Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Drie jaren van het Vijfjarenplan zijn nu voorbij. De processen die in gang werden gezet in het Vierjarenplan, die werden versterkt door speciale aandacht voor de bahá’í-opvoeding van kinderen tijdens het Twaalfmaandenplan, en die gedurende deze afgelopen jaren onverflauwd werden voortgezet, doen nu de hoge verwachtingen waarmee ze werden gelanceerd in vervulling gaan. In elk deel van de wereld versterken de drie deelnemers aan het Plan -de individuele gelovige, de gemeenschap en de instituten- die ieder een onderscheiden rol spelen, elkaars acties. De kernactiviteiten leerkringen, kinderklassen en meditatieve bijeenkomsten zijn wezenlijke aspecten en elkaar onderling versterkende verworvenheden geworden, waardoor alle andere elementen van het bahá’í-gemeenschapsleven krachtiger en succesvoller zijn. De menselijke hulpbronnen nemen toe en de Plaatselijke Geestelijke Raden komen tegemoet aan de nieuwe vereisten van deze toenemende vitaliteit.

De bekwaamheid die over de gehele wereld is ontwikkeld voor de bahá’í-opvoeding van kinderen is buitengewoon indrukwekkend. De eerste inspanningen voor de spirituele bekrachtiging van de jeugd werpen resultaten af. De ontwikkeling van clusters van elk activiteitenniveau naar een hoger niveau vordert goed en, terwijl dit plaatsvindt, sluit een kring van mensen die nog geen bahá’í zijn, maar enthousiast betrokken zijn bij de kernactiviteiten van het Plan, zich aan bij de kern van geregistreerde gelovigen. Structuren voor het beheren van intensieve groei komen reeds voor in bepaalde gevorderde clusters. Terwijl nationale raden voorzien in de behoeften van alle clusters in hun land, hebben ze de waarde ervan leren kennen om speciale aandacht te geven aan bepaalde veelbelovende prioriteitsclusters, deze aan te moedigen en te helpen zich te ontwikkelen totdat de menselijke hulpbronnen die ze door de trainingsinstituten hebben voortgebracht hen in staat stellen centra van snelle, aanhoudende groei te worden.

Zoals was voorzien, blijkt het trainingsinstituut een motor van groei te zijn. Bij het vaststellen van de kansen en behoeften van hun respectievelijke gemeenschappen heeft de grote meerderheid der Nationale Geestelijke Raden ervoor gekozen het cursusmateriaal dat door het Ruhi Instituut is ontwikkeld over te nemen, daar ze vonden dat dat het best beantwoordde aan de behoeften van het Plan. Dit had het bijkomende voordeel dat hetzelfde materiaal in veel talen is vertaald en, waar bahá’ís ook naar toe reizen, ze ontdekken dat andere vrienden hetzelfde pad volgen en bekend zijn met dezelfde boeken en methoden.

Een door conflicterende inzichten en belangen verscheurde chaotische internationale samenleving wordt belaagd door opkomend terrorisme, groeiende wetteloosheid en corruptie en uitgehold door economische achteruitgang, armoede en ziekte. In haar midden wordt de bahá’í-gemeenschap in toenemende mate zichtbaar, geïnspireerd door een goddelijk geopenbaarde visie, bouwend op hechte grondslagen, groeiend in kracht door de processen die nu plaatsvinden en niet uit het veld geslagen door schijnbare tegenslagen. Een voorbeeld van het vermogen van de bahá’í-wereld een antwoord te hebben op onverwachte omstandigheden zagen we een jaar geleden, toen een veelvoud van gevaren de afgelasting van de Internationale Bahá’í-conventie vereisten. De verkiezing van het Universele Huis van Gerechtigheid werd op de juiste wijze gehouden en het Plan ging door zonder dat er één stap gemist werd. Tegelijkertijd was het mogelijk, ondanks de ontwrichting en het chaotische leven in Irak, contact te leggen met de bahá’ís in dat land en hun Plaatselijke Geestelijke Raden opnieuw te vormen. Nu, met deze Ridván, kondigen wij met grote vreugde de verkiezing aan van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Irak, die weer wordt gekozen na meer dan dertig jaar verstikkende onderdrukking, om zijn rechtmatige plaats in de internationale bahá’í-gemeenschap in te nemen.

Wat het Goddelijke Plan in dit stadium vereist is dat wij vol vertrouwen en op dynamische wijze voortgaan in de huidige richting, niet afgeschrikt door de stormen die de wereld der mensheid teisteren. Weest ervan verzekerd dat de Gezegende Schoonheid uw stappen zal leiden en de Heerscharen van de Verhevenste Schare iedere inspanning van u voor de vooruitgang van Zijn Geloof zullen bekrachtigen.

 

Windows / Mac