Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2015

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Het luisterrijke seizoen van Riḍván nadert en vanaf de hoogten die de gemeenschap van de Grootste Naam heeft bereikt, zijn er aan de horizon prachtige vergezichten te zien. Er is een uitgestrekt terrein doorkruist: er zijn nieuwe groeiprogramma’s verschenen, en terwijl er in de komende twaalf maanden nog honderden moeten opkomen zijn er, in bijna elk van de clusters die nodig zijn om het doel van het Vijfjarenplan om de 5000 te bereiken, al inspanningen geleverd om het vereiste actiepatroon op gang te brengen. Bestaande programma’s winnen aan kracht en vele laten duidelijker zien wat het betekent voor de Zaak van God om dieper in het maatschappelijke landschap van een cluster en binnen een buurt of een dorp te reiken. De paden die naar aanhoudende uitbreiding en consolidatie op grote schaal leiden worden met steviger stappen gevolgd, waarbij dappere jongeren vaak het tempo aangeven. De wijzen waarop de maatschappij-opbouwende kracht van het Geloof tot uiting kan komen worden steeds duidelijker, en die bepalende kenmerken waardoor de verdere ontvouwing van het groeiproces in een cluster moet worden aangegeven worden geleidelijk aan zichtbaar.

2. De roep om dit werk uit te voeren en te ondersteunen is gericht tot elke volgeling van Bahá’u’lláh, en het zal een reactie oproepen in elk hart dat lijdt vanwege de beklagenwaardige toestand van de wereld, de erbarmelijke omstandigheden waar zo veel mensen niet aan kunnen ontkomen. Want uiteindelijk is het de systematische, vastberaden en onzelfzuchtige actie die binnen de brede omarming van het raamwerk van het Plan wordt ondernomen, die het meest constructieve antwoord is van elke betrokken gelovige op de zich vermenigvuldigende kwalen van een ontregelde maatschappij. In het afgelopen jaar is het nog duidelijker geworden dat, in verschillende landen op verschillende manieren, de maatschappelijke consensus betreffende idealen die traditioneel een volk verenigden en bijeenhielden meer en meer is verzwakt en verloren gaat. Hij kan niet langer een betrouwbare bescherming bieden tegen een veelheid van op eigenbelang gerichte, intolerante en giftige ideologieën die gevoed worden door ontevredenheid en wrok. Met een wereld in tweestrijd, die dag na dag minder zeker van zichzelf lijkt te zijn, worden de voorstanders van destructieve doctrines brutaal en schaamteloos. Wij brengen de ondubbelzinnige uitspraak van de Meest Verheven Pen in herinnering: “Zij haasten zich naar Hellevuur en zien het aan voor licht.” Goedbedoelende leiders van naties en volkeren blijven zitten met de strijd om de evidente scheuringen in de samenleving te herstellen, en zijn niet bij machte om de verbreiding ervan te voorkomen. De effecten van dit alles zijn niet slechts zichtbaar in de openlijke conflicten of een ineenstorting van structuur. In het wantrouwen dat buren tegen buren opzet en familiebanden afsnijdt; bij het antagonisme van zoveel van wat doorgaat voor maatschappelijk discours; in de achteloosheid waarmee gebruik wordt gemaakt van het beroep doen op onwaardige menselijke motivaties om macht te winnen en rijkdommen te vergaren – in dit alles liggen onmiskenbaar de tekenen dat de morele kracht die de samenleving schraagt in ernstige mate is uitgeput.

