Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2022

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Lõppenud on aasta täis ettevalmistust, mõtisklemist ning suurt pingutust. Seda aastat iseloomustavad kogu maailma sõprade jõupingutused, et tähistada ‘Abdu’l-Bahá’ ülestõusmise sajandat mälestuspäeva, mille raames kutsuti esindajaid osalema erilisele Teda austavale sündmusele Pühal Maal. Nende jõupingutuste kaudu on ‘Abdu’l-Bahá’ elu pakkunud inspiratsiooni lugematule arvule hingedele – ka neile, kes ei ole bahá’íd. Tema mure iga inimpere liikme pärast, Tema õpetustöö, Tema hariduse ja sotsiaalse heaolu ettevõtmiste edendamine, Tema sügav panus nii ida kui lääne diskursustesse, Tema südamest tulev julgustamine pühakodade ehitamisega seotud projektide toetuseks, Tema varajaste bahá’í administratsiooni vormide kujundamine, Tema koguduse elu erinevate aspektide arendamine – kõik need Tema elule iseloomulikud üksteist täiendavad aspektid peegeldasid Tema pidevat ja täielikku pühendumist, et teenida Jumalat ja inimkonda. Lisaks sellele, et ‘Abdu’l-Bahá oli kõrge moraalse autoriteedi ja erakordse vaimse taibuga, oli Ta puhas kanal, mille kaudu Bahá’u’lláh’ Ilmutuse jõud said maailmas tegutseda. Selleks, et mõista Usu ühiskonda ülesehitava jõu mõju, piisab sellest, kui meenutada ‘Abdu’l-Bahá’ saavutusi Tema teenimise ajal ja Tema sulest lakkamatult voolanud juhendamise muutvaid mõjusid.Väga paljud tänapäeva bahá’í koguduse imelised edusammud, mida käsitlesime meie eelmises Riḍváni sõnumis, järgivad ‘Abdu’l-Bahá’ tegusid, otsuseid ja juhiseid.

Seega on väga asjakohane, et bahá’í koguduse kollektiivne austusavaldus oma täiuslikule Eeskujule moodustaks sissejuhatuse sellele suurele ettevõtmisele, mis keskendub Usu ühiskonda ülesehitava jõu vabastamisele üha suuremas ulatuses. Üheksa Aasta Plaani ja praeguste järjestikuste Plaanide tegevusvaldkonnad on suunatud selle kõikehõlmava eesmärgi saavutamisele. See on ka fookus enam kui 10,000 konverentsil, mida peetakse üle maailma, et seda suurepärast vaimset ettevõtmist käivitada. Need konverentsid, kuhu oodatakse enneolematul hulgal osalejaid, toovad peale bahá’íde kokku ka paljusid teisi, kes soovivad inimkonnale head ja jagavad igatsust, et edendada ühtsust ja muuta maailma paremaks. Nende sihikindlus ja tugev eesmärgitunne on näha juba aset leidnud kogunemistel tekkinud vaimus, kus osalejaid on ergutanud nii dünaamilised nõupidamised, millesse nad on panustanud, kui ka nendel rõõmsatel sündmustel uuritud kollektiivne visioon. Ootame põnevusega, mida järgmised kuud ja aastad endaga kaasa toovad.

Pärast meie 2021. a 20. detsembri sõnumit Nõunike Konverentsil, on rahvuslikud vaimsed raed ja regionaalsed bahá’í nõukogud tõsiselt hinnanud võimalusi, kuidas Üheksa Aasta Plaani jooksul intensiivistada kobarate kasvuprotsessi oma jurisdiktsiooni piires. Me arvame, et aja jooksul tehtud edusammude hindamiseks oleks kasulik vaadelda Plaani kahes etapis – nelja- ja viieaastases. Rahvuslikel raaadidel paluti vaadelda edusamme, mida nad ootavad oma kogudustes 2026. a Riḍvániks ja 2031. a Riḍvániks. See ülesanne hõlmas ka kobarate piiride uuesti hindamist. Nende kohanduste tulemusel on kobarate koguarv maailmas kasvanud veerandi võrra ning on praegu üle 22,000. Prognooside põhjal võib arvata, et Plaani lõpuks on ligikaudu 14,000 kobaras mingil arengutasandil kasvuprogramm. Sama aja jooksul võib intensiivsete kasvuprogrammide arv pürgida 11,000-ni.

