Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Trumpa privalomoji malda

(Turi būti sakoma vieną kartą per dieną tarp vidurdienio ir saulėlydžio.)

Aš tvirtinu, o mano Dieve: Tu sukūrei mane, kad pažinčiau ir garbinčiau Tave. Aš byloju šią akimirką apie savo bejėgiškumą ir Tavo galią, apie savo skurdą ir Tavo turtą.

Nėra kito Dievo, tik Tu, Pagalba Pavojuje, Savaime Esąs.

#8207
- Bahá'u'lláh

 

General

Asamblėja

O Tu, gailestingasis Dieve! O Tu, Kuris esi galingas ir stiprus! O Tu, maloningiausias Tėve! Šie tarnai susirinko draugėn, atsigręžę į Tave, melsdami Tavo apvaizdos, trokšdami beribių Tavo didžio užtikrinimo malonių. Jie neturi kito tikslo, tik Tau įtikti. Jie nenori nieko, tik tarnauti žmonijos pasauliui. O Dieve! Padaryk šią asamblėją spindinčią. Padaryk šias širdis gailestingas. Suteik Šventosios Dvasios malonių. Apdovanok juos dangiška galia. Palaimink juos ir suteik dangiškas mintis. Padidink jų nuoširdumą, kad visiškai nuolankūs ir atgailaujantys, jie galėtų atsigręžti į Tavo karalystę ir tarnautų žmonijos pasauliui. Tegu kiekvienas tampa spinduliuojančia žvake. Tegu kiekvienas tampa žėrinčia žvaigžde. Tegu kiekvienas įgauna gražią spalvą ir kvapnų aromatą Dievo Karalystėje. O maloningasis Tėve! Suteik mums Tavo palaiminimus. Nepaisyk mūsų trūkumų. Apgaubk mus Savo globa. Neatmink mūsų nuodėmių. Pagydyk mus Savo gailestingumu. Mes esame silpni, Tu esi galingas. Mes esame vargšai, Tu esi turtingas. Mes sergame, Tu esi Gydytojas. Mums visko reikia; Tu esi dosniausias. O Dieve! Apdovanok mus Savo įžvalgumu. Tu esi Stiprusis. Tu esi Teikėjas. Tu esi Palankusis.

#8204
- `Abdu'l-Bahá

 

Atleidimas

O Tu, Visagali! Aš esu nuodėmingas, bet Tu esi Atleidžiantis! Aš pilnas trūkumų, bet Tu esi Gailestingasis! Aš esu klaidų tamsybėje, bet Tu esi Atleidimo Šviesa!

Todėl, o Tu, Palankusis Dieve, atleisk mano nuodėmes, dovanok Tavo dovanas, nepastebėk mano trūkumų, suteik man prieglobstį, panardink mane į Savo Kantrybės Šaltinį ir pagydyk mane nuo visų ligų ir negalių. Apvalyk ir pašventink mane. Suteik man dalį Savo šventumo vandenų, kad išnyktų liūdesys ir sielvartas, atsirastų džiaugsmas ir laimė, nusiminimas ir beviltiškumas virstų džiugesiu ir pasitikėjimu, o narsa nugalėtų baimę. Iš tiesų Tu esi Atleidžiantis, Užjaučiantis, Tu esi Dosnusis, Mylimasis!

#8203
- `Abdu'l-Bahá

 

Atsiribojimas ir sutvirtinimas

O Dieve, mano Dieve! Tu esi mano Viltis ir mano Mylimasis, mano aukščiausias Tikslas ir Troškimas! Didžiai nusižeminęs ir visiškai atsidavęs aš meldžiu Tave: paversk mane Savo meilės minaretu Tavo žemėje, Tavo pažinimo žiburiu tarp Tavo sutvėrimų ir dieviškojo dosnumo vėliava Tavo valdose.

Priskirk mane prie Savo tarnų, kurie išsižadėjo visko, išskyrus Tave, atsiribojo nuo praeinančių šio pasaulio dalykų ir išsilaisvino nuo tuščius prasimanymus skelbiančių pagundų.

Tegu mano širdį užplūsta džiaugsmas per Tavo karalystės sutvirtinimo dvasią, praskaidrink mano akis, matančias, kaip iš Tavo visagalės šlovės Karalystės nusileidžia dieviškosios pagalbos pulkai. Tu iš tiesų esi Visagalis, Visų Šlovingiausias, Visų Stipriausias.

