Return   Facebook   Zip File

Obligatory

บทอธิษฐานบังคับประจำวันบทปานกลาง

สำหรับสวดทุกวัน ตอนเช้า ตอนเที่ยงวัน และตอนค่ำ

ใครที่ต้องการอธิษฐาน ขอให้เขาล้างมือ และขณะที่ล้างมือจงกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงประทานพลังให้แก่มือของข้าพเจ้า เพื่อว่ามือนี้จะได้ถือคัมภีร์ของพระองค์ไว้มั่น กองทัพของโลกจะมีอำนาจเหนือมือนี้ไม่ได้ ขอทรงปกป้องมิให้มือนี้เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเอง แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด

และขณะล้างหน้า ขอให้เขากล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าได้หันหน้า ขอทรงทำให้ใบหน้าของข้าพเจ้าสุกใสด้วยแสงจากพักตรากฤติของพระองค์ ขอทรงคุ้มครองมิให้ใบหน้านี้หันไปหาใครอื่นนอกจากพระองค์

จากนี้ขอให้เขายืนขึ้น หันหน้าไปทางเกบเบร (ตำแหน่งของการบูชาคือ บาห์จี อัคคา) และกล่าวว่า:

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานว่า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ อาณาจักรแห่งการเปิดเผยพระธรรมและสรรพภาวะของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์ทรงแสดงบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมให้ปรากฏ ผู้ทรงสนทนาบนไซไน ผู้ทรงบันดาลให้ขอบฟ้าอันเกรียงไกรที่สุดสาดรัศมี และพฤกษาที่ไม่มีผู้ใดประเสริฐกว่าได้เปล่งวจนะ และเสียงเรียกร้องได้ประกาศผ่านมาทางพระองค์ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวรรค์และบนโลกว่า “ดูซิพระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่งเสด็จมาแล้ว โลกและสวรรค์ ความรุ่งโรจน์และอาณาจักร เป็นของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายของมวลมนุษย์ พระผู้ครอบครองบัลลังก์ เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง!”

จากนี้ขอให้เขาก้มตัวลงเอามือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้าง แล้วกล่าวว่า

พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการสรรเสริญของข้าพเจ้าและทุกคน เหนือการพรรณาของข้าพเจ้า และทุกคนที่อยู่บนสวรรค์และบนโลก

จากนี้ขอให้ยืนขึ้น ยกมือทั้งสองข้างขึ้น เปิดฝ่ามือเข้าหาใบหน้า แล้วกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าให้ผู้ที่ยึดชายผ้าแห่งความปรานีและความกรุณาของพระองค์ด้วยนิ้วที่วิงวอนต้องพบกับความผิดหวัง ข้าแต่พระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่แสดงความปรานี!

จากนี้ขอให้เขานั่งลงและกล่าวว่า:

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานต่อเอกภาพและความเป็นหนึ่งของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงเปิดเผยศาสนาของพระองค์ ทำตามพระปฏิญญาของพระองค์ และเปิดประตูแห่งความกรุณาของพระองค์สำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในสววรค์และบนโลก พระพรและสันติสุข การคารวะและความรุ่งโรจน์ สถิตอยู่กับบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่ถูกความเปลี่ยนแปลงและความบังเอิญของโลกยับยั้ง มิให้หันมาหาพระองค์ และให้ทุกอย่างด้วยความหวังจะได้รับสิ่งที่อยู่กับพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารี

#5588
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานบังคับประจำวันบทยาว

สำหรับสวดหนึ่งครั้งใน 24 ชั่วโมง

ใครที่ต้องการสวดบทอธิษฐานนี้ ขอให้เขายืนขึ้นและตั้งจิตสู่พระผู้เป็นเจ้า และขณะยืนอยู่ขอให้เขามองไปทางขวาและซ้าย ราวกับว่ากำลังรอคอยความปรานีจากพระผู้เป็นนายของเขา พระผู้ทรงปรานีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ จากนั้นจงกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งนามทั้งปวง พระผู้ทรงสร้างสวรรค์ทั้งหลาย! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาทั้งหลาย ผู้เป็นอรุโณทัยแห่งสาระที่มองไม่เห็นของพระองค์ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ขอทรงบันดาลให้การอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นไฟที่จะเผ่าม่านที่ปิดกั้นข้าพเจ้าจากความงามของพระองค์ และเป็นแสงสว่างที่จะนำข้าพเจ้าไปสู่มหาสมุทรแห่งสถิตสถานของพระองค์

จากนี้ขอให้เขายกมือทั้งสองขึ้นวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า พระพรและความประเสริฐเป็นของพระองค์ และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของโลกและเป็นที่รักยิ่งของชาติทั้งหลาย! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์และยึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ ซึ่งการเคลื่อนไหวของสายใยนี้ได้ปลุกทุกสรรพสิ่งให้ตื่นขึ้น ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพารของพระองค์ ขอทรงดูเถิดว่า ข้าพเจ้ายืนอยู่พร้อมที่จะทำตามพระประสงค์และความปรารถนาของพระองค์ และไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากการเป็นที่ยินดีของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อมหาสมุทรแห่งความปรานีและดวงตะวันแห่งความกรุณาของพระองค์ ขอทรงกระทำต่อคนรับใช้ตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี อำนาจของพระองค์ที่อยู่เหนือกว่าการกล่าวถึงและสรรเสริญเป็นพยาน! อะไรก็ตามที่พระองค์เปิดเผยเป็นที่ปรารถนาของหัวใจและเป็นที่รักยิ่งของวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงถือแต่พระประสงค์ของพระองค์ที่ห้อมล้อมสวรรค์และโลก พระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เป็นพยาน ข้าแต่พระผู้เป็นนายของชาติทั้งปวง! ข้าพเจ้าปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนา และรักแต่สิ่งที่พระองค์รัก

ขอให้เขาคุกเข่าลง เอาหน้าผากจรดพื้น แล้วกล่าวว่า:

พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการพรรณนาของผู้ใดนอกจากพระองค์เอง และเหนือความเข้าใจของทุกคนนอกจากพระองค์

ขอให้เขายืนขึ้นและกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงบันดาลให้การอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นน้ำพุแห่งชีวิตที่จะหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าตราบนานเท่าที่อธิปไตยของพระองค์ยังอยู่ และช่วยให้ข้าพเจ้ากล่าวถึงพระองค์ในทุกภพ

ขอให้เขายกมือทั้งสองขึ้นวิงวอนอีกครั้ง และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้ซึ่งหัวใจและวิญญาณต้องแตกสลายหากแยกจากพระองค์ และเพลิงแห่งความรักของพระองค์ได้ทำให้ทั่วพิภพลุกเป็นไฟ! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้กำราบสรรพสิ่งทั้งปวง ขอทรงอย่าพรากสิ่งที่อยู่กับพระองค์ไปจากข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ทรงปกครองมวลมนุษย์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า คนแปลกหน้าผู้นี้รีบไปยังบ้านที่ประเสริฐสุดของเขาภายใต้ชายคาของราชศักดาของพระองค์ในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ คนบาปผู้ที่แสวงหามหาสมุทรแห่งการอภัยของพระองค์ คนต่ำต้อยผู้นี้แสวงหาราชสำนักแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนยากไร้ผู้นี้แสวงหาบูรพาแห่งความมั่งคั่งของพระองค์ พระองค์ทรงอำนาจในการบัญชาตามที่พระองค์ปรารถนา ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า การกระทำของพระองค์ควรได้รับการสรรเสริญ และบัญญัติของพระองค์ควรเป็นที่เชื่อฟัง และพระองค์ทรงบัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัด

จากนี้ขอให้เขายกมือทั้งสองขึ้น และกล่าวพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด (อัลลา อู อับฮา) สามครั้ง จากนั้นก้มลงเอามือวางบนขาทั้งสองข้างต่อพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า พระพรและความประเสริฐเป็นของพระองค์ และกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า วิญญาณของข้าพเจ้าได้ฟื้นขึ้นมาในแขนขาและอวัยวะต่างๆ อย่างไรด้วยความปรารถนาจะบูชาพระองค์ ระลึกถึงและสดุดีพระองค์ วิญญาณนี้ยืนยันสิ่งที่ชิวหาแห่งบัญญัติของพระองค์ได้ยืนยันในอาณาจักรแห่งวาทะและนภาแห่งความรู้ของพระองค์อย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ในสภาวะเช่นนี้ข้าพเจ้าอยากขอทุกสิ่งที่อยู่กับพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้สาธิตความยากไร้ของจ้าพเจ้า และสรรเสริญความอารีและความร่ำรวยของพระองค์ จะได้ประกาศความไร้อำนาจ และแสดงอานุภาพและอำนาจของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์

จากนั้นขอให้เขายืนขึ้นและยกมือทั้งสองสองครั้งเพื่อวิงวอนและกล่าวว่า:

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารี ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงบัญญัติทั้งในเริ่มต้นและอวสาน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! การอภัยของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าใจชื้น ความปรานีของพระองค์เสริมพลังให้ข้าพเจ้า เสียงเรียกร้องของพระองค์ได้ปลุกข้าพเจ้า ความกรุณาของพระองค์ช้อนข้าพเจ้าขึ้นมาและนำข้าพเจ้ามาสู่พระองค์ ไม่เช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าคือใครหรือที่บังอาจมายืนที่ประตูของนครแห่งความใกล้ชิดของพระองค์ และหันหน้ามาหาดวงตะวันที่เรืองแสงจากนภาแห่งความประสงค์ของพระองค์! ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ผู้น่าเวทนาคนนี้กำลังเคาะประตูแห่งความกรุณาของพระองค์ ผู้ที่ไม่จีรังยั่งยืนนี้กำลังแสวงหาแม่น้ำแห่งชีวิตนิรันดร์จากมือแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งนามทั้งปวง บัญชาเป็นของพระองค์ทุกเวลา และการยอมจำนนและศิโรราบต่อพระประสงค์ของพระองค์เป็นของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้สร้างสรรค์ทั้งหลาย!

จากนั้นขอให้เขายืนขึ้นสามครั้งและกล่าวว่า:

พระผู้เป็นเจ้าทรงความยิ่งใหญ่เหนือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งปวง

จากนั้นขอให้เข้าคุกเข่า ก้มศีรษะจรดพื้น และกล่าวว่า:

พระองค์ทรงความสูงส่งเกินกว่าคำสรรเสริญของบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้จะขึ้นไปถึงนภาแห่งความใกล้ชิดของพระองค์ หรือวิหคแห่งหัวใจของบรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์จะไปถึงประตูของพระองค์ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงความวิสุทธิ์เหนือคุณลักษณะและนามทั้งปวง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์

จากนี้ขอให้เขานั่งลงและกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงครอบครองรูปธรรมและนามธรรมทั้งปวง! พระองค์ทรงเห็นน้ำตาและเสียงถอนหายใจของข้าพเจ้า ทรงได้ยินเสียงโอดครวญ และร่ำไห้ของข้าพเจ้า และความเศร้าโศกในหัวใจของข้าพเจ้า อำนาจของพระองค์เป็นพยาน! อกุศลกรรมได้รั้งให้ข้าพเจ้ามิให้ใกล้เข้าไปหาพระองค์ และบาปได้พาข้าพเจ้าไกลออกไปจากราชสำนักแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ความรักของพระองค์บำรุงข้าพเจ้า การแยกจากพระองค์ทำลายข้าพเจ้า และความห่างไกลจากพระองค์เผาผลาญข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนในรอยพระบาทของพระองค์ในที่รกร้างนี้ ต่อวจี “ข้าพเจ้าอยู่นี่” ที่บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรได้เปล่งในความไพศาลนี้ ต่อลมหายใจแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์และสายลมแห่งอรุโณทัยแห่งการปรากฏของพระองค์ ขอทรงบัญญัติให้ข้าพเจ้าได้พิศดูความงามของพระองค์ และปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของพระองค์

จากนี้ขอให้เขากล่าวพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด (อัลลา อู อับฮา) สามครั้ง และก้มลงเอามือวางบนหัวเข่าทั้งสองข้าง แล้วกล่าวว่า :

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ ให้ข้าพเจ้ารู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้าน้อมคำนับอิสริยะของพระองค์ ถ่อมตัวต่อความเป็นเจ้าของพระองค์ และยอมรับสิ่งที่เอ่ยจากชิวหาแห่งความโอฬารของพระองค์

จากนี้ขอให้เขาลุกขึ้นและกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! หลังของข้าพเจ้างอเพราะน้ำหนักของบาป! และความลืมสติได้ทำลายข้าพเจ้า เมื่อใดที่ข้าพเจ้าตรึกตรองดูกรรมชั่วของข้าพเจ้าและความเมตตาของพระองค์ หัวใจของข้าพเจ้าแตกสลายอยู่ในตัวของข้าพเจ้า และโลหิตของข้าพเจ้าเดือดพล่านอยู่ในเส้นเลือด ความงามของพระองค์เป็นพยาน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า น้ำตาของข้าพเจ้ากีดกั้นมิให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์และสดุดีคุณความดีของพระองค์อย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งบัลลังก์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสัญลักษณ์และความลึกลับของอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงกระทำต่อบรรดาผู้ที่พระองค์รักให้สมกับความอารีและคู่ควรกับพระกรุณาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของทุกชีวิต ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งรูปธรรมและนามธรรม!

จากนั้นขอให้เขากล่าวพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด (อัลลา อู อับฮา) สามครั้ง แล้วคุกเข่าเอาหน้าผากจรดพื้น และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงประทานสิ่งที่พาเราเข้าไปใกล้พระองค์ และสิ่งดีงามทุกอย่างที่อยู่ในคัมภีร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า เราของวิงวอนพระองค์ ขอทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงรอบรู้

จากนี้ขอให้เขาเงยศีรษะขึ้นและนั่งลง และกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันสิ่งที่บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรยืนยัน และยอมรับสิ่งที่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดและรายล้อมบัลลังก์ของพระองค์ยอมรับ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง อาณาจักรของโลกและสวรรค์เป็นของพระองค์!

#5589
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานบังคับประจำวันบทสั้น

สำหรับใช้สวดหนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมงเวลาเที่ยงวัน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นสักขีพยานว่า พระองค์ทรงสร้างเจ้าขึ้นมาเพื่อให้รู้จักและบูชาพระองค์ บัดนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันความไร้อำนาจของข้าพเจ้าและเดชานุภาพของพระองค์ ความยากไร้ของข้าพเจ้าและความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันอันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5587
- Bahá'u'lláh

 

General

บทอธิฐานสำหรับงานฉลองบุญสิบเก้าวัน

เมื่อเจ้าไปงานฉลองบุญ ก่อนจะเข้าไป จงปล่อยวางจากทุกสิ่งที่คั่งค้างอยู่ในหัวใจ ให้ความคิดและจิตใจของเจ้าเป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระผู้เป็นเจ้า แล้วพูดกับหัวใจของเจ้า เพื่อว่าทุกคนจะทำให้งานนี้เป็นการชุมนุมแห่งความรัก เป็นเหตุแห่งความเรืองรอง เป็นการชุมนุมที่ดึงดูดหัวใจ ห้อมล้อมด้วยประทีปของหมู่เทวัญ เพื่อว่าเจ้าจะชุมนุมอยู่ด้วยกันด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดปัดเป่าปัจจัยทุกอย่างที่เป็นเหตุของความร้าวฉาน และเตรียมทุกสิ่งที่เป็นเหตุของความสามัคคีปรองดองให้แก่เรา! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดโชยสุคนธรสสวรรค์ลงมาให้แก่เรา และเปลี่ยนการชุมนุมนี้ให้เป็นการชุมนุมสวรรค์! โปรดให้เราได้รับคุณประโยชน์ทุกประการและอาหารทุกอย่าง โปรดเตรียมอาหารแห่งความรักให้แก่เรา! โปรดให้อาหารสำหรับปัญญาของเรา! โปรดให้เราได้รับแสงธรรมเป็นอาหาร!

#5712
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อเอกภาพ และความสามัคคี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! โปรดผูกหัวใจของคนรับใช้ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน โปรดเปิดเผยพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ และยึดถือกฎของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเกื้อกูลความพยายามของพวกเขา และประทานกำลังให้พวกเขารับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าละทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพัง โปรดนำทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรู้ของพระองค์ และประโลมหัวใจของพวกเขาด้วยความรักของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงช่วยเหลือและพระผู้เป็นนายของพวกเขา

#5662
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ที่ทรงแผ่ความรักมาให้มนุษยชาติ! ข้าแต่พระผู้เป็นชีวิตและแสงสว่างของเรา โปรดนำทางคนรับใช้ในวิถีของพระองค์ โปรดบันดาลให้เรามั่งคั่งในพระองค์ และเป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดสอนความเป็นหนึ่งของพระองค์ให้แก่เรา โปรดให้เราตระหนักในเอกภาพของพระองค์ เพื่อว่าเราจะไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ให้ความอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดจุดไฟแห่งความรักในหัวใจของผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ เพื่อว่าไฟนั้นจะเผาผลาญความคิดถึงทุกสิ่งนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเปิดเผยความเป็นอมตะอันประเสริฐของพระองค์ ซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตตราบจนอนาคต ไม่มีพระผู้เป้นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วเราพบความสุขสบายและความเข้มแข็งอยู่ในพระองค์

#5664
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของนายทั้งหลาย! ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์คือพระผู้เป็นนายของสรรพสิ่งทั้งปวง คือผู้อบรมชีวิตทั้งปวงที่มองเห็นและมองไม่เห็น ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า อานุภาพของพระองค์ห้อมล้อมจักรวาลทั้งหมด กองทัพแห่งพิภพไม่มีว้นทำให้พระองค์หวั่นกลัวได้ อำนาจของประชาชาติทั้งปวงไม่สามารถขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์มิให้ดำเนินไป ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า พระองค์มิได้ปรารถนาสิ่งใดนอกจากจะฟื้นชีวิตให้ทั่วทั้งพิภพ สถาปนาความสามัคคีของประชาชน และช่วยทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกให้รอดพ้น

#5666
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานเพื่อการรักษา

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5658
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5660
- Bahá'u'lláh

 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5661
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5663
- Bahá'u'lláh

 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5669
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5670
- Bahá'u'lláh

 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5673
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5675
- Bahá'u'lláh

 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5680
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5681
- Bahá'u'lláh

 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5686
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5687
- Bahá'u'lláh

 

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5689
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ที่ทรงใช้ปลุกคนรับใช้และสร้างนครทั้งหลายของพระองค์ ต่ออภิไธยอันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ประชาชนหันมาสู่กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ของพระองค์ และหันหน้ามาหาเทพมณเฑียรแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ ขอพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนผู้คนอยู่รอบด้านและขัดขวางพวกเขามิให้พิศดูพิมานที่อยู่ในที่กำบังและร่มเงาแห่งพระนามของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นราชันแห่งนามทั้งปวงสำหรับทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา จักรวรรดิของนามทั้งปวงอยู่ในมือของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากไร้และขอยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความร่ำรวยของพระองค์ ข้าพเจ้าป่วยหนักและขอยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการรักษาของพระองค์ โปรดปลดเปลื้องโรคภัยที่รุมล้อมข้าพเจ้า โปรดชำระข้าพเจ้าให้หมดจดด้วยน้ำแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอการอภัยและอารีของพระองค์เป็นภูษาแห่งสุขภาพให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้สายตาของข้าพเจ้าละไปจากพระองค์ ขอทรงตัดความผูกพันของข้าพเจ้าจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามที่พระองค์ปรารถนาและยินดี

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายของชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5691
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานเพื่อการอภัย

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5651
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5653
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5656
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5659
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5667
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5671
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5674
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5679
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5685
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหาญจะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าจะต้องชะงักเพราะบาปและอกุศลกรรมอันร้ายแรงที่ข้าพเจ้าทำต่อพระองค์ และพบว่าตนเองถูกพรากจากพระกรุณาของพระองค์ และไม่อาจจะสรรเสริญพระองค์ได้เลย อย่างไรก็ตามความมั่นใจในความอารีของพระองค์ได้ฟื้นความหวังของข้าพเจ้าในตัวพระองค์ และความมั่นใจว่าพระองค์จะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าด้วยความอารีได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าสดุดีพระองค์ และขอสิ่งที่พระองค์ครอบครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง และทุกสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแห่งพระนามของพระองค์เป็นพยาน ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้ตามลำพัง เพราะหัวใจของข้าพเจ้ามีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้าย ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าไว้ในที่มั่นที่พระองค์คอยคุ้มครอง และที่กำบังที่พระองค์คอยดูแล ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้โดยอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเลือกให้กับตนเองจะต้องได้รับการช่วยเหลือ จากโองการที่การุณย์และคำวินิฉัยจากพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้แสดงธรรมและอรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ ต่อตัวแทนของราชศักดาของพระองค์ และต่อคลังแห่งความรู้ของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าไปจากที่อาศัย วิหาร และเทพมณเฑียรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ไปถึงราชสำนักอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ได้รายล้อมพระองค์ ได้ยืนที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว

พระองค์คือผู้ซึ่งอานุภาพของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และอัจฉริยภาพ

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง!

#5692
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5652
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5655
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5657
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5665
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5668
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5676
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5678
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5684
- The Báb

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอภัยบาปของเรา โปรดปรานีต่อเรา โปรดช่วยให้เราได้กลับไปสู่พระองค์ โปรดอย่าให้เราฝากความหวังไว้กับผู้ใดนอกจากพระองค์ ขอความอารีของพระองค์ประทานสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนาและคู่ควรกับพระองค์ให้แก่เรา ขอทรงเชิดชูฐานะของบรรดาผู้ที่เชื่อจริง ขอทรงอภัยพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5693
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงอภัย! พระองค์คือที่กำบังสำหรับคนรับใช้เหล่านี้ของพระองค์ พระองค์ทรงรู้ความลับและทราบทุกสิ่ง เราทุกคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และพระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พวกเราล้วนเป็นคนบาป และพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยบาป พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดอย่ามองความบกพร่องของเรา โปรดปฏิบัติต่อเราด้วยพระกรุณาและความอารีของพระองค์ พวกเรามีข้อบกพร่องมากมาย แต่มหาสมุทรแห่งการอภัยของพระองค์นั้นไม่รู้สิ้น พวกเราอ่อนแอเหลือเกิน แต่หลักฐานของความช่วยเหลือจากพระองค์นั้นชัดเจน โปรดประทานพลังใจและความเข้มแข็งแก่เรา โปรดช่วยให้เราทำสิ่งที่คู่ควรกับธรณีประตูอันวิสุทธิ์ของพระองค์ โปรดทำให้หัวใจของเราผ่องใส โปรดประทานดวงตาที่หยั่งเห็นและหูที่สดับฟังให้แก่เรา โปรดฟื้นชีวิตคนตายและรักษาผู้ป่วย โปรดประทานความมั่งคั่งให้แก่คนยากไร้ โปรดทำให้ผู้หวั่นกลัวรู้สึกสงบและปลอดภัย โปรดยอมรับเราในอาณาจักรของพระองค์ และช่วยให้เราตาสว่างด้วยแสงแห่งการนำทาง พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงเอ็นดู พระผู้ทรงเมตตา

#5654
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อความมั่นคงในพระปฏิญญา

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งนิรันดรกาล พระผู้สร้างชาติทั้งหลาย พระผู้ออกแบบกระดูกที่ต้องเสื่อมสลาย! ข้าพเจ้าขออธิษฐานต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้ร้องเรียกมวลมนุษยชาติให้มายังขอบฟ้าแห่งราชศักดาและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และนำทางบรรดาคนรับใช้ไปยังราชสำนักแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่ปล่อยวางจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ตั้งมั่นในพระองค์ และเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมที่พระองค์ประกาศิตไว้ ก็ไม่ท้อถอยและยังหันไปหาพระพรจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายึดถือความอารีของพระองค์ และยึดชายเสื้อคลุมแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ไว้มั่น ขอเมฆแห่งความเอื้อเฟื้อของพระองค์หลั่งสิ่งที่จะชำระจิตใจของข้าพเจ้ามิให้ระลึกถึงผู้ใดนอกจากพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้าสามารถหันมาหาพระองค์ ผู้เป็นจุดหมายของการบูชาของมวลมนุษยชาติ ผู้ทรงถูกต่อต้านโดยทัพของผู้ปลุกปั่นความไม่สงบที่ละเมิดพระปฏิญญาของพระองค์ ไม่เชื่อในพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าปฏิเสธมิให้ข้าพเจ้าสูดสุคนธรสจากภูษาของพระองค์ในยุคนี้ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากลมหายใจแห่งการเปิดเผยพระธรรมเมื่อแสงสว่างของพระองค์ปรากฎขึ้น พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานพระประสงค์ของพระองค์ หรือขัดขวางสิ่งที่พระองค์ตั้งพระประสงค์ไว้โดยอานุภาพของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5626
- Bahá'u'lláh

 

พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงเห็นใจ!

