Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

Ac Mosoc Hotoŋŋa Kaiwe Sêc Mepêsima Kecmu

Imuac hêna ara yomi hêmma mêndacmu. Bahá’í keczu momacmomac keczu kaiwe sêc ac yomi zêkecmu hatac momacguc. Naleiguc. Zêma maria kaiwe kiwa hiŋgacmac imi tecgêmac. Mêraga zuacma. Kicga zuacma, wêsêgina meleŋgic kaiwe memea iguc keŋŋu namma ac youmi olommu.

O Kewu. Ni deguc kaiwe ya mepêsi gênzua. Imuac yomuhuc zêʒua, ni ic nenesicya wamba geŋgaoc nêpêsiʒaŋ. Gi kecna andegu mêŋ mênda keczac. Geŋgacnec keczaŋ zêra hicŋi nêmbac niŋac galeŋgê nêŋna. Gi geŋgaocnec galeŋgê amuʒaŋ.

#13034
- Bahá'u'lláh

 

Eu Iniŋ Onac Memeseli Ac Mosoc

Zêzê sêgisêgi mepê qepêsi Kewu geŋga moru haʒac. O Kewu Yanda: Nini yomuhuc zêʒiŋ hêlawac, ai ic embac youmi geŋga buŋŋa. Geŋga mêra bacga iguc mutulaŋgê êrêcmini geŋga buŋŋa wanzoac. Geŋga hêna acseliga mêndaczaoc waŋŋu geŋga hia gawackuc iguc mutulaŋgê amuma aimerac ga momacguc wanzaoc. O Kewu Yanda, baec yomuaru naŋgê qesiŋ waŋ êrêc miwêsêmaŋ uŋ tilêŋtilêŋ waŋ êrêc miwêsêmaŋ uŋwambuŋ me êrêc miwêsêmaŋ. Imi hia uŋa tilêŋtilêŋ uŋwambuŋ kucga imi ai ic embacga youmi orac moru sêcgema hemakecmac. Kekec hia ewa momac imuac siŋ êrêcmina geŋga ac tohoma kecmaoc. Ai merac êrêhêcga degucmi baec iguc baec icnonac kic iguc zêma Kewu, kicga iguc mia eu iniŋ toro selia toro qe amuzaoc. Arabatuc iguc da kemmaoc ewa êrêhêc mênda kecmaoc. Zêra bêra iguc galeŋgê êrêc miwêsêmaŋ. Kewu kuc hicŋi sai uŋa waric mesai sai kuc meʒaoc. Acganêŋ kekec gira zêkêŋ hêsiʒac mia kucga wac ênzêc bênzêc yanêŋ kia silic silic uŋwambuŋ me êrêc mimac. Qacgaŋê esu mêki hetec qêmbêŋ gira wammac. Geŋga niniŋ ai ara iorac buŋŋa zênêc imi tohoma ewac bacga iguc kecmaoc. Gi Kewu Yanda, Kewu kecnec imuacnec keczaŋ waŋŋu imuhuyanecmêŋguc kebêsêmaŋ Gi geŋgaocnec galeŋgê amuʒaŋ.

#13039
- `Abdu'l-Bahá

 

Eu Iniŋ Onac Memeseli Mosoc Ara

Hêna ara youmi hêmma mêndacmu. Eu iniŋ memeseli ara mutulaŋgê êrêc miwiŋ zêma Eu iniŋ orac zêzêtec memeseli ara ic kiwa hêna oriŋ kic iguc zêselimaoc. Ic koaya eneŋ Bahá’u’lláh wac ac zêra imuacnec mêndacma zêma meseli êrêcmimac. Ac imi Kitáb-i-Aqdas, iguc heʒac. Imi yomuhuc heʒac.

Imi hêlacnec, nini moczoŋ Kewu nêŋêna Ewa siŋ hêna zêyec imuacnec mêndacbiŋ.

#13038
- Bahá'u'lláh

 

Ewa Niŋ Gêsiac Ac Mosoc

Yomuhuc zêʒua. O Kewu. Kewu na orucna asacmararaŋ ganêŋ qezericna orucna hiabia waŋŋu. Zêma sêwina qezericna guac ackoazêc hêla nonac sêcgêma hemac. Imi hia. Geŋgaoc kekec hiawac maŋgia wandac zaŋ.

