Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2008

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Tuhannet ja taas tuhannet, jotka kattavat koko ihmisperheen moninaisuuden, ovat syventyneet järjestelmällisesti opiskelemaan luovaa sanaa ympäristössä, joka on samanaikaisesti sekä vakava että mieltä ylentävä. Heidän pyrkiessään soveltamaan näin saavuttamiaan oivalluksia käytäntöön toiminnan, pohdinnan ja neuvottelun prosessin kautta he huomaavat kykynsä palvella uskoa nousevan kokonaan uudelle tasolle. Vastatessaan jokaisen sydämen sisimpään kaipuuseen olla yhteydessä Luojaansa he toteuttavat yhteisöllistä palvontaa monenlaisissa tilanteissa ja luovat yhteyden toisiin rukouksessa, herättelevät henkistä alttiutta ja hahmottelevat elämäntapaa, jolle on tunnusomaista sen hartaudellinen luonne. Vieraillessaan toistensa kodeissa ja kyläillessään perheiden, ystävien ja tuttavien luona he aloittavat määrätietoisen keskustelun henkisesti tärkeistä aiheista, syventävät tietojaan uskosta, jakavat Bahá’u’lláhin sanomaa ja kutsuvat yhä useampia tulemaan mukaansa mahtavaan henkiseen hankkeeseen. Tietoisina maailman lasten toiveista ja heidän tarpeestaan saada henkistä kasvatusta he suuntaavat ponnistuksensa laajalle saadakseen alati kasvavat osallistujajoukot mukaan tunneille, joista tulee nuoria puoleensa vetäviä keskuksia ja jotka vahvistavat uskon juurtumista yhteiskuntaan. He auttavat varhaisnuoria kulkemaan heidän ratkaisevan elämänvaiheensa halki ja voimaantumaan niin, että he voivat suunnata tarmonsa sivistyksen edistämiseen. Ihmisvoimavarojen runsastumisen ansiosta yhä useammat heistä kykenevät ilmentämään uskoaan vastustamattomasti lisääntyvissä hankkeissa, jotka vastaavat ihmiskunnan tarpeisiin niiden sekä henkisten että aineellisten ulottuvuuksien osalta. Tällaiset ovat edessämme olevat näkymät, kun tänä Ri.;dvánina seisahdumme tarkastelemaan maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön edistymistä.

Me olemme todenneet useaan otteeseen, että maailmanlaajuisten suunnitelmien sarja, joka johdattaa bahá’í-maailman uskon muotoutumisen aikakauden satavuotisjuhlaan vuonna 2021, saavuttaa tavoitteensa uskovan, laitosten ja yhteisön toiminnassa ja kehityksessä tapahtuvan merkittävän edistymisen kautta. Nyt puolimatkassa neljännesvuosisadan kestävää johdonmukaista, keskittynyttä ponnistelua ovat kaikkialla ilmeisiä osoitukset lisääntyneestä kyvykkyydestä. Erityisen merkityksellistä on suunnitelman kolmen osapuolen vuorovaikutuksesta johtuvan dynaamisuuden yhä laajempi vaikutus. Laitokset kansalliselta paikalliselle tasolle näkevät aina vain selvemmin, miten luoda kasvavalle määrälle yhteiseen tavoitteeseen pyrkiviä uskovia suotuisat olot ilmentää henkistä tarmoa. Yhteisö toimii enemmän ja enemmän sellaisena ympäristönä, jossa yksilön ponnistukset ja yhteisön toiminta voivat instituutin välityksellä täydentää toisiaan edistyksen saavuttamiseksi. Siinä näkyvä eloisuus ja sen pyrkimyksiä elävöittävä päämäärän ykseys vetävät sen lisääntyviin joukkoihin kaikilta elämän aloilta niitä, jotka ovat innokkaita omistamaan aikansa ja tarmonsa ihmiskunnan hyvinvoinnille. On selvää, että yhteisön portit ovat entistä avoimemmat kenelle tahansa vastaanottavaiselle sielulle saapua ja tulla ravituksi Bahá’u’lláhin ilmoituksesta. Ei ole mitään vahvempaa osoitusta suunnitelman kolmen osapuolen vuorovaikutuksen tehokkuudesta kuin viime vuonna nähty opetustyön tahdin dramaattinen nopeutuminen. Joukkojen liittymisen prosessissa saavutettu edistys oli todella merkittävää.

