Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2010

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Enggau ati ti penuh ketegal puji ngagai bala penitih Bahá`u’llah, kami madahka enggau pengerindu ba musim Ridvan ti pemadu bepengaga tu, ke alai bisi pemujur baru ti benung diulih ba program pemansang dedat, ti bepenyampau lebih ari 1500 iti lalu ngemenuhka juluk ati ka Lumpar Pengawa Lima Taun, setaun lebih tumu ari taga penembu ia. Kami engkundukka pala dalam meri terima kasih ngagai Petara ketegal pemujur ti tampak tu, siti tanda pemenang tu. Semua ti gawa bebendar deka ngasaika bantu pengasih ti udah disikap Petara ngagai raban Iya ketegal meri pemujur ngagai raban tu sepemanjai setaun ti udah dikena ngenegap alun pengerembai enggau penegap ti diatu benong dipejalaika di tiap tempat, lebuh nyendiaka tapi pengawa ti deka dikangau dalam pengawa besai sedunya ti nangkan tu – siti lumpar pengelama lima taun, ti kelima dalam siti rintai ti ngembuan batang tuju ngemansangka proses masuk beraban.

2. Kami berasai gaga ati, lebuh kami belelak ba musim pengerami tu, ngambika nerangka nama ti mansutka naka penalam asai ati ti temegah sereta beterima kasih dalam ati kami nya ukai semina ketegal pemayuh penyampau ti udah ulih, taja pen nyemetak pengulih tu, tang ketegal siti champur pemansang ba tikas daya pengidup, ke alai pemujur tu ditunjukka. Nyadika ketuai pekara tu, kami berati, nya peniki mansang dalam pengulih bala pangan berandau ngagai orang bukai pasal pekara pengudus lalu bejaku enggau lantang pasal Bahá`u’llah enggau Pegari-penemu Iya. Sida udah nenak meretika pengawa ngajar nya siti pekara ti diguna dalam pengidup ti mentas.

3. Dalam semua pesan ti lalu, kami mandangka pengaga meda rentak pemansang ba pengawa ngajar ti seranyat mansang ngelinggi dunya. Bejalaika pugu pengawa ansak kudus ti diungkup ngagai siku-siku ti arap tu deka meruan sereta serarih mengkang nyadika siti pengawa dikerja dalam pengidup Bahá’í. Pekara ti udah nyata ditunjuk ari penumbuh 1500 program pemansang dedat ia nya pengawa naka pemerani sereta nyemetak ba tiap serak enggau renggat bala ke arap ti mansang ke mua ngereja pengawa di luar sengkilung kaban diri sebilik enggau bala pangan, besedia diiring Jari Penuh Penelap ngagai semengat ti deka nerima enda ngira ari piak ni sida. Taja pen anggar kasar kediatu nunjukka lebih bepuluh ribu orang sanggup ngereja pengawa nanggamka kaul bekaban dalam mayuh kempen ti berenggat nitihka chara bekongsika penemu, enggau sida ti suba dikumbai orang temuai.

4. Dalam pengawa sida mandangka pekara beguna dalam Pengarap Bahá’í ngena jalai beterus terang sereta nyemetak, bala ti arap udah mayuh bulih penguntung ari teladan ti ditunjuk dalam Ruhi Institiut Bup 6. Ke alai mantaika rurun pemetul penerang tu diterima, lalu pengeransing nukar ia nyadi petua gawa dikemujurka, ia muka ngagai siti randau antara dua semengat – siti randau ti dikelai enggau pemereti ti dalam dikeulih sereta gaya kaul bekaban ditanggam. Lebuh randau disambung ngelui ari semina betemu ti ketrubah lalu kaul bekaban ti nyata ditanggam, pengawa ngajar enggau terus bakatu deka nyadika penyungkak pejalai ubah pemansang semengat ti meruan. Sekalika betemu mua keterubah enggau pangan ti baru ditemu tu ulih nyadi penarit ngelalu sida nyadi kaban raban Bahá’í tauka sida ngulu siti ari pengawa raban tu, nya ukai nyadi pekara ti besai. Lebih beguna ia nya tiap-tiap iku semengat ngasai kediri dikelalu enggau raban tu sama gawa ngulihka pemanah ke raban mensia, berengkah ari siti nasan gawaka mensia mayuh ti alai, ba pun ia tauka lebuh udah nginsit ba pejalai ia, masuk ngena chara berejista tau nyadi.

5. Pemesai reti pemansang tu enda patut dikemaruh. Dalam tiap-tiap klaster, pengudah siti rurun pengawa meruan mujur dipejalai, tumpu perati patut dikerembai lebih luas nengah siti entali bala kaban pengereja pengawa enggau bala dikelala, lebuh penguat, seretai, ditumpu ngagai raban mit ba genturung pendiau, tiap iti nya patut nyadika pusat pengawa ti dedat. Ba klaster di nengeri, pusat pengawa nya lebih nyamai ditentu ngena garis ti nyerangkung genturung tempat endur diau; ba klaster di menua pesisir, siti genturung rumah manah nyadika tempat nipakka tuju tu. Sida ti gawa ba tempat baka tu, sekalika sida ti diau mendam dia tauka bala pengajar ti nemuai, patut ngasai pengawa sida betumpu ngagai ngemansangka raban. Lebuh ngenang pengawa ngajar bakatu dikumbai baka ngusung “sepintu ke sepintu” taja pen penemuai keterubah nyangka nadai madah dulu orang ti ngempu bilik ti digagai, nya enda senutuk enggau siti pejalai pengidup ti deka gawa ngeninggika pengulih ba siti genturung pendiau ti napi pengawa ngemansangka pengawa pemansang semengat, pengawa rama enggau pengawa mintarka runding ti ngatika diri. Kerja ti ngangkatka proses tu, alai bala pangan ti baru deka dikelalu enggau ngerja ia - gelumu ti deka ngenegap penyikap besambiangka ba raban; kelas ti nupi pengelembut ati enggau runding anakmit; grup ti malinka penguat gawa ti nyegang ba bala nembiak lanjau tu; pengawa begulai belajar, dibuka ngagai semua, nya ngangkatka semua orang ari mayuh asal pendiau mansang ari pun ti sama lalu mansik guna ajar tu ba pengidup siku-siku enggau pengidup raban mayuh – nyangka tau ditan nengah bantu bala ari luar genturung pendiau nya. Endang deka disadang, taja pia, pemayuh pugu pengawa tu enda lama agi deka disukung ulih pengerja pengawa ari bala ti nguan siti-siti genturung pendiau tauka rumah--dikereja bala lelaki enggau indu ti gagit gawa deka ngemanahka pengeraja enggau pengudus ba rampa menua sida. Siti rentak pengidup raban deka seranyat pegari, nangkan ka nya, ngipakka tikas pengulih ari pusat(nukleus) siku-siku ti sanggup gawaka Atur Dunya baru ti ditinjau Bahá`u’llah.

