Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1997

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Wij juichen met dankbaar hart de enthousiaste reacties op alle continenten toe die volgden op de start van het Vierjarenplan de vorige Ridván.

2. Consultaties van de Continentale Raadgevers en Nationale Geestelijke Raden vormden het begin van een uitgebreid planningsproces, waarbij ook de hulpraadsleden en de Plaatselijke Geestelijke Raden werden betrokken. Middels zo’n proces werd aan het nationale en regionale karakter van de afgeleide plannen vormgegeven. Maar deze wereldomspannende inspanning bracht meer voort dan de verschillende opzetten voor de diverse landen, zij heeft ook een krachtige impuls gegeven aan de samenwerkingsrelaties tussen de twee takken van het bestuursstelsel, een zeer welkome voorbode van de overwinningen die ons wachten.

3. Een teken van de directe uitwerking van het Plan was de snelheid waarmee stappen werden genomen om gedurende de laatste twaalf maanden bijna tweehonderd trainingsinstituten te vestigen. Vele daarvan zijn het punt van het opzetten van de organisatie al ver voorbij, ze zijn daadwerkelijk in functie en hebben hun eerste cursussen aangeboden. Bovendien, in de bewegingen van thuisfront- en internationale pioniers en reizende leraren, in de toegenomen aandacht van individuen voor het afvaardigen van onderrichters, in de voorbereidingen die getroffen zijn om te verzekeren dat Plaatselijke Geestelijke Raden alleen op de eerste dag van Ridván worden gevormd, in de toegenomen moeite die men doet om regelmatige gebedsbijeenkomsten te houden, in de zich verbreidende pogingen gebruik te maken van de kunsten bij het onderrichtswerk en bij de gemeenschapsactviteiten – in al deze opzichten kunnen wij bij de vrienden het gespitste bewustzijn van het belang onderscheiden, om zich te concentreren op de vereisten van het hoofddoel van het Plan, namelijk een opmerkelijke vooruitgang te bewerkstelligen in het proces van toetreding in groepen.

4. Evenzeer moeten wij andere ontwikkelingen gedurende het afgelopen jaar erkenning geven, waardoor de grote waarde van de veelvuldige inspanningen die onze wereldgemeenschap zich getroost en de resultaten die worden bereikt, bevestigd wordt. Hieronder waren, om er maar enkele te noemen: het verwerven van het appartement op Avenue de Camoëns 4 in Parijs, waar de geliefde Meester ‘Abdu’l-Bahá gedurende Zijn historische bezoek aan die stad verbleef, de speciale zitting van het Federale Huis van Afgevaardigden in Brazilië ter herdenking van de 75e verjaardag van de introductie van het Bahá’í-geloof in dat land – een unieke, officiële gebeurtenis waarbij Amatu’l-Bahá Rúhíyyih Khánum aanwezig was als eregast, het van start gaan in juli jongstleden van de site van de Bahá’í International Community op het World Wide Web, die tot op heden vanuit meer dan 90 landen en gebieden ruim 50.000 keer werd bezocht, gemiddeld circa 200 keer per dag.

5. De bouwprojecten op de berg Karmel, nauwelijks overtroffen door zulke prestaties, hebben een duizelingwekkend tempo gehandhaafd met als hoogtepunten de voltooiing van de marmeren colonnade van het Centrum voor Studie van de Teksten, het verrijzen van het Internationaal Onderrichtscentrum tot zijn zevende verdieping en het steeds meer tevoorschijn komen van de verreikende kenmerken van de Terrassen van de Graftombe van de Báb. In verband hiermee moet de gedeeltelijke verlaging genoemd worden van dat deel van de openbare weg waarover de reeks terrassen heen zal gaan, en de verwerving en daaropvolgende sloop van het gebouw aan de voet van de berg, hetgeen gold als laatste te overwinnen hindernis om de voltooiing van de lagere terrassen mogelijk te maken, waarover het glorieuze pad oprijst naar het heilige Gebouw en ervoorbij tot de top van de Heuvel van God.

6. Eveneens van dringend belang voor de aldus beschreven vooruitgang was het handhaven van een niveau van bijdragen aan het fonds voor de Arcprojecten, waarmee het doel van afgelopen jaar werd vervuld. Aan de financiële eisen in dit opzicht wordt duidelijk voldaan met niet aflatende heldenmoed zowel door arm als door rijk, en dit moet voor de resterende jaren worden volgehouden. Tevens moet echter een vergelijkbare inspanning, even krachtig en volhardend, tegelijk door de Raden en de vrienden over de gehele wereld geleverd woren om aan de kritieke noden van het Bahá’í Internationaal Fonds te voldoen.

7. Zo’n veelbelovend begin van het Vierjarenplan als wij beleefd hebben, moet in het hart van de leden van onze wereldwijde gemeenschap wel het vertrouwen inboezemen dat zij volledig zijn toegerust voor het tenuitvoerbrengen van de vereisten, zoals uiteengezet in de boodschappen die het in gang hebben gezet, en zoals uitgewerkt in de plannen aangenomen door hun respectievelijke Raden. Een bijkomende en bijzonder gewaardeerde bemoediging nu we dit tweede jaar binnengaan, is het feit dat de omstandigheden de heroprichting van de Nationale Geestelijke Raad van Rwanda deze Ridván mogelijk hebben gemaakt. De overwinning over deze crisis brengt het aantal Nationale Geestelijke Raden die in aanmerking komen voor deelname aan de Achtste Internationale Bahá’í-conventie die volgende Ridván in het Bahá’í-wereldcentrum zal worden gehouden, op 175. Hoe innig hopen wij dat tegen die tijd, precies halverwege het Plan, de bahá’í-wereld een grote sprong voorwaarts zal hebben gemaakt met de vermenigvuldiging van zijn menselijke hulpbronnen, de volwassenwording van zijn Geestelijke Raden, en de ontplooiing van zijn plaatselijke gemeenschappen!

8. De gelegenheid die wordt geboden door de korte tijdsspanne voordat de eeuw eindigt is onnoemelijk kostbaar. Alleen een verenigde en volhardende inspanning door de vrienden om overal het proces van toetreding in groepen voort te doen gaan, kan zulk een historisch moment recht doen. Dringende en onontkoombare verantwoordelijkheden drukken op elk instituut, elk lid van een gemeenschap strevende naar haar door God beloofde bestemming. Aangezien er slechts een korte periode is waarin heel veel moet worden bereikt, is er geen tijd te verliezen, en mag er geen kans verloren gaan. Weest verzekerd, dierbare vrienden, dat de scharen van het Abhá Koninkrijk klaar staan om een ieder te hulp te snellen die wil opstaan om zijn of haar daden van dienstbaarheid aan te bieden aan het zich ontvouwende geestelijke strijdtoneel van deze indrukwekkende dagen.

 

Windows / Mac