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นบรรดาคนรับใช้ของพระองค์อยู่ในก้นบึ้งแห่งอเวจีและความหลงผิด ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของโลก แสงสว่างแห่งการนำทางของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด? พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาอ่อนแอและช่วยตัวเองไม่ได้ ข้าแต่พระผู้ซึ่งอานุภาพของสวรรค์และโลกอยู่ในกำมือของพระองค์ อานุภาพของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอร้องต่อแสงสว่างของประทีปแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ต่อคลื่นในมหาสมุทรแห่งเมธาของพระองค์ ต่อพระวจนะที่พระองค์ใช้ปกครองประชาชนในอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามบัญชาในคัมภีร์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงบัญญัติสำหรับข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติสำหรับบรรดาผู้ที่พระองค์ไว้ใจ ผู้ที่ได้ดื่มอมฤตแห่งการดลใจจากถ้วยแห่งความอารีของพระองค์ รีบทำตามที่พระองค์ยินดี ยึดถือพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ พระองค์ทรงอานุภาพในการทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอความอารีของพระองค์ปรากาศิตให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่จะทำให้ข้าพเจ้ารุ่งเรืองในโลกนี้และโลกหน้า และพาข้าพเจ้าเข้าไปหาพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นนายของมวลมนุษย์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้เป็นที่สรรเสริญ

#5627
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งนิรันดรกาล พระผู้สร้างชาติทั้งหลาย พระผู้ออกแบบกระดูกที่ต้องเสื่อมสลาย! ข้าพเจ้าขออธิษฐานต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้ร้องเรียกมวลมนุษยชาติให้มายังขอบฟ้าแห่งราชศักดาและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และนำทางบรรดาคนรับใช้ไปยังราชสำนักแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่ปล่อยวางจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ตั้งมั่นในพระองค์ และเมื่อประสบกับเคราะห์กรรมที่พระองค์ประกาศิตไว้ ก็ไม่ท้อถอยและยังหันไปหาพระพรจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายึดถือความอารีของพระองค์ และยึดชายเสื้อคลุมแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ไว้มั่น ขอเมฆแห่งความเอื้อเฟื้อของพระองค์หลั่งสิ่งที่จะชำระจิตใจของข้าพเจ้ามิให้ระลึกถึงผู้ใดนอกจากพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้าสามารถหันมาหาพระองค์ ผู้เป็นจุดหมายของการบูชาของมวลมนุษยชาติ ผู้ทรงถูกต่อต้านโดยทัพของผู้ปลุกปั่นความไม่สงบที่ละเมิดพระปฏิญญาของพระองค์ ไม่เชื่อในพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าปฏิเสธมิให้ข้าพเจ้าสูดสุคนธรสจากภูษาของพระองค์ในยุคนี้ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากลมหายใจแห่งการเปิดเผยพระธรรมเมื่อแสงสว่างของพระองค์ปรากฎขึ้น พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานพระประสงค์ของพระองค์ หรือขัดขวางสิ่งที่พระองค์ตั้งพระประสงค์ไว้โดยอานุภาพของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5628
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นใจ! ขอคำขอบคุณจงมีแด่พระองค์ที่ทรงปลุกและทำให้ข้าพเจ้ามีสติ พระองค์ทรงประทานดวงตาที่เห็นแจ้งให้แก่ข้าพเจ้า ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วยหูที่สดับฟัง ทรงนำข้าพเจ้าไปสู่อาณาจักรและวิถีของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงหนทางที่ถูกต้องให้แก่ข้าพเจ้า และทรงดลให้ข้าพเจ้าเข้าไปในเรือแห่งความรอดพ้น ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงทำให้ข้าพเจ้ามั่นคงและซื่อสัตย์ โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากการทดสอบที่รุนแรง โปรดอภิรักษ์และปกป้องข้าพเจ้าไว้ในปราการอันแข็งแกร่งแห่งพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็น พระองค์คือพระผู้ทรงได้ยิน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นใจ โปรดประทานหัวใจที่เสมือนแก้วให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งหัวใจนี้จะประกายแสงแห่งความรักของพระองค์ และโปรดประทานความคิดให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งความคิดนี้จะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นสวนกุหลาบโดยอาศัยการหลั่งพระกรุณาสวรรค์

พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานี พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาและยิ่งใหญ่

#5631
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นความหวังของข้าพเจ้า! ขอพระองค์ทรงช่วยให้บรรดาผู้ที่พระองค์รักมั่นคงในพระปฏิญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซื่อสัตย์ต่อศาสนาที่ประจักษ์แจ้งของพระองค์ ดำเนินการตามบัญญัติที่พระองค์ลิขิตไว้สำหรับพวกเขาในคัมภีร์แห่งวิภาของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นธงแห่งการนำทาง เป็นตะเกียงของหมู่เทวัญเบื้องบน เป็นน้ำพุแห่งอัจฉริยภาพอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ เป็นดาราที่คอยนำทางอย่างถูกต้องเมื่อเรืองแสงมาจากนภาสวรรค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพ

#5632
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงช่วยให้เราก้าวมั่นในวิถีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้กำลังใจแก่เราในการเชื่อฟังพระองค์ ขอทรงดลให้เราหันหน้ามาหาความงามของพระองค์ ขอทรงทำให้ใจของเราเบิกบานด้วยสัญลักษณ์แห่งเอกภาพสวรรค์ของพระองค์ ขอทรงประดับกายของเราด้วยเสื้อคลุมแห่งความอารีของพระองค์ ขอทรงขจัดม่านที่บังตาเรา และโปรดให้ถ้วยแห่งกรุณาของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าสาระของทุกชีวิตจะได้ร้องเพลงสรรเสริญต่อจินตภาพแห่งความโอฬารของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงเปิดเผยพระองค์โดยวจนะแห่งความปรารถนาและความลึกลับแห่งภาวะของพระองค์ เพื่อว่าความปีติของการอธิษฐานจะอาบวิญญาณของเรา เป็นการอธิษฐานที่ล้ำลึกกว่าถ้อยคำและพยัญชนะและอยู่เหนือกว่าพยางค์และน้ำเสียง เพื่อว่าทุกสิ่งจะเลือนหายไปต่อการเปิดเผยวิภาของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ที่มั่นคงในพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความไม่ผันแปรในศาสนาของพระองค์ และยึดชายเสื้อคลุมแห่งความโอฬารของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายขอทรงช่วยเหลือพวกเขาด้วยพระกรุณาของพระองค์ ขออานุภาพของพระองค์ทำให้พวกเขาหนักแน่น และโปรดช่วยให้พวกเขาเข้มแข็งในการเชื่อฟังพระองค์

พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงกรุณา

#5633
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อชัยชนะของศาสนา

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ความมืดมนปกคลุมไปทุกดินแดน และอำนาจชั่วร้ายห้อมล้อมทุกชาติ อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามองเห็นความสว่างไสวของอัจฉริยภาพ และการบริบาลของพระองค์

บรรดาผู้ที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์คิดว่าพวกเขาสามารถดับแสงของพระองค์ ดับไฟของพระองค์ และสงบสายลมแห่งพระกรุณาของพระองค์ ไม่เลย อำนาจของพระองค์เป็นพยานให้ข้าพเจ้า! หากพระองค์มิได้ให้ความทุกข์ทรมานแฝงอัจฉริยภาพของพระองค์ไว้ และการทดสอบอันสาหัสเป็นพาหนะของการบริบาลของพระองค์ จะไม่มีใครบังอาจมาต่อต้านเรา แม้ว่าอำนาจของโลกและสวรรค์จะร่วมกันต่อต้านเรา หากข้าพเจ้าคลี่คลายความลึกลับอันน่าพิศวงของอัจฉริยภาพของพระองค์ที่เปิดเผยต่อข้าพเจ้าบังเหียนของศัตรูของพระองค์ขาดสะบั้น

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ขอทรงรวบรวมบรรดาผู้ที่รักพระองค์ไว้รอบกฎที่หลั่งมาจากความยินดีของพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงประทานสิ่งที่จะทำให้พวกเขาอุ่นใจ

พระองค์ทรงอำนาจในการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5701
- Bahá'u'lláh

 

ขอความรุ่งเรืองจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้บรรดาลสรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นมาโดยอานุภาพแห่งโองการของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ปล่อยวางจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดให้พวกเขาประสบชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดให้เหล่าเทพธิดาในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก ลงมาช่วยและเสริมกำลังคนรับใช้ของพระองค์ ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ค้ำจุนพวกเขา ประสาทความรุ่งโรจน์ให้แก่พวกเขา ประทานเกียรติและความประเสริฐให้แก่พวกเขา บำรุงพวกเขา และทำให้พวกเขามีชัยอย่างน่าพิศวง

พระองค์คือพระผู้เป็นนายของพวกเขา พระผู้เป็นนายแห่งสวรรค์และโลก พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดเสริมศาสนานี้ด้วยพลังของคนรับใช้เหล่านี้ โปรดดลให้พวกเขามีชัยเหนือประชาชนทั้งปวงบนพิภพ เพราะความจริงแล้วพวกเขาคือคนรับใช้ที่ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครองศาสนิกชนที่ซื่อสัตย์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอความจงรักภักดีต่อศาสนาที่ละเมิดมิได้นี้ทำให้หัวใจของพวกเขาเติบโตแข็งแรงยิ่งกว่าสิ่งใดในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพลังให้แก่มือของพวกเขาด้วยสัญลักษณ์แห่งอานุภาพอันน่าพิศวงของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้แสดงอานุภาพของพระองค์ให้ปรากฏต่อสายตาของมวลมนุษยชาติ

#5702
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดจัดหาสิ่งจำเป็นให้พฤกษาแห่งเอกภาพสวรรค์ของพระองค์เติบโตอย่างรวดเร็ว โปรดรดน้ำพฤกษานี้ด้วยธาราแห่งอภิรดีของพระองค์ และภายใต้การรับประกันจากพระองค์ ขอทรงบันดาลให้พฤกษาออกผลตามที่พระองค์ต้องการสำหรับการสดุดี ยกย่อง สรรเสริญ และขอบคุณพระองค์ และให้พฤกษานี้สดุดีพระนามของพระองค์ สรรเสริญความเป็นหนึ่งของสาระของพระองค์ บูชาพระองค์ เพราะทั้งหมดนี้อยู่ในเงื้อมมือของพระองค์ มิใช่เงื้อมมือของผู้ใด

พระพรนั้นยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่พระองค์เลือกใช้โลหิตของเขารดน้ำให้แก่พฤกษาที่พระองค์ยืนยัน เพื่อเป็นการเชิดชูวจนะศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ผันแปรของพระองค์

#5703
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดมอบชัยชนะที่คู่ควรกับคนรับใช้ที่อดกลั้นในยุคของพระองค์ เพราะพวกเขาขอสละชีวิตในวิถีของพระองค์ โปรดประทานสิ่งที่จะทำให้จิตใจของพวกเขาผ่อนคลาย ทำให้วิญญาณของพวกเขาเบิกบาน ทำให้พวกเขาอุ่นใจและกายสงบ ช่วยให้วิญญาณของพวกเขาขึ้นไปสู่ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐสุด และได้ไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดและที่พักอันรุ่งโรจน์ที่พระองค์กำหนดไว้ สำหรับผู้มีปัญญาและคุณธรรมที่แท้จริง แท้จริงแล้วพระองค์ทรงรู้ทุกสรรพสิ่ง และพวกเราเป็นเพียงคนรับใช้ เป็นข้าทาสบริพาร และผู้น่าสงสารของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายของเรา ไม่มีพระผู้เป็นนายอื่นใดนอกจากพระองค์ที่เราขอร้อง ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งความปรานีของโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่เราวิงวอนขอพระพรและความกรุณา พวกเราเป็นเพียงตัวอย่างของความยากจน ศูนยภาพ ช่วยตัวเองไม่ได้ และจมอยู่ในอเวจี ขณะที่พระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ความไม่ขึ้นกับใคร ความรุ่งโรจน์ ราชศักดา และความกรุณาอันไม่รู้สิ้น

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดตอบแทนพวกเราด้วยสิ่งดีงามที่คู่ควรกับพระองค์ในโลกนี้และโลกหน้า ด้วยพระพรอเนกอนันต์ที่แผ่จากเบื้องบนมาสู่ภพเบื้องล่าง

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนาย และพระผู้เป็นนายของทุกสรรพสิ่ง พวกเรายอมจำนนในพระหัตถ์ของพระองค์และใฝ่หาสิ่งที่เกี่ยวพันกับพระองค์

#5704
- The Báb

 

บทอธิษฐานเพื่อบิดามารดา

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า มือของเรายกขึ้นวิงวอนนภาแห่งกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ขอให้มือนี้ได้รับสมบัติจากความโอบอ้อมอารีและกรุณาธิคุณของพระองค์ ขอทรงให้อภัยเรา บิดาและมารดาของเราและโปรดให้เราสมปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการจากมหาสมุทรแห่งพระกรุณาและความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจของเรา โปรดยอมรับงานทุกอย่างที่เราทำในวิถีของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ไม่มีเปรียนปาน พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงกรุณา

#5725
- Bahá'u'lláh

 

พระพรจงมีแด่ผู้ที่ระลึกถึงบิดามารดาของตนขณะสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า

#5723
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ในยุคศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ พระองค์ทรงยอมรับการวิงวอนของบุตรหลานเพื่อบิดามารดาของตน นี้คือหนึ่งในพระพรอันไม่รู้สิ้นในยุคศาสนานี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอทรงยอมรับคำขอร้องของคนรับใช้ผู้นี้ ณ ธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์และโปรดให้บิดาของเขาได้ดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความกรุณาของพระองค์ เนื่องด้วยบุตรคนนี้ได้ลุกขึ้นรับใช้พระองค์ และพยายามอยู่ทุกเวลาในหนทางแห่งความรักของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ให้ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเมตตา!

#5728
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อประเทศชาติ

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงอภัย! คนรับใช้เหล่านี้กำลังหันมาหาอาณาจักรของพระองค์ และแสวงหาพระกรุณาและความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดทำให้พวกเขามีหัวใจที่งดงามและบริสุทธิ์ เพื่อว่าพวกเขาจะคู่ควรกับความรักของพระองค์ โปรดชำระวิญญาณของพวกเขาให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เพื่อว่าแสงของดวงอาทิตย์แห่งสัจจะจะได้ฉายมายังพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องเรียกจากอาณาจักรของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! แท้จริงแล้วพวกเราอ่อนแอ แต่พระองค์ทรงอำนาจ แท้จริงแล้วพวกเรายากไร้ แต่พระองค์ร่ำรวย พวกเราคือผู้แสวงหาและพระองค์คือผู้เป็นที่ใฝ่หา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ขอทรงเห็นใจและให้อภัยเรา ขอทรงประทานความสามารถให้ใจของเราเปิดรับธรรมะ เพื่อว่าเราจะได้คู่ควรกับกรุณาธิคุณของพระองค์ ใฝ่หาอาณาจักของพระองค์ จะได้ดื่มอมฤตแห่งชีวิต จะลุกด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ จะได้รับชีวิตใหม่จากลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศตวรรษที่เรืองรองนี้

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! โปรดทอดสายตาแห่งความเมตตารักใคร่มายังที่ชุมนุมนี้ โปรดคุ้มครองทุกคนไว้ในอารักขาและการปกป้องของพระองค์ โปรดประทานพรให้แก่วิญญาณเหล่านี้ โปรดให้พวกเขาดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองค์ โปรดกระตุ้นพวกเขาด้วยลมหายใจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดช่วยเหลือและค้ำชูรัฐบาลที่ยุติธรรมนี้ ประเทศนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความคุ้มครองของพระองค์ และประชาชนในชาตินี้ให้การรับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ขอทรงโอบอ้อมอารีต่อพวกเขา และหลั่งกรุณาธิคุณของพระองค์ให้อย่างล้นหลาม โปรดให้ชาติที่น่านับถือนี้เรืองเกียรติ โปรดรับชาตินี้ไว้ในอาณาจักรของพระองค์

พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงปรานี และพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงเมตตา พระผู้เป็นนายผู้กรุณาเป็นล้นพ้น

#5672
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อพัฒนาจิตใจ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทำให้หัวใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ข้าแต่พระผู้เป็นความหวังของข้าพเจ้า โปรดฟื้นมโนธรรมในใจที่สงบของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ขออานุภาพของพระองค์ค้ำชูข้าพเจ้าในศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่หมายปองของข้าพเจ้า ขอความรุ่งโรจน์ของพระองค์สาดแสงให้ข้าพเจ้าเห็นหนทางของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ขออานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ชูข้าพเจ้าขึ้นสู่นภาแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอสายลมแห่งนิรันดรกาลของพระองค์พัดความเบิกบานมาให้ข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นสหายของข้าพเจ้า ขอดนตรีอนันต์ของพระองค์กล่อมใจของข้าพเจ้าให้สงบ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอพักตรากฤติที่เปล่งปลั่งของพระองค์ปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และขอให้ข่าวดีของการเปิดเผยสาระที่ไม่มีเสื่อมสลายของพระองค์ยังความปีติให้แก่ข้าพเจ้าข้าแต่พระผู้ทรงความประจักษ์แจ้งที่สุดและเร้นลับที่สุด!

#5642
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! โปรดให้ความงามของพระองค์เป็นอาหารสำหรับข้าพเจ้า การเข้าเฝ้าพระองค์เป็นน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงข้าพเจ้า ความยินดีของพระองค์เป็นความหวังของข้าพเจ้า การสรรเสริญพระองค์เป็นการกระทำของข้าพเจ้า การระลึกถึงพระองค์เป็นสหายของข้าพเจ้า อานุภาพแห่งอธิปไตยของพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า ที่อาศัยของพระองค์เป็นบ้านของข้าพเจ้า และที่อยู่ของข้าพเจ้าเป็นบริเวณอันพิสุทธิ์ไร้ซึ่งข้อจำกัดของบรรดาผู้ที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด

#5643
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทำให้หัวใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ข้าแต่พระผู้เป็นความหวังของข้าพเจ้า โปรดฟื้นมโนธรรมในใจที่สงบของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ขออานุภาพของพระองค์ค้ำชูข้าพเจ้าในศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่หมายปองของข้าพเจ้า ขอความรุ่งโรจน์ของพระองค์สาดแสงให้ข้าพเจ้าเห็นหนทางของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ขออานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ชูข้าพเจ้าขึ้นสู่นภาแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอสายลมแห่งนิรันดรกาลของพระองค์พัดความเบิกบานมาให้ข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นสหายของข้าพเจ้า ขอดนตรีอนันต์ของพระองค์กล่อมใจของข้าพเจ้าให้สงบ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอพักตรากฤติที่เปล่งปลั่งของพระองค์ปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และขอให้ข่าวดีของการเปิดเผยสาระที่ไม่มีเสื่อมสลายของพระองค์ยังความปีติให้แก่ข้าพเจ้าข้าแต่พระผู้ทรงความประจักษ์แจ้งที่สุดและเร้นลับที่สุด!

#5647
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชื่อและเบิกบาน โปรดชำระหัวใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ โปรดประเทืองพลังความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบกิจการทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์คือผู้นำทางและที่พึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจต่อไปอีกแล้ว ข้าพเจ้าจะมีแต่ความสุขหรรษา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพเจ้าจะไม่วิตกกังวล และจะไม่ยอมให้ความยุ่งยากมากวนใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่รื่นรมย์สำหรับชีวิต

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! พระองค์ทรงเป็นมิตรต่อข้าพเจ้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นมิตรต่อตนเอง ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขออุทิศตนให้แก่พระองค์

#5646
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พวกเราอ่อนแอ โปรดประทานความเข้มแข็งแก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! พวกเราด้อยปัญญา โปรดช่วยให้เรารอบรู้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พวกเรายากไร้ โปรดประทานความมั่งคั่งให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! พวกเราไร้ชีวิต โปรดฟื้นเราให้มีชีวิตชีวา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พวกเราอดสู โปรดเชิดชูเราในราชอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย หากพระองค์ช่วยเหลือพวกเราจะกลายเป็นดวงดาวที่ประกายแสง หากพระองค์ไม่ช่วยเหลือ พวกเราจะต่ำกว่าพื้นดิน ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดประทานความเข้มแข็งให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานชัยชนะให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดช่วยให้เราชนะตนเองและข่มกิเลสของเรา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดปลดเราจากความเป็นทาสโลกีย์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดฟื้นชีวิตให้แก่เราด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อว่าเราจะได้ลุกขึ้นรับใช้พระองค์ บูชาพระองค์ พยายามอย่างจริงใจในราชอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พระองค์ทรงอานุภาพ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงอภัย! ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระองค์ทรงเห็นใจ

#5648
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อมนุษยชาติ

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้ซึ่งข้าพเจ้าบูชาและเทิดทูน! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานต่อเอกภาพและความเป็นหนึ่งของพระองค์ ยอมรับพระพรของพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พระองค์คือพระผู้ทรงอารี ซึ่งความปรานีอันท่วมท้นของพระองค์หลั่งไหลลงมาให้ทั้งผู้สูงศักดิ์และผู้ต่ำต้อยและความกรุณาของพระองค์สาดรัศมีมาให้ทั้งผู้ที่เชื่อและผู้ที่ขัดขืน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งความปรานี พระผู้ซึ่งสาระแห่งความปรานีน้อมคำนับต่อประตูของพระองค์ และแก่นแท้ของความเมตตารักใคร่รายล้อมวิหารแห่งศาสนาของพระองค์ พวกเราขอวิงวอนเป็นการขอร้องพระกรุณาบรมโบราณและแสวงหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขอพระองค์ทรงปรานีต่อทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ดำรงอยู่ ขอทรงอย่าปฏิเสธมิให้พวกเขาได้รับการหลั่งกรุณาธิคุณในยุคของพระองค์

ทุกคนล้วนยากไร้และขัดสน และแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง พระผู้ทรงกำราบ พระผู้ทรงอานุภาพ

พระบาฮาอุลลาห์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดช่วยให้ประชาชนทั้งปวง ได้เข้ามายังพิมานในศาสนาของพระองค์ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดห่างไกลจากความยินดีของพระองค์ ตั้งแต่โบราณกาลพระองค์ทรงอานุภาพในการทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา และอยู่เหนือสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ต้องการ

#5677
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อและสามารถ! พวกเราคือคนรับใช้ที่พระองค์คอยบริบาลและคุ้มครอง ขอพระองค์ทรงมองดูเราด้วยความโปรดปราน โปรดให้ดวงตาของเราได้รับแสง หูของเราได้ยิน และหัวใจของเรามีความรักและความเข้าใจ ขอข่าวดีของพระองค์ทำให้วิญญาณของเราเบิกบานและเป็นสุข ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดชี้ทางไปสู่อาณาจักรของพระองค์ โปรดฟื้นชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดประทานชีวิตนิรันดร์และเกียรติอนันต์ให้แก่เรา โปรดประสานสามัคคีมนุษยชาติและให้ความสว่างแก่มนุษย์ ขอให้พวกเราทุกคนได้เดินในวิถีของพระองค์ ปรารถนาความยินดีของพระองค์ และแสวงหาความลึกลับในอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดทำให้พวกเราสามัคคีกัน และโปรดเชื่อมหัวใจของเราด้วยพันธะที่ไม่มีแตกสลายของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเมตตา และพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ

#5682
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา! พระองค์ทรงสร้างมวลมนุษยชาติจากต้นตระกูลเดียวกัน พระองค์ทรงประกาศิตไว้ว่า ทุกคนจะเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน พวกเขาทุกคนล้วนเป็นคนรับใช้ ณ เบื้องพระพักตร์อันพิสุทธิ์ของพระองค์ และมวลมนุษยชาติอยู่ภายใต้กำบังของเทพมณเฑียรของพระองค์ ทุกคนได้มาร่วมโต๊ะแห่งความอารีของพระองค์ และเรืองรองด้วยแสงแห่งการบริบาลของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! พระองค์ทรงเมตตาต่อทุกคน ทรงจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ทรงคุ้มครองทุกคน ทรงประทานชีวิตให้แก่ทุกคน พระองค์ทรงประสาททุกคนด้วยพรสวรรค์และความสามารถ และทุกคนอยู่ในมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา! โปรดทำให้มนุษยชาติสามัคคีกัน ขอให้ศาสนาทั้งหลายปรองดองกัน และชาติทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อว่าพวกเขาจะถือกันและกันเป็นประหนึ่งครอบครัวเดียวกัน และพิภพนี้เป็นบ้านเดียวกัน ขอให้พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดชูธงแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดสถาปนาสันติภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเชื่อมหัวใจทั้งหลายเข้าด้วยกัน

ข้าแต่พระผู้เป็นบิดาผู้ทรงเมตตา พระผู้เป็นเจ้า! ขอสุคนธรสแห่งความรักของพระองค์ทำให้หัวใจของเราเบิกบาน ขอแสงสว่างแห่งการนำทางของพระองค์ทำให้เราตาสว่าง ขอทำนองของพระวจนะของพระองค์ยังความเสนาะโสตให้แก่เรา และขอการบริบาลของพระองค์คุ้มครองพวกเราทุกคนไว้ในที่มั่น

พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจและทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย และพระองค์คือพระผู้ทรงมองข้ามความบกพร่องของมวลมนุษยชาติ

#5683
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานเพื่อสรรเสริญและขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์คือพระผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งบูชาแต่พระองค์มิได้บูชาใคร คือพระผู้เป็นนายของทุกสรรพสิ่งและมิได้เป็นข้ารับใช้ใคร คือพระผู้รู้ทุกสรรพสิ่งแต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์รู้จักพระองค์ พระองค์จึงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาและออกแบบจักรวาลโดยอาศัยวจนะเดียวจากโอษฐ์ของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้สร้าง พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด

ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวจนะที่เรืองมาจากขอบฟ้าแห่งพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ดื่มธาราแห่งชีวิตที่พระองค์ใช้ฟื้นหัวใจของผู้ที่พระองค์เลือกสรรและกระตุ้นวิญญาณของผู้ที่รักพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้หันมาหาพระองค์ในทุกเวลาและทุกสภาพการณ์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์และความอารี ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ปกครองสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงรอบรู้

#5688
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะกล่าวถึงพระองค์ ข้าพเจ้าต้องชะงักเพราะฐานะอันสูงส่งและอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะหากข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดความกว้างของอาณาจักรตราบนานเท่าที่อธิปไตยของพระองค์ยังอยู่ ข้าพเจ้าก็ยังพบว่าคำที่ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์เหมาะแก่บรรดาผู้ที่เป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเท่านั้น ผู้ซึ่งถูกพระองค์สร้างขึ้นมา กำเนิดมาจากอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ และเป็นไปตามที่อำนาจของพระประสงค์ของพระองค์ออกแบบไว้ และเมื่อใดก็ตามที่ปากกาของข้าพเจ้าอ้างความรุ่งโรจน์ไปที่พระนามใดของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะได้ยินปากกานั้นคร่ำครวญเพราะความห่างไกลจากพระองค์ และร่ำไห้เพราะพรากจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ทุกสิ่งนอกจากพระองค์เป็นเพียงสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาและอยู่ในอุ้งมือของพระองค์ การที่พระองค์ยอมรับการกระทำหรือคำสรรเสริญใดจากผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง เป็นเพียงหลักฐานของความน่าพิศวงและกรุณาธิคุณที่โอบอ้อมอารีของพระองค์ และเป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อและการบริบาลของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ทรงใช้แยกแสงสว่างจากไฟ แยกความสัตย์จากการปฏิเสธ ขอทรงประทานสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ที่ข้าพเจ้ารัก ขอทรงประทานของขวัญอันน่าพิศวงที่ซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษย์ให้แก่ข้าพเจ้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ออกแบบทุกสรรพสิ่ง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงความสูงส่ง

#5690
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานเมื่อประสบความยากลำบาก

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงปัดเป่าความเศร้าโศกของข้าพเจ้าด้วยความอารีที่เอื้อเฟื้อของพระองค์ ขอทรงขับไล่ความทุกข์โศกของข้าพเจ้าด้วยความอารีที่เอื้อเฟื้อของพระองค์ ขอทรงขับไล่ความทุกข์โศกของข้าพเจ้าด้วยอธิปไตยและอำนาจของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าหันหน้ามาหาพระองค์ในยามที่ความทุกข์โศกรุมล้อมข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน ข้าแต่พระผู้เป็นนายของทุกชีวิตและอยู่เหนือรูปธรรมและนามธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้กำราบหัวใจและวิญญาณของมนุษย์ ต่อคลื่นในมหาสมุทรแห่งความปรานีของพระองค์ และความเจิดจ้าของดวงตะวันแห่งความอารีของพระองค์ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่ไม่มีสิ่งใดมายับยั้งมิให้หันมาหาพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง พระผู้สร้างสวรรค์ทั้งหลาย!