#8205
- `Abdu'l-Bahá

 

Dvasinis tobulėjimas

Sukurk manyje tyrą širdį, o mano Dieve, ir atgaivink mano sąžinės ramybę, o mano Viltie! Galybės dvasia sustiprink mane Savo Tikėjime, o mano Mylimiausias, ir Savo didingumo šviesa atskleisk man kelią į Save, o Tu, mano troškimo Tiksle! Per Tavo nesuvokiamos jėgos galią iškelk mane į Tavo šventybės dangų, o mano esmės Šaltini, ir per Savo amžinybės dvelkimą pradžiugink mane, o Tu, Kuris esi mano Dievas! Tavo amžinai skambančios melodijos teįkvepia man ramybę, o mano Palydove, ir Tavo amžinasis atvaizdas teatitolina mane nuo visko, išskyrus Tave, o mano Valdove! Žinios apie Tavo Esybės apsireiškimą teatneša man džiaugsmą, o Tu, Kuris esi akivaizdžiausias iš visų apreikštųjų ir paslaptingiausias iš paslaptingųjų.

#8189
- Bahá'u'lláh

 

O Dieve! Atgaivink ir pradžiugink mano sielą. Pašventink mano širdį. Apšviesk mano protą. Patikiu visus savo reikalus Tavo valiai. Tu esi mano Vadovas ir mano Prieglobstis. Daugiau nebeliūdėsiu ir nesielvartausiu, būsiu laiminga ir džiaugsminga būtybė. O Dieve, nuo šiol neleisiu nerimui ir rūpesčiams savęs slėgti, nepasiduosiu gyvenimo negandoms.

O Dieve! Tu esi man geresnis draugas už mane patį. Pasišvenčiu Tau, O Viešpatie!

#8190
- `Abdu'l-Bahá

 

O Dieve, mano Dieve! Saugok Savo patikimus tarnus nuo savanaudiškumo ir aistros nuodėmių, saugok juos Savo visa matančia gerumo akimi nuo pagiežos, neapykantos ir pavydo, priglausk juos neįveikiamoje Savo globos tvirtovėje, apsaugok juos nuo abejonių strėlių, paversk juos Savo šlovingų ženklų apsireiškimais, nušviesk jų veidus tviskančiais Savo dieviškosios vienybės Aušros spinduliais, pradžiugink jų širdis eilėmis, apreikštomis iš Tavo šventos karalystės, sustiprink jų strėnas Savo visa valdančia galia, ateinančia iš Tavo šlovės karalijos. Tu esi Visų Dosniausias, Globėjas, Visagalis, Maloningasis.

#8191
- `Abdu'l-Bahá

 

Gydymas

Tavo vardas gydo mane, o mano Dieve, Tavo prisiminimas yra mano vaistai. Tavo artumas yra mano viltis, o meilė Tau – mano palydovas. Tavo gailestingumas gydo ir padeda man ir šiame pasaulyje, ir būsimajame. Tu iš tiesų esi Visų Dosniausias, Visažinis, Visų Išmintingiausias.

#8195
- Bahá'u'lláh

 

Šlovė tebūnie Tau, o Viešpatie, mano Dieve! Aš maldauju Tave vardan Tavo Vardo, per kurį Tas, Kuris yra Tavo Grožis, buvo įkurdintas Tavo Reikalo soste, Tavo Vardo, per kurį Tu keiti ir surenki draugėn visus dalykus, ir kvieti juos atsiskaityti, ir atlygini jiems, ir išsaugai juos visus, ir visus išlaikai, ‒ aš maldauju Tave saugoti šią tarnaitę, kuri ieškojo prieglobsčio Tavyje, siekė To, Kuriame Tu Pats apsireiškei, paguodos ir visiškai pasitikėjo bei pasikliovė Tavimi.

Ji serga, o mano Dieve, ir įžengė į Tavo gydymo Medžio šešėlį; kenčianti ji rado priebėgą Tavo saugumo Mieste; ligota ji ieškojo Tavo malonių Šaltinio; visiškai suirzusi ji skubėjo pasiekti Tavo ramybės Upelį; apsunkusi nuo nuodėmių ji atsuko veidą į Tavo atlaidumo teismą.

Apdovanok ją dėl Savo aukščiausiosios valdžios ir maloningo gerumo, o mano Dieve ir mano Mylimasis, Tavo paguodos ir išgydymo apdaru ir priversk ją gerti iš Tavo gailestingumo ir malonių taurės. Saugok ją taip pat nuo visų sunkumų ir negalių, nuo viso skausmo ir ligų, nuo bet ko, kas Tau galėtų būti atgrasu.

Tu iš tiesų esi labiausiai išaukštintas virš visko, išskyrus Tave. Tu išties esi Gydytojas, Visa Suteikiantis, Saugotojas, Visa Atleidžiantis, Gailestingiausias.

#8196
- Bahá'u'lláh

 

Išbandymai ir sunkumai

Kas kitas, jei ne Dievas, pašalina sunkumus? Sakyk: tebūnie pagarbintas Dievas! Jis yra Dievas! Visi yra Jo tarnai ir visi paklūsta Jo valiai!

