Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2015

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Hari sibona inai Ridvan nega ia mai ginidai, inai be diari ena nega badana.Hari sibona inai Ladana Badana momokani orea ororo ataiai idia daikau. Unai ataia amo idia itaia, inai diari ia mai noho dina ia daikau mai gabuna amo. Idia loaloa tanobada gabu momo dekenai. Hegerege porogram matamata haida idia havaraia inai Dubu gaukara hagoadaia totona. Bona inai bamona porogram hanret (100) mai kahana havaraia inai hua tuvel (12) lalonai. Inai Lagani Faiv Palani dekenai klasta ibounai faiv tausin (5,000) havaraia. Klasta ibounai inai bamona gaukara haida idia karaia. Porogram momo herea idia tubu goada noho. Inai gaukara ese ia hedinaraia inai Dirava ena Dubu gaukara, ese taunimanima edia noho do ia haidaua Klasta ta ta bona hanua ta ta dekenai.Inai dubu ia tubudae bona gini auka gaukara ia goada. Ura matamata ese inai gaukara idia hagoadaia. Inai misin ese taunimanima ibounai edia noho namo do ia havaraia diba. Inai bamona haheidaua kara sisina sisina ia hedinaraia noho gabu ta ta dekenai. Bona toana idauidau danu ia mai hedinaraia. Hegerege inai bamona gaukara klasta ta ta dekenai do ia vara diba.

Boiboi badana ia lao Baha`u’llah idia abiadae taunimanima ibounai dekenai, hegeregere ibounai toreisi inai gaukara karaia bona durua henia totona. Baha`i taudia ta ta kudoudia do ia moale, tanobada dekenai metahu badadia idia itaidia negenai. Taunimanima momo herea inai ena hisihisi idia davaria to inai metahu idia hanamoa lasi. Metahu idauidau ese taunimanima edia noho ia hadikaia. Momokani, bema Baha`i tauna ta ese inai metahu ia ura hanamoa, namo inai Dubu ena gaukara ia dokoatao auka bona kara namodia ia badinaia, inai gaukara karaia. Namo ia gaukara goada bona sibona tauanina gaudia ia laloa momo lasi. Inai ia ore lagani dekenai, gau ta ia mai hedinaraia goevagoeva. Tanobada idauidau bona kara idauidau taunimanima ese idia hahedinaraia, hegeregere, idia hamomokania lasi tubuna (sene) ena mauri bona sibodia edia noho sibona idia hanamoa. Sene kara gunadia be idia gunana momokani bona idia gaukara goada lasi. Inai bamona karadia be taunimanima ia naria namonamo lasi. Inai bamona laloa dikadia ia goada noho. Inai be laloa namodia lasi, inai bamona laloa be haida edia ura sibona idia abiadae, inai bamona laloa ese taunimanima haida ia atoa diho. Inai bamona laloa dikadia be toana ta bona inai bamona laloa ia bada bema taunimanima idia moale lasi bona idia lalohisibada herea. Nega ibounai dina ta ta lalonai badu badu bona heatu kara ia noho inai tanobada dekenai, hegeregere taunimanima idia diba maoro lasi, bona taunimanima dikadia idia goada bada herea. Inai bamona taudia be idia hemarai lasi, kara dikadia karaia kahanai. Inai Toretore Pen, Pen ibounai Ia Hanaia ena hereva Ai laloa “Ibounai idia heau lao Lahi badana dekenai, to idia laloa kerere, idia laloa inai be ia namoa.’’ Tau badadia momo tanobada ta ta dekenai bona taunimanima momo idia ura haida idia durua bona idia gaukara goada tanobada ena metahu hanamoa totona. To idia edia goada ese inai metahu idia magua be ia hegeregere lasi, unai dainai metahu ia bada noho bona inai metahu ese taunimanima edia noho ia hadikaia. Badu badaherea bona heatu ia noho dainai taunimanima edia noho ia hadikaia gabu haida dekenai. Bona taunimanima momo be idia danu idia noho hebou bona varavara edia hereva idia abiadae lasi. Anina momokani be hebou momo lalonai kiki momo be taunimanima haida atoa diho ena kiki idia karaia. Taunimanima momo, be sibodia edia tauanina sibona idia laloa, to taunimanima haida hanamoa be idia laloa momo lasi. Inai bamona laloa dikadia ese ia hedinaraia, lauma ena gaukara ia goada lasi. Lauma ena gaukara be goada namona taunimanima ibounai noho namo do ia havaraia diba.