6. Dalam pemereti tu, pemudah nerima ngayanka diriempu dalam sanggup enggau ba proses ngemansangka raban ti berengkah ba pugu pengawa. Ba siti-siti klaster alai program pemansang dedat benung dipejalaika, tapi pengawa ditungga bala pangan dalam taun ti deka datai ia nya ngajar ba siti tauka mayuh agi genturung pendiau ti mudah nerima, nguna pengawa ngajar terus dalam nerangka batang ajar Pengarap sida, lalu ngiga bala semengat ti lelengau deka ngingkaska pengikak ti dilempai raban ba sida lalu gawa begulai enggau bala bukai ti diau ba endur sida dalam ngepunka proses pengubah raban. Enti bala pangan mekuh dalam pengiruh sida belajarka jalai enggau chara ngemansangka raban dalam tikas rampa ti mit baka tu, juluk ati ti lama udah dikingin ianya serampur gawa, sigi tetap ba penemu kami, mansang nengah beberapa tusun ti besai deka ulih jengkau.

7. Kena nangkup tapi tu, bala ti arap enggau pengatur pengawa ti gawa ngemataka sida patut ngeringka proses institiut ba klaster nya, nambah enggau nyengala dalam kandang tikas ia pemayuh bala ti landik nyadi tutor ka pengawa begulai belajar; laban nya patut dikelala siti peluang kediatu dibuka ngagai bala pangan ngambika ulih ngeregaska pengidup raban ba genturung endur sida diau, ti dikelai enggau penajam tuju, tau nyadi laban pemansang ti chukup beguna ti udah nyadi ba bepuluh taun ti lepas dalam gaya pengidup Bahá’í ti betumpu ngagai ngenalam penemu.

8. Dalam bulan Disember 1995 kami ngangau nudukka latih institiut di seluruh dunya, turai ti pemadu pegari ba raban Bahá’í ti dikena nulung genap iku ngenalamka penemu sida ba Pengarap tu nyengkaum bepuguka kos enggau kelas, dalam timpuh ti enda sebaka, ngupas mayuh bengkah batang penemu. Turai nya manah mantupka peneka raban Bahá’í ti benung ayan seluruh dunya, enti dibanding agi mit dalam penyampau lalu betumpu ngagai beberapa bengkah tempat ti ke batang ia dikerembai serata dunya. Kami madah enggau terang maya nya, taja pia, siti jalai belajarka tulis tu patut dipun, siti ti meransang raban mayuh ngereja pengawa, enti proses masuk beraban deka jampat mansang. Dalam pekara tu, kami minta institiut pematih mantu raban bala ti arap ti meruan betambah gawaka Pengawa tu nengah undan kos ti meri penemu, penajam pemereti enggau pengelandik gawa ti diguna dalam bejalaika mayuh bengkah pengawa bekaul enggau ngelajuka pengawa ngerembai enggau ngenegap.

9. Macha tulis Pengarap sereta bebendar ngulihka pemereti ti chukup dalam ba pemesai guna Pegari-penemu Baha'u'llah ti tinggi nya pengawa ansak ti dilempai ba tiap iku penitih Iya. Semua dipinta nyelam tasik Pegari-penemu Iya lalu ngambi, nitihka undan pengulih enggau pengingin sida, pemayuh mutiara pemintar ti dipelalai dalam ia. Dalam pekara tu, kelas ngenalam penemu, sekula kemarau enggau sekula musim chelap ba tumpuk diri, lalu aum tau diatur alai siku-siku ti landik penemu dalam tulis Pengarap tau bekongsika enggau orang bukai pekara bebatang ti pegari setipak enggau pengidup Bahá’í. Sama baka penyuah macha ninting hari ti deka mengkang nyadi sebagi ari kelai pengidup Bahá’í, baka nya mega gaya belajar tu mengkang diguna dalam pengidup begulai raban. Tang pemereti empa guna Pegari-penemu, kedua-dua nya nitihka pemansang enggau pemaju kaul pendiau siku-siku, deka betambah belipat kali lebuh belajar enggau ngerja pengawa dipegulai lalu dipejalai seretai. Dia meh, dalam rampa ngereja pengawa, penemu deka diuji, jaku tanya ayan nengah pengawa ti dikerja, lalu pemereti ti baru deka ulih. Dalam sistem belajar jarak jauh ti udah didudukka ba menua siti enggau menua siti – pekara pemun ti nyengkaum pengawa begulai belajar, tutor enggau kurikulum Institiut Ruhi – Bahá’í seluruh dunya udah bulih pengulih dikena nerima beribu, enti enda bejuta, dalam pengawa belajarka tulis dalam grup ti mit ti ngembuan batang tuju deka nukar nyadi nyata batang ajar Bahá’í tu, mai pengawa Pengarap mansang ngagai tingkat ti baru: ngenanka pengawa ngerembai enggau pengawa ngenegap ba tikas ti lebih besai.

10. Arapka nadai siku enda beterima kasih ba pengulih ti udah ditempa. Enda regas udah ditupi ulih teruju gaya pengidup mensia kemaya hari tu. Pengingin deka diperindang udah ditupi kenyau ari rambau anakmit, lalu betambah sikar, nupi peturun sedia diiring sapa aja ti nunjukka lebih landik narit perasai ati ti luar nyelai. Dalam mayuh mega sistem pelajar, bala murid diintu baka sida iya pekakas ditaga endur nyimpan penerang. Laban dunya Bahá’í udah mujur numbuhka siti gaya pengidup ti ngemeranka penajam runding, belajar, sereta gawa, ke alai semua ngasai kediri nengah nasan gawa ti sama – nyukung pangan diri ngambika sama bela mansang, enda ngira penemu ti dikembuan siku-siku ba sebarang maya lalu ngelawung runding deka magi bala ti arap ngagai tingkat baka bala ti dalam penemu enggau bala ti kurang penemu – nya siti pemenang ti chukup besai. Lalu dalam nya meh ensilup penguat ti enda ulih ditagang mansang.