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่บังเกิดกับข้าพเจ้าในยุคของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งพระนามและอุทัยสถานแห่งคุณลักษณะของพระองค์ ขอทรงบัญญัติสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นรับใช้พระองค์และสดุดีคุณความดีของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ตอบคำอธิษฐานของมนุษย์ทุกคนเสมอ!

และสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอร้องต่อแสงสว่างของพักตรากฤติของพระองค์ ขอทรงอวยพรกิจการของข้าพเจ้า ขอทรงไถ่ถอนหนี้สินและขจัดความขัดสนของข้าพเจ้า พระองค์คือผู้ที่ทุกคนยืนยันอานุภาพและอาณาจักรของพระองค์ และหัวใจที่รู้แจ้งทุกดวงยอมรับราชศักดาและอธิปไตยของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงได้ยินและพร้อมที่จะตอบ

#5598
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีและสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเสียงถอนหายใจของบรรดาคนรักของพระองค์ ต่อน้ำตาของบรรดาผู้ที่ปรารถนาที่จะได้เห็นพระองค์ ขอทรงอย่าพรากความเมตตาปรานีในยุคของพระองค์ไปเสียจากข้าพเจ้า หรือพรากข้าพเจ้าจากเสียงเพลงของนกพิราบสวรรค์ที่สดุดีความเป็นหนึ่งของพระองค์ต่อแสงสว่างที่ฉายมาจากพระพักตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพเจ้าคือผู้ที่ตกอยู่ในทุกขเวทนา ขอทรงดูเถิดว่า ข้าพเจ้ายึดมั่นในพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง ข้าพเจ้าคือผู้ที่จะต้องมลายสิ้นอย่างแน่นอน ขอทรงดูเถิดว่า ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงอมตะ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัตภาพของพระองค์ พระผู้ทรงความประเสริฐ พระผู้ทรงความสูงส่ง ขอทรงอย่าละทิ้งข้าพเจ้าไว้กับตัวข้าพเจ้าเองและกิเลสที่ใฝ่ต่ำ ขอพระองค์ทรงจับมือของข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์แห่งอานุภาพของพระองค์ และฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระของข้าพเจ้า และชำระข้าพเจ้าให้หมดจดปราศจากสิ่งที่พระองค์รังเกียจ

ขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ วางใจในพระองค์ แสวงหาพระองค์เป็นที่พักพิงและหนีไปหาพระพักตร์ของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือผู้กระทำตามที่พระองค์ปรารถนาโดยอานุภาพและอำนาจของพระองค์ และบัญชาตามที่พระองค์ต้องการโดยเดชานุภาพของพระประสงค์ของพระองค์ ไม่มีใครต้านทานปฏิบัติการของประกาศิตของพระองค์ได้ ไม่มีใครเบี่ยงเบนวิถีของโองการของพระองค์ได้ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอารีที่สุด

#5599
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้ซึ่งการทดสอบของพระองค์คือยารักษาสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ ดาบของพระองค์เป็นที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าสำหรับทุกคนที่พระองค์รัก คมอาวุธของพระองค์เป็นที่ต้องการที่สุดสำหรับหัวใจที่ใฝ่หาพระองค์ ประกาศิตของพระองค์คือความหวังเดียวเท่านั้นสำหรับผู้ที่ยอมรับสัจธรรมของพระองค์! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อมธุราสวรรค์และแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ของพระพักตร์ของพระองค์ ขอทรงประทานสิ่งที่มาจากนิวาสเบื้องบนของพระองค์ซึ่งจะช่วยให้เราใกล้เข้าไปหาพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าขอให้เราก้าวมั่นในศาสนาของพระองค์ ให้หัวใจของเราสว่างขึ้นด้วยแสงแห่งความรู้ของพระองค์ และอุราของเราเรืองรองด้วยรัศมีแห่งพระนามของพระองค์

#5600
- Bahá'u'lláh

 

ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! หากมิใช่เพราะความทุกข์ยากที่บังเกิดขึ้นในหนทางของพระองค์ จะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือคนรักที่แท้จริงของพระองค์ และหากมิใช่เพราะความทุกข์ยากที่ทดสอบความรักที่มีต่อพระองค์ฐานะของผู้ที่ปรารถนาพระองค์จะเปิดเผยออกมาได้อย่างไร? อำนาจของพระองค์เป็นพยานให้แก่ข้าพเจ้า! สหายของทุกคนที่บูชาพระองค์คือน้ำตาที่พวกเขาหลั่งออกมา ผู้ปลอบโยนสำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์คือเสียงโอดครวญที่พวกเขาเปล่งออกมา และอาหารสำหรับผู้ที่รีบไปหาพระองค์คือเศษหัวใจที่แตกสลายของพวกเขา

ความขมขื่นของความตายในหนทางของพระองค์ช่างหวานสำหรับข้าพเจ้าเพียงไร และเป็นสิ่งล้ำค่าเพียงไรสำหรับข้าพเจ้าเมื่อได้เผชิญกับคมอาวุธของศัตรูเพื่อจะเชิดชูวจนะของพระองค์! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ดื่มสิ่งที่พระองค์ปรารถนาในศาสนาของพระองค์ ขอทรงประทานทุกสิ่งที่พระองค์บัญญัติให้แก่เราในความรักของพระองค์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน! ข้าพเจ้าปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์ปรารถนา และหวังในสิ่งที่พระองค์หวัง ข้าพเจ้าวางใจและมั่นใจในพระองค์ทุกเวลา

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงเชิดชูบรรดาผู้ที่จะมาช่วยศาสนานี้ ผู้ซึ่งจะได้รับการนับว่าคู่ควรสำหรับพระนามและอธิปไตยของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะได้จดจำข้าพเจ้าในหมู่ประชาชนของพระองค์และปักธงชัยในดินแดนของพระองค์

พระองค์ทรงอำนาจในการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5601
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! มนุษย์ทุกคนผู้มีธรรมทรรศนะ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์ และดวงตาที่เห็นแจ้งทุกดวงแลเห็นความยิ่งใหญ่ของราชศักดาและอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ วายุแห่งการทดสอบไม่สามารถยับยั้งผู้ที่ยินดีต่อการเข้าใกล้พระองค์มิให้หันหน้ามาหาขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และพายุแห่งความยากลำบากไม่สามารถรั้งหรือขัดขวางผู้ที่อุทิศตนต่อพระประสงค์ของพระองค์มิให้เข้าไปหาราชสำนักของพระองค์

ข้าพเจ้าคิดว่า ตะเกียงแห่งความรักของพระองค์กำลังลุกอยู่ในหัวใจของพวกเขา และประทีปแห่งความเมตตาของพระองค์ถูกจุดขึ้นในอุราของพวกเขา เคราะห์ร้ายไม่สามารถทำให้พวกเขาหมางเมินศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาไม่สามารถทำให้พวกเขาหลงออกไปจากความเป็นที่ยินดีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพวกเขา และต่อเสียงถอนหายใจจากหัวใจของพวกเขา เพราะว่าพรากจากพระองค์ ขอทรงคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการปองร้ายของศัตรูของพระองค์ ขอทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเขาด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่เคยกลัวและไม่มีเศร้าโศก

#5602
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! มนุษย์ทุกคนผู้มีธรรมทรรศนะ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์ และดวงตาที่เห็นแจ้งทุกดวงแลเห็นความยิ่งใหญ่ของราชศักดาและอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ วายุแห่งการทดสอบไม่สามารถยับยั้งผู้ที่ยินดีต่อการเข้าใกล้พระองค์มิให้หันหน้ามาหาขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และพายุแห่งความยากลำบากไม่สามารถรั้งหรือขัดขวางผู้ที่อุทิศตนต่อพระประสงค์ของพระองค์มิให้เข้าไปหาราชสำนักของพระองค์

ข้าพเจ้าคิดว่า ตะเกียงแห่งความรักของพระองค์กำลังลุกอยู่ในหัวใจของพวกเขา และประทีปแห่งความเมตตาของพระองค์ถูกจุดขึ้นในอุราของพวกเขา เคราะห์ร้ายไม่สามารถทำให้พวกเขาหมางเมินศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาไม่สามารถทำให้พวกเขาหลงออกไปจากความเป็นที่ยินดีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพวกเขา และต่อเสียงถอนหายใจจากหัวใจของพวกเขา เพราะว่าพรากจากพระองค์ ขอทรงคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการปองร้ายของศัตรูของพระองค์ ขอทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเขาด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่เคยกลัวและไม่มีเศร้าโศก

#5606
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! มนุษย์ทุกคนผู้มีธรรมทรรศนะ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์ และดวงตาที่เห็นแจ้งทุกดวงแลเห็นความยิ่งใหญ่ของราชศักดาและอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ วายุแห่งการทดสอบไม่สามารถยับยั้งผู้ที่ยินดีต่อการเข้าใกล้พระองค์มิให้หันหน้ามาหาขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และพายุแห่งความยากลำบากไม่สามารถรั้งหรือขัดขวางผู้ที่อุทิศตนต่อพระประสงค์ของพระองค์มิให้เข้าไปหาราชสำนักของพระองค์

ข้าพเจ้าคิดว่า ตะเกียงแห่งความรักของพระองค์กำลังลุกอยู่ในหัวใจของพวกเขา และประทีปแห่งความเมตตาของพระองค์ถูกจุดขึ้นในอุราของพวกเขา เคราะห์ร้ายไม่สามารถทำให้พวกเขาหมางเมินศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาไม่สามารถทำให้พวกเขาหลงออกไปจากความเป็นที่ยินดีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพวกเขา และต่อเสียงถอนหายใจจากหัวใจของพวกเขา เพราะว่าพรากจากพระองค์ ขอทรงคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการปองร้ายของศัตรูของพระองค์ ขอทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเขาด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่เคยกลัวและไม่มีเศร้าโศก

#5610
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! มนุษย์ทุกคนผู้มีธรรมทรรศนะ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์ และดวงตาที่เห็นแจ้งทุกดวงแลเห็นความยิ่งใหญ่ของราชศักดาและอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ วายุแห่งการทดสอบไม่สามารถยับยั้งผู้ที่ยินดีต่อการเข้าใกล้พระองค์มิให้หันหน้ามาหาขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และพายุแห่งความยากลำบากไม่สามารถรั้งหรือขัดขวางผู้ที่อุทิศตนต่อพระประสงค์ของพระองค์มิให้เข้าไปหาราชสำนักของพระองค์

ข้าพเจ้าคิดว่า ตะเกียงแห่งความรักของพระองค์กำลังลุกอยู่ในหัวใจของพวกเขา และประทีปแห่งความเมตตาของพระองค์ถูกจุดขึ้นในอุราของพวกเขา เคราะห์ร้ายไม่สามารถทำให้พวกเขาหมางเมินศาสนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาไม่สามารถทำให้พวกเขาหลงออกไปจากความเป็นที่ยินดีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพวกเขา และต่อเสียงถอนหายใจจากหัวใจของพวกเขา เพราะว่าพรากจากพระองค์ ขอทรงคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการปองร้ายของศัตรูของพระองค์ ขอทรงหล่อเลี้ยงวิญญาณของพวกเขาด้วยสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่เคยกลัวและไม่มีเศร้าโศก

#5614
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่า ความทุกข์ทรมาน เทลงมายังข้าพเจ้าจากทุกสารทิศ และไม่มีใครปัดเป่าหรือผันแปรความทุกข์ทรมานเหล่านี้ได้นอกจากพระองค์ และพระองค์ไม่เคยให้ความทุกข์ทรมานบังเกิดกับผู้ใดนอกจากว่า พระองค์ต้องการเชิดชูฐานะของเขาในสวรรค์ของพระองค์ ค้ำจุนหัวใจของเขาในชีวิตนี้ด้วยอานุภาพบีบบังคับของพระองค์ เพื่อว่าหัวใจของเขาจะไม่โน้มเอียงเข้าหาสิ่งไร้สาระในโลกนี้ แท้จริงแล้วพระองค์ทราบดีว่า ในทุกสภาพการณ์ข้าพเจ้าถนอมการระลึกถึงพระองค์ยิ่งกว่าการเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเข้มแข็งในการเชื่อฟังและในความรักของพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพเจ้าปราศจากเหล่าศัตรูทั้งปวงของพระองค์ แท้จริงแล้วเราขอปฏิญาณต่อความรุ่งโรจน์ของพระองค์ว่า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากพระองค์ ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากความปรานีของพระองค์ ไม่หวั่นกลัวสิ่งใดนอกจากความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ ขอทรงอภัยข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่พระองค์รักตามที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ทรงความประเสริฐเหนือการสรรเสริญของมวลมนุษย์ ขอสันติสุขสถิตอยู่กับบรรดาคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

#5603
- The Báb

 

มีผู้กำจัดความยุ่งยากอื่นใดอีกหรือนอกจากพระผู้เป็นเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระองค์ และทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์

#5604
- The Báb

 

พระผู้เป็นเจ้าเพียงพอสำหรับทุกสรรพสิ่ง อยู่เหนือทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือโลกนอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่เพียงพอ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงค้ำจุน พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด

#5605
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นร่มไม้ชายคาของข้าพเจ้าในยามทุกข์ระทม! พระผู้เป็นเกราะและที่กำบังให้แก่ข้าพเจ้าในยามเคราะห์ร้าย! เป็นที่ลี้ภัยและที่พึ่งของข้าพเจ้าเมื่อถึงคราวจำเป็น และเป็นสหายในยามที่ข้าพเจ้าเดียวดาย! พระองค์เป็นผู้ปลอบโยนในยามที่ข้าพเจ้าปวดร้าว เป็นมิตรที่รักใคร่ในยามที่ข้าพเจ้าโดดเดี่ยว! พระองค์เป็นผู้ขจัดความทุกข์โศกอันเจ็บปวดของข้าพเจ้า และเป็นผู้อภัยบาปของข้าพเจ้า!

ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์อย่างหมดใจ วิงวอนพระองค์ด้วยหัวใจ จิตใจและวาจาทั้งหมดของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระองค์ ในวัฏจักรแห่งเอกภาพสวรรค์ของพระองค์นี้ ขอทรงชำระข้าพเจ้าให้ปลอดจากมลทินทั้งปวงที่จะขัดขวางมิให้ข้าพเจ้าแสวงหาร่มเงาของพฤกษาแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงปรานีต่อผู้อ่อนแอ ขอทรงให้ผู้ป่วยฟื้น ขอทรงดับกระหายที่ร้อนแรง ขอทรงประโลมอ้อมอกที่มีไฟแห่งความรักของพระองค์คุอยู่ ขอทรงจุดไฟนั้นให้ลุกขึ้นด้วยเปลวแห่งความรักและวิญญาณของพระองค์

ขอทรงสวมเทพมณเฑียรแห่งเอกภาพสวรรค์ด้วยภูษาแห่งความวิสุทธิ์ และสวมมงกุฎแห่งความโปรดปรานของพระองค์บนศีรษะของข้าพเจ้า

ขอทรงสาดรัศมีของทินกรแห่งความอารีของพระองค์มายังใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าในการรับใช้ ณ ธรณีประตูอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ขอทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเปี่ยมไปด้วยความรัก สำหรับประชาชนของพระองค์ และโปรดให้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความปรานีและสัญลักษณ์แห่งความกรุณาของพระองค์ เป็นผู้ส่งเสริมความปรองดองในหมู่ชนที่พระองค์รัก อุทิศตนต่อพระองค์ เอ่ยคำรำลึกถึงพระองค์ ไม่คิดถึงตนเอง และมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นของพระองค์เสมอ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ขอทรงอย่าหยุดสายลมที่พัดการอภัยและความกรุณาของพระองค์มายังข้าพเจ้า และโปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากน้ำพุที่หลั่งความช่วยเหลือและกรุณาธิคุณของพระองค์

ขอให้ข้าพเจ้าได้อิงแอบกายภายใต้ร่มเงาของปีกแห่งความคุ้มครองของพระองค์ และโปรดมองดูข้าพเจ้าด้วยดวงตาที่สอดส่องดูแลของพระองค์

ขอให้ลิ้นของข้าพเจ้าสดุดีพระนามของพระองค์ท่ามกลางประชาชนได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อว่าน้ำเสียงของข้าพเจ้าจะได้เปล่งออกมาในที่ประชุมอันเกรียงไกร และกระแสแห่งการสรรเสริญพระองค์จะหลั่งจากริมฝีปากของข้าพเจ้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้เป็นที่สรรเสริญ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด

#5608
- `Abdu'l-Bahá

 

พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงอารี! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์เห็นข้าพเจ้า พระองค์รู้จักข้าพเจ้า พระองค์คือร่มไม้ชายคาและที่พักพิงของจ้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยและจะไม่แสวงหาผู้ใดนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าไม่เคยและจะไม่ย่ำอยู่ในหนทางใด นอกจากหนทางแห่งความรักของพระองค์ ในยามค่ำคืนที่มืดมิดและสิ้นหวัง ดวงตาข้าพเจ้าเฝ้าคอยรุ่งเช้าแห่งกรุณาธิคุณอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ด้วยความหวัง และในยามรุ่งอรุณ วิญญาณที่อ่อนล้าของข้าพเจ้ากลับสดชื่นและแข็งขันด้วยการระลึกถึงความงามและความสมบูรณ์เลิศของพระองค์ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือโดยความกรุณาปรานีของพระองค์ แม้ว่าเขาเป็นเพียงหยดน้ำก็จะกลายเป็นมหาสมุทรอันไม่รู้สิ้น และแม้จะเป็นเพียงอะตอม แต่เมื่อความเมตตารักใคร่ของพระองค์หลั่งลงมาช่วยเหลือ ก็จะเรืองแสงประดุจดวงตะวันอันเจิดจ้า

ข้าแต่พระผู้เป็นวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ พระผู้เป็นผู้จัดหาผู้ทรงอารี ขอทรงปกป้องคนรับใช้ที่ใจระทึกและหลงใหลในพระองค์ผู้นี้ไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลือเขาให้มั่นคงในความรักของพระองค์ในโลกนี้ และให้นกปีกหักนี้ได้บินไปถึงที่พักพิงและรังของพระองค์ที่อยู่บนพฤกษาสวรรค์

#5609
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานในที่ประชุมธรรมสภา

เมื่อเจ้าเข้าไปในห้องประชุมธรรมสภา จงสวดบทอธิษฐานนี้ด้วยหัวใจระทึกในความรักของพระผู้เป็นเจ้า และด้วยลิ้นที่บริสุทธิ์พ้นจากสิ่งทั้งปวงนอกจากการระลึกถึงพระองค์ เพื่อว่าพระผู้ทรงอานุภาพจะช่วยเหลือให้เจ้าได้รับชัยชนะสูงสุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์ อุทิศตนตั้งจิตสู่พระพักตร์อันพิสุทธิ์ของพระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ในยุคอันรุ่งโรจน์นี้ พวกเราชุมนุมกันในธรรมสภานี้เพื่อรวมทรรศนะและความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยจุดประสงค์กลมเกลียวกันที่เชิดชูพระวจนะของพระองค์ท่ามกลางมนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! โปรดดลให้เราเป็นเครื่องหมายแห่งการนำทางของพระองค์ เป็นธงประจำศาสนาของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์ เป็นคนรับใช้พระปฏิญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเราผู้ทรงความสูงส่ง โปรดดลให้เราแสดงออกซึ่งเอกภาพสวรรค์ในอาณาจักรอับฮาของพระองค์ เป็นดวงดาราที่เรืองรองส่องแสงไปทั่วทุกดินแดน พระผู้เป็นนาย! โปรดดลให้เราเป็นทะเลที่สาดซัดด้วยคลื่นแห่งพระกรุณาของพระองค์ เป็นสายธารที่หลั่งไหลลงมาจากยอดแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นผลไม้งามบนพฤกษาแห่งศาสนาของพระองค์ เป็นรุกขชาติที่พลิ้วอยู่ในสวนสวรรค์ด้วยสายลมแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดดลให้วิญญาณของเรายึดบทกลอนแห่งเอกภาพของพระองค์เป็นที่พึ่ง ให้หัวใจของเราเบิกบานด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่หลั่งไหลลงมา เพื่อว่าเราจะสมัครสมานสามัคคีประดุจเป็นคลื่นในทะเลเดียวกัน กลมกลืนเข้าด้วยกันประดุจรังสีของรัศมีอันเจิดจ้าของพระองค์ เพื่อว่าความคิด ความเห็น ความรู้สึกของเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และแสดงพลังสามัคคีให้ปรากฏทั่วโลก พระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พรผู้ทรงอารี พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ

#5705
- `Abdu'l-Bahá

 

(บทอธิษฐานปิดประชุมธรรมสภา)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงมองดูเราจากอาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ เราชุมนุมกันอยู่ในการประชุมทางธรรมนี้ด้วยความเชื่อในพระองค์ มั่นใจในเครื่องหมายของพระองค์ มั่นคงในพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์ ถวิลหาพระองค์ เปล่งปลั่งด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ และจริงใจใจศาสนาของพระองค์ เราคือคนรับใช้ในสวนองุ่นของพระองค์ คือผู้เผยแพร่ศาสนาของพระองค์ คือผู้อุทิศตนบูชาพระพักตร์ของพระองค์ ถ่อมตัวต่อบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ ศิโรราบต่อประตูของพระองค์ และกำลังวิงวอนพระองค์ขอทรงค้ำชูเราในการรับใช้บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร ขอทรงสนับสนุนเราด้วยกองทัพที่มองไม่เห็นของพระองค์ ขอทรงเสริมความเข้มแข็งให้เราในการเป็นทาสรับใช้พระองค์ ขอทรงทำให้เราเป็นข้าแผ่นดินที่ศิโรราบ บูชา และสนทนากับพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเรา! พวกเราอ่อนแอ และพระองค์คือผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพ พวกเราไร้ชีวิต และพระองค์คือพระวิญญาณที่ให้ชีวิต พวกเราขัดสนและพระองค์คือพระผู้ทรงค้ำจุน พระผู้ทรงอานุภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเรา! โปรดดลให้เราหันหน้ามาหาพักตรากฤติของพระองค์ โปรดให้อาหารเราจากโต๊ะสวรรค์ด้วยพระกรุณาอันล้นพ้นของพระองค์ โปรดให้กองทัพของเทพธิดามาช่วยเรา และให้ดวงวิญญาณที่วิสุทธิ์ในอาณาจักรอับฮาค้ำชูเรา

