Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1999

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Nasze serca rozpalone są nadzieją, kiedy spoglądamy na osiągnięcia roku po-przedzającego ważki, końcowy okres przed ukończeniem Planu Czteroletniego. Po¬czy¬¬¬¬-nając od przełomowego wydarzenia na samym początku roku, jakim był VIII Mię¬dzy¬na-rodowy Zjazd Bahaitów, świat bahaicki podtrzymał rosnące tempo działalności, która w znaczny sposób przybliżyła proces wstępowania mas do Wiary. Nasza wspólnota znaczą¬co powiększyła się, jej zasoby ludzkie zostały bogato wzmocnione. Począwszy od pla¬nów rozprzestrzenienia [Wiary] aż po wysiłki umocnienia [wspólnot], od spo¬łe¬cz-nego i ekonomicznego rozwoju aż po sprawy zewnętrzne, od służby młodzieży aż po wy¬raża¬nie się poprzez sztukę, od Światowego Centrum Wiary aż po odległe wioski i miasta - właściwie z którejkolwiek strony przyjrzeć się wspólnocie, wszędzie osiągnięto postęp. Perspektywy Planu są pobudzające.

2. Siła rozpędu zrodzona podczas Międzynarodowego Zjazdu przeniknęła odby-wa¬jącą się wkrótce po nim Konferencję Doradców, jeszcze bardziej ożywiając niestru-dzo¬nych uczestników; dało się ją także odczuć podczas majowych Zjazdów Narodo-wych, między innymi w Sabah, Sarawak i na Słowacji, gdzie Zjazdy mające na celu utwo¬rzenie Narodowych Zgromadzeń Duchowych odbyły się po raz pierwszy. Ta sa¬¬ma energia natchnęła Międzynarodowe Centrum Nauczania, które okazało w krótkim okre-sie godną uwagi moc, ponieważ zaledwie szósta kadencja działania Centrum rozpo¬częła się w dniu rocznicy Deklaracji Baba. Doradcy, koncentrując się na doskonaleniu i wzmo¬cnieniu swojej organizacji, nie odbywali swoich zwykłych podróży podczas pier-wszego roku [szóstej kadencji], wkrótce jednak zostaną przywrócone ich regularne wizyty do różnych części świata tak, aby ich ożywczy wpływ zasilił pomyślne zakoń¬cze-nie Planu Czteroletniego.

3. Oprócz wymienionych już wydarzeń mających miejsce w Ziemi Świętej, prace budowlane na Górze Karmel, oglądane z przejmującym zadziwieniem przez delegatów na Zjazd Międzynarodowy, postępują w ogromnym tempie ku ich zakończeniu, które pla¬nowane jest na koniec wieku. Od ostatniego Święta Riđván, wraz z otworzeniem wszystkich pozostałych placów budowy, osiągnięto nowe, rekordowe tempo. Centrum Studiowania Pism i jego łącznik do budynku Archiwum mają w przeciągu kilku tygodni zostać całkowicie przygotowane i oddane do użytku; zewnętrzna część budynku Mię-dzy¬¬narodowego Centrum Nauczania jest już całkowicie pokryta marmurem, podczas gdy prace wykończeniowe w wewnętrznej części budynku postępują na wszystkich jego po¬ziomach. Przywrócony został regularny ruch uliczny po tym, jak zakończono prace zwią¬zane z obniżeniem ulicy Hatzionut konieczne do umieszczenia mostu, który łączy teraz Tarasy Świątyni Baba po obydwu stronach drogi. Odsłaniająca się wspaniałość Ta¬ra¬sów tak przyciągnęła uwagę publiczną, że dziewiętnasty taras na samym szczycie góry został udostępniony odwiedzającym, wzbudzając entuzjastyczną reakcję wdzięcznej lud¬ności, która może teraz zwiedzać go codziennie. Władze miejskie Hajfy jako część kam¬panii mającej na celu zwrócenie uwagi międzynarodowej na miasto, wydały ilustrowaną broszurę przedstawiającą Świątynię Baba i Tarasy. Oprócz hebrajskiego, publikacja ta dostępna jest w pięciu głównych językach.