11. Utai ti beguna ianya kualiti proses pelajar ti ditanam ba rengat begulai belajar nyemetak betambah ba taun ti datai ngambika pengulih gawa ba orang genturung pendiau nya deka nempa penguat baka nya tau nyadi. Dalam pekara tu bepanggai mayuh ba sida ti nyadi tutor. Tapi sida ia nya nyediaka gaya tempat ti disadang manahka kos institiut, siti gaya tempat ti ulih nyikap kuasa ngemansang semengat ba siku-siku, siku ti meda diri empu nyadi ejen mantu diri empu belajar, nyadi penengkebang terus gawa awakka nguna penemu ti mai ubah ba pendiau siku-siku enggau pendiau bala mayuh. Nadai bulih tu, enda ngira pemayuh begulai belajar didudukka ba siti-siti klaster, teruju ti diguna kena ngemansangka ubah enda deka nyadi.

12. Enti pengawa siku tutor deka manggai ba tikas pemanah ti makin tinggi, utai ti mesti dikingat ianya nyadi tanggung pengawa ti pemadu beguna dalam ngemansangka bala pengereja pengawa (sumber mensia) ba siti-siti bengkah menua tauka negara bepanggai ba institiut pematih. Lebuh bebendar nambahka pemayuh orang ngulu kos ia, Institiut ti nyadi rangkar – ari lembaga ia, ngagai bala kordinator ba tikas ti bebida, ngagai bala tutor ba pun raban – mesti nentuka penyikar ti penuh ba sistem, laban ba pengujung ia, pemujur penyampau ti meruan deka bepanggai ba pemansang ti bekualiti. Ba tikas klaster, kordinator mesti mai peneleba ia gawa enggau pengeregas iya gawa dalam ngiring sida ti gawa nyadi tutor. Iya patut ngatur gelumu ti beripih alai sida ninjau pengawa ti dikerja sida. Gelumu ti diatur alai ngulang belajarka sekeda bagi pelajar ti diambi ari bup institiut mega beguna, asal meh ia enda nyadi siti latih ti betandu-tandu. Pengulih siku tutor deka betambah mansang lebuh siku-siku tutor ngereja pengawa lalu mantu orang bukai dalam gawa ngulihka juluk ati Lumpar pengawa sedunya ti betunda-udi kediatu, ari ti belajarka rintai kos lalu ngamalka tapi pengawa ti dikerja. Lebuh bala indu enggau lelaki ari mayuh renggat umur nginsit belajarka rintai pelajar lalu nembuka pelajar sida ba tiap-tiap kos ari bantu bala tutor, bala bukai mesti besedia ngiring sida dalam ngereja pengawa nitihka penguat enggau pengawa dikerindu sida – kelebih agi kordinator ti nyaga kelas anakmit, ti nyaga nembiak lanjau, ti nyaga pengawa begulai belajar, latih gawa ti naka beguna nentuka pemujur sistem nya empu. Ngambika nentuka tikas pengeregas penguat nengah sistem tu terus dikemansang endang nyadika juluk ati ianya penerit pengawa belajar ba tiaptiap menua dalam kandang duabelas bulan ti deka datai.

13. Ibuhka pelajar pengudus anakmit udah lama nyadi sebagi ari gaya pengidup raban Bahá’í, siti kenang meri dua pemutus, pengamat ti begembar. Siti, nunda pemujur Bahá’í di Iran, dikelala bisi pengulih meri kelas ti berurun, ari siti gred ngagai siti gred, ngagai anakmit ari ruang bilik Bahá’í, ti ngembuan tuju ngajar penemu pemun ba sejarah enggau ajar Pengarap tu ngagai peturun ti deka angkat. Dalam mayuh tempat di dunya, penyampau ti bulih penguntung ari kelas ti baka nya endang kebendar agi mimit. Pengamat ti bukai ayan ari tumpuk endur bala masuk dalam tikas ti mayuh, ba nengeri tauka menua pesisir. Perangai ti lebih nyerangkap bekuasa nitihka peneleba nya. Taja pen anakmit ari tiap bengkah ruang bilik endang gagit lalu diterima ngulu kelas anakmit, mayuh pekara nekul pelajar tu diatur ba tikas bejarit ari siti taun ngagai siti taun. Naka meh pemuas ati kami meda dua bida pendiau tu, siti ketegal pejalai sejarah, berengkah tebererak lebuh bala pangan dilatih nengah institiut ba tiap endur bebendar nyediaka kelas belajar, dibuka ngagai semua dalam siti tikas ti berurun.

14. Pengepun ti bepengandal bakanya udah regas dikerja diatu. Ba tiap-tiap klaster ti ngemeranka program pemansang dedat, pengawa ngintu agih pengawa pelajar pengudus anakmit patut diatur lebih berurun, datai ari ruang bilik ti mayuh bengkah peturun – siti pekara ti diguna dalam proses nirika raban ti ngalun mansang ba pendiau endur diau sereta genturung pendiau ba menua pesisir. Tapi pengawa tu, siti ti begunaka pengeliat ati enggau berakup gawa antara kedua-dua bala apai-indai enggau pengatur pengawa. Institiut Ruhi udah dipinta nembuka program kos ngelatih pengajar kelas anakmit diperumban ba mayuh bengkah tingkat ti nyengkaum isi pelajar, berengkah ari anakmit beumur 5 tauka 6 taun lalu dikemansangka nyentuk ngagai umur 10 tauka 11 taun, ngambika bejantilka antara isi pelajar enggau bup pelajar ke bala nembiak lanjau, baka “Roh Pengarap Ati” lalu ti deka datai “Kuasa Roh Kudus” ti nyikap siti bagi program ti nyemetak ngundan ajar Bahá’í diungkupka renggat umur tu. Lebuh tambah renggat kos enggau isi pelajar udah sedia, institiut ba tiap menua deka nyediaka pengajar enggau kordinator diguna kena nentuka ia mujur didudukka, nitih gred umur, siti kah program diungkupka meri pelajar pengudus ngagai anakmit, ngelilingi nya pekara tambah ulih diselitka. Maya kediatu, institiut patut enggau naka ulih nyendiaka perengka pelajar ti patut, ari ti diguna ngelamatu, nitihka patut dikena ngajar kelas anakmit ba renggat umur ti bebida.

