Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2017

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Lukim dispela komyuniti bilong Bikpela Nem Tru, olsem wanem em i save kirap long mekim wok! Wanpela yia tasol bilong dispela nupela Plen i go pinis na planti gutpela nius i kamap long ol gutpela wok i go het. Bikpela mak, em long strongim moa long 5000 progrem bilong mekim dispela Lotu i go het tru. Olsem na olgeta i mas wok hat tru. Draipela wok olsem i no stap bipo. Nau tasol planti pren tru i save gut long ol mak bilong dispela Plen na ol i kirap long winim ol dispela mak. Ol i wok hat tru na ol i mekim bikpela ofa. Sampela progrem bilong mekim dispela Lotu i go het tru, ol i stap longpela taim liklik. Olsem na planti pren i kisim bikpela save long rot bilong mekim kain kain wok na planti pren i save helpim long ol dispela wok. Olsem ol i nap long helpim sampela komyuniti i stap klostu long ol na kwiktaim tru planti manmeri i strongim save bilong ol long mekim ol dispela wok. Ol dispela ples we dispela wok i go het tru – em sampela hap bilong sampela biktaun na sampela viles – em ples bilong senisim sindaun bilong olgeta manmeri. Nau tasol namba bilong ol Bodmemba wantaim ol helpman bilong ol i go antap moa na ol i wok hat moa. Ol i strongim wok bilong ol bilipman na ol i helpim ol bilipman long luksave long gutpela rot bilong strongim ol wok bilong dispela Lotu long kain kain ples o klasta. Ol Nesenel Spiritual Asembli i save sapotim wok bilong ol Risenel Bahá’í Kaunsil. Ol dispela Kaunsil i strongim save bilong ol yet long rot bilong mekim ol wok i go het long planti klasta wantaim. Na tu long sampela liklik kantri we sampela Kaunsil olsem i no stap, kain kain nupela lain komiti i kamap bilong lukautim ol dispela wok long dispela kantri. Ol dispela wok i go het olsem wanpela diwai i wok long gro. Sampela hap i gro kwiktaim tru na narapela hap i no stat long gro yet. Tasol namba bilong ol dispela progrem bilong mekim dispela Lotu i go het tru, em i go antap moa long olgeta hap long graun. Na tu mipela i amamas tru long lukim planti moa manmeri i save bung wantaim long kain kain kibung bilong dispela Plen long dispela yia i go pinis, em long foapela liklik plen bilong tripela mun.

Ol dispela gutpela mak i soimaut olsem dispela nupela yia i ken karim bikpela kaikai. I gat narapela samting i ken winim dispela presen i go long dispela Naispela Man I Gat Blesing bilong makim tupela handet yia bihain long Bonde bilong Em? Gutpela presen tru bilong ol bilipman, husat Em i laikim tru, em long wok hat tru long mekim dispela Lotu bilong Em i go het. Long dispela Plen bai olgeta bilipman long olgeta hap long graun i amamas long tupela Bonde, em bilong Bahá’u’lláh tupela Báb. Long dispela yia Bonde bilong Bahá’u’lláh i stap. Em taim bilong bikpela amamas. Sapos olgeta i skelim gut dispela yia, em nambawan taim bilong pulim bel bilong olgeta manmeri i kamap klostu moa long Bahá’u’lláh. Long ol mun i stap yet bipo long dispela Bonde, olgeta bilipman i mas tingim bikpela mak bilong dispela Bonde na ol i mas tokaut moa long kain kain kibung na stori long laip bilong Bahá’u’lláh wantaim ol gutpela tok bilong Em. Dispela yia, em gutpela taim tru bilong tokaut olgeta taim. Olsem na olgeta bilipman i mas tingting planti long painim gutpela rot bilong tokaut long kain kain man. Taim ol bilipman i tokaut olsem, save bilong ol dispela man i kamap bikpela moa na bel bilong ol i op – i ken olsem, nau tasol ol i laikim tru dispela Lotu. Olgeta bilipman i ken mekim dispela bikpela wok. Olgeta bilipman i ken amamas tru long long mekim dispela wok. Na ol i no ken pasim ol yet long dispela kain amamas. Mipela i askim strong long dispela Man, Husat Ol Man I Laikim Tru, olsem olgeta de long dispela yia bilong tingim tupela handet yia bihain long Bonde bilong Bahá’u’lláh, em taim bilong bikpela amamas, em amamas i klin tru na em i swit tru. Dispela amamas i stap taim wan wan bilipman i stori long narapela tewel long tulait bilong dispela De bilong God.

