Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Juhlien kuninkaan tulon myötä päättyy valmistautuminen seuraavaan maailmanlaajuiseen suunnitelmaan: me kutsumme nyt Jumalan ystäviä sitoutumaan uudelleen viideksi vuodeksi rohkeasti, päättäväisesti ja voimavaroistaan ammentaen.

Bahá'u'lláhille uskollinen väki on valmis toimimaan. Viime kuukausina kaikkialla maailmassa koolle kutsutuista laitostenvälisistä kokoontumisista on tullut toinen toisensa jälkeen viesti innosta aloittaa tämä valtaisa hanke. Neuvonantajien konferenssille osoitettuun sanomaan sisältyviä vaatimuksia ollaan jo muuntamassa määrätietoisiksi toimintasuunnitelmiksi. Vuosikymmenten sankarilliset ponnistukset ovat muovanneet yhteisöä ja hankkineet sille koeteltua kyvykkyyttä vaalia kasvua sekä karaisseet sitä tätä hetkeä varten. Etenkin kaksi viimeksi kulunutta vuosikymmentä ovat selvästi vauhdittaneet tätä kaivattua kyvykkyyden kasvua.

Käyttöön otettu, jatkuvasti kehittyvä toimintakehys on tänä aikana tehnyt ystäville mahdolliseksi enenevässä määrin kehittää ja hioa tärkeitä kykyjä, jotka ensin saivat aikaan yksinkertaisia palvelutekoja ja sitten johtivat niitä kehittyneempiin toimintamalleihin, jotka taas edellyttivät vielä monipuolisempien kykyjen kehittymistä. Tällä tavoin on aloitettu järjestelmällinen prosessi ihmisvoimavarojen kehittämiseksi ja yhteisön rakentamiseksi tuhansilla seuduilla – ja useissa niissä siitä on tullut huomattavan edistynyttä. Sen kohteena ei ole ollut ainoastaan uskovat tai yhteisö tai bahá’í-uskon laitokset, vaan kaikki nämä kolme toisistaan erottamatonta, uuden maailmanjärjestyksen kehittämiseen osallista kannustuvat etenemään niiden henkisten voimien ansiosta, joita vapautuu jumalallisen suunnitelman kehkeytymisestä. Niiden edistyminen näkyy yhä selvemmin siinä, miten lukemattomat uskovat ovat hankkineet itseluottamusta kertoa muille Bahá'u'lláhin elämästä ja keskustelemaan Hänen ilmoituksensa ja verrattoman liittonsa vaikutuksista, miten laajenevat niiden sielujen joukot, jotka ovat tämän ansiosta viehättyneet Hänen asiaansa ja antavat oman osansa Hänen eheyttävän tulevaisuudennäkymänsä saavuttamiseksi, miten aivan yhteisön ruohonjuuritasolla bahá’ít ja heidän ystävänsä kykenevät kuvailemaan vaikuttavasti omaa kokemustaan siitä prosessista, jonka kautta on mahdollista muuttaa ihmisluonne kokonaan ja muovata yhteiskunnallista todellisuutta, miten aiempaa huomattavasti suurempi joukko syntyperäisiä asukkaita hoitaa nyt bahá’í-laitosten ja -elinten jäseninä yhteisöjensä asioita, miten rahastoon lahjoitetaan uskollisesti, anteliaasti ja uhrautuvaisesti, mikä on elintärkeää bahá’í-uskon edistymisen varmistamiseksi, miten yksilön aloitteellisuus ja yhteinen toiminta kukoistavat ennennäkemättömästi yhteisön rakentamisen työn tukena, miten innokkaasti niin monet epäitsekkäät sielut ovat nuoruutensa kukoistuksessa antamassa valtavasti pontta tälle työlle, etenkin huolehtimalla nuorempien sukupolvien henkisestä kasvatuksesta, miten yhteisön hartaudellinen luonne kehittyy säännöllisten palvontakokoontumisten kautta, miten kyvykkyys lisääntyy bahá’í-hallinnon kaikilla tasoilla, miten laitoksilla, toimijoilla ja yksilöillä on valmius ajatella edistystä sarjana lukuisia vaiheita, tulkita lähiympäristönsä todellista tilannetta ja arvioida voimavarojaan omassa asuinympäristössään sekä laatia tältä pohjalta suunnitelmia, miten nykyään jo tuttu opiskelun, neuvottelun, toiminnan ja pohdinnan liikkeelle paneva voima on saanut aikaan itsestään viriävän oppimisasenteen, miten lisääntyy ymmärrys siitä, mitä tarkoitetaan bahá’í-opetusten soveltamisella käytäntöön yhteiskunnallisen toiminnan kautta, miten moninkertaistuvat ne tilaisuudet, joita tavoitellaan ja joihin tartutaan bahá’í-näkökulman tarjoamiseksi yhteiskunnassa käytävään ajankohtaiseen keskusteluun, miten kasvaa tietoisuus maailmanlaajuisesta yhteisöstä, joka on kaikkien pyrkimystensä avulla jouduttamassa jumalallisen sivilisaation syntymistä ilmentämällä bahá’í-asian luontaista voimaa rakentaa yhteiskuntaa, todellakin siinä, miten ystävät ovat yhä tietoisempia siitä, että heidän ponnistuksensa sisäisen muodonmuutoksen edistämiseksi, ykseyden piirin laajentamiseksi, yhdessä muiden kanssa palvelun kentällä työskentelemiseksi, ihmisten auttamiseksi ottamaan vastuu omasta henkisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta edistymisestään – ja kaikkien näiden ponnistusten kautta maailman parantamiseksi – ovat osoitus uskonnon varsinaisesta tarkoituksesta.