15. Pusat Ngajar Antarabansa udah nerima pengaga ati kami ti meruan ketegal teruju ti beguna ti diberi ia dalam nentu tumu nembu pengawa ngulih juluk ati Lumpar Lima Taun. Nengkilaka tikas penguat ti dibai ia ngagai pengawa besai sedunya, matau enggau silik pemansang ba tiap genturung menua lalu bekerejasama enggau Bala Pengelalau Genturung Menua, udah nyadi kejap perening ba kuasa ti amat besai ensilup ba Tusun Atur Pengawa. Lebuh Pusat Ngajar diatu nguingka perati ngagai tanya pasal pemanah asil pengawa ba tikas klaster enggau penuh betati, ia deka disadang meri perati ti lebih terit ngagai pemujur kelas anakmit Bahá’í. Kami bepengandal pasal pemeresa peneleba ti udah ulih dalam taun ti deka datai ba beberapa buah klaster, ti ngarika pengamat pendiau rama ti bebida, deka ngayanka penerang ba pekara ti dikerja deka mai pemujur nudukka kelas anakmit ti bejarit ngagai tiap renggat umur, ba tempat pendiau enggau genturung pendiau di menua pesisir.

16. Program kena nyikap kuasa pengudus ngagai bala nembiak lanjau nya siti mega pemandang gaya pendiau mansang ke mua ba raban Bahá’í. Lebuh gaya pendiau sedunya nunjukka siti gamal renggat umur tu endang bepenanggul, tesat ba renggat ubah pemansang tubuh enggau perasai ati, nadai peduli sereta amu, raban Bahá’í – dalam jaku diguna enggau chara mutar pengawa dipilih – endang mansang ke mua dalam tunga ti bebida, beratika bala nembiak lanjau tu kebendar ukai angkunka diri, bisi akal runding ba pengelurus, gagit deka belajarka dunya lalu bisi pengingin nirika siti dunya ti lebih manah. Penerang ti betangkan-tangkan, alai bala nembiak lanjau ba mayuh menua di dunya meri buah runding siku ti ngulu program tu besaksika pemetul rampa tinjau tu. Endang nyadika kelai program tu ti nyikap pemereti sida ti betambah luas dalam penyidi pengamat sida kena nulung nimbang kuasa pemanah enggau kuasa pengerusak ti bekuasa dalam siti raban lalu ngelala empa kuasa ti ngeregaska runding enggau pengawa dikereja sida, najamka pemereti pengudus sida, ngangkatka kuasa penerang sida lalu ngukuhka rangkar pemanah perangai ti deka disikap ba sida sepemanjai umur sida. Ba umur tu lebuh kuasa pemintar, kuasa pengudus enggau kuasa perengka tubuh ti mansang dikembuan sida, sida diberi pekakas ngelaban kuasa ti ngerampas kelai sida ti bendar ti nyikap nyadi siku mensia mulia lalu dikena gawaka pemanah dikongsi besama.

17. Laban bengkah ti besai ke program tu nyidi batang penemu ari buah runding Bahá’í, tang ukai chuan ajar agama, udah muka jalai nangkir ia ngagai program nembiak lanjau dalam mayuh bengkah pengemun enggau gaya tempat. Dalam teladan ti bakatu, sida ti bejalaika program tu bepengandal terus masuk ngagai tempat gawaka ba pendiau rama, betemu enggau rintai jaku tanya enggau peluang, ti ditunda dalam proses belajar ba tikas dunya sereta diatur Opis Pendiau Rama enggau Pemansang Penatai Pemisi di Tanah Kudus. Diatu digumpul igi penemu enggau peneleba ti udah ngangkatka pengulih ba mayuh klaster ti ngachir ngelingi dunya ngambika tetapi seribu iku bala nembiak lanjau ngulu program nya. Ngambika nulung orang bukai mansang enggau jampat dalam tunga tu, Opis tu udah nudukka siti entali ba semua genturung menua, ari bantu raban ti arap, ti ulih diguna meri latih ngagai bala kordinator ari beberapa klaster ti dipilih ngagai beberapa klaster ti pilih ke bukai. Orang ti landik gawa tu serarih nyukung kordinator lebuh sida pulai ngagai klaster diri, ngambika sida ulih ngidupka gaya gawa ti meri kuasa pengudus ba program nembiak lanjau ti ulih ngerembai tu.

18. Penemu betambah tentu deka ulih ba rampa bebendar gawa tu, taja pen turai pengawa dikerja udah nyengala. Semina pengulih raban Bahá’í nyekat pengeluas saut ia ngagai peminta ka program tu ari sekula enggau grup ngemansangka pemanah ulah. Dalam kandang klaster ti diatu ti numpu ngagai program pemansang dedat, bisi luas rintai peluang, ari beberapa iti grup nembiak lanjau ti enda bejarit ngagai sida ti ngenanka chukup penyampau endur sida beguna siku kodinator ti sikar, iya ti ulih nerima sukung serarih ari siti palan ngidar asil pelajar. Ngambika betatika pengulih tu betambah nyerangkap genturung klaster, kami minta 32 iti palan belajar ti bakanya, tiap iti ngemataka penyampau kira-kira duapuluh klaster ti ngembuan kordinator penuh gawa, ti deka dipejalaika ba ujung Lumpar diatu. Dalam klaster ti bukai, pekara ti dulu dikerja patut nempa pengulih dalam taun ti deka datai ngambika ulih muka program tu, nambahka pemayuh grup sereta berurun diatur.

