Return   Facebook   Zip File

Obligatory

(Are e tangiria n atonga te tataro aio, ke e tei ao n rairaki nakon Te Atua, ao, ngke e tei i aon ana tabo, e na taraa te angaatai ao te angamaing, n aron ae e tataninga Ana nanoanga te Uea, te Kabanea n Nanoanga, te Moamoaaomata. Ngkanne ke e atonga aei:)

O Ngkoe aia Uea aara nako ao te Tia karaoi taian karawa! I Butiiko irouia Naake Ngaiia Bongin-Rikiraken Oioim ae e aki nooraki, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ni karaoa au tataro bwa te ai are e na kabueki rabunanimata nako ake a kainai man Tamaroam, ao te oota are e na kairai nakon marawan Kaaniam.

(Ke e tabeki baina n ai aron ae e bubuti nakon Te Atua—are e kakabwaiaaki ao ni karietataaki Ngaia—ao n atonga aei):

O Ngkoe are e kainnanoia te aonaaba ao are E tangiraki irouia aaba nako! Ko noorai ngkai n rairaki Nakoim, ao n taua Am roobu, are ni kakamwakurina e a tia ni mwaing iai te karikibwai. Boni ngai am toro, Ngkoe au Uea, ao natin Am toro. Ko noorai ngkai I tei n tauraoi ni karaoa are Nanom ao are Ko tangiria, ao n akea te bwai ae I tangiria bwa ti are Kukureim. I Butiiko ni Marawan Am nanoanga ao n Itoi ni Ngainan Am raoiroi bwa e na karaoia Am toro are Ko nano iai ma n tangiria. Ni korakoram are e riaon bwaai ni kabane ake a taekinaki ao n neboaki! O Ngkoe Te Atua, ae Atuau! Tai taratarai au kaantaninga ma au mwakuri, ma ko na tara Nanom are e a tia n otabwanini karawa ma aon te aba. N Aram ae Moan te Kakannato, O Ngkoe aia Uea aaba nako! I ti nano n are Ko nano iai, ao n tangira are Ko tangiria.

(Ke katorobubua, ni bobaraaki ni kaboa ramwana ma aontano, e atonga aei):

Ko bon karietataaki i aon aia kabwarabwara tabeman ma ti Ngkoe, ao akea riki aia atatai ma ti Ngkoe.

(Ke e tei ao n atonga aei):

Karika au tataro, Ngkoe te Uea, bwa te koburakenran ae maiu, are I kona ni maiu iai ni maanin Am tautaeka, ao n Atoatongko ni katoai nako aonaaba ake Am aonaaba.

(Ke e tabeki baina ni bubutii, ao n atonga aei):

O Ngkoe are Mwaawam man naano ao tamnei are a rannako iai, ao n ain Am tangira are e a tia ni urarake te aonaaba ae bwanin! I Butiiko n Aram are rinanona Ko a tia iai ni kateimatoa Am karikibwai, n aki taua nakoiu are bon iai Iroum, O Ngkoe are E tautaekan aroia aomata! Ko noora te ianena, O Ngkoe au Uea, are e kawaekoa nakon mwengana ae kabanean te rietaata i aan umwan Ueam ao i nanoaan Am tabo n nanoanga, ao ae e aki kororaoi aei ae e ukoukora marawan Am kabwarabure; ao ae e rinano aei botakin Mimitongim, ao te karikibwai ae e kainnano aei ae e kan ataa Kaubwaim. Bon Am bwai te tautaeka n aron are Ko tangiria. I kaotia ma te koaua bwa Ko na bon neboaki n Am mwakuri nako, ao n iraki nanon Am kaetieti, ao n teimatoa n inaomata n Am tua.

(Ke e tabeki baina, ao ni kaokiokia n atonga te Ara are Moan te Kakannato [Alláh’u’Abhá] tenua te tai. Ke e bobaraaki ni katokai baina i aon bubuanwaena i matan Te Atua—Te kakabwaiaaki ao te karietataaki—ao n atonga aei):

Ko noora, O Ngkoe Atuau, aron tamneiu ngke e kamwaingaki i nanon bwain nako rabwatau, ma ingaingana ni kan Taromauriiko, ma nanona ni kan Uringko ao n Neboiko; arona ni kakoauaa are e a tia ni kakoaua iai Newen Am Kaetieti n abanuean Am taeka ao karawan Am atatai. I tangiria, n arou aei, O Ngkoe au Uea, ni Butiiko bwaai ni kabane ake Iroum, bwa I aonga ni kaotiota kainnanou, ao ni kabubura Am kakabwaia ma Am kaubwai, ao ni kona ni kaota mamaarau, ao ni kaotiota Mwaakam ao Korakoram.

(Ke e teirake ao n tabeki baina ni bubuti uoua te tai ni bubutii, ao ni kaangai):

Bon akea Te Atua bwa ti Ngkoe, Kabanean te Mwaaka, te Kabanea n Atataiaomata. Bon akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Tia Katabu, ni kauatabo n te moa ao n te toki. O Ngkoe, Atuau! Am kabwarabure are e a tia ni kamatoaai, ao Am nanoanga e a tia ni kakorakoraai, ao e a tia ni kautai Am wewete, ao e a tia ni kateirakeai Nakoim Am raoiroi. Antai ngai, ngkana tiaki, are e na kona n tei ni mataroan kaawan Kaaniam, ke ni katoka matau nakon oota ake a ootanako man karawan Nanom? Ko bon noora, Ngkoe au Uea, te karikibwai ae e rawawata aei ni karebwerebwe ni mataroan Am raoiroi, ao te tamnei ae tiotio nako aei are e ukoukora karaangan te maiu are akea tokina man bain Am kakabwaia. Bon Am bwai te tautaeka n taai nako, O Ngkoe are Uean aara ni kabane, ao au bwai butimwaean ao te angarake nanou nakon Nanom, Ngkoe te Tia Kariki taian karawa!

(Ke e teirake ao n tabekarake baina tenua te tai, ao ni kaangai):

E korakora riki Te Atua nakon bwaai nako ake a korakora!

(Ke e katorobubua ao, ni kabobaraaka ramwana nako aontano, ao ni kaangai):

Ko bon rangin rietaata i bukin aia nebo naake a kaan Nakoim bwa a na rierake nakon karawan Kaaniam, ke mannikiban nanoia naake a baabanennano Nakoim ni karekean mataroan te kawai n rin Nakoim. I kaotia ma te koaua bwa ko a bon tia ni kamimitongaaki i aon aroaro nako ao n tabu i aon aara nako. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Kabanea ni Karietataaki, te Kabanea ni Mimitong.

(Ke e tekateka ao ni kaangai):

I kaotia ma te koaua nakon are a tia ni kakoaua iai karikibwai ni kabane, ao te Runga ni Karawa are e rietaata, ao kaain nako te Baretaiti are te kabanea n rietaata, ao i aoia riki bon te Newe are E Mimitong man te Oraitan are te kabanea ni mimitong, bwa boni Ngkoe Te Atua, ao bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, ao Teuare E a tia ni kaotaki bon te Kamiimi are e Raba, te Kanikina are e Kakaawaki, are rinanona manintaeka aika B ao E are a tia ni uaia n rarangaaki. I kaotia ma te koaua bwa Teuare Arana are e a tia ni koreaki iroun Kainikorobokin te Kabanea n Rietaata, ao are E a tia ni mwaneweaki n Ana Boki nako Te Atua, Uean te Kaintokanuea are e rietaata ao te aonaaba i nano.

(Ke e kainetia ao n atonga aei):

O Ngkoe are Uean taian maiu nako ao te Tia Bwain bwaai nako aika a nooraki ao aika a aki nooraki! Ko bon noori rannimatau ma nanokaawakiu, ao n ongo au bwaebwaeti, ao tanginiweneiu, ao tangin nanou. Ni Mwaakam! Au kabwaka nako ake a tia n tauai man Kaaniam; ao a tia ni kararoaai au bure man Am botaki ae tabu. E a bon tia Am tangira ni karikirakeai, O Ngkoe au Uea, ao raurenakou Mairoum are e a tia n uruanai, ao raroau Mairoum are I a tia n rootaki iai. I Butiiko ni kawaim nako n te rereua aei, n taeka ake “Bon aei ngai. Bon aei ngai” are a tia n taekinna n te otabwanin aei, ao n ikeiken nako Am Kaotioti, ao karauraun angin nako Ingaabongin Kaotiotam, ni kataua bwa I aonga n tara Tamaroam ao n iri nanon baike i nanon Am Boki.

(Ke e kaokioka atongan te Ara are Moan te Kakannato tenua te tai, ao ni bobaraaki ni katikui baina i aon bubuanwaena, ao e atonga aei):

Te nebonebo Nakoim, O Ngkoe Atuau, bwa Ko a tia ni buokai bwa Nna Ururingko ao n Neboiko, ao Ko a tia ni karekea ataakina irou Teuare Ngaia Rikiraken Bongin Am kanikina nako, ao Ko a tia ni karikai bwa Nna bobaraaki i matan Rikiam ni Uea, ao ni kamangorai i matan Arom n Atua, ao ni manga taekin baike a taekinaki n Newen Mimitongim.

(Ke teirake ao n atonga aei):

Te Atua, ae Atuau! E a bwaoua nuukau n rawawatan au bure, ao e a uruanai au aki tatabeakin. N te tai are I iangoi iai au mwakuri aika a bubuaka ao Am moamoaaomata, e ran nako buroou i nanou, ao e a buro raraau i nanon iau. N Tamaroam, O Ngkoe are E kainnanoia te aonaaba! I maamaa n tabekaarake matau Nakoim, ao a nuka baiu aika a kariaria n taakin nakon karawan Am kakabwaia. Ko bon noora, Atuau, aron rannimatau ngke a tuukai man Uringam ma neboan Aroarom nako aika a raraoi, O Ngkoe Uean te Kaintokanuea are e Rietaata ao i aon te aonaaba are i nano! I Butiiko ni kanikinaean nako Ueam ao kamimiin nako Am tautaeka bwa ko na karaoia nakoia ake Ko tangiriia are e na riki bwa Am kakabwaia nakoia, O Ngkoe Uean taian maiu nako, ao e tau i bukin Am raoiroi, O Ngkoe Uean te nooraki ao te aki nooraki!

(Ke e kaokiokia n atonga te Ara are Moan te Kakannato tenua te tai, ao ni katorobubua ao ni kaboa ramwana ma aontano, ao e kaangai:):

Te nebonebo Nakoim, O Ngkoe Atuara, bwa Ko a tia ni karuoa nakoiira are e na uotiira ni kaniira Nakoim, ao ni kakatauraoi i bukira ma baike a raraoi ake a tia ni karuoaki mai Iroum n Am Boki nako ao Am Reirei. Kamanoira, ti Butiiko, O Ngkoe au Uea, mairouia naake akea nanon aia koaua ma aia katautau aika akea uaaia. Boni Ngkoe, ni koaua, te Korakora, te Kabanea n Ataibwai.

(Ke e tabekarake atuuna, ao ni kainetia n tekateka, ao e atonga aei):

I kakoaua, O Ngkoe Atuau, nakon are a tia ni kakoaua naba iai naake Ko rineiia, ao are a tia ni kaota kakoauaan are a tia ni kakoauaa naba naake kaain te Baretaiti are te kabanea n rietaata ao naake a rarauniia Am Kaintokanuea ae mwaaka. Bon Am bwai abanuean te aonaaba ao karawa, Ngkoe Uean aonaaba nako!

#10380
- Bahá'u'lláh

 

E na anaaki ni katoa bong, n te ingaabong, te tawanou ao te tairiki

(Are e kan tataro, e na teboki baina, ao ngke e tabe n teboki, e atonga aei):

Kamatoai baiu, O Ngkoe Atuau, bwa e aonga n taua Am Boki ma aron te baabanennano bwa a aonga n akea korakoraia kaain te aonaaba i aona. Kaawakinna, ngkanne, man karaoan baike e aki katauaki iai. Boni Ngkoe, ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea ni Korakora.

(Ao ngke e tabe n teboki matana, ke e atonga aei):

I a tia n raira matau Nakoim, O Ngkoe au Uea! Karikia n oota man Moamoam. Kamanoa, ngkanne, man rairakina nakon temanna riki ma ti Nakoim.

(Ke e teirake, ao ni kaaitara te Qiblih—Boton te Nebonebo, are i Aakora, ao ke e atonga aei):

E a tia ni kaotia Te Atua bwa akea riki Te Atua ma ti Ngaia. Bon Ana bwai abanuean nako te Kaotioti ao te karikibwai. E a bon tia, ni koaua, ni kaotiota Teuare Ngaia Bongin Rikiraken te Kaotioti, are E taetae i aon Tinai, are Rinanona are E a tia ni karikaki te Oraitan ae Kakannato bwa e na oota, ao e a tia n taetae iai Kain te Rote are e aki kona n riaoaki, ao Rinanona are e a tia n tabekaki te wewete nakoia ake i karawa ao aika i aon te aba: “Nooria, E a roko Teuare te Kabanea ni bwaibwai. Te aonaaba ao karawa, te mimitong ao te tautaeka bon Ana bwai Te Atua, aia Uea aomata ni kabane, te Tia Bwaina te Kaintokanuea are i eta ao n te aonaaba are i nano!”

(Ngkanne, ke e bobaraaki, ma baina ni kawenei i on bubuanwaena, ao n atonga aei):

Ko bon karietataaki i aon au nebo ao aia nebo naaka i rarikiu, i aon riki au kabwarabwara ao aia kabwarabwara ni kabane ake i karawa ao ni kabane aika i aon te aba!

(Ngkanne, e tei ma baina aika e taakin, nanon baina n tararake nakon matana, ke e atonga aei):

O Ngkoe Te Atua, tai kabwara nanon teuare e a tia ma tabonibaina ni bubuti, n nimta kaon Am nanoanga ao Am raoiroi, O Ngkoe are Ko bon kaota te nanoanga ao bon Ngkoe te Kabanea n Nanoanga!

(Ngkanne, ke e tekateka, ao n atonga aei):

I kaotia ni kakoaua Am katiteuana ao ae ti temanna Ngkoe, ao bwa boni Ngkoe Te Atua, ao bon akea riki Te Atua temanna i Rarikim. Ni koaua, ko a bon tia ni kaota Am Waaki, ni kakoroa nanon Am Boraraoi, ao ni kaukaa nako mataroan Am raoiroi nakoia ni kabane ake a maeka i karawa ao i aon te aba. Te kakabwaia ao te rau, te kamauri ao te mimitong, bwa e na mena i aoia ake Ko tangiriia, ake a tia n aki rootaki man rairakiia nako Mairoum man bibitaki ao angaraoi n te aonaaba, ao n tia n anga bwaai nako, n te kaantaninga ni karekean are iai iroum. Boni Ngkoe, ni koaua, te Kakabwarabure, te Kabanea n Ataataiaomata.

(Ngkana iai temanna are e rineia n atonga te kibu aei nakon are te kibu are e abwabwaki n taekana aei: “E a tia ni kaotia Te Atua bwa bon akea riki Te Atua ma ti Ngaia, te Buoka n te Kanganga, ao te Maiu i bon Irouna,” e na bon tau. Ao n te aro anne, e na bon tau naba ike e mena iai, ngke e tekateka, n rineia n atonga te kibu aei: “I kaotia ma te koaua n Am katiteuana ao n ti temanna Ngkoe, bwa boni Ngkoe Te Atua, ao bon akea riki Te Atua i Rarikim.”)

#10379
- Bahá'u'lláh

 

E riai n anaaki te tataro aei te taina i nanon uabwi ma aua te aoa, n te tawanou

Atuau, I kaotia ma te koaua bwa Ko a tia ni karikai bwa Nna Ataiko, ao n Taromauriiko. Ao I kaotia n te tai aei bwa bon Moan te Mwaaka Ngkoe ao ngai bon moan te mangori. Moan te Korakora Ngkoe ao ngai bon moan te kainnano. Bon akea riki Te Atua temanna bwa ti Ngkoe, te Buoka n te kangaanga, ao te Maiu i bon Irouna.

#10378
- Bahá'u'lláh

 

General

Aan te Waaki

Te Atua, ae Atuau! Kaotai moaia Am koraki ake a Tatangiriko ni koaua, ao buokiia ni barongaia anera n te tokanikai ae e koaua raoi. Kamatoai waeia i aon Kawaim ae e eti, ao man Am tituaraoi are mangkoa kauki i mwaaiia mataroan Am kakabwaia; bwa a kaakabanea i aon Kawaim baike Ko a tia n anganiia, n tararuaa Am Aro, ni katutuka aia mwioko i nanon aia Ururingko, n angaanga nanoia i bukin Tangiram, ma n aki tauanibwai ni kaubwaiia i bukin neboan Tamaroam, ao ni kakaaei aanga i bukin Kakukureiam.

Au Uea! Baairea i bukiia te tibwa ae mwaiti, te kabomwi are e kaman katauaki ao te kanuwanga ae koaua.

Boni Ngkoe, ni koaua, te Tia Angaanga te Maiu, te Tia Buobuoki, te Aakoi, te Tituaraoi, te Angaanga n taai nako.

#10412
- `Abdu'l-Bahá

 

Aine

Au Uea, au Tangira, Maamaten nanou! Raonai i nanon maroaau ao irai ni kanakoakiu nako mai abau. Kanakoa nanokaawakiu. Karekeai bwa Nna katabua maiu ibukin Tamaroam. Kakerikaakai man bwaai nako ma ti Ngkoe. Kariiai n Am boiarara ae e tabu. Karikai bwa Nna irekenrao i nanon Ueam ma naake a mwaawa man bwaai nako ma a aki mwaawa Mai iroum, naake a ingainga ni bekua atiibun Am mataroa ae e tabu ao naake a tei ibukin te mwakuri i nanon Am Waaki. Karikai bwa temanna i buakoia Am tabonibai aika aine ake a tia n roota kakukurein Nanom. Bon Ngkoe ni koaua te Raoiroi te Tituaraoi.

#10451
- `Abdu'l-Bahá

 

Au Uea! Au Uea! I Neboiko ao I Katituaraoiko bwa Ko a tia n nanoangaa Am toro te aine ae mangori aei. E bon karinanoa ma ni Kamoamoako Am toro aei ngkai Ko a tia ni kairia nakon Ueam ma n kaongoa Am weewete ae moan te rietaata nakon te aonaaba aei, ao Ko anganna naba te noraaba bwa e na noori Am kanikina ake a konaa ni kakoaua Am tautaeka n tokanikai i aon bwaai nako. Au Uea! I a bon anganiko te ataei ae i nanon birotou aei bwa e aonga n riki bwa ataein Abanueam ae moan te bongana, bwa e na rikirake i nanon Am tangira, e na maiu ma n rikirake i aan Am kaawakin ma Am kairiiri. E bon koaua! Bwa boni Ngkoe te Aakoi. E bon koaua bwa boni Ngkoe ae moan te bati Am bwai n Aakoi.

#10452
- `Abdu'l-Bahá

 

Ataei

Te Atua! Reireiniia ataei aikai. Ataei aikai bon aroka n Am onaroka, Ueen Am tawaana, rootin Am onaroka. Kabwaka Am karau i aoia; kaootaa Taain te Tamnei i aoia ma Am tangira. Kareiia n Angim bwa a na kaitiakiia bwa aonga n reireiaki, n rikirake ao ni waakirake ao ni karekea moan tamaroaia. Bon Ngkoe te Tia Angaanga! Bon Ngkoe te Tia Ibuobuoki!

#10397
- `Abdu'l-Bahá

 

Atuau! Kairai ao kaawakinai. Kaotaa riki tauran nanou ao karikai bwa te itoi ae raneanea.

Bon ni Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora.

#10398
- `Abdu'l-Bahá

 

Au Uea! Au Uea! Ngai te teei ae e karako au ririki. Kamarikeai man mmamman Am atataiaomata, kataneiaai i nanon bwanibwanin Am tangira, reireiai i nanon kuuran Am kairiiri ao karikirakeai i aan nuun Am tituaraoi. Kabwaraai man te roo, karikai bwa teuana te oota ae ura mwaaka; kainaomataai man te aki kukurei, karikai bwa ueen te o n rooti; katauai bwa Nna riki bwa te toro i matan Am mataroa ao karuoa nako aou te aroaro ao te anua ake aekaia naake a etieti; karaoai bwa teuana bukin rikin te tituaraoi i bukin te aonaaba n aomata, ao unekenekea atuu ni baunuean te maiu ae akea tokina.

Ni koaua, boni Ngkoe te Korakora, te Matairiki, te Tia Ongo.

#10399
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Uea ae akea Kabotauana! I bukin Te teei are e aki konabwai naba Ngkoe te Tia Kaawakinna, ao i bukin are e mamaara ae bubure aei bwa Ko na aakoi ao Ko na kabwaraa ana bure.

Te Tia Karikibwai! E ngae ngke bon ngaiira uteute ae akea manera, ma bon bwain naba Am onaroka aika a uarereke, ae akea ueeia ma baaia; ngaia are kamwarakea te uteute aei ni karaun Am Tituaraoi; kaitiakia ao kamaiu aroka aikai n angin Am rikirake n tamnei.

Kautiira, kaootaiira, kaawakiniira, anganiira te maiu are akea tokina ao katauiira i nanon Am abanuea.

#10400
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Atua, karikirakea te teei aei i nanon Tangiram, anganna te amwarake teuana mai nuukan nanon Am aakoi ae riai i bukina, ao kaawakinna raoi ni nnen rootin Am tangira ao kamaiua n ranin Am aakoi. Karikia bwa ataein Abanueam ao kairia i nanon Taekam. Ngkoe ae moan te Mwaaka ma n Aakoi ao moan te Ataataiaomata, are E moa i aon bwaai ni kabane Ana Karaoiroi.

#10401
- `Abdu'l-Bahá

 

Betebeke

Ngkoe Te Atua ae Moan te Itiaki ao te Katoki ni Mwaaka! Bon au Uea Ngkoe ae moan te Aakoi! Anganiira te aeka ni korakora are ti na kona iai ni kaaitarai aeka ni kanganga nako ni katabwanina te aonaaba, ao kariaia anganakira te aeka ni mwaaka teuana are e na tabeki naon ara kekeiaki mwaaka n aron naon Marawan te Betebeke, ni kona n rooti aon biken te itera Mainiku ao te itera Maeao.

#10453
- `Abdu'l-Bahá

 

Botaki

Te Atua ae E Nanoanga! Tooro aikai a rairaki nakon Am abanuea n ukoukora Am tituaraoi ao am bwai n aakoi. Te Atua! Karikii nanoia bwa a na raoiroi ao n itiaki n te aro bwa a aonga ni kona n butimwaea Am tangira. Kaitiaki ao katabui tamnei bwa e aonga otan Taain te Koaua n otanako irouia. Kaitiakii ao kamwawai maata bwa a aonga n nora Otam. Kaitiakii ao kamwawai taninga bwa a aonga n ongo ana wewete Am abanuea.

Te Uea! Ti bon ngore, ma ko bon korakora. Ni koaua, ti bon kainnano, ma ko bon kaubwai. Ngaira taan ukeuke, ao Ngkoe bon Ngaia are ti Ukoukoriko. Te Uea! Nanoangaira ao kabwarai ara bure, anganira te konabwai ao te nano n tauraoi bwa ti aonga n tau ni butimwaea nanom ao ni katikaki nakon Am abanuea, bwa ti aonga ni moi man Am ran ni kamaiu ae akea tokina, bwa ti na niniaki n ain Am tangira, ao ni kamaiuaki man ikeiken te Tamnei ae e Raoiroi n te tienture ae e ota aio.

Te Atua, Atuau! Karuoa am taratara n tangira n akoi nako aon te ikotaki aio,. Kamanoia n tatabemaniia ao ni kabane inanon Am tararua ao iaan Am kamanomano. Karuoa nako aon tamnei aikai taian kakabwaia ni karawa. Kateboia inanon marawan Am nanoanga, ao kamaiuia n ikeiken te Tamnei ae e Raoiroi.

Te Uea! Anga am buoka ae e tituaraoi ao am kamatoa nako aon te tautaeka ae e motiraoi aio. Te aono aio e wene iaan nuun Am kamanomano, ao aomatana a beku Ibukim. Au Uea! Kataua ibukiia te tibwanga mai karawa ao karekea waanakon Am tituaraoi ao Am mwamwannano ae e taonako man bwakanako. Kataua ibukin te aono ae e karietataaki aei bwa e na teimatoa te karinerine nako aona, ao kariaia bwa e na karinaki inanon Am abanuea.

Bon Ngkoe te Mwaaka, Kabanea ni Korakora, te Nanoanga ao bon Ngkoe te Tituaraoi, te Akoi ao Uean te Tamaroa ae e aki kona n toki.

#10413
- `Abdu'l-Bahá

 

Ngkoe Te Atua ae te atataiaomata! Ngkoe are Ko korakora ma ni mwaaka! Ngkoe are te Tama ae moan te aakoi! Tooro aikai a tia n ikotaki n rairaki Nakoim, ni bubutii ma te mangori n atiibun Am mataroa, n tangira Am tituaraoi are akea tokina man Am karaunano ae kakannato. Akea aia oi ma ti kukurein Nanom. Akea nanoia bwa ti te beku i bukin ana aonaaba te botannaomata.

