Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Beşillik Planın üç ili arxada qalmışdır. Dördillik Planda hərəkətə gətirilmiş proseslər On İki Aylıq plan ərzində uşaqların Bəhai tərbiyəsinə göstərilən xüsusi diqqət vasitəsilə güclənmiş və bu keçən illər ərzində zəifləmədən davam etdirilmiş(izlənmiş) və indi də əvvəlcədən ümid edilən yüksək gözləmləri doğrultmaqdadır. Dünyanın hər bir yerində Planın üç iştirakçısı – fərd, icma və təsisatlar – hər biri özünün fərqli rolunu oynayaraq biri digərinin fəaliyyətini gücləndirməkdədir. Əsas fəaliyyət növləri, dərnəklər, uşaq dərsləri, və dua məclisləri vacib aspektlər olmuş və qarşılıqlı nailiyyyətləri yüksəltməklə Bəhai icma həyatının bütün başqa elementlərinə də böyük enerji və uğur gətirməkdədir. İnsan resursları çoxalmaqdadır və Yerli Ruhani Məhfillər böyüyən bu cücərtilərin yeni üzə çıxan tələbatlarına cavab verirlər.

Uşaqların Bəhai tərbiyəsi üçün bütün dünyada yaradılmış qabiliyyət qeyri-adi dərəcədə təəssürat yaradır. Yeniyetmələrin ruhani cəhətdən gücləndirilməsi üçün ilkin səylər müvəffəqiyyət qazanmaqdadır. Klasterlərin bir fəaliyyət səviyyəsindən daha yüksək səviyyəyə keçmə hərəkatı yaxşı gedir və bu irəlilədikcə, yaxşı tanınan möminlərin özəyinə geniş dairədə insanlar, hələ bahai olmayan, lakin Planın asas fəaliyyət növlərinə şövqlə daxil olmuş insanlar qoşulurlar. İntensiv böyüməni idarə etmək üçün strukturlar müəyyən sayda qabaqcıl klasterlərdə artıq meydana çıxmaqdadır. Milli Məhfillər, öz ölkələrində olan bütün klasterlərin işi ilə məşğul olmaqla yanaşı, onların malik olduqları insan resurslarını tez, dayanıqlı böyümə mərkəzlərinə çevirən təlim institutları vaitəsilə yetişməsinə qədər təşviq və inkişaf etdirməklə yüksək vədlər verən müəyyən prioritet(tərcih olunan) klasterlərə xüsusi diqqət ayırmağın dəyərini öyrənmişlər.

Əvvəlcədən də göründüyü kimi, təlim institutu özünün böyümənin mühərriki olmasını sübut etməkdədir. Özlərinin müvafiq icmalarınını imkanlarını və ehtiyaclarını qiymətləndirməklə, Milli Məhfillərin böyük əksəriyyəti hesab edərək ki, Ruhi İnstitutu tərəfindən tərtib olunan kurs materialları Planın tələblərinə çox yaxşı cavab verir, onları istifadə üçün qəbul etmişlər. Bunun paralel(uzlaşan) bir faydası da olmuşdur ki, eyni bir material brir çox dillərə tərcümə olunmuşdur və Bəhailər haraya getsələr, görürlər ki, başqa dostlar da eyni yolla gedir və eyni kitab və metodlarla tanışdırlar.

Bir-birinə zidd anlayış və maraqlarla parçalanmış nizamsız beynəlxalq cəmiyyət, artan terrorizmin, qanunsuzluq və korrupsiyanın hücumuna məruz qalmış və iqtisadi müflisləşmənin, yoxsulluq və xəstəliyin təsirindən erroziyaya uğramışdır. Bunun ortasında, ilahidən gələn baxışla ilhamlanmış Bəhai İcması məhkəm bünövrə üzərində qurulmaqla, indi həyata keçirilən prosesdən keçməklə güc üzərində böyüyərək və sadəcə görüntü yaradan gerilələmələrdən qorxmayaraq getdikcə daha çox nəzərə çarpmaqdadır. Bəhai dünyasının gözlənilməyən şəraitlərə cavab vermək qabiliyyətinə bir nümunə bir il əvvəl baş verdi, o zaman ki, çoxlu təhlükələr Beynəlxalq Bəhai Qurultayını təxirə salmağı tələb etdi; Ümumdünya Ədalət Evinin seçkiləri lazımi şəkildə keçdi və Plan bir addım da geri qalmadan irəli getdi. Eyni zamanda, İraqda həyat şərtlərini pozulması və qarışıqlığa baxmayaraq, o ölkədəki Bəhailərlə əlaqə qurmaq mümkün olmuş və onların Yerli Ruhani Məhfilləri bərpa olunmuşdur. İndi biz böyük şadlıqla, bu Rizvanda, otuz ildən çox bir müddətdə boğucu zülmdən sonra, Beynəlxalq Bəhai İcmasında öz yerini tutması üçün İraq Bəhailəri Milli Ruhani Məhfilinin seçilməsini elan edirik.

İlahi Planın bu mərhələdə bizdən tələb etdiyi odur ki, indiki istiqamətdə inamla və dinamik olaraq, bəşər dünyasını döyəcləyən tufanlardan qorxmayaraq davam edək. Əmin olun ki, Cəmali-Mübarək sizin addımlarınızı hidayət edəcək və Onun Əmrinin tərəqqisi üçün Uca Mələklər Qoşunu sizin hər bir səyinizi qüvvətləndirəcək.

 

Windows / Mac