Tämän parantuneen vuorovaikutuksen piirissä on yksilön aloitteellisuudesta tulossa yhä tehokkaampaa. Aiemmissa sanomissamme me olemme viitanneet siihen vauhtiin, jonka instituuttiprosessi antaa uskovan harjoittamalle aloitteellisuudelle. Ystävät kaikilla mantereilla ovat syventyneet tutkimaan kirjoituksia nimenomaisena tarkoituksenaan oppia soveltamaan opetuksia uskon kasvuun. Merkittävä määrä uskovia ottaa nyt vastuuta yhteisönsä henkisestä elinvoimaisuudesta. He suorittavat tarmokkaasti niitä palvelun tekoja, jotka ovat terveen kasvun mukaisia. Samalla kun he ovat hellittämättä edenneet uskon palvelun kentällä ja pitäneet kiinni nöyrästä asenteesta oppia, heidän rohkeutensa ja viisautensa, antaumuksensa ja teräväkatseisuutensa, palava intonsa ja harkitsevuutensa, päättäväisyytensä ja luottamuksensa Jumalaan ovat yhä lujemmin yhdistyneet vahvistamaan toisiaan. Esittäessään Bahá’u’lláhin sanomaa ja selittäessään sen totuuksia he ovat ottaneet sydämenasiakseen Shoghi Effendin sanat, joiden mukaan heidän ei tule ”empiä” eikä ”epäröidä”, ei ”liiaksi korostaa” eikä ”murentaa” totuutta, jonka puolesta taistelevat. He eivät myöskään ole ”kiihkomielisiä” eivätkä ”liiallisen vapaamielisiä”. Jatkuvaa opetustyötä tehden he ovat kehittäneet kykyään ratkaista, vaatiiko heidän kuulijansa vastaanottavaisuus heitä olemaan ”varovaisia” vai ”rohkeita”, ”toimimaan nopeasti” vai ”jäämään odottamaan”, käyttämään ”suoraa” vai ”epäsuoraa” menetelmää.

Meistä on edelleenkin rohkaisevaa se, miten kurinalaista tämä yksilön aloitteellisuus on. Yhteisöt kaikkialla ovat vähitellen sisäistämässä järjestelmällistämisestä opitut asiat, ja nykyisen suunnitelmien sarjan määrittelemä toimintakehys antaa ystävien pyrkimyksille johdonmukaisuutta ja joustavuutta. Heitä mitenkään rajoittamatta tämä toimintakehys suo heille mahdollisuuden tarttua tilaisuuksiin, rakentaa suhteita ja muuttaa visio järjestelmällisestä kasvusta todellisuudeksi. Sanalla sanoen se antaa muodon heidän yhteisille kyvyilleen.

Tarkatessamme, mitä kautta maailman on saavutettu, täyttää erityinen ihailu Iranin uskovia kohtaan meidän sydämemme. He ovat mitä ankarimmissa oloissa rohkeasti nousseet palvelemaan maataan ja suuntaavat tarmonsa sen elinvoiman palauttamiseen, vaikka heille tarjolla olevat mahdollisuuden ovat rajalliset. Ottaen huomioon uskon hallinnolle asetetut rajoitukset he ovat myös alkaneet tutustuttaa maanmiehiään Bahá’u’lláhin opetuksiin yksilökohtaisesti ja ryhtyneet suoraan keskustelemaan heidän kanssaan Hänen pelastavasta sanomastaan. Alkaessaan toimia näin he eivät pelkästään ole saaneet valistuneilta sieluilta ennennäkemätöntä tukea vaan ovat kohdanneet vastaanottavaisuutta, joka on ollut kaikkea heidän mahdolliseksi kuvittelemaansa paljon suurempaa.