Te Atua! An karaneanea te ikotaki aio. Kariki naano bwa a na atataiaomata. Katoamauiia n Ana tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi. Kaburea taekan te mwaaka teuana mai karawa nakoia. Kakabwaiaia n iango ni karawa. Karikirakea kokoauaia bwa aonga iai ngaiia n rairaki nakon Abanueam ma te nanorinano ae bwanin ao te nano maraki ao tabeakinan te beku i bukin ana aonaaba ni botannaomata. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa taura nenea aika a oota nako. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa itoi aika a kateke mata. A bia ngaiia n tatabemaniia nako n riki bwa tamaroan matamataia ao kianakon boiarara i nanon Uean Te Atua.

Te Tama ae Aakoi! Aanga Am karaoiroi nako. Tai mwannanoi ara aki rokoraoi. Kataniia i aan Am kamanomano. Tai uring ara bure. Katoki aorakira n Am atataiaomata. Ti bon ngore; Ko bon mwaaka. Bon akea arora; Ko bon kaubwai. Ti bon aoraki; boni Ngkoe te Tia Katoki aoraki. Ti bon tangira buokara; boni Ngkoe te kabanea n tituaraoi.

Te Atua! Kanonoira n Am katoronibwai. Boni Ngkoe te Mwaaka. Boni Ngkoe te Tia Angaanga. Boni Ngkoe te Raoiroi.

#10414
- `Abdu'l-Bahá

 

Botaki n Tamnei

(N te tai are kam rin iai n te ruu ni bowii, anaa te tataro aio ma te manawa ae e bukibuki n tangiran Te Atua ao te newe ae e itiaki ni kaakeai bwaai ni kabane i rarikin Ururingana, bwa e bia te Kabanea ni Mwaaka n aakoi ni buokingkami ni karekea te tokanikai ae e riao.)

Te Atua ae Atuau! Boni ngaiira Am toro ake ti a tia ni kamwawaira man bwaai ni kabane i Rarikim i nanon te Bong ae e mimitong aei. Ti a tia n ikotaki i nanon te Botaki n Tamnei aio, ni katiteuanaaki n ara taratara ma ara iango, ao ni kaboraoaki aan ara kaantaninga i bukin kamoamoaan Am Taeka i buakoia botannaomata. Te Uea, ae Atuara! Karaoiira bwa kanikinaaean Am kairiiri ni karawa, bwa manuan Am Aro ae e karietataaki i buakoia aomata, bwa tabonibai i bukin Am mwioko ae korakora. Ngkoe ara Uea ae Moan te Rietaata, bwa kaotiotan Am katiteuana n Atua i nanon Am Abanuea ni Mimitong, ao itoi aika a raneanea n ootanako n aono ni kabane. Te Uea! Buokiira n riki bwa taari aika a ing man naouean Am raoiroi ae e otabwanin, raanga n ran aika a waanako man Am Tabuki aika a moanibaa ni mimitong, uaa aika a raraoi i aon Kain Am Waaki ni karawa, kaai aika a mwaeiei n angin Am Tituaraoi i nanon Am Onaroka ni Kureebe mai karawa.

Te Atua! Karaoi tamneira bwa a na tinea Kibun Am katiteuana n Atua, kakimwareireian nanora n raanganakon Am Raoiroi, bwa ti aonga n ti teuana n aron naoni marawa ae teuana ao n riki ni botaki n aron buraenimatan Am oota ae e raneanea; bwa a aonga ara iango, ara taratara, ara namakin n riki iai bwa koauan aroia ae teuana, ni kaotiota angin te bonnano ni kabutaa te aonaaba. Boni Ngkoe te Raoiroi, te Tituaraoi, te Tia Aanga, Moan te Mwaaka, te Atataiaomata, te Nanoanga.

#10463
- `Abdu'l-Bahá

 

(An botaki ngkami n te kimwareirei ae akea renganana, ao ni moanakin te bowi, atonga te tataro aio):

Ngkoe Uean te Abanuea! E ngae n are rabwatara a botaki ikai, ma nanora a mwaneraoi ni uotakinako n Am tangira, ao ti a tabekaki nako n ootan Moam ae e oota nako. E ngae n are ti ngore ma ti a tataninga kaotiotakin Mwaakam ao Korakoram. E ngae n are ti a kainnano n akea ara bwai ao akea angara, ma ti bon anaanai baike a bobuaka man kaubwain Abanueam. E ngae n are timtim ngaira, ma ti bon tootoom man kabin nanon Am marawa. E ngae ngke ngaira bubuntano, ma ti bon raitiiti man mimitongin Am Taai are raneanea.

Ngkoe ae te Tia Angaanga! Karuoa Am buoka, bwa ni kabane aika a botaki ikai a na riki n tatabemaniia bwa te taura te nenea ae ura, boton te kariirii, te tia weewete nakon Abanueam ake i karawa, bwa n tokina ao ti na karika te aonaaba ae ai moone aio bwa katootongan Am Bwaretaiti.

#10464
- `Abdu'l-Bahá

 

Botannaomata

Ngkoe ara Uea ae e aakoi! Ko a tia ni karika te botannaomata nako man te riki ae ti te aekana, Ko a tia ni katauia bwa kaain te mweenga ae ti teuana, ao a tei i Matam ae Moan te Tabu, bwa Am toro ao te botannaomata a bane ni kaawakinaki i aan Umwam. Natim a uaia ni botaki i aon Am taibora n ataataiaomata ao n tia n riki n oota man tauran Am bwai ni kakaawakin.

Te Atua! Ko aakoi nakoia ni kabane, Ko a tia ni kakaawakiniia ni kabane. Ko anga te maiu nakoia ni kabane, Ko a tia n anganiia ni kabane aomata te konabwai ao te wanawana ao ni kateboa te botannaomata inanon marawan Am nanoanga.

Ngkoe ara Uea ae e aakoi! Kabooi nanoia Aaro nako ao aaba nako bwa teuana te aba, bwa a aonga n nooriia n tatabemaniia nako bwa te utuuna, ao te aonaaba ae bwanin bwa kaain te mweengana. Bwa a na kona ni kabane ni uaia ni maeka n te boraraoi ae e kororaoi.

Te Atua! Irakea ieta maniuan te botannaomata ae ti teuana.

Te Atua! Katea te Raoi ae Moan te Kakannato.

Ko na katomai, te Atua, nanora ni kabane.

Ngkoe te Tama ae aakoi! Atuau! Kakukurei nanora rinanon boiararan Am tangira. Kaootai matara rinanon ootan Am kairiiri. Kakukurei taningara ma tangin Am Taeka, ao kamanoira ni kamanomanon Am kakaawakin.

Bon Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora, bon Ngkoe te Tia Kabwarai-buure ao bon Ngkoe are E mamanuokin aia aki kororaoi botannaomata nako.

#10416
- `Abdu'l-Bahá

 

Ingaabong

I a tia n teirake n te ingabong aei man Nanom n aakoi, Atuau, ao ni kiitana mweengau ma ni kabwanina au onimaki Iroum, ao ni kaburea taekau nakon Am kakaawakin. Karuoa, ngkanne, nako aou, man karawan Am atataiaomata, te karaoiroi teuana mai Rarikim, ao e na konaa iai n reke irou okiran mweengau i nanon te mauri n ai aron are Ko a tia n anganai te konaa ni mwananga i aan Am kakaawakin ma au iango ake a tia n teimatoa ni kaineti Nakoim.

Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Onoti n Ti Ngaia, ae Akea Kabotauana, te Kabanea n Ataibwai, te Kabanea ni Wanawana.

#10420
- Bahá'u'lláh

 

Atuau, I a tia ni uti i nanon Am katantan, ao I a riki bwa teuare e bubutii katanana ni maeka i nanon Am tabo ni kaawakin ma korakoran Am totoko. Au Uea, kaotaa nanou n raoiroin kanoan Bongin Ataakim n ai aron naba ae Ko kaotaa iai au taratara n ootan ngainan Am aakoi.

#10421
- Bahá'u'lláh

 

Atuau ao au Toka! Bon Ngai Am toro ao ana nati te mwaane Am toro. I a tia n teirake mai aon nneu ni wene n te ai oota aio ngke e a tia n oota nako iai Itoin Ngainan Arom ae ti teuana man Koburaken Ngainan Nanom, ma n tia ni kaotaorababa nako ootana i aon te aonaaba ni kabutaa, n ai aron are e a tia ni motikaki bukina i nanon Bokin nako Am Kaetieti.

Te nebonebo nakoim Ngkoe, Atuau, ngkai ti a tia ni uti i nanon mimitongin ootan Am ataibwai. Karuoa, ngkanne i aora, au Uea, are e na konaa ni buokiira ni kaaki taekan temanna i Rarikim, ao e na taeinako ni kabane mairoura mwaninganakora n te bwai teuana ma ti Ngkoe. Ao i aon riki anne korobokiia i bukiu, ao i bukiia ake a tangiraki irou, ao i bukiia naba au utuu, te mwaane ma te aine ni kaboraoiia iai, raoiroin te aonaaba aio ao te aonaaba are e na roko. Kakamauriira ngkanne rinanon Am kakaawakin ae akea tootokina, Ngkoe ae Moan te Tangiraki irouia karikibwai nako ao are Maamatenanoia aonaaba ni bwaniniia, mairouia ake Ko a tia ni karaoia bwa kaotiotan te tia wiwi ae e Buakaka, ake a wirikiriki i nanon bwanibwaniia aomata. Ko bon mwaaka ni karaoa are Ko kani karaoia. Boni Ngkoe, ni koaua te Kabanea ni Mwaaka, te Buoka n te Kanganga, te Maiu i bon Irouna.

Ngkoe te Uea ae Atuau, karaoiroa Teuare Ko na tia ni kateia i aona Aram aika a moamoa, ao Rinanona Ko a tia ni kaokoroia aika a raoiroi ma aika a buakaka, ao aakoira ni buokiira ni karaoa are Ko tangiria ma n nano iai. Kakabwaiaia, riki, Atuau, naake bon Am Taeka ao Manin Am Taeka, ao naake a tia ni kainetii moaia Nakoim, ao n tia n rairaki nako Moam, ma n tia ni kakauongo n Am wewete.

Boni Ngkoe, ni koaua, aia Uea ao aia Toka aomata ni kabane, ao Ko Mwaaka i aon bwaai ni kabane.

#10422
- Bahá'u'lláh

 

Kaanian te Atua

Au Uea, ao Atuau ao au Tabo ni Motirawa man korakaiu! Otangau ao te Tia Kakaawakin man korakaiu! Au nono ao au Tabo ni Kakaawakin n tain te kangaanga ao n tain te maroaa bon iriau, n au tai n rawawata bon karauan nanou ao ngkana ti ngai bon raou ae e tangiraki. Te Tia Kamwaawai kananokaawaki nako ao te Tia Kabwarai au bure!

I bon rairaki raoi Nakoim, ao ni bubutii n tataro Nakoim ma nanou ni kabanea, ma au iango ma neweu, bwa Ko na kamanoai man bwaai nako ake aki bootau ma Nanom, n te tai aei, ae bon Tain Waakin Am katiteuana n Tamnei, ao ni kaitiakai man aeka ni kabarekareka ake a na tuukai man Ukoukoram, n itiaki ao n aki bareka, are nunikain Am raoiroi.

Au Uea, nanoangaiia aika a kainnano, ao kamarurungiia aoraki, ao tiringa uran te taka.

Kakukureia te nano are e mena iai ain Am tangira are e bae n ura iai ain Am tangira n tamnei.

Kabaea Umwan Am katiteuana n Tamnei ma bwain kabaebaen te katabuaki ao kamenaa i aon atuu baunuean Nanom.

Kaootaa moau n ootan Matan Am Tituaraoi ao kairiirai n ukoukoran Am mataroa ae tabu.

Karika nanou bwa e na onrake n tangiran Am karikibwai nako ao katauai bwa I aonga n riki bwa kanikinaean Am nanoanga, ao kanikinaean Am bwai-n-aakoi, te tia karikirakeiia aika a tabu i buakoia aika ko tangiriia, bwa e na bane nanou Nakoim n atoatong Arom nako, ao ni mwaninga arou ma n ti ururing ake bon Am bwai.

Atuau, Atuau, tai tuuka nakoiu kamaeun angin Am kabwarabure ao Am aakoi ao tai kamwaawaai man koburaken ranin Am ibuobuoki ao Nanom.

I aan nuun bain Am kakaawakin kamenaai bwa Nna motirawa, ao karekea nakoiu Am taratara ae e kakaawakin.

Kariaia neweu bwa e na takaruaa Aram i buakoia Am aomata, bwa e aonga n irakeaki i nanon baronga aika a korakora ao koburaken karaangan Neboam.

Bon Ngkoe, ni koaua, te Tamaroa, te Mimitong, te Mwaaka, te Konai Bwaai nako!

#10423
- `Abdu'l-Bahá

 

Kabutireirei

Te nebonebo Nakoim, O te Uea ae Atuau! I a Butiiko n Aram are akea ae e a tia ni kinaa n ae tau, ao kakawakina akea a a tia n ataia ni koaua; I a Butiiko, iroun Teuare Ngaia Koburaken Ranin Am Kaotioti ao Bongin-Rikiraken Am kanikina nako, ni karika nanou bwa e na butimwaea Am Tangira ao Ururingam. Kabaea ngkanne, nakon Am marawa ae moan baan te korakora, bwa are mai iai a na waanako ranin nako te maiu n Niniwanam ao itiakin raanga n ranin Kamimitongam ma Neboam. Riin nako rabwatau a bon kakoaua n Am katiteuana, ao iran atu e kaota korakoran Ueam ma Mwaakam. I a tia n tei ni mataroan Am raoiroi ma ni kaakeaai ao ni kaota korakoran Ueam ma Mwaakam. I a tia n tei ni mataroan Am raoiroi ma te kaakeaai ao te kamwawaai, ao n nimta roobun Am kakabwaia, ao ni katokaa matau i aon oraitanin Am bwaintangira nako.

Kataua ngkanne i bukiu, Ngkoe Atuau, are e na riki bwa kakannaton Ueam, ao buokai, n Am raoiroi ae kakamatoa, n reiakina Am Waaki bwa e aonga atuu ni biri nako man ruanimateia, ao ni biri Nakoim, n onimaki raoi Iroum, ao ni katokai aia taratara i aon Am Waaki, ao te tabo are ingabongin Am Kaotioti. Boni Ngkoe, ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea n Rietaata, te Ataibwaai ni kabane, te Kabanea ni Wanawana.

#10434
- Bahá'u'lláh

 

Atuau, buoka Am toro aei bwa e na karietaa te Taeka, ao n ekanakoa are akea nanona ao are e kaairua, ni katea raoi te koaua, ni kabutinakoi taian kiibu aika a tabu, ni kaotai te oota, ao ni karika ootan te ingaabong n ingi i nanoia ake a etieti. Boni Ngkoe, ni koaua, te Moamoaaomata, te Kabwarabure.

#10435
- `Abdu'l-Bahá

 

O te Atua ae Atuau! Buokiia Am toro aika Ko onimakiniia bwa a na tatangira ma n akoako nanoia. Buokiia ni kataorababa, i buakoia natannaomata nako n te aonaaba, ootan te kairiiri are e roko man Botakiia naake a ririeta. Ni koaua, boni Ngkoe te Matoa, te Mwaaka, te Korakora, te Kabanea ni Konabwai, te Tia Angaanga. Ni koaua, boni Ngkoe te Moamoaaomata, te Maem, te Raoiroi, ao te Kabanea n Atataiaomata.

#10436
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

O Ngkoe te Atua ae akea Kabotauana, O Ngkoe Uean te Abanuea! Tamnei aikai, bon kaain Am taanga ni buaka ni karawa. Buokia ao n raonaki irouia kaain te Runga mai Ieta, anganiia te tokanikai bwa aonga n riki n tatabemaniia nako bwa ai aron te taanga ni buaka man tauu aba aikai rinanon Ana tangira te Atua ao kaotanakoan taian reirei n tamnei.

O te Atua, riiki Ngkoe bwa aia tia boutoka ao aia tia ibuobuoki ao, n taabo nako aika aki maekanaki, iaon maunga, inanon mwarua, ibuakonikai, inanon tawaana ao riaon marawa, riiki Ngkoe bwa te Tia Onimakinaki irouia bwa aonga n tatakarua, rinanon mwaakan te Abanuea ao ikeiken te Tamnei ae Raoiroi.

Ni koaua bon Ngkoe te Mwaaka, te Korakora ao te Tia Konai Bwaai nako, ao bon Ngkoe te Wanawana, te Tia Ongongo ao te Matairiki.

#10437
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

Ibukiia aika a mwananga i bukin te kabuti reirei nakon taabo nako ma ni mwamwananga n taabo aika a ia¬nena; e kona n atonga te tataro aei ni bong ao ni ngaina.

Te Atua, Atuau! Ko noorai ngkai e otab¬wanini¬aki nanou ao ni katikaki nakon Abanueam ae e mimi¬tong, n urarake n ain Am tan¬gira i buakoia ao¬mata, bwa te tia uataeka i bukin Abanueam n taabo aika a bati ao ni ua¬maae aikai, ni ko¬re¬aki man bwaai ni ka¬bane ma ti ngkoe, ni kaakeaa te moti¬rawa ao te mwen¬garaoi, n raroa nako man mweengau are I ma¬maeka iai, n riki bwa te tia ti¬o¬tio n taabo aikai, te ia¬nena ae e bwakara aon¬tano, ni kari¬nanoai i matan at¬i¬bun Am Mataroa ae e ka¬ri-etataaki, n ongeaaba nakon Am karawa ae e ri¬etaata mimi¬tong¬ina, ma n Taromauriiko n auan te tairiki ao n tab¬we¬nan te ingabong, ao n Bubu¬ti¬iko man onnon Nakoim n te in¬gaabong ao n te tairiki bwa Ko na buokai ri¬nanon am titu¬araoi ni beku i nanon Am Waaki, ni kataorababaa nako ki¬raroa Am reirei ma ni ka¬ri¬etataa Am taeka n it¬eran te aon¬aaba aika i mainiku ao i maeao.

Te Uea! Kako¬rakora nuukau ao karikai bwa Nna kona ni beku Ibukim ma te nanoko¬rakora, ao tai katukai n ti ngai, ni maroaa ao n aki kon¬ab¬wai n taabo aikai.

Te Uea! Kari¬aia bwa Nna ireken¬rao ma Ngkoe n tain maroaau, ao riiki bwa Raou n taabo aika a ia-nena aikai.

Ni koaua, bon Ngkoe te Tia kam¬a¬toaia naake Ko bon taku bwa Ko nano irouia ake ko bon tan¬giria ao ni koaua, bon Ngkoe te Ko¬rakora, te Maiu i bon Irouna.

#10438
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

Are e mwamwananga nakon iteran mwakoro nako ni kabuta te reirei, iaon maunga, rereua, aaba ao taari ke wareka raoi te bubuti aei:

O te Atua! O te Atua! Ko nora mamarau, rinanou, ao mangoriu imataia Am karikibwai nako; e ngae n anne, I bon katuka au onimaki Iroum ao I teirake ni kabuta nakoa Am reirei nako ibuakoia Am toro aika korakora, ni katan iaon Mwaakam ao Korakoram.

O te Uea! Bon ngai te mannikiba ae mwaoto baina ao e kan kibarakea Am mwaawa ae akea tiana. E na kanga n reke nakoiu aei ma bon tii rinanon Am ibuobuoki ao Am nanoanga, Am kamatoa ao Am ibuobuoki.

O te Uea! Nanoangai ni mamarau, ao kakorakoraai ni Mwaakam. O te Uea! Nanoanga au aki konabwai, ao buokai ni Korakoram ao Kakannatom.

O te Uea! Ngkana ikeiken te Tamnei ae Raoiroi e kamatoa te karikibwai ae bon te kabanea ni ngore, e karekei bwaai ni kabane nakon are tangiria ao ni bwaini bwaai nako ake e nano iai. Ni koaua, Ko a bon tia ni buokia Am toro n taai aika nako ao, e ngae ngke kabanean ngoreia Am karikibwai, kabanean rinanoia Am toro ao kabanean aki kakawaki ibuakoia ake a maeka n te aba, rinanon Am katabuaki ao Korakoram a tia ni moan bwai iaoia kabanea ni mimitong ibuakoia Am aomata ao kabanea ni kakannato ibuakoia botanaomata. Aongkoa ngkekei bon taian manibeti, a riki bwa ai bwanuean mannikiba aika falcons, ao ngkekei ngkoa bon taian ranga n ran aika uarereke, a riki bwa ai taari, rinanon Am tituaraoi ao Am nanoanga. A riki, rinanon Am akoi ae korakora mwaitina, itoi aika raneanea iaon oraitanin te kairiri, mannikiba anene inanon rootin te onaroka ae akea tokina, raian a bekorara inanon buakonikain te atatai ao te niniwana, ao kuua a uaua inanon marawan te maiu.

Ni koaua, bon Ngkoe te Nanoanga, te Mwaaka, te Korakora, ao Katokia Nanoanga.

#10439
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon te United States ao Canada

O te Atua, Atuau! Ko noora aron roroon te rotongitong ae rabuni mwakoro n aono ni kabane, aroia ni kabane aono aika a urarake ma ain te kauntaeka, ao ain te buaka ao te tiritiri e a urababa rinanon nako te aono ni Mainiku ao Maeao. Rara a waanako, maate a raea iaontano, taian ata aika korouaaki a bwaka iaon bubuntanon te marae ni buaka.

O te Uea! Nanoangaiia roonano aikai ao taraiia ma te mata n kakabwarabure ao n nanoanga. Tiringa te ai aei, n te aro bwa naang aika matenten aikai aika a rabuna te oraitan a kona ni kauamaeaki, Taain te Oioi e na oota nako ma buraen matan te inanoi, te bwarannao ae ribu e na taekaki ao ootan te raoi ae katekemata e na kaotanakoa raneaneana iaon aono ni kabane.

O te Uea! Katikiia rake aomata man te nono ni marawa ae akea kabina ibukin te riribai ao te kairiribai, ao kaotinakoia man te rotongitong ae matoaninging niniakina. Kabooi nanoia, ao kaotai mataia ma ootan te raoi ao te inanoi. Kabwaraia man kabin te buaka ao te tiritiri, ao kainaomataia man roon te bure. Kamwaawai rabuna ake imataia, ao kaotai nanoia ma ootan te kairiri. Bwainaorakia n Am nanoanga ae abebete man mwamwannano, ao tai angania are bon riaina ni kaineti ma Am motiraoi ao Am katuua ake a kariki bwain nako te rabwata n rurubenebene.

O te Uea! Buaka a bon reitinako. Kamaraki ao nakonnano a bon korakora rikirakeia ao ni katoai mwakoro n aono aika rangi ni marurung a wene n aki bongana.

O te Uea! A tinebu naano, ao tamnei a kaonaki n te rawawata. Nanoangaia tamnei aika kananonaga aikai ao tai katikuia n aroia man taonakon are bon oin nanoia.

O te Uea! Kaoti nakon Abam aikai tamnei aika kamangori ao n ongotaeka, moaia a otanako ma buraenmatan te kairiri, a koreaki man te aonaba, neboneboa Aram, mwanewenewea Neboam, ao a kauamaea boiararan Am katabuaki ibuakoia botanaomata.

O te Uea! Kakorakorai nukaia, kabaei rooia, ao kaoni nanoia ma kanikinaean Am tangira ae korakora.

O te Uea! Ni koaua, a bon mamara, ao Ngkoe bon te Mwaaka ao te Korakora; akea aia konabwai, ma bon Ngkoe te Tia Buokia ao te Nanoanga.

O te Uea! Marawan te kaitara a uti naoia, ao taian mangaongao aikai a na bon aki taona rongoana ma tii rinanon Am Tamaroa ae Akea Tiana are e rabwatii mwakoro n aono ni kabane.

O te Uea! Ni koaua, aomata a bon mena inanon te nono ni kaibwabwaru ae akea kabina, ao akea riki ae na kamaiuia ma bon tii Am kakabwaia aika akea tokia.

O te Uea! Taenakoa te rotongitong man naano aika bakairae aikai, ao kaotai naano nako ma tauran Am tangira rinanona ike ni kabane aono n te tai ae aki maan a na kaotaaki. Kamatoaia, e a moamoa riki, naake Ko tangiria, naake, a kitani abaia, aia utu ao natiia, a tia, ibukin tangiran Tamaroam, a mwananga nakon aono aika ianena ni kauamaea Am boiarara ao ni katanoatai Am reirei nako. Riiki Ngkoe bwa raoia inanon maroaia, aia tia ibuobuoki inanon aaba aika a ianena, te tia kanakoi rawawataia, te tia kamwengaraoia inanon tain te kanganga. Riiki Ngkoe bwa te tia ukiia n te ang ni kamaiu ibukin takaia, te bwai n aoraki ibukin aorakia ao te kabira nakon buen korakain nanoia.

