Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2008

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Nau tasol planti tausen manmeri bilong kain kain lain manmeri long olgeta hap long graun i wok long kisim save long ol Tok Holi. Ol dispela lain i wok hat na dispela wok i kirapim tingting bilong ol. Ol i mekim sampela wok na bihain ol i tingting bek long dispela wok na ol i skelim tok long kain kain save ol i kisim pinis taim ol i mekim dispela wok. Ol i luksave olsem, save bilong ol long mekim wok bilong dispela Lotu i kamap strong moa. Long bel bilong olgeta man na meri i gat bikpela laik long toktok wantaim God, Husat I Bin Mekim Kamap Olgeta Manmeri. Olsem na ol dispela lain i bungim planti manmeri wantaim long kain kain ples bilong kolim prea na lotuim God. Ol dispela kibung i kirapim spirit bilong olgeta manmeri. Olsem ol i kamapim nupela pasin long laip bilong ol, em pasin bilong tingim God olgeta taim. Taim ol dispela lain i raun long haus bilong narapela na ol i toktok wantaim sampela famili na sampela poroman na sampela nupela lain, ol i toktok planti long pasin bilong strongim spirit bilong wan wan man na meri. Ol i strongim save bilong ol long dispela Lotu na ol Tok bilong Bahá’u’lláh. Na tu ol dispela lain i save helpim bikpela lain manmeri long kam insait long dispela Lotu, em bikpela wok bilong spirit. Ol dispela lain i no lusim tingting long skulim ol pikinini long ol pasin bilong strongim spirit. Isi isi namba bilong ol pikinini long ol klas i kamap bikpela moa. Ol dispela klas i save pulim ol pikinini i kam na ol dispela klas i strongim as tru bilong dispela Lotu long olgeta hap long graun. Ol dispela lain i save helpim ol yangpela long painim gutpela rot na ol i strongim ol yangpela, inap ol yet i ken mekim sampela wok bilong mekim gutpela sindaun i go het long olgeta hap long graun. Taim planti moa man na meri i kisim gutpela save olsem, ol i ken helpim long dispela bikpela wok bilong kamapim gutpela sindaun bilong olgeta manmeri na strongim spirit bilong olgeta manmeri. Olsem na long dispela Ridván mipela lukim dispela kain piksa i kamap nau long ol Bahá’í komyuniti long olgeta hap long graun.

Planti taim mipela bin stori long ol dispela Plen i kamap nau long olgeta hap long graun. Ol dispela Plen i go i go inap long dispela yia 2021, we yumi pinisim handet yia bilong dispela Taim Bilong Kamapim Dispela Lotu. Bikpela mak tru bilong ol dispela Plen, em bilong strongim wok bilong wan wan bilipman na ol lain komiti na ol Bahá’í komyuniti. Nau tasol yumi stap namel long ol Plen bilong strongim ol dispela wok. Em tupela ten faiv yia,we yumi wok hat na yumi ken luksave olsem ol wok i go het long olgeta hap long graun. Bikpela senis tru, em pasin bilong tripela kain lain i save wok wantaim, em wan wan bilipman na ol lain komiti na ol Bahá’í komyuniti. Ol Asembli, em ol Nesenel Asembli wantaim ol Asembli bilong Ples, ol i klia moa long pasin bilong strongim wan wan bilipman long wok wantaim bilong winim ol mak. Na ol komyuniti i senis, olsem em gutpela ples bilong mekim ol dispela wok. Wok bilong wan wan Bahá’í na wok bilong ol lain komiti i ran wantaim. Na tu ol institut progrem i helpim long ol dispela wok. Olsem na olgeta i wok wantaim na wok bilong Lotu i go het. Ol komyuniti i gat laip na olgeta manmeri i stap wanbel. Olsem na ol komyuniti i save pulim kain kain lain manmeri i kam na ol i gat laik long helpim long ol dispela wok bilong kamapim gutpela sindaun bilong olgeta manmeri. Ol dua bilong ol komyuniti i stap op nau na olgeta manmeri i ken i kam insait na kisim moa save long dispela Tokaut bilong Bahá’u’lláh. Wanpela bikpela senis i soimaut olsem ol tripela kain lain i save wok gut wantaim. Long dispela yia i go pinis, dispela wok bilong pulim bikpela lain manmeri i kam insait long dispela Lotu, em i go het tru.

