Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2014

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Pełne trzy lata minęły od rozpoczęcia obecnego etapu w rozwoju Boskiego Planu, przedsięwzięcia, które łączy wyznawców Bahá'u'lláha w jednym wspólnym duchowym wysiłku. Zaledwie dwa lata dzielą przyjaciół Boga od jego wyznaczonego końca. Dwa podstawowe ruchy, które nadal napędzają proces wzrostu – stały przepływ uczestników przez sekwencję kursów instytutu szkoleniowego oraz ruch rejonów wzdłuŜ kontinuum rozwoju – zostały znacząco wzmocnione przez strumień energii uwolnionej podczas młodzieŜowych konferencji, które odbyły się w zeszłym roku. Zwiększona zdolność, którą świat bahaicki nabył w zakresie mobilizacji duŜej liczby młodych ludzi na polu słuŜby, moŜe teraz wydać kolejne owoce. GdyŜ w czasie, który pozostał, kluczowe zadania wzmocnienia istniejących programów wzrostu oraz rozpoczęcia nowych, pilnie wzywają. Wspólnota Największego Imienia jest dobrze przygotowana, aby przed upływem tego okresu dodać do rejonów, w których takie programy juŜ się wyłoniły, te dwa tysiące, które pozostają do wyznaczonego celu.

JakŜe radujemy się widząc, Ŝe to przedsięwzięcie postępuje energicznie w najodleglejszych regionach globu, w róŜnorodnych okolicznościach i warunkach, w juŜ około trzech tysiącach rejonów. Wiele rejonów znajduje się w punkcie, gdzie dynamika rodzi się dzięki zastosowaniu kilku prostych linii działania. W innych, po następujących po sobie cyklach aktywności, liczba osób podejmujących inicjatywę w ramach Planu zwiększyła się, a tempo działania wzmocniło się; w miarę jak jakość procesu duchowej edukacji wzbogaca się przez doświadczenie, dusze jeszcze chętniej pragną w nim uczestniczyć. Od czasu do czasu moŜe nastąpić zastój w działaniu lub pojawić się przeszkoda na drodze naprzód; wnikliwa konsultacja na temat przyczyn impasu, połączona z cierpliwością, odwagą oraz wytrwałością pozwala na ponowne odzyskanie tempa. W coraz większej ilości rejonów program wzrostu rośnie pod względem zakresu i złoŜoności proporcjonalnie do rosnących zdolności trzech bohaterów Planu – jednostki, wspólnoty oraz instytucji Wiary – aby stworzyć wzajemnie wspierające się środowisko. I jesteśmy zachwyceni, Ŝe zgodnie z oczekiwaniami wzrasta liczba regionów, gdzie setka lub więcej osób wspomaga zaangaŜowanie tysiąca osób lub więcej, tkając wzór Ŝycia duchowego, dynamicznego, przekształcającego. Podstawą procesu nawet na początku jest oczywiście wspólne poruszanie się w kierunku wizji materialnego i duchowego dobrobytu zapoczątkowanego przez Tego, który Daje śycie Światu. A kiedy zaangaŜowane są tak duŜe liczby, ruch całej populacji staje się dostrzegalny.

Ten ruch szczególnie widoczny jest w rejonach, gdzie ustanowiony ma zostać lokalny Mashriqu'l–Adhkar. Jednym z nich jest na przykład Vanuatu. Przyjaciele, którzy zamieszkują wyspę Tanna, podjęli największy wysiłek, aby zwiększyć świadomość o planowanym Domu Modlitwy i dotychczas w róŜnorodny sposób zaangaŜowali aŜ jedną trzecią z 30.000 mieszkańców wyspy w zataczającą coraz szersze kręgi rozmowę na temat jego znaczenia. Umiejętność podtrzymania wzniosłej rozmowy wśród tak wielu ludzi była doskonalona przez lata doświadczeń w dzieleniu się naukami Bahá'u'lláha i rozszerzaniu zasięgu tętniącego Ŝyciem procesu instytutu. Na wyspie szczególnie rozkwitają grupy młodszej młodzieŜy zachęcone wsparciem wodzów wiosek, którzy widzą, jak uczestnicy umacniają się duchowo. Zachęceni przez istniejącą między nimi jedność i oddanie, ci młodzi ludzie nie tylko rozproszyli w sobie marazm pasywności, ale takŜe dzięki przeróŜnym praktycznym projektom znaleźli sposób, jak pracować dla dobra swojej społeczności i w rezultacie ludzie w kaŜdym wieku, nie wyłączając ich rodziców, zostali oŜywieni do konstruktywnego działania. Pośród wyznawców oraz całego społeczeństwa zyskuje uznanie błogosławieństwo moŜności zwrócenia się do Lokalnego Zgromadzenia Duchowego o przewodnictwo oraz rozwiązanie trudnych sytuacji, a decyzje Duchowych Zgromadzeń coraz bardziej charakteryzują się mądrością i wraŜliwością.