Eeldatakse, et neist üle 5000 kobara läbivad 2031. aastaks kolmanda verstaposti.

Kahtlemata nõuab selliste edusammude tegemine kogu Plaani kestel tohutuid pingutusi. Siiski leiame, et need on väärt püüdlused, mille nimel pingutada, sest need esindavad ambitsioonikat, kuid tõsist hinnangut sellele, mis on käeulatuses.

See on kõnekas. Sellised eesmärgid ei saaks olla võimalikud, kui administratiivsed institutsioonid ja agentuurid ei oleks korralikult arenenud. Kui nende võimsus poleks märkimisväärselt suurenenud, et juhtida koguduse asju, mille tegevused on nii kiiresti kasvanud ja hõlmavad tohutut ning aina suurenevat hulka sugulashingi. Sellise kasvu poole püüdlemine poleks võimalik, kui soov õppida – tegutseda, mõtiskleda, mõista ja mujalt esile kerkivaid teadmisi endasse ammutada – poleks kultiveeritud kõigil tasanditel, ulatudes koguduse rohujuuretasandini. Ja selliste projektsioonidega kaasnevad pingutused oleksid olnud vaevu teostatavad, kui bahá’í maailmas ei oleks üha enam avaldunud süsteemset lähenemist õpetustööle ja inimresursside arendamisele. See kõik on täiustanud bahá’í koguduse teadlikkust oma identiteedist ja eesmärgist. Paljudes kohtades oli otsus, et koguduse loomise protsessis vaadatakse väljapoole, muutunud väljakujunenud kultuuriks. Nüüdseks on see üha rohkemates kogudustes õide puhkenud tõeliseks vastutustundeks, et tegeleda aina suuremate ühiskonnagruppide vaimse ja materiaalse arenguga, ulatudes koguduse enda liikmetest palju kaugemalegi. Sõprade püüdlused, et luua kogudusi, osaleda ühiskondlikus tegevuses ja anda oma panus ühiskonnas levinud diskursustesse, on ühinenud üheks globaalseks ettevõtmiseks, mida seob ühine tegevusraamistik, mis on keskendunud sellele, et aidata inimkonnal tegutseda vaimsete põhimõtete alusel. Meie kirjeldatud arengute tähtsusest, milleni oleme jõudnud sada aastat pärast administratiivse korra inauguratsiooni, ei saa mööda vaadata. Võimsuse kasvus, mis on toimunud viimase kahe aastakümne jooksul – ja mis on võimaldanud bahá’í maailmal vaadata oma püüdlusi Usu ühiskonda ülesehitava jõu seisukohast – näeme vaieldamatuid tõendeid, et Jumala Asi on jõudnud Kujundava Ajastu kuuendasse ajajärku. Eelmisel Riḍvánil teatasime, et laialt levinud nähtus, et suur hulk inimesi osaleb bahá’í tegevustes, on Usust sütitunud ning omandavad oskusi ja võimeid, et oma kogudusi teenida, andis märku, et Meistri Jumaliku Plaani kolmas ajajärk on alanud. Seega on Ühe Aasta Plaan oma tollases alguses ja praeguses lõpus märkimas mitmeid usklike tehtud ajaloolisi edusaame. Ning uue ja võimsa ettevõtmise lävel on see ühtne usklike rühm valmis, et avanevatest võimalustest kinni haarata.

Praegu lõppeva ajajärgu märkimisväärne tunnusjoon oli viimase kontinentaalse pühakoja ehitamine ning riiklikul ja kohalikul tasandil pühakodade rajamise projektide algatamine. Bahá’íd üle maailma on palju õppinud Mashriqu’l-Adhkár’i kontseptsioonist ning jumalateenistuse ja teenimise ühendusest, mida see kehastab. Kujundava Ajastu kuuendal ajajärgul õpitakse veelgi enam tee kohta, mis viib õitsva pühendunud elu arengust koguduses ning sellest tulenevast teenimisest, Mashriqu’l-Adhkár’i ilmumiseni. Algavad nõupidamised erinevate riiklike vaimsete raadidega. Nende nõupidamiste edenedes anname perioodiliselt teada kohtadest, kus lähiaastatel püsititatakse bahá’í pühakojad.