19. Pemansang ti dikenang kami naka kediatu – betambah mayuh ba pengulih ngajar Pengarap tu enggau jalai terus lalu masuk ngagai randau ti bisi kebuah ba batang penemu ti ngembuan guna pengudus ba orang ari tiap bengkah jalai pengidup, mansang bebungai ngagai belajarka tulis kudus ti digempung ngagai pengawa dikereja, ngidupka semaya deka nyendiaka pelajar kudus enggau bejarit ngagai bala orang biak ngelingi tempat pendiau tauka genturung pendiau di menua pesisir, lalu pengidarka kuasa penarit ba siti program ti nyikap bala nembiak lanjau ba akal runding tuju ulah pendiau ti begembar, ngambika ngemansangka pengulih gawa dipelalai sereta ngambika gawa mai ubahka raban – deka semua negapka, ukai ba penyampau ti mit, ulih nyadi siti agi pemansang ba tikas gaya pendiau raban, lalu asil nya deka amat jauh empa ia. Seranyat ubah dalam pengeleda bala mayuh ti tampak mansang ngenang jaku “nyempulang” dipansut dalam randau bala pangan, jaku dikepan enggau reti ti baru lebuh dipasuk dalam jaku diguna dalam raban Bahá’í. Kelai nya nguatka pemesai guna gaya pendiau ke alai belajar dikulih nya siti chara bejalaika pengawa, siti chara ti ngemansangka mayuh–semayuh kaban ti nemu gawa begempung, nguna ajar Baha’u’llah dikena nirika siti pengidup menyana(tamadun) ti kudus, ke alai Pengibun netapka nyadi ke batang tuju Pengarap tu. Chara gawa ti baka nya ngayanka bida nyengala ari chara tusun pendiau rama ti lama ti punas pengudus sereta makin runtuh ti selalu begigaka deka ngena penguat mensia nengah kuasa penerekam, nengah pengamu, nengah perasai ngemalu tauka nengah putar-belit.

20. Ba kaul antara bala pangan, pia mega, pemansang dalam gaya pendiau tu ngadaka pengayan asai ati ba kualiti kaul pengawa dikereja sida. Belajar nyadi pekakas pengawa dipejalaika, begunaka semua sikap pemaruh ati, siti gaya pengawa ke alai siku-siku enda ngira diri, nyerah enggau penuh ngagai Petara, bepanggai ba kuasa penyukung penuh Iya sereta bepengandal ba bantu Iya ti enda balang, ngeleda ba Iya, lalu ba Iya aja, ulih nukar indu sampuk nyadi menaul, setitik nyadi tasik ti nadai antara. Lalu dalam gaya gawa tu semua semengat serarih begulai gawa bebendar, gaga ati ukai ba pemujur diri empu tang ba pemansang sereta dalam gawaka orang bukai. Nya alai runding sida ditumpu ba tiap maya ba pengawa siku nulung orang bukai niki dalam peninggi gawaka Pengawa tu lalu terebai ngagai langit penemu Iya. Tu meh utai ti dipeda kami ba turai pengawa dikerembai kediatu ngelinggi dunya, dikemansangka oleh bala ti biak enggau tuai, bala ti bepeneleba enggau bala ti baru masuk, gawa berimbai begulai.

21. Ukai semina pemansang ba gaya pendiau tu ngubah kaul antara siku-siku, tang kuasa ia ulih diasai dalam chara pekara pengatur pengawa ba Pengarap tu. Lebuh pengawa belajar dikelala nyadi chara pengawa dikereja dalam raban tu, sekeda pekara pasal kuasa mutus penemu ba pengerembai enggau ngenegap udah diagihka ngagai bala kaban ti arap, ngemudahka pengawa ngelanggur enggau mutarka pengawa lebih ngipak peminta bala mayuh. Ngengkang bendar, ruang udah disedia, dalam pekakas aum ninjau, ungkup sida ngereja pengawa ba tikas klaster begelumu ari siti maya ngagai siti maya, ngambika bulih tuju ti sebaka ba gaya ke bendar pemansang kediatu, nitihka iring enggau peneleba ari pengatur pengawa, lalu nentu singkang pengawa mansang ke mua. Ruang ti sama mega dibuka ba Institiut, ti ngasuh lebih mudah tutor, pengajar kelas anakmit, enggau animator grup nembiak lanjau ti benung nyedia diri gawa dalam klaster nya selalu betemu sereta bejurai pasal peneleba sida. Bekaul rapat enggau proses bejurai bala mayuh nya ejen Institiut pematih enggau Komiti Ngajar Sitak Menua, begulai enggau Kaban Bala Penyanding, alai kaul gawa begulai nyediaka siti agi ruang endur pemutus penemu pasal pemansang ditentuka, ba pekara tu nguna pengawa rasmi ti lebih tinggi. Pejalai pengawa sistem ba tikas klaster, diada ketegal peneka, nunjukka gaya beguna ba Pengatur-pengawa Bahá’í: Baka igi utai idup, ia udah ditaga nitih ruang pengulih nerima ubah, dalam nitihka rangkar enggau pejalai pengawa tu, lebuh ia seranyat ngayanka iring ari Rumah Pengelurus Serata Dunya.

22. Ngambika tiap-tiap institusi Pengarap tu ba semua tikas – ari tikas tumpuk ngagai tikas bengkah menua, ari siti menua ngagai genturung menua – deka ulih mutarka ubah lalu makin changih ngena pengelandik makin tinggi nya siti tanda sereta endang amat beguna lebuh seranyat tuai runding. Kaul gawa ti mansang antara mayuh bengkah rangkar pengatur pengawa udah mai Raban Gelumu Sambiang Menua ngagai pentas ti baru dalam bejalaika tanggung pengawa ngidarka Jaku Petara, ngambika ngelancharka penguat gawa bala ti arap, lalu nirika siti gaya palan ngangkatka pengudus. Ba beberapa maya ti dulu kami udah nerang penuai runding siti Raban Gelumu enda ulih ditentuka ngena aum sida ti bejarit enggau pengelantang mutarka pengawa aja. Tang penguat gawa, ia mesti kelebih agi, ditentuka ngena pengidup pengudus sereta gaya pendiau raban ti bisi penguat – Raban ti mansang ti nerima pemeri pemanah ari sida ti udah direjista masuk enggau sida ti bedau. Endang temegah ati meda chara gawa, jalai mutar pengawa enggau pekakas dikereja kediatu nyendiaka jalai Raban Gelumu gawa, taja pen baru dipadah, ngambika ngemenuhka tanggungjawab lebuh sida netapka deka nentu juluk ati Lumpar Lima Taun chukup diulih ba tumpuk sida. Amat bendar, Raban Gelumu ti gawa enggau betul ka Lumpar tu endang sigi beguna ngambika ngadang pengawa ngerembai ti lebih besai – siti ti ngayanka pemenuh rintai kuasa enggau pengulih ia.

