Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2007

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Beşillik Planın birinci ili bizim 27 dekabr 2005-ci il Müraciətimizdə təqdim olunmuş fəaliyyət sistemini (çərçivəsini)Həzrət Bəhaullahın ardıcıllarının qəbul etdiyi həsretmə ruhuna və onların dəstələrlə daxilolma prosesini irəlilətlmə vədinə parlaq sübut daşıyır. Bu sistem özünün bütün cəhətləri ilə klasterdə tətbiq oluananda, həm inananların və onların dostlarının icma həyatında iştirakları baxımından, həm də say artımı baxımından davamlı tərəqqiyə nail olunur - bu klasterlərdə hər iki-üç aydan bir yüzlərlə, digərlərində isə onlarla qəbuletmələrdən xəbər verilir. Bu inkişaf üçün ən vacib olan amil bu işin ruhani təbiəti barədə yüksəlmiş agahlıqla bərabər, Planın əsas elementlərində müəyyən olunan qərarçıxarma vasitələri barədə artmış anlayış olmuşdur.

Dəstələrlə daxilolma kimi yeganə məqsəd üzərində fokuslanan qlobal Planlar silsiləsini işə salmazdan əvvəl Bəhai İcması dünyanın çox yerlərində sürətli, iri miqyaslı genişlənmə mərhələsindən keçmişdir. Bu zaman əsas məsələ ən azı həssaslıq nümayiş etdirmiş əhali arasından Əmrin sıralarının genişlənməsi deyil, onları icma həyatına qoşmaq və onların arasından sonrakı genişlənməyə özlərini həsr edəcək kifayət qədər insanların yetişdirilməsi olmuşdur. Bəhai dünyası üçün bu məsələni həll etmək o qədər əhəmiyyətli idi ki, biz bunu Dördillik Planın əsas xüsusiyyəti etdik və Milli Ruhani Məhfilləri çağırdıq ki, öz güclərinin böyük hissəsini insan resursları hazırlamaq üçün təlim institutu formasında təsisat bacarığı yaratmağa həsr etsinlər. Biz göstərdik ki, davamlı artan inananlar kontingenti onlara iri miqyaslı genişlənmə və konsolodasiyanı saxlayacaq xidmət aktlarını həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və ruhani anlayış, qabiliyyət və bacarıq vermək üçün tərtib olunmuş rəsmi təlim proqramından faydalanmalı olacaqdır.

Bu gün biz möhkəm böyümə mərhələsində olan klasterlərin işlərini müşahidə etdkcə, görürük ki, onların hər birində dostlar, Əmri fəal surətdə dəstəkləyənlərin böyüməkdə olan nüvəsini səfərbər etməyi öyrənərək səylərini koordinasiya etmək üçün səmərəli sxem yaratmaq, fərdi təşəbbüslərini və kollektiv səylərini bir məcraya yönəlik effektiv modelə uyğunlaşdırmaq və fəaliyyət tsikllərini planlaşdırmaqda müvafiq məlumatın analizini istifadə etmək üçün institut prosesini gücləndirməkdə davam etmişlər. Onların genişlənmə və möhkəmlənmə işini əl-ələ(paralel) olaraq - dayanıqlı böyümənin açarı - irəli aparmaq üçün vasitə tapmaları göz qabağındadır. Belə bir əyani fakt, əlbəttə, hər bir həsretmə ruhu olan inananı qoyulmuş sistematik öyrənmə yolunda qətiyyətini saxlamağa ruhlandıracaqdır.

Bu nəhəng səylər illərinin nailiyyətləri yalnız iri miqyaslı genişlənmə və möhkəmlənmə işinin canlandığı klasterlərlə məhdudlaşmamışdır. On İki Aylıq və daha sonra bundan öncəki Beşillik Plandan əvvəl olan Dördillik Plan zamanı götürülmüş yanaşma, səylərini daha geniş dairədə olan insanları əhatə etməyə və onları icma həyatının müxtəlif cəhətlərinə cəlb etməyə imkan verən şəraitin yaradılmasında inananlara vasitə verdi. Qlobal Planların üç iştirakçısında on il ərzində davam edən bacarıq yetişdirmə prosesinin faydaları hər yerdə üzə çıxır. Hər yerdə insan resursları yetişdirməyin dinamikası barədə anlayış əldə etmək ehtiyacı vardı. Dostlar hər yerdə dayanıqlı böyümənin tələblərini – sistematik fəaliyyəti dəstəkləmək və fokus yayqınlığından qaçmaq, kollektiv qərarçıxarmanın müəyyən elementlərini sıravi cərgələrə yaxınlaşdırmaq və missiya hissi olan icmalar yaratmaq, hamılıqla iştirakı təşviq etmək və cəmiyyətin müxtəlif seqmentlərini , xüsusəilə də Allahın Əmrinin gələcək müdafiəşiləri və Onun sivilizasiyasının qurucuları olan uşqalrı vı yeniyetmələri öz fəaliyyətlərinə daxil etməyi öyrənməli oldular.

Belə bir möhkəm fundament artıq yaradılarkən, hər bir inananın ən öndə gələn düşüncəsi təbliğ olmalıdır. İstər onların öz dostlarını ocaqbaşılarında təbliğ etmələrində və sonra onları əsas fəaliyyət növlərinə cəlb etmələrində və ya bu fəaliyyətləri təbliğin əsas vasitələri kimi istifadə etmələrində olsun, istər icma kimi klasterdə ilkin təkan olaraq uşaq və yeniyetmələrlə iş və ya yaşlı nəsildə fokuslanmaları, istər intensv kampaniyanın bir hissəsi kimi komanda şəklində ailələri ziyarət kimi kollektiv səyləri və ya vaxtaşırı axtaranlara öz evlərində baş çəkmələri olsun – bunlar o qərarlardır ki, dostların şəraitinə və imkanlarına və onların ünsiyətdə olduqları əhalinin xüsusiyyətlərinə uyğun edilə bilər.

Hamının başa düşməli və etiraf etməli olfuğu şey, vəziyyətdən asılı olmayaraq, ruhani qidadan məhrum olmuş və ümidsizliyə batmaqda olan bəşəriyyətin kəskin ehtiyacı və İsmi Əzəmin icmasının üzvü olaraq bizə əmanət edilmiş təbliğ etmə məsuliyyətinin təcililiyidir.

Həzrət Bəhaullah Öz ardıcıllarına təvliğ etməyi hökm etmişdir. Artıq minlərlə insan axtaranları Onun Vəhyinin Dəryasına yönəltməyə meydan açmaq üçün Planın şərtlərini fəal tətbiq edirlər. Biz təbliğin hər bir inananın həyatında hakim ehtiras olacağı və icmanın birliyinin gücünün bu cür ruhlanmanın özünü xidmət meydanında zəifləmək bilməyən fəaliyyətdə ifadə etməsinə imkan verəcək günə intizarlı bir gözlə baxırıq. Bu, bizim sizdən gözlədiyimiz ən atəşli ümid və bizim Müqəddəs Astanada hərarətli dualarımızın məqsədidir.

 

Windows / Mac