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงปรานี พระองค์คือพระผู้ครอบครองความอารีที่เกรียงไกรและแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเมตตาและพระผู้ทรงกรุณา

#5706
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานในที่ประชุมหรือที่ชุมนุม

ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งอาณาจักรสวรรค์! แม้ว่าร่างกายของเราชุมนุมกันอยู่ที่นี่ แต่หัวใจของเราถูกสะกดด้วยมนต์รักของพระองค์ และลอยไปกับรังสีของพระพักตร์ที่จรัสแสงของพระองค์ แม้ว่าเราอ่อนแอ เราก็รอคอยการแสดงอำนาจและอานุภาพของพระองค์ แม้ว่าเรายากไร้ไม่มีทรัพย์สินหรือสมบัติ เราก็อุดมด้วยทรัพย์สมบัติของอาณาจักรของพระองค์ แม้ว่าเราเป็นหยดน้ำ เราก็รับธาราจากมหาสมุทรของพระองค์ แม้ว่าเราเป็นผงธุลี เราก็เรืองรองด้วยความรุ่งโรจน์ของดวงตะวันของพระองค์

ข้าแต่พระผู้ทรงจัดหาสิ่งจำเป็นให้แก่เรา! โปรดทรงช่วยเหลือ เพื่อว่าแต่ละคนที่ชุมนุมกันที่นี่จะกลายเป็นเทียนที่สว่างไสว เป็นศูนย์กลางดึงดูดที่ร้องเรียกผู้คนให้มายังอาณาจักรของพระองค์ จนกระทั่งโลกนี้กลายเป็นภาพสะท้อนของสวรรค์ของพระองค์ในที่สุด

#5707
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ! ผู้คนที่ชุมนุมกันอยู่นี้ได้หันหน้ามาวิงวอนพระองค์ พวกเขาหันมายังอาณาจักรสวรรค์และขอการอภัยจากพระองค์ด้วยความศิโรราบและถ่อมตัวที่สุด ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดให้ที่ชุมนุมนี้เป็นที่รักของพระองค์ โปรดชำระดวงวิญญาณเหล่านี้ให้บริสุทธิ์และทอดรังสีของพระองค์มานำทางให้พวกเขา โปรดทำให้หัวใจของพวกเขาผ่องใสและวิญญาณของพวกเขาเบิกบานด้วยข่าวดีของพระองค์ โปรดรับพวกเขาทุกคนไว้ในอาณาจักรอันวิสุทธิ์ของพระองค์ โปรดประทานความอารีอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดทำให้พวกเขามีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

#5708
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! แท้จริงแล้วเราชุมนุมกันอยู่ที่นี่ในสุคนธรสแห่งความรักของพระองค์ เราหันมาหาอาณาจักรของพระองค์ ไม่แสวงหาสิ่งใดนอกจากพระองค์ ไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากความยินดีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ขอให้อาหารนี้เป็นอาหารทิพย์จากสวรรค์ โปรดให้ที่ชุมนุมนี้เป็นที่ชุมนุมของดวงวิญญาณที่วิสุทธิ์ ขอให้พวกเขาเป็นเหตุแห่งความรักที่กระตุ้นมวลมนุษยชาติ เป็นบ่อเกิดของแสงธรรมสำหรับมนุษยชาติ ขอให้พวกเขาเป็นเครื่องมือที่พระองค์ใช้นำทางให้พิภพนี้ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระองค์คือพระผู้ทรงอภัย และพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ

พระอับดุลาบาฮา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา! พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์และชุมนุมกันในที่ประชุมนี้ หันมาหาอาณาจักรของพระองค์ และจำเป็นต้องได้รับพระพรจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงแสดงสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ซึ่งอยู่ในแก่นแท้ของชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์ ขอทรงเปิดเผยคุณธรรมที่พระองค์ซ่อนเร้นและแฝงไว้ในแก่นแท้ของมนุษย์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! พวกเราเป็นประดุจต้นไม้ และความอารีของพระองค์เป็นประดุจฝน โปรดทำให้ต้นไม้เหล่านี้สดชื่นและเติบโตด้วยพระพรของพระองค์ พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์ โปรดให้เราเป็นอิสระจากพันธนาการของโลกวัตถุ พวกเราด้อยปัญญา โปรดประเทืองปัญญาของเรา พวกเราไร้ชีวิต โปรดฟื้นชีวิตให้เรา พวกเราหมกหมุ่นทางโลก โปรดประสาทพลังธรรมให้เรา พวกเรามืดมน โปรดให้เราเข้าถึงความลึกลับของพระองค์ พวกเราขัดสน โปรดประทานพรและความอุดมจากคลังอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดฟื้นชีวิตของเรา โปรดทำให้เราหูตาสว่าง โปรดให้เราเข้าถึงความลึกลับของชีวิต เพื่อว่าความลับของอาณาจักรของพระองค์จะเปิดเผยต่อเราในโลกนี้ และเราจะได้ยอมรับความเป็นหนึ่งของพระองค์ พระพรทั้งปวงมาจากพระองค์และพระองค์เป็นผู้ประทานให้

พระองค์ทรงอำนาจ พระองค์ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ให้ และพระองค์คือพระผู้ทรงอารีเสมอ

#5709
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริบาล! ที่ชุมนุมนี้ประกอบด้วยสหายที่ใฝ่หาความงามของพระองค์ และลุกด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ โปรดบันดาลให้ดวงวิญญาณที่ชุมนุมกันนี้กลายเป็นเทพยดา โปรดฟื้นชีวิตของพวกเขาด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดให้พวกเขามีคารมคมคายและหัวใจที่เด็ดเดี่ยว โปรดประทานอานุภาพสวรรค์และให้พวกเขามีใจปรานี โปรดดลให้พวกเขาเป็นผู้เผยแพร่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ เป็นเหตุแห่งความรักและปรองดองของมวลมนุษย์ เพื่อว่าอคติที่เป็นภัยมืดจะถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างจากธรรมาทิตย์ โลกที่เซื่องซึมนี้จะสดใส อาณาจักรวัตถุนี้จะดูดซึมรังสีของอาณาจักรธรรม สีที่ต่างกันเหล่านี้จะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน และทำนองเพลงสวรรค์จะก้องขึ้นไปถึงอาณาจักรแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ!

#5710
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงปรานี! ข้าแต่พระผู้ทรงอำนาจและทรงอานุภาพ! ข้าแต่พระบิดาผู้เมตตาที่สุด! คนรับใช้เหล่านี้ชุมนุมกันและตั้งจิตสู่พระองค์ วิงวอนต่อธรณีประตูของพระองค์ ปรารถนาพระพรอันไม่รู้สิ้นจากความแน่นอนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พวกเขาไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากจะได้เป็นที่ยินดีของพระองค์ ไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากจะรับใช้มนุษยชาติ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดทำให้ที่ชุมนุมนี้สดใส ให้ทุกคนมีใจปรานี โปรดประทานพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์และประสาทพวกเขาด้วยอานุภาพสวรรค์ โปรดอวยพรพวกเขาให้มีใจเป็นธรรม และให้น้ำใสใจจริงที่มีอยู่ทวีขึ้น เพื่อว่าพวกเขาจะหันมายังอาณาจักรของพระองค์ด้วยความถ่อมตนและสำนึกผิดด้วยความเสียใจ และทำธุระรับใช้มนุษยชาติ ขอให้แต่ละคนกลายเป็นเทียนที่สว่างไสว เป็นดาราที่สุดใส เป็นสีสนที่วิจิตร และขจรกลิ่นที่ชวนระลึกถึงสุคนธรสในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเมตตา! ขอทรงประทานพร ขอทรงอย่าถือความบกพร่องของเรา ขอทรงปกป้องเราไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ขอทรงอย่าจดจำบาปของเรา โปรดรักษาเราด้วยความปรานีของพระองค์ พวกเราอ่อนแอ ส่วนพระองค์ทรงอำนาจ พวกเรายากไร้ ส่วนพระองค์ร่ำรวย พวกเราเจ็บป่วย ส่วนพระองค์คือแพทย์สวรรค์ พวกเราขัดสน ส่วนพระองค์ทรงโอบอ้อมอารีที่สุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงบริบาลพวกเรา พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเมตตา

#5711
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานให้จิตใจมั่นคงในศาสนา

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออานุภาพของพระองค์ที่ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง ต่ออธิปไตยของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะ ต่อพระวจนะที่ซ่อนเร้นอยู่ในอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงใช้สร้างสวรรค์และโลก ขอทรงช่วยให้เรามั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ยินดี พิศดูพระพักตร์ของพระองค์และสรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเติมพลังให้เราแพร่กระจายสัญลักษณ์ของพระองค์ไปกว้างไกลในหมู่ประชาชน โปรดอภิบาลศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ดำรงอยู่เสมอโดยไม่ขึ้นกับการกล่าวถึงของประชาชนและจะดำรงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์

ข้าพเจ้ามั่นใจในพระองค์โดยบริบูรณ์ หันหน้าเข้าหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ และรีบไปสู่ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอย่าผลักไสข้าพเจ้า ดังเช่นคนที่ผิดหวังให้ไปจากประตูของพระองค์ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากพระกรุณาของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าแสวงหา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารีที่สุด

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของบรรดาผู้ที่รู้จักพระองค์!

#5619
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้ซึ่งความใกล้ชิดของพระองค์คือความปรารถนาของข้าพเจ้า การเข้าเฝ้าพระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า การระลึกถึงพระองค์คือความต้องการของข้าพเจ้า ราชสำนักแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์คือเป้าหมายของข้าพเจ้า ที่สถิตของพระองค์คือจุดหมายของข้าพเจ้า พระนามของพระองค์คือการรักษาข้าพเจ้า พระนามของพระองค์คือความผ่องใสในหัวใจของข้าพเจ้า การรับใช้พระองค์คือความใฝ่ฝันอันสูงสุดของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงช่วยให้บรรดาผู้ที่ยอมรับพระองค์ได้เหินขึ้นสู่สุดยอดของการรู้จักพระองค์ และเติมพลังให้ผู้ที่บูชาพระองค์ด้วยความศรัทธาได้ขึ้นไปสู่อาณาจักรบริเวณของราชสำนักแห่งกรุณาธิคุณอันวิสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าหันหน้ามาหาพระพักตร์ของพระองค์ พิศดูพระองค์และกล่าวถึงความรุ่งโรจน์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ลืมทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และหันมาหาอรุโณทัยแห่งความกรุณาของพระองค์ ละทิ้งทุกสิ่งนอกจากพระองค์ด้วยความหวังที่จะเข้าใกล้ราชสำนักของพระองค์ ขอทรงดูเถิดว่า ดวงตาของข้าพเจ้าเหลือบขึ้นมองเห็นตำหนักที่เรืองแสงด้วยอาภาจากพระพักตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ขอทรงประทานสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้ามั่นคงในศาสนาของพระองค์ เพื่อว่าความสงสัยของพวกไม่มีศาสนาจะขัดขวางข้าพเจ้ามิให้หันมาหาพระองค์ไม่ได้

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันอันตราย พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ

#5620
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้ธำรงพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ผู้ถูกทรมานอย่างเจ็บปวดโดยประชาชนที่ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์และถูกรุมล้อมด้วยความทุกข์โศกจนไม่มีวจีใดพรรณนาได้ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนได้เมินความงามของพระองค์ โต้เถียงกับพระองค์ เมินบรมศาสดาผู้เปิดเผยศาสนาของพระองค์อย่างดูถูก ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ไม่มีใครที่จะช่วยพระองค์นอกจากพระองค์เอง ไม่มีอานุภาพใดที่จะช่วยพระองค์ นอกจากอานุภาพของพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดมั่นในความรักและการระลึกถึงพระองค์ แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่เกินความสามารถของข้าพเจ้า และพระองค์คือผู้ที่รู้ทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า ความจริงแล้วพระองค์คือผู้ที่รู้และทราบทุกสรรพสิ่ง ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากแสงสว่างของพระพักตร์ของพระองค์ ซึ่งความเจิดจ้าของแสงนั้นได้ทำให้ทั่วพิภพสว่างไสว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5621
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออานุภาพของพระองค์ที่ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง ต่ออธิปไตยของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะ ต่อพระวจนะที่ซ่อนเร้นอยู่ในอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงใช้สร้างสวรรค์และโลก ขอทรงช่วยให้เรามั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ยินดี พิศดูพระพักตร์ของพระองค์และสรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเติมพลังให้เราแพร่กระจายสัญลักษณ์ของพระองค์ไปกว้างไกลในหมู่ประชาชน โปรดอภิบาลศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ดำรงอยู่เสมอโดยไม่ขึ้นกับการกล่าวถึงของประชาชนและจะดำรงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์

ข้าพเจ้ามั่นใจในพระองค์โดยบริบูรณ์ หันหน้าเข้าหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ และรีบไปสู่ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอย่าผลักไสข้าพเจ้า ดังเช่นคนที่ผิดหวังให้ไปจากประตูของพระองค์ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากพระกรุณาของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าแสวงหา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารีที่สุด

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของบรรดาผู้ที่รู้จักพระองค์!

#5622
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้ธำรงพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ผู้ถูกทรมานอย่างเจ็บปวดโดยประชาชนที่ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์และถูกรุมล้อมด้วยความทุกข์โศกจนไม่มีวจีใดพรรณนาได้ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนได้เมินความงามของพระองค์ โต้เถียงกับพระองค์ เมินบรมศาสดาผู้เปิดเผยศาสนาของพระองค์อย่างดูถูก ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ไม่มีใครที่จะช่วยพระองค์นอกจากพระองค์เอง ไม่มีอานุภาพใดที่จะช่วยพระองค์ นอกจากอานุภาพของพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดมั่นในความรักและการระลึกถึงพระองค์ แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่เกินความสามารถของข้าพเจ้า และพระองค์คือผู้ที่รู้ทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า ความจริงแล้วพระองค์คือผู้ที่รู้และทราบทุกสรรพสิ่ง ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากแสงสว่างของพระพักตร์ของพระองค์ ซึ่งความเจิดจ้าของแสงนั้นได้ทำให้ทั่วพิภพสว่างไสว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5623
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออานุภาพของพระองค์ที่ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง ต่ออธิปไตยของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะ ต่อพระวจนะที่ซ่อนเร้นอยู่ในอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงใช้สร้างสวรรค์และโลก ขอทรงช่วยให้เรามั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ยินดี พิศดูพระพักตร์ของพระองค์และสรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเติมพลังให้เราแพร่กระจายสัญลักษณ์ของพระองค์ไปกว้างไกลในหมู่ประชาชน โปรดอภิบาลศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ดำรงอยู่เสมอโดยไม่ขึ้นกับการกล่าวถึงของประชาชนและจะดำรงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์

ข้าพเจ้ามั่นใจในพระองค์โดยบริบูรณ์ หันหน้าเข้าหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ และรีบไปสู่ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอย่าผลักไสข้าพเจ้า ดังเช่นคนที่ผิดหวังให้ไปจากประตูของพระองค์ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากพระกรุณาของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าแสวงหา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารีที่สุด

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของบรรดาผู้ที่รู้จักพระองค์!

#5624
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้ธำรงพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ผู้ถูกทรมานอย่างเจ็บปวดโดยประชาชนที่ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์และถูกรุมล้อมด้วยความทุกข์โศกจนไม่มีวจีใดพรรณนาได้ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนได้เมินความงามของพระองค์ โต้เถียงกับพระองค์ เมินบรมศาสดาผู้เปิดเผยศาสนาของพระองค์อย่างดูถูก ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ไม่มีใครที่จะช่วยพระองค์นอกจากพระองค์เอง ไม่มีอานุภาพใดที่จะช่วยพระองค์ นอกจากอานุภาพของพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดมั่นในความรักและการระลึกถึงพระองค์ แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่เกินความสามารถของข้าพเจ้า และพระองค์คือผู้ที่รู้ทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า ความจริงแล้วพระองค์คือผู้ที่รู้และทราบทุกสรรพสิ่ง ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากแสงสว่างของพระพักตร์ของพระองค์ ซึ่งความเจิดจ้าของแสงนั้นได้ทำให้ทั่วพิภพสว่างไสว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5625
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออานุภาพของพระองค์ที่ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง ต่ออธิปไตยของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะ ต่อพระวจนะที่ซ่อนเร้นอยู่ในอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงใช้สร้างสวรรค์และโลก ขอทรงช่วยให้เรามั่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์และเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ยินดี พิศดูพระพักตร์ของพระองค์และสรรเสริญความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเติมพลังให้เราแพร่กระจายสัญลักษณ์ของพระองค์ไปกว้างไกลในหมู่ประชาชน โปรดอภิบาลศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ดำรงอยู่เสมอโดยไม่ขึ้นกับการกล่าวถึงของประชาชนและจะดำรงอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์

ข้าพเจ้ามั่นใจในพระองค์โดยบริบูรณ์ หันหน้าเข้าหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ และรีบไปสู่ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอย่าผลักไสข้าพเจ้า ดังเช่นคนที่ผิดหวังให้ไปจากประตูของพระองค์ โปรดอย่าพรากข้าพเจ้าจากพระกรุณาของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าแสวงหา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารีที่สุด

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของบรรดาผู้ที่รู้จักพระองค์!

#5629
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้ธำรงพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ผู้ถูกทรมานอย่างเจ็บปวดโดยประชาชนที่ปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์และถูกรุมล้อมด้วยความทุกข์โศกจนไม่มีวจีใดพรรณนาได้ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนได้เมินความงามของพระองค์ โต้เถียงกับพระองค์ เมินบรมศาสดาผู้เปิดเผยศาสนาของพระองค์อย่างดูถูก ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ไม่มีใครที่จะช่วยพระองค์นอกจากพระองค์เอง ไม่มีอานุภาพใดที่จะช่วยพระองค์ นอกจากอานุภาพของพระองค์เอง

ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดมั่นในความรักและการระลึกถึงพระองค์ แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่เกินความสามารถของข้าพเจ้า และพระองค์คือผู้ที่รู้ทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า ความจริงแล้วพระองค์คือผู้ที่รู้และทราบทุกสรรพสิ่ง ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากแสงสว่างของพระพักตร์ของพระองค์ ซึ่งความเจิดจ้าของแสงนั้นได้ทำให้ทั่วพิภพสว่างไสว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5630
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานให้สามี

บทอธิษฐานให้สามี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! หญิงรับใช้ของพระองค์ผู้นี้กำลังอ้อนวอนพระองค์ วางใจในพระองค์ หันมาหาพระองค์ วิงวอนพระองค์ขอทรงแผ่เมตตามาให้เธอ เปิดเผยความลึกลับของธรรมะของพระองค์ให้แก่เธอและทอดรัศมีแห่งความเป็นเจ้าของพระองค์มาให้เธอ

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! โปรดช่วยให้สามีของข้าพเจ้าตาสว่าง โปรดให้หัวใจของเขาเบิกบานด้วยแสงธรรมที่นำไปสู่พระองค์ โปรดดึงดูดจิตใจของเขาเข้าหาความงามอันเรืองรองของพระองค์ โปรดประโลมวิญญาณของเขาด้วยวิภาอันแจ่มจรัสของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! โปรดขจัดม่านที่บังตาของเขา โปรดหลั่งพระพรอันล้นหลามให้แก่เขา ให้เขามัวเมาด้วยอมฤตแห่งความรักที่มีต่อพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นหนึ่งในเทพทั้งหลายที่ย่ำเท้าอยู่บนพิภพนี้แม้ว่าวิญญาณของพวกเขากำลังเหินอยู่ในนภาสวรรค์ โปรดดลให้เขาเป็นตะเกียงที่สว่างไสวที่เรืองแสงแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ในหมู่ประชาชน

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงประทานพรเสมอ พระผู้ทรงยื่นมือมาให้

#5730
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานขอความคุ้มครอง

(ออกจากบ้าน)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านด้วยความยึดมั่นในสายใยแห่งความรักของพระองค์ และมอบกายถวายตนไว้ในการดูแลและความคุ้มครองของพระองค์ ข้าพเจ้าวิงวอนต่ออานุภาพที่พระองค์ใช้คุ้มครองบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้พ้นจากผู้ที่ถือทิฐิและวิปริต ผู้กดขี่ที่หัวรั้น และผู้กระทำความชั่วร้ายที่หลงทางไกลออกไปจากพระองค์ ขอความอารีและความกรุณาของพระองค์คุ้มครองข้าพเจ้าให้ปลอดภัย ขออานุภาพและอำนาจของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าได้กลับบ้าน ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ดำรงอยู่ด้วยตนเอง

#5612
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงบัญญัติให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์ถือว่าดีที่สุดสำหรับเขา ดังที่แถลงไว้ในคัมภีร์แม่บท เพราะพระองค์ทรงกำหนดเกณฑ์ของทุกสรรพสิ่งไว้ในเงื้อมมือของพระองค์

ของขวัญมากมายจากพระองค์หลั่งลงมาอย่างไม่ขาดสายให้แก่ผู้ที่ถนอมความรักของพระองค์ และสัญลักษณ์อันน่าพิศวงของพระพรจากพระองค์ ประทานมาให้อย่างล้นเหลือสำหรับผู้ที่ยอมรับเอกภาพสวรรค์ของพระองค์ เราขอมอบสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้สำหรับเราให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ และขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงประทานสิ่งที่ดีงามทั้งปวงให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรู้ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกอย่างที่ความรอบรู้ของพระองค์มองเห็น เพราะไม่มีอานุภาพหรือพลังใดเว้นแต่ในพระองค์ ไม่มีชัยชนะใดจะมาถึงเว้นแต่มาจากที่สถิตของพระองค์ และพระองค์เท่านั้นที่บัญชาได้ อะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าตั้งพระประสงค์ไว้ก็จะเป็นไปตามนั้น อะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตั้งพระประสงค์ไว้ก็จะไม่เป็นไปตามนั้น

ไม่มีอานุภาพหรือพลังใดนอกจากในพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด

#5615
- The Báb

 

ในนามของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งราชศักดาที่ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงบีบบังคับ

ขอความวิสุทธิ์จงมีแด่พระผู้เป็นนายซึ่งในมือของพระองค์คือบ่อเกิดของอาณาจักร พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งตามที่พระองค์ปรารถนาโดยพระวจนะแห่งบัญชาของพระองค์ “จงเป็น” และก็เป็นไปตามนั้น อานุภาพแห่งอำนาจเป็นของพระองค์ตราบจนบัดนี้ และจะเป็นของพระองค์นับแต่นี้ไป พระองค์อวยชัยให้แก่ผู้ที่พระองค์ปรารถนาโดยอานุภาพของบัญชาของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ ความรุ่งโรจน์ทั้งปวงและราชศักดาในอาณาจักรแห่งธรรมะและสรรพาวะ และสิ่งที่อยู่ระหว่างอาณาจักเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวพันกับพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเดชานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ตั้งแต่นิรันดรกาลพระองค์เป็นบ่อเกิดของความเข้มแข็งที่ไม่ย่อท้อ และจะเป็นไปต่อตราบจนนิรันดรกาล อาณาจักรทั้งปวงในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างอาณาจักรเหล่านี้ ล้วนเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และอานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่ง ทรัพย์สมบัติทั้งปวงในโลกและสวรรค์ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกและสวรรค์ เป็นของพระองค์ และความคุ้มครองของพระองค์แผ่ไปถึงทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้สร้างสวรรค์และโลก และสิ่งที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก และความจริงแล้วพระองค์เห็นทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้เป็นนายที่คิดบัญชีทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวรรค์และบนโลก และผู้ที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก และความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าฉับไวในการคิดบัญชี พระองค์กำหนดเกณฑ์ให้ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์คือกุญแจของสวรรค์และโลก และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก ไว้ในเงื้อมมือของพระองค์ พระองค์ประทานขวัญลาภตามที่พระองค์ปรารถนาโดยอานุภาพแห่งบัญชาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระกรุณาของพระองค์ห้อมล้อมทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้

พระผู้เป็นเจ้าเพียงพอสำหรับข้าพเจ้า พระองค์คือผู้ที่ถืออาณาจักรของทุกสรรพสิ่งไว้ในกำมือของพระองค์ พระองค์คุ้มครองคนรับใช้ที่พระองค์ปรารถนา โดยอาศัยอานุภาพของกองทัพของพระองค์ในสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลก ความจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้าคอยคุ้มครองทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พระองค์ทรงความประเสริฐเหลือประมาณ ขอทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากภัยที่อยู่ ข้างหน้าและข้างหลัง ที่อยู่เหนือศีรษะ อยู่ขวาและซ้าย ใต้ฝ่าเท้าและทุกด้าน แท้จริงแล้วความคุ้มครองที่พระองค์ให้แก่ทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ้นสุด