3. Toch is er geruststelling in de wetenschap dat, te midden van de ineenstorting, een nieuw soort collectief leven vorm krijgt die praktische uitdrukking verschaft aan alles wat in het menselijk wezen hemels is. Wij hebben opgemerkt hoe, vooral in die plaatsen waar intensiteit bij het onderricht en gemeenschapsopbouwende activiteiten in stand wordt gehouden, de vrienden zich hebben kunnen beschermen tegen de krachten van materialisme die aan hen hun waardevolle krachten dreigen te onttrekken. Niet alleen dat, maar door het kunnen beheersen van de diverse andere beroepen op hun tijd, verliezen zij nooit het zicht op de heilige en urgente taken die hen wachten. Een dergelijke aandacht voor de noden van het Geloof en voor de belangen van de mensheid is in elke gemeenschap vereist. Waar een groeiprogramma is gevestigd in een voordien ongeopende cluster, zien wij hoe de eerste tekenen van activiteit voortkomen uit de liefde voor Bahá’u’lláh die de toegewijde gelovige in zijn hart draagt. Niettegenstaande de mate van complexiteit waarin uiteindelijk moet worden voorzien naargelang een gemeenschap groter wordt, begint alle activiteit met dit eenvoudige element van liefde. Het is de essentiële draad waaruit, cyclus na cyclus, een patroon van geduldige en geconcentreerde inspanning wordt geweven om kinderen, jongeren en volwassenen te laten kennismaken met geestelijke ideeën; om een gevoel voor aanbidding te voeden door samenkomsten voor gebed en toewijding; om aan te moedigen tot gesprekken die het begrip verhelderen; om steeds grotere aantallen mensen aan te zetten tot een levenslange studie van het scheppende Woord en het omzetten daarvan naar daden; om samen met anderen het vermogen tot dienen te ontwikkelen; en om elkaar te vergezellen bij het toepassen van hetgeen geleerd is. Geliefde vrienden, geliefden van de Abhá Schoonheid: wij bidden vurig voor u bij elke gelegenheid waarbij wij ons naar Zijn heilige Drempel begeven, dat uw liefde voor Hem u de kracht moge geven om uw leven ten dienste te stellen van Zijn Zaak.

4. De rijke inzichten die vanuit clusters komen en uit centra van intensieve activiteit daarbinnen, waar de dynamiek van het gemeenschapsleven grote aantallen mensen heeft omarmd, verdienen speciale vermelding. Wij zijn blij te zien hoe een cultuur van wederzijdse steun, gebaseerd op vriendschap en nederige dienstbaarheid, zich op geheel natuurlijke wijze heeft gevestigd in zulke wijken waar systematisch steeds meer zielen in de schoot van de activiteiten van de gemeenschap worden gebracht. In steeds meer omgevingen blijkt de beweging van een bevolking naar de visie van Bahá’u’lláh voor de nieuwe samenleving niet langer uitsluitend een betoverend vergezicht te zijn, maar een opkomende werkelijkheid.

5. Wij willen nog enkele woorden richten tot diegenen onder u in wiens omgeving merkbare vooruitgang nog moet plaatsvinden en die verlangen naar verandering. Heb vertrouwen. Het zal niet altijd zo blijven. Is de geschiedenis van ons Geloof niet vol van verslagen van een ongunstig begin en toch wonderbaarlijke resultaten? Hoe vaak hebben niet de daden van een paar gelovigen - jong of oud - of van een enkel gezin of zelfs van een eenzame ziel, wanneer bevestigd door de kracht van Gods hulp, geleid tot het scheppen van levendige gemeenschappen in een schijnbaar ongastvrij klimaat? Denk niet dat het in uw eigen omstandigheid wezenlijk anders is. Verandering in een cluster, of het nu snel of moeizaam wordt bereikt, vloeit niet voort uit een stereotiepe benadering, noch uit een willekeurige activiteit; het zet zich voort op het ritme van actie, reflectie en consultatie en wordt voortgestuwd door plannen die de vrucht zijn van ervaring. Afgezien hiervan en ongeacht de directe resultaten, is dienstbaarheid aan de Geliefde op zichzelf een bron van blijvende geestelijke vreugde. Put ook moed uit het voorbeeld van uw geestverwanten in de Bakermat van het Geloof, hoe hun positieve visie, hun veerkracht als gemeenschap en hun standvastigheid bij het verkondigen van het Goddelijk Woord op het niveau van denken en doen in hun samenleving veranderingen tot stand brengen. God is met u, met eenieder van u. Laat in de twaalf maanden van het Plan die nog resten iedere gemeenschap vanuit haar huidige positie vooruitgaan naar een sterkere positie.