23. Pemansang ti tentu deka dipeda ba Raban Gelumu Sambiang Menua ba beberapa taun ti deka datai ulih dijengkau nengah pengering ti betambah ba Raban Gelumu Sambiang Bansa, ke ngembuan penyikar mikir sereta ngereja pengawa nitih strategi udah ngangkatka penerima, lebih agi lebuh sida belajar meri timbang penemu pasal proses raban ba tingkat pemun enggau betambah penalam peragam sereta penyikar gawa lalu nanam ba ia, lebuh dipinta, bantu, pekakas, peransang, enggau pengerindu iring. Ba menua ke alai bisi peminta, sida udah meri tanggung pengawa tu ngagai Kunsil Bengkah Menua, nurunka kuasa merintah, ngangkatka pengulih ngatur pengawa ba kandang menua nya, lalu ngidupka peneresak kaul ngereja pengawa ti lebih tinggi. Nadai ngelembungka jaku ianya pemenuh pengiruh gawa Raban Gelumu Sambiang Bansa udah nyadi pekakas dalam ngeluarka asil ba pengelaju penembu dikena ngulihka juluk ati ba Lumpar kediatu, lalu kami ngadangka pemansang nitihka kuing penunga tu, baka serumba pengulih gawa bala Pengelalau, semua tu neruska pengawa dikereja ba pejalai ti pemadu beguna, beberapa bulan ti deka jampat ngelebus, siti pemendar gawa pemadu tinggi dikena nyendiaka raban sida ngelancharka udah tu siti pengawa-besai lima taun.

24. Enda ibuh ditanya, seranyat ubah institusi Kaban Pengelalau nyadi siti ari pemansang ti pemadu besai reti ba Tusun Pengatur Pengawa Bahá’í dalam bepuluh taun ti lalu. Institusi nya mega udah nyingkang ke mua jauh ari ti disadang dalam pemansang ia, lebuh, ba bulan Satu, 2001 bala Pengelalau enggau Kaban Bala Penyanding begelumu di Tanah Kudus ba aum ti nanda alai Pusat Ngajar Antarabansa masuk ngagai opis sida ti tetap ba Bukit Karmel. Endang nadai kakang, penguat kuasa dikerembai ketegal pengawa tu, udah ngasul pemansang institusi tu ke mua. Tikas kuasa kaul Bala Pengelalau enggau Kaban Penyanding sida udah nibarka kuasa ia ba pemansang Lumpar tu, udah mandangka sida ngipak ngambi tempat ba rintai mua dalam pengawa ngajar. Kami endang andal ati ba taun ti deka datai ulih ngempung semua institusi ba Tusun Pengatur Pengawa dalam saup kerejasama ti lebih rat, lebuh semua bebendar gawa ngeringka, nitihka seranyat ubah dalam tapi kerja enggau tanggung pengawa, chuan belajar ke udah nyadi pengumba pegari ba jalai pengawa dikerja raban tu – ti, lebih diperumban ba klaster ti teleba dalam program pemansang dedat.

25. Pegari-penemu Baha'u'llah amat luas. Ia minta ukai semina ubah ti nyengala ba tikas pendiau siku-siku tang ba rangkar pemun raban. “ Ukai ke enda tuju kebuah semua Pegari –penemu,” Iya Empu nyada, “mansutka siti ubah ba semua perangai pendiau mensia, siti ubah ti ngati diri deka ayan pegari, ari dalam enggau luar, ti deka ngubah kedua-dua pendiau pengidup di dalam enggau di luar?” Pengawa ngemansangka ba tiap sukut dunya kemaia aritu, ngarika rengat penudi ke siti pengawa Bahá’í dalam ngempung siti pusat pendiau menyana (tamadun) ti mulia ditaga ba ajar Iya, nirika siti pengawa-besai tu endang mayuh pengemar putar-pengawa sereta luas, ti begunaka pemendar gawaka mensia mayuh pengelama beratus taun ngambika bulih buah asil ia. Nadai jalai muntang, nadai petua. Semina lebuh bisi bebendar gawa dikena narit penalam pemereti ari Pegari-penemu Iya, ti disikap nuju penemu dikembuan bansa mensia, ngambika begunaka ajar Iya ngena pemintar ba pengidup mensia mayuh, lalu bejuraika tanya ti ayan deka nyadi siti pengawa belajar bereti lalu pengulih gawa dikemansang.

26. Dalam proses ngidupka pengulih gawa, raban Bahá’í udah angkun gawa pengelama limabelas taun ngerurunka peneleba dalam pengawa ngajar, belajar ngemunka beberapa pengawa ngagai makin mayuh orang lalu ngemerankan pengawa ngerembai enggau pengawa ngenegap tu. Semua dikelalu datai ngagai pengerindu jari tebuka raban Bahá’í lalu nerima pengenan ari pesan Baha'u'llah ti meri pengidup. Nadai pengaga ti lebih besai ngagai siku semengat, ke amat bendar, lelengauka Pengamat tu, ari ti tetemuka alai pengelindung ba kota Pengawa Bahá’í lalu narit pengering ari kuasa penyerakup Sempekat tu. Taja pia, tiap iku mensia sereta tiap raban, enda ngira sekalika sida disengkaum antara bala penitih Iya, ulih ngambi peransang ari Ajar Iya, bulih penguntung ari gemala pemintar enggau penemu ti deka mantu sida mutarka pengawa ti ditapi sida. Amat bendar, pendiau menyana (tamadun) ti nyadika penampak raban mensia enda deka ulih nengah pengawa dikereja raban Bahá’í aja. Mayuh grup enggau gerempung ti diumba ngena roh penyerakup dunya ke enda terus datai ari pengayan buah penemu ari batang ajar Baha'u'llah ba penyerakup mensia, deka mantu pendiau menyana (tamadun) ti ditaga ayan ari penusut enggau penyarut raban maya diatu. Patut nyemetak ba tiap iku ianya pengulih ti dipegari ba raban Bahá’í pengudah beberapa Lumpar Pengawa sedunya meri iya penyikar gawa ti betambah dikena nulung mayuh pekara ba kuing tunga dalam nirika pendiau menyana (tamadun), muka ngagai ia enturan pengawa belajar ti baru.