#5616
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงรู้ว่าประชาชนถูกรุมล้อมด้วยความเจ็บปวดและความหายนะ ถูกล้อมรอบด้วยความทุกข์ทรมานและความยุ่งยาก ความทุกข์ยากและเคราะห์ร้ายทุกอย่างโจมตีมนุษย์ประดุจงูร้าย ไม่มีที่กำบังหรือที่ลี้ภัยใดสำหรับมนุษย์นอกจากภายใต้ปีกแห่งความคุ้มครอง การอภิรักษ์ การอภิบาลและอารักขาของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ทรงปรานี! ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ขอให้ความคุ้มครองของพระองค์เป็นเกราะป้องกันข้าพเจ้า การอภิรักษ์ของพระองค์เป็นโล่กำบังข้าพเจ้า ความถ่อมตัวต่อประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์เป็นผู้อภิบาลข้าพเจ้า การปกป้องและอารักขาของพระองค์เป็นปราการและที่อาศัยของข้าพเจ้า ขอทรงอภิรักษ์ข้าพเจ้าให้พ้นจากการชักจูงของความเห็นแก่ตัวและกิเลส ขอทรงอภิบาลข้าพเจ้าให้พ้นจากความเจ็บป่วย ความทุกข์ยาก ความยุ่งยาก และการทดสอบที่สาหัส

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้อภิบาล พระผู้อภิรักษ์ พระผู้ทรงเพียงพอ และแท้จริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงปรานีของพระผู้ทรงปรานีที่สุด

#5617
- `Abdu'l-Bahá

 

(แด่บาไฮที่ถูกประหัตประหาร)

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระผู้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอ พระผู้ช่วยคนยากไร้ และปลดปล่อยผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ที่หันมาหาพระองค์

ข้าพเจ้าขอยกมือวิงวอนต่ออาณาจักรแห่งความงามของพระองค์ด้วยความต่ำต้อยที่สุด และจิตใจของข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์โดยกล่าวว่า : ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าบูชาพระองค์ ขอทรงเสริมพลังให้ข้าพเจ้ารับใช้พระองค์ ขอความกรุณาของพระองค์ช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเป็นทาสรับใช้พระองค์ ให้ข้าพเจ้ามั่นคงในการเชื่อฟังพระองค์ โปรดหลั่งความอารีของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างล้นหลาม ขอให้ดวงตาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์คอยเฝ้าดูข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งการอภัยของพระองค์ ให้ความจงรักภักดีของข้าพเจ้ามั่นคงในศาสนาของพระองค์ และโปรดประทานความมั่นใจยิ่งกว่าเดิมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะไม่ต้องพึ่งโลก จะหันหน้าด้วยความอุทิศทั้งหมดมาหาพระพักตร์ของพระองค์ จะเข็มแข็งขึ้นด้วยอานุภาพของข้อพิสูจน์และพยานหลักฐาน และเพราะได้รับการประสาทด้วยราชศักดาและอานุภาพ จะได้ผ่านแดนสวรรค์และโลกทั้งหมด แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงเมตตา พระผู้ทรงเห็นใจ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! คนเหล่านี้คือผู้รอดชีวิตจากการสังหารเหล่าดวงวิญญาณที่ได้รับพร พวกเขาได้ทนทุกข์ทรมานทุกอย่าง และอดทนต่อความอยุติธรรมอันร้ายกาจ พวกเขาได้ละทิ้งความสบายและความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดเต็มใจยอมรับความทุกข์ทรมานและเคราะห์ร้ายอันน่าสะพรึงกลัวในวิถีแห่งความรักของพระองค์ และยังคงถูกจับกุมอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูผู้ทรมานพวกเขาอย่างเจ็บปวดอยู่ตลอด และกดขี่พวกเขาฐานที่ก้าวมั่นอยู่ในหนทางตรงของพระองค์ ไม่มีใครช่วยเหลือหรือเป็นมิตรกับพวกเขา นอกจากพวกอัปยศและไร้ศีลธรรมแล้ว ไม่มีใครคบหาสมาคมกับพวกเขา

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ดวงวิญญาณเหล่านี้ได้ลิ้มรสความปวดร้าวอันขมขื่นในชีวิตนี้ และได้ทนการหยามเกียรติที่ประชาชนผู้กดขี่กระทำต่อพวกเขาอย่างหยาบคาย ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพวกเขาที่มีต่อความงามที่เรืองรองของพักตรากฤติของพระองค์ และด้วยความกระตือรือร้นที่จะไปให้ถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ขอให้หูของพวกเขาได้ยินวจนะที่เรียกความช่วยเหลือจากสวรรค์และนำไปสู่ชัยชนะอย่างรวดเร็ว โปรดปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ของผู้ที่ใช้อำนาจอย่างสยองขวัญ ขอทรงยั้งมือของผู้ไร้ศีลธรรม และโปรดอย่าปล่อยให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ถูกฉีกด้วยอุ้งเล็บและเขี้ยวของสัตว์ป่าที่ดุร้าย เพราะพวกเขาหลงใหลอยู่กับความรักที่มีต่อพระองค์ ได้รับมอบความลึกลับแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ยืนอยู่ที่ประตูของพระองค์อย่างถ่อมตัว และได้ไปถึงอาณาจักรอันประเสริฐของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดเสริมกำลังของพวกเขาด้วยพลังใหม่ โปรดทำให้ดวงตาของพวกเขาสดใสด้วยการให้ เห็นหลักฐานที่น่าอัศจรรย์ในยามค่ำคืนที่มืดมัว โปรดกำหนดสิ่งที่ดีงามทั้งปวงที่มีอยู่ในอาณาจักรแห่งความลึกลับอนันต์ของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดดลให้พวกเขาเป็นดาราที่สุกใสที่สาดแสงไปทั่วทุกเขตแดน เป็นพฤกษาที่อุดมด้วยผลไม้และกิ่งก้านและพลิ้วไปกับสายลมยามเช้า

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับใดๆ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักและความเมตตาปรานี พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5618
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานขอความช่วยเหลือ

ข้าแต่พระผู้ซึ่งพระพักตร์ของพระองค์คือจุดหมายของการบูชาของข้าพเจ้า ความงามของพระองค์คือที่หลบภัยของข้าพเจ้า ที่สถิตของพระองค์คือเป้าหมายของจ้าพเจ้า การสรรเสริญพระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า การบริบาลของพระองค์คือสหายของข้าพเจ้า ความรักของพระองค์คือเหตุแห่งชีวิตของข้าพเจ้า การกล่าวถึงพระองค์คือการปลอบโยนข้าพเจ้า การอยู่ใกล้พระองค์คือความต้องการของข้าพเจ้า การเข้าเฝ้าพระองค์คือความปรารถนาและความใฝ่ฝันอันสูงสุดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากสิ่งที่กำหนดไว้สำหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร โปรดทรงประทานสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า

แท้จริงแล้วพระองค์คือราชันของมวลมนุษย์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

#5590
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นที่บูชา พระผู้เป็นราชัน และยอดปรารถนาของข้าพเจ้า! วจีใดเล่าที่สามารถเปล่งคำขอบคุณต่อพระองค์ได้ ข้าพเจ้าลืมสติ พระองค์ก็ทรงเตือนสติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหันหลังให้พระองค์ พระองค์ก็ทรงกรุณาช่วยให้ข้าพเจ้าหันมาหาพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นเสมือนคนตาย พระองค์ก็ทรงชุบข้าพเจ้าด้วยน้ำแห่งชีวิต ข้าพเจ้าละเหี่ยใจ พระองค์ก็ทรงฟื้นกำลังใจให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสายธารสวรรค์แห่งวจนะของพระองค์ที่หลั่งมาจากปากกาของพระผู้ทรงปรานี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริบาล! ทุกสรรพสิ่งกำเนิดขึ้นด้วยความอารีของพระองค์ โปรดอย่าพรากธาราแห่งความเอื้อเฟื้อและมหาสมุทรแห่งความปรานีไปเสียจากสรรพสิ่งทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ขอทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ และอ้อนวอนขอกรุณาธิคุณที่มีมาแต่โบราณกาลจากนภาแห่งความการุณย์ของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งความอารี พระผู้เป็นประมุขแห่งอาณาจักรอนันต์

#5591
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอร้องต่อพระนามอันรุ่งโรจน์ที่สุดของพระองค์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่จะทำให้กิจการของคนรับใช้ของพระองค์รุ่งเรืองและเมืองของพระองค์เฟื่องฟู แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง!

#5592
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกำหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณาของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กำหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุดทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์

#5593
- The Báb

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกำหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณาของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กำหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุดทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์

#5595
- The Báb

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกำหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณาของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กำหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุดทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์

#5597
- The Báb

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกำหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณาของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กำหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุดทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์

#5607
- The Báb

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกำหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณาของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กำหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุดทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์

#5611
- The Báb

 

ขอความสดุดีจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้นามธรรมทั้งปวง ขอทรงกำหนดสิ่งดีงามให้แก่เราเท่าที่มีอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายสูงสุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เราจะอ้อนวอนขอความกรุณาของพระองค์ เมื่อถึงวันที่กำหนด และจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระผู้เป็นนายของเรา ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดประทานสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมให้แก่เรา เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดตอบแทนบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอดทนในยุคของพระองค์ โปรดให้กำลังใจเพื่อว่าพวกเขาจะได้เดินในวิถีธรรมอย่างแน่วแน่ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานพรที่ดีงามที่จะช่วยให้พวกเขาได้เข้าไปสู่พิมานอันสุขสันต์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงความประเสริฐ ขอให้พระพรของพระองค์หลั่งลงมายังบ้านของผู้ที่เชื่อในพระองค์ แท้จริงแล้วไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ในการประทานพร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดส่งกองทัพมาช่วยคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงออกแบบสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยอานุภาพของประกาศิตของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นประมุข พระผู้สร้าง พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ประดิษฐ์ทุกสรรพสิ่งที่แท้จริง พระองค์หล่อเลี้ยงผู้ที่พระองค์ประสงค์อย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์คือพระผู้สร้าง พระผู้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งปวง พระผู้ทรงออกแบบ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ประดิษฐ์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระองค์คือพระผู้แสดงอภิไธยอันวิศิษฎ์สุดทั้งหลายทั่วทั้งสวรรค์และโลก และที่อยู่ระหว่างภพเหล่านี้ ทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์สรรเสริญพระองค์ และทุกคนจะกลับไปสู่พระองค์

#5613
- The Báb

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! พวกเราน่าสงสาร โปรดทรงเมตตาต่อเรา พวกเรายากไร้ โปรดประทานส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งของพระองค์ พวกเราขัดสนโปรดเจือจานพวกเรา พวกเราตกต่ำ โปรดช่วยให้พวกเรารุ่งเรือง สัตว์ปีกในท้องฟ้าและสัตว์ป่าในทุ่งได้รับอาหารแต่ละวันจากพระองค์ และทุกชีวิตได้รับการดูแลและความเมตตารักใคร่จากพระองค์

โปรดอย่าพรากพระกรุณาอันล้ำเลิศของพระองค์ไปจากผู้อ่อนแอ โปรดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้นี้ด้วยอำนาจของพระองค์

โปรดประทานอาหารและปัจจัยในการดำรงชีวิตแก่เรา เพื่อว่าเราจะไม่ต้องพึ่งผู้ใดนอกจากพระองค์ จะได้สนทนากับพระองค์ผู้เดียว จะได้เดินในวิถีของพระองค์ และประกาศความลึกลับของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก พระผู้จัดหาปัจจัยให้มนุษยชาติทั้งปวง

#5594
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงกรุณา! เราคือคนรับใช้ ณ ธรณีประตูของพระองค์ อาศัยประตูศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นที่กำบัง เราไม่แสวงหาที่พักพิงใดนอกจากหลักศิลาที่แข็งแกร่งนี้ ไม่หันไปหาร่มไม้ชายคาใดนอกจากการปกปักรักษาของพระองค์ ขอทรงคุ้มครองเรา ขอทรงประทานพรและค้ำจุนเรา ขอทรงทำให้เรารักแต่อภิรดีของพระองค์ เอ่ยแต่คำสรรเสริญพระองค์ ไปตามวิถีธรรมของพระองค์เท่านั้น เพื่อว่าเราจะอุดมพอที่จะไม่ต้องอาศัยผู้ใดนอกจากพระองค์ ได้รับพรจากชลธีแห่งความเมตตาของพระองค์ พยายามเชิดชูศาสนาและแพร่กระจายสุคนธรสของพระองค์ไปกว้างไกลอยู่เสมอ ไม่คิดถึงตัวเองและระลึกถึงแต่พระองค์ ผละจากทุกสิ่งและมอบใจไว้กับพระองค์

ข้าแต่พระผู้ทรงจัดหา พระผู้ทรงอภัย! ขอทรงประทานกรุณาธิคุณ ความเมตตารักใคร่ ของขวัญและพระพรของพระองค์ ขอทรงค้ำจุนเรา เพื่อว่าเราจะได้บรรลุเป้าหมายของเรา พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงปรีชาสามารถ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงเห็น แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี

และแท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ซึ่งผู้สำนึกผิดหันไปหา พระผู้ทรงอภัยแม้แต่บาปที่ร้ายแรงที่สุด

#5596
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานตอนเช้า

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้นมาภายใต้ที่กำบังของพระองค์ และผู้ที่แสวงหาที่กำบังนี้ควรอาศัยอยู่ในวิหารที่อยู่ในความคุ้มครอง และปราการที่อยู่ในความปกป้องของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้อรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์สาดแสงธรรมให้แก่วิญญาณของข้าพเจ้า เสมือนดังที่พระกรุณาของพระองค์สาดรัศมียามเช้าให้แก่กายภายนอกของข้าพเจ้า

#5716
- Bahá'u'lláh

 

(ออกจากบ้าน)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นมาเช้านี้ด้วยพระกรุณาของพระองค์ และออกจากบ้านโดยวางใจในพระองค์ มอบตนไว้ในความดูแลของพระองค์ ขอนภาแห่งความปรานีของพระองค์หลั่งพระพรให้แก่ข้าพเจ้า และช่วยให้ข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความปลอดภัย ดังที่พระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าออกเดินทางภายใต้ความคุ้มครองของพระองค์ ด้วยความคิดติดตรึงอยู่กับพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ไม่มีเปรียบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5717
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานตอนเช้าตรู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรหลานของบริพารของพระองค์ ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากที่นอนเช้านี้ ยามที่ดวงตะวันแห่งเอกภาพฉายแสงมาจากอรุโณทัยแห่งพระประสงค์ของพระองค์ และสาดรัศมีไปทั่วพิภพตามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์แห่งประกาศิตของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้เราตื่นขึ้นมาเห็นความชัชวาลของแสงธรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งผู้ใดนอกจากพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า แก่ผู้เป็นที่รักของจ้าพเจ้า แก่วงค์ตระกูลของข้าพเจ้า ทั้งชายและหญิง ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของสรรสิ่งทั้งมวล พระผู้เป็นยอดปรารถนาของเอกภาพ โปรดคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากพวกที่พระองค์ถือว่าเป็นผู้กระซิบความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์ พระองค์ทรงอำนาจในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่พระผู้ซึ่งพระองค์ได้ขนานพระนามอันวิศิษฎ์สุดให้ พระผู้ซึ่งพระองค์ใช้แยกผู้มีศีลธรรมออกจากผู้ชั่วร้าย โปรดช่วยเหลือเราให้กระทำสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นวจนะและพยัญชนะของพระองค์ แก่บรรดาผู้ที่ตั้งจิตสู่พระองค์ หันหน้ามาสู่พระพักตร์ของพระองค์ และสดับฟังสุรเสียงของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายและราชันของมนุษย์ทั้งปวง และทรงอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง

#5714
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรหลานของบริพารของพระองค์ ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากที่นอนเช้านี้ ยามที่ดวงตะวันแห่งเอกภาพฉายแสงมาจากอรุโณทัยแห่งพระประสงค์ของพระองค์ และสาดรัศมีไปทั่วพิภพตามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์แห่งประกาศิตของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงช่วยให้เราตื่นขึ้นมาเห็นความชัชวาลของแสงธรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งผู้ใดนอกจากพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า แก่ผู้เป็นที่รักของจ้าพเจ้า แก่วงค์ตระกูลของข้าพเจ้า ทั้งชายและหญิง ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของสรรสิ่งทั้งมวล พระผู้เป็นยอดปรารถนาของเอกภาพ โปรดคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากพวกที่พระองค์ถือว่าเป็นผู้กระซิบความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์ พระองค์ทรงอำนาจในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่พระผู้ซึ่งพระองค์ได้ขนานพระนามอันวิศิษฎ์สุดให้ พระผู้ซึ่งพระองค์ใช้แยกผู้มีศีลธรรมออกจากผู้ชั่วร้าย โปรดช่วยเหลือเราให้กระทำสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นวจนะและพยัญชนะของพระองค์ แก่บรรดาผู้ที่ตั้งจิตสู่พระองค์ หันหน้ามาสู่พระพักตร์ของพระองค์ และสดับฟังสุรเสียงของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายและราชันของมนุษย์ทั้งปวง และทรงอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง

#5715
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานพื่อการเผยแพร่ศาสนา

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของความรุ่งโรจน์และราชศักดาทั้งปวง เป็นบ่อเกิดของความยิ่งใหญ่ เกียรติ อธิปไตยและอาณาจักร ความสูงส่งและความกรุณา ความน่าเกรงขามและอานุภาพ ใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์ พระองค์ทรงดลให้ใกล้เข้ามายังมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์และใครก็ตามที่พระองค์ปรารถนา พระองค์ก็ทรงประทานเกียรติของการได้ยอมรับพระนามที่โบราณที่สุดของพระองค์ ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลกไม่สามารถต้านทานปฏิบัติการของพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงปกครองสรรพสิ่งทั้งปวงมาแต่นิรันดรกาล และพระองค์ก็จะใช้อำนาจปกครองทุกสรรพสิ่งตลอดไป ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดสาดแสงธรรมมายังใบหน้าของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นพระองค์ โปรดชำระหัวใจของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้หันมายังราชสำนักแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์ และยอมรับบรมศาสดาผู้เป็นตัวแทนของพระองค์และเป็นอรุโรทัยแห่งสาระของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับใดๆ พระผู้ทรงกำราบ

#5694
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ไม่มีใครเข้าใจได้อย่างเหมาะสม และไม่มีวิญญาณใดหยั่งถึงความหมาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมและเป็นอรุโณทัยแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ ขอทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเป็นที่รองรับความรักและการระลึกถึงพระองค์ ขอทรงเชื่อมหัวใจของข้าพเจ้าไว้กับมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ เพื่อว่าชลธีแห่งอัจฉริยภาพและสายธารแห่งการสดุดีสรรเสริญของพระองค์จะหลั่งไหลออกมาจากหัวใจของข้าพเจ้า

แขนขาของข้าพเจ้าขอยืนยันต่อเอกภาพของพระองค์ และเส้นผมของข้าพเจ้าขอประกาศอานุภาพแห่งอธิปไตยและอำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ประตูแห่งพระกรุณาของพระองค์โดยปล่อยวางและสละจากตนเอง ยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความอารีของพระองค์ และตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งพระพรของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงกำหนดสิ่งที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของราชศักดาของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ขอกรุณาธิคุณของพระองค์เสริมกำลังให้ข้าพเจ้าสอนศาสนาของพระองค์ จนคนตายรีบออกมาจากหลุม แล้วรีบไปหาพระองค์ ไว้ใจในพระองค์ พิศดูบูรพาแห่งศาสนาและอุทัยสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความสูงส่ง พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5695
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ไม่มีใครเข้าใจได้อย่างเหมาะสม และไม่มีวิญญาณใดหยั่งถึงความหมาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นบ่อเกิดของการเปิดเผยพระธรรมและเป็นอรุโณทัยแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ ขอทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้าเป็นที่รองรับความรักและการระลึกถึงพระองค์ ขอทรงเชื่อมหัวใจของข้าพเจ้าไว้กับมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ เพื่อว่าชลธีแห่งอัจฉริยภาพและสายธารแห่งการสดุดีสรรเสริญของพระองค์จะหลั่งไหลออกมาจากหัวใจของข้าพเจ้า

แขนขาของข้าพเจ้าขอยืนยันต่อเอกภาพของพระองค์ และเส้นผมของข้าพเจ้าขอประกาศอานุภาพแห่งอธิปไตยและอำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ประตูแห่งพระกรุณาของพระองค์โดยปล่อยวางและสละจากตนเอง ยึดเหนี่ยวชายผ้าแห่งความอารีของพระองค์ และตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งพระพรของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงกำหนดสิ่งที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของราชศักดาของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ขอกรุณาธิคุณของพระองค์เสริมกำลังให้ข้าพเจ้าสอนศาสนาของพระองค์ จนคนตายรีบออกมาจากหลุม แล้วรีบไปหาพระองค์ ไว้ใจในพระองค์ พิศดูบูรพาแห่งศาสนาและอุทัยสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความสูงส่ง พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5698
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้คนรับใช้เชิดชูพระวจนะ พิสูจน์สิ่งที่ไร้สาระและไม่จริงให้ประจักษ์ แพร่กระจายบทกลอนศักดิ์สิทธิ์ไปกว้างไกล เปิดเผยความรุ่งโรจน์และทำให้แสงอุษารุ่งอรุณในหัวใจของผู้ที่ชอบธรรม

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอภัย

#5696
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนกที่ปีกหักและบินได้ช้ามาก โปรดช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าบินขึ้นไปสู่ยอดสุดแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความรอดพ้น เหินไปทั่วอากาศที่ไร้ขอบเขตด้วยความสุขหรรษา เปล่งทำนองสดุดีพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ไปทั่วทุกดินแดนให้เป็นที่เสนาะโสต และทำให้ดวงตาสุกใสที่ได้เห็นเครื่องหมายแห่งการนำทาง

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าอยู่โดดเดี่ยวเอกาและต่ำต้อย ไม่มีผู้เกื้อหนุนนอกจากพระองค์ ไม่มีผู้ช่วยเหลือค้ำจุนนอกจากพระองค์ โปรดค้ำชูข้าพเจ้าในการับใช้พระองค์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยกองทัพเทพธิดา โปรดอวยชัยข้าพเจ้าในการส่งเสริมพระวจนะของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าได้ประกาศอัจฉริยภาพของพระองค์ท่ามกลางหมู่ชน แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ และทรงอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับใดๆ

#5697
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ขอพระองค์ทรงเบิกทาง ขอทรงจัดหาวิธีการ ขอทรงตระเตรียมลู่และปูเส้นทางให้ปลอดภัย เพื่อว่าเราจะได้รับการนำทางไปสู่ผู้ที่มีหัวใจพร้อมสำหรับศาสนาของพระองค์ และพวกเขาจะได้รับการนำทางมาสู่เรา แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงอานุภาพ

#5699
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่มีเปรียบปราน! ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งอาณาจักรสวรรค์ ศาสนิกชนเหล่านี้คือกองทัพธรรมของพระองค์ โปรดช่วยเหลือพวกเขา ขอหมู่เทวัญช่วยให้พวกเขามีชัย เพื่อว่าพวกเขาแต่ละคนจะได้กลายเป็นกองทัพที่พิชิตประเทศเหล่านี้ด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า และแสงสว่างของพระธรรมสวรรค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์เป็นผู้ค้ำจุนและช่วยเหลือพวกเขา และในที่รกร้าง ภูเขา หุบเขา ป่า ทุ่งหญ้า และทะเล ขอพระองค์เป็นหลักที่พวกเขาวางใจ เพื่อว่าพวกเขาจะได้เปล่งเสียงด้วยอานุภาพของอาณาจักรสวรรค์และลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงเดชานุภาพ และพระองค์คือพระผู้ทรงอัจฉริยภาพ พระผู้ทรงได้ยิน พระผู้ทรงเห็น

#5700
- `Abdu'l-Bahá

 

บรรดาสหายของพระผู้เป็นเจ้า... ควรบริจาคให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่าจำนวนที่บริจาคจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม พระผู้เป็นเจ้ามิให้ผู้ใดแบกภาระเกินขีดความสามารถของตน การบริจาคดังกล่าวต้องมาจากชุมชนและบาไฮทุกคน...ดูกร สหายของพระผู้เป็นเจ้า! เจ้าจงวางใจได้ว่าการบริจาคนี้จะได้รับการทดแทน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพานิชย์ของเจ้าจะงอกเงยทับทวี เป็นของขวัญที่พระพรประทานมาให้ ผู้ที่ทำความดีงามอย่างเดียวจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นสิบเท่า ไม่มีข้อสงสัยว่า พระผู้เป็นนายจะประสาทพรอย่างล้นหลามให้กับผู้ที่ใช้จ่ายความมั่งคั่งของตนในวิถีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! โปรดให้ความสว่างแก่หน้าผากของคนรักที่แท้ของพระองค์ โปรดค้ำจุนพวกเขาด้วยกองทัพเทพธิดาแห่งชัยชนะ ให้เท้าของพวกเขาก้าวในหนทางตรงของพระองค์ ขอความอารีบรมโบราณของพระองค์เปิดอานนแห่งพระพรให้แก่พวกเขา เพราะพวกเขากำลังใช้จ่ายทรัพย์สินที่พระองค์ประทานในวิถีของพระองค์ ปกป้องศาสนาของพระองค์ วางใจในการระลึกถึงพระองค์ สละหัวใจเพื่อความรักของพระองค์ และไม่หวงสมบัติเพื่อจะได้บูชาความงามของพระองค์และแสวงหาหนทางที่จะทำให้พระองค์ยินดี

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! โปรดกำหนดส่วนแบ่งอันมหาศาลไว้ให้พวกเขา ให้พวกเขาได้รับการชดเชยและรางวัลที่แน่นอน

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงค้ำจุน พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงประทานพรเสมอ

#5713
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานพื่อตัดความผูกพัน

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความปรานี เป็นอุทัยสถานแห่งความกรุณา และเป็นคลังแห่งศาสนาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทำให้ใบหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ขาวผ่อง และหัวใจของผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้เหินขึ้นไปสู่พระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์ ตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และดำเนินการตามที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่ข้าพเจ้าในธรรมจารึก

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงสวมภูษาแห่งกรุณาธิคุณและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ให้แก่ร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากสิ่งใดก็ตามที่พระองค์รังเกียจ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลเชื่อฟังพระองค์ และหลีกหนีสิ่งที่ปลุกปั่นความชั่วร้ายและกิเลสขึ้นมาในตัวข้าพเจ้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติ พระผู้ทรงครอบครองโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5634
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า หัวใจที่เย็นชาจำนวนมากอุ่นขึ้นด้วยไฟแห่งความรักของพระองค์ และผู้หลับใหลหลายคนตื่นขึ้นโดยมธุราแห่งน้ำเสียงของพระองค์ คนแปลกหน้ามากมายเท่าไรที่แสวงหาที่กำบังภายใต้ร่มเงาของพฤกษาแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ และผู้กระหายจำนวนอักโขเพียงไรที่ใฝ่หาน้ำพุแห่งชีวิตในยุคของพระองค์

พระพรจงมีแด่ผู้ที่ตั้งปณิธานในพระองค์และรีบไปยังอรุโณทัยที่อาภาของพระองค์รุ่งขึ้นมา พระพรจงมีแด่ผู้ที่ทุ่มเสน่หาทั้งหมดให้กับอุทัยสถานแห่งการเปิดเผยพระธรรมและแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจของพระองค์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่สละทรัพย์สินที่พระองค์ประทานให้แก่เขาด้วยความอารีและกรุณาธิคุณเพื่อใช้จ่ายในหนทางของพระองค์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่คร่ำครวญหาพระองค์จนทิ้งทุกสิ่งไป พระพรจงมีแด่ผู้ที่ปลื้มต่อการสนทนาอย่างใกล้ชิดกับพระองค์และตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้เป็นพระนามของพระองค์ ผู้ทรงรุ่งขึ้นมาเหนือขอบฟ้าของคุกของตน ขอทรงบัญญัติสำหรับทุกคนด้วยสิ่งที่คู่ควรกับพระองค์และความประเสริฐของพระองค์

ความจริงแล้วอำนาจของพระองค์สามารถจัดการทุกสิ่ง

#5635
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคือหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าใฝ่หาประตูแห่งความปรานีของพระองค์ และหันมาหาความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออภิไธยอับวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองค์ต่อใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ดีงาม ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ครอบครองนามและคุณลักษณะทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้ายากไร้ส่วนพระองค์นั้นร่ำรวย ข้าพเจ้าตั้งปณิธานในพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากสายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงขจัดม่านที่บังตาข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ยอมรับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้แก่ประชาชนของพระองค์ และค้นพบเดชานุภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัตถกรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้วิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ และโปรดฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งกิเลสอันโสมมและชั่วร้าย ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์มวลมนุษย์ล้วนแสวงหา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นและดลให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะหยั่งรู้สิ่งที่คนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดประทานความสามารถให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการเพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งยืนยันอานุภาพของอำนาจและอธิปไตยของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเมตตา

#5636
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความปรานี เป็นอุทัยสถานแห่งความกรุณา และเป็นคลังแห่งศาสนาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทำให้ใบหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ขาวผ่อง และหัวใจของผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้เหินขึ้นไปสู่พระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์ ตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และดำเนินการตามที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่ข้าพเจ้าในธรรมจารึก

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงสวมภูษาแห่งกรุณาธิคุณและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ให้แก่ร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากสิ่งใดก็ตามที่พระองค์รังเกียจ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลเชื่อฟังพระองค์ และหลีกหนีสิ่งที่ปลุกปั่นความชั่วร้ายและกิเลสขึ้นมาในตัวข้าพเจ้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติ พระผู้ทรงครอบครองโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5638
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคือหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าใฝ่หาประตูแห่งความปรานีของพระองค์ และหันมาหาความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออภิไธยอับวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองค์ต่อใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ดีงาม ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ครอบครองนามและคุณลักษณะทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้ายากไร้ส่วนพระองค์นั้นร่ำรวย ข้าพเจ้าตั้งปณิธานในพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากสายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงขจัดม่านที่บังตาข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ยอมรับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้แก่ประชาชนของพระองค์ และค้นพบเดชานุภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัตถกรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้วิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ และโปรดฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งกิเลสอันโสมมและชั่วร้าย ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์มวลมนุษย์ล้วนแสวงหา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นและดลให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะหยั่งรู้สิ่งที่คนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดประทานความสามารถให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการเพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งยืนยันอานุภาพของอำนาจและอธิปไตยของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเมตตา

#5639
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความปรานี เป็นอุทัยสถานแห่งความกรุณา และเป็นคลังแห่งศาสนาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทำให้ใบหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ขาวผ่อง และหัวใจของผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้เหินขึ้นไปสู่พระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์ ตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และดำเนินการตามที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่ข้าพเจ้าในธรรมจารึก

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงสวมภูษาแห่งกรุณาธิคุณและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ให้แก่ร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากสิ่งใดก็ตามที่พระองค์รังเกียจ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลเชื่อฟังพระองค์ และหลีกหนีสิ่งที่ปลุกปั่นความชั่วร้ายและกิเลสขึ้นมาในตัวข้าพเจ้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติ พระผู้ทรงครอบครองโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5640
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคือหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าใฝ่หาประตูแห่งความปรานีของพระองค์ และหันมาหาความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออภิไธยอับวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองค์ต่อใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ดีงาม ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ครอบครองนามและคุณลักษณะทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้ายากไร้ส่วนพระองค์นั้นร่ำรวย ข้าพเจ้าตั้งปณิธานในพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากสายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงขจัดม่านที่บังตาข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ยอมรับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้แก่ประชาชนของพระองค์ และค้นพบเดชานุภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัตถกรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้วิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ และโปรดฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งกิเลสอันโสมมและชั่วร้าย ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์มวลมนุษย์ล้วนแสวงหา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นและดลให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะหยั่งรู้สิ่งที่คนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดประทานความสามารถให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการเพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งยืนยันอานุภาพของอำนาจและอธิปไตยของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเมตตา

#5641
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความปรานี เป็นอุทัยสถานแห่งความกรุณา และเป็นคลังแห่งศาสนาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทำให้ใบหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ขาวผ่อง และหัวใจของผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้เหินขึ้นไปสู่พระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์ ตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และดำเนินการตามที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่ข้าพเจ้าในธรรมจารึก

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงสวมภูษาแห่งกรุณาธิคุณและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ให้แก่ร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากสิ่งใดก็ตามที่พระองค์รังเกียจ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลเชื่อฟังพระองค์ และหลีกหนีสิ่งที่ปลุกปั่นความชั่วร้ายและกิเลสขึ้นมาในตัวข้าพเจ้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติ พระผู้ทรงครอบครองโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5644
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคือหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าใฝ่หาประตูแห่งความปรานีของพระองค์ และหันมาหาความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออภิไธยอับวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองค์ต่อใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ดีงาม ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ครอบครองนามและคุณลักษณะทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้ายากไร้ส่วนพระองค์นั้นร่ำรวย ข้าพเจ้าตั้งปณิธานในพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากสายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงขจัดม่านที่บังตาข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ยอมรับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้แก่ประชาชนของพระองค์ และค้นพบเดชานุภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัตถกรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้วิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ และโปรดฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งกิเลสอันโสมมและชั่วร้าย ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์มวลมนุษย์ล้วนแสวงหา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นและดลให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะหยั่งรู้สิ่งที่คนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดประทานความสามารถให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการเพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งยืนยันอานุภาพของอำนาจและอธิปไตยของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเมตตา

#5645
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักบรมศาสดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งความปรานี เป็นอุทัยสถานแห่งความกรุณา และเป็นคลังแห่งศาสนาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทำให้ใบหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ขาวผ่อง และหัวใจของผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้เหินขึ้นไปสู่พระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวสายใยของพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ตัดความผูกพันจากทุกคนนอกจากพระองค์ ตรึงสายตาไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และดำเนินการตามที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่ข้าพเจ้าในธรรมจารึก

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงสวมภูษาแห่งกรุณาธิคุณและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ให้แก่ร่างกายและวิญญาณของข้าพเจ้า ขอทรงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากสิ่งใดก็ตามที่พระองค์รังเกียจ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลเชื่อฟังพระองค์ และหลีกหนีสิ่งที่ปลุกปั่นความชั่วร้ายและกิเลสขึ้นมาในตัวข้าพเจ้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งมวลมนุษยชาติ พระผู้ทรงครอบครองโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

#5649
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคือหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์และสัญลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้าใฝ่หาประตูแห่งความปรานีของพระองค์ และหันมาหาความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออภิไธยอับวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงเปิดอานนแห่งพระพรของพระองค์ต่อใบหน้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ดีงาม ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ครอบครองนามและคุณลักษณะทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้ายากไร้ส่วนพระองค์นั้นร่ำรวย ข้าพเจ้าตั้งปณิธานในพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากสายลมแห่งความเมตตาปรานี และสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับคนรับใช้ที่พระองค์เลือกสรร

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงขจัดม่านที่บังตาข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ยอมรับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้แก่ประชาชนของพระองค์ และค้นพบเดชานุภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัตถกรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้วิญญาณของข้าพเจ้าเบิกบานด้วยสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ และโปรดฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นบึ้งแห่งกิเลสอันโสมมและชั่วร้าย ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งความช่วยเหลือจากพระองค์มวลมนุษย์ล้วนแสวงหา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นและดลให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะหยั่งรู้สิ่งที่คนรับใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดประทานความสามารถให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่พระองค์ต้องการเพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของพระองค์ พระองค์คือผู้ซึ่งทุกสรรพสิ่งยืนยันอานุภาพของอำนาจและอธิปไตยของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเมตตา

#5650
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้ามาหาพระองค์เพื่อขอที่พักพิง และใฝ่ใจในสัญลักษณ์ทั้งปวงของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! ไม่ว่ากำลังเดินทางหรืออยู่ที่บ้าน ในอาชีพหรือการงาน ข้าพเจ้าฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพระองค์

โปรดประทานความช่วยเหลือที่จะทำให้ข้าพเจ้าไม่ต้องขึ้นกับสิ่งใด ข้าแต่พระผู้ซึ่งความปรานีของพระองค์ไม่มีใครเหนือกว่า!

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าเท่าที่พระองค์ปรารถนา และโปรดดลให้ข้าพเจ้าพอใจกับสิ่งใดก็ตามที่พระองค์บัญญัติไว้สำหรับข้าพเจ้า

พระองค์ทรงอำนาจในการบัญชาโดยสมบูรณ์

#5637
- The Báb

 

บทอธิษฐานยามค่ำคืน

(เที่ยงคืน)

ดูกร ผู้แสวงหาสัจธรรม! หากเจ้าปรารถนาให้พระผู้เป็นเจ้าเปิดตาของเจ้า เจ้าต้องวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า อธิษฐานและสนทนากับพระองค์ตอนเที่ยงคืน โดยกล่าวว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าหันหน้ามาสู่อาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์และดำดิ่งลงสู่ทะเลแห่งความปรานีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดทำให้ข้าพเจ้าตาสว่างด้วยการได้เห็นดวงประทีปของพระองค์ในราตรีที่มืดมิดนี้ และมีความสุขด้วยอมฤตแห่งความรักของพระองค์ ในยุคอันน่าพิศวงนี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระองค์ ขอทรงเปิดประตูไปสู่สวรรค์ของพระองค์ต่อหน้าข้าพเจ้า เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นอาภาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และถวิลหาความงามของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ให้ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงอภัย

#5718
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

(สำหรับเด็กทารก)

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! โปรดเลี้ยงดูทารกนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความเมตตาปรานีและการบริบาลด้วยความรักของพระองค์ โปรดบำรุงเขาด้วยผลไม้จากพฤกษาสวรรค์ของพระองค์ โปรดอย่ามอบเขาไว้ในความดูแลของผู้ใดนอกจากพระองค์ เนื่องด้วยพระองค์เป็นผู้สร้างเขาขึ้นมาด้วยอำนาจของพระองประสงค์และอานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่ง โปรดโชยสุคนธรสแห่งความอารีและพระพรอันวิสุทธิ์ของพระองค์มาให้เขา ข้าแต่พระผู้ซึ่งอาณาจักรแห่งนามและคุณลักษณะอยู่ในกำมือของพระองค์ โปรดช่วยให้เขาแสวงหาที่กำบังภายใต้ร่มเงาแห่งพระนามอันประเสริฐสุดของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา และพระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจอย่างแท้จริง พระผู้ทรงประเสริฐ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงการุณย์ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงปรานี

#5732
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ขอทรงเลี้ยงดูทารกที่ยังไม่อดนมนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ โปรดปกป้องเขาไว้ในเปลที่ปลอดภัยในความคุ้มครองของพระองค์ และโปรดเลี้ยงดูเขาไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักใคร่อันละมุนละไมของพระองค์

#5733
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดเลี้ยงดูทารกนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ ให้เขาได้ดื่มน้ำนมจากอกแห่งการบริบาลของพระองค์ โปรดเพาะเลี้ยงพฤกษาชาติที่เพิ่งงอกนี้ไว้ในสวนกุหลาบแห่งความรักของพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นเด็กในอาณาจักรสวรรค์และนำเขาไปสู่แดนธรรม พระองค์ทรงอานุภาพและทรงเมตตา พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้เป็นนายแห่งความอารี

#5734
- `Abdu'l-Bahá

 

(สำหรับเด็กเล็ก)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดอบรมเด็กเหล่านี้ เด็กเหล่านี้คือพฤกษชาติในสวนผลไม้ของพระองค์ คือบุปผาในทุ่งหญ้าของพระองค์ คือดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค์ โปรดหลั่งฝนของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดให้ดวงตะวันแห่งสัจจะส่องแสงมายังพวกเขา โปรดให้สายลมของพระองค์พัดความสดชื่นมาให้พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอบรม จะได้เติบโตพัฒนาและงามผุดผาด พระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ

#5735
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา! เด็กน่ารักเหล่านี้คืองานฝีมือของดัชนีแห่งอำนาจและคือเครื่องหมายอันน่าพิศวงของความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! โปรดคุ้มครองเด็กเหล่านี้ โปรดให้พวกเขาได้รับการอบรมและรับใช้มนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! เด็กเหล่านี้คือไข่มุก โปรดให้พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูในเปลือกหอยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์

พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก

#5736
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดทำให้เด็กเหล่านี้เป็นพฤกษาที่ล้ำเสิศ ให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาในอุทยานแห่งพระปฏิญญาของพระองค์ ขอก้อนเมฆแห่งอาณาจักรอับฮา หลั่งความสดชื่นและความงดงามมาให้พวกเขา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา! ข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยโปรดอุ้มชูให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าติดอยู่กับโลก โปรดให้ข้าพเจ้าเหินสู่สวรรค์ ข้าพเจ้าเป็นชาวโลก โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าสวรรค์ ข้าพเจ้าไม่แจ่มใสโปรดทำให้ข้าพเจ้าสดใส ข้าพเจ้าหมกหมุ่นทางโลก โปรดให้ข้าพเจ้าฝักใฝ่ในธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าแสดงพระพรอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ให้ประจักษ์

พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก

#5737
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่เยาว์วัย โปรดเลี้ยงดูข้าพเจ้าไว้กับอกแห่งความปรานีของพระองค์ โปรดฝึกฝนข้าพเจ้าในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ โปรดอบรมข้าพเจ้าในโรงเรียนแห่งการนำทางของพระองค์ โปรดพัฒนาข้าพเจ้าภายใต้ร่มเงาแห่งความอารีของพระองค์ โปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากความมืด ให้ข้าพเจ้าได้เป็นประทีปที่สว่างไสว โปรดอย่าให้ความทุกข์มาแผ้วพานข้าพเจ้า โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นบุษบาในสวนกุหลาบ ให้ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ ณ ธรณี ประตูของพระองค์ ให้ข้าพเจ้ามีใจที่ชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเหตุแห่งความอารีสำหรับชาวโลก โปรดสวมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงเห็น พระผู้ทรงได้ยิน

#5738
- `Abdu'l-Bahá

 

(สำหรับเยาวชน)

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดดลให้เยาวชนผู้นี้เรืองรอง โปรดประทานพรให้แก่เยาวชนผู้อ่อนแอนี้ โปรดประทานความรู้และเพิ่มพูนกำลังให้แก่เขาทุกรุ่งอรุณ โปรดปกป้องเขาไว้ในที่กำบังแห่งความคุ้มครองของพระองค์ เพื่อว่าเขาจะได้ไม่หลงผิด จะอุทิศตนรับใช้ศาสนาของพระองค์ ชี้แนะผู้มีทิฐิ นำทางผู้เคราะห์ร้าย ปลดปล่อยผู้ถูกคุมขัง ปลุกผู้ประมาทให้มีสติ เพื่อว่าทุกคนจะได้รับพรด้วยการสรรเสริญและระลึกถึงพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพ

#5739
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานสำหรับคู่สมรส

คำปฏิญญาณของการสมรส ซึ่งจะกล่าวโดยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวทีละคนต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนที่ธรรมสภายอมรับ ตามที่กำหนดไว้ในคีตาบี อัคดัส คือ:

“เราทุกคนจะยึดถือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง”

พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอารี!

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงบรมโบราณ พระผู้ดำรงอยู่นิรันดร์ พระผู้ไม่มีผันแปร พระผู้ทรงอนันต์! พระองค์ทรงยืนยันด้วยสภาวะของพระองค์เองว่า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ไม่มีสิ่งใดหน่วงเหนี่ยวได้พระผู้ทรงความประเสริฐ เราขอเป็นพยานว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ขอยอมรับความเป็นหนึ่งและความลำพังของพระองค์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ ณ เบื้องบนสุดที่เข้าไม่ถึง อยู่บนยอดสุดของความสูงส่งของพระองค์ บริสุทธิ์พ้นจากการกล่าวถึงของผู้ใดนอกจากพระองค์เอง พ้นจากการพรรณนาของผู้ใดนอกจากพระองค์

และเมื่อพระองค์ต้องการแผ่ความเมตตากรุณามาให้มวลมนุษย์ ต้องการจัดโลกให้เป็นระเบียบ พระองค์ทรงเปิดเผยวินัยและบัญญัติกฎ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้คือการสถาปนากฎของการสมรส เพื่อให้เป็นปราการแห่งความผาสุกและความรอดพ้น และทรงบัญญัติไว้ให้เราในพระธรรมที่มาจากนภาแห่งความวิสุทธิ์ ในคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระองค์ ขอความรุ่งโรจน์ของพระองค์จงเกรียงไกร พระองค์ทรงกล่าวว่า “ดูกร ประชาชน จงสมรสเถิด เพื่อว่าเจ้าจะได้ให้กำเนิดผู้ที่จะระลึกถึงเราในหมู่คนรับใช้ นี้คือหนึ่งในบัญญัติของเรา สำหรับเจ้า จงเชื่อฟังเสมือนเป็นการช่วยเหลือตัวเจ้าเอง”

#5719
- Bahá'u'lláh

 

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาดสายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของพระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่งเป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมีสิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้ำไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกำเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5720
- `Abdu'l-Bahá

 

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! จันทราที่สุกใสสองดวงนี้สมรสกันในความรักของพระองค์ กลมเกลียวกันเป็นทาสรับใช้ธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ สามัคคีกันรับใช้ศาสนาของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้ทรงปรานี ขอพระองค์ดลให้การสมรสนี้เป็นประหนึ่งดวงไฟแห่งกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ และเป็นรังสีแห่งพระพรที่เรืองรองของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงเมตตา พระผู้ให้เสมอ เพื่อว่าต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่นี้จะแตกกิ่งที่เขียวสดและงอกงามโดยพระพรที่หลั่งมาจากเมฆแห่งความการุณย์ของพระองค์

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานี

#5721
- `Abdu'l-Bahá

 

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาดสายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของพระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่งเป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมีสิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้ำไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกำเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5722
- `Abdu'l-Bahá

 

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาดสายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของพระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่งเป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมีสิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้ำไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกำเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5724
- `Abdu'l-Bahá

 

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาดสายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของพระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่งเป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมีสิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้ำไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกำเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5726
- `Abdu'l-Bahá

 

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาดสายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของพระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่งเป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมีสิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้ำไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกำเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5727
- `Abdu'l-Bahá

 

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า! ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน! ด้วยอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติการสมรสให้แก่ประชาชน เพื่อว่าจะได้มีทายาทสืบทอดอย่างไม่ขาดสายในโลกที่ไม่จีรังนี้ และตราบที่โลกยังอยู่ พวกเขาจะได้สาละวนอยู่กับธรณีประตูแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ด้วยการเป็นทาสรับใช้และบูชา ด้วยการคารวะ เทิดทูนและสรรเสริญ “เรามิได้สร้างวิญญาณและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้บูชาเรา” ดังนั้นขอพระองค์ทรงสมรสวิหคคู่นี้ในรังแห่งความรักของพระองค์ ภายใต้ฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอให้ทั้งสองเป็นคู่ชีวิตที่ดึงดูดพระกรุณาอันยั่งยืน เพื่อว่าการสมัครสมานของสองทะเลแห่งความรักนี้จะมีคลื่นแห่งความปรานีสาดซัด และพัดพาไข่มุกซึ่งเป็นทายาทบริสุทธิ์ผุดผ่องมาบนชายฝั่งของชีวิต “พระองค์ให้ทะเลทั้งสองมาพบกันได้: ระหว่างทั้งสองมีสิ่งขวางกั้นที่ล่วงล้ำไม่ได้ เจ้าจะปฏิเสธพระพรใดของพระผู้เป็นเจ้าหรือ? ในแต่ละทะเลนี้พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงไข่มุกน้อยใหญ่”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ขอให้การสมรสนี้ก่อกำเนิดประการังและไข่มุก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ

#5729
- `Abdu'l-Bahá

 

บทอธิษฐานสำหรับหญิงมีครรภ์

บทอธิษฐานสำหรับหญิงมีครรภ์

พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์โปรดปรานให้หญิงคนรับใช้ที่ต่ำต้อยผู้นี้ ผู้เป็นทาสที่วิงวอนพระองค์ เพราะพระองค์ทรงนำทางให้เธอมาสู่อาณาจักรของพระองค์ และดลให้เธอได้ยินสมโพธน์อันประเสริฐของพระองค์ในโลกที่ไม่จีรังนี้ และได้เห็นสัญลักษณ์ที่พิสูจน์การมาถึงของรัชสมัยของพระองค์ที่มีชัยเหนือทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออุทิศทารกที่อยู่ในครรภ์ของข้าพเจ้าให้แก่พระองค์ ขอทรงดลให้ทารกนี้เติบโตเป็นเด็กที่น่าสรรเสริญในอาณาจักรของพระองค์ เป็นผู้โชคดีที่ได้รับกรุณาธิคุณและความเอื้อเฟื้อของพระองค์ พัฒนาและเติบโตภายใต้การอบรมเลี้ยงดูของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงการุณย์! แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่!

#5731
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

บทอธิษฐานให้ผู้ที่ถึงแก่กรรม

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5740
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5741
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5743
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5745
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5747
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5749
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5751
- Bahá'u'lláh

 

“ เป็นบทอธิษฐานบังคับบทเดียวเท่านั้นที่ใช้สวดกันเป็นหมู่ คือสวดโดยบาไฮหนึ่งคนขณะที่คนอื่นๆ ยืนขึ้น และไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางเกรเบรขณะที่สวดบทอธิษฐานนี้”

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ผู้ที่อำลาโลกนี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพานของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า “อัลลา อู อับฮา” 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมคำนับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ขอความประเสริฐจงมีแด่พระองค์ พระผู้เป็นนายแห่งความเมตตารักใคร่และความอารี! ขอความรุ่งโรจ์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นนายผู้ทรงศักดานุภาพ ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยศักดานุภาพและอำนาจของพระองค์ อธิปไตยและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระกรุณาและอานุภาพของพระองค์ ความเป็นหนึ่งของสถาวะและเอกภาพของสาระของพระองค์ ความวิสุทธิ์และความประเสริฐของพระองค์ที่อยู่เหนือสรรพภาวะและทุกสรรพสิ่ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ยึดมั่นในพระองค์ หันมาหามหาสมุทรแห่งความอารี นภาแห่งกรุณาธิคุณและดวงตะวันแห่งการุณย์ของพระองค์

พระผู้เป็นนาย! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า พระองค์ทรงฝากสิ่งล้ำค่าไว้กับคนรับใช้พระองค์ นั้นคือดวงวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่โลก

ข้าพเจ้าขอร้องต่อสุริยประภาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ ขอทรงปรานีและยอมรับสิ่งที่เขาได้กระทำในยุคของพระองค์ ขอให้เขาได้รับความรุ่งโรจน์แห่งอภิรดีของพระองค์ และประดับด้วยการเป็นที่ยอมรับของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าและทุกสรรพสิ่งขอเป็นพยานต่ออำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขอพระองค์ทรงอย่าผลักไสดวงวิญญาณนี้ที่ขึ้นไปหาพระองค์ ขึ้นไปสู่ทิพยสถานของพระองค์ ซึ่งเป็นสวรรค์อันประเสริฐและที่พักผ่อนอันใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของมนุษย์ทั้งปวง!

