Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Med Festernes Konges komme, er forberedelsesperioden til den næste globale plan overstået: nu kalder vi Guds venner til en ny femårig forpligtelse med mod, beslutsomhed og opfindsomhed.

Bahá’u’lláhs trofaste skarer står rede. I de seneste måneder er der fra institutionelle møder over hele verden blevet sendt flere på hinanden følgende ivrige signaler om at ville påbegynde dette mægtige foretagende. De uafviselige påbud i budskabet til rådgiverkonferencen bliver allerede omsat til beslutsomme handlingsplaner. Årtiers heltemodige bestræbelser har formet samfundet og gjort det fortjent til et vist mål af bevislig duelighed med hensyn til at fostre vækst, hvilket stålsætter det til dette øjeblik. I særdeleshed har de sidste to årtier tydeligt fremskyndet denne færdighed, som vi har længtes efter så længe.

Igennem den periode har tilegnelsen af en handlingsramme, der hele tiden er under udvikling, gjort vennerne i stand til i stigende grad at nære og forfine en betydelig kapacitet, som i begyndelsen blev udmøntet i enkle tjenestehandlinger og senere førte til forbedrede handlingsmønstre, som til sidst krævede udvikling af en stadig mere kompleks kapacitet. På denne måde startede en systematisk proces med resurseudvikling og samfundsopbygning i tusindvis af områder (eng. cluster) - og mange steder er det gået stærkt fremad. Fokus har ikke udelukkende været på den enkelte troende eller samfundet eller Troens institutioner. Alle tre uadskillelige deltagere i udviklingen af Den nye Verdensorden stimuleres af de åndelige kræfter, der frigøres af Den Guddommelige Plan. Tegnene på deres fremgang bliver stadig mere tydelige: i den tillid, som utallige troende har tilegnet sig ved at videregive fortællinger om Bahá’u’lláhs liv og tale om Bahá’u’lláhs Åbenbaring og Hans uforlignelige Pagt, og hvad de indebærer; i det voksende antal sjæle, der som et resultat er blevet draget til Hans Sag og bidrager til opnåelse af Hans forenende vision; i evnen hos bahá’íerne og deres venner, samfundets sande græsrødder, til i veltalende vendinger at beskrive deres oplevelse af en proces, der i stand til at forvandle egenskaber og omforme et socialt liv; i det betydeligt større antal af et lands oprindelige befolkning, der, som medlemmer af bahá’í institutioner og organer, nu leder deres samfunds anliggender; i de pålidelige, generøse og selvopofrende bidrag til Fonden, så vigtige for at kunne understøtte Troens fremgang; i en opblomstring af personligt initiativ og kollektiv handlekraft til støtte for samfundsopbyggende aktiviteter, aldrig tidligere set; i den entusiasme hos så mange uselviske sjæle som i deres ungdoms vår bibringer dette arbejde umådelig livskraft, især ved pleje af den åndelige oplæring af yngre generationer; i styrkelsen af samfundets gudelige liv gennem regelmæssige andagtsmøder; i højnelsen af kapacitetsniveauet overalt i bahá’í administrationen; i institutionernes, organernes og den enkeltes parathed til at tænke i processer, at aflæse deres umiddelbare realitet og vurdere resurserne, hvor de bor og planlægge på det grundlag; i den nu velkendte dynamik i studier, rådslagning, handling og refleksion der har opdyrket en instinktiv lærende holdning; i den stigende forståelse for, hvad det betyder at virkeliggøre Læren gennem social aktion; i stadig øgede muligheder der søges og gribes for at give bahá’í perspektivet på de fremherskende diskurser i samfundet; i bevidstheden om det globale samfund, der med sin store indsats haster mod fremkomsten af en guddommelig civilisation ved at vise den samfundsopbyggende kraft, der ligger i Sagen; i vennernes voksende bevidsthed om, at deres bestræbelser for at fostre indre forvandling, udvide enhedens kreds, samarbejde med andre på tjenestens sti, hjælpe befolkninger med at påtage sig ansvar for deres egen åndelige, sociale og økonomiske udvikling – og gennem alle disse bestræbelser forårsage verdens forbedring, - kommer selve religionens formål virkelig til udtryk

Selvom ingen enkelt målestok kan opfange helheden i bahá’í-samfundets fremgang, kan meget sluttes ud fra det antal områder (eng. cluster) i hele verden, hvor et vækstprogram er etableret, og som vi i taknemmelighed over de nådegaver, der skænkes os af Abhá Skønheden, kan bekræfte har oversteget 5000. Så bredt et grundlag var forudsætningen for at påtage sig den opgave, som bahá’í verdenen står overfor – nemlig at styrke vækstprocessen i alle områder (eng. cluster), hvor den er begyndt, og som nu breder sig til et berigende samfundsmønster. Den forstærkede indsats, som kræves vil blive brydsom. Men resultatet har potentiale til at blive yderst betydningsfuldt, ja endog epokegørende. Små skridt vil, hvis de er regelmæssige og hurtige, være som at tilbagelægge en lang rejse. Ved at koncentrere sig om den fremgang, der skal være i et område (eng. cluster) i en indledende periode – for eksempel i de seks cyklusser, der kommer inden den første af de to 200-års jubilæer – vil vennerne gøre meget for at gøre deres mål for hele femårsperioden opnåelige. I hver cyklus gives der flygtige lejligheder til at tage et skridt fremad, dyrebare muligheder der ikke vender tilbage.

Desværre øges og forværres symptomerne på en stadig alvorligere sjælelig fortvivlelse i et omkringliggende samfund. Hvor slående er det ikke, at medens verdens folkeslag lider under manglen på et ægte lægemiddel og rykvis vender sig mod den ene falske forhåbning efter den anden, arbejder I kollektivt på at forfine et redskab, der forbinder hjerterne med Den evige Guds Ord. Hvor slående er det ikke, at midt i fastlåste meningers kakofoni og modstridende interesser, der overalt bliver mere og mere indædt, fokuserer I på at tiltrække mennesker til at opbygge samfund, der er en tilflugt for enhed. Langt fra at dette skulle tage modet fra jer, bør verdens fordomme og fjendtligheder være påmindelser om, hvor påtrængende behovet er hos sjæle overalt for den helende balsam, som alene I kan give dem.

Dette er den sidste i en lang række af Femårsplaner. Ved dens afslutning vil en ny fase i udviklingen af Den Guddommelige Plan åbnes, som skal drive Bahá’ulláhs samfund mod det tredje århundrede i Bahá’í Æraen. Måtte Guds venner i alle lande skønne på løftet i disse få år, der ligger forude, og som vil blive en grundig forberedelse til endog større opgaver, der kommer. Den nuværende Plans brede spillerum vil gøre hver og én i stand til at støtte dette arbejde, uanset hvor ydmyg andelen er. Vi beder jer, skattede medarbejdere, I som elsker Ham, der er verdnernes Højstelskede, om ikke at spare nogen bestræbelse for at tage alt det, I har lært og alle de gudgivne evner og færdigheder, I ejer i anvendelse for at Den Guddommelige Plan kan bevæge sig op på sit næste betydelige udviklingstrin. Til jeres inderlige bønfaldelser om himmelsk assistance føjer vi vores ved De Hellige Gravmæler på vegne af alle, der arbejder for denne altomfattende Sag.

 

Windows / Mac