Laik bilong wan wan bilipman o meri long mekim sampela wok bilong Lotu i kamap strong moa. Long sampela pas mipela bin stori long progrem bilong ol institut, em i ken strongim laik bilong wan wan bilipman long mekim sampela wok. Nau ol pren long olgeta bikpela hap graun i save stadi long ol Tok Holi, long wanem ol i gat laik long mekim dispela Lotu i go het moa. Olsem bikpela lain tru i save helpim nau long ol dispela wok bilong strongim spirit bilong wan wan komyuniti. Ol i mekim kain kain wok bilong mekim dispela Lotu i gro na em i kamap strong moa. Na taim ol i mekim ol wok bilong Lotu olsem, ol i save kisim moa save. Ol i bihainim daunpasin na ol i no pret. Save bilong ol i kamap bikpela moa. Ol i gat bikpela laik tru long tokaut long dispela Lotu. Ol i save tingting bek na ol i skelim ol wok gen. Ol i wok hat tru na ol i bilip tru long bikpela helpim i kam long God. Ol dispela gutpela pasin i save wok wantaim bilong strongim wok bilong ol. Taim ol Bahá’í i tokaut long Bahá’u’lláh na ol Tok Holi bilong Em, ol i tingting planti long ol tok stia bilong Shoghi Effendi. Ol i no ken slek o pundaun long mekim dispela wok. Ol i no ken tokaut strong tumas, tasol ol i no ken sem long tokaut long olgeta Tok Holi. Sapos ol i wok long skulim ol manmeri olgeta taim, bai ol i ken skelim laik bilong ol arapela manmeri mobeta. Narapela i redi long harim tok o nogat. Em i ken tokaut moa na em i ken go het kwiktaim, o em i mas skulim narapela isi isi pastaim. Olsem na wan wan bilipman i ken skelim gutpela pasin bilong skulim narapela long dispela Lotu.

Mipela i amamas tru long pasin bilong wan wan bilipman bilong kirapim sampela wok. Long olgeta hap long graun taim ol komyuniti i bihainim ol mak bilong ol dispela Plen, ol i kisim moa save long ol gutpela pasin bilong wok wantaim. Taim ol i bihainim ol dispela mak ol i redi long tokaut moa long dispela Lotu na ol i ken painim sampela nupela pren na mekim dispela Lotu i go het. Ol mak bilong dispela Plen i helpim tru long strongim olgeta bilipmanmeri long wok wantaim.

Taim mipela skelim ol wok i kamap pinis nau long olgeta hap long graun, bel bilong mipela i pulap long bikpela laik tru long ol bilipmanmeri long Iran. Traipela trabel i wok long daunim ol, tasol ol i kirap strong bilong helpim kantri bilong ol yet. Ol i gat bikpela laik long givim nupela laip long dispela kantri, tasol planti rot i pas long ol. I no gat tok orait long kirapim administresen bilong dispela Lotu long dispela kantri, tasol wan wan bilipman i wok long skulim ol arapela manmeri long ol Tok Holi bilong Bahá’u’lláh. Planti saveman i save sapotim ol long mekim dispela wok. Olsem na ol i kirap nogut long lukim bikpela lain manmeri i gat laik long kisim moa save long dispela Lotu.

Long dispela taim olgeta bilipmanmeri bilong Bahá’u’lláh i ken luksave olsem, i gat kain kain pawa i wok long bungim olgeta manmeri wantaim na i gat kain kain pawa i wok long bagarapim olgeta manmeri. Olsem na planti moa manmeri i gat laik long kisim save long Bahá’í na olgeta gavman na kain kain lain komiti bilong bipo i wok long pundaun.

