Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2007

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Naêm thöù nhaát cuûa Keá hoaïch Naêm Naêm ñaõ tröng ra baèng chöùng huøng hoàn veà tinh thaàn taän tuïy maø caùc tín ñoà cuûa Ñöùc Baha’u’llah theå hieän theo khuoân khoå hoaït ñoäng neâu trong thoâng ñieäp ngaøy 27 thaùng 12 naêm 2005 vaø söï daán thaân cuûa quí ñaïo höõu trong vieäc thuùc ñaåy quaù trình gia nhaäp oà aït. Nôi naøo maø khung söôøn hoaït ñoäng naøy ñöôïc aùp duïng chaët cheõ ôû moïi maët cuûa cuïm, söï tieán boä vöõng chaéc ñeàu ñaõ ñaït thaønh, veà caû phöông dieän tham gia cuûa tín ñoà vaø baïn höõu trong ñôøi soáng coäng ñoàng vaø caû söï taêng tröôûng treân soá löôïng, vôùi baùo caùo cuûa moät soá cuïm veà vieäc ghi danh haøng traêm ngöôøi trong töøng ñôït maáy thaùng vaø caùc cuïm khaùc cuõng ñöôïc haøng chuïc ngöôøi. Ñieàu quan troïng trong söï phaùt trieån naøy laø moái quan taâm veà tính taâm linh cuûa coâng trình, cuøng vôùi söï gia taêng hieåu bieát veà nhöõng coâng cuï laäp quyeát ñònh ñaõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc neùt chính cuûa Keá hoaïch.

Tröôùc khi phaùt ñoäng moät loaït caùc Keá hoaïch toaøn caàu hieän nay taäp trung vaøo muïc ñích duy nhaát laø thuùc ñaåy söï gia nhaäp oà aït, coäng ñoàng Baha’i ñaõ traûi qua moät giai ñoaïn phaùt trieån nhanh, treân qui moâ lôùn ôû nhieàu mieàn treân theá giôùi – moät söï phaùt trieån cuoái cuøng ñaõ trôû thaønh khoù nuoâi döôõng. Khi aáy, thaùch thöùc khoâng phaûi ôû söï nôû lôùn caùc maët cuûa Chaùnh Ñaïo vôùi soá tín ñoà môùi, nhaát laø töø khoái daân cö nhaïy caûm, nhöng ôû choã laøm sao giuùp caùc ñaïo höõu aáy hoaø nhaäp vaøo ñôøi soáng coäng ñoàng vaø naâng moät soá ngöôøi leân ñeå phuïng söï cho vieäc phaùt trieån tieáp theo. Vieäc giaûi quyeát vaán ñeà naøy ñoái vôùi theá giôùi Baha’i quan troïng ñeán noãi chuùng toâi ñaõ ñaët noù laøm neùt trung taâm cuûa Keá hoaïch Boán Naêm vaø keâu goïi caùc Hoäi ñoàng Tinh thaàn Quoác gia daønh phaàn noã löïc lôùn hôn ñeå taïo khaû naêng coù tính cô caáu, döôùi daïng vieän giaùo lyù, nhaèm phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Chuùng toâi ñaõ chæ ra raèng, caùc nhoùm tín ñoà ngaøy caøng taêng caàn ñöôïc höôûng söï lôïi ích töø caùc chöông trình ñaøo taïo chính qui ñeå cung caáp cho hoï söï hieåu bieát vaø nhaän thöùc taâm linh, vôùi caùc naêng löïc vaø kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc haønh ñoäng phuïng söï coù theå nuoâi döôõng söï phaùt trieån vaø cuûng coá treân qui moâ lôùn.

Ngaøy nay, khi khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa caùc cuïm aáy trong traïng thaùi taêng tröôûng khoeû khoaén, chuùng toâi thaáy raèng taïi moãi cuïm caùc ñaïo höõu ñang tieáp tuïc taêng cöôøng quaù trình vieän giaùo lyù, trong khi hoïc caùch ñoäng vieân khoái to lôùn caùc uûng hoä vieân tích cöïc cuûa Chaùnh Ñaïo, taïo laäp moät chöông trình höõu hieäu ñeå ñieàu phoái caùc noã löïc, ñan keát caùc saùng kieán caù nhaân vaø caùc noã löïc taäp theå thaønh moät moâ hình haønh ñoäng thoáng nhaát coù hieäu quaû, vaø ruùt ra baøi hoïc töø söï phaân tích thoâng tin cuï theå ñeå qui hoaïch caùc chu kyø hoïat ñoäng. Quí ñaïo höõu ñaõ thaáy laø phöông tieän ñeå thöïc hieän song song vieäc phaùt trieån vaø cuûng coá – bí quyeát cuûa söï phaùt trieån beàn vöõng – ñöôïc chöùng minh. Baèng chöùng aáy chaéc chaén seõ taïo caûm höùng cho moïi tín ñoà suøng kính quyeát taâm theo ñuoåi loä trình hoïc taäp coù heä thoáng ñaõ laäp ra.