#10440
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Meangmainiku

Te bubuti ae inano e kona ni warekaki irouia taan reirei ao raao ni katoa bong:

O Ngkoe te Uea ae akoi! Ko na neboaki bwa Ko a tia ni kaota te kawai ae ineti ibukin te kairiri, ni kauki mataroan abanuea ao ni Kaotiko rinanon Taain te Oioi. Nakon te mataki Ko a tia n anganna te noraba; nakon te bonokau Ko a tia n anganna te ongo; Ko a tia ni kamaiua te mate; Ko a tia ni kaubwaia te kainnano; Ko a tia ni kaota te kawai nakoia ake a tia ni mwaninga nako; Ko a tia ni kairia ake a ure riaia nakon mwanibwan te kairiri; Ko a tia ni kariaia te ika ae takaroro bwa e na roko ni marawan te oioi; ao Ko a tia ni kaoia mannikiba aika tiotionako nakon rootin arokan te nanoanga.

O Ngkoe te Kabanea ni Korakora! Bon Am toro ngaira aika kananoanga; ti raroa nako ao ti ririkana Menam irarikira, ti bon takaroroa ranin Am mwanibwa, ti aoraki, ti bwarua Am kakamaiu. Ti nakonako inanon Kawaim ma bon akea ara oi ke oin ara kantaninga ma tii kabutanakoan Boiararam, n te aro bwa tamnei ni kabane a na kona n irakea bwanaaia: O te Atua, “Kairira nakon te kawai ae ineti.”2 A bia kaureaki mataia bwa a na nora te oota ao a bia kainaomataaki man rotongitongin te roonnano. A bia ikotaki ni katobibia tauran Am kairiri. A bia taan aki kabwaibwaiaki aikai ni katoaki ma te tibwa. A bia kananoanga aikai n riki n onimakinaki n taekan Kamiimiim.

O te Kabanea ni Korakora! Taraira ma te mata n nanoanga. Anganiira te kamatoaki ni karawa. Kataua nako aora ikeiken te Tamnei ae Raoiroi, n te aro bwa ti na buokaki inanon ara beku Ibukim ao, n ai aron itoi aika raneanea, kaotai mwakoro n aono aikai ma ootan Am kairiri.

Ni koaua, bon Moan te Mwaaka Ngkoe, te Korakora, te Wanawana ao te Nooraba.

#10441
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Maiaki

Ni kabane tamnei ake a mwananga inanon kaawa aika bubura, kaawa aika uarereke ao bwariko n auti tabeua n aono aikai ao e katabea ma kakianakoan boiararan te Atua, e na wareka aio ni karaurau ni katoa ingabong:

O Atuau! O Atuau! Ko noorai n au kabanea n rinano ao ni mamara, katabeaki ma te mwakuri ae rangi ni korakora, nanomwaaka n irakea Am taeka ibuakoia te mwaiti ae korakora ao ni kauamaea Am reirei nako ibuakoia Am aomata. Nna kanga n tokanikai ma tii man Am ibuobuoki nakoiu ao ikeiken te Tamnei ae Raoiroi, buokai n tokanikai man te runga are n Am abanuea ae mimitong, ao kabwaka ni karau nako aou Am kamatoa nako, are bon tii mai iai e kona ni bita te manibeti nakon te ikare, ao te tim n ran nakon taian karanga ao taian taari, ao te atom nakon taian oota ao taian taai? O au Uea! Buokai ma Am tokanikai ae rianako ao korakoram ae kakai, n te aro bwa neweu e na kona n tataekina Neboneboam ma Aroarom nako ibuakoia ni kabane aomata ao e na taonako tamneiu ni wainin Am tangira ao Am atatai.

Bon Ngkoe te Korakora ao te Tia Karaoi Bwaai nako nakon Kukureim.

#10442
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Nuka

A kona taan kabutanakoa boiararan te Atua n atonga te tataro aei ni katoa ingabong:

O te Uea, Atuau! Te nebonebo ao te karabwarabwa Nakoim bwa Ko a tia ni kairai nakon te kawai ni koaua nakon te abanuea, ni kariaia bwa Nna nakonako n te kawai ae ineti ma ni kakironako kaei aei, Ko kaota matau bwa Nna nora raneanean Ootam, Ko kainga taningau nakon tangiraoia mannikiban te katabuaki man te abanuea ni kamimi ao ni katika nanou n Am tangira ibuakoia aika etieti.

O te Uea! Kamatoaai ma te Tamnei ae Raoiroi, n te aro bwa I aonga ni kona ni wewete n Aram ibuakoia aono nako ao n anga reirei ni kamaiu ibukin kaotiotan Am abanuea ibuakoia aomata nako.

O te Uea! I bon mamara, kamarurungai ni Mwaakam ao Korakoram. Neweu e baebae, kariaiaai bwa Nna tataekini Kaururingam ma Neboneboam. I rinano, kakannangakai man karinakiu inanon Am abanuea. I raroanako, karikai bwa Nna waaki nako matan atibun mataroan Am nanoanga. O te Uea! Karaoai bwa te taura ae katekemata, te itoi ae raneanea, ao te aroka ae kakabwaiaki, ae unekenekeaki ma uaa, mwangana nako a kanuui mwakoro n aono nako n taabo aikai. Ni koaua, bon Ngkoe te Korakora te Mwaaka ao te Aki Kona ni Ineaki.

#10443
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Maeao

Te maroro ae inano e kona ni warekaki irouia ni katoa bong:

O te Atua! O te Atua! Aio te mannikiba ae mwaoto baina ao kibana e rangi ni karaurau – buokia n te aro bwa e na kona ni kiba nakon taubukin te tabomoa ao te kamaiuaki, ni kibarakea kawaina ma te kabanea ni kimwareirei ao ni kukurei rinanon te mwaawa ae akea tiana, ni mwemwekaarakea tangiraoin Aram ae te Kabanea n Rietata inanon mwakoro n aono ni kabane aikai, ni kakimwareireii taninga ma te wewete aei, ao ni kakukurei maata man noorakin taian kanikina ibukin te kairiri.

O te Uea! I bon toara, tii ngai ao man rinano. Irou bon akea te korakora ma tii Mairoum, akea te ibuobuoki ma tii Ngkoe ao akea te tia kaneneai Irarikim. Kateimatoaai n au beku Ibukim, buokai ma te taanga n anera ake Mairoum, ao karaoai n tokanikai ni kakatanoataan Am Taeka ao kariaiaai bwa Nna taetae iaon Niniwanam ibuakoia Am karikibwai nako. Ni koaua, bon Ngkoe te tia ibuobuoki nakoia aika mamara ao te tia kamanoia aika merimeri, ao ni koaua bon Ngkoe te Mwaaka, te Korakora ao te Aki Kona ni Ineaki.

#10444
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í iaon Canada ao i Greenland

Ko na neboaki Ngkoe, O Atuau! Aikai Am toro aika a katikaki nakon boiararan Am nanoanga, a kakiaki man ain te aroka are ura are bon Mairoum n tii Ngkoe, ao mataia a kakukureiaki man taraakin raneanean te oota are otanako mai Sinai are bon Mairoum n tii Ngkoe.

O te Uea! Kabwaranakoi neweia bwa a na atoatongko ibuakoia Am aomata, kariaiia bwa a na taetaekina nako Neboam rinanon Kukureim ao Am tangira n akoi, buokia ma Am tanga n anera, kamatoai nukaia inanon Am beku, ao karaoia bwa kanikinaean nako Am kairiri ibuakoia Am karikibwai.

Ni koaua, bon Ngkoe te Kabanea ni Mwaaka, Taubukin te Rietata, Akea Tokin Am Kakabwarabure, te Kabanea n Nanoanga.

#10445
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í iaon Canada ao i Greenland

Taan kauamaea boiararan nako te Atua a kona n atonga te tataro aei ni katoa ingabong:

O te Atua, Atuau! Ko nora te mamara aei e bubuti ibukin te kakorakora ni karawa, te kainnano aei e bwarua kaubwain nako Am karawa, te takaroro aei e korakai nanona nakon mwanibwan te maiu ae akea tokina, te ikuaki aei, e ririkanaa Am berita ni kamarurung rinanon Am nanoanga ae akea tiana are Ko a tia ni motikia ibukia Am toro ake Ko rineiai inanon Am abanuea are ieta.

O te Uea! Bon akea te tia buokai ma bon tii Ngkoe, bon akea umwau Irarikim, ao akea te tia kanuaai ma bon tii Ngkoe.

O au Uea! Kariaiaai bwa Nna kamwawaaki man bwaai nako ma tii Ngkoe, n taua ni kamatoa rabin Am kakabwaia, ni babanennano raoi nakon Am Aro, n tiku ni matoa ao n teimatoa inanon Am tangira ao ni ira raoi are Ko a tia ni koreia inanon Am Boki.

Ni koaua, bon Ngkoe te Mwaaka, te Korakora, Akea Tian Mwakana.

#10446
- `Abdu'l-Bahá

 

Kabwarabure

Ko noorai, au Uea, ma moau are e rairaki nakon karawan Am tituaraoi ao marawan Am bwain aakoi, ni bubai man bwaai ni kabane i Rarikim. I Butiiko, ni mimitongin Taain Am Kaotioti i aon Tiinai, ao ni korakoran ootan Tobibin Am raoiroi are e ootanako man rabin karawan Aram, are te Kakabwarai buure ao ni bwaina te atataiaomata nakoiu. Korobokiia i bukiu, ngkanne, n Am kainikoroboki ni mimitong baike a na karietataai rinanon Aram n aonaaban te karikibwai.

Buokai, au Uea, ni kaineti Nakoim, ao n ongoongo ni bwanaaia naake Ko tangiriia, ake mwaakan te aonaaba a tia n aki konaa ni kamamaraiia, ao tautaekan aaba nako a tia n aki konamaki n tauiia Mairoum, ao naake a tia n taku ngke a waaki Nakoim: “Bon Te Atua ara Uea, Ueaia ni kabaneiia ake i karawa ao ni kabane aika i aon te aonaaba.”

#10411
- Bahá'u'lláh

 

Kamanomano

Te Atua ae Atuau! I a tia n teirake ao ni kitana mweengau, ao n teimatoa n taua roobun Am tangira ao I a tia n anga ngai ni kabanea nakon Am tararua ao Am kakaawakin. I butiiko ni Mwaakam are Ko a tia iai ni kaawakiniia ake Ko tangiriia man tibanakoia man kawaiia ao te katei nakon te raoiroi, ao man kakiriwean te tua, ao ni kabane taan karaoi aaro akanne aika a aki tau are a bon tia ni kararoaiia Mairoum, kaawakinai ao kamaurai n Am atataiaomata ao Am nanoanga.

Karikai bwa Nna manga oki nakon mweengau ni Korakoram ao Mwaakam. Boni Ngkoe ni koaua moan te Mwaaka, te Buoka n te kangaanga, ao te Maiu i bon Irouna.

#10425
- Bahá'u'lláh

 

Au Uea! Ko bon ataia bwa aomata a bane n otabwaniniaki n taian kammaraki ao n taian tekebuaka ao ni katomimiaki ma kangaanga ao kakumekume. Ni katoa nako te kataitai ao e bon eweka te aomata, ao ni katoa nako te kangaanga aika a kakamaaku aikai n ai aron ana ewaewa te naeta. Bon akea te tabo ni kamanomano ao ni kaawakin ma ti i aan bain Am kakaawakin, Am kamanomano, Am kairiiri ao Am tararua.

Bon Ngkoe are Ko nanoanga! Ae Atuau! Am kamanomano bwa nanoangaeakiu! Atuau! Karika Am kakaawakin bwa au bwai ni katantan, Am kamanomano bwa otangau, karinanoau i matan mataroan Am katiteuana, ao Am tararua ma Am kakaawakin bwa au nono ao nneu. Kaawakinai man au iango nako ao nanou ao kairiirai man aeka n aoraki nako, kataitai, kangaanga ma aeka ni kataitai aika a korakora.

Ni koaua, bon Ngkoe te Tia Kakaawakin, te Tia kairiiri, te Tia Kateimatoa, te Tia Karauaki, ao ni koaua boni Ngkoe nanoangaia nanoanga.

#10426
- `Abdu'l-Bahá

 

Kamwaawaaki

Atongnga: Te Atua bon mwiokon bwaai ni kabane. Akea i karawa ke i aon te aba ae e konaa n anga bwaai nako ma bon ti Ngaia. Mangaia ae bon Ngaia Irouna te Tia Ataibwai, te Tia Buokiira ao Ana bwai te Mwaaka.

#10405
- The Báb

 

Kataitai ao Kangaanga

Am bwai te mimitong; Atuau! Ma ngke akea karawawata ake a uotaki ni Kawaim, ao e na kangaa iai ni kinaaki ake a Tangiraki ni koaua; ao ngke tao tiaki man taian kataitai ake a tabekaki i bukin Tangiram, ao e na kanga riki ni kaotaki iai ngkanne rineia ake a Mateakiniko? Korakoram bon au tia kakoaua! Raoiroia ake a Maamateakiniko ni kabane bon te rannimata ake a kawaanakoi, ao raun nanoia ake a Ukoukoriko bon korakain nanoia naake a ngirangiraia, ao kanaia naake a kaaraki ni kan kaaitibo ma Ngkoe bon taribin nanoia aika a uruaki.

Ai kangkangira irou katoongan maon te mate ae e taonai i nanon Kawaim, ao ai bonganara n au katautau aia kainiwai Am kariribai ngkana kaaitaraai i bukin karietataakin Am Taeka! Katauai Atuau bwa Nna nima te baere Ko a tia ni matennanoia i nanon Am Waaki ao karuoa i aou rinanon Am tangira bwaai ni kabane ake Ko a tia ni motiki taekaia. Ni Mimitongim! I tii tangira are Ko tangiria, ao I nabenabea are Ko nabenabeia. I a tia n taai nako ni katuka au mwioko ae e bwanin ao au onimaki Iroum.

Kateirakeaa, I Bubutiiko Atuau, bwa taan buoka te Kaotioti aio naake a na warekaki bwa a tau i bukin Aram ao Inaomatam n tautaeka, bwa a aonga n uringai i buakoia ake Ko a tia ni karikiia, ao a na irakei manuan Am tokanikai i Abam.

Ko konabwai ni karaoa are e Kakukureiko. Akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Buoka n te Nibwa ni mate, te Maiu i bon Irouna.

#10447
- Bahá'u'lláh

 

Ti Te Atua ke iai ae E konaa ni kanakoi kangaanga? Atongnga: E na neboaki Te Atua. Bon Te Atua Ngaia, ao aomata ni kabane bon Ana toro ake a bane n ira nanon Ana taeka.

#10448
- The Báb

 

Ko ataia ni koaua, Ngkoe Atuau, bwa a bon tia ni bwakarai taian kangaanga man itera nako, ao bon akea ae e kona ni kamaunai ke ni bitii ma bon ti Ngkoe. I ataia ni koaua, bwa ni koauan Tangiram irou, bwa Ko aki kona ni karika te kangaanga bwa e na bwakara te tamnei temanna ma ti ngkana Ko tangiria ni karietaata nnena inanon Am Baretaiti are i eta ma ni kanonoa nanona inanon te maiu i aon te aba aio n nonon Mwaakam ae rotii bwai nako, bwa e na aki katan nakon bwain te aonaaba aei ae akea nanoia. Ko bon ataia ni koaua i aan aroaro nako bwa I nabea riki Ururingam nakon bwainakin ni kabane ake n taian karawa ao i aon te aba.

Kamatoa nanou, Ngkoe Atuau, n Am boraraoi ao n Am tangira, ao kariaia bwa I aonga ni mwaawa ni botakiia ni kabane ake a Kaitarako. Ni koaua, I kaotia ni Mimitongim bwa akea ae I tangiria i Rarikim, ke iai riki te bwai ae I kainnanoia ma ti Am nanoanga, ke n ingainga nakon te bwai teuana ma ti Am motiraoi. I a Butiiko bwa Ko na kabwarai au bure, ao aia bure naba naake Ko tangiria, n aron are Ko nano iai. Ni koaua, boni Ngkoe Moan te Mwaaka, te Atataiaomata.

Ko bon rangi ni karietataaki riki Ngkoe, ae Uea ni karawa ma aon te aba, i aon aia nebonebo aomata nako, ao e na mena te raoi i aoia nako Am toro aika a kakaonimaki ao Ko kamimitongaki Ngkoe Te Atua, ae Uean aonaaba ni kabane.

#10449
- The Báb

 

Katiteuanaaki

Atuau! Atuau! Katiteuanai nanoia Am toro, ao kaoti nakoia bukin Am Waaki ae e kakannato. A bia toua mwiin Am moti ao ni mena i nanon Am tua. Buokiia, Te Atua, n aia kekeiaki, anganiia te korakora ni beku i Bukim. Te Atua! Tai katikuiia n ti ngaiia, ma kairi ingin waeia n ootan Am atatai, ao kaungai nanoia n Am tangira. Ngkoe, ni koaua, aia Tia Ibuobuoki ao aia Uea.

#10450
- Bahá'u'lláh

 

Naake a tia ni Mate

Te tataro ibukin te mate e kakabonganaaki i bukiia kaain te Baha’i ake e a tia ni koro 15 aia ririki. “Ti aio te tataro ni Baha’i ae e kabaebae are e ananaaki n te bwanin; e na anaaki iroun temanna te tia onimaki ao ni kabane ake a roko a na tei. Akea baaireakina bwa e na kaitaraaki te Qiblih n anaaki te tataro aio.” A Synopsis & Codification of the Kitáb-i-Aqdas

Atuau! Bon Am toro aio ae te nati te mwaane ae natin Am toro are e a tia ni Kakoauako ma Am kanikina, ao ni kaineta moana Nakoim, ni kabwaninaki ni kamwaawaaki man bwaai nako ma bon ti Ngkoe. Bon Ngkoe, ni koaua, te kabanea n ataataiaomata mai buakoia naake a kaota te ataataiaomata.

Ngkoe Are E kakabwarai bureia aomata ao E kakarabai aia kaairua, baairea taekana n ai aron botaun karawan Am tituaraoi ao marawan Am raoiroi. Kariaia rinna i nanon Oon Am ataataiaomata ae e riao are iai i mwaain bouakinan te aba ao karawa. Bon akea te Atua bwa ti Ngkoe, te Kaakabwarai bure, te Kabanea n Tituaraoi.

[Ngkanne e na atongaki onoua te tai te taeka ni kamauri ae “Alláh’u’Abhá”, ao a na manga atongaki kaka tebwimaruaiwa te tai kiibu aika a koreaki i nano n tatabeua nako.]

Ni koaua, ti bon bane n taromauria Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane ni katorobubua i matan Te Atua

Ni koaua, ti bon bane ni kabanei nanora i bukin Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane n anga te nebonebo nakon Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane n takaarua ni katituaraoi nakon Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane ni kaantaninga iroun Te Atua.

[Ngkana te mate te aine, ke e na atonga: Bon Am tabonibai te aine aio ao te nati te aine ae natin Am tabonibai, etc…]

#10402
- Bahá'u'lláh

 

Am bwai te mimitong te Uea ae Atuau! Tai kamangora teuare Ko a tia ni karietaata ni mwaakan Inaomatam n tautaeka ae akea tokina, ao tai kamwaawa ni kararoaa mai Iroum teuare Ko a tia ni karinna n te umwanrianna n Am aki tootoki. Atuau, Ko na kanga ni karenakoa teuare ngaia are Ko a tia ni kanuua n Rikiam n Uea, ao Ko na kangaa, Maamaten nanou, ni katannakoa mai Iroum teuare Ko a bon tia n riiriki bwa ana tabo ni kamauri? Ko na kangaa ni karinanoa teuare ngaia are Ko a tia ni tabekiarake ke ni mwaninga taekan teuare ngaia are ko a tia ni karikia ni konaa n Uringko?

Te kamimitongaki, moan te kamimitongaki Ngkoe! Ngkoe bon Ngaia are E Uea man te aki tootoki n te karikibwai ae e bwanin ao Oin Waakina, ao Ko a bon tiku n aki tootoki bwa te Uea irouia bwaai ni kabane ake a karikaki ao te Tia baairei aroia. Ko kamimitongaki, Atuau! Ngkana Ko katoka Am ataataiaomata nakoia Am toro antai, ngkanne, ae e na kaota te ataataiaomata nakoiia; ao ngkana Ko rawa ni kamaiuia ake ko tangiriia, antai riki ae e konaa ni kamaiuiia?

Ko kamimitongaki, ao te kamimitongaki ae akea baaireana Ngkoe! Ko bon neboaki i nanon Am motiraoi ao i Bukim ti bane ni koaua, ni kaotioti. Ko bon taatangiraki ni koaua, i nanon Am raoiroi. Akea riki te Atua bwa ti Ngkoe, te Buoka n te Nibwa ni Mate, te Maiu i bon Irouna.

#10403
- Bahá'u'lláh

 

Atuau! Ngkoe ae te Tia Kabwarai buure, te Tia Tituaraoi, ao te Tia Kabebetei naano.

I a bubutii Nakoim ma te nanorinano bwa Ko na kabwarai bureia naake a tia ni mate rabwataia, ao tamneia a waerake nakon te maiu are akea tokina.

Te Uea, kaitiakiia man taian bure, katoki raraomaia ao onea te ro ane irouia nakon te oota. Kariniia ni barongan te kukurei, kaitiakiia n te ran are moanibaan te itiaki, ao katauia bwa a na noora Mimitongim ike e moa n te Rietaata.

#10404
- `Abdu'l-Bahá

 

Nebonebo ao Kakaaitau

Nebonebo ni kabane, Atuau, bon Nakoim are boni Ngkoe Rikin te Mimitong ni kabanea ao te kakannato ni uea, te kakannato ao te karineaki, te inaomata n tautaeka ao te mwaaka n tautaeka, te kairirieta ao te raoiroi, te kakanako nano ao te mwaaka. Ane Ko nano irouna ni kaania te Marawa ae Moan te Kakannato, ao ane Ko matennanoia Ko bon katokaa i aona rinena ni kinaakin Aram are Katokin Ngkoangkoa. Mai buakoia ni kabane ake i karawa ao i aon te aonaaba, akea ae e konaa ni kaaitaraa waakinan Nanom n Inaomatam n Uea. Man te aki tootoki ni kabane Ko a tia n tautaekana te karikibwai ae bwanin, ao Ko na bon teimatoa n taai nako ni kabonganaa Am waaki n tautaeka i aoia ni kabane baike a karikaki. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, Moan te Korakora, te Kabanea n Karietataaki, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Wanawana.

Kaootai moaia Am toro, te Uea, bwa a aonga n Tataraiko; ao kaitiaki nanoia bwa a aonga n rairaki nakon bwerein Am bwai n aakoi ni karawa, ao ni kinaa Teuare Ngaia te Tia Kaotiotiko ao Rikin Ngainan Aro ni koaua. Ni koaua, boni Ngkoe te Uea n aonaaba ni kabane, Akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Aki Eenaki Arona, te Tautoroi bwaai nako.

#10424
- Bahá'u'lláh

 

Rikirake n Tamnei

Au Uea! Karaoa Tamaroam bwa kanau, ao ike iai Ngkoe iai bwa nimau, ao Kukureim bwa au kaantaninga, ao Neboam bwa au mwakuri, ao Ururingam bwa raraou, ao mwaakan Ebiebim n tautaeka bwa te tia buokai n tain kainnanou, ao Mweengam bwa mweengau, ao au tabo ni maeka bwa te tekateka are Ko a tia ni katabua ni kamwaawaa man tiia ake a katokaaki i aoia naake a kainaki i tinaniku kaanga ai aron te rabunanimata Mairoum.

Ngkoe, ni koaua, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea ni Mimitong, Moan te Mwaaka.

#10427
- Bahá'u'lláh

 

Kamooai, O Ngkoe Atuau, man karewen boiararan karaangan Am aki tootoki, ao katauai bwa Nna katoonga uanikain oioin Arom, O Ngkoe au Kaantaninga! Man itiakin nein Am tangira katauai bwa Nna nimma, O Ngkoe au Mimitong, ao kataua i bukiu bwa Nna maeka i aan nuun Am tabo ni kamanomano ae akea tokina O Ngkoe Ootau! Karikai bwa Nna aiwaa i nanon tawaanan Kaaniam, are bon i Matam, O Ngkoe are I rangi n tangiria, ao katekatekaai i angatain kaintokanuean Am nanoanga, , O Ngkoe are I nano Irouna! Kataua te ikeike bwa e na riaou man boiararan angin nako Kukureim, O Ngkoe au Katoki, ao katauai nakon rietan nako Baretaitin Oioim, O Ngkoe are I kamoamoaa! Katauai bwa Nna ongo tangin bwanaan nako Taoben Arom ae ti teuana, O Ngkoe te Oota-mwaaka, ao rinanon tamnein Mwaakam ao Korakoram kamaiuai, O Ngkoe te Tia Kakatauraoi i bukiu! Karikai bwa Nna teimatoa n tamnein Am tangira, O Ngkoe te Tia Kateimatoa, ao kamatoai waeu i nanon kawain Nanom are Ko tangiria. O Ngkoe are Ko karikai! Kataua bwa Nna maeka n akea tokina i nanon onarokan Arom n tamnei, i bon Matam, O Ngkoe are Ko bon nananoangaai, ao kateiraoai i aon kaintokan Mimitongim, O Ngkoe are te Tia Bwainai ni koaua! Tabekai rake nakon karawan Am tangira n aakoi, O Ngkoe te Tia Kamaiu, ao n Itoin Ngainan Am kairiiri kairiirai O Ngkoe are I matennanoia! Weteai bwa Nna mena i mwaain kaotiotan nako Arom n tamnei are a aki nooraki, O Ngkoe are Rikiau ao rietaatan are I kainnanoia, ao karikai bwa Nna manga oki nakon oioin boiararan Tamaroam are Ko na bon kaotiotia, O Ngkoe are bon Atuau!