Taunimanima be do idia moale bema mauri matamata ia hedinarai inai metahu dikadia huanai. Inai mauri matamata be diari ia henia taunimanima kara namodia idia kavaia. Inai bamona kara namodia be basileia ena kara. Ai itaia, bema Baha’i taudia inai Dubu ena gaukara idia hadibaia goada bona komiuniti hanamoa gaukara idia karaia goada neganai ibounai do idia noho namo diba. Unai dainai sibona idia naria namonamo, dika inai kara dikadia, bona tanobada gau dikadia ese edia lalohadai do ia hadikaia bona inai gaukara idia karaia ena goada ia atoa diho garina. Ena be gaukara idauidau ia noho to ta ta be taem (hora) lasi, to idia laloboio lasi lauma helaga ena gaukara. Ibounai idia durua inai gaukara ia tubu goada nega ibounai. Komiuniti ta ta be namo inai bamona kara idia badinaia, hegeregere nega ibounai inai Dubu gaukara karaia, bona idia ura taunimanima ibounai idia durua. Bema tau ta ena kudouna ia henia inai gaukara ibounai do ia karaia diba. Gaukara idauidau ia vara murinai komiuniti do ia tubu diba. To inai gaukara ia do vara lasi lalonai tau eiava hahine ena ura badana ta ia noho o lasi. Inai bamona ta ta ena ura badana ese goada ia henia gaukara ia tubu sisina sisina. Hua toi lalonai idia gaukara goada natudia marigidia, uru matamata bona taunimanima badadia lauma ena kahanai idia hasikulidia. Inai ese taunimanima ibounai ia haboudia idia guriguri hebou, edia ura ia hagoadaia Dirava idia tomadiho henia totona. Taunimanima ibounai hereva henidia, hegeregere diba momo do idia davaria. Inai ese taunimanima momo ia durudia Hereva Helagadia to idia sikulilaia, bona inai Hereva Helagadia idia badinaia edia mauri dekenai. Inai ese ta ta ia hagoadadia bona taunimanima ibounai ese taunimanima haida idia durudia. Taunimanima haida danu inai bamona dala dekenai idia raka, vadaini ibounai ese inai Hereva Helagadia idia badinaia edia mauri dekenai. Turadia ibounai, daika ai ura henia bada herea. Umui ibounai be inai Basileia (Abha) Tau Namona Momokani ena Orea, umui ibounai ia ura dika; nega ibounai Ia ena iduwara Helagana badinai ai noho, umui ibounai ai laloa, umui totona ai guriguri hegeregere umui emui ura badana Ia dekenai, umui do ia hagoadaia. Unai totona umui sibona ese emui mauri umui henia Ia ena Dubu gaukara karaia totona.

Diba matamata momo herea klasta dekenai ia hedinaraia, komiuniti hagoadaia Porogram ia tubu daekau, bona taunimanima momo herea inai Porogram dekenai idia noho. Hegeregere klasta ta ta gabu ta ta dekenai inai gaukara ia tubu bada herea, noho toana (kalsa) matamata ia hedinaraia noho klasta ta ta dekenai. Ta ta ese haida idia durudia, ibounai idia noho tamona, sibona idia atoa diho, hegeregere idia be taunimanima ibounai totona gaukara taudia bamona idia noho. Bema taunimanima ibounai inai bamona idia gaukara hebou, metaira metaira taunimanima momo idia veria mai diba inai komiuniti Porogram dekenai. Momokani, tanobada momo dekenai taunimanima momo herea be Baha`u`llah ena mauri dala matamata dekenai idia noho. Inai noho matamata be laulau (piksa) sibona lasi, inai be noho mauri matamata tanobada dekenai ia hedinaraia vadaini.

Ai ura hereva hedinaraia umui daika emui noho gabuna inai Porogram ia do vara lasi, to ai diba umui danu umui ura dika inai bamona haidaua kara umui itaia. Umui noho sibona bona umui laloa inai haidaua kara do ia mai diba. Umui emui mauri inai bamona ia noho lasi. Inai diba ena sivarai umui laloa. Nega momo haidaua badana do ia hematama lasi. To gabeai haidaua badana to ia vara eiava lasi. Laloa giroa Baha`i taudia sisina sibona inai gaukara idia karaia, ena be uru matamatadia bona burukadia. Idia laloa inai be fameli tamona edia gaukara eiava Baha`i tau tamona ena gaukara. Bema Dirava ese ia durua siahu ia noho, inai siahu ese inai taudia ia naridia, idia be hegeregere komiuniti goada idia havaraia ena be inai gabu (hanua) taudia momo idia ura lasi kamonai. Umui laloa lasi unai gabu be ia idau sisina. Nega haida haidaua gaukara klasta haida dekenai ia vara haraga. Nega haida gaukara goada ese haidaua ia havaraia. Inai bamona haidaua havaraia be dala tamona dekenai lasi. Bona inai haidaua kara be ia vara kava lasi. Haidaua kara be metaira metaira ia vara taunimanima idia gaukara hebou, vadaini idia laloa dahaka gaukara ia vara bona inai gaukara karaia gauna idia itaia namonamo. Idia kiki hebou edana dala dekenai inai gaukara to idia karaia namonamo. Hegeregere inai Porogram ia vara gauna idia itaia vadaini palani ta karaia. Bema tau ta inai Tau, Daika Ibouna Idia Ura Henia Momokani Tauna ena gaukara ia karaia, ena lauma nega ibounai do ia moale diba. Umui gini goada bona umui laloa umui emui dubu tamona taudia, inai Dubu ia vara mai gabuna dekenai. Idia be nega ibounai idia laloa inai Dubu ia tubudae ena kahanai. Metahu idauidau ese edia komiuniti ia atoa diho to idia moru lasi. Edia abidadama dekenai idia gini auka. Inai Dirava ena Kiki idia hereva hedinaraia. Unai dainai haidaua kara namodia ese edia noho ia hanamoa noho. Taunimanima ibounai gaukara hebou kahanai idia laloa bada. Dirava be umui danu, umui ta ta dekenai. Inai hua tuvel (12), inai Palani orena lalonai, komuniti ibounai umui noho gabuna amo umui gaukara goada, tubu daikau goada badana dekenai.

