Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2002

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

De opeenstapeling van gebeurtenissen binnen en buiten het Geloof bij het begin van het Vijfde Tijdvak van het Vormende Tijdperk biedt een ontzagwekkend schouwspel. Binnen de Zaak deed het historisch belang van de evenementen van afgelopen mei die de voltooiing van de gebouwen op de Berg Karmel markeerden ons versteld staan, terwijl de krachtige invloed ervan ogenblikkelijk aan de hele planeet werd overgebracht door satellietuitzendingen en de uitgebreidste mediapubliciteit die ooit een bahá'í-gelegenheid gekregen heeft. Terwijl de jongste tekenen van de concrete ontvouwing van de Tafel van Karmel in adembenemende pracht voor de ogen van de wereld werden blootgelegd, maakte de Zaak van Bahá'u'lláh in haar voortgaande opkomst uit de verborgenheid een grote stap voorwaarts. Aldus werd een onuitwisbare indruk in de annalen van de Beschikking opgetekend.

2. Dit uiterlijke blijk van de levenskracht die ons onbedwingbaar Geloof bezielt had zijn equivalent in de stuwkracht van de interne processen die sedert de aanvang van het Vijfjarenplan afgelopen Ridván aan het werk zijn. Dit brengt ons ertoe de gedelegeerden die bijeen zijn op nationale conventies en alle andere volgelingen van Bahá'u'lláh over de hele wereld uit te nodigen om met ons enkele krachtige hoogtepunten van de uitwerking van het Plan in het eerste jaar te overdenken - hoogtepunten die het hart slechts kunnen verblijden en vertrouwen schenken in de ontelbare mogelijkheden van de koers waarop het Plan is ingezet.

3. Geestdriftig reagerend op de vereisten van het Plan hielden de Nationale Geestelijke Raden vóór en direct na Ridván een reeks planningsbijeenkomsten met de Continentale Raadgevers. Deze gaven het tempo aan voor een krachtige start, gekarakteriseerd door de stappen die werden genomen om een nieuw aspect van het proces van toetreding in groepen te introduceren. In elke nationale gemeenschap begonnen bahá'í-instituten hun land systematisch in kaart te brengen, met het doel het in te delen in regio’s met elk een samenstelling en grootte passend bij een beheersbare schaal van activiteiten voor groei en ontwikkeling. Zoals reeds door zo’n 150 landen werd gerapporteerd, maakt een dergelijke indeling het mogelijk om een patroon van goed geordende uitbreiding en consolidatie te verwezen¬lijken. Zo schept het tevens een perspectief, of visie, van een systematische groei die gedragen kan worden van regio tot regio door een heel land heen. Met dit perspectief worden maagdelijke regio’s, net als de maagdelijke gebieden uit vroegere campagnes, doelen voor thuisfrontpioniers, terwijl geopende regio’s zich richten op hun interne ontwikkeling, gemobiliseerd door het wederzijds versterkende werk van de drie samenstellende elementen van het Plan; het individu, de instituten en de gemeenschap.

4. Het is uiterst bemoedigend te zien dat de voortgang van dit werk wordt gestimuleerd door het trainings-instituutproces, dat het afgelopen jaar aanzienlijk werd versterkt door de in vele landen gevoerde campagnes om het aantal getrainde begeleiders te vermeerderen. Waar een trainingsinstituut stevig gevestigd is en constant functioneert, vermenigvuldigen zich betrekkelijk gemakkelijk drie kern-activiteiten – leerkringen, meditatieve bijeenkomsten en kinderklassen. In feite verschafte de toegenomen deelname aan deze activiteiten door belangstellenden, op uitnodiging van hun bahá'í- vrienden, een nieuwe dimensie aan het doel ervan, met nieuwe inschrijvingen tot gevolg. Dit is, voorzeker, een richting die grote beloftes inhoudt voor het onderrichtswerk. Deze kernactiviteiten, die in het begin voornamelijk werden opgezet ten behoeve van de gelovigen zelf, worden als vanzelf poorten tot toetreding in groepen. Door leerkringen, meditatieve bijeenkomsten en kinderklassen te combineren binnen het raamwerk van regio’s, is een model van samenhang in actielijnen in gebruik genomen en worden reeds welkome resultaten geboekt. Wij hebben het vertrouwen dat wereldwijde toepassing van dit model enorme mogelijkheden inhoudt voor de voortgang van de Zaak in de komende jaren.

5. Deze opwindende vooruitzichten werden nog dichterbij gebracht door de geweldige energie die het Internationale Onderrichtscentrum heeft geïnvesteerd in het verrijken van het begrip van de wereld-gemeenschap betreffende systematische groei. Gebruikmakend van de recentelijk begonnen nieuwe diensttermijn voor Hulpraadsleden, riep het Onderrichtscentrum op tot het houden van 16 regionale oriëntatieconferenties in de laatste maanden van het jaar. Naar elk van deze conferenties vaardigde het twee van zijn leden af. Door de aandacht te richten op het thema “trainingsinstituten en systematische groei” voorzagen deze conferenties, die werden bijgewoond door vrijwel alle leden van de Colleges in de gehele wereld, de deelnemers van een rijkdom aan informatie die, door hun onvermoeibare inspanningen, tot alle gelederen van de gemeenschap zal doordringen.

6. Een gemeenschap zo rijk begiftigd, zo ervaren, zo gericht op een goddelijk geïnspireerd actieplan, ziet uit op een wereld waarvan de bevolking, sinds de evenementen van mei 2001 in het Heilige Land, nog dieper is weggezonken in een moeras van veelsoortige aandoeningen. En toch is het juist de bedoeling dat de Zaak onder deze schijnbaar ondoenlijke omstandigheden vooruitgang boekt, en zij zal ook gedijen. The Summons of the Lord of Hosts, het onlangs verschenen boek met de Engelse vertaling van de volledige teksten van Bahá'u'lláh’s Tafelen aan de koningen en leiders van de wereld, komt als een gepaste herinnering aan de rampzalige gevolgen van het negeren van Zijn waarschuwingen tegen onrecht, tirannie en corruptie. De heftige schokken die worden toegebracht aan het bewustzijn van mensen overal, benadrukken de urgentie van de remedie die Hij heeft voorgeschreven. Wij, Zijn verspreide groepen trouwe volgelingen, zijn zo wederom aangekomen in een tijd van onweerstaanbare kansen – kansen om Zijn Zaak te onderrichten, om Zijn prachtige Stelsel op te bouwen, om opofferingsgezind te voorzien in de dringend noodzakelijke materiële middelen waarvan de voortgang en uitvoering van geestelijke activiteiten onvermijdelijk afhangen.

7. Onze onontkoombare taak is, zonder vrees of aarzeling, de huidige beroering volledig te benutten teneinde de herscheppende werking van die éne Boodschap die de vrede in de wereld kan verzekeren te verspreiden en aan te tonen. Heeft de Gezegende Schoonheid ons niet gesterkt en verzekerd met krachtige woorden? “Laat de lotgevallen van de wereld u niet bedroeven” is Zijn liefdevolle raad.

“Ik zweer bij God,” zo vervolgt Hij, “de zee van vreugde is vol verlangen uw nabijheid te bereiken, want al het goede werd voor u geschapen en zal, naar de noden van de tijd, voor u worden geopen-baard.”

8. Zet dan door, onbelemmerd door enige twijfel, ongehinderd door enig obstakel, met het Plan in de hand.

 

Windows / Mac