#8192
- The Báb

 

Aš maldauju Tave vardan Tavo galios, o mano Dieve! Tegu blogis nepakenkia man išbandymų metu ir tegu Tavo įkvėpimas teisingai nukreipia mano žingsnius nerūpestingumo akimirką. Tu esi Dievas, Tu gali daryti tai, ką panori. Niekas negali pasipriešinti Tavo Valiai ar sutrukdyti Tavo Tikslui 172.

#8193
- The Báb

 

Jis yra Gailiaširdis, Maloningiausiasis!

O Dieve, mano Dieve! Tu matai mane, Tu pažįsti mane. Tu esi mano Prieglobstis ir mano Išsigelbėjimas. Nieko aš neieškojau ir nieko neieškosiu –tik Tavęs; nėjau ir neisiu jokiu kitu tik Tavo meilės keliu. Tamsioje nusivylimo naktyje mano akys, su tikėjimu ir viltimi, nukreiptos į Tavo begalinės malonės rytą, auštant mano nuliūdusi siela atgyja ir sustiprėja prisiminusi Tavo grožį ir tobulybę. Tas, kuriam padeda Tavo gailestingumo malonė, nors jis tebūtų lašelis, pavirs bekraščiu vandenynu, o mažiausia dalelė, kuriai padeda Tavo meilingas gerumas, švytės kaip spinduliuojanti žvaigždė.

Priglausk Tavo Prieglobstyje, o tyrumo Dvasia, Tu, Kuris esi Maloningiausiasis Teikėjas, šį sužavėtą ir įkvėptą Tavo tarną. Padėk jam šiame žemiškame pasaulyje išlikti tvirtam ir nepajudinamam Tavo meilėje ir pasirūpink, kad šis paukštis sulaužytu sparnu rastų išsigelbėjimą ir prieglobstį Tavo dieviškame lizde, susuktame dangiškame medyje.

#8194
- `Abdu'l-Bahá

 

Santuoka

Šlovė tebūnie Tau, o mano Dieve! Iš tiesų šis Tavo tarnas ir ši Tavo tarnaitė stovi Tavo gailestingumo šešėlyje ir yra susivieniję per Tavo palankumą ir dosnumą. O Viešpatie! Padėk jiems šiame Tavo pasaulyje ir Tavo karalystėje, Savo dosnumu ir malone paskirk jiems visokį gėrį. O Viešpatie! Sustiprink juos Tavo tarnystei ir padėk jiems Tau tarnauti. Leisk jiems tapti Tavo Vardo ženklais Tavo pasaulyje ir globok juos Savo malonėmis, neišsenkančiomis nei šiame, nei ateisiančiame pasaulyje. O Viešpatie! Jie meldžia Tavo gailestingumo karalystės ir šaukiasi Tavo vienovės valdų. Iš tiesų jie sujungti pagal Tavo įsakymą. Leisk jiems tapti harmonijos ir vienybės ženklais iki laikų pabaigos. Iš tiesų Tu esi Galingasis, Visur Esantis ir Visagalis.

#8206
- `Abdu'l-Bahá

 

Tarnavimas

O mano Dieve! Aš prašau Tavęs, vardan Tavo šlovingiausiojo vardo paremk mane darant tai, kas atneš sėkmę Tavo tarnų veiksmams ir padės suvešėti Tavo miestams. Tu tikrai turi galią visiems.

#8201
- Bahá'u'lláh

 

Tėvai

Tu matai, o Viešpatie, mūsų maldai sudėtas rankas, iškeltas į Tavo malonių ir dosnumo dangų. Pripildyk jas Savo dosnumo ir begalinės malonės turtų. Atleisk mums, mūsų tėvams ir mūsų mamoms ir suteik to, ko mes trokštame iš Tavo malonės ir dieviško dosnumo vandenyno. Priimk, o mūsų širdžių Mylimasis, visus mūsų darbus Tavo kelyje. Iš tiesų Tu esi Galingiausias, Labiausiai Išaukštintas, Neprilygstamas, Vienintelis, Atleidžiantis, Maloningas.

#8199
- Bahá'u'lláh

 

Už mirusiuosius

O mano Dieve! O Tu, nuodėmių atleidėjau, dovanų teikėjau, sielvarto išsklaidytojau!

Iš tiesų aš meldžiu Tave atleisti nuodėmes tų, kurie paliko savo fizinį apdarą ir pakilo į dvasinį pasaulį.

O mano Viešpatie! Apvalyk juos nuo nuodėmių, išsklaidyk jų liūdesį, paversk jų tamsybes į šviesą. Leisk jiems įžengti į laimės sodą, nuprausk juos tyriausiu vandeniu ir leisk pažvelgti į Tavo puikumą ant didingiausiojo kalno.