#13044
- `Abdu'l-Bahá

 

Hêna Hiawac Ac Mosoc

O Nemu Yanda. O Kewuna. Gi hêna oriŋga ninicna sêcgêʒac imi meseli nênêcmina ac koazêcgawac qeru seligima kecbiŋ. Waŋŋu aigawac qeria iguc kecbiŋ. Geŋgaoc tilêŋgê nênêcmina imuaru namma neŋŋaŋ niniŋ kuc imi eluŋ nunuyu waiwiŋ. Geŋga ewa siŋ nênêʒêʒaŋ imisac hêmma mêndac biŋ. Gi kucyanda miŋŋina. Geŋgaoc nênêpêsina, kekec kuc nênêcmina, kucga nonacniŋ wamma niniŋ nênêcmianzaŋ. Niniguc kecanzaŋ. Waŋŋu meŋguc kecbêsêmaŋ.

#13048
- `Abdu'l-Bahá

 

Humuc Zêzêtec Ac Mosoc

Hêna ara yomuhuc. Qamoc haiwing imi walac Kewu mosoc zêtecgêmu. Andia iguc qamoc haimu, qamoc imi, Embacŋŋê waŋŋu zêmu. Ai Embac youmi ai embac gawac merac. Imi zêma qamoc baec iguc haimu.

O Kewu Yanda. Youmi ai icgawac merac. Ai icga imi geŋga sac ninzêŋ gêgêŋ anzac. Zêma mepêsigêŋanzac degucmi wêsêya meleŋu geŋga moru haʒac. Sêwêlawac kekec baec iguc kekec andê qema geŋga mêru haʒac. O Kewu, hiagaŋê baec iguc kekec hia imi ogicdaczac. Uŋaninawac ninzêŋ ninzêŋ imiŋê sêwiac kekec ninzêŋ ninzêŋ imi ogicdaczac. Gi kêpêcsic waiwai kewuna. Uŋawac kekec mindiŋ mindiŋŋi Kewu Yanda. Kurumeŋ gawac kekec asacmararaŋ gaŋŋê qezericna uŋwambuŋ gawac siri temboŋa qeru kecmac. Kekecseli nagu yanda auna wêsêgu hayu Kewu goi hei hei Luaega baec kurumeŋ mênda hicŋiyu imuaru nec heyec ac heʒac hemakecmac. Kewu gi kecna andegu mêŋ mênda keczac. Gi gengacnec kecnec imuhu yanec keczaŋ. Waŋŋu meŋuc kecbêsêmaŋ. Gi kêpêcsic waiwai miŋina. Gi uŋa kekec mêriaŋ miŋina keczaŋ.

Ac youmi zêgic 6 wammac Alláh-u-Abhá. Ac boŋa 6 yomi nanzu imi ac boŋa momacmomac oloŋma zêgic 19 wammac:

Alláh-u-Abhá

Imi hêlacnec, neŋaŋ Kewu mepêsini.

(19 wammac)

Alláh-u-Abhá

Imi hêlacnec, neŋaŋ Kewu simiŋ heimini.

(19 wammac)

Alláh-u-Abhá

Imi hêlacnec, neŋaŋ Kewu mêndac mini.

(19 wammac)

Alláh-u-Abhá

Imi hêlacnec, neŋaŋ Kewu buŋaya meyacni.

(19 wammac)

Alláh-u-Abhá

Imi hêlacnec, neŋaŋ Kewu saiwap zêmini.

(19 wammac)

Alláh-u-Abhá

Imi hêlacnec, neŋaŋ Kewuguc bênzêŋ kecni.

(19 wammac)

#13041
- Bahá'u'lláh

 

Kêpêsic Zêzêtec Ac Mosoc

O Kewu, geŋgaoc zêra bêra gêsina. Baec iguc ic kuc mêŋŋê hia mênda nesimac. Imuhuc nimma Kewu guruʒua. Geŋgaoc Kewu keczaŋ. Baec iguc ic embac kecziŋ imi geŋga ai ic embac hêcga nini geŋga koa tohoma kecbiŋ.

#13035
- The Báb

 

Merac Onac Kewu Mosoc

O Kewu. Kekec hêna hiabia nêʒêna hêmba galeŋgê nênna asacmararaŋ gaŋŋê qezeric nênna ni kifa êsêc zêma sikilu êsêc asacmararaŋ naguc wamma kecmaŋ. Gi kucga Yanda kekec yanda miŋŋina.