Ko bon mwaaka ni karaoa are Ko nano iai. Boni Ngkoe, ni koaua, te kabanea n Rine, te Kabane ni Mimitong, te Kabane n Rietaata.

#10428
- Bahá'u'lláh

 

Atuau! Atuau! Am toro aei, e a tia ni waaki Nakoim, n nanomatoa n tiotio nako n rereuan Am tangira, n nakonako ni kawain Am waaki, ni kakaantaninga Nanom, ni kariaria Am bwaintituaraoi, n onimakina Abanueam, ao ni kakukureiaki ni wainin Am bwaintangira. Atuau! Kamwaita karakaan arona n Am kananomatoa, ao karauakia n Neboam ao ingaingana n Am tangira.

Ni koaua, Bon Ngkoe Moan te Raoiroi are E onrake ni bwaaintituaraoi aika a kakannato! Bon akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Tia Kabwarabure, ao te Nanoanga.

#10429
- `Abdu'l-Bahá

 

Tairiki

Atuau! Atuau! Nna kanga n rinea matuu ngkai a taratara mataia naake a mate ni kan Nooriko i bukin raureia ma Ngkoe ao Nna kanga ni wene ni motirawa ngkai a maraki n raraoma tamneia naake a Tangiriko i bukin Raroam mairouia?

Au Uea, I anga tamneiu ma rabwatau nakon angatain Mwaakam ao Am kaawakin, ao I a kawenea atuu i aon uningau i nanon Korakoram, ao n tabekia n aron Nanom ma Kukureim. Boni Ngkoe ni koaua te Tia Kamaiu, te Tia Tararua, te Mwaaka, ao Moan te Korakora.

Ni Mwaakam, I aki bubutii i nanon matuu ke n taratarau bwaai nako ma ti ake Ko tangiri. Bon Am toro ngai i nanon Baim. Buokai n Am tangira ni karaoa te bwai are e na kataorababaa boiararan Kakukureiam. Aio ni koaua ae bon au kaantaninga ao aia kaantaninga naba naake a kukurei ni kaan ma Ngkoe. Ko na neboaki, Ngkoe te Uea n aonaaba.

#10406
- Bahá'u'lláh

 

(Te tia ukora te Koaua! Ngkana ko tangira kaurean matam n tamnei iroun Te Atua, ko na riai n tangi Nakoina, tataro ao Kaaitaraa n te nukanibong ao kaangai:)

Te Uea, I a tia n taraa Abanueam n te Nano teuana ni moau ao e a bua nanou i nanon marawan Am tangira! Te Uea! Kaotaa matau bwa Nna noora Am oota n roon te tairiki aei, ao kakukureiai ni kanenein Am tangira nakon te roro ae e raoiroi aei! Te Uea, kaongoai n Am wewete, ao kauka mataroan Am karawa i matau, n te burimauniaki nakon Mimitongim ma te katikaki nakon Tamaroam!

Boni Ngkoe te Tia Anga te Aakoi, te Atataiaomata ao te Tia Kabwarai buure.

#10407
- `Abdu'l-Bahá

 

Tataro aika a Taabangaki

E kabwaia te nne, ma te auti, ma te tabo, ma te kaawa, ma te nano, ma te maunga, ma te nne ni katantan, ma te nangananga, ma te marua, ma te aba, ma te marawa, ma te atimwakoro, ma te tawaana ike e a tia ni taboaki iai Aran te Atua, ma ni kamimitongaki Neboana.

#10381
- Bahá'u'lláh

 

Katakei, ngkoe Au toro, Ana kibu nako Te Atua ake a tia ni karekeaki iroum, n aron katakeaia irouia naake a tia ni katikaki ni kaaniaki Nakoina, bwa ni karewerewen am anene e na kona ni bon kaura oin tamneim, ao ni katiki nanoia aomata ni kabane. Are e atongnga, i bon irouna n ana ru, kiibu ake kaotaki iroun Te Atua, Ana anera te Uea a na kauamaae nako ao a na tibwatibwai boiararan taeka ake a atongaki mai wiina, ao e na karikia naake a etieti ni bukibuki nanoia. E ngae ngke n te moa n tai e aki namakina mwiina, ma tamaroan te aroaro are e kaawakinaki i bukina e na bon tangiria n te tai ae waekoa ke n te tai rimwi ni karaoaki nanona n tamneina. Bwa bwaai aika a raba n Ana Kaotioti Te Atua a tia ni koreaki n tamaroan Nanon Teuare Ngaia Boton te korakora ao te rabakau.

#10382
- Bahá'u'lláh

 

Te Buoka ao te Ibuobuoki

First line: O Thou Whose face is the object of my adoration

O Ngkoe Are Moamoam bon boton au tangira, Are Tamaroam bon au nono, Are mwengam au kouru, Are kamoamoaakim bon au kantaninga, Are Am kakaawakin bon raaraou, Are Am tangira bon bukin karikau, Are atongan Aram bon karauakiu, Are Kaanim nakoiu bon au kantaninga, Are Menam I rarikiu bon nanou ae e korakora ao au kantaninga ae te kabanea n rietaata; I bubuti Nakoim bwa Ko na aki tukii mai irou bwaai ake Ko katauii ibukiia naake a rineaki ibuakoia Am toro. Kataubobongaai, ngkanne, ma tamaroan te aonnaaba aio ao ae e na roko.

Ngkoe, ni koaua, bon Ueaia aomata nako. Akea riki te Atua bwa ti Ngkoe, te Kabanea n Nanoanga, te Kabanea n Tituaraoi.

#10383
- Bahá'u'lláh

 

Atuau, Maamaten Nanou, Au Uea, Au Tangira! Te newe ra ae e kona n atong au karabwarabwa Nakoim? I bon aki mwemweeuti, Ko bon kautai. I a tia n rairaki nako mai Iroum, Ko kaota te tituaraoi ni buokai n rairaki Nakoim. I riki n ai aron temanna ae e mate, Ko bon kamaiuai ma te ran ni kamaiu. I bon rai, ko a manga kamaiuai ma te raanga n ran man karawan Am taetaenikawai are e a tia ni wawaanako man Ana Kainikoroboki te Kabanea n Nanoanga.

O te Tia Kakaawakin n Tamnei! Karikibwai ni kabane a bon rereitinako man Am tituaraoi; tai kamwaawaa man ranin Am tituaraoi, ao tai taua mai irouia marawan Am nanoanga. I bubutiko bwa ko na raonai ao ni buokai n taai nako ao iaan itera nako, ao n ukoukora man karawan Am tituaraoi Am akoi are mangkoa. Bon Ngkoe, ni koaua, Uean te tituaraoi, ao te Tia Tautaeka n abanuean te aki tootoki.

#10384
- Bahá'u'lláh

 

Atonga: Mimitong Nakoim Are Ko a tia ni karikiia Naake a Tabu bwa a na kaotii aia aki konabwai i matan kaotioti aika uauaanao ni Korakoram, ao ni katoai Burabeti nako bwa A na ataia bwa bon Akea aroia i rarikin raneanean otanakon Mimitongim ae akea tokin mimitongina. I bubutiko, n Aram ae e a tia ni kabwaranakoi mataroan Karawa ao ni kaonrakeia kaain te Runga ni karawa ma te kukurei ae e bati, bwa Nna kona ni beku Ibukim, n te Bong aei, ao ni kakorakoraai bwa Nna karaoa nanon are Ko a tia ni baireia inanon Am Boki. Ko bon ataia, Au Uea, bwa tera ae e mena i nanou; ma Ngai I aki kona n ataa are e mena i Nanom. Ngkoe ni koaua te Kabanea n Ataibwai, te Atai Bwaai nako.

#10385
- Bahá'u'lláh

 

O Ngkoe Atuau! I butiko, n Aram ae moan te mimitong, ni buokai ni bwaai ake a na kona ni buoka aia mwakuri Am toro bwa a na rikirake, ao Am kaawa ake a bubura bwa a na baikoa n rikirake. Ngkoe, ni koaua, iai mwaakam iaon bwaai ni kabane!

#10386
- Bahá'u'lláh

 

Atuau, Boton au tangira, Kourun nanou, te Kabanea n Tituaraoi, te Kabanea n Nanoanga! Te maiu ni kabane bon mai Iroum, ao taian mwaaka ni kabane a wene inanon Baim ae akea tokin mwaakana. Ane Ko karietaata e bon kawaerakeaki iaoia riki anera, ao ni karekea te karinan are: ‘Ni koaua, Ti mwemwekia nakon te tabo ae e rietaata!; ao ane ko kamaemaea e bon karinanoaki riki iaan te bubuntano, bon tiaki, e kee riki iaan te aakea. O Te Tia Tararua ni Karawa! E ngae ngke ti buakaka, a bati ara bure, ao ti aki kona n taubaang, ma ti bon ukoukora mai Iroum te ‘kaintekatekan te koaua,’ ao n ingainga nanora ni kan nora moan Te Uea ae akea tokin Mwaakana. Bon Am bwai te tautaeka, ao te tautaeka ni uea ni kabane bon Am bwai, ao tian te mwaaka e bobaraaki i matan Am tua. Bwaai ni kabane ake Ko karaoi bon te motiraoi ae e itiaki, bon tiaki naba, bon oioin te tangira. Ti teuana takian te ota mai buakon tamaroan Aram, te Kabane n Nanoanga, e a tau ibukin kamaunanakoan ao kamaunaan tanetanen nako te bure man te aonnaba, ao ti teuana te ikerake man angin Bongin Am Kaotioti e bon tau ibukin katamaroaakin te botanaomata ni kabane ma kunnikaina ae e boou. Aanga Korakoram, O Ngkoe ae Ko Mwaaka, nako aoia am karikibwai ake a mamaara, ao kamaiuia naake ai aroia maate, bwa a aonga ni kukurei ni Kuneko, ao bwa a na kona ni kairaki nakon marawan Am kakaawakin, ao n teimatoa n nene inanon Am Aro. Ngkana arona bwa boiararan Kamoamoaakim e kaotaki nakon taabo aika a raroanako rinanon taian newe aika a kakaokoro, i tinanikun te aono ni Mainiku ke i tinanikun te aono ni Maeao, ni koaua, ao e na bon, korakora tangirana ao ni mwannanoaki. E ngae n anne, ngkana neewe akanne, a kamwaawaia man te boiarara anne, ao ni koaua a na bon aki karekea tibwangaia ni kona ni mwaneweaki n te taeka ke tao n te iango. Ti bubutiko, O te Tia Tararua, ni kaota Am kawai nakoia ni kabane aomata, ao ni kairiia n te kawai ae ineti. Ngkoe, ni koaua, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea n Ataibwai, te Kabanea n Noraaba.

#10387
- Bahá'u'lláh

 

Te kamoamoa Nakoim, O Ngkoe te Uea Atuau, au Mwatita! Ko ongo ikenrawaia naake ake, e ngae ngke a ingainga ni kan nora Moamoam, ma a bon karaurenakoaki mai iroum ao a raroa nako man Am tabo. Ko kakoaua nakon tanginiweneia naake a tia ni kinako ni kabwaronakoi ibukin taemwengaakiia mai iroum ao ingaingan nanoia ni kan kaitibo ma Ngkoe. I bubutiko n nanoia naake akea nanoia ma bon ti kaubwain Uringakim ao kamoamoaakim, ao ake a kaotii akea bwa bon ti taian kakoaua ake a taekinaki ibukin Kakannatom ao taian kanikinaa ibukin kakoauaakin Korakoram, bwa ko na kabwaroa nako aoia Am toro ake a Tangiriko te korakora ni kona ni kaaniia kaintekatekan kaotiotin otanakon Mimitongim ao ni buokiia naake aia kantaninga a toka Iaom n rinnako inanon umwan Am mwamwanano ae e rooti taabo nako ao Am nanoanga.

Akea karabaau, O Atuau! Kunnikainai ma kamwarain Am nanoanga n akoi. I bora n taka, anganai bwa Nna moi man marawan Am mwamwannano ae e titituaraoi. Te ianena ngai, katikai ni kaaniai nakon boton Am bwaintangira. I aoraki, tamrurua nako aou ranin kamaiu man Am tituaraoi. I kainaki n aki kainaomataaki, kanakoa mai aou taian kabaebae, ma ni mwaakan korakoram ao rinanon korakoran Nanomatoam, bwa I aonga ni kona n taabeibeiti iaon bain ni kiban te kamwawaaki nakon rietan taubukin Am karikibwai. Ngkoe, ni koaua, ae Ko karaoa are Ko rineia. Bon akea te Atua bwa ti Ngkoe, te Buoka n tain te Kanganga, te Kabanea ni Mimitong, te Aki Taueeaki Arona.

#10388
- Bahá'u'lláh

 

First line: Laude be Thy Name, O Lord, our God! Thou art in truth the Knower

E na kamoamoaaki Aram, O te Uea Atuara! Ngkoe ni koaua te Tia Atai bwaai aika a aki noonoraki. Kataua ibukira bwaai aika a tamaroa n aron ae Ko kona ni baireia man Am atatai ae e rabwatii bwaai ni kabane. Ngkoe ni koaua te Uea ae tautaekanii bwaai nako, te Kabanea ni Korakora, Moan te Tangiraki.

Kamoamoa ni kabane e bon Nakoim, O te Uea! Ti na ukoukora Am tituaraoi n te Bong are e a tia n rineaki ao ni katuka ara onimaki ae e bwanin Iroum, Are Ngkoe Ara Uea, Ko na Kamimitongaki, O te Atua! Kataua ibukira te bwai ae e raoiroi ma n tau bwa ti aonga ni kamwaawaira man bwaai ni kabane ma Ngkoe. Ni koaua, Ngkoe te Uea iaon aonnaba ni kabane.

Te Atua! Kabooi mwiin aia mwakuri naake a waaki inanon te taotaona n nano inanon Am bong, ao kamatoai nanoia bwa a na nakonako n aki tibanako inanon kawain te Koaua. Kataua ngkanne, O te Uea, taian bwaintangira aika a tamaroa are e na kona ni kariaia riniia inanon Am Bwaretaiti ae e tabwanin kakukureina. Ko karietataaki Ngkoe, O te Uea te Atua. Kariaia Am kakabwaia ni karawa bwa a na ruonii mwenga ike kaaina a tia ni Kakoauako. Ni koaua, bon akea ae e Riaom ni karuoi taian kakabwaia n tamnei. Anganako, O te Atua, kaain te runga ake a na kona ni katokanikaiia Am toro aika a kakaonimaki. Ko bon karioi bwaai ake a karikaki rinanon mwaakan Am taeka n Aron ae Ko bon tangiria. Ngkoe ni koaua bon te Tia Tautaaeka, te Tia Karikibwai, te Kabanea ni Wanawana.

Atonga: Te Atua bon te Tia Karaoi bwaai ni kabane. E anga kamarikeaia n te mwaiti ae e taonako nakoia naake E bon kataua ibukiia. Bon Ngaia te Tia Karikibwai, Boton bwaai ni kabane, te Tia Karioi bwaai nako, te Kabanea ni Korakora, te Karaoi bwaai nako, te Kabanea ni Wanawana. Ngaia te Tia Uouotii aara aika moan te rianako rinanon karawa ao aonteaba ao bwaai ake a wene i marenaia. Ni kabane a karaoa are E taku, ao ni kabane taan maeka iaon te aba ao i karawa a neboa Kamoamoaakina, ao Nakoina are ni kabane a na Okiria.

#10389
- The Báb

 

O Atuau, au Uea ao Au Mwatita! I a tia ni kamwawaai mai irouia au utu ao ni ukoukora Riroum bwa Nna inaomata man bwaai ni kabane ake a maeka iaon te aba ao n tauraoi n taainako ni butimwaea are e kakukurei i Matam. Anganai bwaai aika a raraoi n te aro bwa e na karikai n inaomata man bwaai nako ma ti Ngkoe, ao kataua nakoiu te tibwanga ae e mwaiti man Am tituaraoi ae akea tiana. Bon Ngkoe, ni koaua, Uean te tituaraoi ae akea tiana.

#10390
- The Báb

 

Te Uea! Ti nanorawawata, anganiira nanom; ti kainnano, kamenaa i aora te tibwanga man marawan Am kaubwai; ti tangira buokara, Ko na bon karauakiira; ti mangori, anganiira Mimitongim. Mannikiba i eta ao maan n te tawaana a karekei kanaia Mairoum ni katoa bong ao are a bon bane n reke i aan Am kakaawakin ao Am tangira n tituaraoi.

Tai kamwaawa ae e tangira buokana man Am Raoiroi ae kamiimi ao kawakiniia ni Mwaakam tamnei aika a kainnanoa Am Ataataiaomata.

Anganiira kanara n te bong ae koraki ao kariaia rikiraken baika a tangiraki n te maiu aei, bwa e aonga n ae akea ae ti kainnanoia irarikim, bwa ti aonga n itabon ma Ngkoe ni bwaninra, bwa ti aonga n nakonako ni Kawaim ao ni kaotioti Kamimiim nako. Bon Ngkoe Moan te Mwaaka ao te Aakoi ao te Tia Katituaraoi i bukin te botannaomata.

#10391
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ngkoe te Uea ae Akoi! Ngaira am toro n Atibun Am Mataroa, ae I kamanoai n Am Mataroa ae e Tabu. Ti ukoukora kamanoara man akea riki bwa ti te boua ae e aintoa aio, n aki rairaki nakon te bwai teuana ibukin kamanoau ma bon ti Nakoim ibukin kamanoau. Kamanoira, kakabwaiaira, boutokaira, ao karikiira bwa ti na ti tangira kukurein Nanom, n tabotaboa Kamoamoaakim, n ti ira kawain te koaua, bwa ti aonga ni karekei kaubwaira ae e tau n te aro bwa ti na kaaki bwaai ni kabane bwa ti Ngkoe, ao ni karekei ara bwaintangira man marawan Am akoi, bwa ti aonga ni kekeiaki n taai nako ni karietaata Am Aro ao n tibwatibwai nako boiararan Kukurein Nanom, bwa ti aonga ni mwaninga taekara ao n ti katabeira ma Ngkoe, ao ni kaakeai bwaai ni kabane ao n ti karekerekeira ma Ngkoe.

O te Tia Katauraoi Bwaai ni kabane, O Ngkoe te Tia Nanoanga! Anganiira Am tituaraoi ao Am tangira n akoi, Am bwaintangira ao Am tibwatibwa, ao kateimatoaira, bwa ti aonga ni karokoira n ara kouru. Bon Ngkoe te Korakora, te Konai bwaai nako, te Ataibwai, te Tia Noori bwaai ni kabane, ao, ni koaua, Bon Ngkoe te Tituaraoi, ao ni koaua, Bon Ngkoe te Kabanea n Nanoanga, ao ni koaua, Bon Ngkoe te Tia Kabwarai Buure, Are Nakoim a na riai ni kabwaraaki bure, Are Ko kabwarai naba buure ake kabanean te rawawata.

#10392
- `Abdu'l-Bahá

 

Tai kamwawaanako, O te Uea, te taibora ni kimwareirei are e a tia ni katauraoaki inanon Aram, ao tai tiringa te ai ae e ura are e a tia ni kauraaki man Am ai ae e aki maamate. Tai tuuka waanakon Am ran ni kamaiu ae e waawanako ma tangiraoin Mimitongim ao Ururingakim, ao tai kaakeai mai irouia Am toro taian boiarara man karewerewen Kukurein Nanom bwa a na ikeikena boiararan Am tangira.

Te Uea! Onikii taian tatabeakin aika a karawaawata ake irouia Am aomata ake a tabu nakon te karauakaki, aia kanganga nakon te mwengaraoi, kamaemaeakiia nakon te mimitong, nanokawakiia nakon te kukurei ae moan te bati, O Ngkoe are Ko taua inanon Baim kaon te botanaomata ni kabane!

Ngkoe, ni Koaua, Bon Ngaia, n Ti Ngaia, te Mwaaka, te Kabanea n Atatai, te Kabanea ni Wanawana.

#10393
- `Abdu'l-Bahá

 

O te Uea! Ti bon ngore; kakorakoraira. O te Atua! Ti bon bangabwaai; karikiira bwa ti na ataibwai. O te Uea! Ti bon maiu ni kainnano; karikiira bwa ti na kaubwai. O te Atua! Ti bon mate; kamaiuiira. O te Uea! Ti bon bwainrang; kamimitongiira inanon Am Abaniuea. Ngkana Ko buokiira, O te Uea, ti na bon riki n ai aron itoi aika a otamwaaka. Ngkana Ko aki buokiira, ti na riki n rinano riki nakon te aonnaba. O te Uea! Kakorakoraira. O te Atua! Karikiira bwa ti na tokanikai. O te Atua! Kariaia bwa ti na tokanikai iaon oin nanora ao ni kaakeai ara kaibwabwaru. O te Uea! Kabwaraira man kabaebaen te aonnaba n rabwata. O te Uea! Kamaiuira man ikeiken te Tamnei ae e Tabu n te aro bwa ti na kona n teirake ao ni beku Ibukim, ni karaoa Neboakim ao ni kakorakoraira inanon Am Abaniuea ma te kokoaua ae e tabwanin. O te Uea, Ngkoe te Korakora. O te Uea! Ngkoe te Nanoanga. O te Uea! Ngkoe te Nanoanga.

#10394
- `Abdu'l-Bahá

 

O ngkoe are ko tabe n raira moam nakon te Atua! Kaina matam nakon bwaai ni kabane, ao kaukia nakon aonnaban te Kabanea ni Mimitong. Bubuti te bwai are ko tangiria ti mai Irouna; ukoukora te bwai are ko kakaaea ti mai Irouna. N ti teuana taraakim teutana Irouna ao E kona n anga tebubua te nga te kantaninga, n ti teuana katokaakin Matana teutana iaom ao E kona ni kamarurunga tebubua te nga te aoraki, n ti teuana katouan Atuuna ao E kona ni katokaa te bwainaoraki iaon taian ikoaki ni kabane, n ti teuana norakim teutana ao E kona n kamwaawai naano man taurekereken te karawaawata. E karaoa are E taku n aron ae E bon taku, ao tera riki kawaira ibukin karekean buokara? E kakoroi bukin Ana iango, e katauii bwaai ni kabane ake E tangiri. Ai ngaia are e raoiroi riki bwa ti na kabobaraaka atuura n ongotaeka, ao ni katuka ara mwioko iroun te Uea ae te Kabanea n Nanoanga.

#10395
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ngkoe te Tia Kamanomano ni karawa, ti kananoanga, anganiira Am ibuobuoki; taan nakonako n akea mwengara, anganiira Am tabo ni kamanomano; ti uamaenako, katiteuanaira; ti aiwa ni bua, ikotiira nako buakon Am nanai; ti rawaawata, anganiira tibwara ao bwaunara; ti taka, kairiira nakon te koburake n ran ni Kamaiu; ti rai, kakorakoraira bwa ti aonga n teirake ni buoka Am Aro ao n anga ngaira bwa taan kaburearo aika a maiu inanon kawain te kairiiri.

#10396
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Katoki Aoraki

Atuau, bon katokan aorakiu Aram, ao bon au bwai n aoraki Uringam. Tikum i rarikiu bon au kaantaninga ao Tangiram bon iriau. Bon kamarurungau Am atataiaomata ao otangau n te maiu aei ao ae e na roko. Bon ti Ngkoe te Atataiaomata, Wanawanaia wanawana ao Rabakauia rabakau.

#10415
- Bahá'u'lláh

 

Te Mare

Te mare ni Baha’i bon te bonnano ao te iraorao imarenaia itera aika uoua. E ngae n anne ma a riai ni bwaina te rangi ni karaurau ao n riki n ikikinai anuaia i bon irouia. E riai te itoman ae e aki tootoki aio ni kamwaneauaaki n te boraraoi ae e nene, ao e riai n ae te kaantaninga bon te karikirakea te bonnano, te iraorao, ao te katiteuanaaki ao n roota te maiu ae akea tokina.

