Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Tre av Femårsplanens år er gått. Prosessene som ble satt i bevegelse i Fireårsplanen, er blitt styrket ved at bahá’í-undervisning av barn ble viet særlig oppmerksomhet i løpet av Tolvmånedersplanen, og har fått vedvarende oppfølging gjennom de senere år, så de innfrir nå de høye forhåpningene som ledsaget igangsettelsen. Planens tre aktører – individet, samfunnet og institusjonene – forsterker hverandres handlinger i alle deler av verden, samtidig som de hver for seg spiller en særegen rolle. Kjerneaktivitetene med studiesirkler, barneklasser og tilbedelsesmøter er blitt vesentlige innslag og gjensidig forsterkende ytelser som tilfører alle øvrige deler av bahá’í-samfunnets sosiale liv større kraft og fremgang. De menneskelige ressurser forøkes, og de lokale åndelige råd reagerer aktivt på denne stigende vitalitetens nye fordringer.

Yteevnen som er opparbeidet for bahá’í-undervisning av barn rundt om i verden, er usedvanlig imponerende. De første bestrebelser på å gjøre yngre ungdom åndelig sterkere krones med hell. Områdenes bevegelse fra ett aktivitetsnivå til et høyere ligger godt an, og i takt med at denne bevegelsen går videre, slutter en stadig større krets av mennesker seg til kjernen av erklærte troende. Selv om disse ennå ikke er bahá’íer, er de entusiastisk engasjert i planens kjerneaktiviteter. I visse fremskredne områder er det allerede i ferd med å dukke opp mekanismer for å administrere en intensiv vekst. Under ivaretagelsen av behovene hos alle områder i sine land har nasjonale råd erfart verdien av å fokusere særlig oppmerksomhet på bestemte prioriterte områder som virker særlig lovende, idet de oppmuntrer dem og utvikler dem helt til de menneskelige ressurser de har fått frem gjennom opplæringsinstituttene, setter dem i stand til å bli sentre for rask, vedvarende vekst.

Som forutsett viser opplæringsinstituttet seg å være et vekstlokomotiv. Det store flertall av nasjonale åndelige råd har, i vurderingen av sine respektive samfunns muligheter og behov, valgt å ta i bruk kursmaterialet utarbeidet av Ruhi-instituttet etter å ha funnet at det føyer seg best etter planens behov. Dette har hatt den ledsagende fordel at samme materiale er blitt oversatt til mange språk, og at hvor bahá’íer enn reiser, så finner de andre venner som følger samme sti og er fortrolige med de samme bøker og metoder.

Et kaotisk internasjonalt samfunn splittet av motstridende oppfatninger og interesser angripes av økende terrorisme, lovløshet og korrupsjon og undermineres av økonomiske feilslag, fattigdom og sykdom. I dets midte blir bahá’í-samfunnet stadig mer synlig, inspirert av en guddommelig åpenbart visjon, fundert på en fast grunnvoll, stadig sterkere ved de prosesser som nå er på plass, og uforferdet av tilsynelatende tilbakeslag. Et eksempel på bahá’í-verdenens evne til å reagere på uventede forhold inntraff for et år siden da flerfoldige farer gjorde det nødvendig å avlyse det internasjonale bahá’í-konventet. Valget av Det Universelle Rettferdighetens Hus ble behørig gjennomført, og planen skred frem uten avbrekk. Samtidig var det, til tross for uroen og kaoset ved livet i Irak, mulig å kontakte bahá’íene i landet og gjenopprette deres lokale åndelige råd. Med stor glede kunngjør vi nå at ved denne ridván vil Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Irak bli valgt, for så å innta sin rettmessige plass i det internasjonale bahá’í-samfunn, gjenopprettet etter over tretti års kvelende undertrykkelse.

Det Den Guddommelige Plan på dette stadium fordrer, er at vi tillitsfullt og dynamisk fortsetter i vår nåværende retning, uten å la oss avskrekke av stormene som hamrer løs på menneskehetens verden. Vær sikre på at Den Velsignede Skjønnhet vil styre deres trinn, og at hærskarene i det høye vil forsterke enhver bestrebelse fra dere på å fremme hans tro.

 

Windows / Mac