Taunimanima hasikulidia bona edia diba habadaia inai Dubu ena kahanai, inai be gaukara badana Baha`i gaukara ibounai ena huanai, inai tanobada dekenai. Baha`i Wel Centa dekenai gaukara badana be tousin (1000) maikana revareva ibounai idia lisit karaidia bona inai revareva kwarana herevadia danu. Inai hereva helagadia ita eda Dubu dekenai gaudia be inai tanobada taunimanima ibounai edia. Inai gaukara karaia goada buka matamatadia momo toredia Hereva Helagadia ena kahanai, gado ta ta dekenai bona nao gado dekenai. Gaukara ia hematama guriguri Dubu badadia (Mashriqu-l-Adhka) ibounai eiti (8) haginidia ena kahanai, inai be guriguri ruma badadia (Temple) Dirava ena hairai ladana abiaisi gabuna. Tanobada ta ta dekenai inai Dubu ena gaukara taunimanima badadia momo idia hadibaidia noho. Hua hani ta (sikis, 6) ia ore vadaini buka ta ai siaia lao Nesenol Assembli ibounai dekenai, inai gaukara ia durua totona. Inai buka be inai gaukara lagani tuenti (20) ia ore lalonai ia vara gaudia sivarai do ia durua Palani haida karaidia bona inai gaukara karaidia goada. Baha`i Intanesinel komiuniti ese durua ia henia inai gaukara karaia. Idia edia gaukara ruma (ofesi) ia noho United Nations Office, New York, Geneva bona Brussel gabudia dekenai. Hari sibona inai bamona ofesi matamata rua idia haginia, ia noho Addis Ababa bona Jarkarta dekenai. Inai ofesi rua be inai gaukara do ia durua Africa bona Asia gabu dekenai. Inai Dubu gaukara ia tubudae noho gabu momo dekenai. Unai dainai Nesenel Assembli momo herea be ofesi haheaua gaukara idia hagoadaia noho. Dubu gaukara moni idia naria namonamo bona diba momo idia abia edana bamona edia komiuniti ta ta ena ura gaudia kahanai. Idia diba edana bamona edia Nesenol ofesi gaukara idia hagoadaia. Nesenel Assembli ibounai diba badadia idia abia inai gaukara kahanai. Unai dainai komiti ta ai haginia Wel Centa dekenai, inai ofesi ese Adiministresin gaukara do ia hagoadaia. Gaukara idauidau ia vara noho tanobada ta ta dekenai taunimanima durudia totona. Sisiba hereva momo herea Baha`u`llah ena Hereva Helaga dekenai, kara namodia hagoadaia tanobada taunimanima ibounai noho namo totona. Unai dainai taunimanima ibounai seveni (7) ai abiahidi tubudae (devalopment) gaukara kahanai durua henenia totona. Inai ofesi ia tubudae bona ia goada noho. Inai orea ena memba ibounai toi (3) be idia noho Tanobada Helaga (Isreal) dekenai bona inai ofesi ena gaukara idia naria.

Inai Ridvan nega dekenai ai itaia gaukara momo herea ia noho. Bona ai itaia taunimanima momo herea be idia hegaehegae inai gaukara karaia totona. Klasta taosin mai kahanai, taoni badadia bona hanua ta ta dekenai lalohadai matamata ia vara noho, hegeregere ranu mamina namo hereana, ia mai ranu ia mai matuna ta amo. Inai ranu be mauri matamata ia henia. Bema tau ta inai ranu ia inua neganai,ena lauma do ia moale diba. Gabu haida dekenai inai ranu be nega hanaihanai ia diho noho, ramu guri ta bamona. Ma gabu haida dekenai inai ranu be sinawai badana bamona. Hari sibona Lauma ta ta be inai sinawai kone dekenai gini noho lasi, ibounai be namo inai sinawai lalona dekenai vareai bona lao henia sibona.

 

Windows / Mac