, jež milujete, a za všechny vaše krajany pokorně prosíme a naléhavě žádáme Bahá’u’lláha o požehnání a přízeň.

Ať je cesta, již je nutno zdolat, sebedelší a sebesvízelnější, jsme naprosto přesvědčeni o vaší síle ducha a odhodlání doputovat až na její konec. Čerpáte ze zásoby naděje, víry a velkodušnosti, upřednostňujíce potřeby ostatních před vlastními, umožňujíce, aby ti, již jsou znevýhodněni, byli duchovně posíleni, aby ti, již stále více žízní po odpovědích, byli uspokojeni, aby ti, již touží pracovat pro zlepšení světa, k tomu dostali prostředky. Jak bychom mohli od oddaných následovníků Požehnané dokonalosti očekávat méně?

 

Windows / Mac