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้คนรับใช้นี้ได้คบหาสมาคมกับบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร กับบรรดานักบุญและธรรมทูตในทิพยสถานที่ปากกาหรือวาจาไม่สามารถบอกเล่า

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า แท้จริงแล้วผู้น่าสงสารได้รีบไปยังอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนแปลกหน้าได้รีบไปยังบ้านของเขาภายในอาณาบริเวณของพระองค์ ผู้กระหายจัดได้รีบไปยังชลธีแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดอย่าลิดรอนผลบุญที่เขาควรจะได้จากกรุณาธิคุณและความอารีของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า สิ่งล้ำค่าที่พระองค์ฝากไว้ได้กลับไปสู่พระองค์แล้ว ขอกรุณาและความอารีของพระองค์ที่ห้อมล้อมอาณาจักรบนพิภพได้โปรดประทานของขวัญ พระพรและผลไม้แห่งความการุณย์ของพระองค์ เป็นการรับขวัญผู้ที่มาใหม่นี้! พระองค์ทรงอานุภาพในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงอภัย พระผู้ทรงล้ำค่า พระผู้ทรงรอบรู้

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระองค์ทรงบัญชาให้มวลมนุษย์ให้เกียรติแขกของตน และผู้ที่ได้ขึ้นไปหาพระองค์ได้ไปถึงและเข้าเฝ้าพระองค์แล้ว โปรดปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณาและความอารีของพระองค์! ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ และจะไม่ลิดรอนผู้ที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความอารีของพระองค์และได้ขึ้นไปสู่อรุโณทัยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้สถิตอยู่โดยลำพัง พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอารี

#5752
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานระหว่างถือศีลอด

บทอธิษฐานระหว่างถือศีลอด

(ช่วงเวลาถือศีลอดอยู่ระหว่าง 2-20 มีนาคม)

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่และการเปิดเผยพระกรุณาของพระองค์ในหมู่มนุษย์ ขอทรงอย่าผลักไสข้าพเจ้าไปจากประตูของนครอันเป็นที่สถิตของพระองค์ และโปรดอย่าให้ข้าพเจ้าผิดหวังในกรุณาธิคุณที่พระองค์แผ่มาให้ประชาชน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสุรเสียงที่หวานเสนาะและพระวจนะอันประเสริฐสุดของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้ใกล้เข้ามายังธรณีประตูของพระองค์ และไม่หลุดออกไปนอกร่มเงาแห่งความปรานีและฟากฟ้าแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวิภาของพระนลาฏและความเจิดจ้าของพักตรากฤติของพระองค์ที่เรืองแสงมาจากขอบฟ้าอันสูงสุด ขอทรงดึงดูดข้าพเจ้าด้วยสุคนธรสจากภูษาของพระองค์ และให้ข้าพเจ้าได้ดื่มอมฤตแห่งวาทะของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเกศาที่พลิ้วอยู่บนพระพักตร์ของพระองค์ ประดุจดังปากกาอันประเสริฐสุดของพระองค์ขยับอยู่บนธรรมมาจารึก เป็นการขจรความหมายที่ซ่อนเร้นไปทั่วอาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์ ขอทรงเชิดชูข้าพเจ้าให้รับใช้ศาสนาของพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะไม่ถอยหนีหรือถูกรั้งเพราะการชักจูงของพวกที่คัดค้านสัญลักษณ์ของพระองค์ และเมินพระพักตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงบันดาลให้เป็นราชันแห่งนามทั้งหลาย และเป็นพระนามที่ยังความปลาบปลื้มให้แก่ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก ขอทรงให้ข้าพเจ้าได้พิศดูดวงตะวันแห่งความงามของพระองค์ และโปรดประทานอมฤตแห่งวาทะของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริญสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเทพมณเฑียรแห่งราชศักดาของพระองค์บนยอดที่ตระหง่านที่สุด และต่อฟากฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์บนเนินที่สูงสุด ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าทำตามพระประสงค์และเจตนาที่พระองค์แสดงไว้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความงามของพระองค์ที่เรืองรัศมีอยู่เหนือขอบฟ้าแห่งนิรันดรกาล เป็นความงามที่ทันใดเมื่อเปิดเผยออกมา อาณาจักรแห่งความงามน้อมถวายสักการะและสดุดีอย่างกึกก้อง ขอให้ข้าพเจ้าตายจากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าครอบครอง และชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรมศาสดาผู้แสดงพระนามของพระองค์ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง พระผู้ทรงสะกดหัวใจของคนรักของพระองค์ และดลให้วิญญาณของทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกเหินขึ้นสู่เบื้องบน ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกถึงและสดุดีพระองค์ท่ามกลางประชาชน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเสียงใบไม้เสียดสีของพฤกษาสวรรค์และเสียงสายลมแห่งวาทะของพระองค์ในอาณาจักแห่งนาม ขอทรงพาข้าพเจ้าไปให้ไกลจากสิ่งที่พระองค์รังเกียจ และเข้าใกล้ตำแหน่งที่พระผู้เป็นอรุโณทัยแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ฉายรัศมีออกไป ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพยัญชนะที่ทันใดเมื่อเปล่งออกมาจากโอษฐ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ ได้ดลให้มหาสมุทรสาดซัด สายลมพัดพาต้นไม้งอกขึ้นมาและผลิดอกออกผล ร่องรอยทั้งปวงของอดีตเลือนหายไป ม่านทั้งหมดขาดสะบั้น บรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์รีบไปหาแสงสว่างจากพักตรากฤติของพระผู้เป็นนายของพวกเขา พระผู้ทรงอยู่เหนืออำนาจบังคับใดๆ ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในคลังแห่งความรู้และอัจฉริยภาพของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อไฟแห่งความรักของพระองค์ที่ขับความง่วงไปจากดวงตาของบรรดาผู้ที่พระองค์รักและเลือกสรร ต่อการที่พวกเขาระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่บรรลุพระธรรมที่พระองค์ลิขิตไว้ในคัมภีร์ และที่พระประสงค์ของพระองค์แสดงไว้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อแสงสว่างจากพักตรากฤติของพระองค์ที่ผลักดันให้บรรดาผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์ต้องพบกับคมอาวุธแห่งประกาศิตของพระองค์ และบรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ต้องเผชิญกับดาบของศัตรูในวิถีของพระองค์ ขอปากกาอันประเสริฐสุดของพระองค์ลิขิตให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่พระองค์ลิขิตให้บรรดาผู้ที่พระองค์ไว้ใจและเลือกสรร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้สดับฟังเสียงร้องเรียกของคนรักของพระองค์ เสียงถอนหายใจของผู้ที่ปรารถนาพระองค์ เสียงร้องของผู้ที่ยินดีต่อการอยู่ใกล้ชิดพระองค์ เสียงโอดครวญของผู้ที่อุทิศต่อพระองค์ และทรงดลให้ผู้ที่ตั้งความหวังไว้กับพระองค์ได้สมประสงค์และสมปรารถนาด้วยกรุณาธิคุณของพระองค์ และด้วยพระนามนี้ มหาสมุทรแห่งการอภัยได้สาดซัดต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ และก้อนเมฆแห่งความเอื้อเฟื้อของพระองค์หลั่งฝนลงมาให้คนรับใช้ ขอทรงลิขิตสำหรับทุกคนที่ตั้งจิตสู่พระองค์และถือศีลอดตามที่พระองค์บัญญัติไว้ ให้พวกเขาได้รับรางวัลที่ประกาศิตไว้สำหรับพวกที่ไม่พูดนอกจากจะได้รับอนุญาตจากพระองค์และละทิ้งทุกสิ่งที่พวกเขาครอบครองในหนทางแห่งความรักของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์เอง ต่อเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่แจ่มชัดของพระองค์ ต่อรัศมีอันเรืองรองของดวงตะวันแห่งความงามของพระองค์ และต่อกิ่งของพระองค์ ขอทรงลบล้างบาปของบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในกฎของพระองค์ และปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ในคัมภีร์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงวิสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดเหนี่ยวชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้าต่างก็ยึดเหนี่ยว

#5753
- Bahá'u'lláh

 

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อการเปิดเผยพระธรรมนี้ที่ได้เปลี่ยนความมืดเป็นแสงสว่าง บันดาลให้มีการก่อสร้างวิหารสำหรับสักการะ มีการลิขิตธรรมจารึกและม้วนพระธรรมคลี่ออก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและญาติมิตรเหินขึ้นสูนภาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และขจัดความสงสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปยังเทพมณฑียรแห่งเอกภาพของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้หนึ่งที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ เกาะชายผ้าแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอทรงบันดาลสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า และบรรดาผู้ที่ข้าพเจ้ารัก โปรดมอบของขวัญที่ซ่อนเร้นให้แก่พวกเรา ตามที่บัญญัติไว้สำหรับบุคคลที่เลือกสรรแล้ว

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาให้คนรับใช้ถือศีลอด ขอพรจงมีแด่ผู้ที่ถือศีลอดเพื่อเห็นแก่พระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและคนรับใช้เหล่านี้เชื่อฟังพระองค์ และถือศีลของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอำนาจในการกระทำตามที่พระองค์ปรารถนา

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

#5754
- Bahá'u'lláh

 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาให้คนรับใช้ถือศีลอด พระองค์ทรงใช้บัญชานี้ประดับอารัมภบทของคัมภีร์แห่งกฎและคลังแห่งบัญญัติของพระองค์ และทรงเปิดเผยแก่ประชาชนต่อสายตาของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก พระองค์ทรงประสาททุกชั่วโมงในวันเหล่านี้ด้วยคุณธรรมพิเศษที่ไม่มีใครหยั่งรู้นอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงมอบคุณธรรมนี้ส่วนหนึ่งให้แก่ทุกคนตามธรรมจารึกแห่งประกาศิตและคัมภีร์แห่งการวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์ นอกจากนี้พระองค์ยังได้แบ่งคัมภีร์ให้แก่ประชาชนและวงศ์ตระกูลบนพิภพคนละหน้า

สำหรับบรรดาคนรักที่ศรัทธาในพระองค์ พระองค์ทรงสำรองถ้วยแห่งการระลึกถึงพระองค์ไว้ให้ทุกรุ่งอรุณตามประกาศิตของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ปกครองของผู้ปกครองทั้งหลาย! บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ดื่มด่ำอมฤตแห่งอัจฉริยภาพเอนกอนันต์ของพระองค์ จนพวกเขาลุกจากที่นอนด้วยความปรารถนาจะสรรเสริญและสดุดีคุณธรรมของพระองค์ และตื่นขึ้นด้วยความกระตือรือร้นที่จะเข้าเฝ้าและรับความอารีจากพระองค์ ดวงตาของพวกเขาเฝ้าดูอรุโณทัยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์อยู่ทุกเวลา และใบหน้าของพวกเขาหันมาหาแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจของพระองค์ ขอเมฆแห่งความปรานีของพระองค์หลั่งฝนที่คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและพระกรุณาของพระองค์ให้แก่เราและพวกเขา

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! นี้คือชั่วโมงที่พระองค์ไขประตูแห่งความอารีต่อหน้าประชาชน และทรงเปิดทวารแห่งความเมตตาปรานีต่อทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อบรรดาผู้ที่หลั่งเลือดในวิถีของพระองค์ ผู้ซึ่งตัดความผูกพันจากประชาชนทุกคนด้วยความปรารถนาของพระองค์ และลอยไปกับสุคนธรสแห่งแรงบันดาลใจของพระองค์ จนอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของพวกเขาเปล่งเสียงสรรเสริญและสั่นรัวต่อการระลึกถึงพระองค์ ขอทรงอย่าพรากเราจากสิ่งที่พระองค์กำหนดไว้อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในการเปิดเผยพระธรรมครั้งนี้ ซึ่งมีอานุภาพบันดาลให้พฤกษาทุกต้นเปล่งเสียงร้องที่พุ่มไม้ที่ลุกไหม้เคยประกาศต่อหน้าพระโมเสสผู้ทรงสนทนากับพระองค์ และช่วยให้กรวดทุกก้อนสรรเสริญพระองค์อย่างก้องกังวาน ดังที่ก้อนหินสดุดีพระองค์ในยุคของพระโมฮัมหมัดผู้เป็นพระสหายของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่พระองค์กรุณาให้ร่วมมิตรภาพกับพระองค์และสนทนากับบรมศาสดาผู้เปิดเผยพระองค์ วายุแห่งพระประสงค์ของพระองค์ได้พัดพาพวกเขากระจัดกระจายไปไกลจนกระทั่งพระองค์รวบรวมพวกเขาเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์และให้พวกเขาได้เข้ามาในอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงให้พวกเขาอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของฟากฟ้าแห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงช่วยให้พวกเขาได้บรรลุถึงสิ่งที่คู่ควรกับฐานะอันเกรียงไกร ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่านับพวกเขาเป็นพวกที่แม้จะอยู่ใกล้พระองค์ แต่ก็หาได้รู้จักพระพักตร์ของพระองค์ไม่ และแม้ได้พบพระองค์ แต่ก็หาได้เข้าเฝ้าพระองค์ไม่

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ที่ได้เข้ามาในคุกที่หฤโหดที่สุดนี้พร้อมกับพระองค์ ได้ถือศีลอดภายในกำแพงคุกตามที่พระองค์บัญชาพวกเขาไว้ในธรรมจารึกแห่งประกาศิตและคัมภีร์แห่งโองการของพระองค์ โปรดชำระพวกเขาให้หมดจดปราศจากทุกสิ่งที่พระองค์รังเกียจ เพื่อว่าพวกเขาจะได้อุทิศทั้งชีวิตให้กับพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งโดยสิ้นเชิงนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดหลั่งฝนที่คู่ควรกับพระกรุณาและความอารีของพระองค์ให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในการระลึกถึงพระองค์ และตายอยู่ในความรักของพระองค์ และโปรดให้เราได้เข้าเฝ้าพระองค์ในภพต่างๆ ถัดจากภพนี้ เป็นภพที่ไม่มีใครหยั่งรู้นอกจากพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายของเราและพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง และเป็นพระผู้เป็นเจ้าของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และโลก

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่บังเกิดกับผู้เป็นที่รักของพระองค์ในยุคนี้ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยานให้ข้าพเจ้า! เสียงร่ำไห้ของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรกังวานไปทั่วอาณาจักรของพระองค์ บางคนติดกับของพวกไม่มีศาสนาในดินแดนของพระองค์ และถูกขัดขวางมิให้เข้าใกล้พระองค์หรือไปยังราชสำนักแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ บางคนได้เข้าใกล้พระองค์แต่ก็ถูกขัดขวางมิให้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ บางคนได้รับอนุญาตให้เข้ามาในอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์ด้วยความศรัทธาที่จะได้เฝ้าดูพระองค์ แต่พวกเขากลับยอมให้จินตนาการของผู้คนและการประทุษร้ายของผู้รุกรานมาเป็นม่านปิดกั้นระหว่างพวกเขากับพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า นี้คือชั่วโมงที่พระองค์เชิดชูให้ล้ำเลิศกว่าชั่วโมงอื่นใด และทรงสัมพันธ์ชั่วโมงนี้กับประชาชนที่เลือกสรรแล้ว ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์และต่อพวกเขา ขอทรงบันดาลสิ่งที่จะเชิดชูผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์ตลอดปีนี้ และในปีนี้เช่นกัน ขอทรงประกาศิตสิ่งที่จะช่วยให้ดวงตะวันแห่งอานุภาพของพระองค์ได้ฉายรัศมีอย่างเจิดจ้าบนขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และสาดแสงธรรมไปทั่วพิภพโดยอธิปไตยของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอให้ศาสนาของพระองค์มีชัย และศัตรูของพระองค์ตกต่ำ ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่เรา พระองค์คือพระผู้เป็นสัจธรรม พระผู้ทรงรู้ความลับ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารี

#5755
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานวันนอร์รูซ

บทอธิษฐานวันนอร์รูซ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงกำหนดนอร์รูซให้เป็นวันฉลองสำหรับผู้ที่ถือศีลอดด้วยความรักพระองค์ และละเว้นจากทุกสิ่งที่พระองค์รังเกียจ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงให้ไฟแห่งความรักของพระองค์และความร้อนที่เกิดจากการถือศีลอดที่พระองค์บัญญัติไว้ จุดพวกเขาให้ลุกโพลงในศาสนาของพระองค์ และใจจดจ่ออยู่กับการสรรเสริญและระลึกถึงพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า เนื่องด้วยพระองค์ประดับพวกเขาด้วยอลงกรณ์แห่งการถือศีลอดที่พระองค์บัญญัติ ขอทรงประดับพวกเขาเช่นกันด้วยอลงกรณ์แห่งการเป็นที่ยอมรับพระองค์ โดยพระกรุณาและความโปรดปรานของพระองค์ เพราะการกระทำของมวลมนุษย์ล้วนขึ้นกับความยินดีและบัญชาของพระองค์ หากพระองค์พิจารณาผู้ที่ไม่ได้ถือศีลอดว่าเป็นผู้ที่ถือ ผู้นั้นจะได้รับการนับว่าเป็นพวกที่ได้ถือศีลอดมาแต่นิรันดรกาล และหากพระองค์ประกาศิตว่าผู้ที่ถือศีลอดเป็นพวกที่ไม่ถือ ผู้นั้นจะได้รับการนับว่าเป็นพวกที่ทำให้เสื้อคลุมแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์เปื้อนด้วยธุลี และพลัดไกลไปจากชลธารของน้ำพุแห่งชีวิต

พระองค์คือพระผู้ทรงบันดาลให้ธง “พระองค์เป็นที่น่าสรรเสริญในผลงานของพระองค์” ได้ชูขึ้น และ ธง “โองการของพระองค์เป็นที่เชื่อฟัง” ได้คลี่ออก ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงบันดาลให้คนรับใช้ตระหนักในฐานะนี้ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าความล้ำเลิศของทุกสรรพสิ่งขึ้นกับบัญชาและวจนะของพระองค์ และทุกความดีของทุกการกระทำขึ้นกับการอนุญาตและความยินดีของพระประสงค์ของพระองค์ และจะยอมรับว่าบังเหียนของการกระทำของมนุษย์อยู่ในเงื้อมมือแห่งการยอมรับและบัญญัติของพระองค์ ขอทรงทำให้พวกเขารู้ว่า ไม่มีสิ่งใดปิดกั้นพวกเขาจากความงามของพระองค์ในวันเหล่านี้ วันที่พระคริสต์ร้องอุทานว่า: เป็นของพระองค์” และพระสหายของพระองค์ (พระโมฮัมหมัด) ร้องว่า: “ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่ง ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ที่ทรงเปิดเผยความงามของพระองค์ และลิขิตสิ่งที่จะทำให้บรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร ได้มาถึงตำหนักแห่งการเปิดเผยพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ซึ่งประชาชนทั้งปวงเศร้าโศกเพราะพระนามนี้ ยกเว้นผู้ที่ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ และตั้งจิตสู่บรมศาสดาผู้เปิดเผยพระองค์และแสดงคุณลักษณะของพระองค์”

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า บรมศาสดาผู้เป็นกิ่งของพระองค์และศาสนิกชนทั้งหมดของพระองค์ ได้สิ้นสุดการถือศีลอดในวันนี้หลังจากที่ได้ถือมาภายในอาณาบริเวณของราชสำนัก ด้วยความปรารถนาจะทำให้พระองค์ยินดี ขอพระองค์บรรดาลสิ่งที่ดีงามทั้งปวงที่กำหนดไว้ในคัมภีร์ให้แก่บรมพระศาสดา เหล่าศาสนิกชน และทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในวันเหล่านั้น ขอทรงประทานสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเขาทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัฉริยภาพ

#5756
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานวันอัยยัมมีฮา

บทอธิษฐานวันอัยยัมมีฮา

วันอัยยัมมีฮาอยู่ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม ควรเป็นวันสำหรับการเตรียมตัวถือศีลอด เป็นวันสำหรับการต้อนรับขับสู้ การกุศล และให้ของขวัญ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นอัคคี พระผู้เป็นแสงสว่างของข้าพเจ้า! วันที่พระองค์ให้ชื่อไว้ในคัมภีร์ว่าอัยยัมมีฮาได้เริ่มขึ้นแล้ว ข้าแต่พระผู้เป็นราชันแห่งนามทั้งหลาย และการถือศีลอดที่ปากกาอันประเสริฐสุดของพระองค์ได้บัญชาให้ทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ปฏิบัติ กำลังใกล้เข้ามา ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวันเหล่านี้ ต่อทุกคนที่ยึดถือสายใยแห่งบัญญัติของพระองค์ในช่วงเวลานี้ และยึดถือศีลของพระองค์ ขอทรงให้วิญญาณทุกดวงได้อยู่ในอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์ ในตำแหน่งที่ปรากฏวิภาจากพักตรากฤติของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า บุคคลเหล่านี้คือคนรับใช้ของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่ถูกความใฝ่ต่ำชักจูงให้ละเลยพระธรรมที่พระองค์ลิขิตไว้ในคัมภีร์ พวกเขาน้อมคำนับศาสนาของพระองค์ รับคัมภีร์ของพระองค์ด้วยความมุ่งมั่นที่ก่อกำเนิดจากพระองค์ ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บัญญัติให้แก่พวกเขาและตัดสินใจประพฤติตนตามพระธรรมที่พระองค์ประทานมา

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า พวกเขายอมรับสิ่งที่พระองค์เปิดเผยไว้ในคัมภีร์อย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้พวกเขาได้ดื่มสายธารแห่งนิรันดรกาลจากพระหัตถ์แห่งความกรุณาของพระองค์ โปรดลิขิตรางวัลให้แก่พวกเขาตามที่กำหนดไว้ให้ผู้ที่ดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรอันเป็นที่สถิตของพระองค์ และได้รับอมฤตแห่งการเข้าเฝ้าพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นจอมกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย พระผู้ทรงสงสารผู้ถูกกดขี่ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ขอทรงบัญญัติสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่พวกเขา ยิ่งกว่านั้นขอทรงลิขิตสิ่งที่ไม่มีประชาชนคนใดค้นพบให้แก่พวกเขา และโปรดนับพวกเขาเป็นพวกที่รายล้อมพระองค์ และอยู่รอบบัลลังก์ของพระองค์ในทุกภพ

ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงทราบทุกอย่าง

#5750
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐานสำหรับริสวัน

บทอธิษฐานสำหรับริสวัน

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสัญลักษณ์ของพระองค์ที่ห้อมล้อมสรรพสิ่งทั้งปวง ต่ออาภาของพักตรากฤติของพระองค์ที่สาดแสงธรรมให้แก่ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก ต่อความปรานีของพระองค์ที่ล้ำเลิศกว่าทุกสรรพสิ่ง ต่อกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ซึมซาบไปทั่วจักรวาล ขอทรงฉีกม่านกำบังที่ปิดกั้นข้าพเจ้าจากพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้รีบไปยังแหล่งกำเหนิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไปยังอรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมและกรุณาธิคุณของพระองค์ และจะได้ดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งความใกล้ชิดและความยินดีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดอย่าให้ข้าพเจ้าสิ้นโอกาสที่จะรู้จักพระองค์ในยุคนี้ โปรดอย่าปลดเสื้อคลุมแห่งการนำทางของพระองค์ออกจากข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าได้ดื่มจากชโลทรแห่งชีวิต ซึงมีสายธารหลั่งมาจากสวรรค์(ริสวัน) อันเป็นที่ตั้งของบัลลังก์ของพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงปรานี เพื่อว่าดวงตาของข้าพเจ้าจะเปิดออก ใบหน้าของข้าพเจ้าจะได้รับแสงธรรม หัวใจของข้าพเจ้าจะได้นอนใจ วิญญาณของข้าพเจ้าจะได้รู้แจ้ง และเท้าของข้าพเจ้าจะก้าวมั่น

พระองค์คือพระผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งตั้งแต่นิรันดรกาลด้วยอนุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ และสามารถบันดาลความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งด้วยปฏิบัติการของพระประสงค์ของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือบนโลกยับยั้งพระประสงค์ของพระองค์ได้ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอการบริบาลที่การุณย์และความเอื้อเฟื้อของพระองค์ทรงปรานีต่อข้าพเจ้า โปรดโน้มน้าวให้ข้าพเจ้าเงี่ยหูฟังทำนองเสนาะของวิหคที่ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในแมกไม้ของพฤษาแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเห็นใจ

#5757
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

ธรรมจารึกถึงอาหมัด

ธรรมจารึกถึงอาหมัด

พระองค์คือจอมกษัตริย์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ!