Wiele wskazuje tu na to, Ŝe gdy elementy ram działania Planu połączone są w spójną całość, wpływ na ludność moŜe być głęboki. I to na tle ciągłej ekspansji i konsolidacji – właśnie zakończono trzydziesty cykl intensywnego programu wzrostu – przyjaciele aktywnie zastanawiają się wraz z resztą mieszkańców wyspy, co oznaczać będzie wzniesienie pośród nich Mashriqu’l-Adhkár, „wspólnego centrum dla ludzkich dusz”. Przy aktywnym wsparciu tradycyjnych przywódców mieszkańcy Tanny przedstawili aŜ sto projektów Świątyni, ukazując stopień, w jakim Dom Modlitwy pochwycił ich wyobraźnię oraz otwierając zachwycające perspektywy wpływu, jaki wywierać będzie na Ŝycie toczone w jego cieniu.

Ten pokrzepiający opis ma swoje odpowiedniki w wielu zaawansowanych rejonach, w których pokłosie nauk Bahá'u'lláha wywiera wpływ na warunki Ŝycia w dzielnicach i wioskach. W kaŜdej z nich mieszkańcy, coraz bardziej świadomi Osoby Bahá'u'lláha, uczą się poprzez refleksję nad doświadczeniem, konsultację oraz studiowanie, jak postępować zgodnie z prawdami zapisanymi w Jego Objawieniu, tak aby poszerzający się krąg duchowej rodziny był coraz mocniej powiązany więzami wspólnego oddawania czci i słuŜby.

Pod wieloma względami wspólnoty, które poczyniły największy postęp, wyznaczają zachęcającą ścieŜkę do naśladowania dla innych. JednakŜe niezaleŜnie od poziomu działań w rejonie to zdolność uczenia się przez lokalnych przyjaciół, w obrębie wspólnych ram, sprzyja postępowi na ścieŜce rozwoju. KaŜdy ma udział w tym przedsięwzięciu; wkład kaŜdej osoby słuŜy wzbogacaniu całości. Najbardziej dynamiczne rejony to te, w których, niezaleŜnie od zasobów posiadanych przez wspólnotę czy liczby podejmowanych działań, przyjaciele rozumieją, Ŝe ich zadaniem jest rozpoznanie tego, co potrzebne jest, aby postęp mógł zaistnieć – rodzącej się zdolności, którą trzeba wesprzeć, nowej umiejętności, którą naleŜy zdobyć, inicjatorów nowego wysiłku, którym trzeba współtowarzyszyć, przestrzeni do refleksji, którą naleŜy pielęgnować, zbiorowego wysiłku, który naleŜy koordynować – a następnie poszukanie kreatywnych sposobów na wygospodarowanie koniecznego czasu i zasobów dla jego osiągnięcia.

Sam fakt, Ŝe kaŜdy zbiór okoliczności ma swoje własne wyzwania, umoŜliwia kaŜdej wspólnocie nie tylko korzystać z tego, czego uczy się reszta bahaickiego świata, ale takŜe dodawać do tego zasobu wiedzy. Świadomość tej rzeczywistości uwalnia od bezowocnych poszukiwań sztywnego wzorca postępowania, umoŜliwiając jednocześnie, aby przemyślenia zdobyte w róŜnorodnych warunkach wspierały proces wzrostu, gdy przybiera konkretny kształt w danym otoczeniu. To całe podejście całkowicie róŜni się od ograniczonych pojęć „sukcesu” i „poraŜki”, które rodzą frenezję lub paraliŜują własną wolę. Potrzebne jest uniezaleŜnienie się. Gdy wysiłek podejmowany jest w pełni przez wzgląd na Boga, wówczas wszystko, co ma miejsce, naleŜy do Niego i kaŜde zwycięstwo osiągnięte w Jego Imieniu jest okazją do czczenia Jego chwały.

Tak wiele w Pismach naszej Wiary opisuje relację między podjętymi staraniami a niebiańską pomocą zapewnioną w odpowiedzi na nie: „Jeśli nie będziecie szczędzić trudów,” brzmi zapewnienie Mistrza w jednej z Jego Tablic, „z pewnością te wspaniałości zajaśnieją, z tych obłoków miłosierdzia spadnie deszcz, te Ŝyciodajne wiatry powstaną, szeroko i daleko rozwiewając to piŜmo pachnące słodyczą.” Podczas naszych częstych wizyt w Świętych Świątyniach usilnie błagamy Wszechmogącego w waszym imieniu, aby was wspierał i pokrzepiał, aby wasze wysiłki docierania do tych, którzy są jeszcze niezaznajomieni z boskimi naukami i umacniania ich w Jego Sprawie były szczodrze pobłogosławione oraz aby wasze zaufanie pokładane w Jego nieograniczonych łaskach było niezachwiane. Nie przestajecie być obecni w naszych modlitwach i zawsze pamiętać będziemy w naszych błagalnych prośbach o waszych uświęconych aktach wierności. Gdy rozmyślamy o powinnościach, które znajdują się przed wyznawcami Błogosławionego Piękna w ciągu najbliŜszych dwóch lat, stanowcze wezwanie Mistrza do działania jest zachętą dla ducha: „Rozedrzyj zasłony, usuń przeszkody, podaj Ŝyciodajną wodę i wskaŜ drogę do zbawienia.”

 

Windows / Mac