#8200
- `Abdu'l-Bahá

 

Vadovavimas ir pagalba

O Viešpatie! Tavyje aš ieškau prieglobsčio ir visų Tavo ženklų link aš kreipiu savo širdį.

O Viešpatie! Kelyje ir namie, darbe ir visuose poelgiuose aš visiškai pasitikiu Tavimi.

Todėl suteiki man Savo pagalbą, kad tapčiau nepriklausomas nuo nieko, o Tu, Kuris esi nepralenkiamas Savo gailestingumu!

Suteiki man mano dalį, o Viešpatie, pagal Tavo norą ir padėk man džiaugtis viskuo, ką bepaskirtum.

Tu turi neribotą valdžios galią.

Babas

O Dieve, vesk mane, saugok mane, paversk mane šviečiančiu žiburiu ir spindinčia žvaigžde. Tu esi Galingas ir Stiprus

#8187
- `Abdu'l-Bahá

 

O Viešpatie! Mes esame silpni, sustiprink mus. O Dieve! Mes nieko nežinome, suteik mums žinojimą. O Viešpatie! Mes esame vargšai, praturtink mus. O Dieve! Mes esame negyvi, atgaivink mus. O Viešpatie! Mes esame pažeminti, suteik mums šlovę Savo Karalystėje. Jei Tu padėsi mums, o Viešpatie, mes tapsime lyg žėrinčios žvaigždės. Jei Tu mums nepadėsi, tapsime žemesni už pačią žemę. O Viešpatie! Sustiprink mus. O Dieve! Dovanok mums pergalę. O Dieve! Padėk mums nugalėti save ir įveikti troškimus. O Viešpatie! Išlaisvink mus iš materialaus pasaulio pančių. O Viešpatie! Atgaivink mus Šventosios Dvasios dvelkimu, kad mes galėtume pakilti tarnauti Tau, nuolat garbinti Tave ir nuoširdžiai siekti Tavo karalystės. O Viešpatie, Tu esi Galingas! O Dieve, Tu esi Atleidžiantis! O Viešpatie, Tu esi Gailestingas!

#8188
- `Abdu'l-Bahá

 

Vaikai

O Dieve! Auklėk šiuos vaikus. Šie vaikai yra Tavo vaisių sodo augalai, Tavo pievos gėlės, rožės iš Tavo gėlyno. Tekrenta jiems Tavo lietus, tegu Tikrovės Saulė šviečia jiems Tavo meile. Tegu Tavo vėjas gaivina juos, kad jie mokytųsi, augtų ir tobulėtų, ir pražystų nuostabiausiu grožiu. Tu esi Duodantis. Tu esi Gailestingas.

#8197
- `Abdu'l-Bahá

 

O Tu, gerasis Viešpatie! Šie mieli vaikai yra Tavo galios pirštų darbas ir nuostabūs Tavo didybės ženklai. O Dieve! Saugok šiuos vaikus, maloningai padėk, kad jie būtų ugdomi, ir įgalink juos tarnauti žmonijos pasauliui. O Dieve! Šie vaikai yra perlai. Padaryk taip, kad jie būtų puoselėjami Tavo mylinčio gerumo prieglobstyje.

#8198
- `Abdu'l-Bahá

 

Žmonija

O maloningasis Viešpatie! Tu sutvėrei visą žmoniją iš vienų tėvų, norėdamas, kad visi būtų viena šeima. Jie yra Tavo šventosios Esybės tarnai ir visa žmonija yra Tavo globoje po Tavo Priedanga. Visi susibūrę prie Tavo dosnaus stalo ir visi apšviesti Tavo Apvaizdos spinduliuojančia šviesa.

O Dieve! Tu esi maloningas visiems, Tu aprūpini visus, Tu priglaudi visus, Tu visiems suteiki gyvybę. Tu apdovanojai visus gabumais ir talentais, visi yra pasinėrę į Tavo Malonės Vandenyną.

O maloningasis Viešpatie! Suvienyk visus, sutaikyk visas religijas, suteik vienybę visoms tautoms. Tegul visi jaučiasi vienos šeimos nariais, tebūnie visa žemė kaip vieni namai. Tebendrauja jie vieningumo ir santarvės dvasioje.

O Dieve! Iškelk žmonijos vienybės vėliavą!

O Dieve! Padėk Didžiosios Taikos pamatus!

Sujunk visas širdis, o Dieve!

O maloningasis Tėve, Dieve! Pradžiugink mūsų širdis Savo meilės aromatu! Apšviesk mūsų akis Savo Vadovavimo šviesa, pradžiugink mūsų klausą Savo Žodžio muzika ir suteik mums prieglobstį Tavo Apvaizdos Tvirtovėje.

Tu esi Galingas ir Visagalis! Tu atleidi žmonių silpnybes.

#8202
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Tablets