27. Dalam Pesan Ridvan 2008, kami nyebut lebuh bala pangan serarih gawa bebendar ba tikas klaster, sida deka ngasaika diri tetarit semak ngagai pengidup raban lalu deka diuji naka ni proses belajar berurun ti dikereja sida deka nyengkaum mayuh rampa pengawa ti dikereja mensia. Siti lambar pengidup raban ti kaya berengkah pegari dalam tiap-tiap klaster ti nyadi pengawa sambiang, ti dipengal enggau jurai ti diatur ba gaya bepengerindu ba rumah diri, dianyam begulai enggau pengawa nyendiaka pelajar pengudus ngagai semua kaban ba siti genturung pendiau – orang besai-tuai, nembiak enggau anakmit. Pengeleda pasal pendiau rama dikemesaika enggau nadai pejal, ambika chonto, randau ti lantang dikerembaika antara apai-indai ngenang pasal pengandal ba anak sida enggau projek gawa dipansut ari langgur penemu sida nembiak lanjau. Lebuh pengereja pengawa ba siti klaster udah chukup mayuh, lalu turai pemansang didudukka enggau tegap, kaul raban enggau mensia mayuh ba endur nya, tetap, deka betambah. Ba maya ti pemadu beguna tu dalam pegawa pengerembai Lumpar, lebuh naka pemayuh klaster semak ngagai tikas ti baka nya, endang ngipak bala pangan ba tiap endur patut ninjau ba gaya pemeri ti datai ari raban ti deka mai pemansang pengeraja enggau pemansang semengat ngagai raban mensia mayuh. Dalam pekara tu, endang bisi asil mikirka dua rampa pengawa pengukuh ti begembar sereta setimbal: sama ngerja pengawa pendiau rama enggau ngulu randau ti bisi nyadi ba raban.

28. Pengudah bepuluh taun, Raban Bahá’í udah bulih peneleba dalam rampa dua bengkah pengawa dikerja. Endang amat, ke bendar, mayuh bala Bahá’í siku-siku, nengah pengawa dikereja ba pendiau rama enggau jurai bala mayuh dalam pengawa sida. Beberapa iti gerempung ukai ari perintah, diperansang ngena ajar Pengarap tu lalu bepusat ba tikas bengkah menua enggau bansa, ngereja pengawa dalam rampa pendiau rama enggau penatai pemisi ngambika mai pemanah ngagai mensia. Agensi ari Raban Gelumu Sambiang Bansa udah ngereja pengawa nengah mayuh peluang nyadung buah penemu ti ngemajuka pengintu pengelantang orang mayuh. Ba tikas antarabansa, ejen baka Opis Raban Bahá’í Antarabansa ba Gerempung Bansa Besatu ngerja pengawa ti sama. Naka tikas ti diguna sereta patut, bala pangan patut gawa ba tikas pun raban mensia lalu narit peneleba enggau pengulih lebuh sida bebendar gawa mutarka penanggul ti nuntung raban mensia mayuh.

29. Buah runding ti pemadu ngipak nitihka jengkau pengawa rama, ulih dijengkau nengah pengawa ti ukai pengawa terus dikereja bala pangan siku-siku tauka dalam grup dalam program pemansang rama enggau penatai pemisi, nengah tikas ti tinggi dalam pemayuh enggau bepenguji dipelajaika gerempung bulih diperansang ari ajar Bahá’í. Enda ngira pemesai tumpu rampa ia, semua pengawa rama diguna kena ngemanahka agi pengidup rama enggau penatai pemisi genturung pendiau, taja semina ba tikas pengumbas ia. Pengawa dikereja baka nya mega, pegari ketegal tuju kebuah ti deka ngangkat pengelantang pengaya siti genturung pendiau, kelimpah semina pengelantang pengudus aja. Pendiau menyana sedunya diatu ba bingkai langit mesti bulih chantum penguat antara peneka ke pengaya enggau pengudus pengidup, nya pusat pemun ajar Bahá’í. Endang nyemetak buah runding ti tinggi tu, dipejalaika ulih bala Bahá’í, bisi tuju kebuah ba sebarang gaya pengawa rama, ni naka pemesai enggau pengeluas kuasa ia. Taja gaya tempat bebida ari siti negara ngagai siti negara, pia mega ari siti klaster ngagai siti klaster, ngentun bala pangan ngereja mayuh bengkah pengawa, tang semua patut nemu pemun buah penemu dalam runding sida. Siti nya bepusat ba penemu ngagai pengidup rama. Bepegai ba pengelansang nya siti penerekam ti pemadu balat; nya ngenegapka mayuh dinding begedi ti bediri nyadi penekul dalam ngemujurka penyerakup mensia mayuh, endang nyengala nyadi penekul juluk enggau batang tuju Pegari-penemu Baha'u'llah. Tebuka nerima penemu nya hak setiap mensia, lalu gawaka pengeluar nya, chara beguna enggau nyadung nya tanggung pengawa mesti ditapi semua ba pengawa - besai ti tinggi – siku-siku nitihka pengelandik enggau pengulih iya, lebuh nirika pendiau menyana (tamadun) sedunya ti kaya. Pengelurus ati begunaka semua sampal-gawa. Nyaalai, lebuh pengawa rama angka begunaka barang enggau pengawa dikereja, pemun tuju ia mesti beratika nirika pengulih gawa dalam rampa genturung pendiau dikena ngereja pengawa ngemanahka dunya. Ubah rama ukai projek siti grup mensia, meri penguntung ngagai orang bukai. Rampa enggau pengelikuh pengawa rama mesti ngipakka pemisi pengereja pengawa, ngemansangka ia ba siti genturung pendiau siti tempat endur diau enggau siti genturung rumah. Pengawa dikereja pemadu manah berengkah, pia mega, ari tikas mit mudah dikereja lalu mansang seranyat mar lebuh pengulih gawa dalam genturung pendiau mansang. Pengulih gawa niki ngagai tikas baru, nitih pematut, lebuh ketuai pengubah rama belajar begunaka penyikap ari Pegari-penemu Baha'u'llah mansang lebih sikar, disegulai enggau chara sereta undan penemu sains, nitihka pengamat kaul pendiau sida. Ngagai Pengamat ti mesti dibacha nitih ka siti gaya ti senutuk enggau ajar Iya – diperatika ba bala kaban sida bisi gemala enda ulih kira rega lalu ngelala pulas guna dua proses pengawa nyerakup enggau pengawa ngeruntuh ba kedua ati enggau runding, pia mega ba rangkar rama.