4. Czujemy się zmuszeni wspomnieć jeszcze o przynajmniej dwu zupełnie innych sprawach. Po pierwsze, podjęte zostało postanowienie o zwiększeniu liczby pielgrzymów w każdej grupie ze stu do stu pięćdziesięciu. Zostanie ono wprowadzone w życie wraz z ukończeniem przebudowy niedawno nabytego budynku usytuowanego wprost naprzeciw miejca spoczynku Najświętszego Liścia [Bahiyyih Khanum] . Budynek ten ma służyć ja¬ko miejsce spotkań pielgrzymów i siedziba administracji rozbudowanego programu piel¬grzymek. Drugą rzeczą, o której pragniemy powiedzieć jest godny uwagi, choć z nieuniknionych powodów mający wolny przebieg, postęp w planach dotyczących prze¬tłumaczenia Pism Baha'u'llah'a tak, aby wydać nowy tom Jego dzieł w wersji angielskiej. Obecnie poświęca się dużo wysiłku, aby udostępnić pełne wersje tak ważnych Tablic jak Súriy-i-Mulúk oraz Súriy-i-Haykal, jak również pełne tłumaczenie Tablic zaadre¬sowa¬nych do poszczególnych królów i władców. W tej kompilacji mają również znaleźć się Súriy-i-Ra’ís, Lawh-i-Ra'is oraz Lawh-i-Fu'ad.

5. Sprawa Baha'ullah'a maszeruje nieodparcie naprzód, rozbudzona coraz czę-ściej stosowanym, pozytywnym sposobem podejścia do zagadnienia rozwoju zasobów ludzkich i do systematycznego z nich korzystania. Dalsze utworzenie narodowych i re-gionalnych instytutów kształcenia, obecnie w liczbie 344 pociągnęło za sobą rozwój tego procesu, którego owocem był fakt, że poza krajami Ameryki Północnej i Iranem gdzie odbyło się wiele kursów, około 70.000 osób ukończyło przynajmniej jeden kurs instytu-towy. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia ilości umocnionych, aktywnych osób wspomagających Sprawę. Niewypowiedziany potencjał tego postępu może być zilustro-wany takimi przykładami jak ten otrzymany z Czadu, gdzie w regionie, w którym utwo-rzony został jeden instytut nauczania, ponad 1.000 osób przyjęło Wiarę w wyniku indy-widualnych starań i wysiłków osób, które ukończyły kurs oferowany przez ten instytut. Wszędzie zaczyna występować zrozumienie konieczności systematycznego rozwoju zasobów ludzkich.

6. Równocześnie obok zaprezentowanego skutecznego działania instytutów kształ¬cenia, przebiega proces pragmatycznego wyłonienia się Regionalnych Rad Baha-ickich w tych kilku krajach, gdzie zaistniałe warunki wymusiły powstanie i funkcjono-wa¬nie takich instytucji. Tam gdzie istnieje bliska współpraca między Radą a instytutem kształcenia, stworzone zostało pole działania dla ożywionej spójności procesów mają-cych wpływ na rozwój i umocnienie [wspólnoty] w regionie, a także dla praktycznego opracowania kursów kształcenia zgodnie z potrzebami rozwojowymi danej wspólnoty lokalnej. Ponadto, wskazówki operacyjne, mocą których Doradcy Kontynentalni i Re-gio¬nalne Rady mają bezpośredni dostęp do siebie nawzajem, dają początek dalszej współ¬pracy między poszczególnymi instytucjami, która dokonuje dynamicznego połą-cze¬nia działań na szczeblu lokalnym, czego przykładem jest integracja działania poszcze-gólnych Rad z Lokalnymi i Narodowymi Zgromadzeniami Duchowymi.

7. Ciągle rozwijająca się praca w dziedzinie rozwoju społecznego i ekonomi¬czne-go również korzysta z działań tych instytutów kształcenia, które poświęcają uwagę takim zagadnieniom, jak nauka czytania i pisania, przekazywanie oświaty zdrowotnej, czy też po¬pieranie rozwoju kobiet. Zakrojone na większą skalę wysiłki Biura d/s Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w propagowaniu globalnego procesu nauczania istotnych zasad bahaickich są wspomagane zarówno przez te instytuty, jak i rozsypane na całej ziemi organizacje zainspirowane bahaickimi zasadami. Bezspornie więc, zinsytucjo¬nali¬zo¬wana zdolność do zarządzania programami rozwoju przybiera na sile. Jest to widocz¬ne zarówno w projektach sponsorowanych przez instytucje bahaicke, jak i działaniach zainicjowanych przez indywidualne osoby zainspirowane Wiarą. Niezwykłym przykła¬dem tego ostatniego jest założenie przez etiopską rodzinę College Jedności jako pier¬wsze¬go, a od 1998 roku jedynego prywatnego uniwersytetu w kraju, gdzie liczba studen¬tów podczas ostatniego roku wzrosła do pięciu tysięcy. Innym przykładem działania na nieco mniejszą skalę, lecz o równie istotnym znaczeniu był projekt zainicjowany przez rodzinę z Buffalo, ze stanu Nowy Jork. W swoim własnym domu zaczęli oni za pomocą bahaickich nauk duchowych i moralnych pomagać dziesiątkom dzieci i młodzieży z ich okolicy wykształcić wzorce zachowań, które nauczą jak przezwyciężyć samodestruk¬cyj¬ne zachowania zrodzone przez ubóstwo i rasizm.