Wok bilong ol bilipman i mas i go het moa moa yet long wanem dispela graun i pulap long kain kain hevi. Sindaun bilong ol man i bruk bruk nabaut na ol man i no bilip long narapela. I olsem planti klaut i karamapim ai bilong ol man. Tru tumas, olgeta taim ol pren i mas givim lait long ol man bilong soim rot long ol na daunim pret bilong ol na strongim hop bilong ol man, sapos tingting bilong ol i hevi tumas. Mipela i tingim dispela gutpela tok bilong Wasman long wanpela Bahá’í komyuniti, em tok bilong dispela taim bilong yumi yet: “Laplap bilong dispela sindaun bilong tude i save bruk bruk nabaut, long wanem kain kain hevi nogut tru i wok long bagarapim em. Wan wan bruk olsem i save brukim kain kain kantri nabaut, na kain kain lain bilong wan wan ples i bruk nabaut, na kain kain skinkala i bruk nabaut, na kain kain bilip i bruk nabaut, na ol dispela bruk i save gro moa moa yet. Olsem na ol wokman bilong dispela Plen i mas i stap strong moa long laip bilong spirit bilong ol yet wantaim ol wok bilong administresen. Ol i mas strongim pasin bilong wok gut wantaim na helpim narapela na stap wanbel na mekim kain kain wok wantaim.” Olgeta taim Shoghi Effendi i tokaut long ol wok bilong dispela Lotu i gat bikpela mak bilong spirit. Em i strongim ol bilipman long tingting long mekim dispela wok holi tasol. Na tu em i tok lukaut long no ken mekim wok politik o pulim tok i go kam long kain kain tok nogut bilong ol wok politik. “Ol i mas kirap na abrusim kain kain tok bilong wanpela lain tasol o wok bilong wanpela pati tasol. Ol i no ken pait long toktok na ol i mas lusim ol tok nating wantaim ol laik nogut, em ol pasin i save mekim pes bilong dispela graun i guria. Ol man i save tingting tumas long ol dispela samting bilong graun. Dispela graun i wok long senis.” Ol dispela hevi i olsem spet bilong solwara. Biksi i bruk na kain kain hevi i kamap long sindaun bilong ol man, olsem ol i guria nogut tru. Draipela wok i stap, olsem ol bilipman i no ken wari tumas long ol dispela hevi bilong graun. Olgeta bilipman bilong Bahá’u’lláh i save gut olsem, olgeta manmeri i no nap sindaun gut inap long ol man i lusim tingting long ol samting i narakain na ol i stap wanbel tru. As tingting tru bilong wan wan wok bilong ol Bahá’í, em bilong bungim olgeta manmeri wantaim. As tingting tru bilong olgeta wok bilong strongim ol komyuniti i wankain. Husat man i les tru long harim kain kain tok kros, bai em i lukim ol komyuniti bilong dispela Bikpela Nem Tru na em i luksave olsem, ol dispela komyunit i soimaut dispela bikpela pawa i stap, taim ol i wok wantaim na ol i stap wanbel.

Mipela i litimapim nem bilong Bikpela bilong ol Bikpela taim mipela i lukim dispela bikpela lain, Husat Em I Laikim Tru. Long kain kain pasin ol i save wok hat tru long haisapim dispela plak i tokaut long olgeta manmeri i wankain tasol. Ol pren, husat mipela i laikim tru: Dispela yia i gat bikpela mak tru. Marimari bilong Bikpela i save helpim yumi wan wan long mekim kain kain wok. Inap yumi olgeta i ken tingting planti long kain kain wok bilong heven Em i ken helpim yumi long wokim long dispela yia?

 

Windows / Mac