ดูซิ นกไนติงเกลสวรรค์ขับขานอยู่บนกิ่งไม้ของพฤกษาแห่งนิรันดรกาล ด้วยทำนองเพลงอันเสนาะแสนวิสุทธิ์ เป็นการประกาศข่าวดีของการได้อยู่ใกล้กับพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรดาผู้ที่จริงใจ ร้องเรียกผู้ที่เชื่อในเอกภาพสวรรค์ให้มายังราชสำนักอันเป็นที่สถิตของพระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ แจ้งให้บรรดาผู้ที่ถูกตัดขาดทราบเกี่ยวกับพระธรรมที่เปิดเผยโดยพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นจอมกษัตริย์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ไม่มีเปรียบปาน นำทางให้คนรักไปยังบริเวณอันวิสุทธิ์และความงามแสนอำไพนี้

แท้จริงแล้วนี่คือความงามอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำนายไว้ในคัมภีร์ของธรรมทูตทั้งหลาย ซึ่งพระผู้ทรงความงามนี้จะแยกให้เห็นสัจธรรมและความหลงผิด และจะทดสอบคุณค่าของบัญชาทุกข้อ แท้จริงแล้วพระองค์คือพฤกษาแห่งชีวิตที่ให้กำเนิดผลไม้ของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่

ดูกร อาหมัด! เจ้าจงเป็นพยานเถิดว่า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ไม่มีเปรียบปาน พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด และพระผู้ที่พระองค์ส่งมาในนามของ อาลี1 คือบรมศาสดาที่แท้จริงจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเราทุกคนกำลังปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์

ดูกร ประชาชน จงเชื่อฟังบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ลิขิตไว้ในคัมภีร์บายันโดยพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ แท้จริงแล้วพระองค์คือราชันของธรรมทูตทั้งหลาย และคัมภีร์ของพระองค์คือคัมภีร์แม่บท หากเจ้าเพียงแต่รู้

ดังนี้คือเสียงที่นกไนติงเกลร้องเรียกเจ้าจากคุกนี้ พระองค์เพียงแต่เทศนาพระธรรมอันกระจ่างแจ้งนี้ตามหน้าที่ ใครก็ตามที่ใคร่จะเมินคำแนะนำนี้ก็จงเมินเถิด และใครก็ตามที่ปรารถนาหนทางไปสู่พระผู้เป็นเจ้า ก็จงเลือกไปตามนั้น

ดูกร ประชาชน หากเจ้าปฏิเสธวจนะเหล่านี้ มีข้อพิสูจน์ใดเล่าว่าเจ้าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า ดูกร พวกจอมปลอม จงแสดงข้อพิสูจน์ออกมา

ไม่มีทาง พระผู้ซึ่งกุมดวงวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในมือเป็นพยาน พวกเขาไม่มีทางแสดงข้อพิสูจน์ออกมาได้ แม้ว่าจะร่วมมือช่วยกันก็ตาม

ดูกร อาหมัด จงอย่าลืมความอารีของเราขณะที่เราไม่อยู่ จงจดจำวันที่เราอยู่กับเจ้า จดจำความทุกข์ระทมของเราและการถูกเนรเทศมายังคุกที่ห่างไกลนี้ และขอให้เจ้า มั่นคงในความรักของเราเพื่อว่าหัวใจของเจ้าจะไม่หวั่นไหว แม้ว่าดาบของศัตรูจะกระหน่ำฟันเจ้า อีกทั้งโลกและสวรรค์ทั้งหมดลุกขึ้นต่อต้านเจ้า

ขอให้เจ้าเป็นประดุจเปลวไฟสำหรับศัตรูของเรา และเป็นประดุจสายธารแห่งชีวิตนิรันดร์สำหรับบรรดาผู้ที่เรารักและอย่าได้เป็นพวกที่สงสัย

และหากเจ้าได้รับความทุกข์ยากในหนทางของเรา หรือตกต่ำเพราะเห็นแก่เรา ก็อย่าได้กังวลใจ

จงฝากความหวังไว้กับพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า พระผู้เป็นนายของบรรพบุรุษของเจ้า เพราะประชาชนกำลังเร่ร่อนอยู่ในความหลงผิด จิตใจมืดมัวจนมองไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าด้วยตาของตนเอง ไม่ได้ยินทำนองเพลงของพระองค์ด้วยหูของตนเอง นี้คือสภาพของพวกเขา ซึ่งเจ้าก็เห็นแล้วเช่นกัน

ดังนี้เองที่ความงมงายได้กลายเป็นม่านที่ปิดกั้นหัวใจของพวกเขาจากวิถีธรรมของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงประเสริฐ พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่

ขอให้เจ้าแน่ใจว่า แท้จริงแล้วผู้ที่เมินพระผู้ทรงความงามนี้เท่ากับเมินธรรมทูตทั้งหลายในอดีต และจองหองต่อพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่นิรันดรกาลตราบจนนิรันดรกาล

ดูกร อาหมัด จงอ่านธรรมจารึกนี้ให้ดี และใช้สวดระหว่างที่เจ้ามีชีวิตอยู่ และอย่าได้ละเลย เพราะแท้จริงแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดรางวัลสำหรับผู้ที่สละชีวิตเพื่อพระองค์ร้อยคนและการรับใช้ในทั้งสองภพไว้ให้ผู้ที่สวดธรรมจารึกนี้ เราประทานผลบุญนี้ให้แก่เจ้าประหนึ่งเป็นความอารีและความปรานีจากที่สถิตของเรา เพื่อว่าเจ้าจะได้เป็นพวกที่รู้คุณ

พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน! หากใครที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากหรือเศร้าโศกได้อ่านธรรมจารึกนี้อย่างจริงใจที่สุด พระผู้เป็นเจ้าจะปัดเป่าความทุกข์โศก แก้ไขความยากลำบากและขจัดความทุกข์ยากให้เขา

แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

#5742
- Bahá'u'lláh

 

ธรรมจารึกอัคคี

ธรรมจารึกอัคคี

ในนามของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงบรมโบราณที่สุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด

หัวใจของบรรดาผู้ที่จริงใจถูกเผาพลาญด้วยไฟแห่งการพรากจากกัน ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งภพทั้งปวง แสงที่เรืองจากพักตรากฤติของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

บรรดาผู้ใกล้ชิดพระองค์ถูกทอดทิ้งอยู่ในความมืดอันน่าสลด ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของภพทั้งปวง แสงอรุณแห่งการกลับมาอยู่ร่วมกับพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ร่างของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรนอนสั่นสะท้านอยู่บนพื้นทรายที่ห่างไกล ข้าแต่พระผู้ยังความปลาบปลื้มให้แก่ภพทั้งปวง มหาสมุทรอันเป็นที่สถิตของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

มือที่เฝ้าวิงวอนนี้ชูขึ้นสู่นภาแห่งกรุณาและความเอื้อเฟื้อของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงตอบภพทั้งปวง ฝนแห่งความเมตตาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

พวกไม่มีศาสนาได้ลุกขึ้นกดขี่ในทุกดินแดน ข้าแต่พระผู้พิชิตภพทั้งปวง อานุภาพบีบบังคับของประกาศิตจากปากกาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

เสียงเห่าหอนของสุนัขดังก้องอยู่รอบด้าน ข้าแต่พระผู้ลงอาญาแห่งภพทั้งปวง ราชสีห์ในพนาแห่งอำนาจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความเยือกเย็นได้เกาะกินมวลมนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นอัคคีแห่งภพทั้งปวง ความรักอันอบอุ่นของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความหายนะขึ้นถึงขีดสุดแล้ว ข้าแต่พระผู้ทรงกู้พิภพทั้งปวง สัญลักษณ์แห่งความช่วยเหลือของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความมืดได้ปกคลุมประชาชนเกือบทั้งหมด ข้าแต่พระผู้เป็นรัศมีของภพทั้งปวง วิภาอันโชติช่วงของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

คอของมนุษย์ยืดขึ้นด้วยความประสงค์ร้าย ข้าแต่พระผู้ทำลายภพทั้งปวง ดาบแห่งความพยาบาทของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด ?

ความตกต่ำถึงขีดสุด ข้าแต่พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ของภพทั้งปวง เครื่องหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความทุกข์โศกได้ทรมานพระผู้เปิดเผยพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงปรานี ข้าแต่พระผู้ยังความปีติให้แก่ภพทั้งปวง ความปีติที่มากับอรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ประชาชนทั้งปวงบนพิภพอยู่ในความปวดร้าว ข้าแต่พระผู้ยังความหรรษาให้แก่ภพทั้งปวง ธงแห่งความหรรษาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

พระองค์ทรงเห็นอุทัยสถานแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ถูกบดบังด้วยการชักจูงอันชั่วร้าย ข้าแต่พระผู้ทรงอำนาจแห่งภพทั้งปวง องคุลีแห่งอำนาจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

มวลมนุษย์กระหายอย่างสาหัส ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง สายธารแห่งความอารีของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความโลภได้ครอบงำมนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง ผู้ที่ปล่อยวางมีให้เห็น ณ ที่ใด?

พระองค์ทรงเห็นพระผู้ถูกประทุษร้ายนี้ถูกเนรเทศไปอย่างโดเดี่ยว ข้าแต่พระผู้เป็นประมุขแห่งภพทั้งปวง กองทัพสวรรค์แห่งบัญชาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ข้าพเจ้าถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างแดน ข้าแต่พระผู้เป็นที่วางใจของภพทั้งปวง เครื่องหมายแห่งความซื่อสัตย์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ความตายอันเจ็บปวดได้ทรมานมวลมนุษย์ ข้าแต่พระผู้เป็นชีวิตแห่งภพทั้งปวง คลื่นมหาสมุทรแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

เสียงของซาตานได้กระซิบมนุษย์ทุกคน ข้าแต่พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งภพทั้งปวง ดาวตกที่มากับไฟของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

กิเลสอันมัวเมาได้ทำให้มนุษยชาติส่วนใหญ่วิปริต ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของภพทั้งปวง อรุโณทัยแห่งความบริสุทธิ์อยู่ ณ ที่ใด?

พระองค์ทรงเห็นพระผู้ถูกประทุษร้ายนี้ถูกปกปิดภายใต้การกดขี่ท่ามกลางชาวซีเรียน ข้าแต่พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งภพทั้งปวง รัศมีของแสงอรุณของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าถูกห้ามมิให้พูด ข้าแต่พระผู้เป็นนกไนติงเกลแห่งภพทั้งปวง เช่นนั้นแล้วทำนองเพลงของพระองค์จะขับขานมาจากที่ใด?

ประชาชนส่วนใหญ่หมกหมุ่นอยู่ในความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระ ข้าแต่พระผู้ให้ความมั่นใจแก่ภพทั้งปวงตัวแทนแห่งความั่นใจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด

บาฮากำลังจมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ทรมาน ข้าแต่พระผู้ทรงกู้พิภพทั้งปวง เรือแห่งความรอดพ้นของพระองค์อยู ณ ที่ใด?

พระองค์ทรงเห็นอรุโณทัยแห่งวาทะของพระองค์อยู่ในความมืดของสรรพภาวะ ข้าแต่พระผู้เป็นแสงสว่างแก่ภพทั้งปวง ดวงตะวันบนนภาแห่งพระกรุณาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ตะเกียงแห่งสัจธรรม ความบริสุทธิ์ ความจงรักภักดีและเกียรติ ถูกดับแสง ข้าแต่พระผู้ทรงขับเคลื่อนพบทั้งปวง สัญลักษณ์แห่งความพยาบาทที่กริ้วโกรธของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

พระองค์เห็นหรือว่ามีผู้ใดสนับสนุนพระองค์หรือตรึกตรองสิ่งที่บังเกิดกับบรมศาสดาในหนทางแห่งความรักของพระองค์? ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของภพทั้งปวง บัดนี้ปากกาของข้าพเจ้าหยุดแล้ว

กิ่งก้านของพฤกษาสวรรค์หักเพราะพายุแห่งชะตากรรม ข้าแต่พระผู้ทรงค้ำจุนภพทั้งปวง ธงแห่งความช่วยเหลือของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

พระพักตร์ที่ถูกธุลีแห่งการใส่ร้ายบดบัง ข้าแต่พระผู้ทรงปรานีแห่งภพทั้งปวง สายลมแห่งความเห็นใจของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

เสื้อคลุมที่บริสุทธิ์เปรอะเปื้อนเพราะพวกหลอกลวง ข้าแต่พระผู้ประดับภพทั้งปวง ภูษาแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ทะเลแห่งความกรุณาสงบนิ่งเพราะสิ่งที่มือของมนุษย์ได้กระทำ ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของภพทั้งปวงคลื่นแห่งความอารีของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ประตูนำไปสู่ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้าถูกปิดด้วยความกดขี่ของเหล่าศัตรู ข้าแต่พระผู้ไขภพทั้งปวง กุญแจแห่งพระกรุณาของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ใบไม้กลายเป็นสีเหลืองเพราะพิษของลมที่กระพือความไม่สงบ ข้าแต่พระผู้ให้แห่งภพทั้งปวง การหลั่งไหลจากเมฆแห่งความอารีของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

จักรวาลมืดมนด้วยธุลีบาป ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยแก่ภพทั้งปวง สายลมแห่งการอภัยของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ศาสดาหนุ่มผู้นี้โดดเดี่ยวในดินแดนที่มืดมน ข้าแต่พระผู้ประทานพรให้ภพทั้งปวง ฝนแห่งกรุณาธิคุณของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด?

ดูกร พระผู้เป็นปากกาอันยิ่งใหญ่ที่สุด เราได้ยินเสียงร้องเรียกอันแสนหวานของเจ้าแล้วในอาณาจักรอนันต์ ดูกร พระผู้ถูกประทุษร้ายแห่งภพทั้งปวง จงเงี่ยหูฟังพจนาที่ชิวหาแห่งความโอฬารดำรัส!

ดูกร พระผู้ทรงอรรถาธิบายแห่งภพทั้งปวง หากมิใช่เพราะความเยือกเย็นแล้ว วจนะของเจ้าจะแผ่ความร้อนออกไปได้อย่างไร?

ดูกร พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งภพทั้งปวง หากมิใช่เพราะความหายนะ ดวงตะวันแห่งความอดทนของเจ้าจะส่องแสงได้อย่างไร?

ดูกร พระผู้ทรงความอดทนแห่งภพทั้งปวง อย่าได้เศร้าโศกเพราะคนไร้ศีลธรรม เจ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออดทนและทนทาน

ดูกร พระผู้ทรงความรักแห่งภพทั้งปวง รุ่งอรุณของเจ้าบนขอบฟ้าแห่งพระปฏิญญาท่ามกลางพวกปลุกปั่นความไม่สงบ และใจของเจ้าที่ถวิลหาพระผู้เป็นเจ้านั้น ช่างหวานเพียงใด

ดูกร เพราะผู้ทรงความปีติแห่งภพทั้งปวง โดยเจ้า ธงแห่งอิสรภาพจึงได้ปักบนยอดสุด และทะเลแห่งความอารีจึงสาดซัด

ดูกร พระผู้ถูกเนรเทศแห่งภพทั้งปวง เพราะความโดดเดี่ยวของเจ้า ดวงตะวันแห่งความเป็นหนึ่งจึงได้ส่องแสง เพราะการถูกเนรเทศของเจ้า ดินแดนแห่งเอกภาพจึงวิจิตร

ดูกร พระผู้เป็นความภาคภูมิของภพทั้งปวง เราได้ให้ความตกต่ำเป็นภูษาแห่งความรุ่งโรจน์ และความทุกข์ทรมานเป็นอาภรณ์ประดับวิหารของเจ้า

ดูกร พระผู้ทรงปกปิดบาปแห่งภพทั้งปวง เจ้าเห็นแล้วว่าหัวใจทั้งหลายมีแต่ความเกลียดชัง เจ้าจงมองข้ามเสีย

ดูกร พระผู้ทรงเสียสละสำหรับภพทั้งปวง เมื่อดาบสะท้อนแสง จงมุ่งหน้าไป! เมื่อหอกพุ่งมา จงคืบหน้าต่อไป!

ดูกร พระผู้ทำให้ภพทั้งปวงคร่ำครวญ เจ้าหรือเราที่จะคร่ำครวญ? เราต่างหากที่จะร่ำไห้เพราะผู้สนับสนุนเจ้ามีเพียงน้อยนิด ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องเรียกของพระองค์แล้ว และบัดนี้พระพักตร์ของบาฮาแดงเป็นไฟด้วยความร้อนแห่งความทุกข์ทรมาน และด้วยอัคคีของวจนะอันเรืองรองของพระองค์ และบาฮาลุกขึ้นด้วยความซื่อสัตย์เพื่อเสียสละ พร้อมกับตั้งปณิธานในความยินดีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้ทรงบันดาลความเป็นไปของภพทั้งปวง

ดูกร อาลี อัคบา จงขอบคุณพระผู้เป็นนายของเจ้า สำหรับธรรมจารึกนี้ ซึ่งเจ้าสามารถสูดสุคนธรสแห่งขันติของเรา และรับรู้สิ่งที่รุมล้อมเราในวิถีของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นที่บูชาของภพทั้งปวง

หากคนรับใช้ทุกคนอ่านและตรึกตรองสิ่งนี้ จะเกิดไฟระอุอยู่ในเส้นโลหิตของพวกเขา ซึ่งจะจุดภพทั้งปวงให้ลุกโพลง

Bahaullah

#5744
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐาน ณ สถูปของพระบาฮาอุลลาห์ และพระบ๊อบ

บทอธิษฐาน ณ สถูปของพระบาฮาอุลลาห์ และพระบ๊อบ

(ใช้สวดในวันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวันครบรอบของทั้งสองพระองค์ด้วย)

ความสรรเสริญที่รุ่งอรุณขึ้นมาจากอัตภาพอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ และความรุ่งโรจน์ที่ฉายออกมาจากความงามอันโชติช่วงที่สุดของพระองค์ สถิตอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระผู้แสดงความโอฬารให้เป็นที่ประจักษ์ พระผู้เป็นราชันแห่งนิรันดรกาล พระผู้เป็นนายของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก! ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า อาณาจักร ราชศักดาและความโอฬารของพระผู้เป็นเจ้า เปิดเผยผ่านมาทางพระองค์ ดวงตะวันที่ชัชวาลมาแต่โบราณกาลได้สาดรัศมีอยู่บนนภาแห่งประกาศิตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์ และความงามของพระผู้ที่เรามองไม่เห็นเรืองแสงอยู่เหนือขอบฟ้าของสรรพสิ่งทั้งปวง ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกด้วยว่า เพียงการขยับปากกาของพระองค์ บัญชาที่ว่า “พระองค์จงเป็น” จึงบังเกิดผล ความลับของพระผู้เป็นเจ้าถูกเปิดเผย ทุกสรรพสิ่งถูกบันดาลขึ้นมา และธรรมวิวรณ์ทั้งหมดหลั่งลงมา

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานอีกด้วยว่า ความงามของพระผู้เป็นที่บูชาเปิดเผยผ่านมาทางความงามของพระองค์ พระพักตร์ของพระผู้เป็นยอดปรารถนาสุกสกาวอยู่ในพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงตัดสินทุกสรรพสิ่งด้วยวจนะของพระองค์ โดยบันดาลให้บรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ได้ขึ้นไปสู่สุดยอดของความรุ่งโรจน์ และผู้ไม่มีศาสนาจมลงไปสู่ก้นบึ้งของอเวจี

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ผู้ที่รู้จักพระองค์ได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า พระพรนั้นช่างยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ถ่อมตนต่ออธิปไตยของพระองค์ ได้รับเกียรติของการเข้าเฝ้าพระองค์ เป็นที่ยินดีตามพระประสงค์ของพระองค์ รายล้อมพระองค์ และยืนยันอยู้หน้าบัลลังก์ของพระองค์ ความหายนะบังเกิดกับผู้ที่ทำบาปต่อพระองค์ ปฏิเสธพระองค์ โต้แย้งพยานหลักฐานของพระองค์ หนีออกไปจากการปกครองและอาณาจักรของพระองค์ และได้รับการนับว่าเป็นพวกไม่มีศาสนา ซึ่งชื่อของพวกเขาถูกจารึกไว้ในธรรมจารึกศักดิ์สิทธิ์ด้วยดัชนีแห่งบัญชาของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า จากมือขวาแห่งความปรานีและเมตตารักใคร่ของพระองค์ ขอกรุณาธิคุณของพระองค์พัดลมหายใจอันบริสุทธิ์มายังข้าพเจ้า เพื่อว่าลมหายใจนั้นจะพัดให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากตนเองและโลก และเข้าไปสู่ราชสำนักแห่งความใกล้ชิดและที่สถิตของพระองค์ พระองค์ทรงอำนาจในการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา ความจริงแล้วพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

การระลึกถึงและการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ความรุ่งโรจน์และวิภาของพระผู้เป็นเจ้า สถิตอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นความงามของพระผู้เป็นเจ้า! ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ดวงตาของทุกสรรพสิ่งไม่เคยเห็นใครถูกประทุษร้ายเหมือนพระองค์ ตลอดชีวิตของพระองค์จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ทรมาน เวลาหนึ่งพระองค์ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อีกเวลาหนึ่งพระองค์ถูกคุกคามด้วยดาบของศัตรู ถึงกระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ได้บัญชามวลมนุษย์ให้ปฏิบัติตามบัญญัติที่พระองค์ได้รับมอบมาจากพระผู้เป็นผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

ขอให้วิญญาณของข้าพเจ้าเป็นพลีแด่การถูกประทุษร้ายที่พระองค์ได้รับ และเป็นค่าไถ่สำหรับความทุกข์ยากของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อบรรดาผู้ที่มีใบหน้าเรืองรองด้วยวิภาจากพักตรากฤติของพระองค์ และผู้ที่ปฏิบัติตามบัญชาทุกอย่างด้วยความรักพระองค์ ขอทรงขจัดม่านที่ปิดกั้นระหว่างพระองค์และบรรดาผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมา ขอทรงประทานสิ่งที่ดีงามให้แก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และโลกหน้า ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเห็นใจ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงประสาทพรให้กับพฤกษาสวรรค์นี้ ตลอดจนใบ คบไม้ กิ่งก้าน ลำต้น และหน่อของพฤกษานี้ ตราบนานเท่าที่อธิปไตยอันวิศิษฎ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ยังอยู่ ขอทรงคุ้มครองพฤกษานี้ให้ปลอดภัยจากการปองร้ายของผู้กรุกรานและผู้กดขี่ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงประสาทพรอีกด้วยให้กับบรรดาคนรับใช้ชายหญิงที่มาถึงเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

#5746
- Bahá'u'lláh

 

บทอธิษฐาน ณ สถูปของพระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐาน ณ สถูปของพระอับดุลบาฮา

(ใช้สวดเป็นการส่วนตัวได้ด้วยเช่นกัน)

“ใครที่สวดบทอธิษฐานนี้ด้วยความอ่อนน้อมและศรัทธา จะยังความเบิกบานหรรษาให้แก่หัวใจของคนรับใช้ผู้หนึ่งจะเป็นเสมือนได้อยู่ต่อหน้าพระองค์”

พระองค์คือพระผู้ทรงความรุ่งโรจน์!

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอยกมือวิงวอนพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและน้ำตา ขอเอาใบหน้าคลุกธุลี ณ ธรณีประตูของพระองค์ พระผู้ทรงความประเสริฐเหนือปัญญาของผู้แก่วิชาและการสรรเสริญของผู้ที่เทิดทูนพระองค์ ขอทรงทอดสายตาแห่งความปรานีมายังคนรับใช้ผู้ต่ำต้อยและอ่อนน้อมอยู่ ณ ประตูขอพระองค์และโปรดให้เขาดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งพระกรุณาอนันต์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! เขาคือคนรับใช้ผู้น่าสงสารและต่ำต้อยของพระองค์ เป็นทาสที่วิงวอนพระองค์ เป็นเชลยอยู่ในมือของพระองค์ อธิษฐานถึงพระองค์ด้วยความศรัทธา วางใจในพระองค์ หลั่งน้ำตาต่อพระพักตร์ของพระองค์ ร้องเรียกและวิงวอนพระองค์ว่า:

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! โปรดประทานความกรุณาให้ข้าพเจ้ารับใช้บรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นทาสรับใช้ที่เข้มแข็งของพระองค์ ให้หน้าผากของข้าพเจ้าเรืองรองด้วยแสงแห่งการบูชาในราชสำนักแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ และด้วยการอธิษฐานถึงอาณาจักรถึงอาณาจักรแห่งความโอฬารของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสิ้นความเห็นแก่ตัว ณ ประตูไปสู่สวรรค์ของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าตัดความผูกพันจากทุกสิ่งภายในอาณาบริเวณอันวิสุทธิ์ของพระองค์ โปรดให้ความไม่เห็นแก่ตัวเป็นถ้วยที่ข้าพเจ้าดื่ม เป็นเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าสวม เป็นมหาสมุทรที่ข้าพเจ้าดำดิ่งลงไป โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นประดุจธุลี ในวิถีของบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ และให้ข้าพเจ้าได้สละวิญญาณสำหรับพิภพที่ได้รับเกียรติจากรอยเท้าของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรในวิถีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งความรุ่งโรจน์ในเบื้องบนสุด

คนรับใช้ร้องเรียกพระองค์ยามรุ่งอรุณและค่ำคืนด้วยบทอธิษฐานนี้ โปรดให้หัวใจของเขาสมปรารถนา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย! โปรดให้เขามีหัวใจที่ผ่องใส มีใจเบิกบานและเห็นแจ้งในธรรม เพื่อว่าเขาจะได้รับใช้ศาสนาและคนรับใช้ของพระองค์

พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงสงสาร พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ

#5748
- `Abdu'l-Bahá