Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2017

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Se hvor Det Største Navns samfund rejser sig! Med kun et år siden den nye plan indledtes, vidner rapporter om omfanget af det, der forsøges og som begynder at blive opnået. At intensivere 5.000 vækstprogrammer kræver en indsats, som er helt uden sidestykke. Et stort antal venner arbejder med et fast tag om Planens grundtræk og dens elementer, mens de udviser fasthed og selvopofrelse med hensyn til kvaliteten i deres virke. I nogle af de intensive vækstprogrammer, der har været opretholdt i lang tid, er der, som vi forudså, ved at blive ophobet viden og resurser, som yder støtte til omkringliggende regioner og hjælper med en hurtig spredning af erfaring og indsigt. Centre med intens aktivitet – de nabolag og landsbyer, hvor det samfundsopbyggende arbejde er stærkest koncentreret – viser sig at kunne bære frugt med hensyn til kollektiv forvandling. En udvidet og styrket gruppe støttenævnsmedlemmer og deres assistenter stimulerer de troendes bestræbelser og hjælper dem med at få en vision om, hvordan man kan fremme vækstprocessen under forskellige omstændigheder og med at finde måder at gribe det an på, så det passer til forholdene i alle områder. Støttet af deres respektive nationale åndelige råd, lærer regionale bahá’í rådsforsamlinger hvordan Planens fremdrift kan bygges op henover en række områder samtidigt, mens nye enheder på nationale niveauer i nogle mindre lande uden sådanne rådsforsamlinger begynder at gøre det samme. Skønt den hurtige fremgang som ses nogle steder, endnu mangler at vise sig andre steder, som kunne forventes i en hver organisk proces, begynder det samlede antal intensive vækstprogrammer i verden at stige. Derudover glæder det os at se, at deltagelsen i Planens aktiviteter forøgedes markant i de første fire cyklusser.

Tegnene kunne da næppe være mere lovende for, hvad det kommende år vil bringe. Og hvad kunne blive mere passende at give Den Velsignede Skønhed på 200-årsdagen for Hans fødsel, end Hans elskedes alvorlige stræben efter yderligere at forøge Hans Tros indflydelse? Bahá'í verdenens første to-hundredårs fejring er således en lejlighed med de mest betagende perspektiver. Ret beset giver dette år den største verdensomspændende mulighed, der nogensinde har været for at knytte hjerter til Bahá'ulláh. I de kommende måneder skal alle være opmærksomme på denne dyrebare chance og åbne for de muligheder, der er overalt for at gøre andre bekendte med Hans liv og ædle mission. For at den mulighed for undervisning der er nu for bahá'í verdenen, skal kunne gribes i fuld udstrækning, er der behov for kreativ tankegang om de samtaler, der kunne udfolde sig med alle slags mennesker. I løbet af disse meningsfyldte samtaler, højnes forståelse og hjerter åbnes – af og til øjeblikkeligt. Med denne værdige beskæftigelse kan alle finde et kald, og den glæde, der kommer af at være optaget af dette arbejde, bør ingen nægte sig. Vi bønfalder Den ene Elskede, at hele dette to-hundrede år må fyldes med denne glæde, som er den reneste og sødeste: at fortælle en anden sjæl om Guds gryende Dag.

De forpligtelser, der skal imødekommes af de trofastes forsamling, bliver endnu mere presserende af den forvirring, den mistillid og det mørke, der præger verden. Faktisk bør vennerne bruge enhver lejlighed til at tænde et lys, der kan oplyse stien og indgyde de ængstelige mod og de fortvivlede håb. Vi mindes et råd, som Beskytteren gav et bahá'í samfund med ord, der synes at være henvendt til vor egen tid: ”Da det nutidige samfunds struktur knager og revner under ildevarslende begivenheders og ulykkers belastning og spændinger, mens de sprækker, der understreger den kløft, der skiller nation fra nation, klasse fra klasse, race fra race og trosretning fra trosretning, hele tiden udvides, skal de, der arbejder med Planen, udvise en stadig større sammenhæng mellem deres åndelige liv og de administrative aktiviteter og udvise en højere standard i deres samlede indsats med gensidig hjælp og med den harmoniske udvikling i deres kollektive foretagender.” Samtidigt med at Shoghi Effendi altid understregede den åndelige betydning af arbejdet for Troen, og den målbevidste beslutsomhed hvormed de troende skal gennemføre deres hellige forpligtelser, advarede han også mod at have nogen andel i politiske kontroverser, uheldige forbindelser og kævlerier. ”De skal hæve sig over at gå ind i enkeltheder og kritikløst at tage parti,” opfordrede han til ved en anden lejlighed, ”de skal hæve sig over frugtesløse diskussioner, ligegyldige forudsigelser og de flygtige lidenskaber, der ophidser sindene og tager opmærksomheden i en verden i forandring.” Alt dette er de uundgåelige skumsprøjt, der kastes op af bølger, der ryster et uroligt og opdelt samfund. Alt for meget står på spil til at beskæftige sig med denne forvirring. Som alle Bahá'ulláhs tilhængere udmærket ved, er menneskehedens endelige velfærd afhængig af, at den kan hæve sig over sine forskelligheder, og dens enhed blive fast oprettet. Ethvert bidrag, bahá'íer giver til samfundslivet, har til formål at fostre enhed; enhver samfundsopbyggende indsats har det samme mål. For dem, der er trætte af strid om ord, giver de samfund, der vokser i skyggen af Det Største Navn, et stærkt eksempel på, hvad enhed kan opnå.

Vi priser Herrernes Herre, når vi ser så mange af Hans elskede, der yder alt hvad de har, således at menneskehedens enheds banner kan løftes. Højt skattede venner: Nu da et særdeles lykkevarslende år tager sin begyndelse, kunne vi så ikke overveje, hvilken himmelsk dåd Hans nåde vil hjælpe os med at udføre?

 

Windows / Mac