Bon te kainrou n te Bahá’í are te reita ae akea i aona ao kaotan raoi nanoia naaka uoman. Ao n aron anne, a riai ni kaota raoi nanoia ni koaua ma n atai nanoia ngaiia n tatabemaniia ao te berita are matoatoa are e karaoaki i marenaia e na riki bwa kabaeakiia n aki toki n iraorao ma n teimatoa n ti teuana n te maiu aei.

‘Abdu'l-Bahá

Te Berita ni Mare, n te kibu are e na atongaki irouia n tatabemaniia te tia mareaki te aine ao te tia mareaki te mwane i mataia taan kakoaua uoman ke n raka ake a kariaiakaki iroun te Botaki n Tamnei bon aio, are e riai man te Boki are Moan te Tabu (Kitáb-i-Aqdas) are e kaangai:

“TI NA BON MAMAEKA NI KOAUA N ARON NANON TE ATUA.”

Boni Ngaia te Aakoi, te Nanoanga!

E na neboaki Te Atua, are Ngkoangkoa are E aki maamate, are Akea Bibitakina, ao Akea tokina! Boni Ngaia are E a tia ni kakoaua n oin Arona bwa bon Ngaia ae ti Temanna, ae akea Tauan Arona, te Moa n Rietaata. Ti bon bane ni kakoaua bwa akea riki Te Atua bwa ti Ngaia ti ata Oioina n ti Ngaia, ni kaota Ngaia ae ti Temanna. E mamaeka n te tabo ae akea rotakina, n taubukin Rietaatana, man te mwaaka ae tataekin bwaai nako ma bon ti Ngaia, man te inaomata ni kaotii bwaai nako ma bon ti Ngaia. Ao ngke E iangoia n anga te raoiroi ao kakaraoan te raoiroi, ao ni baairea te aonaaba n etina, E rinanoi bwaai nako ao E karika Ana tua; mai buakon Ana tua E katea tuan te mare, bwa e na riki bwa te nono i bukin te mweraoi ao te kabwaia ao n riki bwa tabera are e na karaoaki nako naano man karawan te mwaaka are n Ana Boki are Moan te Tabu. E taku te mwaaka are bon Mimitongina: Iein, au aomata, bwa mairoumi ane e na kaoti ngaia are e na Uringai mai buakoia Au toro; bon aio teuana Au tua nakoimi; ongeaaba nako iai bwa te bwai n ibobuoki nakoimi.

#10417
- Bahá'u'lláh

 

Boni Ngaia Te Atua! Ae Akea Kabotauana, n Rabakaum ae mwaaka Ko a tia ni kariaia te mare i aoia aomata, bwa man te roro teuana e na oti te roro teuana n te aonaaba ae bibitaki aei, ni karokoa, te maan are e na iai te aonaaba, bwa aonga ni katabeia ni Kaaniam ae ti Temanna, n aia mwakuri ao n aia nebo, ma Neboam i eta, Tangiram ao Kamoamoaam. “I tuai ni kariki tamnei ao rabwata, ma a na riai n Taromauriai.” Ma ngaia are iein ni karawan Ana Nanoanga mannikiba aika uoman aika man Ngaon Am tangira, ao karaoia bwa taan katotongaki nakon te raoiroi are akea tiana; bwa man botakiia naaka uoman aika marawan te tangira ao naon te tangira a na bwaro ni uoti momiin koauan te raoiroi nako aon biken te maiu. “E a tia ni kabwarai marawa aika uoman aikai bwa a nang kaitibo: Mai iai te marena i marenaia are e aki konaa n riaoaki. Are bon Ana bwai n tangira te Uea, a na aki tabe iai? Are mai iai e na uoti moomi aika a kakaawaki ao aika a karako.

Te Uea ae Aakoi! Karika te mare aei bwa e na kaotinakoi taian ane ao moomi mai iai. Boni Ngkoe te Mwaaka, te Moa ni Korakora, te Tia Kabwarai buure.

#10418
- `Abdu'l-Bahá

 

Ko na neboaki Ngkoe Atuau! Bon Am toro ni koaua aei ao Am toro naba te aine aei, ake a tia ni karikiia n ti te irikona i aan nuun Am nanoanga. Te Uea! Buokiira i nanon te aonaaba aei ao n Abanueam ni karekea nakoia baika a raoiroi man Am atataiaomata ao Am tangira. Te Uea! Kateimatoaiia i nanon aia beku i Bukim ao buokiia n Am kairiiri. Karikiia bwa kanikinaaean Aram n Am aonaaba ao kaawakiniia i nanon Am kairiiri aika akea tiaia n te maiu aei ao n ae e na roko. Te Uea! A bubutii nakon Abanuean Am aakoi, ma ni kan buokaki nakon te tabo ae Kaonotiko. E bon koaua bwa a mareaki bwa a na ira nanon Am tua. Karikiia bwa a na riki bwa kanikinaaean te rau ma te iraorao ni karokoa tokin te tai.

Boni Ngkoe ae Moan te Mwaaka, Ko mena n taabo ni kabane ao Moan te Kakannato.

‘Abdu'l-Bahá

#10419
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Utu

Te Atua ae Atuau! Am tabonibai te aine aio e Tabotaboiko, e Onimakiniko, e raira moana Nakoim, ma ni Bubutiiko bwa Ko na kabwaroi Am bwaintituaraoi mai karawa nako aona, ma ni kaotia nakoina Am bwai n tamnei aika a raba, ma ni kaootaa n ootan Aroarom n Atua.

Au Uea! Kamatairika matan buu te mwaane aio. Ko na kakukureia nanona man ootan Ataakim, Ko na katika ana iango nakon Tamaroam ae oota nako, kabebetea tamneina ni kaotakin Am raneanea aika bati nakoina.

Au Uea! Taeka nako te rabuna are i matana. Kabwaka ni karau Am bwainaakoi aika a bati nako aona, kamangingia ni wainin Tangiram, karikia bwa temanna mai buakoia Am anera ake a toua aon te aba aio ni waeia, ma tamneia ngkanne a kiba rinanon karawa ake rietakaei. Karikia bwa te taura ae e oota mwaaka, are e oota nako n ootan Wanawanam i buakoia aomata.

Ni koaua, boni Ngkoe te Kakaawaki, te Akitoki n Angaanga, Teuare E Ukuuki Baina.

#10408
- `Abdu'l-Bahá

 

Teimatoa

E na neboaki Aram, au Uea ae Atuau. I Bubutiiko ni Mwaakam are e rabwati bwaai ni kabane ake a karikaki, ao ni Kakannatom are e a tia ni karikirakei bwaai nako, ao n Am Taeka ake a raba i nanon Am wanawana are Ko a tia ni karika iai karawa ma aonaaba, ake a na karekei arora n teimatoa n ara tangira i Bukim ao n ara ongeaaba nakon Nanom, ao ni kateimatoaiira bwa ti na taraa Matam, ao ni karaoa Neboam. Kakorakoraiira, Atuau, ni kataorababaa Am kanikina i buakon baike Ko kariki, ao ni kaawakina Am Onimaki i nanon Ueam. Ko a tia ni maiu i bon Iroum n aki kaantaninga man teuana are Ko karikia ao Ko na bon ti tiku n Arom anne n aki tootoki.

I anganiko nanou ni kabane, ao I raira matau Nakoim, ao I kareke baiu ni mwiokon Am nanoanga ao n ingainga nakon nuun Am atataiaomata. Tai kakioai nako man Am mataroa, Atuau, n ai aron teuare e nanobuaka, ao tai taua Am tangira mairou, bwa ti Ngkoe ae I Ukoukoriko. Akea Te Atua riki i Rarikim, te Tia Kabwarabure ao Moan te Mwaaka.

Am bwai te neboaki, Ngkoe are Moan te Tangiraki irouia naake a Ataiko.

#10430
- Bahá'u'lláh

 

Kaanim Ngkoe i rarikiu, bon nanou ao Kaotim bon katokan botuu, Nnem ae mimitong bon au toki, Aram bon katokan aorakiu, Am tangira bon kaotaakin nanou, Am beku bon kakukureiau are i eta, i eta! I butiiko n Aram, are Ko a tia n anga iai nakoia aika a Kinako te konaa n roota Am iango ae moan te rietaata; ao ni kariaia ake a Neboiko n rierake nakon Am tabo are e tabu ae katauraoaki i bukiia aika Ko akoiia; ni buokai ni kaaitara Moam, ni kareke matau Iroum, ao n taekina Mimitongim.

Au Uea, bon ngai temanna are e a tia n mwanuokin bwaai nako ma ti Ngkoe, ao ni kaitaraa moan kaotin Am tangira, ao are e a tia ni mwaawa man bwaai nako, ma bon ti Ngkoe, n te aro ae Nna konaa ni kaania Matam. Taraai ngkai I tabeki matau nakon Am kaintoka ae raneanea n ootan Matam. Karuoa, ngkanne nako aou, Ngkoe ae tangiraki irou, n te aro ae Nna teimatoa iai i nanon Am Waaki, n te aro ae a aonga n aki tuukai nanokokorakiia aika a aki kakoauaa rairakiia Nakoim.

Boni Ngkoe ni koaua Atuan te Mwaaka, te buoka n taiani kangaanga, Moan te Mimitong ao te Korakora.

#10431
- Bahá'u'lláh

 

Te neboaki ao te kamimitongaki Ngkoe, Te Atua! Kataua bwa e na konaa ni waekoa n ria te bong are rootan Nanoaam ae tabu. Kakukurei nanora man kakain Am tangira ma kukurein Nanom ao anganiira te teimatoa bwa ti na konaa n nano n tauraoi n ongeaaba n Nanom ma Am Moti. Ni koaua Am atatai e rabwati ni kabane bwaai ake Ko a tia ni karikii ke Ko na karikii ao Korakoram ni karawa e ririaon te bwai teuana ke teuana are Ko a tia n taneweia ke Ko na taneweia bwa e na riki. Akea ae e na taromauriaki bwa tii Ngkoe, akea ae e na neboneboaki i Rarikim ao akea ae e na tangiraki bwa tii kukurein Nanom.

N te koaua boni Ngkoe te Tia Tautaeka ae e moamoa, te Koaua ae riao, te Buoka n te Nibwa ni mate, te Maiu i bon Irouna.

#10432
- The Báb

 

Te Uea ae Atuau! Buokiia aika a tangiraki Iroum bwa a na teimatoa n Am Aro, n nakonako ni Kawaim, ma n nene n Am Waaki. Anganiia Am tangira bwa a na tangira tuukan bwain te rabwata, bwa a na ira ootan te Kairiiri ae Tabu. Boni Ngkoe te Korakora, te Tangira, te Maiu i bon Irouna, te Tituaraoi, te Nanoanga ao Moan te Mwaaka ao Moan te Atataiaomata.

#10433
- `Abdu'l-Bahá

 

Teimatoa i nanon te Boraraoi

Ko na neboaki, te Uea n aki toki ao te Tia Karikiia tautaeka, ao te Tia Katamaroai mwakuri. I bubutii ma te nanorinano Nakoim, i nanon Aram are Ko weteia iai kaain aonaaba nako nanon mimitongin Raoiroim, are Ko kairiia nako iai n Am tangira ma Am aakoi; karikai bwa temanna naba aroia ake a kaaki tangiran bwaai i Bukim, ao a tia n tei i nanon Kaaniam ma n aki kamwaeieiaki ni kangaanga nako ake a bwakariia i Bukim, ni kaantaningaa Am bwai n aakoi.

I a tia n taua, au Uea, rarikin Am tituaraoi, ma n tinea mataniwiin kaon Am aakoi, ao karuoa ngkanne i aou, mai buakon nangin Am nanoanga bwa e na aki uringaki temanna ma bon ti Ngkoe, n te aro ae Nna konaa n rairaki nakon are bon kakukureian te botannaomata, mairouia ake a riki n teirake bwa taani kakiriwe, aika a tia n urua Am berita, ma n aki Kakoauako ma Am kanikina. Tai kaakai, au Uea, man boiararan Am kunnikai n Am Bong, ao tai tuukai man arokan boin Am Kaotioti ao man mimitongin ootan Matam, Ko bon mwaaka ni karaoa oin Nanom. Bon akea ae e konaa ni katei nakon Am baaire, ke ni katoka ae Ko a tia ni karaoia ni Mwaakam.

#10409
- Bahá'u'lláh

 

Ngkoe ae Atuan te Aakoi! Bon Am bwai te karabwaaki bwa Ko a tia ni kautai ma n anganai te atatai. Ko a bon tia n anganai matau n taratara ao Ko aakoai n taningau n ongo ao Ko a tia ni kairai nakon Ueam ao ni kairai nakon Kawaim. Ko a tia ni kaota nakoiu te aro ae e riai ao ni karinai n te Ake ni Kamaiu. Te Atua kaawakinai bwa Nna teimatoa ma n nene n aki ukaki nako. Karabaai man te kataaki ae korakora. Kaawakinai ao kamanoai i nanon Am mwioko ma Am berita. Bon Ngkoe te Mwaaka, bon Ngkoe te Noraaba, bon Ngkoe te Ongotaeka, bon Ngkoe Te Atua ae E aakoi. Katuka i aou te nano ae itiaki ae e na konaa ni kaotaaki n ootan Am tangira ao nuurakina i aou te iango are e na konaa n onika te aonaaba aei bwa te nne n aroka n rooti rinanon te kaantaninga n tamnei. Bon Ngkoe te Aakoi, te Nanoanga! Te Atua Ngkoe ae E kakannato are Atuan taian Aro ni kabane.

#10410
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Huqúqu’lláh: Inaomatan te Atua

Te Huqúqu’lláh bon te tua ae kakannato. Bon te bwai ae taabangaki iaoia aomata nako karekean te angabwai aei, kioina ngkai boni mwiokon te karaoiroi, te kaubwai, ao baika a raraoi ni kabane. Bon te tituaraoi are a na tiku ma ngaia takanoi ni kabane ni katoai aonaaban Ana aonaaba nako Te Atua, Te Tia Bwaibwai ni Bwaai-nako, Te Tituaraoi.

Ko na rangi ni karietaataaki ngkoe ae Uean te karikibwai ni kabane, are boni Ngkoe are a na bane bwaai ni kabane n Okiriko. Ma neweu n nanoaa ao ma neweu n tinaniku I kakoauaa raoi bwa Ko a bon tia ni Kaotiotiko ao ni kaota raoi Rabwatam, ni karuoi Am kanikina nako, ma ni katanoatai Am koaua nako. I kakoaua nakon akea riki bwa ti Ngkoe ibukin taubobongan Arom, ao nakon naba Itiakim iaon bwain ni kabane te aonaaba. I Ononiko n rietaatan mimitongin Am Aro ao Mwaakaroiroin Am taeka bwa ko na anga te kamatoa nakon ane e kan anga te bwai are ko a tia ni kabwarabwara nakoina inanon Am boki ao ni ira nanon are e na kataotiraa boiararan Am butimwaai. Ni koaua, Ngkoe boni moan te Mwaaka, te moa n te Akoi, te moa n te Kakabwarabure. te katoki n Tituaraoi.

#10462
- Bahá'u'lláh

 

Tabonibain te Waaki

Te ota ao te mimitong, te kamauri ao te kamoamoa a na tikuriia Tabonibain Ana Waaki, rinanoia are e a tia ootan te nanomatoa n oota nako mai iai ao e a tia n toronibwai iai te koaua are e kangai mwaakan te rinerine e tiku iroun te Atua, te Mwaaka, te Aki-Eenaki, ao rinanoia e a tia marawan te akoi ni iarake, ao a tia ni buta nako boiararan Ana bwain akoi te Atua, are Ngaia Uean te botannaomata. Ti a Butia – ae Ngaia te Rietaata – bwa E na otangaia rinanon mwaakaia kaain Ana runga, E na kamanomanoia rinanon korakoran Ana tautaeka ao ni buokiia man Korakorana are e aki kokonaaki, are e toka iaon bwaai ni kabane ake a tia ni karikaki. Te mwaaka n uea bon Ana bwai te Atua, are Ngaia te Tia Karika karawa ao Uean te Abanuean Aara.

#10467
- Bahá'u'lláh

 

Te Aki Mamatam

E mwakoro n te Kitáb-i-Aqdas: “Ti a tia ni motikia nakoimi bwa kam na bwaina te tataro ao te aki mamatam man moan koron te roro n ikawai; aio are e a baaireaki iroun te Atua, am Uea ao Ueaia am bakatibu… te tia mwananga, naake aoraki, a bikoukou ao naake a kamamma, a aki kabaeaki n te aki mamatam.. Tai bwaina te amwarake ao te moi man otin taai ni karokoa bungin taai, ao taratara bwa e raawa te kaibwabwaru n anaa mai iroum te raoiroi ae e a tia ni motikaki i nanon te Boki.”

Tain te aki mamatam bon man 1 ke 2 Maati ni karokoa 19 ke 20 ni Maati.

I onnoniiko, Ngkoe Atuau, ni mwaakan Kanikinaeam, ao man kaotiotin Raoiroim i buakoia aomata, n aki katinanikuai man mataroan te kaawa are Ko mena iai, ao n aki urui au kaantaninga ake I a tia ni kawenei i bukin kaotiotan Raoiroim i buakoia Am botannaomata. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe Atuau, n moan baan karewerewen Bwanaam, ao man rietaatan Am Taeka, ni katikai ni kaaniai riki nakon matan Am mataroa, ao n aki karikai n raroa nako man nuun Am nanoanga ao katantanin Am kakabwaia. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe Atuau, n ootan raneanean Am ari ao otamwaakan tauran Moamoam, are e oota man te kabanea n rietaata n oraitan, ao ni katikai ni boiararan Am kamwarai, katauai bwa N na mooi man te wain ae rineaki n Am taeka. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Iram are e mwaingiing i Moam, n ai aron mwaingiingin Am kainikoroboki i aon iteranibaan nako Am Tabureti, ni kakianakoa te rengarenga are e raba nanona nako i aon abanuean Am karikibwai, ni kateirakeai ni beku n Am Waaki bwa N na aki kerikaaki ke n tuukaki man aia iango naake a tia n totokoa Am kanikina nako ao n rairaki nako mai Moam. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Aram ae Ko a tia ni karaoia bwa Uean Aara, are mai iai a tia ni kimwareirei ni kabaneia ake i karawa ao i aon te aba, ni karikai bwa N na kona n taraa Itoin Ngainan Tamaroam, ao n anganai wainin Am taetae. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Umwan Am kaintokanuea mai i aon te kabanean n rietaata taubukin maunga, ao katantanin Am Kaotioti ni kabanean rietaatan tabuki, ni mwannanoai ni buokai ni karaoa are Ko tangiria ni karaoaki ao ni kaotiotaki Am kaantaninga. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko, Ngkoe ae Atuau, n Tamaroam are e ootanako i aon oraitanin te aki tootoki, te Tamaroa are i mwaain are E kaotaki n te tai naba anne abanuean te tamaroa e bobaraaki nako naano n taromauria, n neboneboia n tangitangin bwanaa, ni kataua bwa N na mate man bwaai ni kabane ake I bwaini ao ni maiu nakon bwaai ake Mairoum. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, ni Kaotiotan Aram, Moan Baan te Tangiraki, are Rinanona a bane nanoia naake E tangiriia ao a tia n rierake tamneia naake a maeka n te aonaaba, ni buokai n Uringko i buakoia Am karikibwai, ao ni Kamoamoako i buakoia Am aomata. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabane ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, ni mwakaikain Kain te Rote ni Karawa ao maningongoon kamwemwen Taetaem man abanuean Aram nako, ni buutai nako man bwaai ake Ko ribai, ao ni katikai ni kaaniai nakon te karinan are E a tia n ootanako iai Teuare Ngaia Bongin Rikiraken Am kanikina nako ake a tia n oota nako. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n te Man ni koroboki are, n te tai are e otinako man wiin motin Nanom, a tia ni koburake iai taian marawa, ao ni kare iai taian ang, ao ni kaotaki uaa, ao n teberake ni bwebwe kaai, ao ni mauna iai bwain ma rongorongo ni ikawai, ao n taeki nako aeka nako n rabunanimata, ao naake a bane nanoia Iroum a kawaekoaiia nakon ootan matan aia Uea, te Aakea Tokina, ni kaoti nakoiu baike a wene n raba i nanon kaubwain Am atatai ao ni kainaki i nanon te tabo are a karauaki ni kaawakinaki n Niniwanam. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n ain Am tangira are e kamwaawa te matu man mataia naake Ko rineia ao ake Ko tangiriia, ao man aia ururing ao aia nebonebo nakoim n auan te karangaina, ni warekai i buakoia naake a tia ni karekei bwaai ake ko a tia ni karuoi rikaaki i nanon Am Boki ao ni Kaotiko rinanon motin Nanom. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n ootan Moam are e kairoroia ake a kaan ma Ngkoe ni uarokoia ma waekoan Am tua, ao ake a bane nanoia Iroum ni kaaitarai aia kabaang Am kairiribai i nanon Kawaim, ni koroi nakoiu n Am Kainikoroboki ae moan baan te rietaata bwaai ake Ko a tia ni koroi nakoia ake Ko onimakiniia ao ake ko rineia. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau, n Aram are Ko a tia n ongo n aia wewete naake a Tangiriko ao rawawataia ni kariaria naake a Kainnanoiko, ao tangiia naake a tangira rokoia Iroum, ao ngirangiraia naake a bane nanoia Iroum, ao rinanona are Ko a tia ni kakoroi bukin baike a tangirii ao ni katokai aia kaantaninga Iroum, ao Ko a tia ni anganiia nanoia are a tangiria, rinanon Raoiroim ao Am mwamwannano, ao n Aram rinanon marawan Am kabwarabure a bwaro nako Moam, ao nangin Am tituaraoi ae bwaka ni karau i aoia Am toro, ni koroi i aoia n tatabemaniia ni kabane ake a tia n rairaki Nakoim, ao n taua bukin te Aki Mamatam are e kamatoaaki Iroum, te kabomwi are e katauaki i bukiia ake a aki taetae ma ti man Am kariaia, ao ake a tia ni katikui i nanon Kawaim aia bwai ake irouia i bukin Tangiram.

I onnoniiko Ngkoe ae Atuau ao au Uea, i Iroum ao n Am kanikina nako, ao n itiakin Am kanikina nako, ao raneanean ootan Itoin Ngainan Tamaroam, ao Mwaangam, ni kamaunai aia bure naake a tia n taua ni kamatoa Am tua, ao n tia ni karaoa nanon are Ko a tia ni baaireia i bukiia i nanon Am Boki. Ko bon noorai, Atuau, I taua Aram, te Kabanea n Tabu, te Kabanea n Oota, te Kabanea ni Mwaaka, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea n Rietaata, te Kabanea ni Mimitong, ao n tinea rabin te kamwarai are a bane n tineia kaain te aonaaba aei ao ake n te aonaaba ae e na roko.

#10458
- Bahá'u'lláh

 

Ko na neboaki, te Uea ae Atuau. I bubutii Nakoim ma te nanorinano n te Kaotioti aei are e bitaki iai te ro nakon te oota are e kateaki iai te Tembora ma n ataaki iai Koroboki aika a Tabu ma n taorababaa iai Taekam, bwa e na reke irou ao irouia aika a raoiroi, te aro ae ti na konaa n rierakea iai karawa nakon Mimitongim are akea tiana ao are e na kamaunai ara nanokokoraki are e tauiira man namakinan rinra ni mwaneaban te ikotaki.

Bon ngai temanna, au Uea, are e a tia n taua roon Am aakoi, ma ni kanim baina nakon Am nanoanga ma Am tangira. Ko na anganai ma raou aika a tangira raoiroin te maiu aei ao are e na roko. Anganiia Am bwaintangira ae e raba are Ko kataua i bukiia aika a moa riki mai buakoia Am karikibwai.

Bon aikai, au Uea, boong ake Ko tuangiia iai Am toro bwa a na taua iai te Aki Mamatam. E na karaoiroaki are e taua raoi te aki mamatam ma te koaua, ma n taubaang man bwaai nako i Bukim. Buokai ao buokiia, au Uea, bwa a na ongo Iroum ma n taua Am tua, bwa Ko bon mwaaka ni karaoa oin Nanom.

Akea Te Atua bwa ti Ngkoe, te Ataibwai, ao te Wanawana. E na neboaki Te Atua, te Uea n aonaaba ni kabanea.

#10459
- Bahá'u'lláh

 

Aikai boong, Atuau, are Ko a tia ni katauia Am toro bwa a na taua bukin te akimamatam. Are iai are Ko katamaroa iai moan abokan Am Boki n Tua ake a karuoaki i bukiia Am karikibwai, ao ni kaota tamaroan Umwan Am kaetieti nako i mataia ni kabane ake n Am karawa ao ni kabane aika i aon te aonaaba. Ko a tia ni kataua auan nako boong aikai ma te anua ae e okoro, are e aki kona ni warekaki irouia ni kabane ma ti Iroum, are Rabakauna e rabwati karikibwai ni kabane. Ko a bon tia, naba, ni kataua mwakoron te anua aei n aron taekan Taburetin Am kaetieti ma Am koroboki are Ko a tia iai, n aron anne, n reke tibwaia iai n tatabemaniia aomatan nako ma utuun nako te aonaaba.