Jokainen nykypäivän yhteiskunnassa vaikuttavista yhdistävistä ja hajottavista voimista tietoinen Bahá’u’lláhin seuraaja huomaa yhteyden, joka on maapallon kaikissa osissa lisääntyneellä vastaanottavaisuudella uskolle ja maailman järjestelmien puutteilla. On varmaa, että tämä vastaanottavaisuus lisääntyy ihmiskunnan kärsimysten kärjistyessä. Tehkäämme asia selväksi: vastauksena kasvavaan vastaanottavaisuuteen aloitettu kyvykkyyden rakentaminen on yhä aivan alkuvaiheissaan. Sekasorrossa olevan maailman asettamien vaatimusten suuruus on tulevina vuosina koetteleva tätä kyvykkyyttä äärirajoille asti. Ihmiskuntaa runtelee sortovalta, olipa se syntyisin uskonnollisen ennakkoluulon alhoista tai hillittömän materialismin huipuilta. Bahá’ít pystyvät näkemään tämän koettelemuksen syyt. Bahá’u’lláh kysyy: ”Mikä ’ahdistus’ olisi ankarampi kuin se, että sielu, joka etsii totuutta ja toivoo saavuttavansa Jumalan tuntemuksen, ei tietäisi, mistä sitä hakea tai keneltä sitä etsiä?” Aikaa ei ole hukattavaksi. Suunnitelman kolmen osapuolen toiminnassa ja kehittymisessä pitää edelleen saavuttaa edistystä.

‘Abdu’l-Bahá on ylistänyt ”kahta kutsua” ”menestykseen ja vaurauteen”, jotka voidaan kuulla ”ihmiskunnan onnen huipuilta”. Toinen on ”sivistyksen” kutsu, ”aineellisen maailman edistyksen” kutsu. Siihen sisältyvät ”lait”, ”säädökset”, ”taiteet ja tieteet”, joiden välityksellä ihmiskunta kehittyy. Toinen on ”sielua liikuttava Jumalan kutsu”, josta riippuu ihmiskunnan ikuinen onni. Mestari on selittänyt, että ”tämä toinen kutsu perustuu Herran ohjeisiin ja käskyihin sekä moraalin valtakuntaan kuuluviin kehotuksiin ja epäitsekkäisiin tunteisiin, jotka sädeloisteen lailla kirkastavat ja saavat hohtamaan ihmiskunnan todellisuuksien valon. Sen läpitunkeva voima on Jumalan sana.” Jatkaessanne työtä seuduillanne te joudutte yhä tiiviimmin mukaan teitä ympäröivän yhteiskunnan elämään ja teidän haasteenanne on ulottaa se järjestelmällisen oppimisen prosessi, jossa olette osallisina, sisältämään yhä laajemman kirjon inhimillisiä pyrkimyksiä. Valitsemienne toimintatapojen, omaksumienne menetelmien ja käyttämienne välineiden osalta teidän tarvitsee päästä samantasoiseen yhtenäisyyteen kuin se, joka on luonteenomaista tällä hetkellä tapahtuvalle kasvulle.

Kasvun pitäminen yllä seudulla kuin seudulla tulee riippumaan niistä ominaisuuksista, jotka ovat tunnusomaisia palvelullenne maailman kansoille. Niin vapaat pitää ajatustenne ja toimienne olla häivähdyksestäkään ennakkoluuloisuutta – rotua, uskontoa, taloudellistaa asemaa, kansallisuutta, heimoa, yhteiskuntaluokkaa tai kulttuuria koskevaa – että muukalainenkin näkee teissä rakastavan ystävän. Niin korkeatasoista pitää olla tavoittelemanne erinomaisuuden ja niin puhdas ja siveä elämänne, että teidän tekemänne moraalinen vaikutus juurtuu ympärillänne olevan yhteisön tietoisuuteen. Vain jos osoitatte käytöksessänne sellaista suoraselkäisyyttä, johon uskon kirjoitukset jokaista sielua kehottavat, pystytte vastustamaan niitä lukemattomia mädännäisyyden muotoja, avoimia ja salakavalia, jotka jäytävät yhteiskunnan sisintä. Vain jos näette kunniaa ja jaloutta jokaisessa ihmisolennossa – näin riippumatta rikkaudesta tai köyhyydestä – pystytte taistelemaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja siinä määrin kuin laitostenne hallinnollista toimintaa ohjaavat bahá’í-neuvottelun periaatteet, pystyvät ihmiskunnan suuret joukot hakemaan turvaa bahá’í-yhteisöstä.

Jatkaessanne eteenpäin luottakaa siihen, että korkeuden väki järjestää joukkojaan ja on valmiina tulemaan avuksenne. Rukouksemme ovat jatkuvasti luonanne.

 

Windows / Mac