Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2009

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Cəmisi üç il əvvəl biz bəhai dünyasına son global Planın axırlarında belə aydınlıqla meydana çıxan fəaliyyət çərçivəsindən istifadə etmək kimi çətin bir vəzifə qoymuşduq. Cavab, bizim ümid etdiyimiz kimi, dərhal oldu. Dostlar hər yerdə böyük səylə, dünya miqyasında 1500-dən az olmayan intensiv böyümə proqramı başlamaq hədəfini yerinə yetirməyə başladılar və bu proqramların sayı tezliklə artmağa başladı. Lakin onda heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, Səma Qoşunlrının Rəbbi Özünün dərkedlməz hikməti ilə, belə qısa bir zamanda Öz icmasını nə dərəcədə köklü dəyişdirmək istəyir. Bu necə bir məqsədyönlü və inamlı bir icmadır ki, Yer kürəsi boyunca qırx bir regional konfransla cari Planın tən ortasında öz nailiyyətlərini qeyd etdi! Bu icmanın uzlaşdırılmış cəyləri və enerjisi böhran burulğanına düşmüş dünyanın qarışıqlığı və çaşqınlığı ilə necə bir qeyri-adi təzad təşkil etdi! Bu, doğrudan da, Sevgili Mühafizin istinad etdiyi bəxtiyar möminlərin icması idi. Bu, ona əta edimiş geniş potensialların fərqində olan və sarsılmış dünyanı yenidən qurmaqda oynayacağı rolu dərk edən bir icma idi. Bu, müvəffəq bir icma olmaqla, yer kürəsinin bir tərəfində amansız repressiyaya məruz qalan, lakin bir bütöv kimi çəkinmədən və qorxmadan Həzrət Bəhaullahın bəşəriyyəti ən ağır zülmün boyunduruğundan azad etmək məqsədini yerinə yetirmək bacarıqlarını möhkəmlədərək qalxmaqda olan bir icma idi. Bu konfranslarda iştirak edən təxminən səksən min iştirakçınını simasında biz, Planın metodlarının və vasitələrinin səmərəliliyinə son dərəcə inanan və onlardan qeyri-adi dərəcədə məharətlə istifadə edən fərdi inananın tarix səhnəsinə gəldiyini gördük. Bu əzəmətli ümmandakı ruhların hər biri və hamısı Əmrin dəyişdirici gücünə bir şahid kimi durdular. Onların hər biri və hamısı Ona inqita etməklə və səmimiyyyətlə xidmətə qalxanların hamısına Həzrət Bəhaullahın kömək etmək vədinin bir sübutu idilər. Onların hər biri və hamısı Həzrət Bəhaullahın Vəhyinin bilavasitə təsiri altında yetişəcək o arınmış və cəsarətli, pak və müqəddəs yeni insan irqinin işartılarını zahir etdirdilər. Məhz onlarda Planın lap əvvəlində bizim ifadə olunan ümidimizin həyata keçməsinin ilk əlamətlərini gördük ki, Əmrin nəcibləşdirici təsiri institut prosesi vasitəsilə yüz minlərlə insanı əhatə edəcəkdir. Belə düşünmək üçün hər cür əsas var ki, Rizvan bayramının sonuna kimi, dünyadakı intensiv böyümə proqramlarının sayı 1000-i keçəcəkdir. Bu ən sevincli Bayramın ərəfəsində başımızı Allahın qaşısında mütiliklə əyməkdən və İsmi Əzəmin icmasına sonsuz səxavəti üçün minnətdarlıq və şükr etməkdən başqa biz nə edə bilərik!?

 

Windows / Mac