I bukiia taan tangira aika a babane nanoia Ko a bon tia, n taekin Am kaetieti, ni kaawakinna i bukiia, ni katoaa te karangaina, ma mwangkon Uringam, O Ngkoe te Tia Tautaekaniia taan tautaeka! Bon naakai ake a tia ni manging ni wainin Niniwanam aika a bati ngaia are a kaaki aia tabo ni wene i bukin nanoia ni kan karaoa Neboam ao ni kaotiotii Anuam nako, ao ni mwaawa man matuuia ni korakoran nanoia ni kan waaki nakon Kaaniam ao ni uataboa Am kakabwaia. N taai nako a bon tia ni kabaraakii mataia nakon Rikiraken Bongin Am tangira n aakoi, ao ni katokai moaia nako Taberan Koburaken ranin Am Nanoanga are e tau n Am kakabwaia ni karawa ao te raoiroi.

E na kamoamoaaki Aram, Atuau! Bon aio te aua are Ko a tia iai ni kauki iai rokan mataroan nako Am kakabwaia nako moaia Am karikibwai nako, ao ni kauki mataroan Am nanoanga aika a tamaroa nakoia ni kabane ake a maeka n Am aonaaba. I bubuti Nakoim, irouia ake a tia ni kabwaroi raraia i nanon Kawaim, are, ma nanoia Nakoim, a kamwawaiia man kabaebae nako mairouia ake Am karikibwai, ao are a tia n rangi ni matenako n karewen Am kakaunga bwa bwain rabwataia nako a taekina Neboam ao n atoatonga Ururingam, ao n aki taua mairoura bwaai ake Ko a tia ni kataua n tain te Kaotioti aei - te Kaotioti are iai te korakora are e a tia ni kariki taian kai bwa a na atonga are e a tia ni karaoia te Kai are Ura n te tai are e a tia n nako ni kaotioti iai Moote, are E taetae ma Ngkoe, n te Kaotioti are a tia ni katauia ni kabane ni katoai atama aika a mronron nako bwa a na manga atonga riki Neboam, n aroia atiibu ake a Kamimitongko n Ana bong Mwaometa, are Raraom.

Bon naakai, Atuau, ake Ko a tia ma te tamaroa ni karikiia n itamwaomwao ao n itoman ma Teuare boni Ngaia te Tia Kaotiko. Angin nako Nanom a tia ni maenikun n taorababa nako ni karokoa Ko na manga ikotiia i aan Nuum, ao ni karikiia n rin n aban nako Am botaki. Ao ngkai Ko a tia ni karikiia n tiku ni maeka i aan nuun umwan Am nanoanga, Ko na buokiia bwa a na karekea are e bon tau i bukiia ma te karinan ae rine. Tai kakorakaiia, Atuau, bwa a na warekaki i buakoia naake, e ngae ngke a kukurei ni kaan ma Ngkoe, ma a tia n tauaki man kinaakin Moam, ao e ngae ngke a bobo ma Ngkoe, ma a bon kamwawaaki man Kaaniam.

Naakai bon Am taan beku, Atuau, ake a tia n rin ma Ngkoe n te Karabuuti ae Moan te Kakannato aei, are a tia n taua ni kamatoa i nanon oona are Ko a tia n tuangiia n Taburetin Am kaetieti ao Bokin nako Am babaaire. Ngaia are, karuoa ngkanne, nako aoia are e na karaua raoi ni kaitiakiia man baike Ko aki kataui, bwa a aonga ni baabanennano Iroum, ao ni kona ni kamwawaiia man bwaai nako ma ti Ngkoe.

Kabwaka ni karau ngkanne i aora, Atuau, are e bootau ni koaua ma Am raoiroi ao ni bootau ma Am kakabwaia. Karikiira, ngkanne, Atuau, bwa ti na maiu n Ururingko ao ni mate i bukin Am tangira, ao kakarekea nakoira te bwaintangira are Kaaniam n am aonaaba nako aika i mwiin ngkai—aonaaba ake a aki kona n ataaki ma ti Iroum. Boni Ngkoe ara Uea ao te Uea n aonaaba nako, ao Atuaia ni kabane ake i karawa ao aika i aon te aonaaba

Ko bon noora, Atuau, are a tia ni bwaka iai ake a tangiraki Iroum n Am bong nako. Mimitongim are I kakoaua iai! Bwanaaia ni bwaebwaeti naake a tangiraki Iroum e a bon tia ni mwemwe rake nakon Ueam. Tabeman ake a irarang irouia naake a nanoro i nanon Baim, ao a bon tuukiia i bon irouia n roko ni kaan Nakoim ao man karekean botakin Mimitongim. Ake tabeman ake a kona ni waaki Nakoim, ma a tauaki man nooran Moam. Iai riki ake tabeman ake a katauaki, n ingaingaia ni kan taraa Moam, n rin n aban nako Am botaki, ma a bon kataui taian rabunanimata are bon katautauaiia iai Am karikibwai ao kaairua ake a reke mairouia taan kamangao i buakoia Am aomata bwa a na roko i marenaia ma Ngkoe.

Bon aio te aua, Au Uea, are ko a tia ni karikia bwa e na raka i aon aua nako, ao n tia ni kaitomanna bwa ngaia are e rineaki i buakoia Am karikibwai. I bubuti Nakoim, Ngkoe Atuau, i bon Iroum ao irouia, ni kataua waakin te ririki aei bwa e na karietaiia ake Ko tangiriia. Ko na baaireia, ngkanne, i nanon te ririki aei ni kataua n, Itoin Ngainan Mimitongim, ao ni kaoota, ni Mwaakam ni uea, n te aonaaba ae bwanin.

Karika Am Waaki bwa e na totokanikai, au Uea, ao kamangoriia Am kairiribai. Koroia, ngkanne, i bukira are e raoiroi n te maiu aei ao te maiu ae e na roko. Boni Ngkoe te Koaua, are Ko atai bwaai aika a raba. Bon akea riki Te Atua bwa ti Ngkoe, te Tia Kakabwarai buure, te Kabanea ni Kakabwaia.

#10460
- Bahá'u'lláh

 

Te nebonebo nakoim O te Uea ae Atuau. Ti a tia n ira nanon te Aki Mamatam ni kaeineti ma am kaetieti ao n urua ngkai inanon Am tangira ao Kukureim ae raoiroi. Butimwaea ma te nanonaki O Atuau, taian mwakuri ake ti a tia ni karaoi inanon Kawaim ni bwaninia bon ti ibukin Tamaroam, ao moara aika ineti nakon Am Waaki, n inaomata man bwaai nako ma ti Ngkoe. Kataua ngkanne Am kabwarabure nako aora, nakoaoia ara bakatibu ao nakoaoia ni kabane ake a tia ni Kakoauako ao inanon am Kanikina nako aika korakora inanon te Kaotioti aio ae te kabanea ni korakora ma ni mimitong. Ko bon korakora ni karaoa are Ko rineia. Bon Ngkoe ni koaua Te Kabanea n rietata, te Korakora, Te aki kona n tauaki Eena.

#10461
- Bahá'u'lláh

 

Te mimitong Nakoim, O te Uea Atuau! Aikai bong are Ko a tia ni kataua bwa ni kabane aomata a na katabua te aki mamatam, bwa rinanona a na kona ni kaitiaki tamneia ao ni kakeaa mai irouia taian kabaebae nakoia aomata ma ti Ngkoe, ao bwa man nanoia e na kona n rierake te baere e na botau ma nnen Karineam ao ni katauaki nakon kaintekatekan kaotiotin Am katiteuana. Kariaia, O au Uea, bwa te karemo aio e na riki n ai aron te karanga are e anga te ran ni kamaiu ao ni kona ni kaotinakoa te anua ni maiu ae e tamaroa are e Ko a tia ni kaonrakea iai. Rinanona ao Ko na kaitiaka nanoia Am toro are a tia buakakan te aonnaba ni konaaki n totokoia man rairakiia nakon Aram ae te kabanea ni mimitong, ao man tiku n aki kamwaingaki ni kaberoroia ao kakiriweia naake a tia ni kaitarai Am kanikina aika a rangin otanako ake irian kaotin Am Tia Uarongorongo are Ko a tia ni kanoaia ni Ueam, Mwaakam, Karineam ni Uea ao Mimitongim. Aikai tooro ake, n te tai are e roko te wewete irouia, a kawaekoaia ni kaineta Am nanoanga ao a aki totokoaki mai Iroum ni bibitakin ao bwaai aika a riki n te aonnaba aio ke man tiatianakin aia konabwai n aomata.

Ngai teuare, O Atuau, are I kakoaua nakon Am katiteuana, are I kakoaua ae ti temanna Ngkoe, are I bobaraaki ma te kamangori i matan kaotiotin Rinem ni Uea, ao are I kina ma moamoau ae e bobaraki tamaroan otanakon tauran Mimitongim ae e rianako. I a tia ni Kakoauako ngkai Ko a tia ni kariaiakai bwa Nna Kinako, Ngkoe are Ko a tia ni Kaotiko nako mataia aomata rinanon mwaakan Ueam ao Korakoram. I rairaki Nakoina, ni kamwawaai n te aro ae e tabwanin man bwaai nako, ao n nimtaki ni kamatoaki nakon kaon Am bwaintangira ao bwaai ake Ko tangiri. I a tia n rabwatii Ana koaua, ao koauan tuua ao reirei ni kabane aika a rangin tamaroa ake a tia ni karuoaki Nakoina. I a tia n aki mamatam ibukin Tangiram ao ibukin uaiakinan Am moti, ao n urua au aki mamatam ma Kamoamoakim iaon neweu ao ni kaboraoia ma are Nanom. Tai karawawataai, O a Uea, bwa Nna warekaki ibuakoia naake a tia n aki mamatam n aoan te ngaina, ao ake n te tairiki a tia ni bobaraaki i Matam, ao ake a tia ni kakeaa Am koaua, n aki kakoauai Am kanikinaa, ni kaokoroia ma Am kakoaua, ao ni kaitarai Am taetaenikawai.

Ko na kauka, O au Uea, matau ao mataia ni kabane ake a Ukoukoriko, bwa ti aonga ni Kinako n oin Matam. Aio Am kaetieti are ti anganaki inanon te Boki are Ko karuoa Nakon Teuare Ko a tia n rineia iaan Am babaire, are Ko a tia ni katebenakoa ni kaineti ma Nanom are Ko tangiria iaoia nako Am kairiribai, are Irouna Ko a tia ni kukurei ni kaonrakea ma Ueam, ao Irouna are Ko a tia ni karaka tangirana ao ni mwiokoia ma Am Rongorongo nakoia Am aomata. Ai ngaia are, Ko na kamoamoaki Ngkoe, O Atuau, ngkai Ko a tia, rinanon Am tituaraoi, ni kariaia bwa ti na kina Teuarei ao n atai bwaai ni kabane ake a tia ni karuoaki Nakoina, ao n anganira karineara ni karekea rokora irarikin Teuare Ngaia are Ko beritaia inanon Am Boki ao inanon Am Tabureti.

Ko norai ngkanne O Atuau, ma moau ae e rairaki Nakoim, n taua ni kamatoa kaon Am tituaraoi ni karawa ao Am akoi, ao n tinea kamwarain Am nanoanga ae e tatangira ao Am tituaraoi aika a wawanako. Tai urua, I bubutiko, au kantaninga ibukin karekean rokou nakon are Ko a tia ni kataua ibukiia Am toro ake a tia n rairaki nakon mwakoron Am tabo ao kamanomanon Kaaniam. I kaotia ma te kabwarabure, O Atuau, bwa te bwai are e wai mai irou e bon aki botau ma Ueam ao e memeere iaan Kakannatom ni Uea. Ma e ngae n anne ao I ononiiko n Aram are Rinanona Ko a tia ni Kaotiko, inanon mimitongin aran nakoam aika a rianako tamaroaia, nakoia karikibwai ni kabane, inanon te Kaotioti aio ike Ko a tia, rinanon Aram ae e ota nako, ni kaotiota Tamaroam, n anganai bwa Nna moi ni wainin Am nanoanga ao n te ninima ae e itiaki are Nanom, ake a tia ni wawanako man angatain Am moti, bwa I aonga ni kona ni katuruturua au taratara nako Aom, bwa e aonga te aonnaba ao bwaai ni kabane ake a karikaki inanona n taraaki irou bwa ai aron te ngaina ae e kai toki are Ko a tia n kataua aki botauna Nakoim ibukin karikakina.

Iaon riki aio ao I bubuti Nakoim, O Atuau, ni kabwaka karaun, man karawan Nanom ao nangin Am nanoanga, te baere e na kaitiakira man kammairan boin ara bure. O Ngkoe are Ko Araniko bwa Atuan te Nanoanga! Ngkoe, ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea ni Mimitong, te Tituaraoi.

Tai karenakoa, O au Uea, teuare e a tia n rairaki Nakoim, ke ni karawawata teuare e a tia ni katikaki ni kaaniaki Nakoim bwa e na kamwawaki nako ni kararoaaki man Am tabo. Tai kabwara ana kantaninga te tia Matennanoiko are e a tia ma te ingainga n takini nako baina ni ukoukoura Am tituaraoi ao Nanom, ao tai kaakea mai Iroum Am toro ake a kakaonimaki man tamaroan Am nanoanga ae e tatangira ao Am tangira n akoi. Ngkoe te tia Kabwarai bure ao Moan te Tituaraoi, O au Uea! Ko mwaaka ni karaoa are Ko tangiria. Bwaai ni kabane ma ti Ngkoe bon akea korakoraia i matan kaotiotin Korakoram, a bon bua i matan taian kakoaua ibukin Kaubwaim, bon akea warekakia ngkana a kabotauaki ma kaotiotan Ueam ae e roti tabo nako, ao akea korakoraia ni kabane ngkana a aitara ma taian kanikinaa ao taribin Korakoram. Ia riki te tabo ni kamanomano Irarikim, O au Uea, are Nna kona ni biri nako iai, ao e nga te tabo ni katantan are I kona ni kawaekoai nako iai? Akea te tia kakawakin bwa ti Ngkoe, akea te tabo ae ti kona ni biri nako iai bwa ti Ngkoe, akea te tabo ni kamaiu ae ti na kona n ukoria bwa ti Ngkoe. Karikai bwa Nna katonga O au Uea, karewerewen tamnein Uringakim ao Kamoamoakim. I berita ni Korakoram! Te aomata are e katomamiia karewerewena e na bon kakeaa mai irouna kabaebaeana ni kabane nakon te aonnaba ao bwaai ni kabane ake inanona, ao e na kaitara moana Nakoim, ni kaitiakaki man uringakin temanna bwa ti Ngkoe.

Kaota ngkanne nanou, O Atuau, n Uringakim ae e kakukurei, bwa I aonga ni kamimitonga Aram. Tai warekai ibuakoia naake a wareka Am taeka ao a aki roko n te kunea Am bwaintangira ae e karabaaki are, n aron ae e motikaki mai Iroum, e mena inanona, ao are e kamaiua tamneia Am karikibwai ao nanoia Am toro. Karikai, O au Uea, bwa Nna warekaki ibuakoia naake a tia n rangi ni kamwaingaki ni karewen boiararaia ake a tia n ukukaki inanon Am bong n te aro are a tia n anga maiuia Ibukim ao ni kawaekoaia nakon aia tabo ni mate ibukin ingaingan nanoia ni kan kabanea aia tai n taratara Tamaroam ao ibukin korakoran nanoia ni kan karekea rokoia Irarikim. Ao ngkana iai temanna ae e na taekina aio nakoia iaon kawaia, ‘’Ia te tabo ae ko na nako iai?’’ a na kangai, ‘’Nakon te Atua, te Tia Bwaibwai ni bwai ni kabane, te Tia Ibuobuoki n tain te Kanganga, te Taubobonga i bon Irouna!’’

Taian bure ake a tia ni karaoaki irouia naake a tia n tannako mai Iroum ao n tia ni kaota te kamoamoa Nakoim a tuai man reke angaia n tukiia naakai man Tangirakim, ao man kainetan moaia Nakoim ao man rairaki ni kaitara Am nanoanga. Aikai naake a tia ni kakabwaiaki iroun te Runga are i Eta, ake a kamimitongaki irouia taan maeka ni Kaawa ake a Bubura ake akea tokiia, ao i akuun riki anne naake i aon ramwaia e a tia te Kainikoroboki are moan te karietataki ni korobokiia ni kangai: ‘’Naakai! Aomatan Bahá. Rinanoia e a tia ni kaotaaki otan tauran te kairiiri.” Aio are e a tia ni baireaki, man Am tuatua ao Am moti, inanon te Tabureti are e mena iai Am kaetieti ae e aki kona ni kaitaraaki.

Katanoata, ngkanne, O Atuau, rianakoia ao rianakoia naba naake inanon aia tai ni maiu ke imwin mateia a tia n otabwaniniia. Anganiia tibwangaia n te baere Ko a tia ni baireia ibukiia aika a etieti ibuakoia Am karikibwai. Ko mwaaka ni karaoi bwaai ni kabane. Akea te Atua bwa ti Ngkoe, te Moan te Mwaaka, te Tia Ibuobuoki n tain te Kanganga, Moan te Korakora, Moan te Tituaraoi.

Tai karokoi n tokiia ara aki mamatam ma te tai n aki mamatam aio, O au Uea, ao tai karokoi n tokiia taian boraraoi ake Ko a tia ni karaoi ma te boraraoi aio. Butimwaai bwaai ni kabane ake ti a tia ni karaoi ibukin Tangiram, ao ibukin Kakukureiam, ao bwaai ni kabane ake ti tuai karaoi ibukin tautaekanakira iaan nanora aika a bubuaka ao ni kaibwabwaru. Kariaiakiira ngkanne, bwa ti na teimatoa n nimtaki nakon Am tangira ao Kukurein Nanom, ao kawakiniira man aia mwakuri buaka naake a tia ni kakeweko ao ni kaitarai Am kanikinaa aika a otanako. Ngkoe, ni koaua, Uean te aonnaba aio ao ae e na roko. Akea te Atua Irarikim, moan te Karineaki, Moan te Rietata.

Ko na kamoamoa, O te Uea Atuau, Teuare Ngaia Boton te Kakannato, te Miterio n Tamnei, te Oioi ae e aki Nonoraki, Ngainanaumarin te Tamnei, ao Kaotiotin Arom ni Uea, are Rinanona ao taian ataibwai ibukin taai aika a nako ao ataibwai ibukin taai aika a na roko a bane ni kaotaki, are Rinanona ao taian bwaeao ibukin te atatai ae e karabaaki a bane ni katangainaaki, ao miterion Aram ae e tangiraki a kaotaaki, Are Ko a tia n rineia bwa te tia katanoata Teuare Arana a tia ni katomaaki ao ni katiteuanaaki te manintaeka ae B ao te manintaeka ae E, are rinanon Arom ae e Karineaki, Ueam ao Korakoram a riki n ataaki, Rinanom a tia ni karuoaki Am taeka, ao Am tua a kaotinakoaki n teretere ao Am kanikinaa a kabutaki nakon taabo nako, ao Am taeka e a kateakiraoi, Rinanom are nanoia naake a rineaki Iroum a katangainaaki, ao ni kabane ake i karawa ao ni kabane ake iaon te aba a bane n ikotaki, Teuare Ko a tia n aranna bwa ‘Ali-Muhammad inanon aonnaban Aram nako, ao Tamneia Tamnei inanon Taburetin nako Am tua ae e aki kona ni kauntabaaki, are Ko a tia ni katokaa iaona oin Aram, are nakon Aram ao a tia aara ni kabane iaan am moti ao rinanon mwaakan Korakoram a bane ni kaokaki, ao Rinanom are Ko a tia ni karikii Anuam ao Aram nako bwa a na karokoia n tokin aroia. Ana bwai naba aara ake a karabaaki inanon Umwam aika akea memeaia, inanon Am aonnaba ae e aki kona n nonoraki ao Am kaawa aika a katabuaki.

Ko na kamoamoa, iaon riki bwaai ni kabane, naake a tia ni kakoaua Teuarei ao Ana kanikinaa ao n tia n rairaki Nakoina, mai buakoia naake a tia ni kakoauaa Am katiteuana inanon Am Tia Uarongorongo ae E a tibwa tia ni kaoti – te Tia Uarongorongo are E a tia ni mwaneweia inanon Ana Tabureti, ao inanon Ana Boki, ao inanon Ana Koroboki, ao inanon kiibu nako aika a tamaroa ao taetaenikawai ae ai aron momi ake a tia n ruo nako Aona. Bon te Tia Uarongorongo naba aio are Ana Boraraoi Ko a tia n tuanga bwa E na kateia imwaain ae e katea oin Ana boraraoi. Bon ngaia are E kamoamoaaki inanon te Bayan. Inanona are Tamaroana e a tia ni kamoamoaaki, ao koauana e a tia ni kateaki, ao Ueana e katanoataki, ao Ana Aro e kakororaoaki. E a kakabwaiaaki teuare e a tia n rairaki Nakoina ao ni kakoroi bukin bwaai ake E a tia n anga Ana kaetieti iaoia, O Ngkoe are Uean te aonnaba ao aia Tangira naake a tia ni Kinako!

Ko na kamoamoaaki, O Atuau, ngkai Ko a tia ni buokiira bwa ti na kinaa ao n tangiria. Ai ngaia are, I bubutiko Iroun ao Irouia Naake Ngainanaumarin Tamneim, ao Kaotiotin Ueam, ao Kaubwain nako Am Kaotioti, ao Taan Uouoti Am kairiiri, ni buokiira bwa ti na beku ao n ongeaba Nakoina ao kakorakoraira bwa ti na riki bwa taan buoka Ana Aro ao taan kamaenakoia Ana kairiribai. Ko mwaaka ni karaoa are Ko nano iai. Akea te Atua Irarikim, te Kabanea ni Korakora, te Kabanea ni Mimitong, Teuare E ukoukoraki te ibuobuoki mai Irouna irouia aomata ni kabane!

#11236
- Bahá'u'lláh

 

Te ririki ae e Boou

(Naw-Ruz, Maati 20 ke 21, bon moan bongin te ririki ni Baha’i.)

Bon Am bwai te kamoamoaaki, Ngkoe Atuau, bwa Ko a tia ni katabua Naw-Ruz bwa te tai ni kukurei irouia naake a tia ni mwannanoa te Aki Mamatam i bukin Tangiram, ma ni kaawakiniia man baike aki raraoi Iroum. Au Uea anganiia ain Am tangira, ao te kabuebue are e otinako man te Aki Mamatam are Ko anga, bwa a na konaa ni urarake iai i nanon Am Waaki ao karikiia bwa a na maeka ma Kamoamoaam ma Uringam.

Man te tai are Ko katamaroaiia Ngkoe au Uea, n tamaroan te Aki Mamatam are e katauraoaki Iroum, Ko bon katamaroaiia n tamaroan Am kariaia rinanon Am Raoiroi ao Am Iraorao n tituaraoi. Ma aia mwakuri aomata a kawenei i aon Kukureim ae e raoiroi, ma ni buran Am tua. Ko bia mutiakinna ngkai e a toki ana Aki Mamatam ae e a toki aei, ao bwa e na warekaki teuaei ma neiei bwa naake a tia ni karika kuneakin Am Kaotioti ni kamemeaaki ni bubun te tano ao ma ni kamwawaaki nako man te ran ae ai aron atibu aika a kakawaki n te Koburake n ran ni kamaiu aei.

Boni Ngkoe Te Atua, te Manua are e a tiotio i aora ao ti noora iai ae kaanga Ko bon riai n neboaki n Am mwakuri ao te waaki ae kaangai E na ongeaaba te aba nakon Am tua, are e taekinaki. Katanoata taekan Am tabo, Ngkoe Atuau, tuangiia Am toro, bwa a na atai raoi kakannaton bwaai nako bwa a bon tine i aan Am tua ao Am taeka, ao raoiroin mwakuri ao are e tamaroa n te kukurei ni motin nanoia are e na kinaaki bwa te kairiiri man aia beku aomata bon man Am kariaia, ao maaniia ni kainaki n Am raoiroi, i nanon boong aikai are E taku iai Kristo: Boni Ngkoe Uean tautaeka nako, Ngkoe are Taman te Tamnei (Iesu); ao Raom (Mwaometa) are E takaarua: Boni Ngkoe te Mimitong, Ngkoe are Moan te Tangiraki, bwa Ko a tia n aki rabuna Tamaroam, ao ni korei baike a na riki naake Ko rineiia bwa a na karekea kaintekatekan kaotiotin Aram ae moan te Kakannato, are mai iai aomata ni kabane a tanginiwenei ma ti ngkana a motiki bukiia man bwaai nako ma ti Ngkoe ao ni waaki Nakoina Ngaia ae te Tia Kaotiotiko ao te Tia Kaotai Arom nako.

