Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Når kongen blant høytider kommer, er tiden over for forberedelser til neste verdensplan: vi kaller nå Guds venner til en femårig forpliktelse av mot, besluttsomhet og ressurser.

Bahá’u’lláhs trofaste skare er beredt. I løpet av de siste par måneder har det vært innkalt til institusjonssammenkomster rundt om i verden, og fra dem er det i rad og rekke kommet signaler om at man er ivrig etter å gå i gang med dette veldige foretagendet. Påleggene i budskapet stilet til rådgiverkonferansen er allerede i ferd med å bli omsatt i faste handlingsplaner. Heltemodig innsats gjennom tiervis av år har formet samfunnet, har innbragt det et monn av dokumentert evne til å fostre vekst og har herdet det for dette øyeblikk. De to siste tiår har i utpreget grad fått denne etterlengtede kompetanseøkningen til å skyte fart.

I denne perioden har innføringen av en utviklingsorientert handlingsramme satt vennene i stand til i økende grad å pleie og raffinere nødvendige kapasiteter, idet den til å begynne med gav opphav til enkle tjenestehandlinger, som ledet til mer omstendelige handlingsmønstre, som igjen krevde at enda mer komplekse kapasiteter ble utviklet. På denne måten er en systematisk prosess for utvikling av menneskelige ressurser og samfunnsbygging igangsatt i tusenvis av områder – og i mange av disse er den kommet svært langt. Det er ikke bare den enkelte troende som har vært i fokus, eller samfunnet eller troens institusjoner; alle tre uadskillelige deltagere i utviklingen av den nye verdensorden stimuleres av de åndelige krefter som utløses når den guddommelige plan utfolder seg. Tegnene på disses fremskritt blir stadig tydeligere: i den tillit som utallige troende har tilegnet seg med hensyn til å berette om Bahá’u’lláhs liv og å diskutere innebyrden av hans åpenbaring og makeløse Pakt; i de økende kull av sjeler som av den grunn er blitt tiltrukket til hans Sak og bidrar til å gjennomføre hans forenende visjon; i den evne bahá’íene og deres venner på selve grasrotplanet i samfunnet har til i veltalende ordelag å beskrive sin erfaring med en prosess som evner å forvandle et menneskes karakter og gi den sosiale tilværelsen form; i de betydelig større antall av et lands innfødte som nå leder det som skjer i deres samfunn, som medlemmer av bahá’í-institusjoner og -organer; i de pålitelige, sjenerøse og oppofrende bidrag til fondet, som er av så avgjørende betydning for å holde troens fremgang ved like; i den enestående oppblomstringen av personlig initiativ og kollektiv handling til støtte for samfunnsbyggende aktiviteter; i entusiasmen hos så mange uselviske sjeler i sine beste ungdomsår som tilfører dette arbeidet svært mye frisk kraft, særlig ved å ta seg av yngre generasjoners åndelige utdannelse; i høyningen av samfunnets gudhengivne karakter gjennom regelmessige sammenkomster viet tilbedelse; i kapasitetsøkningen på alle nivåer i bahá’í-administrasjonen; i institusjoners, organers og individers villighet til å tenke prosess, til å lese sin umiddelbare virkelighet og vurdere sine ressurser der de bor, og til å legge planer på dette grunnlag; i den nå velkjente dynamikken med studium, rådslagning, handling og refleksjon som har fremdyrket en instinktiv læringsholdning; i den økende forståelsen av hva det betyr å sette læresetningene ut i livet gjennom sosial handling; i de stadig flere anledninger som søkes og gripes til å presentere et bahá’í-perspektiv på aktuelle diskurser i samfunnet; i et verdenssamfunns oppmerksomhet på at det i alle sine bestrebelser påskynder fremveksten av en guddommelig sivilisasjon ved å vise den samfunnsbyggende kraft som Saken naturlig besitter; ja, i vennenes økende bevissthet om at deres innsats for å fostre indre forvandling, for å utvide enhetens sirkel, for å samarbeide med andre på tjenestens felt, for å hjelpe befolkninger til å ta ansvar for sin egen åndelige, sosiale og økonomiske utvikling – og, ved all slik innsats, for å gjøre verden bedre – i alt dette kommer selve formålet med religion per se til uttrykk.

Skjønt ingen enkeltmåling alene kan oppfange bahá’í-samfunnets hele fremgang, kan man slutte seg til meget ut fra antall områder på verdensbasis der det er etablert et vekstprogram, som vi – i takknemlighet for de gaver som er skjenket av Abhá-skjønnheten – bekrefter har oversteget 5 000. Et så bredt fundament som dette var en forutsetning for å ta fatt på den oppgaven som bahá’í-verdenen nå står overfor – å styrke vekstprosessen i ethvert område der den er påbegynt, og å ytterligere utvide et berikende mønster for samfunnslivet. Den vedvarende innsatsen som kreves, vil bli anstrengende. Men resultatet har potensialet til å bli dypt betydningsfullt, til og med epokegjørende. Hvis små skritt er regelmessige og raske, utgjør de i sum en lang tilbakelagt strekning. Ved å konsentrere seg om den fremgang som må gjøres i et område i en innledende periode – for eksempel i de seks syklusene som inntreffer før den første av tohundreårsdagene – vil vennene gjøre mye for å bringe sitt mål for de fulle fem årene innen rekkevidde. I hver eneste syklus gis det kortvarige anledninger til et skritt fremover, dyrebare muligheter som ikke vil komme igjen.

I det større samfunn som helhet blir symptomene på et stadig alvorligere sjelelig illebefinnende dessverre flere og verre. Hvor slående er det ikke at samtidig som verdens folk lider under mangelen på det sanne legemiddel og ut fra stadige innfall vender seg fra ett falskt håp til et annet, så er dere i fellesskap i ferd med å raffinere et instrument som forbinder hjerter med den evige Guds ord. Hvor slående er det ikke at midt i den kakofoni av inngrodde oppfatninger og motstridende interesser som overalt blir heftigere, er dere konsentrert om å føre folk sammen for å bygge samfunn som er enhetens fristeder. La verdens fordommer og fiendtligheter langt fra gjøre dere motløse – la dem minne dere på hvor sterkt sjelene rundt dere trenger den legende balsam som dere alene kan by dem.

Dette er den siste i en serie av konsekutive femårsplaner. Ved dens avslutning vil det åpne seg en ny fase i utviklingen av den guddommelige plan, en fase som er rede til å drive Bahá’u’lláhs samfunn frem mot bahá’í-æraens tredje århundre. Måtte Guds venner i alle land verdsette løftet om disse få årene foran oss, som vil bestå i omhyggelig forberedelse til enda veldigere oppgaver som senere vil komme. Den nåværende plans brede omfang gjør det mulig for ethvert individ å støtte dette arbeidet, hvor ringe ens andel enn måtte være. Vi ber dere, skattede medarbeidere, dere som tilber ham som er verdenenes høystelskede, om ikke å sky noen anstrengelser i anvendelsen av alt dere har lært og av enhver gudegitt evne eller ferdighet dere besitter, for å bringe den guddommelige plan videre til dens neste uhyre viktige stadium. Til deres egne inntrengende bønner om himmelsk bistand føyer vi våre, fremført i de hellige gravmæler, på vegne av alle som bestreber seg for denne altomsluttende Sak.

 

Windows / Mac