Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

Dugenden

Schaf a mir e rengt Häerz, o mäi Gott, a gëff mer op en neits e rouegt Gewëssen, o meng Hoffnung! Duerch de Geescht vun der Muecht, bestäteg Du mech an Denger Saach, o mäin Allerléifsten, a weis mer Däi Wee duerch d’Liicht vun Denger Herrlechkeet, o Du d’Zil vu mengem Verlaangeren!

#8213
- Bahá'u'lláh

 

O Gott, mäi Gott! Du bass meng Hoffnung an Deen, deen ech gär hunn, mäin héchstent Zil a Verlaangen! An déiwer Demutt an a ganzer Devotioun bieden ech Dech, maach mech zum Minarett vun Denger Léift an Dengem Land, eng Luucht vun Dengem Wëssen ënner Denge Kreaturen, an e Fändel vu gëttlecher Guttheet an Dengem Räich.

#8217
- `Abdu'l-Bahá

 

Eenheet

O mäi Gott, o mäi Gott! Vereeneg d’Häerzer vun Dengen Dénger a weis hinnen Däi grousse Plang; datt si Denge Geboter kënnen nogoen an Däi Gesetz beuechten. Hëllef hinnen, o Gott, an hirem Beméien, a schenk hinne Kraaft, Dir ze déngen. O Gott! Iwwerlooss si net sech selwer, mee leet hir Schrëtt mam Liicht vun Dengem Wëssen, an erfree hir Häerzer mat Denger Léift. Du bass wierklech Deen, Deen hinnen hëlleft an Du bass hiren Här.

#8211
- Bahá'u'lláh

 

Festegkeet am Bond

O du matleedvolle Gott! Schenk mer en Häerz, dat wéi e Glas, mam Liicht vun Denger Léift, erliicht gëtt, a gëff mer Gedanken, déi dës Welt duerch d’Ausgéissungen himmlescher Gnod an e Rousegaart verwandelen.

#8210
- `Abdu'l-Bahá

 

Hëllef a Bäistand

Här! Mir si bematleedenswäert, schenk eis Deng Gonscht; mir sinn aarm, schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum; mir si bedürfteg, gëff Du eis, wat eis feelt; mir sinn erniddregt, gëff eis Deng Herrlechkeet. D’Vigel an der Loft an d’Déieren um Feld kréien hiert Fudder all Dag vun Dir, an all Wiesen erliewen Däi Schutz an Deng Guttheet.

#8214
- `Abdu'l-Bahá

 

Kanner a Jugendlecher

O Du gudden Här! Dës häerzeg Kanner sinn d’Wierk vun Denger mächteger Hand an déi wonnerbar Zeeche vun Denger Gréisst. O Gott! Behitt dës Kanner, an hëllef hinnen duerch Deng Gnod, datt si erzunn a fäeg ginn der Mënschheet ze déngen.

#8215
- `Abdu'l-Bahá

 

O Här ! Ech si schwaach, stäerk mech mat Denger Kraaft a Muecht. Meng Zong zéckt, hëllef mer Denger ze gedenken an Dech ze luewen. Ech sinn niddereg, éier mech andeems Du mech an Däi Kinnékräich ophëls.

#8209
- `Abdu'l-Bahá

 

O Här! Stäerk dës zaart Beemercher, fir datt all eenzelne vun hinnen e Bam mat Friichte gëtt, gréng a bléiend. Looss dës Séilen, duerch d’Muecht vun Dengen himmleschen Herrschare gewannen, fir datt si d’Kräfte vum Iertum a vun der Onwëssenheet iwwerwannen, an de Fändel vun der Frëndschaft a Féierung ënner de Vëlker ausbreeden.

#8216
- `Abdu'l-Bahá

 

O Här ! Looss dëse jonke Mënsch stralen, an erweis dësem aarme Wiesen deng Guttheet. Schenk him Wëssen, maach hie bei all Dagesufank nach méi staark a behitt hien am Ënnerdaach vun Dengem Schutz, ...

#8208
- `Abdu'l-Bahá

 

Prüfungen (Tester) a Schwieregkeeten

Hien ass de Baarmhäerzegen, dee Ganz Mëtschgiewegen ! O Gott, mäi Gott ! Du gesäis mech, Du kenns mech ; Du bass mäin Hafen a meng Zuflucht. Ech hu kee gesicht a wäert kee sichen ausser Dir. Kee Pad hunn ech betrat a kee wäert ech betrieden ausser de Pad vun Denger Léift. An der däischterer Nuecht vun der Verzweiwelung dréint sech mäi Bléck voll Erwaardung a voll Hoffnung dem Muere vun Denger Gonscht zou, déi ouni Grenzen ass, a mueres, wann et hell gëtt, gëtt meng midd Séil erfrëscht a gestäerkt am Gedenken un Deng Schéinheet a Vollkommenheet.

#8212
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Tablets