Teuare bon Ngaia Am Mwaanga ao Am botaki ni kabane, Ngkoe au Uea, a tia ni katoka aia Aki Mamatam n te bong aei, i mwiin tian tauana irouia i aon robwan Am botaki, ma ingaingaia ni Kakukureiko. Ko na kataua i bukina ao i bukiia ni kabane ake a tia ni bane n rin ni Kaaniam ni boong akekei ake a bane n raraoi are Ko a tia ni baaireia n Am Boki. Anganiia ngkanne baike a tau i bukiia, i bukin te maiu ae e na roko.

Boni Ngkoe ni koaua, te Ataibwai ni kabane, te Kabanea ni Wanawana.

#10466
- Bahá'u'lláh

 

Toara ni Bong

Atuau au Ai ao au Oota! Boong ake ko a tia n ingoanii bwa te Ayyám-i-Ha inanon am boki a bon tia ni moanaki O Ngkoe teuare Ueaia Aara ni Kabane, ao te aki mamatam are am Been ae moan baan te rietata e a tia ni kawenei kaetieti nakoia ni kabane ake inanon abanuean Am karikibwai bwa a na karaoa nanona e a uakaan. I bubuti nakoim, O au Uea, bwa man boong aikai ao mairouia ni kabane inanon te tai ae a bane n tinea kaon am kaetieti nako, ao n taua bain am kanoa n reirei, ni kataua nako aoia n tatabemaniia tamnei bwa a na anganaki te tabo inanon Oon am Marae, ao te kaintekateka n te Kaotioti ibukin raneanean Ootan Moam.

Aikai O au Uea, bon am toro ake akea te aananga ni babakaniwai are tauia rikaaki man are ko a bon tia ni karuoi inanon am boki. A bon tia ni boobaraaki Imatan am Waaki, ao ni karekea am boki ma te angimatoa are bungiaki mai iroum, ao ni karaoa nanon are ko a tia ni koreia nakoia ao rineia bwa a na iria n aron are ea tia ni karuoaki Mairoum.

Ko bon nooria, O au Uea, aroia ni Kinaa ao n taakinakoi ni kabane ake ko a tia Kaoti inanon am Koroboki. Anganiia bwa a na mooi, O au Uea, man bain am akoi te ran Mairoum ae akea tokina. Koreia ngkanne ibukin te kabomwi are katauaki ibukina are e a tia ni kainakoa inanon Marawan ae iai Ngkoe iai, ao ni karekea te wain ae te kabanea ni kangkang n te kaitibo ma ngkoe.

I bubuti nakoim, O Ngkoe Ueaia Ueea ao te tia nanoangaiia aika kataorikaakaki ni kataua nakoia raoiroin te aonnaba ae na roko. Koroia ibukia ao moarariki te bwai ae akea irouia am karikibwai ae e a tia ni kunea, ao warekia ibuakoia naake a tia ni katobibiiko ao are e mwamwainging irarikin am Kaintoka-n-uea ni katoai aonnaba n am aonnaba nako. Ngkoe ni koaua, Te Kabanea ni Mwaaka, te kabanea n atatai, te kabanea n ataibwai.

#10465
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Tabureti ibukin Karamera

Tabureti ibukin Karamera

Mimitong ni kabane bon nakon te Bong aei, te Bong are i nanona boiararan nako te nanoanga a tia ni uotaki rinanon te ang nako aoia karikibwai ni kabane, te Bong ae e koro n te karaoiroaki rooro ma tienture ake a tia n nako mai mwaaina a bon aki konaa ni kabotaua, te Bong are i nanona Boong e a tia n rairaki nakon Tekatekam ae Tabu. N rimwiin anne bon bwanaaia karikibwai ni kabane, ao i aoia bon Rungaia Anera ni Karawa, n ongo te aba bwanaaia ni wewete n takarua: Ienikuriiko Ngkoe Karamera, bwa nooria, ootan buraburan Moan Te Atua, te Tia Tautaeka n Abanuean taian Ara ao te Tia Karaoa karawa nako, e a tia n neboaki i aom.'

N tauaki i nanon te kimwareirei ae korakora, ao n tabekaarake bwanaana ni karietaata, e takaarua n taku: 'E bia riki maiu bwa te karea Nakoim, i bukina bwa Ko a tia ni kaeta am taratara nako aou, n tia n ana nako aou Am bwai n tituaraoi, ao n tia ni kaetai nakon mwanekan waem. Te raure nako Mairoum, Ngkoe are Boton te maiu ae akea tokina, e a tia ni waetata ni kabuaai ao raroau mai Iroum e a tia ni kabueka tamneiu. Te kamoamoaaki Nakoim bwa Ko a bon tia n anganai te konabwai bwa Nna ongo nakon Am wewete, ibukin tian karineau ma mwanekan waem, ao ibukin tian kamaiuakin tamneiu rinanon korakoran boiararan Am Bong ao kakangin bwanaan Am Kainikoroboki, te bwanaa are Ko a bon tia ni baaireia bwa te buu ni wewete i buakoia Am botannaomata. Ao ngke e a roko te aoa are e na kaotaki iai Am Aro ae e aki konaa n totokoaki, ao Ko a tia n ikeikena ikeiken Tamneim nako nanon Am Kainikoroboki, ao nooria, te karikibwai ae bwanin e ioaki bon mai oina, ni kaota nakoia aomata kamiimi nako ake a wene n raba i nanon kaubwain Teuare boni Ngaia te Tia Bwaina te karikibwai ni kabane.'

E aki maan imwiin tian rokon bwanaana n te Tabo are moan te karietataaki arei ao n aei ae Ti a kaeka: 'Angan Am Uea te karabwarabwa ae bati, Ngkoe Karamera. Ain raurenakom Mairou e waetata ni kabuako, ngke marawan Rokou e naouea i matam ao ni kaunga ma te kukurei matam ao ake irouia karikibwai ni kabane, ao ni kaonrakei ma te kukurei bwaai ni kabane ake a nooraki ao ake a aki nooraki. Kukurei, bwa E a tia Te Atua i nanon te Bong aei ni katea Kaintokan Ueana i aom, n tia ni karaoiko bwa moan teirakean Ana kanikina nako ao otaningainan kakoauaan Ana Kaotioti. E a kakabwaiaaki te aomata are e katobibia rarikim, are e katanoataa kaotiotin Mimitongim, ao n taekina Ana bwai n tituaraoi Am Uea ae Atuam are a tia ni kabwaroaki nako aom. Taua Mwangkon te Maiu ae Akea Tokina i nanon aran Am Uea, te Kabanea ni Mimitong, ao anga am kaaitau Nakoina, bwa E a tia ni bita nanokaawakim nakon te kukurei ao n onika rawawatam ae korakora nakon te kimwareirei ae bati. Ngaia, n te koaua, E bon tangira te tabo are e a tia ni karaoaki bwa tekatekan Kaintokan Ueana, are e a tia n touaki ni Waena, are e a tia ni karineaki n Tikuna iai, are e a tia n tabekakirakeaki mai iai Ana wewete, ao are a bon tia ni kabwaroaki i aona Rannimatana.

'Wewete nako Tion, Ngkoe Karamera, ao katanoata te rongorongo ae e kakukurei: E a bon roko Teuare E karabaaki ngkoa man mataia aomata! E a bon nooraki ngkai Ana tautaeka ae totokanikai; e a bon tia ni kaotiotaki Mimitongina ae rabwatii bwaai ni kabane. Taratara raoi, bwa ko aonga n aki tabwara ke n nanokokoraki. Ienikuriiko ni katobibia Ana Kaawa Te Atua ae e a tia n ruo mai karawa, are te Kaawa ni karawa ae e a tia ni katobibiaki ma te nebonebo irouia ake a tangiraki iroun Te Atua ake a itiaki nanoia, ao ai botakiia anera aika moan te karietataaki. E a korakora Nanou ni kan katanoata nakoia taabo nako i aon te aonaaba aio, ao ni uota nakoiia n aia kaawa nako rongorongo aika a kakukurei n te Kaotioti aio. Te Kaotioti are e a tia ni kariiaki nako iai nanon Tiinai, ao are e a tia te Kai ae e Ura ni wewete n arana: "Bon nakon Te Atua, Ueaia Uea, taian abanuea n aonaaba ni karawa." Bon aio, ni koaua, te Bong are i nanona aaba nako ao marawa a uaia ni kukurei n te katanoata aio, te Bong are a tia ni katauraoaki ibukina bwaai ni kabane ake E a tia Te Atua, rinanon te tituaraoi ae riaon aia iango ma nanoia aomata, ni katautaua kaotiia. Imwiin te tai ae e aki maan ao Te Atua E na borauakina Ana Aake i aom, ao ni kaotiia aomatan Bahá ake a tia ni mwaneweaki i nanon te Boki n Ara.'

E katabuaki Uean te botannaomata, are ngke e atongaki Arana ao a ruru iai iteran nako te aonaaba, ao e a roko nanona iai Newen te Kakannato ni kaotii baike a rabunaki ngkoa inanon Ana atatai ao ake a wene n raba inanon kaubwain Mwaakana. Ngaia ni koaua, rinanon korakoran Arana, te Mwaaka, te Kabanea n Tautaeka, te Kabanea n Rietaata, bon te tia tautaeka i aoia bwaai ni kabane ake i karawa nako ke i aon te aba.

#10455
- Bahá'u'lláh

 

Tabureti Ibukin Te Tia Borau ae Tabu

‘‘Kamatebwaia te Tabureti ibukin te Holy Mariner bwa ko aonga n at ate koaua, ao karaua iangoia bwa te Tamaroa Ae E Kakabwaiaki E a tia n taetae ni burabeti n tabwaninna taekan bwaai aika a na riki nakon taai aika a na roko. A riai naake a noraba n taua bwa te kauring nakoia.’’ ’Abdu’l-Bahá

Ngaia te Tituaraoi, Moan te Tangiraki! O Mariner ae e Tabu!

Tuanga am ake ibukin te aki totoki bwa e na kaoti i moan te Runga Ni Karawa are moan te Tabu,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Kabwakaa iaon taari are ngkoangkoa, rinanon Arana, te Kabanea ni Kamimi,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao kariaia riniia anera n tamnei, rinanon Aran te Atua, Moan te Rietata,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Kabwaraa roona, ngkanne, bwa e aonga ni borau iaon marawan te mimitong,

A na kukurei kaaina ni karekea rokoia nakon nnen kaanian te tabo are akea tokina.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ngke a tia n roko ni bikena ae e tabu, are mataniwiin biken taari are e mata uraura,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Tuangiia bwa a na mwananga nako ao ni karekea nakoia te karinan ae e aki kona n noraki ae man te itera n tamnei,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Te karinan are i nanona E a tia te Uea inanon Ain Tamaroana ni kaoti inanon te kai ae e aki kona ni mamate,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ike naake a rabwatana Ana Aro a kaitiakiia bon mai irouia ao bwaai ake a tangiri,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

N otabwaninia are Mimitongin Moote e bon katobibiia ma te runga ake a maiu n aki toki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are inanona ao Bain te Atua E kaienakoa man bwabwan Kakannatona,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are inanona aaken te Aro e a tiku n aki kakamwakuri e ngae ngke nakoia kaaina a katanoataaki ibukia taian anua aika a raraoi ni kabane.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

O Ngke Mariner! Reireiniia naake a mena inanon te ake bwaai ni kabane ake ti a tia n reireini ngkami

i akuun te rabunanimata are e kamimi,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Bwa a na aki tiku inanon te tabo are e takamainaina are e tabu,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ma a na rierake iaon bain te tamnei nakon te karinan are E a tia te Uea ni karietataa iaon bwaai ni kabana ake a tia ni mwaneweaki inanon te aonnaba are i nano,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A bia kibarake i eta n aroia mannikiba ake a tatangiraki inanon aonnaban te manga kaitiboaki are akea tokina;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A na kona n atai taian miterio ake a karabaaki inanon Taarin te ota.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A riaon karinanin tiatianakin te aonnaba ao a roko n te katiteuanaaki n tamnei, are boton te kairiiri ni karawa.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

A tia n tangiria n rierake nakon te karinan are E a tia te Uea ni baireia bwa e riaon aia karinan.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are Nei Tewenei are e ura e a karenakoia mai buakoia naake a mamaeka inanon Abanuean Kaniana,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e ongo Bwanaan te Kakannato ni mwemwerake mai akuun te auti n rianna ae aki noraki iaon Taubukin te Mimitong!

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ngkai a tia ni kataua bwa a na waerake nako te mronron are bain ni kiban te taobe ae e tabu a tuai man rooroko iai;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Are i aona ao kaibuken te katautau e tei n aki kakamwakuri ao are aia iango naake a ota a aki kona n ataia.’’

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Are mai iaona ao ainen karawa e tarataranako man ana ruu ae e karietataaki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao a ana ari, e anga te kanikinaa nakon te Runga are e Tabu,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

N otan moana ao e kaotaa karawa ao aonteaba,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

N otan moana ao e kaotaa karawa ao aonteaba,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao inanon ana tai ni kaotaia aomatan te bubuntano ma otanakon tamaroana,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E tabeka te wewete are akea te taninga rinanon nako te aki totoki ae e a tia n ongo mai mwaaina,

Ao ni katanoataa, ‘’Iroun te Uea! Teuare nanona ae akea boiararan te tangira irouna ibukin te Roronrikirake mai Arabia ae e karietataaki ao ni kamimitongaki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’E na bon aki kona n rierake nakon mimitongin karawa are te kabanea n rietata.’’

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ikanne e wewetea temanna mai buakoia ana ataeinnaine nakoina,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e anga te kaetieti nakoina ni kangai: ‘’Ruorikaaki nakon tinanikun te aonnaba man bwaretin te aki tootoki,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Ao rairaki nakon te baere a tia ni karabaa i kabin nanoia,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Ngkana ko ikerakea boiararan te kamwarai man te Roronrikirake are e a tia ni karabaaki inanon autin riannan te ota imwiin bwaai ake a tia ni karaoi baia naake a buakaka nakoina,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Tabeka te tang inanom, bwa a aonga naake a mamaeka inanon ruun te Bwaretaiti, ake a rabwatani kaubwai ake akea tokiia, ni kona n ota ao n ongo nako iai;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Bwa a aonga n ruorikaaki man aia ruu ake akea tokiia ao n ruru,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Ao ni kaboria ma baia ao waeia ibukina ngkai a tia ni waerake nakon rietan te kakaonimaki;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Bwa tao a na kona ni kunea man aia kamwarai boiararan Teuare E Tangiraki.’’

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ikanne ao moamoan te aine are e tangiraki riki e takiakia i etan taian ruu ake a karitataaki n ai aron te taura are e otanako man moamoan te Roronrikirake i etan Ana tembora are e mamate;

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Imwiina e ruorikaaki neiei ma katamaroaan aona n te aro are e kaotanako karawa ao bwaai ni kabane ake i nanona.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E teirake ao e kaboiararai bwaai nako iaon aban te katabuaki ao te karineaki.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ngke e roko n te tabo arei ao e mwemwerake nakon tokin abwakina i nukan buroon te karikibwai,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao ni karekea angana n ikerakea boiararaia n te tai are e aki ataaki moana ao tokina.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E aki kunea irouia te bwai are e tangiria, ao aio, ni koaua, bon teuana mai buakon ana karaka aika a rangin tamaroa.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E a ti tang n takarua neierei, e mangoo n tang ao e oki nakon are bon oin ana karinan inanon ana bwareti are te kabanea n rietata,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao ngkanne e mwanewea teuana te taeka ae e miterio, are e wirikirikiia i bon irouia n newena ae ai aron karewen te ani,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e tabeka te wewete ibuakon te Runga are e Rietata ao ainen karawa ake a maiu n aki toki:

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Iroun te Uea! I aki kunea mai buakon taeka aika akea nanoia aikai aabebeten angin te Kakaonimaki!

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

‘’Iroun te Uea! E a tia te Roronrikirake n tiku n ti ngaia ao ni maroa n te aba are e taeabaaki nako iai man tiku inanon baia naake akea atuaia.’’

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E katinakoa tangina i bon i nanona neiei n te aro are a takarua ma n ruru kaain te Runga ni Karawa,

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ao e bwaka nako aon te bubuntano ao e angarake te tamnei.

Titebo ma e weteaki neiei ao e kaeka nakon Teuare e kainaoa nakon te Tabo are e Rietata.

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

E na kamimitongaki Teuare E karika neiei man oioin ana tangira I nukan nanon ana bwaretaiti are e karietataki!

E na kamimitongaki au Uea, te Kabanea ni Mimitong!

Ikanne are ainen karawa a kawaekoaia n otinako man aia ruu, are moamoaia akea te mata teuana ae e mamaeka n te kabanea n rietata ni bwaretaiti ae e a tia n tirobaaia mai mwaaina.

E na kamimitongaki ara Uea, ae Moan te Rietata!

A bane n ikotaki n otabwaniniia ao akea, a kunea rabwatana ae e bwaka iaon te bubuntano;

E na kamimitongaki ara Uea, ae Moan te Rietata!

Ao ngke a noria n arona arei ao a ota n te taeka teuana man Ana karaka te Roronrikirake, a kanakoi rabunan atuuia, a taekii kunnikaia, a orooroi ubuia, a mwaninga kukureia, a bwaka rannimataia ao a orei tabaia ni baia, ao ni koaua aio teuana mai buakon taian karawawataki ae e miterio man rangi ni kaakaiaki arona –

E na kamimitongaki ara Uea, ae Moan te Rietata!

#11239
- Bahá'u'lláh

 

Taburetin te Ai

N aran te Atua, Bwain Ngkoa Ngkoa, te Kabanea ni Korakora.

Ni koaua ao nanoia naake a kokoaua a kanaki n ain te raurenako: E nga raitiitin otan Moamoam O ae Ko Tangiraki irouia aonnaba?

Naake a uakaan Nakoim a tia ni kitanaki inanon rotongitongin te urubeke: E nga raneanean ingabongin te manga kaitiboaki ma Ngkoe, O Ae Ko Tangiraki irouia aonnaba?

Rabwataia ake Ko rineia a wene n ruru iaon taian tano i kiraroa: e nga marawan Menam ikai, O te Tia Katikinanoi aonnaba?

Baai aika a ingainga a mwemwekaki nakon karawan Am akoi ao Am tituaraoi: E nga karaun Am Angaanga, O te Tia Kaekai aonnaba?

Taan iowawa a tia n teirake ni kakiriwe ni katoai taabo nako: e nga korakoran Am kainikoroboki ae e katabuaki, ae e aki kona ni kaaitaraki, O Ngkoe Te Tia Tokanikai iaon aonnaba nako?

Kaukauiia kamea e nene n itera nako: e nga raianin te buakonikai ni Mwaakam, O te Tia Kaetietii aonnaba nako?

Te mwaitorotoro e a tia ni komakiia aomata nako: E nga kabuebuen Am tangira, O Ain taian aonnaba?

Te kabuanibwai e a roko n rietaatana: A nga kanikinaean Am ibuobuoki, O Te Tia Kamaiuia taian aonnaba?

E a tia te rotongitong n otabwaniniia angiia aomata: E nga otamwaakan Raneaneam, O Otanakon taian aonnaba?

Roroaia aomata a reena nako n te kairiribai: A nga kabaangin Am karekekai, O Te Tia Urui taian aonnaba?

Te kamaemaeaki e a roko ni kabin rinanona: A nga kanikinaean Mimitongim, O Mimitongin taian aonnaba?

Taian karawawata a tia n kaikuaka te Tia Kaotiota Aram, te kabanea n Nanoanga: e nga kakukurein Ngainan aomarin Am Kaotioti, O Kakukurein taian aonnaba?

Te nakonnano e a tia ni bwakariia aomata n te aonnaba: A nga kanikinaean Am kakukurei, O te Tia Kakukureia taian aonnaba?

Ko nora Kaotin te Karangaina Am kanikina n rabunaki n taian kaoti aika a riaboro: A nga tabonibain Mwaakam, O Korakoran taian aonnaba?

Te bwatakataka e a tia n taoniianako aomata ni kabane: E nga karaangan Am tituaraoi, O Te Tia Nanoangaia kaain taian aonnaba?

Te mwangainrang e a tia ni kabaeia aomata nako: A nga karabwataakin te kamwawaaki, O Uean taian aonnaba?

Ko nora Teuae Kabureaki aio ae maroaa inanon kakionakoana mai abana: A nga taan kairua ni karawan Am Kaetieti, O Uean Taian aonnaba?

I a tia ni katioaki n te aba ae ianena: A nga kanikinaean Am kakaonimaki, O Te Tia Onimakinaki n Taian aonnaba?

Kammarakin te mate e a tia n tauiia aomata nako: E nga utin Am marawa ibukin te maiu ae akea tokina, O Maiun taian aonnaba?

Ana wirikiriki Tatan, e a tia n ikeike nakoia karikibwai ni kabane: E nga atibun karawan Am ai, O Otan taian aonnaba?

Mangingin te kaibwabwaru e a tia ni kabarekaia angiia te botanaomata: A nga ngainan aomarin te itiaki O ae Ko Tangiraki n taian aonnaba?

Ko nora Teuare e Kabureaki aio n rabunaki n taian mwakuri ni iowawa ibuakoia kaain Syria: E nga raitiitin Am ota n te karangaina? O Ngkoe Otan taian aonnaba?

Ko norai ae I katabuaki n taetaenikawai: Ao ngkanne mai ia ae e na bwebwerake Eenikunam, O Naitengkaren taian aonnaba?

Angiia aomata a otabwaniniaki n taian katautau ao iango aika akea nanoia: A nga kanikinaean am kakaonimaki, O Te Tia Kakoaua ibukin taian aomata?

E a bwabwa Bahá inanon marawan te kabuanibwai: E nga te Aake ibukin Kamaiuam, O te Tia Kamaiui taian aonnaba?

Ko nora Ngainan aomarin Am Taetaenikawai inanon rotongitongin te karikibwai: E nga taain karawan Am akoi, O te Tia Anga te Ota nakon taian aonnaba?

Tauran te koaua ao te itiaki, te kakaonimaki ao te karineaki, a tia n tiringaki: A nga kanikinaean Unim ni Kabomwi, O te Tia Kamwaingi taian aonnaba?

Ko kona n nora temanna ae e tei n tiambion Ibukiu, ke ae ni iangoi bwaai ake a tia ni bwakaria inanon kawain Ana tangira? Ngkai ao e tei moa Au kai-ni-koroboki, O ae ko Tangiraki n taian aonnaba.

Mwaangau te Kai te Rote ni Karawa e wene ni mwaoto ni korakoran ukin te katauaki ibukina: A nga taian buraeki n Am ibuobuoki, O Te Tiambion n taian aonnaba?

Te Ubu aio e raba ibuakon bubun te taetae n aki akaaka: A nga beebeten angin Am nanoanga, O Te Tia Nanoangaia taian aonnaba?

Kamwarain te maiu ae katabuaki e kabarekarekaaki irouia aomata aika a babakanikawai: E nga te kunnikai ae tabu, O te Tia Katamaroai taian aonnaba?

Marawan te akoi e aki kakamwakuri ibukin mwakuri ake a karaoi aomata: A nga naon Am Tituaraoi, O ae ko tangiraki irouia aonnaba?

Te mataroa are e kaineti nakon Kaaniam ni Karawa e rokanaki rinanon aia iowawa Am kairiribai: E nga kiingin Am angaanga, O te Tia Kauki Rokan taian aonnaba?

A kababoboaki taian banikai man boitinin angin te kakaaitara: E nga bwaron karaun Am tituaraoi, O te Tia Angaanga nakon taian aonnaba?

E karooaki te aonnaba man barekan bubun te bure; A nga beebeten angin Am kabwarabure, O te Tia Kabwarai bureia kaain te aonnaba?

Te Roronrikirake aei e maroaa n te aonnaba ae e urubeke: E nga karaun am tituaraoi ni karawa, O te Tia angaanga nakon taian aonnaba?

O te Kabanea n Rietaata ni Kainikoroboki, ti a tia n ongo am kabanea ni karewerewe ni wewete inanon te aonnaba ae akea tokina: Anga taningam nakon te bwai are e atonga Newen te Korakora , O te Tia kabureaki n taian aonnaba!

Ke arona bwa akea te mwaitoro, e na kanga kabuebuen Am taeka n teimatoa, O Te Tia katanoata n taian aonnaba?

Ke arona bwa akea te kabuanibwai, ao e na kanga n oti taain Am

taotaonannano, O Otan taian aonnaba?

Tai tanginiwenei ibukiia aika a buakaka. Ko a tia ni karikaki bwa ko na keiakina uotam ao ni butimwaai kanganga, O te Tia Taotaonanano n taian aonnaba.

Ai karewerewera Kaotim n te karangaina iaon oraitanin te Boraraoi ibuakoia taan kakiriwe, ao Am ingainga nakon te Atua, O ae ko Tangiraki irouia aonnaba.

Iroum ao buraekin te inaomata e unikaki iaon taubuki aika a ririeta, ao marawan te tituaraoi e uti, O te Tia Kakukurei Taian aonnaba.