#13040
- `Abdu'l-Bahá

 

Nene Sigi Kekec Imuac Ac Mosoc

So imuac henia yomuhuc mêndacmu. Maso nale qara `Alá ou Mas 2 hênima kemma Mas 20 tecgêmac kaiwe 19. Imi kaiwe kiwa mênda êrêyu yaka nemu. Êrêʒac imi eŋ kecmu kenkecma hiŋgaru nenedoku nemu. Ic Embac selia ŋê kecmu. Yanda – hafiguc – meracguc – hêriguc imi qahac. Ic Embac hiaselia ŋê hia sigi kecmu. Imuac uŋwambuŋ kuc meseli ênêcmimac. Imi sigunec kaiwe êrêyu keŋkecma hiŋgaru tecgêmac siŋŋia nenedoku hia nemu.

O Kewu, guac uŋwambuŋ. Ni sêwina wac kekec imi mênda ninʒêŋ geʒua. Ni guac ac tohoma nene sigi kecmaŋ. Nenedoku waima kecmaŋ. Imuac nuac qerina zuacna asarima têrêya wamma guac sing nuac moru hemac. Waŋŋu galeŋgê nênna uŋana siŋ ikora iguc mênda kecmac. Uŋana geŋga luhuc têrêya iminêŋ me-effiyu têrêya wammac. Waŋŋu nuac uŋana kekec ikora imi waidacma geŋga ac koazêcga hêla imisac hêntegicma imuac sêc mêndacma kecmaŋ geŋga wêsêga iguc.

#13042
- `Abdu'l-Bahá

 

Qutulaŋ Ewa Momac Kekec Imuac Ac Mosoc

O Kewuna! O Kewuna! Hêna oriŋga ewa nina qutulaŋgêna ac koazêcgawac hênia nênêʒêna. Iminêŋ hia wammac. Ic embac ga hêna acga mêndacmu. O Kewu da wainênêc mina kicgac zilaloŋ ŋanêŋ hêna hia igucnec nênêʒêna hêmma kembiŋ. Waŋŋu ewa hia gawac luaeya qeru nonopocna nini ewaqeri sêgisêginec kecbiŋ. Imuhuc mia. Gi Kewu maŋgoc nina. Geŋgaoc maŋgoc qutulaŋ kecdaczaŋ.

#13036
- Bahá'u'lláh

 

Siŋi Horuwia Wac Ac Mosoc

Ic mêŋŋê ac hêla hocmac. imuac kewu nêŋ uŋa kicga aumac zêma gi kewu selia nec qesi mima niŋ selima hêmbipia iguc tacma qesi mina:

O Nemu Yanda, Ni ewa qerina melemba geŋgamoru tilêŋtilêŋ kucgawac qeru haʒac geŋga moru sac hiwa haʒac waŋŋu geŋga kucyandaga qeriaguc hiwa haʒac. O Nemu, hia mindiŋŋina uŋanawac kiwa hiwa hayu geŋga asac gaŋŋê qerina wac kifaya ze asariyiu siŋi yomuaru uŋana niniŋ kuc hiabia memac. Waŋŋu mindiŋŋina tilêŋtilêŋ kucga sêcgê nêmmac. Waŋŋu ni sêgisêgi yanda mihicŋimaŋ. O Nemu Yanda. Gezacna mindiŋŋina nuruʒaŋ imi nimba kurumeŋ nagu auna hiaga hêmba kekec hia wac kuc ganêŋ hêrê nêŋŋu. Imi hêla, geŋaoc asacmararaŋ miŋŋina geŋga hiaiguc nopocna. Geŋga tilêŋtilêŋ qeru kecmaŋ.

#13046
- `Abdu'l-Bahá

 

Siŋiawac Ac Mosoc

O Kewu Na. Gi nuac maŋgocna. Ni guac ewana kunen yanda heʒac. Ai icga ni siŋia mêraga iguc hemaŋ zêma ni guruʒua waŋŋu ni qesigênzua geŋga kucganêŋ osonênna. O Nemu Yanda ni qesi gênzua. Geŋgaoc kicna galeŋêna kicna geŋga sac gêmmaŋ. Baec ac kucmêŋ iguc kicna mênda hiwa kemmac. Kicna meselina geŋga asehainec imi sac hêmaŋzêma koazêc icga têrêya inicmaŋ. Geŋgaoc iwai hedaczac imuac maŋgia. Gi Kewu kucga mihicŋina baec icmênnêŋ mênda seligimac. Guac andêgu mêŋ mênda keczac geŋacnec keczaŋ. Gi kucga yanda baec kurumeŋ ogicdacma keczaŋ. Baec kurumeŋ ac miŋŋina.