8. W sprawach zewnętrznych najbardziej energiczne działania zostały podjęte w odpowiedzi na dwa tragiczne wydarzenia w Iranie. Pierwsza od sześciu lat, oficjalnie prze¬prowadzona nagła egzekucja pana Ruhu’llah Rawhani w lipcu ubiegłego roku w Mashhad spowodowała wstrząs, który z kolei wywołał międzynarodowy protest na niespotykaną dotąd skalę ze strony rządów państw i organizacji Narodów Zjednoczo-nych. Pod koniec września rządowa agencja inteligencka rozpoczęła zorganizowany atak na Bahaicki Instytut Wyższej Edukacji, w rezultacie którego aresztowano 36 członków wydziału i zorganizowano rewizje w 500 domostwach w całym kraju. To ostatnie wy-da¬¬rzenie zainspirowało wciąż trwającą światową kampanię protestu, w której biorą udział instytucje i związki akademickie, naukowcy i grupy studenckie. Również i prasa wyraziła szczególne zainteresowanie tym wydarzeniem, co znalazło odzwierciedlenie w znaczących artykułach takich dzienników jak Le Monde, The NewYork Times i innych. Z całą pewnością na pomyślne przyjęcie przez Generalne Zgromadzenie Narodów Zje-dnoczonych kolejnej rezolucji dotyczącej Iranu, w której dużo wspomina się o bahaitach, miały wpływ te dwa widoczne przejawy bezlitosnych religijnych prześladowań.

9. Pomimo całej intensywności, jakiej oczekiwano od przyjaciół we wszystkich częściach świata, aby bronić naszych udręczonych braci, wiele uwagi poświęcono rów-nież szerokiej gamie zagadnień związanych ze sprawami zewnętrznymi. Były to, między innymi, trwająca cztery miesiące misja emisariusza Domu Sprawiedliwości, pana Gio-van¬ni Ballerio na wyspach Oceanu Spokojnego, gdzie spotkał się on z 22 głowami państw, 5 przywódcami rządów i ponad czterdziestoma wysokimi rangą przedstawicielami państw; były to także powzięte przez wiele Zgromadzeń Duchowych za namową Biura Narodów Zjednoczonych Międzynarodowej Wspólnoty Baha’i starania na rzecz promo¬wania edukacji zajmującej się prawami człowieka; jeszcze inną rzeczą było uczestnictwo na zaproszenie przedstawicieli wspólnoty bahaickiej z Afryki Południowej w postępo¬wa¬niu prawnym Komisji Prawdy i Pojednania, na którym mogli oni opowiedzieć o swoim niezachwianym poparciu dla jedności rasowej przez lata apartheidu; wreszcie także nie¬dawny sukces wspólnot w Australii, Brazylii, Finlandii i Portugalii, które uzyskały zgodę władz d/s szkolnictwa i edukacji na włączenie kursów o Wierze Baha’i do programu nauki szkół podstawowych i średnich - te przykłady, nie wspominając już o projektach infor¬ma¬cyjnych, które przyniosły Sprawie rozgłos we wszystkich rodzajach mediów, są częścią szeroko zakrojonych działań w postępowaniu wobec zagadnień zewnętrznych, które zaangażowały energię wspólnoty.

10. Wynikły ogrom przedsięwzięć posłużył się sztuką, jako środkiem wyrazu, czego przykładem mogą być paryskie obchody stulecia ustanowienia Wiary w Europie i związane z tym świętem przedstawienia muzyczne i artystyczne. Głosy Chóru Baha, zło¬żonego z 68 przedstawicieli z Europy i obu Ameryk, zachwyciły publiczność ośmiu miast europejskich, przedstawiając wielu Wiarę Baha’i. Ukończona część opery i baletu „Light and Fire” („Światło i ogień”), nad którą pracuje pan Lasse Thoresen z Norwegii, została przedstawiona i ciepło przyjęta w Polsce podczas prestiżowego festiwalu muzy-cz¬nego Warszawska Jesień, otwartego przez królową Szwecji. Dzieło to oparte jest na ostatnich wydarzeniach związanych z bohaterską postawą męczenników w Iranie, który to fakt został wykorzystany dla przedstawienia Wiary Baha’i zebranej publiczności. Wido¬czne przewodnictwo krajów europejskich w tych artystycznych przedsięwzięciach zdaje się być również potwierdzone innym wydarzeniem mającym miejsce podczas Festi¬walu Austriackiej Izby Muzyki, kiedy Prezydent Republiki wręczył Austriacki Krzyż Nauk i Sztuk Pięknych, najwyższe odznaczenie tego rodzaju, bahaickiemu skrzypkowi i dyrygentowi, panu Bijan Khadem-Missagh. Podczas festiwalu recytowano fragmenty ze świętych pism, w tym z pism bahaickich. Należy też wspomnieć tu słowo o znaczącej roli młodzieży na całym świecie, która posługuje się sztuką w swoich wysiłkach nauczania Wia¬ry; jej interpretacje warsztatów tanecznych w szczególności zyskały sobie sławę zarówno w, jak i poza społecznością bahaicką.