30. Pengawa dikereja pasal kaul rama ti manah ngemansangka pengaya lebuh ngulu randau raban, sama baka penalam penemu diulihka dalam sebengkah randau ulih nulung nerangka buah penemu ti nentuka pengawa dikereja ba kaul rama tu. Ba tikas klaster, ngulu randau diaturka bala mayuh ulih dijengkau lebih mudah, baka ari randau nitihka penemu Bahá’í ba randau ninting hari ngagai pengawa ti lebih terus baka nyendiaka karang penemu enggau ngulu gelumu ditumpuka ngagai batang jurai ba kaul rama – baka ubah pengangat hari di serata dunya, gaya rampa menua, pemanah atur merintah enggau hak siku-siku mensia, nyebut sekeda batang jurai. Ia deka ngujungka pia mega, kaul pengawa enggau grup ngintu pemanah pendiau sereta enggau bala pengatur ba siti genturung rumah di pesisir enggau ba siti tempat endur diau.

31. Dalam ngenang pekara ti bekaul enggau tu, kami berasai diperintah ngeluarka jaku tangkan: Ia nya deka beguna ungkup semua ngelala pemesai pemanah ngulu pengawa kaul rama enggau randau bebala mayuh nya ukai ditentuka ba pengulih narit orang masuk baru. Taja pia, pengawa ba rampa kereja tu deka ngasuh raban Bahá’í betambah mayuh. Sida tu ukai pengawa dikereja ngulih tuju kebuah nya. Lurus ati ba tu enda tau enda diibun. Kelebih agi bejimat bejaku nyadika lalau pengawa ngambika ngelawung meri penerang ti kelalu pasal peneleba bala Bahá’í tauka meri tumpu perati lebih ari patut ngagai pengawa dikerja ti semina agi biak umur tu, baka program ngangkatka kuasa pengudus ba nembiak lanjau, lebih manah diasuh ngati diri nitihka rentak ia ulih nyadi besai beguna. Jaku lalau ti patut dipegai ba semua maya ianya pemaruh ati. Lebuh meritaka pengagit pasal pengarap ati sida, bala pangan patut anang ngelambungka angin pemenang, endang amat enda patut antara diri sama diri, lebih nadai patut gaya gelumu ti bukai.

32. Dalam ngerintai pasal peluang ti baru dibuka ba tikas klaster, kami enda minta ngubah ni-ni kuing penunga dituju kita kediatu. Nadai mega diperagam peluang baka nya ulih nyadika penganti rampa pengawa dikereja, bepekit enggau pengawa pengerembai enggau pengawa ngenegap diungkupka ngagai genturung pendiau Bahá’í ti enda chukup pengereja pengawa enggau penguat gawa. Pengudah abis setaun tu, proses institiut enggau alun pengawa dibai nengah institiut patut serarih dikeringka, lalu pengawa ngajar patut tetap meruan nyadi pengawa pemadu tinggi ba runding tiap iku bala ti arap. Neruska kaul pengawa enggau pengidup raban enda patut kelalu tumu dikereja. Ia deka dikemajuka ngati diri lebuh bala pangan ba siti klaster gawa bebendar dalam begunaka siti agih dalam Lumpar tu nengah siti proses pengawa dikereja, pengawa ninjau, pengawa bejurai enggau pengawa belajar lalu belajar ketegal asil nya. Sama gawa dalam pengidup raban deka ngerembai lebuh pengulih gawa ba genturung pendiau tu ngemansangka pemansang tumpuk ia empu lalu ngenanka penguat pengeregas ia ti seranyat diangkatka. Ia deka bulih pengimbang enggau asil pengawa pengerembai enggau pengawa ngenegap genturung pendiau tu ngagai siti tikas, ia narit bagi kuasa ari buah penemu ba rangkar pengawa ti ngemataka ririh Lumpar Pengawa sedunya kediatu. Lalu deka bisi pemeri beguna ngagai kuing penunga genturung pendiau ngadapka perening penemu Baha'u'llah ngenang pendiau menyana(tamadun) sedunya ti bepengaya sereta likun ngagai siti tikas ti begunaka beberapa pekakas tu enggau chara nengkebang dalam rampa pengawa belajar ti baru.

33. Tabi Bala Pangan: Berapa suah Tuan Dikerindu madah bepengandal ngambika ati bala ti arap melumpa ketegal pengerindu ngagai pangan diri, ngambika diau ba nadai antara penyerara tang deka ngaku semua bansa mensia baka diri sebilik. “Anang meda siku-siku nya temuai” nya lalau Iya; “tang peda semua mensia baka pangan, laban pengerindu enggau penyerakup pedis datai lebuh kita numpuka perening ba bida penyelai.” Semua pemansang di peresa dalam beberapa mua surat ti sebedau tu endang tikas ti pemadu dalam reti, tang pengayan asai ati pengerindu penuh diulih nengah kuasa Semengat Roh. Ukai enda ketegal pengerinduka Petara ke nunu abis semua tudung penutup penyerara enggau bebagi bida lalu nanggam segulai ati dalam penyerakup ti lengkap? Ukai enda ketegal pengerindu Iya ti ngansak kita ngagai palan ngereja pengawa lalu ngasuh kita meda ba setiap semengat pengulih ngelala enggau nyembah Iya? Enda kita teperansang ati lebuh nemu Pengayan Iya udah gaga ati napi siti pengidup ti merinsa ketegal pengerindu Iya ka mensia mayuh? Peda ngagai pangkat rata antara kita, ngagai menyadi Bahá’í dikerindu di menua Iran. Kati enda sida neladanka penyanggup ada ari pengerindu Petara lalu pengagit gawa ka Iya? Kati nadai pengulih sida ngelui ari pemerinsa ti pemadu jai enggau udu pait ngarika pengulih bejuta-juta bala diperinsa lebuh angkat lalu ngereja bagi pengawa ti mutus dalam nirika Perintah Petara di Dunya tu? Enda ulih tagang ulah kaul rama ti bepechah, majak ke mua mai Pesan Baha’u’llah ngagai semengat ti nganti ba genap tempat endur diau, ba genturung rumah menua pesisir, ba tiap genap sukut dunya, narit sida ngagai raban Iya, raban Nama ti Pemadu Besai. Enda kala kita dikelaung kenang runding enggau sambiang kami, lalu kami meruan minta ari Iya Bekuasa Penuh ngambika ngeringka kita ngena pengasih nyelai Iya.

 

Windows / Mac