#13045
- Bahá'u'lláh

 

Siŋunec Ac Mosoc

O Kewu Yanda, tilêŋtilêŋ miŋŋina. Ni ewa hia nimma mepêsi gênzua. Nêmac niŋ, ni humuc hotoŋŋa heʒua iguc nec meqelinênzaŋ waŋŋu kekecna toroqeʒaŋ. Waŋŋu kicna meqeliʒaŋ ŋac hia kenha wammaŋ. Zêma geʒacna meqeliʒaŋ ŋac hêtêŋ hia nindacmaŋ. Waŋŋu kekec yandaŋê osonênzaŋ zêma hêna nêʒêna hênzua. Waŋŋu hêna hia bia nêʒêna hêmba areŋaiguc toro qenênzaŋ. Imuhuczêʒua mêŋguc maŋgoc mênda hoc maŋ. O Kewuna galen gênênna zêra mêŋŋê mênda nêpê simac kekec yanda qeriaguc nopocna hêniaga nimma imuac qeru kecmaŋ gi seli seli kucna geŋgaoc kekec maŋgia. O Kewu tilêŋgê nênêc-mina meseli nênêcmina asacmararaŋgac kucyanêŋ qetagêli nênêcmiyu. Niniŋ hia nênêcmina imi ŋê baec yomi mindiŋiyu melema kurumeŋ baec wamma uŋa ninac asahanêŋ zariŋ zuria kiwia êsêc zericma hemac. Tilêŋtilêŋ kucŋê osonênêcmina niniŋ kekeckuc hiagaŋê hewiwiŋgê nênêcmina kucga qeru kecbiŋ.

#13047
- Bahá'u'lláh

 

Uŋŋa Memeseli Ac Mosoc

O Kewu kunenna. O Kewu kunenna. Ai icga youmi imi kifaga geŋga uŋagawac uŋwambuŋ gawac asacmararaŋ meanzac. Imi geŋga hiaga igucnec. Geric bêlang zeasarianzac imi uŋwambuŋ gawac ura igucnec. O kunenna. Geric bêlaŋga imi sinai zuŋboŋŋa iguc koazêc icgawac morunec zeanzac. Geŋgaoc hia meyandina geric bêlaŋ yanda zema imuac asaha zêma geriwanêŋ sêcgêma baec sêc kemmac. Imi hia. Gi ichêcga meseli ênêcmina. Gi kucga eŋeŋŋa. Gi nêmac iwai ênêc mianzaŋ. Gi ic embac hêcga nonac niŋŋac wêsêga waŋ anzac.

#13043
- Bahá'u'lláh

 

Uŋwambuŋga Baecsêc

Kewu uŋwambuŋga baecsêc, amaiguc, ama qeru qutulaŋ amaiguc, ic embac qeri iguc, zuŋ boŋŋaiguc baec sasaŋgia iguc, baŋec iguc, tumuya iguc baecsêc iguc, kênduŋ iguc. Baec komoc iguc, tomoc baec iguc, zêma baec dimia Kewu mepêsimu. Imi Kewu sêcgêma kecdaczac.

#13033
- Bahá'u'lláh

 

Yaŋ Hafi Nesimac Imuac Ac Mosoc

O Kewuna. Qacga iminêŋ nuac sacmasi wamma hafina nesimac. Ni imuhuc ninzêŋ gêʒua. Ninzêŋ ninzêŋna iminêŋ sacmasina. Imuac ni wêsêgu hama kecmaŋ waŋŋu geŋga hia ganêŋ hoturu nêŋna kecmaŋ. Kewu maŋgoc ewana geŋga moru sac heyu kecmaŋ. Luae uŋwambuŋ tilêŋtilêŋ ganêŋ sêwina qerina wac yaŋ hafina zuac dacmac. Meseli nêŋŋu baec yomuaru kecmaŋ zêma andia iguc kekec seli amaiguc kecmaŋ. Imi hia gi Kewu tilêŋtilêŋ luae guŋ bênzênzêŋ ênzêc bênzêc kekec Kewu miŋina maŋgia keczaŋ

#13037
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

Tablets