11. Wkraczamy zatem w obecny okres Riđvánu jako społeczność w dynamicznej fazie przemian, ciesząca się spójnością wizji i harmonijnością działań, mająca za swój cel przybliżenie procesu wstępowania mas do Wiary. Rozpoczynamy ostatni rok Planu z akcentem wzmocnionej administracji, ponieważ trzy kraje europejskie - Litwa, Łotwa i Macedonia [czytaj adnotację pod przesłaniem Riđván] zwołują swoje pierwsze Zjazdy, aby utworzyć Narodowe Zgromadzenia Duchowe, zwiększając w ten sposób liczbę fila-rów Międzynarodowego Domu Sprawiedliwości do 182. Po tym radosnym momencie będą chronologicznie następowały kolejne oczekiwane wydarzenia, z których jako pier-wsze na liście znajduje się zakończenie Planu Czteroletniego w dniu święta Riđván 2000. Dalej, w Dniu Przymierza roku 2000 nastąpi rozpoczęcie nowej kadencji Kontynen¬tal¬nych Rad Doradców, których członkowie zostaną wkrótce potem zwołani na konferen¬cję, na której, między innymi, zostaną omówione szczegóły kolejnego światowego planu nauczania i umocnienia. Konferencja Doradców zainauguruje otwarcie i zajęcie przez Międzynarodowe Centrum Nauczania jego stałej siedziby. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni członkowie Rad Pomocniczych z całego świata, dołączając do Doradców w Ziemi świętej. Prace na Górze Karmel zostaną do tego momentu ukończone, a w końco¬wej fazie będą znajdowały się przygotowania do obchodów wydarzeń dedykacyjnych, zaplanowanych na 22 i 23 maja 2001 roku. Na te obchody zostaną zaproszeni przedsta¬wiciele z każdej bahaickiej wspólnoty narodowej. Szczegółowy plan wydarzeń będzie podany w późniejszym terminie.

12. Zgodnie z opiniami współczesnego wieku, piętno złowieszczych wydarzeń przecina czasowy przedział pomiędzy XX wiekiem a nowym millenium. Jest to wizja, która nie docenia kontrastu pomiędzy pewną wiarą wprawiającą w ruch konstruktywne wysiłki oświeconej społeczności a zagmatwanymi lękami, które ogarnęły już miliony lu-dzi pozostających w nieświadomości Dnia, w którym żyją. Pozbawieni prawdziwego prze¬wodnictwa rozpaczają nad zgrozą i okropnościami tego wieku. Rozważają też nad tym, jakie znaczenie dla przyszłości będą miały dzisiejsze wydarzenia, prawie w ogóle nie dostrzegając tego, że ten właśnie wiek zawiera światło, które przyświecać będzie nad¬chodzącym wiekom. Nie posiadając klucza, dzięki któremu można by zinterpretować obecne społeczne poruszenie na całym globie, słuchają błądzących autorytetów, czym jeszcze bardziej pogrążają się w bagnie przygnębienia. Zatroskani przepowiedniami prze¬znaczenia, toczą wojnę z widmami źle poinformowanej wyobraźni. Nie wiedząc nic o wi¬¬zji przemiany i odrodzenia zagwarantowanej przez Pana Wieków, nadal błądzą, ślepi na Boży Dzień, który nie ma sobie równych.

13. Te żałosne okoliczności, zasugerowane takim stanem serca i ducha, mogą je-dynie wezwać nas do działania i nieostudzonego zapału, aby wypełnić założenia Planu, którego głównym celem jest przyśpieszenie procesu powodującego, że coraz większa licz¬ba ludzi na całym świecie odnajdzie Cel swoich poszukiwań, co w rezultacie umożli-wi budowę zjednoczonego, spokojnego i dostatniego życia.

14. Drodzy przyjaciele: Dni upływają niczym mgnienie oka. Odciśnijcie swój ślad teraz, w tym kluczowym punkcie zwrotnym okoliczności, do których podo¬b¬ne nigdy nie wrócą. Odciśnijcie swój ślad czynami, które zapewnią dla was niebiańskie bło-gosławień¬stwa - zapewnią wam, całej rasie ludzkiej, przyszłość wykraczającą poza ziem-skie zrozumienie.

 

Windows / Mac