Bon ti mai Iroum are e a otanako iai Taain te Katiteuana, ao man Kanakoakim mai Abam ae aban te Katiteuanaaki e a katamaroaaki. Taotaona Nanom, O Ngkoe te Tia Kakawakinaki mai abam n taian aonnaba.

Ti a tia ni karaoa te kamaemaeaki bwa te kunnikai ni mimitong, ao te kammarakaki bwa katamaroan Am tembora, O te Tia Kamoamoaki n taian aonnaba.

Ko noori nano a onrake n te kairiribai ao tarariaoakiia bon Am bwai, O te Tia Rabuni buren te aonnaba.

Ngkana a kia taian kabaang, waakirake!

Ngkana a kibanako rabunaia, mwananga nako!

O Ngkoe Te Tia Kaburearo n taian aonnaba.

Ko na tang, ke Nna tang? Ni bon arona, Nna tang ibukin karakoia ara tiambion, O Ngkoe are Ko karika tangitangin taian aonnaba. Ni koaua ao I a tia n ongo taian Wewete, O Ngkoe ae te kabanea ni Mimitong man Tangiraki, ao ngkai moamoan Bahá e urarake ni kabuebuen taian kabuanibwai ao ma ain Am taeka ae raneanea, ao e a tia n teirake ma te kakaonimaki n nnen te kaburearo , ni kaitarai Kukureim, O Ngkoe te Tia Kataui Bwai nako n taian aonnaba.

O Ali Akbar, karabwa am Uea ibukin te Tabureti aio ike ko kona n ikeikena boiararan Au kamangori, ao atai bwai ake Ti a tia n aitara ma ngaai inanon kawain Te Atua, te Rangin Tangiraki inanon taian aonnaba nako.

Ngkana a bane tooro nako ni wareka ao ni karaua n iangoa aio, ao e na kakiaaki inanon iaia te ai ae e na kaurarakei taian aonnaba.

#11237
- Bahá'u'lláh

 

Te Tabureti ibukin Kawaran Bangota

(E wawarekaki te Tabureti aio i Bangotaia Bahá’u’lláh ao te Báb. E kakabonganaki naba n Aia bong ni kauring.)

Kamoamoaam are e a tia ni ing ootana man Rabwatam ae moan te kakannangaki, ao te mimitong are e a tia n ootanako man Tamaroam ae raneanea, e na mena Iroum, O Ngkoe ae riki-ni bwain te Kakannato, ao Uean te Aki-Totoki, ao aia Uea kaain karawa ni kabane ao kaain te aonaaba ni kabane! I kaotia ma te koaua bwa Rinanom are a kaotaki iai rietaatan te Atua ma Ana tautaeka, ao inauean te Atua ma Ana tamaroa, ao Itoiningainan nako taai ake a bwakanako a tia ni kaotanakoi ootaia aika a raneanea ni karawan Am babaaire ae aki kona ni bibitaki, ao Tamaroan te Aki-nooraki e a tia n ootanako iaon oraitanin te karikibwai. I manga kaotia riki ma te koaua, bwa ni ingin Am Kainikoroboki n anga Am kaetieti are “Riiki Ngkoe” e a bon tia ni kamatoaaki, ao Ana karaba te Atua e a tia ni kaotaki, bwaai ni kabane a bane ni karikaki, ao n tia naba ni karuoaki Kaotioti nako ibukina.

I kaotia naba, bwa rinanon Tamaroam e a bon tia n oti iai tamaroan Teuare e Tangiraki, ao ni Moam e a bon tia ootanako moan Teuare Maaten-te-nano, ao rinanon Ana taeka Wiim Ko a bon tia ni motiki taekan bwaai ni kabane aika a karikaki, ni karikiia akana a Tangiriko bwa a na rierake nakon taubukin te mimitong, ao ake a aki bwa a na bwaka nako nanon te kinono ae akea tokin kabina.

I kaotia ma te koaua bwa ane e Kinako e boni kinaa te Atua, ao ane e roko Iroum ao e bon roko iroun te Atua. E korakora kakabwaiakin ane e Kakoauako, n Am kanikina nako, ao n tia ni kamangoria i matan Rietaatam, ao n tia n reke rinena ni kaaitibo ma Ngkoe, ao n tia naba ni karokoa ni kukurein Am kaantaninga, ma ni kakatobibia Rarikim, ao n tei i matan Am kaintokanuea. E na roko te tekebuaka nakon ane e a tia ni karitei Nakoim, ni kakeweko, n rawa n butimwai Am kanikina, ni kauntabaa Ueam, ao ni Kaaitarako, ni kaota te kainikatonga i Matam, ao ni kauntabai Am kaotioti nako, ao ni birinako man Am tua ao Am tautaeka, ao ni warekaki ibuakoia taan aki kakoauaa te Aro are a tia araia ni koreaki n tabonibain Am motikitaeka iaon Am Atinikoroboki aika a Tabu.

Uoti ma te aabebete nakoiu, Atuau ao Au Tangira, ikeiken Am nanoanga aika a tabu, n Angatain Am ataataiaomata, bwa a aonga ni kararoaai nako boni mairou ao man te aonaaba nakon oon Am tabo ike ko mena iai. Ko mwaaka ni karaoa are Ko bon taku Ni koaua, Ko a bon tia n rangi n rietaata iaon bwaai ni kabane.

Uringan te Atua ma Kamoamoaana, Mimitongina ma Tamaroana, a tiku i Aom, Ngkoe ae bon Tamaroana! I kaotia ma te koaua bwa matan te karikibwai e tuai man tataraa temanna ae e a tia ni karaoaki te aki eti nakoina n ai Arom. Ni kabane bongin Maium ko a bon tia ni iinako ibuakon marawan te karawawataaki. N te taina Ko bon kabaeaki n taian taurekereke; n te taina naba ao Ko taboraaki n aia kabaang Am kairiribai. N aki mutiakin baikai ni kabane, Ko bon waaki n tuangia aomata nako bwa a na karaoa are Ko a tia n tuangaki mairoun Teuare Ngaia Moaia Ataibwai, te Katoki ni Wanawana.

E bia riki tamneiu bwa te karea nakon aki-eti ake Ko a tia kamarakaki ibukiia, ao oin aomatau bwa boon mwiin kaangaanga ake ko a tia n rinanoi. I bubuti nakon te Atua, Rinanom ao rinanoia ake a tia ni kaootaki moaia n tamaroan ootan Moam, ao te koraki naba ake a tia ni irii nanon taeka ake a tuangaki, ibukin Tangiram, bwa a na bane ni kamwaawaaki rabuna ni mata ake a mena i Marenam ma Am aomata, ao ni kareerekea nakoiu raoiroin te aonaaba aei ao are e na roko. Boni Ngkoe ni koaua, Moan te Mwaaka, te Katoki ni Kamoamoaaki, te Kabanea ni Mimitong te Kakabwara bure, te Karaunano.

Te Uea ae Atuau, kakabwaiaa te Kai-te-Rote ni Karawa ma baana nako, bwebwena ma mwangana nako ao tirina ni kabane, bwa a na teimatoa ni irii teimatoan Anuam nako aika moan te Raraoi. Kamanoa man aia mwakuri ni ioawawa taani kakiriwe ma taani motibuaka. Ngkoe ni koaua, Moan te Mwaaka, te Kabanea ni Korakora. Te Uea ae Atuau, kakabwaiaia naba Am toro mwaane ao am tabonibai aine ake a tia ni karokoia Iroum. Boni Ngkoe ni koaua, te Ataataiaomata, ae akea tokin Ana tituaraoi. Akea riki te Atua bwa bon ti Ngkoe, Moan te Nanoanga, te Katoki n Tituaraoi.

#10456
- Bahá'u'lláh

 

(Te tataro aio ae e kaotaki iroun ‘Abdu’l-Bahá e wawarekaki ni Bangotana. E kona ni kabonganaaki naba n te tataro iroun te aomata i bon irouna).

Ane atonga te tataro aio ma te nanorinano ao Te Bábanennano e na uota te kukurei ao te rauaki nakon nanon te Tia Beku aio; e na riki n ai aron te kaitibo ma Ngaia, te mata nakon te mata.

Boni Ngaia te Mimitong ni kabane.

Te Atua ae Atuau! Ma te nanorinano ao te matan-tang, I tabeki baiu ni bubuti Nakoim ao I rabuna moau ni bubuntanon matan Am mataroa arei, ni karietataaki nakon rabakauia naake a atai-bwai, ao iaon naba neboaia ni kabane ake a Neboiko. Ma Am taratara ae e raoiroi, an taraa ma kaninganingan matan Am nanoanga Am tia beku aio, ae nanorinano ma ni mangori i matan Am mataroa, ao katebonakoa inanon Marawan Am raoiroi ae e aki totoki.

Te Uea! Boni ngaia Am toro ae akea arona, ae e mangori, ae e mamatenanona Iroum, ae e Bububutiko, ae e tauaki inanon Baim, ae e Onimakiniko, ae e tang i Moam, ae e Weweteiko ma ni Bubutiko ma ni kangai:

O te Uea, ae Atuau! Anganai Am raoiroi bwa Nna beku ibukiia naake a tangiraki Iroum, kamatoai n au beku Ibukim, kaota ramau ma te ota n taromauri inanon Am kabowi ae e tabu ma te tataro nakon Abanueam ae mimitong. Buokai bwa Nna kaakeai i karawan tabon-rinin Am mataroa, ao buokai bwa Nna mwaawa man bwaai nako ake a mena inanon ike iai Ngkoe. Te Uea! Anganai bwa Nna moi man mangkon te aki-tabeakinai i bon irou; kaunikaai ma kunikaina, ao kateboai inanon marawana. Karikai bwa te bubu-n-tano are e mena inanon kawaiia naake a tangiraki Iroum, ao kariaia bwa Nna anga tamneiu ibukin aon tanon are e a tia ni kateretereaki man tarinwaeia naake a tia n rineaki Iroum inanon kawaim, O Ngkoe Uean te Mimitong ae te katoki n Rietata.

E Weweteiko Am toro n te tataro aio, n te aiota ao te tairiki. Kakoroa bukin nanona, O te Uea! Kaotaa nanona, kakukurei bwabwana, kauraa otana, bwa e aonga ni beku ibukin A Waaki ma Am tabonibai.

Boni Ngkoe te Tia Angaanga, te Tangiri matanaomata, te Katoki n Akoi, te Raoiroi, te Nanoanga, te Atataiaomata.

#10457
- `Abdu'l-Bahá

 

Te Tabureti Nakon Ahmad

Te Tabureti Nakon Ahmad

“Tataro aikai e bae te aba iai n te koraki n ikotaki ma tabeua aika a kaonoti aroia n aron Tataron te Katoki Aoraki, Te Bába ni Koroboki nakon Ahmad, a tia ni uarokoaki iroun Bahá’u’lláh n rakan te mwaaka iai ao te kakaawaki, aoa riai ngkanne ni butimwaeaki n aroia anne ao n anaaki irouia taan onimaki ma te onimaki ae akea te titiraki iai ao te kakoaua raoi, bwa mai iai a na kona n rin i nanon te itoman ae e kaan riki ma te Atua, ao ni kariki aroia bwa a na bwanin riki ma Ana tua ao Ana koaua”

(Man te reta are e Koreaki ibukin Shoghi Effendi)

Boni Ngaia te Uea, te Atatai ni kabane, te Wanawana!

Akea bwa e a anene Naitengkaren te Bwaretaiti i aon nako mwaangarengeren Kain te Aki Tootoki, n ee ni Kuuna aika a tabu ma n tangiraoi, ni kauekiia iai nakoia ake a koaua nanoia aaningin taeka aika a kakukurei ni uakaania te Atua, e a weeweteia taan onimakina te Katiteuanaaki n Atua nakon te o are iai Are E Tituaraoi iai, E a kaongoraiia naake a kamwawaaki te rongorongo are E a tia ni kakaotiotaki iroun te Atua, te Uea, te Mimitong, Akea n Aiarona, E a kairiia taan tatangira nakon kaintokan te rikia n tabu ao nakon te Tamaroa ae e kianako ootana.

Bon aio, ni koaua, te baere Katokin Kakannaton te Tamaroa, are E a Kaman tia n taekinaki i nanon aia Boki Taan Uarongorongo , bwa a buataki Irouna reken buuraroan te koaua man te kairua ao a na bane mamatan babaire tatabeua nako ni kataaki aroia. Boni Ngaia, ni koaua, Kain te Maiu are e bwebwe mai iai Ana uaa te Atua, te Neboaki, te Anginnano, te Kakannato.

Ahmad! Ko na kakakoauaa bwa boni Ngaia, ni koaua, te Atua ao akea te Atua bwa ti Ngaia, te Uea, te Tia Kakaawakin, Akea Kabotauana, te Konai Bwaai nako. Ao bwa iai Temanna are E a tia ni kanakomaia n te ara are Ali (Teuare E Tabu, Te Báb) bon Ngaia mai iroun te Atua n te koaua ao nakon Ana babaire ti a bane ni uarokoira iai.

Ani kangai: Aomata an ongotaeka n Ana Otenanti te Atua, ake a tia ni motikaki bukiia i nanon te Bayan iroun te Mimitong, Are te Wanawana. Boni Ngaia, ni koaua aia Uea Taan Uarongorongo ao Ana Boki bon Tinaia Booki, ai teraana ngke ko ataia.

Ai anne iai are E a aboka bwanaana ni wewete nakoim te Naitengkare man te umwanikaikain aio. Akea riki tabena iai bwa ti te nikira te rongorongo ae e teretere aio. Ane e taku n ana iango, ke e rairaki nako man te taeka n ibuobuoki aio ao ane e nano iai ke e kataua te kawai nakon ana Uea.

Ngkami aomata, Ngkana kam a kakewei kiibu aikai, ao ai koaua raa aika kam a tia iai n onimakina te Atua? Katerea, ngkami bobotakiia taan kewe.

Bon te akea, bwa i matan Teuare e mena Tamneiu i nanoni baina, a bon aki kona a na aki kona ni karaoa aio, ke Ngkana tao a ikotaki n ibuobuoki temanna ma temanna.

Ahmad! Tai mwanuokin Au tituaraoi ngkai akea Ngai. Uring Au Bong nako i nanon am bong nako ao Kainnanou ma Kanakoakiu nako mai abau ni mena i nanon te umwanikaikain ae e kakiro nako aio. Ao riiki ngkoe n rangi n teimatoa i nanon Au tangira bwa e aonga n aki tiotio nanom, a ngae ngke a bwaka ni karau i aom wiin aia kabaang taan kairiribai ao ni kabane karawa ma aonnaaba a teirake ni kaaitarako.

Riiki ngkoe bwa kaanga te ura n ai nakoia Au kairiribai ao te karaanga n te maiu ae akea tokina nakoia ake Au tangira, ao tai riki n ai aroia naake a nanokokoraki.

Ao Ngkana tao ko a kauiaaki n te kangaanga i nanon Kawaiu, ke te katorotoroaki i Bukiu, ko na aki katabeko iai.

Onimakina te Atua, ae Atuam ao aia Uea am bakatibu. Bwa a tiotio nako aomata i nanon kawain te burebureaki, ao ma ni bon akea irouia te matairiki n nora te Atua n oin mataia, ke n ongo tangiraoin Kunana n oin mataia, ke n oin taningaia. Ti a tia ni kuneiia n aron anne n ai aron naba are ko a tia ni kakoauaa.

N aron anne a riki aia koaua aika akea aaia bwa te rabunanimata i marenaia ma oin nanoia ao tauakiia nako man kawain te Atua, te Karietataaki, te Kakannato.

Ko na ataia i nanom bwa n te koaua, teuare e rairaki nako man te Tamaroa aio e a tia naba iai n rairaki nako mai irouia Taan Uarongorongo ake ngkoa ao ni kaota te kainikatonga nakon te Atua man te aki tootoki ni kabane nakon te aki tootoki ni kabane.

Kamatenanoa raoi Te Bába ni Koroboki aio, Ahmad, Katakeia i nanon am bong nako ao tai tauraroako mai iai. Bwa n te koaua, E a tia te Atua ni motika kaniwangan are e katakenna n anaia maritire aika tebubua ao te beku n aonnaba ake uoua. Ti a tia n anganiko bwain akoi aikai bwa te bwai n tituaraoi ae te tibwa mai Iroura ao te ataataiaomata man ae iai Ngaira bwa ko aonga n raoniia ake a nano ni karabwarabwa.

N aran te Atua! Ngkana iai temanna are e rekenako n te rainanoanga ke te rangi n nanokawaki ao e wareka Te Bába ni Koroboki aio ma ni kabanea nanona iai, ao te Atua E na bon kamaenakoa nanokaawakina ma n nikoi ana kangaanga ao ni kamwaawai rainanoanga.

Bon Ngaia, ni koaua, te Ataataiaomata ao te Nanoanga. E na neboaki te Atua ae te Uea i Aonaaba ni kabane.

#10454
- Bahá'u'lláh

 

Te Tataro are e Abwabwaki Ibukin te Katoki Aoraki

Ngaia te Tia Katoki Aoraki, te Tia Kataubobonga, te Tia Ibuobuoki, te Tia Kabwaraibuure nako, Moan te Nanoanga.

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Karietataaki, O Ngkoe Are Ko Kakaonimaki, O Ngkoe Are Ko Mimitong! Ngkoe te Tia Kataubobonga, Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Uea, O te Tia Manga Kamaiu, O te Tia Moti! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Uea, O Ngkoe Are Te Kabanea n Itiaki, O Ngkoe Are Ko Maiu n Aki Toki, O Ngkoe Ae Ti Temanna! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Are Ko Moan te Kamoamoaaki, O Ngkoe Ae Ko Tabu, O Ngkoe Ae Ko Ibuobuoki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Akea Tokin Wanawanam, O Ngkoe Ae Ko Moan te Wanawana, O Ngkoe Ae Moan te Korakora! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Nanoanga, O Ngkoe Ae Ko Mwaaka ni Uea, O Ngkoe Ae te Tia Angaanga te Kaetieti! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Tangiraki, O Ngkoe Ae Ko Mwananoaki, O Ngkoe Ae ko Kimwareirei! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Korakora, O Ngkoe te Tia Anganga te Maiu, O Ngkoe Ae ko Mwaaka! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Tautaeka, O Ngkoe Ae Ko Maiu i bon Iroum, O Ngkoe Ae Ko Atai bwaai ni Kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Te Tamnei, O Ae te Taura, O Ngkoe ae Moan te Ota! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Kainnanoaki irouia aomata nako, O Ngkoe Ae Ko Ataaki irouia ni kabane, O Ngkoe Ae Ko Raba mai irouia ni kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Karabaaki, O Ngkoe Ae Ko Tokanikai, O Ngkoe Ae Ko Angaanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Korakora, O Ngkoe Ae Ko Ibuobuoki n Tain te Kanganga, O Ngkoe Ae Ko Karabai Bwaai Nako! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Karaoi Bwaai Nako, O Ngkoe Ae Te Tia Karauakiira, O Ngkoe Te Tia Urui bwaai nako! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko teimatoa n Ararake, O Ngkoe Ae Ko Ikoikotiira, O Ngkoe Ae Ko Karietataaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe ae te Tia Kakororaoi, O Ngkoe ae Ko Aki Kabaebaeaki n Taian Taurekereke, O Ngkoe Ae Ko Angaanga Bwaai Nako! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe ae Ko Tituaraoi nakoia aika a Kainnano, O Ngkoe Ae Ko Mwaaka n Taui bwaai mai iroura, O Ngkoe Ae te Tia Karikibwai! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae te Kabanea ni Karietataaki, O Ngkoe Ae Moan te Tamaroa, O Ngkoe te Tia Angaanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Motiraoi, O Ngkoe Ae Ko Tituaraoi, O Ngkoe Ae Ko Akoi! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae te Tia Katurutururaoi, O Ngkoe Ae Ko Teimatoa n Aki Totoki, O Ngkoe Ae Moan te Ataibwai! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Tamaroa, O Ngkoe Ae Bongin Ngkoangkoa, O Ngkoe Ae Moan te Karietataaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Moan te Tararuaaki, O Uean te Kimwareirei, O Ngkoe Ae Moan te Tangiraki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Akoi nakoia ni kabane, O Ngkoe Ae Ko Nanoanga nakoia ni kabane, O Ngkoe Ae Moan te Tituaraoi! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae te Tia Katantan ibukia ni kabane, O Ngkoe Ae Te Tia Kakawakin! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Te Tia Buokiia ni kabane, O Ngkoe Ae Ko Bubutiaki irouia ni kabane, O Ngkoe Ae te Tia Anga te Maiu! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Tia Kamaenikunii bwaai nako, O Te Tia Urui Bwaai ni kabane, O Ngkoe Ae Moan te Nanoanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Tamneiu, O Ngkoe Au Tangira, O Ngkoe Au Onimaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Te Tia Katokitaka, O te Uea Ae E Rianako Am Atatai, O Ngkoe ae Moanibaan te Kakaawaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Moan te Korakora aron Ururingakim, O Moan te Kakannato Aram, O te Kawai are Mangkoangkoa! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Moan te Tabotaboaki, O Moan te Tabu, O Ngkoe Ae Moan te Itiaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Tia Kabwaranakoi Bwaai ni Kabane, O te Tia Ibuobuoki, O te Tia Kamwawaira man taian Kabuanibwai! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim, O Raraou, O te Tia Katoki Aoraki, O Ngkoe Ae Ko Matennanoaki! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Ko Mimitong, O te Tamaroa, O Ngkoe Ae Ko Tituaraoi! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ae Moan te Onimakinaki, O te Tia Tangira ao te Kabanea n Tamaroa, O Uean te Karangaina! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O te Tia Kaura Ain te Tangira, O te Tia Kaoti Taabo Nako, O te Tia Uota te Kakukurei! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Uean te Tituaraoi, O Moan te Nanoanga, O Ngkoe Ae Ko Moan n Atai Rawawatara! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Uean te Tituaraoi, O Moan te Atai Rawawatara, O Ngkoe Ae Moan te Nanoanga! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae E aki Bibitaki Arom, O Ngkoe Ae Ko Anga te Maiu, O Boton te Karikibwai ni kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Nininako bwai ni kabane, O te Atua Ae Ko Noori Bwaai ni Kabane, O Uean te Kakarabakau! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Kaotiotaki ma Ko Raba, O Ngkoe Ae Ko Aki Noraki ma Ko Ataaki irouia ni kabane, O Ngkoe Te Tia Rimoa Am Taratara Ae Ko Ukoukoraki irouia aomata ni kabane! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

I wewete Nakoim O Ngkoe Ae Ko Tiringiia taan Tangira, O Atuan te Tituaraoi nakoia ake a buakaka aroia! Ngkoe te Tia Katoki Aoraki, Ngkoe te Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

O te Tia Kataubobonga, I wewete Nakoim, O te Tia Kataubobonga!

O te Tia Katoki Aoraki, I wewete Nakoim, O te Tia Katoki Aoraki!

Ngkoe Ae Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki, O Ngkoe Are Ko Teimatoa ma n Aki Bibitaki!

Ko Tabu, O Atuau! I bubutiko n Am Akoi ike mataroan Am Anganga ao Am akoi a kaukakinako ike Temboran Tabum e a tia ni kateaki iaon bwaoniuean te aki totoki, ao man Am kakabwarabure ike Ko a tia ni kaoia ni kabane ake a karikaki nakon taiboran Am tituaraoi ao Am bwaintangira; ao man Am tituaraoi ike Ko kaeka i bon i nanom ma Am taeka ae e kangai ‘’Eng!’’ ibukiia ni kabane ake i karawa ao iaon te aba, n te aoa are Ueam ao Kakannatom a tei ni kaotaki, n aoan te karangaina ngke korakoran Am Tautaeka a kaotaki. Ao I a manga Butiko, rinanon aara aika a tamaroa aikai, rinanon anua aika a rine Uringakim ae Moan te Bura i eta, ao rinanon Tamaroam ae e itiaki ao n akea barekana ao rinanon Am auti n rianna ae te kabanea n tamaroa, ao rinanon Aram are e rabunaki ni kamwarain te karawawataaki ni katoa ingabong ao te tairiki, ni kamanoa te tia uota te Tabureti ae e kakabwaiaki aio, ao are e warekia, ao are e noria, ao are e otabwaniniia te auti are e kawakinaki iai. Ko na kamarurunga ngkanne, mai iai naake a aoraki ake a rotaki rabwataia ao ake a kainnano, man taian kanganga ao taian karawawata, man taian kabuanibwai aika a kammaira ao ni kananokawaki, ao rinanon te Tabureti aio Ko na kairia naake a nano iai bwa a na rinnako inanon kawain Am kairiiri ao ni kawain Am nanoanga ao Am tituaraoi.

Ngkoe ni koaua te Mwaaka, te Kabanea n Taubobonga, te Tia Katoki Aoraki, te Tia Kamanomano, te Tia Anganga, te Nanoanga, te Kabanea n Tituaraoi, te Tia Kakabwarai Buure.

#11238
- Bahá'u'lláh