Vaikka bahá’í-yhteisön edistyksen koko laajuutta ei voikaan kuvata yhdellä mitalla, paljon voidaan päätellä siitä, kuinka lukuisat ovat koko maailmassa ne seudut, joissa kasvuohjelma on aloitettu ja joiden me, kiitollisina Abhá-kauneuden suomista anneista, vahvistamme ylittäneen määrältään 5000. Näin laaja perusta on ollut edellytyksenä sille, että voidaan ryhtyä tehtävään, joka bahá’í-maailmalla on nyt edessään – vahvistaa kasvuprosessia kaikilla niillä seuduilla, missä se on alkanut, ja ulottaa yhteisöelämän rikastava malli vieläkin laajemmalle. Tähän tarvittava jatkuva ponnistus vaatii suurta vaivannäköä. Lopputulos voi kuitenkin olla syvällisesti merkittävä, jopa käänteentekevä. Pienetkin askeleet, jos ne ovat tasaisia ja nopeatahtisia, vievät pitkän matkan eteenpäin. Keskittymällä siihen edistykseen, joka on saavutettava seudulla alkuvaiheessa – esimerkiksi niiden kuuden toimintajakson aikana, jotka edeltävät ensimmäistä kaksisatavuotisjuhlaa – ystävät voivat vaikuttaa suuresti siihen, että heidän koko viideksi vuodeksi asettamansa tavoite tulee mahdolliseksi saavuttaa. Jokaiseen toimintajaksoon sisältyy ohikiitäviä tilaisuuksia harpata eteenpäin, kallisarvoisia mahdollisuuksia, jotka eivät enää palaa.

Valitettavasti oireet kaiken aikaa voimistuvasta henkisestä ahdingosta lisääntyvät ja pahenevat koko yhteiskunnassa. Kuinka hätkähdyttävää onkaan, että samaan aikaan, kun maailman kansat kärsivät todellisen lääkkeen puutteesta ja umpimähkäisesti turvautuvat yhteen jos toiseenkin väärään toivoon, te olette yhdessä hiomassa välinettä, joka yhdistää sydämet iankaikkisen Jumalan sanaan. Kuinka hätkähdyttävää onkaan, että piintyneiden mielipiteiden ja vastakkaisten etujen kaikkialla yhä raivoisammaksi paisuvan sekamelskan keskellä te keskitytte kokoamaan ihmiset yhteen rakentamaan yhteisöjä, jotka ovat ykseyden valkamia. Sen sijaan että lannistuisitte maailman ennakkoluuloista ja vihamielisyyksistä, antakaa niiden muistuttaa teitä siitä, miten kipeästi sielut ympärillänne tarvitsevat sitä parantavaa palsamia, jonka yksin te voitte heille ojentaa.

Tämä on viimeinen suunnitelma peräkkäisten viisivuotissuunnitelmien sarjasta. Sen päättyessä alkaa jumalallisen suunnitelman kehkeytymisessä uusi vaihe, jonka on määrä kuljettaa Bahá'u'lláhin yhteisö kohti bahá’í-aikakauden kolmatta vuosisataa. Ymmärtäkööt Jumalan ystävät kaikissa maissa, mikä lupaus sisältyy näihin muutamaan tulevaan vuoteen, joiden aikana tinkimättömästi valmistaudutaan vielä tuleviin, entistäkin valtavampiin tehtäviin. Nykyisen suunnitelman laaja toiminta-ala antaa jokaiselle mahdollisuuden tämän työn tukemiseen, olipa hänen osansa miten vaatimaton hyvänsä. Me pyydämme teitä, hellästi rakastetut työtoverit, maailmojen Rakastetuimman palvojat, soveltamaan mitään ponnistuksia säästämättä kaikkea sitä, minkä olette oppineet, ja kaikkia Jumalan teille suomia kykyjä ja taitoja edistääksenne jumalallista suunnitelmaa sen seuraavaan, välttämättömään vaiheeseen. Teidän palaviin rukouksiinne taivaallisen avun saamiseksi me lisäämme omamme, jotka me lausumme pyhissä hautapyhäköissä kaikkien tämän asian eteen uurastavien puolesta.

 

Windows / Mac