6. Het hoogst belangrijke werk van uitbreiding en consolidatie legt een solide fundament voor de inspanningen waartoe de bahá’í-wereld wordt opgeroepen om op tal van andere gebieden te ondernemen. In het Bahá’í-wereldcentrum worden inspanningen geïntensiveerd om methodisch de inhoud te catalogiseren en te indexeren van de duizenden Tafelen die dat oneindig kostbaar legaat vormen, de heilige Teksten van ons Geloof, in bewaring gehouden ten behoeve van de gehele mensheid – dit, om de publicatie van delen van de Geschriften te versnellen, zowel in hun oorspronkelijke taal als in het Engels. De inspanningen om acht Mashriqu’l-Adhkárs te vestigen, heilige Tempels opgericht ter ere van God, worden vlot voortgezet. Het werk voor externe zaken op nationaal niveau heeft overduidelijk aan effectiviteit gewonnen en wordt steeds systematischer; het wordt verder gestimuleerd door de uitgave van een document dat zes maanden geleden aan Nationale Geestelijke Raden werd gezonden, dat is gebaseerd op de ruime ervaring die gedurende de afgelopen twintig jaar werd gegenereerd en voorziet in een uitgebreid kader voor de ontwikkeling van deze inspanningen in de toekomst. Intussen zijn er twee nieuwe bureaus van Bahá’í International Community geopend in Addis Abeba en Jakarta; nevenbureaus van de in New York en Genève gevestigde bureaus bij de Verenigde Naties, en van het bureau in Brussel, waarmee de mogelijkheden worden verruimd om de standpunten van de Zaak in Afrika en Zuidoost-Azië op internationaal niveau aan te bieden. Vaak gedreven door de vereisten van groei is een aantal Nationale Raden hun bestuurlijke capaciteit aan het opvoeren, zichtbaar in hun doordacht rentmeesterschap van de hen beschikbare middelen, hun inspanningen om zich diepgaand vertrouwd te maken met de toestand van hun gemeenschappen, en hun waakzaamheid om ervoor te zorgen dat de verrichtingen van hun nationale kantoren steeds krachtiger worden; de noodzaak om de indrukwekkende hoeveelheid kennis die nu op dit gebied wordt bijeengebracht te systematiseren heeft geleid tot de oprichting in het Wereldcentrum van het Bureau voor de Ontwikkeling van Bestuurlijke Systemen. Initiatieven voor maatschappelijke actie van diverse aard blijven zich in veel landen vermenigvuldigen, waardoor veel te leren is over hoe de wijsheid die de Leringen in zich bergen kan worden toegepast om sociale en economische omstandigheden te verbeteren; zo veelbelovend is dit veld dat wij een zeven leden tellend Internationaal Adviescollege voor het Bureau van Sociaal-Economische Ontwikkeling hebben ingesteld, waarmee de volgende fase in de ontwikkeling van dat bureau wordt ingeleid. Drie leden van de commissie zullen ook dienen als coördinerend team van het bureau en woonachtig zijn in het Heilige Land.

7. Terwijl wij met deze Riḍván zien hoeveel er gedaan moet worden, zien wij dat velen klaar staan om het te doen. In duizenden clusters, buurten en dorpen, storten zich verse bronnen van geloof en zekerheid uit, die de geest van hen die door hun opwekkende wateren worden geraakt doen herleven. Op enkele plaatsen is het een gestage stroom, op andere reeds een rivier. Het is voor een ziel nu niet het moment om aan de oever te blijven talmen – laat ieder zich geven aan de voortgaande golfslag.

 

Windows / Mac