Meie rõõmu, et Suurima Nime kogudus muutub aina tugevamaks, kahandab meie sügav kurbus, kui näeme maailmas püsivaid olukordi ja konflikte, mis põhjustavad viletsust ja meeletuid kannatusi – eelkõige jälgides hävitavate jõudude suurenemist, mis on rikkunud rahvusvahelisi suhteid ning tekitavad elanikkonnas õudusi. Me teame hästi ja oleme kindlad, et nagu bahá’í kogudused on korduvalt paljudes erinevates olukordades näidanud, on Bahá’u’lláh’ järgijad pühendunud, et pakkuda ümbritsevatele inimestele leevendust ja tuge, hoolimata sellest, kui raske on nende endi olukord. Kuid seni, kuni inimkond tervikuna ei raja oma tegevusi õigluse ja tõe alustele, on ta paraku määratud liikuma ühest kriisist teise. Me palvetame, et kui hiljutine sõja puhkemine Euroopas peaks andma tuleviku jaoks õppetunde, oleks see kui vältimatu meeldetuletus suunale, mille maailm peab võtma, et saavutada tõeline ja kestev rahu. Põhimõtted, mille Bahá’u’lláh avaldas oma aja monarhidele ja presidentidele, ning kaalukad kohustused, mida Ta määras endistele ja praegustele valitsejatele, on võib-olla tänapäeval isegi asjakohasemad ja hädavajalikumad kui siis, kui Tema need esmakordselt kirja pani. Bahá’íde jaoks on Jumala Suure Plaani järjekindel edasiminek – mis toob endaga kaasa katsumusi ja murranguid, kuid lõpuks tõukab inimkonna õigluse, rahu ja ühtsuse poole – kontekst, milles avaneb Jumala Väiksem Plaan, millega usklikud peamiselt tegelevad. Tänapäeva ühiskonna düsfunktsionaalne olukord muudab täiesti selgeks ja tungivaks vajaduse vabastada Usu ühiskonda ülesehitav jõud. Me ei saa muud, kui eeldada, et vapustused ja rahutused toovad jätkuvalt maailma kannatusi. Seega hindate te kindlasti kõrgelt, kuidas iga siiras palve, mis on mõeldud kõigile Jumala lastele, et vabastada neid segadusest ja kibedast vaevast, on samavõrd ühendatud südamliku palvega, et Rahu Printsi Usu nimel osutatud väga vajalik teenimine oleks edukas.

Igas kobaras, kus Plaani tegevused hakkavad hoogustuma, näeme nende üllaste omadustega koguduste arengut, mida me kirjeldasime 2021. a 30. detsembri sõnumis. Kuna ühiskonnad kogevad erinevat laadi stressi, peavad Abhá Ilu järgijad üha enam silma paistma oma vastupidavuse ja ratsionaalsusega, oma käitumisstandardite ja põhimõtetest kinnipidamise ning kaastunde, eraldatuse ja kannatlikkusega, mida nad ühtsuse poole püüdlemisel demonstreerivad. Ikka ja jälle on usklikele iseloomulikud omadused ja hoiakud tugevate raskuste perioodidel ajendanud inimesi pöörduma bahá’íde poole, et saada selgitust, nõu ja toetust – eriti kui ühiskonna elu vapustavad ohud ja ettenägematud häired. Neid tähelepanekuid jagades oleme teadlikud, et ka bahá’í kogudus kogeb maailmas tegutsevate desintegratsioonijõudude mõju. Veelgi enam, me oleme teadlikud, et mida suuremad on sõprade jõupingutused Jumala Sõna levitamisel, seda tugevamad on tasakaalustavad jõud, millega nad varem või hiljem erinevates valdkondades kokku puutuvad. Nad peavad tugevdama oma meelt ja vaimu, et olla valmis tulevasteks katsumusteks, et need ei kahjustaks nende püüdluste terviklikkust. Kuid usklikud teavad hästi, et ükskõik, millised tormid on tulekul, on Usu laev kõigiga ühtmoodi võrdne. Teekonna järjestikustel etappidel on olukordadega hakkama saadud ja laintel sõidetud. Nüüd on suund uuel horisondil. Tuuleiilid, mis täidavad purjed ja viivad sihtpunkti poole, on Kõigevägevama kinnitused. Ja Leping on juhttäht, mis hoiab püha laeva kindlal suunal. Saatku taevaväed õnnistusi kõigile, kes sellel seilavad.

 

Windows / Mac