Tru tumas. Laik bilong ol manmeri long kisim save long Bahá’u’lláh bai kamap bikpela moa taim ol trabel bilong olgeta manmeri i kamap bikpela moa. Save gut olsem, wok bilong yumi i stat tasol. Save bilong yumi long ol gutpela pasin bilong skulim ol manmeri i stat tasol. Traipela wok i kamap nau bilong stretim olgeta hevi bilong dispela graun. Dispela wok, em i bikpela tumas na em i traim o skelim yumi. Kain kain pawa i wok long daunim olgeta manmeri. Sampela pawa olsem i kamap long ol lotu bilong bipo. Sampela i kamap long bikpela laik bilong ol manmeri long ol samting bilong graun tasol. Ol Bahá’í i ken luksave long as tru bilong ol dispela hevi. Olsem Bahá’u’lláh i askim: “Wanem kain ‘hevi’ i ken winim dispela hevi, we wanpela tewel i painim trupela tok, na em i gat laik long kisim save long God, tasol em i no klia long rot bilong painim dispela tok o em i no save olsem, husat i ken soim rot long em?” Taim i sot nau. Ol wok bilong ol tripela lain i mas i go het moa moa yet bilong winim olgeta mak bilong dispela Plen.

‘Abdu’l-Bahá i litimapim tupela kain singaut bilong mekim olgeta wok i go het. Dispela tupela singaut i save amamasim olgeta manmeri. Wanpela singaut, em bilong kamapim gutpela sindaun long dispela graun. Bilong mekim olsem, ol lo i stap wantaim ol save bilong saiens na kain kain pasin bilong mekim singsing na danis na ol wok olsem. Na narapela singaut, em dispela singaut bilong God i sut i go long tewel bilong wan wan man. Em i save amamasim olgeta manmeri oltaim. ‘Abdu’l-Bahá i tok olsem, as tru bilong dispela namba tu singaut, em ol tok stia na ol strongpela tok bilong Bikpela. Em ol strongpela tok long gutpela pasin bilong skelim stret olgeta samting. Olsem wanpela strongpela lait, ol dispela tok i ken givim lait long lam bilong trupela laip bilong olgeta manmeri. Na strongpela pawa bilong dispela namba tu singaut, em Tok bilong God. Taim wok bilong yupela i go het moa long ol klasta, bai dispela wok i pulim yupela i go insait long laip bilong olgeta manmeri long hap bilong yupela. Yupela bihainim nupela rot nau long kisim save long gutpela pasin. Olsem na yupela mas bihainim dispela nupela rot bilong stretim kain kain hevi o trabel long dispela graun.

Yupela bihainim ol gutpela pasin bilong helpim olgeta manmeri. Na ol dispela gutpela pasin i mas kamap strong moa bilong mekim ol wok i go het long planti moa klasta. Olgeta tingting bilong yupela na olgeta wok bilong yupela i mas gutpela olgeta – i no ken i gat wanpela liklik tingting nogut i stap, olsem wanpela lain manmeri i winim narapela o wanpela lotu i mobeta o wanpela kantri o wanpela lain i winim narapela o wanpela kastam i namba wan. Sapos yupela no mekim olsem, ol nupela lain, em ol lain yupela no lukim bipo, bai ol i ting olsem yupela olgeta i stap olsem gutpela poroman tru. Mak bilong ol pasin bilong yupela i mas antap tru. Yupela mas bihainim klinpasin long olgeta samting long laip bilong yupela. Olsem na yupela ken mekim planti gutpela senis i kamap long sindaun bilong olgeta manmeri long hap bilong yupela. Ol Tok Holi i singautim olgeta manmeri long bihainim ol stretpela pasin. Taim yupela bihainim dispela rot tasol, yupela ken daunim kain kain pasin nogut, em ol pasin olsem korapsen na ol i save kaikaim lewa bilong ol gutpela sindaun long dispela graun. Sapos yupela skelim wan wan man olsem, em i gat mak na em i gat planti gutpela pasin – maski sapos em maniman o em i sot long olgeta samting – bai yupela ken strongim ol stretpela pasin. Na sapos ol lain komiti long administresen bilong yupela i save skelim tok long ol gutpela pasin bilong Bahá’í, bai ol i ken helpim olgeta manmeri long kam insait long dispela Bahá’í komyuniti.

Taim yupela go het nau, yupela mas bilip tru olsem dispela Bikpela Lain bilong antap i save helpim yupela na ol i sambai long yupela. Na ol prea bilong mipela i raunim yupela olgeta taim.

 

Windows / Mac