Thaønh quaû cuûa nhöõng naêm noã löïc phong phuù naøy ñaõ khoâng giôùi haïn trong caùc cuïm nôi maø vieäc phaùt trieån vaø cuûng coá treân qui moâ lôùn ñang hoài phuïc. Phöông phaùp aùp duïng trong Keá hoaïch Boán Naêm, tieáp theo laø Keá hoaïch Möôøi Hai Thaùng vaø Keá hoaïch Naêm Naêm tröôùc nöõa, toû roõ hieäu naêng trong vieäc taïo ñieàu kieän cho caùc tín ñoà môû roäng noã löïc tôùi khu vöïc daân cö roäng lôùn hôn, daán thaân vaøo nhieàu maët khaùc nhau cuûa ñôøi soáng coäng ñoàng. Nhöõng lôïi ích cuûa quaù trình boài döôõng naêng löïc haøng thaäp nieân trong ba thaønh phaàn cuûa caùc Keá hoaïch toaøn caàu naøy hieän ñaõ trôû neân roõ raøng khaép nôi. ÔÛ ñaâu cuõng coù nhu caàu phaûi ñaït tôùi nhaän thöùc veà tính naêng ñoäng cuûa vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. ÔÛ ñaâu caùc ñaïo höõu cuõng phaûi hoïc veà nhöõng ñoøi hoûi cuûa söï phaùt trieån beàn vöõng – naâng cao haønh ñoäng coù heä thoáng vaø traùnh xao laûng, ñöa moät soá yeáu toá laäp quyeát ñònh taäp theå ñeán taän cô sôû vaø taïo neân caùc coäng ñoàng vôùi yù thöùc veâ øsöù meänh, khuyeán khích söï tham gia cuûa moïi ngöôøi vaø dung naïp moïi thaønh phaàn khaùc nhau cuûa xaõ hoäi trong caùc hoaït ñoäng cuûa mình, ñaëc bieät laø caùc chaùu thieáu nieân vaø thieáu nhi, laø nhöõng nhaø voâ ñòch töông lai trong Chaùnh Ñaïo cuûa Thöôïng Ñeá vaø laø nhöõng nhaø xaây döïng neàn vaên minh cuûa Ngaøi.

Vôùi neàn moùng vöõng chaéc nhö theá taïi choã, tö töôûng cao nhaát trong taâm trí cuûa taát caû vaø cuûa töøng tín ñoà laø truyeàn giaùo. Duø trong noã löïc caù nhaân caùc ñaïo höõu truyeàn giaùo cho beø baïn baèng traø ñaømvaø ñöa hoï vaøo caùc hoaït ñoäng coát loõi hoaëc vaän duïng caùc hoaït ñoäng naøy laøm phöông tieän ñaàu tieân ñeå truyeàn giaùo, duø trong tö caùch coäng ñoàng caùc ñaïo höõu laøm vieäc vôùi caùc thieáu nhi vaø thieáu nieân trong böôùc ñaàu cuûa cuïm, hoaëc taäp trung tröôùc heát vaøo theá heä lôùn tuoåi, duø trong coâng trình taäp theå töøng nhoùm thaêm vieáng gia ñình nhö laø moät phaàn cuûa cuoäc vaän ñoäng saâu roäng hoaëc thænh thoaûng vieáng thaêm nhöõng ngöôøi taàm ñaïo taïi nhaø hoï – ñaây laø nhöõng quyeát ñònh chæ coù theå ñaït ñöôïc tuøy hoaøn caûnh vaø khaû naêng cuûa caùc ñaïo höõu vaø tính caùch cuûa nhöõng khoái daân cö maø caùc ñaïo höõu tieáp xuùc. Ñieàu maø moïi ngöôøi caàn nhaän bieát, trong baát cöù hoaøn caûnh naøo, laø nhu caàu caáp thieát cuûa moät nhaân loaïi, bò thieáu thöùc aên taâm linh, ñang chìm saâu trong tuyeät voïng vaø tính khaån tröông veà traùch nhieäm truyeàn giaùo maø moãi ngöôøi trong chuùng ta ñöôïc uûy thaùc vôùi tö caùch laø thaønh vieân cuûa coäng ñoàng Toái Ñaïi Danh.

Ñöùc Baha’u’llah ñaõ ban leänh cho caùc tín ñoà cuûa Ngaøi truyeàn giaùo. Ñaõ coù ngaøn ngaøn ngöôøi nhieät tình aùp duïng caùc ñieàu khoaûn cuûa Keá hoaïch môû ñöôøng cho hoï höôùng daãn caùc linh hoàn ñeán Ñaïi döông Maëc khaûi cuûa Ngaøi.

Chuùng toâi ñang môû maét mong chôø ngaøy maø vieäc truyeàn giaùo trôû thaønh khaùt voïng lôùn nhaát trong ñôøi soáng moïi tín ñoà vaø khi söï thoáng nhaát coäng ñoàng trôû thaønh maïnh meõ ñeán noãi giuùp traïng thaùi hoài sinh naøy töï theå hieän trong haønh ñoäng khoâng ngöøng nghæ treân laõnh vöïc phuïng söï. Ñaây laø nieàm hy voïng noàng nhieät nhaát cuûa chuùng toâi ñoái vôùi quí ñaïo höõu vaø laø ñoái töôïng nguyeän caàu tha thieát nhaát cuûa chuùng toâi taïi Thaùnh Ñieän Thieâng lieâng.

Toaø Coâng lyù Quoác teá

(aán kyù)

GÔÏI YÙ THAÛO LUAÄN

1. Thoâng ñieäp ngaøy 27-12-2005 nhaán maïnh ñieàu gì?

2. Ñaïo höõu nghó gì veà vieäc ñaøo taïo chính qui?

3. Ñaâu laø moâ hình haønh ñoäng thoáng nhaát coù hieäu quaû?

Taát caû chuùng ta ñaõ hieåu thoâng suoát veà phaùt trieån cuïm chöa?

4. Trong Coäng ñoàng Baha’i, ai laø ngöôøi phaûi hoïc taäp?

5. Tö töôûng cao nhaát trong taâm trí taát caû tín ñoà laø gì?

Thöïc hieän tö töôûng aáy baèng caùch naøo?

Hoaøn caûnh hieän nay coù thuaän lôïi cho vieäc truyeàn giaùo khoâng?

6. Ñieàu gì laø nieàm hy voïng noàng nhieät nhaát cuûa Toaø Coâng lyù Quoác teá?

 

Windows / Mac